Digitalizácia lomeného písma

Size: px
Start display at page:

Download "Digitalizácia lomeného písma"

Transcription

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Digitalizácia lomeného písma Bakalárska práca Dominik Makeš Vedúci práce: RNDr. Tomáš Hála, Ph. D. Brno 2013

2 MÍSTO TÉTO STRANY VLOŽ ORIGINÁL ZADÁNÍ PRÁCE

3 Chcel by som poďakovať v prvom rade RNDr. Tomášovi Hálovi, Ph. D., ktorý mi umožnil vypracovávať prácu, ktorá ma zaujala, a poskytol mi odborné vedenie, konzultácie a rady, ktoré mi prácu zjednodušili. Taktiež by som rád poďakoval svojej rodine a priateľom, ktorí ma pri štúdiu podporujú.

4 Prehlasujem, že som túto prácu vyriešil samostatne s použitím literatúry, ktorú uvádzam v zozname. V Brne dňa 20. mája 2013

5 Abstract Makeš, Dominik. Black letter digitalization. Bachelor thesis. Brno, In this thesis, I am dealing with an analysis and consecutive reconstruction of the black letter typeface - schwabacher. The source of this typeface is the translation dictionary from the first half of the 20th century. The theoretical part contains history of the typeface, its classification and the important properties of the typeface. The practical part subscribes process of the analysis, treatment and digitalization of the typeface. In the conclusion, there is an evaluating of my work and new font was used in an example. Key words: bastard, blackletter typeface, font, font digitalization, Font Forge, gothic typeface, latin typeface, ligature, typeface reconstruction, schwabacher typeface Abstrakt Makeš, Dominik. Digitalizácia lomeného písma. Bakalárska práca. Brno, V tejto práci sa zaoberám analýzou a následnou rekonštrukciou lomeného písma švabach. Zdrojom je prekladový slovník z prvej polovice 20. storočia. Teoretická časť práce obsahuje históriu písma, jeho klasifikáciu a dôležité vlastnosti písma. Praktická časť popisuje postup analýzy, spracovania a digitalizácie písma. V závere práce je práca zhodnotená a písmo je použité v príklade. Kľúčové slová: bastarda, digitalizácia písma, font, Font Forge, gotické písmo, latinka, ligatúra, lomené písmo, rekonštrukcia písma, švabach

6 6 Obsah 1 Úvod a cieľ práce Úvod Cieľ práce Vývoj písma Ako to všetko začalo Vznik prvých písiem Latinka Lomené písmo Rotunda a textúra Bastarda Švabach Pôvod švabachu Klasifikácia švabachu Fraktúra Vlastnosti písma 21 4 Rekonštrukcia Fotografie Grafická úprava Font Forge Nastavenie vlastností Import Modelovanie znaku Ligatúry Kerning Úprava veľkosti Šírka znaku v písme

7 7 5 Diskusia 37 6 Záver 40 7 Literatúra 42

8 Úvod a cieľ práce 8 1 Úvod a cieľ práce 1.1 Úvod Písmo sa považuje za prelom v ľudských dejinách, je to jeden z najvýznamnejších vynálezov v histórii ľudstva a jeho rozšírenie sa považuje za jeden z hlavných bodov, ktorý delí pravek od staroveku. Vynález, ktorý umožnil človeku možnosti dovtedy nepredstaviteľné. Písmo umožnilo človeku uchovávať svoju históriu v presnej podobe, bez obmedzenia v čase, bez skreslenia a vytrácania dôležitých faktov ako to bolo pri ústnom podávaní informácií medzi generáciami. Umožňovalo ľuďom dorozumievať sa na veľké vzdialenosti a zaznamenávať svoje myšlienky, vnikla literatúra. Písmo je znakom národov, ich dedičstvom, pýchou a ešte donedávna bolo písmo výsadou vzdelancov, čo žiaľ v niektorých krajinách sveta platí dodnes. Písmo však nikdy nebolo vnímané len ako pomôcka, ktorá slúžila týmto praktickým potrebám. Písmo má aj svoju nemenej významnú, estetickú stránku. Od počiatkov písma sa ľudia snažili svoje písmo odlíšiť od ostatných. Chceli mať písmo, ktoré by bolo krajšie ako ostatné, aby si ho ľudia zapamätali. Preto svoje písma zdobili najrôznejšími ornamentmi a na písanie používali rôzne nástroje a techniky. Písmo je akási bezodná studňa, ktorá stále nie je vyčerpaná. Každá epocha ľudstva, udalosť, sociálne pomery ľudí, miesto vyžaduje iný typ písma. Ľudia, ktorí vyrývali písmo do kameňa, potrebovali písmo jednoduché a ľahko čitateľné. Ľudia na kráľovských dvoroch potrebovali písmo bohato zdobené, náročné na detaily, aby pôsobilo honosne ako samotný kráľovský dvor. Iné písmo sa používalo počas klasicizmu a iné počas romantizmu. Iné písmo je vhodné na oslavu a iné na smutné udalosti. Stáročia používania písma sú dôvodom prečo je dodnes písmo, či už v jeho tlačenej alebo elektronickej forme, neprekonanou a zďaleka najrozšírenejšou formou dorozumievania a uchovania informácií. 1.2 Cieľ práce Cieľom tejto práce je po preštudovaní a analýze, oživiť písmo švabach, ktoré sa v dnešnej dobe považuje len za výstredné, archaické, ťažko čitateľné a nepoužiteľné pre modernú typografiu.

9 Úvod a cieľ práce 9 Ako predloha bude slúžiť verzia písma z 36. vydania vreckového nemecko-českého a česko-nemeckého prekladového slovníku z roku 1936, ktorého autorom bol riaditeľ Třebíčskeho gymnázia Jan Štěpán ( ). Vydalo ho nakladateľstvo Jiřího Lorenca v Třebíči. Rekonštrukciu tohto písma do jeho vernej podoby budem vypracovávať v programe na tvorbu počítačových fontov Font Forge, ktorý je voľne šíriteľný a výsledkom práce bude súbor formátu OTF (Open Type Font). Výsledkom bude tiež praktická ukážka vytvoreného fontu. (Městská knihovna Třebíč, 2009) Obrázok 1.1 Prekladový slovník, J. Štěpán, 1936

10 Vývoj písma 10 2 Vývoj písma Všetko má svoju históriu národy, mestá, kameň, rozprávka Ani písmo nie je výnimkou a aby sme mohli písmo skúmať a poznávať, je podmienkou, aby sme poznali jeho vývoj od prvopočiatkov až dodnes. 2.1 Ako to všetko začalo Za históriou písma môžeme vidieť rokov dlhú cestu, ktorá začala ešte niekde v jaskyniach ľudí v staroveku. Snažili sa zachytiť svoje myšlienky, zážitky, skúsenosti a odovzdať ich ďalším generáciám. Prvým vývojovým predstupňom písma bol obrázok piktogram. Napriek tomu, že sa piktogramy zjednodušovali, znázorňovali celé vety. Ďalším stupňom vývoja boli ideogramy, značky, ktoré vyjadrovali radu hlások, ktoré mohli znázorňovať rôzne slová. Napríklad nohy v tomto období mohli označovať tak končatiny, ako aj chôdzu. Spájanie piktogramov potom tvorilo ucelené myšlienky a na ich pochopenie bola nutná dobrá znalosť množstva týchto značiek. Posledným stupňom vývoja boli fonogramy, z pohľadu týchto troch vývojových predstupňov písma boli najdokonalejšie, pretože zobrazovali už len zvuky a hlásky. To znamená, že stačila znalosť len pár fonogramov, z ktorých sa potom skladali postupne slová do ucelených myšlienok. (Moravské zemské muzeum, 2000) 2.2 Vznik prvých písiem Rôzne kultúry dospeli k rôznym úrovniam vývoja písma. Vývoj bol významnou mierou ovplyvnený zemepisnou polohou, potrebami ľudí, jazykom, ale aj historickým vývojom. Na vzhľad písma významnou mierou pôsobili aj nástroje a materiály, ktoré sa pri písaní používali. (Moravské zemské muzeum, 2000) Prvopočiatky písma môžeme hľadať v zhruba rovnakom období na rôznych miestach sveta. Mezopotámia, Egypt a Čína, najvyspelejšie oblasti sveta cítili potrebu zaznamenávania svojej histórie a poznatkov. (Moravské zemské muzeum, 2000) Egyptské hieroglyfy (z gréčtiny posvätné rytiny) vznikli asi rokov pr. n. l. a sú najznámejším zobrazením. V súčasnosti je ich známych vyše 700 a každý z nich vyjadruje slovo, slabiku aj hlásku. Pôvodne slúžili na písanie alebo vyrývanie do ka-

11 Vývoj písma 11 menných stien alebo dosiek, zlom nastal až po vynájdení papyrusových zvitkov, ktoré písanie zjednodušili. (Moravské zemské muzeum, 2000) Sumerské klinové písmo vzniklo v Mezopotámii, kde národ Sumerov sídlil. Písmo sa pôvodne skladalo z obrázkov, ale viazalo sa skôr k zvukovej stránke slova. To znamená, že sa obrázok šu, znamenajúci ruka, mohol objaviť aj v inom slove, ktorého výslovnosť obsahovala šu. Sumeri používali aj vysvetľujúce značky, ktoré zvyšovali prehľadnosť písma. Na písanie používali zrezanú trstinu, pomocou ktorej sa písmo vyrývalo do hlinených doštičiek. (Moravské zemské muzeum, 2000) Čínske písmo sa pôvodne skladalo z obrázkov, ktoré postupne zabstraktneli. Každý obrázok obsahuje symbol pre jednoslabičné slovo a symbol pre jeho výslovnosť. Čínske znakové písmo obsahuje desaťtisíce znakov. Až do vynájdenia papiera sa vyrývali zvieracími kosťami do bambusových doštičiek. (Moravské zemské muzeum, 2000) 2.3 Latinka Základ pre vznik latinky položili Feničania, ktorí sídlili na území dnešného Libanonu. Boli to moreplavci, ktorí počas svojich ciest Stredomorím dôkladne spoznali egyptské písma aj klinové písma. Toto bolo základom fenického písma, ktoré obsahovalo 22 hláskových znakov. (Moravské zemské muzeum, 2000) Fenické písmo bolo základom pre vznik gréckeho písma. Vzniklo osem storočí pr. n. l. a malo viacero variant. Na východe Grécka to boli iónsky a atický variant a na západe dórsky variant písma. Klasická grécka abeceda sa v 4. storočí pr. n l. vyvinula z iónskej varianty. Písmo sa vytesávalo do kameňa (tzv. monumentálne alebo kapitálne) alebo sa zapisovalo na papyrus, prípadne pergamen pomocou štetca alebo písacou tyčinkou. Písalo sa striedavo sprava doľava a naopak. Grécke písmo sa potom zásluhou Etruskov dostalo do Rímskej ríše. (Moravské zemské muzeum, 2000) Tu už vzniklo písmo latinské alebo latinka, ktoré bolo tvorené 24 písmenami a na rozdiel od predošlých sa už písalo zľava doprava. Latinské písmo sa dochovalo vyryté do kameňa, na papyruse, pergamenoch, ale aj na stenách domov. Nerozlišovanie malých a veľkých písmen v latinke viedlo k vzniku rímskej kapitály, slávnostného rímskeho písma. Písmená latinky sa v Ríme používali aj na zápis čísel: I 1, V 5, X 10, C 100, D 500, M Kvadráta a neskôr rustikála boli ďalšie typy latinského písma. Po doplnení o niektoré písmená sa tieto rímske kapitálky používajú v nezmenenom tvare až dodnes. (Moravské zemské muzeum, 2000) Ďalším typom latinského písma bola kurzíva, ktorá bola podnietená snahou písať rýchlejšie, čomu napomáhal šikmý sklon jednotlivých písmen. Názov kurzíva bol odvodený od latinského slova currere bežiaci. Ďalším krokom k plynulejšiemu písaniu a dobrej čitateľnosti bol vznik okrúhlejšieho a jednoduchšieho písma, ktoré sa nazýva latinská unciála. (Moravské zemské muzeum, 2000)

12 Vývoj písma 12 Po rozpade rímskej ríše v roku 476 n. l., sa stala z latiny liturgický jazyk, čo jej pomohlo proti úpadku do zabudnutia. Na gréckorímsku kultúru potom nadviazala Byzantská ríša, v tomto období prebiehali ďalšie zjednodušenia a zmeny písma, čo viedlo k vzniku malej abecedy, ktorá nesie názov minuskula karolínska. (Moravské zemské muzeum, 2000) Obrázok 2.1 Karolínska minuskula Karolínska minuskula sa rozšírila koncom prvého tisícročia do celej Európy, kde sa potom vyvíjala rôznymi smermi v závislosti od potrieb jednotlivých národov. Minuskula tak dotvorila rímsku kapitálu, ktorá vytvorila majuskulu nového písma, čo viedlo k vzniku kompletného písma, ktoré sa stalo základom pre vznik ďalších písiem, ktoré sú uvedené nižšie. (Muzika, 2005) 2.4 Lomené písmo Od 12. storočia sa v Európe začal formovať nový umelecký smer gotika, ktorý ovplyvňoval všetky sféry umenia. Architektúra, sochárstvo, maliarstvo, neskôr aj písmo, sú prepojené typickými gotickými prvkami. Štýl je pôvodom z Francúzska, no v priebehu niekoľkých desaťročí sa rozšíril do celej Európy a nahradil dovtedy dominantný

