Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a drevařská fakulta. Ústav nábytku designu a bydlení NÁVRH CHAISE LONGUE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a drevařská fakulta. Ústav nábytku designu a bydlení NÁVRH CHAISE LONGUE."

Transcription

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a drevařská fakulta Ústav nábytku designu a bydlení NÁVRH CHAISE LONGUE Diplomová práca Brno 2007 Vedúci práce: akad. arch. František Vrána Vypracoval: Bc. Juraj Vanca

2 1

3 Zadanie 2

4 Prehlásenie: Prohlašuji, že jsem diplomovú prácu na téma: Návrh chaise longue zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne:... podpis studenta 3

5 Poďakovanie: Ďakujem všetkým, ktorých čas a úsilie venované iným, dopomohli k vzniku a úrovni tejto práce. Moje osobitné poďakovanie patrí mojim kolegom počas štúdií a priateľom v jednom a najmä mojej najbližšej rodine. Všetko smeruje k jednému jedinému cieľu: Dosiahnutiu absolútnej rovnováhy 4

6 Abstract: Bc. Juraj Vanca Design of chaise longue Creating a design of chaise longue were the main part of this diploma work. Since baroque were chaise longues wellknown and used, it s history of origin started in ancient Egypt. Origin and evolution, of this specific furniture, was maped in this work, and on the base of existing created chaise longues was designed a new one with look on today s furniture trends and requirements. On creating a new shape solution, high usability value, approporiate production costs and safetyness was taken especialy care. Technical drawning documentation, needed for production, was worked and main technological operations for producing metal frame and upholstery of chaise longue was descripted. Production costs of designed chaise longue was rated. Key words: Chaise longue, history, design, ergonometry, antropometry, ecology, prices, construction, upholstery, processing. 5

7 Abstrakt: Bc. Juraj Vanca Návrh chaise longue Hlavnou náplňou diplomovej práce bolo vytvoriť návrh chaise longue. Chaise longue je známym a používaným kusom nábytku už od baroka a história jeho predchodcov siaha až do starovekého Egypta. V práci je zmapovaný vznik a vývoj toho špecifického nábytku a na základe existujúcich chaise longue bol vytvorený nový návrh s prihliadnutím na súčasné trendy a požiadavky na výrobu nábytku. Zvlášť bolo prihliadané na vytvorenie tvarového riešenia na základe novej myšlienky, vysokú úžitkovú hodnotu, primerané výrobné náklady, bezpečnosť a ďalšie. Bola spracovaná technická výkresová dokumentácia, potrebná na výrobu návrhu a boli popísané hlavné technologické operácie a postup výroby kovového rámu a čalúnenia chaise longue. Bol vyhotovený cenový odhad výrobných nákladov chaise longue. Kľúčové slová: Chaise longue, história, návrh, dizajn, ergonometria, antropometria, ekológia, cena, konštrukcia, čalúnenie, návrh výroby. 6

8 Obsah 1 Úvod Cieľ práce Metodika Literárny prehľad Historický vývoj lôžkového nábytku Vývoj nábytku v tuzemsku Východiska návrhu chaise longue Pohľad na súčasný stav v segmente odpočivného lôžkového nábytku Kritériá návrhu chaise longue Záväzné právne normy a predpisy Spracovanie vlastného názoru a ideového návrhu na danú problematiku Vlastný návrh chaise longue Tvarové riešenie návrhu Hľadanie tvaru chaise longue Riešenie podstavy chaise longue Konečné tvarové riešenie návrhu Konštrukčné riešenie návrhu Použité konštrukčné materiály a hlavné technológie Postup výroby kostry Postup výroby čalúnenia Výkresová dokumentácia Spotreba materiálov Odhad výrobných nákladov Diskusia Záver Prehľad použitej literatúry Prílohy Súpis obrázkov Súpis tabuliek