13 Vývoj písma 13 románsky sloh. Tento štýl je typický hlavne pre Nemecko a strednú Európu, kde sa jeho vplyv prejavoval až do 16. storočia, kedy už na západe bola v rozmachu renesancia. (Rozbroj, 2009) Samotné pomenovanie tohto štýlu ako gotický, pochádza z Talianska, pretože Talianom v tých časoch pripadalo všetko, čo prišlo zo severu, barbarské alebo inak povedané gotické aj napriek tomu, že samotní Góti s týmto štýlom nemali nič spoločné. A aj samotné písmo Gótov bolo iné ako písmo nazývané gotické. (Moravčík, 1987) Najväčší vplyv na tvorbu novovznikajúceho písma, môžeme pripísať práve architektúre z Francúzska, kde prevládali hranatejšie tvary, zvislý smer a hlavne príznačné lomené oblúky. Tieto prvky sa preniesli z architektúry aj do písma pod vplyvom lámania písma vzniklo nové tzv. lomené písmo. (Moravčík, 1987) Obrázok 2.2 Lomený oblúk Pomenovanie lomené písmo má teda francúzsky pôvod, kde sa gotický štýl nazýval style ogival, čo znamená lomený štýl. (Staňková, 2001) Lomené písmo je slepou vývojovou vetvou latinky. Táto vetva nemala vo väčšine krajín Európy dlhé trvanie. Bola nahradená inými typmi písma, ktoré boli opäť ovplyvňované umeleckými štýlmi, ktoré po gotike nasledovali. Významnou výnimkou bola stredná Európa, hlavne Nemecko. Ako už bolo spomenuté, gotika ako umelecký smer tu pretrvala až do 16. storočia, čo však ani zďaleka neplatí pre lomené písmo. To presiahlo v týchto krajinách rámec gotiky o niekoľko storočí a bolo vo významnej miere používané až do polovice 20. storočia. (Moravčík, 1987)

14 Vývoj písma 14 Významným míľnikom pre gotické písmo bolo vynájdenie kníhtlače práve v Nemecku, čo spôsobilo, že sa písmo prispôsobilo potrebám tej doby a do popredia sa pred ornamentálnym charakterom iniciálok dostávali jednoduchšie formy gotického písma. Gotické písmo sa teda stalo prvým písmom vo významnej miere používané v nemeckých kníhtlačiach. To je hlavnou príčinou prečo sa gotické písmo udržalo v týchto oblastiach o niekoľko storočí dlhšie ako v ostatných krajinách Európy. (Moravčík, 1987) Pod vplyvom času a pisárov z rôznych krajín nadobúdalo písmo rôzne formy a dostávalo odlišné ornamenty. Používali sa aj iné nástroje, čo spôsobovalo odlišné ťahy písma, duktus alebo šírku písma. Odlišný vývoj zaznamenávali aj minuskula a majuskula, ktoré sa do značnej miery vyvíjali nezávisle na sebe. Majuskula, teda verzálky týchto písiem, sa vyvíjala pomalšie a jej zmeny neboli také výrazné ako u minuskuly. Najčastejšie sa menilo len zdobenie znakov, teda zmeny boli vo významnej miere závisle na kreativite pisára. Toto často spôsobovalo, že sa v rôznych knihách dostávali k rovnakému typu minuskuly úplne odlišné typy majuskuly. (Muzika, 2005) Typickými znakmi lomeného písma je teda oblúk, ktorý sa najprv prejavoval pri výrazných zmenách karolínskej minuskuly. V písme boli nahradzované oblé ťahy, namiesto nich sa v písme vyskytovali zalomené oblúky. Duktus tohto písma zdôrazňoval vertikálne ťahy, ktoré sú typické pre tento štýl, pretože v architektúre, ktorá bola pod veľkým vplyvom náboženstva prevládali vysoké stavby s dôrazom na ich vertikálny charakter. Snahou bolo vytvoriť stavby, ktoré budú bližšie Bohu. Tieto široké ťahy, vytvárané naširoko zrezaným perom, boli kompenzované úzkymi horizontálnymi ťahmi. (Muzika, 2005) 2.5 Rotunda a textúra Na základe rozdielnych zmien sa lomené písmo rozdelilo na viac vývojových vetiev. Na juhu Európy, kde nebol lomený štýl písma veľmi obľúbený, vznikla rotunda. Lomené písmo tu nedosiahlo taký úspech, čo spôsobilo, že rotunda sa odkláňa od typických prvkov lomených písiem a nadobúda naspäť oblé ťahy. (Muzika, 2005) Severne od Álp vznikla vývojová vetva, ktorá sa nazýva textúra. Názov pre textúru bol odvodený od tkaniny, ktorú pripomínala stránka popísaná týmto typom písma. Textúra dosiahla veľmi výrazné znaky, typické pre lomené písma. Niektoré formy textúry boli zdobené až v prehnanej miere a ťahy často presahovali výrazne do vyšších aj nižších riadkov, čo v konečnom dôsledku spôsobilo krok späť, pretože sa znížila prehľadnosť písma. Veľké a malé písmená tu už mali veľmi podobné prvky, s tým rozdielom, že verzálky boli podstatne viac zdobené. Podobné rysy lomeného písma sa však premietli aj do ďalších vývojových vetiev lomeného písma. Od svojho vzniku na konci 13. storočia sa textúra nepoužívala len na tvorbu náboženských tex-

15 Vývoj písma 15 Obrázok 2.3 Rotunda, 15. storočie tov a v latinčine, ale používala sa aj na tlač národných textov. V polovici 15. storočia dosiahla textúra svoju vrcholnú formu a stala sa univerzálnym cirkevným písmom. Dostala svoju kaligrafickú podobu a bola zároveň Gutenbergovým prvým tlačeným písmom. (Muzika, 2005) Obrázok 2.4 Kaligrafická textúra, A. Dürer, Bastarda Napriek tomu, že v Nemecku dosahovala textúra najväčší rozmach, začala sa najmä v na území českých zemí formovať nová písmová skupina, ktorá vytlačila textúru z pozície písma pre tlač národných textov a literatúry. Za vlády Karla IV vzniká v rodine lomených písiem nová vetva česká bastarda. Českou bastardou je napísaná väčšina českých pamätných textov z 15. storočia. (Muzika, 2005)

16 Vývoj písma 16 Obrázok 2.5 Česká bastarda, 15. storočie Toto písmo sa stalo kľúčovým pre vznik gotickej bastardy, ktorá sa rozšírila hlavne do Nemecka a Francúzska. Gotická bastarda sa následne stala na niekoľko ďalších storočí nemeckým národným písmom. Bastarda dostala svoj názov na základe toho, že je akýmsi krížencom medzi staršími typmi lomeného písma kurzívou (kancelárske písmo) a textúrou (knižné písmo). (Muzika, 2005) Ako uvádza Horáková (2006), typickými prvkami bastardy sú: jednobruškové a; drieky s hornou doťažnicovou linkou písmen b, d, h, k, l sú často zakončované ozdobnou trojuholníkovou slučkou, ktora však už neslúži ako spojnica s ďalším písmenom; písmená s, f mierne presahujú pod základnú linku písma; písmená p, P, v, V, R sú často zakončené ozdobnými ťahmi, ktoré sú vykreslené tenkou vlnitou čiarou, označujú sa ako slonie choboty ; majuskula býva často odvodená od unciály; písmo je väčšie ako gotická kurzíva a jednotlive písmená sa nepíšu jedným ťahom. (Horáková, 2006) Obrázok 2.6 Wittenbergská a hornorýnska bastarda

17 Vývoj písma 17 Z pohľadu tejto práce je význam gotickej bastardy kľúčový, pretože sa ďalej vyvíjala a medzi ďalšie vývojové vetvy patria aj dve veľmi príbuzné písma, ktoré sa používali v strednej Európe ešte donedávna: švabach typický širšími, oválnejšími tvarmi a fraktúra význačná úzkymi, špicatými formami. (Moravčík, 1987) 2.7 Švabach Ak textúra bola označovaná za písmo doznievajúceho rytierskeho a cirkevného stredoveku, môžeme švabach kvalifikovať ako písmo renesancie, avšak v tej, pomerne meštiansky ťažkopádnej podobe, v akej bola aklimatizovaná v Nemecku a v krajinách pod jeho priamym kultúrnym vplyvom. (Muzika, 2005) Pôvod švabachu Toto písmo je pomenované podľa dedinky z juhu Nemecka. Otázka, prečo je podľa nej pomenované nie je celkom objasnená, keďže tu v tých časoch nemali kníhtlač, ani sa tu neodlievali formy pre kníhtlače. (Muzika, 2005) Prvýkrát bol švabach v tlači použitý v roku 1485 v Norimbergu v tlačiarni Friedricha Creussnera. Tu sa stal jediným písmom na tlač nemeckých, zriedkavo aj latinských textov. Odtiaľto sa rýchlo rozšíril zásluhou veľkých nemeckých tlačiarní do celého Nemecka, ale aj susedných zemí, v ktorých sa písalo lomenými písmami. Švabach sa dostal aj do západných krajín, napr. do Anglicka a Holandska, kde bolo týmto písmom vytlačených niekoľko diel a dokumentov. Švabach tu ale nedosiahol významnejšie rozšírenie. (Muzika, 2005) Obrázok 2.7 Švabach Friedricha Creussnera, 1488

18 Vývoj písma 18 Až do roku 1550 bol švabach v Nemecku používaný ako štandardné textové písmo. Od tohto roku bol ale postupne nahradzovaný mladšou formou nemeckého lomeného písma. Švabach v tomto období pomerne rýchlo strácal svoj význam a postupne sa prestal používať ako samostatné písmo. Používal sa už len ako pomocné, určené skôr na zvýrazňovanie v iných typoch bastardy. Počas nasledujúcich dvoch storočí sa toto písmo objavovalo v tlači stále menej, čím sa zastavil aj jeho vývoj a zmeny. Pozitívnym faktom je, že toto písmo zostalo neporušené a zachovali sa jeho historické prvky. (Muzika, 2005) Z okolitých krajín sa zameriame hlavne na vývoj švabachu v Čechách, na ktoré malo Nemecko silný vplyv. To spôsobilo, že sa tu švabach veľmi rýchlo uchytil a prvé texty tlačené týmto písmom sa objavili v Prahe. Tu ho prvýkrát použil tlačiar Beneda v roku 1492, čo bolo len 7 rokov od prvej Creussnerovej tlače. Švabach sa následne objavil aj v ďalších tlačiarňach v Čechách, čo spôsobilo, že sa stal na dlhú dobu hlavným písmom pre tlač dokumentov v českom jazyku. Švabach bol považovaný za veľmi vhodný na sadzbu českého jazyka a za písmo, ktoré najlepšie odpovedá potrebám skladby tohto jazyka. To bolo dôvodom prečo niekoľko ďalších generácií tlačiarov používalo švabach, ktorý mal štandardnú kresbu, ale cudzí pôvod. Do týchto čias človek, ktorý písmo tlačil, si aj odlieval písmená pre tlač a teda bol v každej tlačiarni mierne odlišný typ písma. Tieto dve remeslá sa však rozdelili, pretože tlačiarom sa viac oplatilo kúpiť písmená do kníhtlače. Písmo sa teda vo väčšej miere zjednotilo. Niektorí tlačiari však zostali pri vlastnej tvorbe. Tak vznikol napr. švabach Jiřího Melantrycha alebo švabach českobratrské tlačiarne z Ivančíc na Morave, ktoré bolo známe svojou veľmi precíznou a jemnou kresbou, ktorá dosahovala európsku typografickú úrovne. (Muzika, 2005) Veľké rozšírenie a vhodná stavba švabachu pre český jazyk spôsobili, že na rozdiel od Nemecka, kde sa toto písmo vytratilo v priebehu 17. storočia, prežil švabach v Čechách oveľa dlhšie aj napriek tomu, že aj sem sa pomaly pretláčali mladšie typy bastardy. Švabach sa v českých zemiach používal v priebehu 18. storočia na tlač poézie, no jeho význam sa udržal až do 19. storočia, kedy sa ním stále tlačila ľudová tlač. Koncom tohto storočia bol však už aj tu nahradený novšími písmami. (Muzika, 2005) Švabach na rozdiel od predošlých typov bastardy pôsobil v tlači oveľa jasnejšie a čitateľnejšie. Bolo to spôsobené najmä tým, že písmo malo širší, oblejší duktus a bolo menej zdobené čo výrazne zvyšovalo čitateľnosť. Z písma sa tiež postupne vytrácali skratky a ligatúry. (Muzika, 2005) Švabach sa pre tieto dôvody stal najrozšírenejšou bastardou 16. storočia. V Nemecku však sláva švabachu pomerne rýchlo opadla a od 17. storočia sa používala už len ako pomocné tlačové písmo, ktoré slúžilo na zvýrazňovanie. Naopak v českej tlači bol obľúbený až do 18. storočia, dokonca v ľudových knihách kramárskej tlače sa používal až do začiatku 20. storočia. (Muzika, 2005) Napriek tomu, že sú písmená oklieštené od prehnaných ornamentov a ozdôb, zachovávajú si živosť a akýsi pohyb tým, že sa počas písania mení sklon pera. Tieto zmeny sklonu sú dôvodom vzniku typických prvkov švabachu. (Muzika, 2005)

19 Vývoj písma Klasifikácia švabachu Rovnako ako pre všetky ostatné typy bastardy je aj pre švabach typické jednobruškové kurzívne a, rovnako ako aj typické ostré ťahy malých písmen f a s. Voľná doťažnica písmena g nie je v švabachu pripojená k brušku písmena a doťažnice písmen b, d, h sú občas zakončované slučkami. V celkovom vzhľade však minuskula tohto písma stráca veľa zo svojho rukopisného, kurzívneho charakteru, ktorý bol príznačný pre predošlé typy bastárd. Švabach sa preto označuje za písmo tlačové, ktoré nie je vhodné pre rukopis. (Johnson, 2000, in Muzika, 2005) Sadzba švabachu je kľudnejšia, čo znamená, že výrazne upustila od prehnaných ornamentov a prieťahov písmen do susedných riadkov. Písmo sa vyrovnalo čo dáva jednotlivým riadkom rytmus a na pomery lomeného písma dáva písmu omnoho lepšiu čitateľnosť. Švabach tým zároveň umožňuje uplatnenie renesančného slohového názoru o typografii aj mimo oblasť talianskych renesančných písiem. Písmo upúšťa aj od ďalších prvkov starších stredovekých písiem, hlavne od skratiek a ligatúr. Písmená minuskuly švabachu sú proporcionálne v lepšom pomere oproti minulým písmam. Obraz písma je preto viac okrúhly a doťažnice písmen sú dostatočne dlhé na to, aby bola dobrá čitateľnosť každého riadku pri kompresnej sadzbe, ale zase nie priveľmi dlhé, aby nenarúšali svoj vlastný písmový obraz. (Johnson, 2000, in Muzika, 2005) Verzálky mali pri vzniku švabachu množstvo podôb, čo takmer znemožňovalo ich klasifikáciu. Väčšinou sa klasifikovali ako samostatné písmo, teda bez mínusiek, pretože boli vytvorené úplne samostatne a neobsahovali spoločné znaky. V neskorších formách švabachu sa však kresba verzálok stabilizovala. Celkovo sa však verzálky švabachu dajú označiť za výrazne jednoduchšie a čitateľnejšie ako verzálky iných tlačových foriem lomeného písma. Princíp dvojlineárnej kresby gotickej majuskuly sa dodržuje pri verzálkach švabachu C, D, E, G, L, O, Q, T. Charakteristickými verzálkami pre švabach sú A, N, S a Z. Pre stránku potlačenú švabachom je typická celková temná farba, šírka a priestrannosť písmového obrazu. (Johnson, 2000, in Muzika, 2005) Typická veľkosť švabachu bola asi dnešná veľkosť jedného cicera, bodov, teda asi 20 riadkov sadzby na 90 mm. Pre tlač významných diel, v tých časoch to boli hlavne Biblie, sa používali väčšie stupne písma, ktorého 20 riadkov má rozmer približne 106 mm, to odpovedá dnešným bodom. Menšie stupne sa používali len zriedkavo a odpovedali veľkosti 78 mm, pri 20 riadkoch textu. Iné veľkosti tohto písma neboli potrebné a až na pár experimentálnych výnimiek ani neexistovali, pretože tlač vo väčších veľkostiach bola neskladná a nepraktická z hľadiska tlače na kníhtlači. Naopak malá tlač bola nevhodná kvôli nízkej čitateľnosti, ale aj nepresnostiam v tlači, ktoré spôsobovalo mierne rozlievanie farby, prípadne nedostatočne otlačená farba pri tlači. (Johnson, 2000, in Muzika, 2005)

20 Vývoj písma Fraktúra Fraktúra je najmladšia tlačová bastarda, veľmi významná hlavne pre Nemecko a často aj označovaná jednoducho ako deutsch. Oproti pomerne širokému a oblému švabachu, ktorý sa javil ako neúsporný, bola pre tlač oveľa lepšou voľbou práve fraktúra, ktorá je typická svojimi ostrými hrotmi a úzkymi ťahmi, čo zabezpečuje jej lepšiu svetlosť. Ďalšími typickými znakmi boli štvorcové zakončenia malých písmen a takzvané slonie choboty, čo je označenie pre špecifické kaligrafické krivky fraktúry. (Muzika, 2005) Vo fraktúre sa na zvýrazňovanie textu používal švabach, čo nebolo úplne ideálne riešenie, pretože písma sú si pomerne podobné, čo spôsobovalo, že zvýraznenie strácalo svoj význam. Slabý kontrast zvýrazňovania gotických písiem a teda aj ich obmedzená použiteľnosť bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa dožadovalo opustenia týchto písiem. (Muzika, 2005) Švabach a fraktúra mali hlavne v Nemecku silné korene a boli vnímané ako symbol národnej tradície, a preto prežili až do polovice 1. augusta 1941, kedy boli ríšskym ministerstvom označené za Schwabacher Judenlettern alebo židovské písmená. Bolo to spôsobené tým, že tlačové obchody v Nemecku vlastnili od vynájdenia kníhtlače prevažne Židia a to bolo v týchto časoch v Nemecku nemysliteľné. (Sochorek, 2008) Obrázok 2.8 Humboldt-Fraktur, 1938

21 Vlastnosti písma 21 3 Vlastnosti písma Kľúčom k tvorbe gotického písma je ploché pero. Je pre neho typické striedanie silných a slabých ťahov a dáva písmu určitý rytmus a výraz, čo uľahčuje jeho optické vnímanie. Podľa toho, či píšeme perom zrezaným rovno alebo šikmo, či držíme pero stále v rovnakej alebo v premenlivej polohe k línii osnovy, potom vznikajú široké možnosti pre vytváranie detailov písma, ktoré sú potom typické pre osobitný štýl a vkus. (Menhart, 1954) Čitateľnosť písma nie je však závislá len na správnych tvaroch písmen. Ďalším dôležitým prvkom, ktorý treba brať do úvahy, je správny pomer svetiel a tieňov v skupinách slov a skupinách riadkov. Písmo, ktoré je veľmi tmavé, hrubé a má slová a riadky blízko seba, sa číta oveľa ťažšie ako písmo, ktoré je svetlejšie a má väčšie odstupy. Dlhšie riadky vyžadujú medzi sebou väčšie odstupy, aby čitateľ nemal problém s nadväznosťou riadkov. Veľkosť písma je tiež dôležitá z hľadiska čitateľnosti. Väčšie písmo je čitateľné aj na veľkú vzdialenosť, naopak rozsiahle texty písané malým písmom splývajú, zle sa v nich orientuje a sú náročné na čítanie. (Menhart, 1954) Linková osnova udáva pomer malých písmen k veľkým, dĺžku horného aj dolného prieťahu u mínusiek a svetlosť pásov v priečnom smere, do ktorých umiestňujeme prípadné interpunkčné znamienka. Pri jednotlivých písmenách, slovách alebo riadkoch, si môžeme osnovu nastaviť podľa potreby a daného účelu. Pri tvorbe písma, určeného pre tvorbu viacriadkových textov, by sme ale mali dodržiavať pár základných pravidiel. To znamená dodržiavať rozdelenie, ktoré odpovedá normálnemu obrazu tej ktorej abecedy. Veľké písmená by mali byť o trochu nižšie ako vyčnievajúce časti mínusiek. Je to odôvodnené tým, že na jednej strane získame priestor na umiestňovanie akcentov a na strane druhej sa verzálky už svojou šírkou dostatočne odlišujú od malých písmen. (Menhart, 1954) Duktus, teda sila písmových ťahov, je ďalším dôležitým prvkom, ovplyvňujúcim tvar písma. Takzvané čierne typy písma, ako sa niekedy označujú niektoré druhy písma, medzi ktoré patria lomené písma, sú typické svojim silným ťahom. Naopak pre latinku je podobne široký duktus nepoužiteľný, pretože následná snaha o zužovanie niektorých zložitých písmen potom vedie k narušeniu ich normálnych pomerov. (Menhart, 1954) Pomery písma, určujú pomer šírky písma k jeho výške. Pomery sú zavislé jednak na nastavení písmovej osnovy, ale aj na šírke ťahu písmen. Písmová osnova musí byť správne nastavená, čo znamená vhodné rozdelenie výšky malých a veľkých písmen, ale aj správne určenie dĺžky prieťažníc. Písmová osnova musí byť zároveň vo vhodnom pomere so šírkou ťahov písma, pretože pri širokých ťahoch by bolo malé písmo nečitateľné. Ale aj v normálne nastavenej osnove môžeme na základe rôznej šírky ťahu vytvárať písma rôzneho charakteru a skladnosti. Na základe toho, či pí-

22 Vlastnosti písma 22 šeme znaky normálne široké, zúžené alebo rozšírené, sa vzhľad písma mení. To potom ovplyvňuje jeho zafarbenie v ploche a tým aj čitateľnosť tohto písma. Pri drobnom písme zvyšuje čitateľnosť mierne rozšírenie tvarov písmen. Pri veľkých písmenách zase naopak, písmená sa lepšie čítajú zúžené. Ak by sme tieto úkony spravili opačne, to znamená rozšírili by sme veľké písmo, viedlo by to k vysokej neskladnosti tohto písma a teda aj nízkej praktickej použiteľnosti. Zároveň by to viedlo k rozrušeniu optického vnemu písma a zníženiu čitateľnosti. Zúženie malých písmen by naopak pôsobilo veľmi natesnane. Odchýlky od normálnych pomerov písma, sa používajú len tam, kde majú opodstatnenie a len do určitej miery, aby nebola porušená plynulosť striedania znakov písma. Preto treba aj pri zmene pomerov zachovať rovnaký pomer zúženia alebo rozšírenia pri všetkých písmenách abecedy. (Menhart, 1954) Hlavy a pätky písmen, ako sa označujú zakončenia priečnych ťahov písmen, sú hlavne pri lomených písmach výrazným prvkom tvárnosti písma. Tieto zakončenia sa často líšia svojou dĺžkou, tvarom, ale aj polohou a to ako u verzáliek tak u mínusiek. Pri vytváraní týchto zakončení však treba brat na zreteľ, že logická plynulosť a jednota tvarov písma musia ostať zachované. (Menhart, 1954) Obrysy písmen sú taktiež prvkom, ktorý ovplyvňuje celkovú tvárnosť písma. V minulosti boli obrysy písmen ovplyvnené rôznymi faktormi obratnosťou pisára, materiálom, na ktorý písal, ale aj od nástroja, ktorý používal na písanie. V neposlednej rade bolo písmo a jeho obrysy ovplyvnené aj tvorivými schopnosťami autora. Tu nastáva rozdiel medzi písmom vytvoreným tvrdými, mechanickými čiarami a písmom písaným alebo kresleným. Pravítko alebo kružidlo sú nástroje presné, ale čiary a krivky, ktoré vytvoria, pôsobia mŕtvo. Ploché pero, ktorým sú vytvorené aj lomené písma, poskytuje široké možnosti k obmenám tvarov písma, čo písmo značne oživuje. (Menhart, 1954)

23 Rekonštrukcia 23 4 Rekonštrukcia Rekonštrukcia dát a následná tvorba samotného fontu je procesom, pri ktorom je potrebná výborná znalosť najmä vektorovej grafiky, ktorá je rozhodujúca pri tvorbe jednotlivých znakov písma. Využitie rastrovej grafiky však tiež nie je zanedbateľné, pretože čím zodpovednejšia a poctivejšia je práca pri rastrovom spracovávaní, tým jednoduchšia je následná finálna tvorba znaku písma. Ako podklad pre ďalšie spracovávanie budú slúžiť digitálne fotografie strán slovníka. Následnými úpravami vo voľne dostupnom grafickom editore GIMP 2 sa budem snažiť osamostatniť jednotlivé znaky písma a čo najkontrastnejšie ich oddeliť od pozadia tak, aby bolo čo najlepšie vidno rysy písma a typické prvky každého znaku. Tieto útržky z fotiek potom budú slúžiť ako pozadie v programe Font Forge, podľa ktorého budem pomocou kriviek modelovať jednotlivé znaky. Pri práci nepochybne využijem vedomosti a skúsenosti práce s krivkami z predmetu Počítačová grafika I, kde sme podobným spôsobom tvorili piktogramy. Takisto užitočné budú vedomosti z práce s rastrovou grafikou. 4.1 Fotografie Celkovo bolo zhotovených 36 fotografií vysokej kvality na rôznych stranách. Snahou bolo zachytiť všetky znaky písma v čo najvyššom počte, aby som mal v ďalších fázach rekonštrukcie písma dosť podkladov a mal možnosť vybrať tie najvhodnejšie a najostrejšie znaky, pretože v časoch, keď bol slovník vyhotovený, nebola kvalita tlače ani zďaleka na dnešnej úrovni. To spôsobuje nepresnosti a časté odlišnosti aj medzi rovnakými znakmi. Je to spôsobené tým, že pri tlači písmen sa niekde farba tlače dobre neotlačila a naopak niekde vytvorila menšie fľaky. Môžeme si všimnúť nepresnosti v tlači písmena K (Obrázok 4.2), kde napríklad v prvom znaku je vrchná časť písmena takmer celá zaliata čiernou farbou. Znak však v skutočnosti obsahuje nevyfarbený pruh, ktorý je vidno na ďalších vyhotoveniach písmena. Na treťom písmene sa naopak vôbec neotlačil spodný oblúk. Práve z dôvodu nepresnosti tlače jednotlivých znakov bol veľmi dôležitý správny výber znakov. K nepresnostiam prispievali aj drobné skreslenia na fotografiách z dôvodu rôzneho uhlu, pod ktorým bol slovník odfotený. To spôsobovalo, že na znakoch vznikali proporčné nepresnosti. Tie je najlepšie vidno na piatom znaku obrázku, ktorý je oproti ostatným užší a vyšší, čo však nezodpovedá skutočnosti. Z dôvodu týchto nepresností a skreslení fotografií som sa riadil hľadaním typických prvkov a správnych proporcií švabachu. Porovnával som medzi sebou jednot-