9 1 Úvod Ležanie, sedenie a odpočinok vôbec je prirodzenou potrebou ľudského organizmu. Jeho význam preto nestráca na hodnote ani vplyvom času, ani s ohľadom na geografické členenie. Ľudia v každej epoche histórie napĺňali svoje potreby rovnakým spôsobom, len prostriedky sa s plynutím času menili na základe zmien spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, ekonomických a technologickej úrovne danej doby. Dalo by sa povedať, že tak ako sa zrkadlí technologická vyspelosť kultúry v kvalite a dokonalosti zbraní danej doby, tak v spôsobe a prostriedkoch odpočinku odráža sa duch doby, vyspelosť jej súčasníkov a nimi vyznávané hodnoty. Dnešné rozvinuté technológie a poznatky z mnohých prelínajúcich sa vedných oborov dovoľujú výrobu kvalitnejšiu, rýchlejšiu a ekonomickejšiu, a teda i dostupnejšiu. Výnimkou nieje ani výroba nábytku. To, ale k dokonalosti vždy nestačí. S nábytkom prichádzame do styku denne a po celý svoj život, preto sú u neho výsostne dôležité i ďalšie faktory začínajúc vzhľadom, bezpečnosťou, zdravotnou a ekologickou nezávadnosťou, komfortom obsluhy a používania, hmotnosťou, stabilitou až po také ako sú farba a vôňa. Každý detail má svoju rolu. Záleží len na nás či tieto detaily, parametre výrobku, ho urobia dokonalým, alebo nie. Ústrednou témou diplomovej práce je návrh chaise long, jedného z najpohodlnejších druhov nábytku určeného na relax. Hoci je u nás málo známy, existuje nepreberné množstvo kusov tohto, pre odpočinok jedinečne sa hodiaceho, druhu nábytku. Keďže chaise longue je solitérnym kusom nábytku, čomu býva i tvarovo prispôsobený, svojim ladným tvarom dokáže spestriť a ozvláštniť interiér. Je skvelou voľbou pre každého, kto rád oddychuje pri čítaní, sledovaní televízie, počúvaní hudby apod. Le Corbusier, významný architekt 20. storočia, dokonca označoval svoj chaise longue ako Stroj na relaxáciu. Jeho výtvor, dokonale prispôsobený proporciám ľudského tela, je hádam najznámejším a najrozšírenejším nábytkovým kusom svojho druhu. Nie však jediným... 8

10 2 Cieľ práce Štruktúra a obsah práce je členený na dva logické celky. Prvý je zameraný na prehľad o vzniku a vývoji chaise longue, momentálnom stave a trendoch vývoja, podáva krátky prehľad cien. Týmto by mala upútať a ponaučiť i menej znalého čitateľa o problematike, ktorá je bohužiaľ u nás dosť málo známa. Druhým logickým celkom a zároveň hlavným cieľom diplomovej práce je konkrétny vlastný návrh chaise longue pri dodržaní platných noriem a predpisov. Návrh by mal byť základom hodnotného výrobku, ktorý prináša spotrebiteľovi vysokú mieru úžitkovosti, bezpečnosti, kvality a pohodlia stelesnenú vzdušným a sviežim dizajnom v súlade s trendami súčasnosti. Pre výrobcu by mala byť výroba navrhnutého chaise longue ekonomicky výhodnou, s využitím štandartných a dostupných technológií, bezpečná a nezaťažujúca životné prostredie, a samozrejme v neposlednom rade i prinášajúca zisk nielen ekonomický, ale i v podobe získavania si zákazníkov a dobrého mena na trhu. 9

11 3 Metodika Pred samotným návrhom chaise longue bol vyhotovený prehľad vývoja tohto nábytku v chronologickej časovej línii. Hlavným zdrojom boli prevažne zahraničné internetové servery a knižná literatúra. Na základe naštudovania známych tvarových riešení a podkladových materiálov s tým súvisiacich, charakteristiky a účelu chaise longue bolo pristúpené k vlastnému navrhovaniu. K týmto účelom slúžila odborná literatúra, technické normy a smernice. Z vytvorených návrhov bol vybraný najperspektívnejší a rozpracovaný v tvarových a rozmerových detailoch. Overenie proporcií a vizuálneho pôsobenia bolo dosiahnuté prostredníctvom počítačových 3D modelov a klasického modelu v zmenšenej mierke. Boli vybrané najvhodnejšie materiály a výrobné technológie. Pre potreby reálnej výroby boli vypracované technické výkresy a popísaný výrobný postup kostry a čalúnenia chaise longue. Ekonomická opodstatnenosť návrhu bola zistená na základe výpočtu ceny a porovnaná s konkurenčnými výrobkami dostupnými na trhu. 10