24 Rekonštrukcia 24 Obrázok 4.1 Ukážka fotografie slovníka livé znaky a snažil sa vybrať najvhodnejší z nich, prípadne zvoliť správnu kombináciu viacerých znakov a vytvoriť z nich jeden, ktorý najlepšie zodpovedá realite. Výsledný znak som potom použil pre ďalšie spracovanie. Obrázok 4.2 Rozdiely v prevedeniach znaku K 4.2 Grafická úprava Fotografie so znakom, ktorý som zvolil za najpresnejší a najbližší skutočnosti, následne upravujem vo voľne dostupnom grafickom editore GIMP 2. Tento program ponúka široké možnosti práce s rastrovou grafikou. Pre tieto účely hlavne široké spektrum nástrojov pre prácu s farbami, možnosť vystrihovať a presúvať časti obrázkov, ale aj transformácie, pomocou ktorých sa dajú odstrániť proporcionálne nepresnosti znakov písma. Ďalšou užitočnou pomôckou je nástroj na zmenu ostrosti

25 Rekonštrukcia 25 vybranej oblasti, ktorý pri niektorých rozostrených fotkách dokáže toto rozostrenie zmenšiť a zvýšiť tým presnosť tvarov jednotlivých znakov. Cieľom grafických úprav v tomto programe je znaky osamostatniť pre ďalšie spracovávanie a dosiahnuť, aby boli znaky dobre viditeľné. Toto sa dá dosiahnuť grafickými úpravami zameranými na zvýšenie farebného kontrastu medzi znakom a farbou papiera, na ktorom vznikli v čase rôzne nerovnosti a mierne zmenil farbu. V grafickom editore GIMP 2 sa na rozlíšenie farieb a ich oddelenie od seba používa nástroj Približný výber. Ten na základe nastavenia hodnoty Prahu, ktorý udáva maximálnu farebnú odchýlku od označenej, vyberie farebnú plochu. Tento postup môžeme vidieť nižšie (Obrázok 4.3). Prvá časť tohto obrázku obsahuje farebne upravený výstrižok zo slovníka, kde bolo hlavným cieľom zmeniť farby tak, aby vytvorili farebný kontrast. V tomto prípade zosvetliť papier na bielu tak, aby písmeno ostalo čierne. Následné použitie nástroja Približný výber na bielu farbu od seba oddelí biele a čierne plochy tak, že budeme mať na fotografii označený papier. Písmena ostanú mimo výberu a tak môžeme jednoducho odstrániť pozadie. Týmto spôsobom oddelený znak potom jednoducho vystrihneme nástrojom Obdĺžnikový výber na prázdnu plochu, aby bol dobre viditeľný. Odtiaľto potom písmeno vyexportujeme ako malý obrázok vo formáte.png, ktorý najlepšie odpovedá potrebám tejto práce, pretože obsahuje len vybraný znak a je očistený od pozadia. To znamená, že obsahuje len samotnú plochu písmena a nedopĺňa ho o biely štvorec, ktorý tvorí pozadie, ako je to napríklad pri formáte.jpg. Takto spracovaný, oddelený a vyexportovaný znak je teraz pripravený pre import do programu Font Forge, kde slúži ako rastrové pozadie, podľa ktorého sa tvarujú nové znaky písma. Obrázok 4.3 Grafická príprava dát 4.3 Font Forge Autorom programu je kaligrafický nadšenec George Williams (*1959). Pod vplyvom svojho otca, ktorý bol veľkým fanúšik renesančnej literatúry, konkrétne W. Shakespeara, sa Williams stal nadšencom literatúry a kaligrafie. (Williams, 2006)

26 Rekonštrukcia 26 I have always been interested in calligraphy, especially the eccentricities of the swash and black letter capitals. (Williams, 2006) V 90. rokoch 20. storočia vytvoril množstvo vlastných digitálnych fontov. Zistil však, že lepší ako v tvorbe samotných fontov, je v programovaní nástroja na ich tvorbu. S využitím znalostí a skúseností s tvorbou fontu vytvoril Williams nástroj PfaEdit. Tento nástroj umiestnil 7. novembra 2000 na web svojho priateľa Dana Kenana. Zanedlho získal prvých užívateľov, ktorý prejavili záujem o využívanie nástroja a s Williamsom komunikovali a hlásili mu chyby programu. To Williamsa motivovalo k ďalšej práci na vývoji nástroja. Počas ďalších mesiacov rozširoval podporované formáty písma, nástroj ponechal voľne dostupný, čím sa stal miláčikom Open softwarovej komunity. V marci roku 2004 program premenoval na Font Forge, ktorý je dodnes najobľúbenejší a najpoužívanejší, voľne dostupný nástroj na tvorbu písma. (Williams, 2006) Samotná tvorba znakov v programe Font Forge je založená na princípe vykresľovania obrysov jednotlivých znakov písma pomocou kriviek. Tento freeware podporuje a umožňuje tvorbu najrôznejších formátov fontu. Rovnako umožňuje aj konvertovať formáty medzi sebou. Podporuje všetky vo väčšej miere rozšírené operačné systémy a je preložený do 12 jazykov. (Williams, 2006) Obrázok 4.4 Hlavný panel nástroja Font Forge

27 Rekonštrukcia 27 Pri práci som veľmi často využíval online manuál k programu Font Forge, ktorý je duševným vlastníctvom samotného autora tohto nástroja, Georga Williamsa. Tento manuál je veľmi obsiahly, prehľadne spracovaný a doplnený o obrazky priamo z programu. Teda riešenie akéhokoľvek problému sa dá nájsť na jednom mieste, čo mi výrazne zjednodušovalo riešenie problémov a šetrilo čas. Hlavný panel programu Font Forge (Obrázok 4.4) obsahuje ponuku všetkých znakov tabuľky ASCII. Každé okienko tabuľky obsahuje príslušný znak a program ho umožňuje zadefinovať alebo nechať nedefinované, čo znamená, že pri používaní tohto písma nevyvolá stlačenie daného znaku žiadnu akciu. Dvojklikom na okienko znaku sa otvoria tri nové okná. Prvé obsahuje pracovnú plochu pre tvorbu vybraného znaku, druhé je panel nástrojov, ktorý obsahuje všetky funkcie programu pre prácu s krivkami a možnosťami na úpravu bodov a celých znakov. Posledné, tretie okno, slúži na obsluhu vrstiev každého znaku. Každý znak má tri základné vrstvy. Jedna slúži na obsluhu importovaného pozadia, jeho transformáciu a nastavenie polohy. Ďalšia obsahuje písmovú osnovu, podľa ktorej sa orientujeme pri nastavovaní parametrov písma. V tejto vrstve môžeme pridávať pomocné čiary, ktoré pomáhajú pri orientácii a vhodnom nastavení parametrov znaku, alebo nastavovať predvolenú vertikálu, ktorá nastavuje šírku znaku. Posledná vrstva obsahuje riadiace body a krivky znaku a teda je najdôležitejšia, pretože obsahuje výsledný znak. Ďalšie vrstvy sú voliteľné a užívateľ ich môže ľubovoľne pridávať a odstraňovať podľa potreby. Viacero vrstiev obsahujúcich body a krivky je vhodné využiť napríklad pri znakoch, ktoré sa skladajú z viacerých častí, napríklad i, j alebo v tomto prípade viacero nemeckých znakov obsahujúcich interpunkciu. Patria sem ö, ä, ü. Každú vrstvu je taktiež možné zamknúť pred editáciou alebo nastaviť ako neviditeľnú, čo pri niektorých zložitých znakoch výrazne zjednodušuje a sprehľadňuje prácu. Samotná časť digitalizácie sa skladá z niekoľkých krokov v programe Font Forge: Nastavenie vlastností písma; Import graficky upravených dát; Modelovanie znakov písma; Tvorba ligatúr; Doladenie pomerov výšky a šírky jednotlivých znakov, ale aj pomery malých a veľkých písmen, sklon, duktus a kontúry; Zasadiť znak správne do písmovej osnovy; Export fontu do formátu OTF.

28 Rekonštrukcia Nastavenie vlastností Na úvod je nutné nastaviť základné vlastnosti písma, ktoré sa nachádzajú v časti Element->Font Info Táto časť obsahuje široké možnosti nastavení. Hneď v úvode je tu možné uviesť názov nového fontu, rodinu písma, do ktorej sa toto písmo zaraďuje, názov, ktorý užívateľ uvidí v textových editoroch, ale aj verziu písma a vlastný copyright. V sekcii General nastavujeme rozmery, ktoré sú potom aplikované na všetky znaky rovnako. Dá sa tu nastaviť celková výška písma a určiť, aká veľká časť z výšky sa bude nachádzať pod riadkom a aká nad riadkom, prípadne nastaviť sklon kurzívy alebo písmu priradiť interpretáciu (používa sa napríklad keď chceme nastaviť interpretáciu písma ako Čínske tradičné a pod.). Ďalšia záložka, ktorú som použil pri tvorbe fontu, bola časť Layers, ktorá umožňuje nastaviť vyššie spomínané vrstvy podľa potrieb užívateľa. Tu sa však prípadné pridanie novej vrstvy prejavuje pre všetky znaky písma, nie len pre jeden konkrétny znak ako tomu bolo hore. Poslednou záložkou nachádzajúcou sa v sekcii Font Info sú Lookups alebo po slovensky Vyhľadávania. Táto záložka je rozhodujúca pri tvorbe ligatúr, ktoré písmo švabach obsahuje. V tejto časti je možné nastaviť súbory znakov, ktoré v prípade, že sa vyskytnú vedľa seba, budú nahradené iným znakom. Tvorba samotných ligatúr je popísaná v časti (Williams, 2000) Import Dáta, upravené podľa postupu uvedeného vyššie, som importoval do programu Font Forge, ktorý umožňuje priraďovať jednotlivým znakom rastrové pozadie. Takto importovaný znak, ako príklad je uvedený import písmena O (Obrázok 4.5), bude slúžiť ako vzor pre ďalší postup tvorby modelovania písmena. Cieľom tohto kroku je zjednodušiť predstavu finálnej podoby modelovaného znaku a uľahčiť tak jeho tvorbu.