12 4 Literárny prehľad Chaise longue je neuveriteľne variabilným druhom nábytku, najmä keď berieme do úvahy nutnú podmienku jeho maximálneho uspôsobenia sa rozmerom, tvaru a proporciám ľudského tela a poskytovania pohodlia a komfortu, čo je v podstate významnou mierou limitujúca podmienka. Nájdeme ich v rôznorodých tvaroch od jednoduchých nečalúnených konštrukcií až po bohaté a kypré čalúnené tvary. Vyhotovené z najrôznejších materiálov - kovu, dreva a materiálov na báze dreva, plastov, kompozitných materiálov, textílií a kombináciami týchto materiálov. Zaradenie chaise longue je nejednotné. Jeho historický pôvod siaha až do najstarších dochovaných pamiatok Egypta (ako na príkladoch naznačujem v historickom prehľade vzniku a vývoja lôžkového nábytku), od tých čias sa jeho podobizeň a použitie prelína s posteľou na každodenné spanie. V súčasnosti je radený k nábytku sedaciemu, čo ako sa domnievam nieje pravdou a stotožňujem sa s názorom profesora J. Hlalabalu, I keď je možné použitie chaise longue na sedenie, jeho primárny a dôležitejší spôsob používania je v hlbokom sede až ležaní. Najbližším príbuzným chaise longue je pohovka, s ktorou má spoločné črty a spadá teda do rovnakej kategórie ležadiel. Rozmery chaise longue by mali brať v úvahu špecifickú pozíciu tela, ktorá je prechodom medzi sedením a ležaním. S ohľadom na túto skutočnosť uvádzam v literárnom prehľade úvod do funkcie, použitia a typológie nábytku ako sedacieho, tak i lôžkového. SEDACÍ NÁBYTOK Sedenie je prechodným štádiom medzi státím a ležaním, medzi zvislou a vodorovnou polohou. Účelom sedacieho nábytku je podoprieť telo v pohodlnej prirodzenej polohe preto, aby si človek odpočinul a taktiež, aby si uľahčil prácu alebo činnosť, ktorú vykonáva v sede.... Pojem správneho sedenia sa nenechal dosiaľ vtesnať do jednoduchých definícií. Je príliš ľudský a príliš mnohotvárny. Je ovplyvňovaný stavbou ľudského tela, jeho proporciami a biologickými funkciami, ale v značnej miere tiež mnohými našimi zvykmi, návykmi a predstavami. Je ovplyvňovaný celkovým slohom života určitej spoločnosti v určitej dobe. Relatívnosť pojmu,,správne sedenie" pochopíme najlepšie pri pohľade na orientálca, ktorý usadá so skríženými nohami na zem, v polohe, podľa 11

13 našich predstáv krajne neprimeranej, ale z jeho hľadiska niemenej správne, pohodlné, kultúrne a zdraviu prospievajúce. Teoretické práce o probléme správneho sedenia priniesli mnoho prospešného. Žiadnou z nich však ešte nemožno prehlásiť za jedinú smerodajnú. Stoličky, utvárané podľa dr. Akerbloma, sú pozoruhodné svojim zdravým pohodlím, ale tiež sedadlá, ktorých tvar odpovedá celkom iným zásadám, môžu byť rovnako účelovo hodnotné. Zdá sa, že teórie správneho sedenia sú zatiaľ najprospešnejšie pri riešení problémov špecializovaných sedadiel, najmä pracovných, u ktorých predpokladáme, že budú používané len pre jeden určitý účel, k práci na písacom stroji apod. U sedadiel vyslovene obytných, ktorých účel i spôsob používania býva mnohotvárny, stavia sa proti strohému uplatneniu iba jedného určitého spôsobu sedenia poznatok z praxe: Sedadla, užívané v byte, musia dovoľovať zmeny polohy tela a musí byť pohodlné pre viac polôh a pre viacero spôsobov sedenia. Preto tiež stroskotali snahy vytvárať anatomicky správne" sedadlá - akési odliatky tvarov ľudského tela v predpokladanej najvýhodnejšej polohe sedenia... (kol. autorov 10 let VNP, 1964) TYPOLÓGIA - TERMINOLÓGIA Podľa najčastejšie uplatňovanej polohy pri sedení delíme sedací nábytok na: a). sedačky a lavice bez operadiel - horizontálna príslušne dimenzovaná plocha na sedenie je stabilizovaná v takej výške, aby chodidlá sediaceho človeka dosadali na podlahu. Časť telesnej váhy sa tak prenáša nielen na sedadlo, ale aj na podlahu. Podkolenná časť nôh a trup zaujímajú k podlahe kolmú polohu, stehenná časť polohu vodorovnú. Táto poloha sedenia bez operadla nie je veľmi priaznivá, b). stoličky a lavice s operadlami - umožňujú pohodlnejšie sedenie, pri ktorom sa môže podoprieť aj chrbát v miernom záklone. Pri sedení na stoličke môžu boky sediace ho presahovať cez šírku sedadla, c). stoličky a lavice s podrúčkami - pričlenením podrúčiek (lakťových opierok) sa vytvára možnosť podpretia predlaktia rúk, a tým aj priaznivejších podmienok na sedenie. Podrúčky zároveň vymedzujú šírku sedenia, preto je potrebné, aby vzdialenosť medzi nimi bola väčšia ako šírka sedadla. Podrúčky nesmú obmedzovať pohyb lakťov, najmä pri typoch, určených k pracovným stolom, 12

14 d). kreslá a polokreslá - telo sediaceho človeka je podopreté na viacerých miestach, resp. väčších plochách. Podoprenie sa dosahuje zväčšením sedacej a operadlovej plochy, podoprením predlaktia, odpružením, resp. zmäkčením plôch, dotýkajúcich sa tela a zošikmením plôch sedadla a operadla. Sediaci môže meniť pozíciu aj do mierne vytočeného smeru. Sedadlo je hlbšie, aby podopieralo dlhšiu stehennú časť nohy. Ak je sklon operadla väčší, treba znížiť sedaciu plochu. Na zvýšenie pohodlia kresla majú pozitívny vplyv podrúčky (podpery rúk). Obr. 1 Základné typy sedacieho nábytku. Ergonomické údaje A - univerzálna stolička B - kreslo hovorové C - kreslo odpočinkové nízke D - kreslo odpočinkové vysoké E - kreslo odpočinkové dlhé (kolektív autorov, Interiér, 2004) 13

15 Najvyšší komfort pre sedenie predstavuje čalúnený nábytok. Na dlhotrvajúce sedenie sa odporúča tvrdšie čalúnenie, na krátkodobé mäkšie. Konštrukcia čalúneného nábytku môže mať niekoľko častí: - kostra - drevená, kovová, plastová, papierová, kombinovaná, - nosný podklad - pružný (popruhy, pružiny, lamely) alebo nepružný (preglejka, plast, vláknitá doska, plech), - izolačná vrstva - izolačná textília, rúno, plsť, tvarovacia vrstva - tvarová textília, penová guma, PUR pena, latex, gumovlasie, pružiny a pod., - kypriaca vrstva - perie, vata, vlásie, rúna, poťahová vrstva - textílie, plasty, koženka, prírodné kože (usne). Výber konštrukcie, materiálov a ich skladba je daná požiadavkami na jednotlivý nábytok. Skladba konštrukcie čalúnenia sa môže uplatniť aj pri lôžkovom nábytku LÔŽKOVÝ NÁBYTOK Jedna tretina nášho života je vyhradená pre spánok. Podmienkou zdravého spánku je odľahčenie a uvoľnenie chrbtice, svalstva, krvného obehu, nervového systému a všetkých orgánov tak, aby mohli správne a harmonicky fungovať a počas spánku regenerovať. Ložná, horizontálna plocha postele je jej najdôležitejšou časťou. Podporným zariadením, ktoré stabilizuje ložnú plochu sú nohy, nosné čelá, sokle, konzoly, príp. závesné zariadenia. Ďalšou časťou lôžok sú nenosné čelá, bočnice (pefaste), chrbát, príp. sieťky a ohrádky. TYPOLÓGIA TERMINOLÓGIA Lôžkový nábytok sa podľa úpravy ložnej plochy delí na: a.) ležadlá, b) postele (lôžka), c) lôžkové pohovky. Ležadlá považujeme za prenosné lôžka, určené na krátkodobý alebo prechodný odpočinok. Aj keď sa na nich dá spať, nie sú na tento účel predurčené, a preto ich ložná plocha nemusí byť taká kvalitná ako pri posteliach. Môžu byť aj kratšie a užšie ako postele. Majú jednoduchú konštrukciu, často sa riešia ako sklápacie. Sú prechodným prvkom medzi sedacím a lôžkovým nábytkom. Konštrukcia ležadla môže mať rôzne formy: od jednoduchej tkaniny napnutej v kovovom alebo drevenom ráme až po 14