29 Rekonštrukcia 29 Obrázok 4.5 Import grafických dát Modelovanie znaku Ako som spomínal, program Font Forge funguje na základe modelovania kriviek. Tvarovanie kriviek tu funguje na princípe Bézierovej krivky. Bézierova krivka je pomenovaná po francúzskom inžinierovi Pierrovi Bézierovi. Zaraďuje sa medzi základné aproximačné krivky, to znamená, že neprechádza užívateľom zadanými bodmi, ale snaží sa k nim priblížiť. Krivka je určená vždy minimálne tromi bodmi. Prvý bod x, udáva súradnice, kde krivka začína. Druhý bod y naopak udáva súradnice, kde krivka končí. Ďalšie body, v prípade tejto práce sú dva (Obrázok 4.6)a sú vyznačené červeným a modrým krížikom. Tieto body sa nazývajú riadiace a udávajú tvar krivky, pričom ich počet môže byť rôzny. Poloha týchto bodov udáva smer, ktorým vychádza krivka z počiatočných bodov. Druhým faktorom ovplyvňujúcim tvar krivky je vzdialenosť medzi počiatočným a pomocným bodom. Tá udáva dôraz, ktorým sa krivka bude uberať udaným smerom. Bézierová krivka má tri základné vlastnosti: Krivka nikdy neopustí pomyslený útvar vytvorený riadiacimi bodmi; Krivka vždy prechádza bodom začiatku a bodom konca; Smer krivky v koncových bodoch je určený susednými bodmi. (Žára, Sochor, Beneš, Felkel, 2004)

30 Rekonštrukcia 30 Obrázok 4.6 Bézierova krivka Postupným pridávaním riadiacich bodov na okraje písmena a ich vzájomným spájaním a tvarovaním som dosiahol presný obrys písmena (Obrázok 4.7). Pri jeho tvorbe som sa okrem grafického podkladu riadil aj typickými prvkami švabachu. Pri písmene O si môžeme všimnúť hneď dve typické esovité zakončenia ťahu. Jedno vertikálne zakončenie, ktoré zakončuje ťah zhora, je označené písmenom A. Druhé je horizontálne a ukončuje ťah písmena zdola, je označené písmenom B (Obrázok 4.7). Ďalším prvkom typickým pre švabach, je široký horizontálny oblúk stáčajúci sa doprava, ktorý sa potom zužuje. Podstatou tohto oblúku, označeného písmenom C (Obrázok 4.7), je dodať písmenu šírku a výraznosť. Obrys z kriviek som následne pomocou jemných úprav doladil, aby kontúry a duktus písma presne odpovedali predlohe. Tento obrys nakoniec vytvoril uzavretú plochu, ktorá tvorí písmeno O. Program túto plochu vyplní a zaradí do zoznamu znakov Ligatúry Ligatúry v písme vznikali ako reakcia na potrebu rýchlejšieho písania rukou v časoch stredoveku, ale aj z dôvodu, že niektoré kombinácie písmen sa často opakovali a teda ich spojenie urýchľovalo tlač. Tlačiarovi stačilo namiesto dvoch alebo troch písmen vytlačiť jeden spojený znak. Posledným, ale nemenej dôležitým dôvodom vzniku ligatúr bol fakt, že niektoré litery vedľa seba nevyzerali esteticky a narúšali vzhľad písma. Tento problém nastával hlavne pri úzkych, vysokých znakoch, ktoré

31 Rekonštrukcia 31 Obrázok 4.7 Obrys vytvorený krivkami často presahovali nad aj pod riadok. Tým vznikali biele v písme biele plochy, ktoré narúšali jednotnosť písma. Podobným spájaním a odvodzovaním vznikli aj niektoré dodnes známe interpunkčné znamienka. Napríklad znak výkričníku (!) bol vytvorený z písmen io. (Kopta, 2002) V dnešnej dobe sa stále ligatúry používajú, aj keď si to často ani neuvedomujeme. Typickým príkladom je znak ampersand (&), ktorý vznikol zjednodušením francúzskej spojky et. Takisto dnes veľmi rozšírené anglické at ktoré vzniklo za účelom zapisovania cien v Anglicku. (Kopta, 2002) Ďalším dnes veľmi rozšíreným typom spájania znakov sú logotypy, ktoré často využívajú firmy pre tvorbu svojho loga, prípadne pre tvorbu loga svojich produktov. Pri vytváraní logotypu, je snahou autora spojiť znaky, ktoré majú väčšinou súvis, v tomto príklade s firmou. Ide teda napr. o prepojenie iniciál firmy do nového znaku, ktorý potom táto firma používa pri prezentácii svojej značky na verejnosti. Príkladom môže byť znak nemeckej automobilky Volkswagen alebo logotyp televíznej stanice CNN. (Kopta, 2002) Program Font Forge nezabúda ani na túto významnú časť typografie a ligatúram sa venuje pomerne podrobne. Podmienkou je, aby ligatúra obsahovala minimálne 2 znaky, ktoré program Font Forge rozozná a následne nahradí. Ich tvorba je založená na jednoduchom princípe. Na začiatku je potreba vybrať si v písme miesto, kde bude tento znak vytvorený. K tomuto účelu slúžia najlepšie prázdne, vopred nezadefinované znaky, ktoré majú v novovytvorenom fonte pozície Na vybranú pozíciu je následne nutné skopírovať znaky, z ktorých sa nová ligatúra bude skladať, alebo ak sa podobné znaky v písme nenachádzajú, bude nevyhnutné ich vytvoriť. Tento vznikajúci znak je teraz potrebné v okne Element->Glyph Info v sekcii ligatúry, označiť ako ligatúru. Tu môžeme priradiť tomuto znaku aj vlastný názov a zade-

32 Rekonštrukcia 32 Obrázok 4.8 Samostatné znaky ligatúry finujeme, z akých liter sa tento znak skladá. Následne pridáme referencie jednotlivým zložkám nového znaku. V tomto prípade literám c, k. (Williams, 2000) Obrázok 4.9 Nastavenie pozície znakov

33 Rekonštrukcia 33 Takto označené písmená vytvoria samostatné celky, ktoré však neobsahujú jednotlivé riadiace body kriviek, teda v tejto fáze nie je možné upravovať detaily znakov. Znaky, z ktorých sa bude ligatúra skladať vytvoria dva samostatné celky, ktoré je možno transformovať a posúvať tak, ako budeme potrebovať v ďalších fázach tvorby ligatúry. Odpojenie referencií opätovne zobrazí riadiace body. Litery sú však stále dva samostatné celky vytvorené z kriviek. Ich zjednotenie nastane až keď označíme všetky body a pomocou tlačidla Remove Overlap odstránime prekrývajúce sa časti a ligatúru zjednotíme. Teraz je vhodné odstrániť nepresnosti vytvorené spojením a upraviť body tak, aby ligatúra presne odpovedala skutočnosti. (Williams, 2000) Obrázok 4.10 Ligatúra ck Ligatúra by však v tejto fáze ešte nefungovala. Je ešte potrebné nastaviť Vyhľadávanie. To znamená, že textový editor hľadá a rozpoznáva susedné znaky a v prípade zhody nahradí túto skupinu znakov ligatúrou. V sekcii Lookups je preto potrebné vytvoriť nové vyhľadávanie, ktorému je tu potrebné nastaviť názov, prípadne vybrať vhodný z ponuky. V tomto prípade sa vyhľadávanie nazýva Latin Ligatures. Ďalšou voľbou je výber jazyka pre ktorý toto vyhľadávanie platí, prípadne ďalšie možnosti, ako sledovanie znakov sprava doľava a podobne. (Williams, 2000)

34 Rekonštrukcia Kerning Kerning je typografický postup, ktorý sa aplikuje pri riešení problémov s optickými klamami v písme. Tieto optické klamy vznikajú na rôznych miestach a sú spôsobované rôznymi príčinami. Okrúhle písmená sa pri písmenách s ostrými uhlami skracujú a sú opticky nižšie. Problém vzniká aj keď dva susedné znaky majú značný rozdiel medzi šírkou v ich dolnej a hornej časti. Toto nastáva v situácii keď sa napríklad vyskytnú vedľa seba písmená T a A. O riešenie podobných problémov sa dokáže postarať práve kerning, ktorého cieľom je nastaviť medzery medzi jednotlivými znakmi tak, aby bolo písmo opticky príjemnejšie a aby v písme nevznikali biele plochy, ktoré by na čitateľa mohli pôsobiť rušivo. (Malec, 2007) V švabachu je viacero výrazných kerningových párov, ktoré majú väčšinou pôvod v ligatúrach. Postupným upúšťaním od ligatúr sa litery prestali spájať, ale ich výskyt vedľa seba a vzájomná väzba nezanikla. Ich väzba sa prejavila výrazným zúžením medzery až do takej miery, že sa pri tlači tieto znaky často zliali do jedného. V týchto pároch sa opakovane v švabachu vyskytujú mínusky f, i, j, k, l, s, t. Tvorba kerningových párov funguje v programe Font Forge podobne ako tvorba ligatúr. V sekcii Metrics->Kern Pair Closeup môžeme vybrať znaky, ktoré chceme upravovať. Program ich pripraví na plochu, kde môžeme jednoduchým ťahom myši upraviť vzdialenosť medzi týmito písmenami. (Williams, 2000) Obrázok 4.11 Kerning v programe Font Forge

35 Rekonštrukcia 35 Nakoniec je rovnako ako pri ligatúrach nutné nastaviť vyhľadávanie. V sekcii Lookups vytvorím druhé vyhľadávanie, ktoré bude sledovať opäť susedné znaky a v texte im priradí správne medzery. Lookups teda bude obsahovať už dve podtabuľky: Latin liga a Kern. (Williams, 2000) Úprava veľkosti Ďalšou dôležitou úpravou bolo doladenie veľkostí jednotlivých znakov, aby bola zachovaná jednotná kultúra písma. Cieľom bolo dosiahnuť vyhovujúce pomery medzi mínuskami a verzálkami a vhodné nastavenie presahov zhora aj zdola, aby bol správne nastavený pomer medzi výškou a šírkou jednotlivých znakov a v neposlednej rade tiež správne zasadiť znak do písmovej osnovy. Písmovú osnovu obsahuje aj samotný program Font Forge (Obrázok 4.8), v ktorom je znázornená sivými čiarami v horizontálnom a vertikálnom smere. Hodnota 0 na osi y znázorňuje pomyslený riadok, na ktorý sa budú písať jednotlivé znaky. Oblasť pod hodnotou 0 na osi y sa vo výslednom písme bude nachádzať pod riadkom. Oblasť v kladnej časti osi y je oblasť, kde sa bude nachádzať samotný znak a je na autorovi, aby vhodne zvolil výšku jednotlivých znakov, verzálok, mínusiek, ale aj presahov malých písmen abecedy. Na transformácie vytvoreného znaku slúži v programe Font Forge panel nástrojov (Obrázok 4.12). Označenie všetkých riadiacich bodov vytvoreného znaku umožňujú rovnomerné transformácie celého znaku. Tlačidlo Škálovať výber, ktoré je označené zeleným rámikom, slúži na zmenu veľkosti označeného znaku. Ťahom myši umožňuje znak zúžiť, rozšíriť, ale aj rovnomerne zväčšiť, čo je v záujme zachovania pomerov písmen najužitočnejšia funkcia pre moju prácu. Ďalším veľmi dôležitým tlačidlom na transformáciu znakov je tlačidlo Rotovať výber. Táto funkcia umožňuje otáčať znak okolo osi otáčania, ktorú si zvolíme kliknutím myši. Veľkosť znaku zostáva pri rotácii nezmenená. Táto funkcia ma veľký význam hlavne z dôvodu, že väčšinu vytvorených písmen bolo nutné pootočiť, pretože pôvodná grafická predloha bola len málokedy natočená tak, aby presne vyhovovala požiadavkám a zasadla kolmo na riadok písmovej osnovy. Tlačidlo Skosiť výber v modrom rámiku umožňuje upravovať sklon, označených bodov. Túto funkciu som použil len na jemné dolaďovanie detailov, pretože som sa snažil čo najpresnejšie zachovávať pôvodné prvky písma.

36 Rekonštrukcia 36 Obrázok 4.12 Panel nástrojov Šírka znaku v písme Dôležitým prvkom v nastaveniach písma je šírka jednotlivých znakov. Nutnosťou je nájsť správnu šírku znakov tak, aby sa nedostávali vzájomne do kolízie, alebo aby od seba neboli ďaleko. Obidve tieto chyby by výrazne znižovali čitateľnosť, ale aj estetickú stránku písma. Na správne nastavenie medzier medzi znakmi som použil fotografie slovníka, kde som na základe pomeru medzi medzerou a šírkou znaku určil medzery v programe Font Forge. Šírka znaku sa v tomto programe nastavuje pomocou dvoch hlavných vertikál. Prvá prechádza bodom 0 na osi x a je fixná. Druhá pohyblivá je vyznačená zelenou a pomocou nej sa určuje ohraničenie znaku z pravej strany. Na základe týchto hraníc sa písmenu priradí celková šírka tohto znaku vrátane medzier pred a za písmenom.