16 čalúnené ležadlá. Často sa nesprávne označujú ako váľandy. Ležadlá, ktoré sa približujú k exteriérovému nábytku, možno využiť na balkónoch, terasách alebo v záhradách. Vtedy musí byť ľahko premiestniteľné, prípadne sklápacie (ľahká konštrukcia a ľahko udržiavateľná ložná plocha). A B Obr. 2 Ležadlo pevné čalúnené, nečalúnené - A, relaxačné - B a lehátko s meniteľnými sklonmi - C C Ležadlá určené ku krátkodobému odpočinku poskytujú svojimi minimálnymi rozmermi i možnosť núdzového prespania. Lehátko s meniteľnými sklonmi ponúka tiež možnosť zaujať polohu pololeže", popr. polosede". (Dlabal, Kittrichová, 1978) Postele sú určené ku každodennému spánku. Vyznačujú sa tým, že lôžkoviny môžu byť volne uložené na ložnej ploche. Ložná plocha je ohraničená na jednej alebo oboch kratších stranách a má výšku ako sedací nábytok. Dobré lôžko má umožniť zmenu polohy ležiaceho tela na pololežiace. Zvlášť úsek pri hlave by mal byť variabilný, aby ležiaci človek mohol mať hlavu podopretú bez toho, aby sa zdvihla jeho horná časť tela. Z hľadiska plošných štandardov a účelu poznáme rôzne druhy postelí: a) jednoduché, b) dvojlôžka, c) poschodové - sú to dve lôžka umiestnené nad sebou, pričom horná je tak vysoko, aby si na spodnej ploche bolo možné sadnúť bez sklonenia hlavy. Výstup 15

17 hore uľahčuje rebrík. Niekedy sa pozdĺž horného lôžka upevňuje ochrana proti pádu. I. dve samostatné postele postavené jedna na druhú, II. konštrukcia tvorí s lôžkami jeden celok, III. ložné plochy sú zavesené do kolmej konštrukcie medzi stropom a podlahou, IV. ložné plochy sú zavesené v nike, upravenej už stavebnou dispozíciou, d) výsuvné - sú to dve ložné plochy, z ktorých jedna je pod sunutá pod druhou, e.) sklápacie I. vertikálne (voľne postavené, v nike), II. horizontálne, f) skladacie z častí, spojených závesmi, pričom ložná plocha sa uloží do skrinky, prípadne slúži ako sedací nábytok. Lôžkové pohovky majú pôvod v pohovkách (laviciach) na sedenie, majú ohraničenú ložnú plochu zvyčajne bočnými a zadnými opierkami, čalúnenými vankúšmi, matracmi alebo doskami. Ložná plocha je variabilná a môže sa zväčšovať dopredu alebo po stranách vysúvaním, sklápaním, otáčaním a pod. (kolektív autorov, Interiér, 2004) Toto rozlíšenie sa opiera len o tie podstatné znaky a vlastnosti, ktoré možno zovšeobecniť a ktoré zostávajú zrejmé i po rôznych ďalších konštrukčných alebo architektonických úpravách. Všetky uvedené druhy lôžkového nábytku sa uplatňujú v súčasnej typologickej skladbe daného sortimentu a majú svoj pôvod už v historickej minulosti. Pomenovanie rôznych druhov lôžkového nábytku je však veľmi nejednotné ako v bežnej praxi, tak v literatúre. To preto, že ten istý druh slúži niekedy i viacerým účelom, teda pre nočný spánok i denný odpočinok alebo pre sedenie i ležanie. Názvy - lôžko, posteľ, lehátko, pohovka, pohovková posteľ, lôžková pohovka, francúzska pohovka, gauč a iné, nie sú presne vymedzené a používajú sa viac-menej náhodne. U historického nábytku je slovné označenie ešte početnejšie a rovnako nejednotné. Jeden predmet má viacero pomenovaní, alebo ten istý názov je pripisovaný rôznym typom. Nejednotnosť vzniká najmä prevádzaním názvov z rôznych svetových jazykov. Nezriedka sa stretávame i v bežnej reči s názvami - sofa, chaise-longue, kanape, otoman, divan a inými. 16