37 Diskusia 37 5 Diskusia Za hlavnú tému k diskusii by som označil problém, na ktorý som prišiel v priebehu tvorby fontu, a vopred som o ňom nevedel. Ide o rôzne používanie znaku mínusky s v švabachu. Štandardne používaná litera má úzky, dlhý driek. Druhá je podobná nášmu, dnes používanému písmenu s. Má však pre švabach typické esovité zakončenie horného ťahu. Druhé menované písmeno sa používa len v určitých prípadoch. Najmä keď sa vyskytne na konci slova. Obrázok 5.1 Prevedenia písmena s To platí aj vtedy, keď je slovo zložené z viacerých slov, čo sa v nemčine opakuje veľmi často. Medzi tieto slová patrí napríklad Hausschlüssel, kde by správne v švabachu malo byť napísané nízke s na konci slova Haus. Druhé by malo byť vysoké, presahujúce s. Ďalšie dve písmená v slove Schlüssel by mali byť rovnako napísané vysokou literou písmena s. Obrázok 5.2 Slovo Hausschlüssel

38 Diskusia 38 Program Font Forge však neumožňuje prácu so slovníkmi, ktoré by slová dokázali takto rozoznávať a vhodne nahrádzať tieto dve písmená. Tento problém by teda zahŕňal túto problematiku v oveľa širšom rámci, ktorá presahuje obsah tejto práce. Novovytvorený digitálny font zahŕňa len rozpoznávanie písmen dvoch druhov písmena s na konci slov, kde hľadá oddeľovače. V práci je tento problém vyriešený len do určitej miery. Zámena týchto dvoch znakov prebieha, keď sa písmeno s dostane na koniec slova a nasleduje oddeľovač. V tomto písme som za oddelovače vybral interpunkčné znamienka (., ; :!?) a znak medzery. Zámena týchto znakov je vytvorená aj pri základných predponách aus, ktorá je v nemčine často používaná. Považuje sa za samostatné slovo a ukončuje ju nízka verzia písmena s. Tento problém ostáva na ramenách pisára, ktorý musí citlivo a pozorne vyhodnotiť správne použitie jednotlivých znakov v písme. Pre potreby správneho písania je preto nutná pomerne dobrá znalosť nemeckého jazyka. Pri práci som si však všimol aj niekoľko výnimiek pri používaní týchto dvoch prevedení písmena s. Nevedno, či bol v týchto výnimkách zámer a používanie týchto znakov má ešte komplikovanejšie pravidlá, alebo sa jedná o nepozornosť tlačiara, ktorý slovník tlačil. Jedná sa napríklad o slovo Obelisk, v ktorom bolo použité nízke písmeno s aj napriek tomu, že tu slovo nekončí. Nejedná sa ani o slovo, ktoré by bolo vytvorené spájaním, kde by sa písmeno s mohlo vyskytnúť na konci niektorého z pôvodných slov. Práca každopádne priniesla zaujímavé výsledky. Jedná sa tu hlavne o to, že písmo napísané na počítači v súčasnosti, má presné a ostré ťahy. To znamená, že rovnaké znaky sa od seba vôbec nelíšia. V kontraste s tlačou písma, ktorá fungovala v Česku pred zhruba storočím a prinášala množstvo rozdielov a chýb medzi rovnakými znakmi, je celkový vzhľad písma mierne odlišný. Staršia tlač spôsobila, že stránka potlačená týmto písmom je temnejšia. To je spôsobené hlavne roztekaním tlačiarenskej farby, ku ktorému veľmi často dochádzalo. Roztekanie farby spôsobovalo rozširovanie ťahov znakov, čo v konečnom dôsledku zužovalo medzery medzi znakmi alebo zužovalo brušká písmen a iné jemné ťahy, ktoré celkový vzhľad písma presvetľujú. Druhý dôležitý faktor, ktorý stojí za tmavším vzhľadom písma je papier. Narozdiel od papiera, ktorý bol používaný v minulosti, je dnešný papier čisto biely, čo písmo opticky zosvetľuje. Postup použitý v tejto práci je vhodný pre tvorbu akéhokoľvek historického, súčasného, ale aj úplne nového fontu. Takisto sa postup dá aplikovať aj na editáciu už existujúcich fontov, prípadne ich doplnenie alebo rozšírenie o nové znaky podľa potreby. Hlavnou výhodou sú nulové finančné náklady na jeho tvorbu, pretože v postupe uvedenom v tejto bakalárskej práci, je využitý iba voľne dostupný software. Je však vhodný pre odbornú prácu a rekonštrukciu komplikovaných fontov, ale aj pre typografických nadšencov na tvorbu jednoduchých fontov. Čitateľom tejto práce, by som chcel pri tvorbe ich vlastných fontov odporučiť program Font Forge. Okrem toho, že je voľne dostupný, je aj veľmi vhodný pre začiatočníkov, pretože obsahuje komplexný manuál, čím uľahčuje orientáciu v oblasti

39 Diskusia 39 typografie. Ďalej je dôležitá príprava a spracovanie dát, ktoré sú nevyhnutné a platí, že čím zodpovednejšia je príprava dát, tým jednoduchšia a kvalitnejšia je záverečná fáza tvorby písma. V poslednej fáze,ktorou je modelovanie jednotlivých znakov, je dôležitý tréning a tvorbu prvých znakov je vhodné opakovať viackrát. Tým eliminujeme začiatočnícke chyby a nadobudneme určitú prax k tvorbe ostatných znakov.

40 Záver 40 6 Záver Keď som spomínal, že písmo je bezodná studňa, tak významnou časťou tejto studne sú práve lomené písma. Lomené písma sú však stále priveľmi obsiahlou témou a tak je táto bakalárska práca venovaná jednému malému kamienku v tejto studni, ktorý sa volá švabach. Písmo švabach je nemeckým národným dedičstvom, ktoré okrem značnej časti histórie napísanej týmto písmom skrýva aj prepracovanú estetickú stránku, na ktorej pracovali pisári po celé stáročia. Vďaka tomu dosiahlo podoby, ktorá bola na pomery ešte pred necelými sto rokmi dobre čitateľná, nestratila na svojej kráse a uchovala posolstvo predkov. Rovnako ako v Nemecku bolo toto písmo rozšírené na územiach českých zemí a minimálne z časového hľadiska tu švabach dokonca prekonal svojím využitím krajinu svojho pôvodu, Nemecko. Akoby symbolicky boli práve jazyky týchto dvoch krajín obsahom prekladového slovníka, ktorý bol predlohou pre digitalizáciu švabachu. Vďaka tejto práci som sa dozvedel množstvo informácií z oblasti typografie, ktorá mi bola ešte donedávna neznáma. Štúdium, ktoré bolo potrebné pre dokonalé pochopenie písma ma oboznámilo s jeho históriou od prvopočiatkov až dodnes. Mimoriadne veľa informácií som sa dozvedel o písmach a technikách používaných na území Nemecka a Česka v stredoveku, ale aj novoveku, do ktorého švabach tiež zasiahol. Zdokonalil som svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačovej grafiky a designu, ktoré sú kľúčové pri kvalitnom spracovaní písma na počítači. Dôležité sú najmä preto, že sprevádzajú celý proces tvorby písma od spracovania rastrových podkladov, až po vektorové modelovanie znakov. Naučil som sa taktiež podrobne pracovať s predtým neznámym programom Font Forge, ktorý ponúka veľmi široké možnosti pri tvorbe digitálneho písma. Za výsledkom tejto práce je dlhá cesta, ktorá začala podrobným prehľadávaním slovníka, pretože bolo nutné nájsť dostatočne veľkú vzorku písma. Následne vyhodnotiť, ktoré znaky sú vhodné a najlepšie zodpovedajú originálu. Vybrané znaky potom postupne previesť do digitálnej podoby, čo si vyžadovalo podrobné preštudovanie nástroja Font Forge, dlhý tréning práce v ňom, trpezlivosť a samozrejme cit pre detail. Cieľ tejto práce bol však v konečnom dôsledku naplnený a tlačové chyby z predlohy eliminované. Výsledok tejto práce a jeho porovnanie s predlohou je uvedený ďalej.

41 Záver 41 Obrázok 6.1 Predloha Obrázok 6.2 Nový font

42 Literatúra 42 7 Literatúra Horáková, Lenka. Bastarda [on-line] [cit ]. Dostupné na: http: //ff.uhk.cz/kpvha/zamestnanci/horakova/. Johnson, Alfred Forbes. Type designs: Their history and development. 1. vyd. Londýn : Grafton & Company, s. Kopta, Martin. Typografické minimum - základní pojmy [on-line] [cit ]. Dostupné na: Malec, Martin. Kerning znaků: drobnost, o které skoro nikdo neví [on-line] [cit ]. Dostupné na: /?act=read&id=213. Menhart, Oldřich. Náuka o písmu: pomocná kniha pro průmyslové školy grafické a pro školy uměleckého směru. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN Městská knihovna Třebíč. KATALOGZETTEL - Katalog Clavius [on-line] [cit ]. Dostupné na: /l.dll?cll Moravské zemské muzeum. [LD] Historie [on-line] [cit ]. Dostupné na: Muzika, František. Krásné písmo ve vývoji latinky (První díl). 2. vyd. Praha : Paseka, s. ISBN Moravčík, Fridrich. Metodika tvorby a radenia písma. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. Rozbroj, Roman. Gotika Úvod [on-line] [cit ]. Dostupné na: Sochorek, Radim. Konec švabachu v Německu [on-line] [cit ]. Dostupné na: Staňková, Jaroslava; Voděra, Svatopluk. Praha gotická a barokní. 1. vyd. Praha : Academia, s. ISBN Williams, George. The history of the development of FontForge [on-line] [cit ]. Dostupné na: /typophile/doc/ff-history.html. Williams, George. FontForge [on-line] [cit ]. Dostupné na: Žára, Jiří; Sochor, Jiří; Beneš, Bedřich; Felkel, Petr. Moderní počítačová grafika. 1. vyd. Brno : Computerpress, s. ISBN

43 Prílohy:

44 Zoznam obrázkov Prekladový slovník, J. Štěpán, Karolínska minuskula Lomený oblúk Rotunda, 15. storočie Kaligrafická textúra, A. Dürer, Česká bastarda, 15. storočie Wittenbergská a hornorýnska bastarda Švabach Friedricha Creussnera, Humboldt-Fraktur, Ukážka fotografie slovníka Rozdiely v prevedeniach znaku K Grafická príprava dát Hlavný panel nástroja Font Forge Import grafických dát Bézierova krivka Obrys vytvorený krivkami Samostatné znaky ligatúry Nastavenie pozície znakov Ligatúra ck Kerning v programe Font Forge Panel nástrojov Prevedenia písmena s Slovo Hausschlüssel Predloha Nový font Verzálky švabachu Mínusky švabachu Ligatúry Príklady kerningu Ostatné znaky Das ist ein Beispiel der Swabaer Srift, die i in meiner Bakkalaureatarbeit gesaen habe.

45 Obrázok 7.1 Verzálky švabachu Obrázok 7.2 Mínusky švabachu Obrázok 7.3 Ligatúry

Aplikačný dizajn manuál

Aplikačný dizajn manuál Aplikačný dizajn manuál Úvod Aplikačný dizajn manuál je súbor pravidiel vizuálnej komunikácie. Dodržiavaním jednotných štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára jednotný dizajn,

More information

kucharka exportu pro 9FFFIMU

kucharka exportu pro 9FFFIMU požiadavky na export kodek : Xvid 1.2.1 stable (MPEG-4 ASP) // výnimočne MPEG-2 bitrate : max. 10 Mbps pixely : štvorcové (Square pixels) rozlíšenie : 1920x1080, 768x432 pre 16:9 // výnimočne 1440x1080,

More information

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Spájanie tabuliek Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Úvod pri normalizácii rozdeľujeme databázu na viacero tabuliek prepojených cudzími kľúčmi SQL umožňuje tabuľky opäť spojiť

More information

Databázové systémy. SQL Window functions

Databázové systémy. SQL Window functions Databázové systémy SQL Window functions Scores Tabuľka s bodmi pre jednotlivých študentov id, name, score Chceme ku každému doplniť rozdiel voči priemeru 2 Demo data SELECT * FROM scores ORDER BY score

More information

Registrácia účtu Hik-Connect

Registrácia účtu Hik-Connect Registrácia účtu Hik-Connect Tento návod popisuje postup registrácie účtu služby Hik-Connect prostredníctvom mobilnej aplikácie a webového rozhrania na stránke www.hik-connect.comg contents in this document

More information

REPORT DESIGNER 1 VYTVORENIE A ÚPRAVA FORMULÁRA. úprava formulárov v Money S4 / Money S Vytvorenie formulára

REPORT DESIGNER 1 VYTVORENIE A ÚPRAVA FORMULÁRA. úprava formulárov v Money S4 / Money S Vytvorenie formulára REPORT DESIGNER úprava formulárov v Money S4 / Money S5 Informačný systém Money S4/S5 umožňuje upraviť tlačové zostavy tak, aby plne vyhovovali potrebám používateľa. Na úpravu tlačových zostáv slúži doplnkový

More information

Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved.

Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved. MS Managed Service Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved. Reproduction, or translation of materials without the author's written permission is prohibited. No content may be reproduced without

More information

Anycast. Ľubor Jurena CEO Michal Kolárik System Administrator

Anycast. Ľubor Jurena CEO Michal Kolárik System Administrator Anycast Ľubor Jurena CEO jurena@skhosting.eu Michal Kolárik System Administrator kolarik@skhosting.eu O nás Registrátor Webhosting Serverové riešenia Správa infraštruktúry Všetko sa dá :-) Index Čo je

More information

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko Databázy (1) Prednáška 11 Alexander Šimko simko@fmph.uniba.sk Contents I Aktualizovanie štruktúry databázy Section 1 Aktualizovanie štruktúry databázy Aktualizácia štruktúry databázy Štruktúra databázy

More information

Spôsoby zistenia ID KEP

Spôsoby zistenia ID KEP Spôsoby zistenia ID KEP ID KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) je možné zistiť pomocou napr. ovládacieho panela, prostredíctvom prehliadača Internet Expolrer, Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Popstup

More information

Obsah. SOA REST REST princípy REST výhody prest. Otázky

Obsah. SOA REST REST princípy REST výhody prest. Otázky REST Peter Rybár Obsah SOA REST REST princípy REST výhody prest Otázky SOA implementácie WEB (1990) CORBA (1991) XML-RPC (1998) WS-* (1998) SOAP RPC/literal SOAP Document/literal (2001) REST (2000) SOA

More information

Desatinné čísla #1a. Decimal numbers #1b. How much larger is 21,8 than 1,8? Desatinné čísla #2a. Decimal numbers #2b. 14 divided by 0,5 equals...

Desatinné čísla #1a. Decimal numbers #1b. How much larger is 21,8 than 1,8? Desatinné čísla #2a. Decimal numbers #2b. 14 divided by 0,5 equals... Desatinné čísla #1a Mravec išiel 5,5 cm presne na sever, potom 3,4 cm na východ, 1,8 cm na juh, 14,3 cm na západ, 1,3 cm na sever a 10,9 cm na východ. Najmenej koľko cm musí teraz prejsť, aby sa dostal

More information

Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona

Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona Popis textového formátu a xsd schémy na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov) Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm.

More information

ECDL /ICDL Modul - Práca s obrázkami a grafikou (M9) Sylabus verzia 2.0. ECDL / ICDL Image Editing (M9) Syllabus Version 2.0

ECDL /ICDL Modul - Práca s obrázkami a grafikou (M9) Sylabus verzia 2.0. ECDL / ICDL Image Editing (M9) Syllabus Version 2.0 ECDL /ICDL Modul - Práca s obrázkami a grafikou (M9) Sylabus verzia 2.0 ECDL / ICDL Image Editing (M9) Syllabus Version 2.0 Účel Tento dokument detailne rozpisuje sylabus pre modul ECDL / ICDL Práca s

More information

Riešenia a technológie pre jednotnú správu používateľov

Riešenia a technológie pre jednotnú správu používateľov Riešenia a technológie pre jednotnú správu používateľov Radovan Semančík Agenda Úvod: Identity Crisis Technológie správy používateľov Postup nasadenia Záver Súčasný stav IT Security Nekonzistentné bezpečnostné

More information

ARCUS: Specimen. type. with rounded FACE!

ARCUS: Specimen. type. with rounded FACE! Specimen arcus! type with rounded FACE! Concept Arcus OpenType is a geometrically constructed font. The grounding principle is the round curve. The homogenous character of this font is guaranteed by using

More information

Xerox PARC the office of the future. Michal Winczer

Xerox PARC the office of the future. Michal Winczer Xerox PARC 1970-80 the office of the future Michal Winczer Čo to je? Kde to je? PARC = Palo Alto Research Center Čo bolo pred tým Vojna vo Vietname Hnutie hippies Úspechy XEROXu s kopírkami Neexistencia

More information

LL LED svietidlá na osvetlenie športovísk. MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.

LL LED svietidlá na osvetlenie športovísk. MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám. LL LED svietidlá na osvetlenie športovísk MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám. LL SPORT LL SPORT je sofistikované vysoko výkonné LED svietidlo špeciálne

More information

Arcus: Specimen_Vzorník písma. type. with rounded. Face!

Arcus: Specimen_Vzorník písma. type. with rounded. Face! Specimen_Vzorník písma arcus! type with rounded Face! Concept_Koncepcia Arcus OpenType is a geometrically constructed font. The grounding principle is the round curve. The homogenous character of this

More information

Manuál k programu FileZilla

Manuál k programu FileZilla Manuál k programu FileZilla EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Úvod EXO HOSTING tím pre Vás pripravil

More information

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava TASR, SITA Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava -/- OHVBPKV/5249-6/19287/2018/Ki Ing. Kišacová,

More information

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca Obsah balenia TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca PoE injektor Napájací adaptér CD Ethernet kábel Systémové požiadavky

More information

NÁKLADY ŽIVOTNÉHO CYKLU LIFE CYCLE COSTS

NÁKLADY ŽIVOTNÉHO CYKLU LIFE CYCLE COSTS NÁKLADY ŽIVOTNÉHO CYKLU LIFE CYCLE COSTS Jaroslav Lexa Apuen SK Kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky Most economically advantageous tender criteria Najlepší pomer ceny a kvality Best price-quality

More information

VYLEPŠOVANIE KONCEPTU TRIEDY

VYLEPŠOVANIE KONCEPTU TRIEDY VYLEPŠOVANIE KONCEPTU TRIEDY Typy tried class - definuje premenné a metódy (funkcie). Ak nie je špecifikovaná inak, viditeľnosť členov je private. struct - definuje premenné a metódy (funkcie). Ak nie

More information

Základná(umelecká(škola(Jána(Albrechta Topoľčianska(15

Základná(umelecká(škola(Jána(Albrechta Topoľčianska(15 Základná(umelecká(škola(Jána(Albrechta Topoľčianska(15 851(01(Bra@slava Titl.: Ján(Hrčka Bohrova(11 851(01(Bra@slava V(Bra@slave(21.11.2013 Vec:(Odpoveď(na(informácie(ohľadom(mandátnej(zmluvy(na(základe(Zákona(č.(211/2000(Zb.

More information

Testovanie bieleho šumu

Testovanie bieleho šumu Beáta Stehlíková FMFI UK Bratislava Opakovanie z prednášky Vygenerujeme dáta Vygenerujeme dáta: N

More information

Aplikácia k určovaniu rastlín pre platformu ios

Aplikácia k určovaniu rastlín pre platformu ios Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Aplikácia k určovaniu rastlín pre platformu ios Bakalárska práca Vedúci práce: Ing. Dita Dlabolová Jakub Kozák Brno 2014 Na tomto mieste by som

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

Recipient Configuration. Štefan Pataky MCP, MCTS, MCITP

Recipient Configuration. Štefan Pataky MCP, MCTS, MCITP Recipient Configuration Štefan Pataky MCP, MCTS, MCITP Agenda Mailbox Mail Contact Distribution Groups Disconnected Mailbox Mailbox (vytvorenie nového účtu) Exchange Management Console New User Exchange

More information

Poradové a agregačné window funkcie. ROLLUP a CUBE

Poradové a agregačné window funkcie. ROLLUP a CUBE Poradové a agregačné window funkcie. ROLLUP a CUBE 1) Poradové a agregačné window funkcie 2) Extrémy pomocou DENSE_RANK(), TOP() - Príklady 3) Spriemernené poradia 4) Kumulatívne súčty 5) Group By a Datepart,

More information

Ochrana koncových staníc pomocou Cisco Security Agent 6.0. Ľubomír Varga.

Ochrana koncových staníc pomocou Cisco Security Agent 6.0. Ľubomír Varga. Ochrana koncových staníc pomocou Cisco Security Agent 6.0 Ľubomír Varga lubomir.varga@lynx.sk Agenda CSA 6.0 refresh Vybrané vlastnosti CSA 6.0 Application Trust levels Notify User Rule Actions User Justifications

More information

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov farby na tetovanie

More information

Vyhľadávanie Kancelársky softvér Úvod do typografie MGR. LUCIA BUDINSKÁ

Vyhľadávanie Kancelársky softvér Úvod do typografie MGR. LUCIA BUDINSKÁ Vyhľadávanie Kancelársky softvér Úvod do typografie MGR. LUCIA BUDINSKÁ Vyhľadávanie 2 Rôzne spôsoby vyhľadávania Kedysi zoznamy Neskôr vyhľadávače Teraz prevažne Google Základy dobrého googlenia 3 Dobré

More information

Mgr. Martin Vesel M 114

Mgr. Martin Vesel M 114 Mgr. Martin Vesel martin.vesel@gmail.com M 114 Where 2 go W3C, CSS špecifikácia http://www.w3.org/standards/techs/css#w3c_all http://www.w3.org/tr/2011/rec-css2-20110607/ http://www.w3.org/tr/2012/rec-css3-mediaqueries-20120619/

More information

Programovanie v jazyku Python. Michal Kvasnica

Programovanie v jazyku Python. Michal Kvasnica Programovanie v jazyku Python Michal Kvasnica Organizačné detaily Prednášky aj cvičenia v 638 Povinná účasť na cvičeniach Hodnotenie: priebežné odovzdávanie zadaní (40% známky) záverečný projekt na skúške

More information

VLSM a CIDR. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

VLSM a CIDR. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 VLSM a CIDR CCNA2 Kapitola 6 1 Trošku histórie Pred rokom 1981 IP adresy používali na špecifikáciu siete len prvých 8 bitov Rok1981, RFC 791 Zaviedol adresný priestor s tromi triedami adries Polovica 90

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia mar.18 feb.18 jan.18 dec.17 nov.17 okt.17 sep.17 aug.17 júl.17 jún.17 máj.17 apr.17 mar.17 Internetová populácia SR 12+ 3 904 509 3 802 048 3 870 654 3 830

More information

BGP - duálne prepojenie AS. (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky

BGP - duálne prepojenie AS. (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky BGP - duálne prepojenie AS (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky Peter Jašica Abstrakt: Cieľom tohto projektu je zhotoviť a otestovať funkčnosť BGP s dvojitým prepojením Autonómnych systémov.

More information

Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing. Juraj Šitina, Microsoft Slovakia

Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing. Juraj Šitina, Microsoft Slovakia Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing Juraj Šitina, Microsoft Slovakia m Agenda Cloud Computing Pohľad Microsoftu Predstavujeme platformu Microsoft Azure Benefity Cloud Computingu Microsoft je

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia dec.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 júl.16 jún.16 máj.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 Internetová populácia SR 12+ 3 728 988 3 718 495 3 718 802 3 711 581 3 700

More information

1 Komplexný príklad využitia OOP

1 Komplexný príklad využitia OOP 1 Komplexný príklad využitia OOP Najčastejším využitím webových aplikácií je komunikácia s databázovým systémom. Komplexný príklad je preto orientovaný práve do tejto oblasti. Od verzie PHP 5 je jeho domovskou

More information

POKROČILÉ C++ Marian Vittek

POKROČILÉ C++ Marian Vittek POKROČILÉ C++ Marian Vittek vittek@fmph.uniba.sk O predmete Pôvodne seminár Teraz normálna prednáška so skúškou/testom Predmetom kurzu je detailnejší pohľad na jazyk C++ a občasné porovnanie s inými programovacími

More information

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit.

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit. Fiber 5 Mbit ** 5 Mbit / Mbit 5,90 Fiber 50 Mbit * 50 Mbit / 8 Mbit 9,90 Fiber 80 Mbit * 80 Mbit / Mbit 5,90 Mini Mbit* Mbit / Mbit 9,90 Klasik 2 Mbit* 2 Mbit / 2 Mbit Standard 8 Mbit* 8 Mbit / 3Mbit Expert

More information

POROVNANIE GUI VYBRANÝCH SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV

POROVNANIE GUI VYBRANÝCH SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY POROVNANIE GUI VYBRANÝCH SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV Bakalárska práca Stanislav Párnický 2013 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY PREVÁDZKA PORTÁLU PROJEKTOV VÝUKOVEJ ROBOTIKY CENTROBOT Bakalárska práca 2015 Denis Spišák UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

More information

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií FIIT-XXXX-XXXXX

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií FIIT-XXXX-XXXXX Toto je titulný list práce. Je súčasťou každej priebežnej či záverečnej správy (BP, DP) Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií FIIT-XXXX-XXXXX evidenčné

More information

LOGO MANUAL. Definícia základného používania loga

LOGO MANUAL. Definícia základného používania loga LOGO MANUAL Definícia základného používania loga ÚVOD KELLYS LogoManuál je dokument stanovujúci základné pravidlá používania grafických prvkov loga a logotypu spoločnosti KELLYS BICYCLES pri zachovaní

More information

INTERNET. História internetu

INTERNET. História internetu INTERNET 1 Úvod Internet je celosvetová počítačová sieť. Je všade okolo, ale nepatrí nikomu, nikto ho neriadi. Internet predstavuje najväčšie množstvo informácií dostupných z jedného miesta. Internet tvoria

More information

Jednoradové ložiská s kosouhlým stykom - katalóg Single-Row Angular Contact Ball Bearings - Catalogue

Jednoradové ložiská s kosouhlým stykom - katalóg Single-Row Angular Contact Ball Bearings - Catalogue Jednoradové ložiská s kosouhlým stykom - katalóg Single-Row Angular Contact Ball Bearings - Catalogue PREDSLOV INTRODUCTORY REMARKS História výroby valivých ložísk AKE siaha až do Rakúsko Uhorskej monarchie.

More information

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Interaktívna výuková webová aplikácia na riešenie úloh o pravdepodobnosti Bakalárska práca 2016 Zuzana Majeríková Univerzita

More information

CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2017

CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2017 CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2017 CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA SLOVAKIA, SPOL. S R.O., NA ROK 2017 Bannerové formáty - CPT ceny Týždňové / balíkové ceny Reklamný

More information

MS Exchange 2010 Prechod Ing. Peter Záhradník

MS Exchange 2010 Prechod Ing. Peter Záhradník MS Exchange 2010 Prechod Ing. Peter Záhradník Gratex Support Center support@gratex.com Exchange 2010 o com to bude? Tato prezentacia bude pre ludi co uvazuju nad prechodom na novy Exchange zopar otazok

More information

TRANSCRIPTION OF NUMERICAL OBJETCS TO TEXT FOR SLOVAK LANGUAGE

TRANSCRIPTION OF NUMERICAL OBJETCS TO TEXT FOR SLOVAK LANGUAGE Journal of Information, Control and Management Systems, Vol. 5, (2007), No. 1 25 TRANSCRIPTION OF NUMERICAL OBJETCS TO TEXT FOR SLOVAK LANGUAGE Ján GENČI Technical university of Košice, Faculty of Electrical

More information

QtiPlot Základy práce s programom

QtiPlot Základy práce s programom TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta QtiPlot Základy práce s programom Ing. Katarína Draganová Ing. Pavol Lipovský Košice 2010 Obsah Obsah Obsah...5 1. Úvod...8 1.1. Na čo QtiPlot slúži...

More information

D.Signer prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Inštalačná príručka

D.Signer prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Inštalačná príručka D.Signer prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu Inštalačná príručka Obsah 1 Predpoklady pre inštaláciu D.Signer... 3 1.1 Inštalácia.NET Framework... 3 1.1.1 Windows 8, 8.1... 4 1.1.2

More information

ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH. V NEMOCNICI A MIMO NEJ Alexandra Bražinová, Veronika Rehorčíková, Mark Taylor VIII. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF.3-1..17

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY VÝUKOVÁ WEBOVÁ APLIKÁCIA NA PROGRAMOVANIE GPU.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY VÝUKOVÁ WEBOVÁ APLIKÁCIA NA PROGRAMOVANIE GPU. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY VÝUKOVÁ WEBOVÁ APLIKÁCIA NA PROGRAMOVANIE GPU Diplomová práca 2017 Bc. Denis Spišák UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA

More information

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Webové prezentácie: Web design optikou nových technológií Web presentations: Web design through the lens of new technologies Bakalárska práca Branislav Jenčo

More information

SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU

SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA Bakalárska práca SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU ŠTANDARDIZAČNÝCH MATERIÁLOV Eva Porvazníková vedúci bakalárskej práce: Doc.

More information

GeoGebra a JavaScript

GeoGebra a JavaScript GeoGebra a JavaScript GeoGebra and JavaScript Patrik Voštinár MESC: U70 Abstract The article deals with creating applets in mathematics software GeoGebra. GeoGebra contains a large number of tools that

More information

Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou

Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou Dátum zverejnenia: 7. 11. 2017 Verzia: 1 Dátum aktualizácie: Popis: Tento dokument je určený používateľom, ktorí elektronicky podpisujú dokumenty

More information

Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Podporované grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Závereč ný workshop projektu INEDU-GOV Inovatívne vzdelávanie pracovníkov

More information

Problém Big Data a ako ho riešiť pomocou NoSQL. Ján Zázrivec Softec

Problém Big Data a ako ho riešiť pomocou NoSQL. Ján Zázrivec Softec Problém Big Data a ako ho riešiť pomocou NoSQL Ján Zázrivec Softec Dáta dnešného sveta Oblasti kde sa spracováva veľké množstvo dát: Internet Web vyhľadávače, Sociálne siete Veda Large Hadron Collider,

More information

Návrh kritérií pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach

Návrh kritérií pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach EKONOMICKÁ FAKULTA TU V KOŠICIACH MATERIÁL NA ROKOVANIE: Vedeckej rady, dňa: 16.11.20 Návrh kritérií pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach Predkladá: prof.

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULITMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava TASR, SITA Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava -/- OHVBPKV/7785-3/25407/2018/Ki Ing. Kišacová,

More information

Constraint satisfaction problems (problémy s obmedzujúcimi podmienkami)

Constraint satisfaction problems (problémy s obmedzujúcimi podmienkami) I2AI: Lecture 04 Constraint satisfaction problems (problémy s obmedzujúcimi podmienkami) Lubica Benuskova Reading: AIMA 3 rd ed. chap. 6 ending with 6.3.2 1 Constraint satisfaction problems (CSP) We w

More information

Ekonomický pilier TUR

Ekonomický pilier TUR Názov indikátora: HDP na obyvateľa Zaradenie indikátora v DPSIR štruktúre: Základné informácie: SR Definícia Hrubý domáci produkt vyjadrovaný ako celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorených za

More information

DigitAlne technologie vyroby. vektory. Bitmapy a Richard Balogh

DigitAlne technologie vyroby. vektory. Bitmapy a Richard Balogh DigitAlne technologie vyroby Bitmapy a vektory 20. 2. 2018 Richard Balogh Bitmap Raster vs Vector Curves Lineart https://vector-conversions.com/vectorizing/raster_vs_vector.html Pixel Pixels: individual

More information

VIRTUALIZÁCIA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK. Karol Schütz, S&T Slovakia

VIRTUALIZÁCIA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK. Karol Schütz, S&T Slovakia VIRTUALIZÁCIA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK Karol Schütz, S&T Slovakia Agenda Časť Časť Časť Časť Časť Časť Časť 1 Aký je súčasný stav v oblasti ukladania dát 2 Aké sú požiadavky na súčasný storage 3 Aké sú technologické

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

MERANIE SOFTVÉRU. Jakub Šimko MSI

MERANIE SOFTVÉRU. Jakub Šimko MSI Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Fakulta Informatiky a Informačných Technológií Jakub Šimko jsimko@fiit.stuba.sk MERANIE SOFTVÉRU 9.10.2012 MSI Meranie a metriky Kto by mal dávať pozor? Predsa

More information

1 Vytvorenie tabuľky

1 Vytvorenie tabuľky Základy jazyka SQL (Structured Query Language) - vyvinula IBM začiatkom 70-tych rokov - je to deklaratívny jazyk (popisuje čo urobiť, nie ako) - je súčasťou veľkých databázových systémov (Informix, Oracle,

More information

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

Jazyk SQL. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Jazyk SQL. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Jazyk SQL Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Jazyk SQL - Structured Query Language SQL je počítačový jazyk určený na komunikáciu s relačným SRBD neprocedurálny (deklaratívny) jazyk

More information

Vzory, rámce a webové aplikácie

Vzory, rámce a webové aplikácie Vzory, rámce a webové aplikácie Jakub Šimko jakub.simko@stuba.sk Návrhové vzory (načo slúžia?) 1. Dobré zvyky v programovaní 2. Riešia často sa opakujúce problémy praxou overeným spôsobom 3. Pomôžu nám

More information

PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNKY V HTML A CSS - FRONTEND

PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNKY V HTML A CSS - FRONTEND PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNKY V HTML A CSS - FRONTEND MATURITNÝ PROJEKT Alex Benke STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, POD AMFITEÁTROM 7, LEVICE LEVICE 2013 PROGRAMOVANIE WEBSTRÁNKY V HTML A CSS - FRONTEND MATURITNÝ PROJEKT

More information

- externý.css súbor sa prilinkuje v <head> elemente: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">

- externý.css súbor sa prilinkuje v <head> elemente: <link rel=stylesheet type=text/css href=styles.css> CSS Odporúčané tutoriály: http://www.jakpsatweb.cz/css/ http://www.w3schools.com/css/ Čo je CSS Cascading Style Sheet súbor kaskádnych štýlov definuje, ako sa majú zobrazovať HTML elementy. Zapisujú sa

More information

Hodnotenie kvality produktu

Hodnotenie kvality produktu Hodnotenie kvality produktu (2012/2013) Obsah 1. Úvod... 3 2. ISO 9126: Meranie kvality softvérového produktu... 3 2.1 ISO 9126-1: Model kvality... 4 2.2 ISO TR 9126-2: Externé metriky... 6 2.3 ISO TR

More information

Analýza a vizualizácia veľkých dát

Analýza a vizualizácia veľkých dát MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza a vizualizácia veľkých dát DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. Jakub Caban Brno, 2015 Prehlásenie Prehlasujem, že táto diplomová práca je mojím pôvodným autorským dielom,

More information

Osobovo-orientovaný prístup vývoja softvéru

Osobovo-orientovaný prístup vývoja softvéru Osobovo-orientovaný prístup vývoja softvéru TOMÁŠ BACKSTUBER Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava backy007[zavináč]gmail[.]com Abstrakt.

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE NÁZOV FAKULTY POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ FARMY Bc. Peter Baláži

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE NÁZOV FAKULTY POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ FARMY Bc. Peter Baláži SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE NÁZOV FAKULTY 2136295 POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ FARMY 2011 Bc. Peter Baláži SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE TECHNICKÁ FAKULTA POČÍTAČOVÁ

More information

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE KOMPRESIA GRAFICKÝCH FORMÁTOV FOTOGRAFIÍ

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE KOMPRESIA GRAFICKÝCH FORMÁTOV FOTOGRAFIÍ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE KOMPRESIA GRAFICKÝCH FORMÁTOV FOTOGRAFIÍ BAKALÁRSKA PRÁCA MTF-5262-48179 2010 Dana Babiarová SLOVENSKÁ TECHNICKÁ

More information

Lekcia 2. Systém zrušenia úkonov

Lekcia 2. Systém zrušenia úkonov Lekcia 2. Systém zrušenia úkonov Systém zrušenia úkonov Paleta History Nástroje a príkazy, pracujúce so systémom zrušenia úkonov Obsah Úvod.................................. 3 Výplň..................................

More information

Coordinates ordering in parallel coordinates views

Coordinates ordering in parallel coordinates views Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Coordinates ordering in parallel coordinates views Bratislava, 2011 Lukáš Chripko Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta

More information

CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2018

CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2018 CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2018 CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA SLOVAKIA, SPOL. S R.O., NA ROK 2018 Bannerové formáty - CPT ceny Týždňové / balíkové ceny Reklamný

More information

PODPORNÉ PROSTRIEDKY PRE VERZIOVANIE: VHODNÝ VÝBER PRE NÁŠ TÍM?

PODPORNÉ PROSTRIEDKY PRE VERZIOVANIE: VHODNÝ VÝBER PRE NÁŠ TÍM? PODPORNÉ PROSTRIEDKY PRE VERZIOVANIE: VHODNÝ VÝBER PRE NÁŠ TÍM? Budúcnosť je jasná, budúcnosť sú distribuované verziovacie systémy... alebo centralizované??? Balázs Nagy Slovenská technická univerzita

More information

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT INFORMATICS NÁVRH REDESIGNU INTERNETOVEJ PREZEN- TÁCIE

More information

Ceny kurzov a školení

Ceny kurzov a školení Ceny kurzov a školení Základy práce s PC Základy práce s PC, Internet,Word Cena: 133.00 Základy práce s počítačom a internetom Cena: 63.00 Windows v dennej praxi Cena: 69.00 Word + Excel základy Cena:

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno, 2017 Denis Ďuriš VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

More information

Komunikačné protokoly 2004 KP 2004 #3 - IP v03.doc

Komunikačné protokoly 2004 KP 2004 #3 - IP v03.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

More information

Exo site Užívateľská príručka

Exo site Užívateľská príručka Exo site Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Exo site je jednoduchý a ľahko

More information

OLYMP na MS SQL OBSAH 1 AKO POSTUPOVAŤ. 2 INŠTALÁCIA Microsoft SQL Servera 2008 R2 3 PREVOD DATABÁZY OLYMPU NA SQL

OLYMP na MS SQL OBSAH 1 AKO POSTUPOVAŤ. 2 INŠTALÁCIA Microsoft SQL Servera 2008 R2 3 PREVOD DATABÁZY OLYMPU NA SQL OLYMP na MS SQL OBSAH 1 AKO POSTUPOVAŤ 1.1 Základné informácie k inštalácii Microsoft SQL servera 2008 R2, cesta k inštalačnému programu, možné obmedzenia, licencia programu Olymp 1.2 Aké sú hardvérové

More information

NIKY a NIKY S. JEDNOFÁZOVÉ UPS od 600 do 3000 VA SVETOVÝ ŠPECIALISTA PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

NIKY a NIKY S. JEDNOFÁZOVÉ UPS od 600 do 3000 VA SVETOVÝ ŠPECIALISTA PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV NIKY a NIKY S JEDNOFÁZOVÉ UPS od 600 do 3000 VA SVETOVÝ ŠPECIALISTA PRE ELEKTRICKÉ ŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV Ideálna ochrana pre malé kancelárie a domáce kancelárske aplikácie. Tento rad ponúka

More information

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ ILKOVIČOVA 3, BRATISLAVA 4

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ ILKOVIČOVA 3, BRATISLAVA 4 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ ILKOVIČOVA 3, 842 16 BRATISLAVA 4 TÍM 13 SIMULÁCIA DEMONŠTRÁCIE V MESTE DEVELOPERSKÁ PRÍRUČKA Vedúci projektu: Ing. Ivan Kapustík

More information

Softwarové nástroje pro vytváření fotoknih. Samuel Ozan

Softwarové nástroje pro vytváření fotoknih. Samuel Ozan Softwarové nástroje pro vytváření fotoknih Samuel Ozan Bakalářská práce 2017 ABSTRAKT Práca sa zameriava na princípy tvorby počítačovej grafiky, jej spracovanie a následné využitie pri tvorbe fotoknihy.

More information

Bezpečnosť webovských aplikácií (2. časť)

Bezpečnosť webovských aplikácií (2. časť) Bezpečnosť webovských aplikácií (2. časť) Richard Ostertág Katedra informatiky FMFI UK, Bratislava ostertag@dcs.fmph.uniba.sk 2011/12 R. Ostertág (KI FMFI UK) Bezpečnosť webovských aplikácií (2) 1 / 14

More information

Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie

Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie Copyright Všetky práva vyhradené Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti DITEC, a. s. Žiadna jeho časť sa nesmie akýmkoľvek spôsobom (elektronickým,

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky BAKALÁRSKA PRÁCA Študijný program: Aplikovaná informatika Študijný odbor: 9.2.9 Aplikovaná

More information