18 Lôžko je hlavným nepostrádateľným znakom bývania v byte. Ak niekto vraví, kde býva, má na mysli to miesto, kde prespáva. Potreba spánku a odpočinku v ľahu je všetkým ľudom spoločná. Je stála a nepremenná, pretože v prakticky uvažovanom čase je nepremenná i ústrojnosť človeka a jeho fyzické a fyziologické vlastnosti. Rôzne a premenné sú však nároky na dokonalé uspokojovanie týchto potrieb, teda na požadované pohodlie. (Halabala, 1982) Odpočinok Pokiaľ budeme hodnotiť pojem odpočinku, podľa Bruneckého 1998, z historického pohľadu, musíme rozlišovať možnosti jednotlivých spoločenských vrstiev. Pre nemajetných znamenal odpočinok spánok na zemi alebo na tvrdej lavici, pre majetnejších bolo dostupné pohodlné lôžko s vankúšmi s perím. Vzhľadom k dostatočnej pohybovej aktivite väčšiny obyvateľstva počas dňa však postačoval v minulosti pasívny odpočinok spánok, pretože život predošlých generácií bol spojený s celodenným aktívnym pohybom tela. Prevažujúci podiel fyzickej práce bol narušený postupným nárastom administratívy, ktorá je charakterizovaná sedavým statickým spôsobom zaťažovania chrbtice. Chápanie odpočinku sa teda už od vzniku tereziánskeho katastra rozširuje o nový pojem kompenzácia. Dvadsiate storočie, ktoré zaznamenáva masívny nárast zamestnanosti v terciéri, prináša rad chorôb pohybového ústrojenstva, kardiovaskulárneho systému a stresu, ktoré sú podmienené nerovnomernou záťažou organizmu. Okrem pasívneho odpočinku bola lekárskou vedou dokázaná nutnosť aktívnej-kompenzačnej relaxácie organizmu. Individuálny odpočinok môžeme teda všeobecne rozdeliť do dvoch skupín na relaxáciu aktívnu a relaxáciu pasívnu. Pod pojmom aktívny odpočinok rozumieme kompenzačnú činnosť pohybovú aktivitu (šport, vychádzky) alebo záujmové činnosti a záľuby. Za pasívny odpočinok možno považovať spánok alebo sedenie v pohodlnom kresle. Pri pasívnom odpočinku síce klesá fyzická únava, ale zostáva únava nervová a psychická. Optimálnym spôsobom odpočinku je teda kombinácia pasívneho a aktívneho odpočinku. Prieskumy VOÚ z osemdesiatych rokov preukázali, že % obyvateľov nešportuje jedinou aktivitou je chôdza, % športuje nepravidelne a len % pravidelne športuje. Dôsledkom je zvýšený počet stresov organizmu a nárast civilizačných chorôb. Najmä v súčasnej dobe, ktorá kladie väčšie nároky na zaistenie vlastnej existencie a osobnej 17

19 prosperity, je pokles športových aktivít veľmi výrazný. Lekári definovali pojem podnikateľská choroba, ktorej dôsledkom je okrem menšej odolnosti organizmu i pokles sexuálnej vitality ako dôsledok vyčerpania organizmu. Ďalším faktorom je komercializácia všetkých športových aktivít nielen dospelých, ale i mládeže. Zníženie športových aktivít obyvateľstva sa môže prejaviť nárastom fyziologických chorôb, ktorých liečba je vo svojom dôsledku drahšia ako športová prevencia. Nezanedbateľnou súčasťou kultúry všedného života bývania je i aktívny odpočinok, ktorý spolu s pasívnym odpočinkom regeneruje sily organizmu. V prostredí bytu by sme teda mali nájsť i priestor na cvičenie. Aplikácia oboch foriem odpočinku je však závislá na spôsobe prevažujúcich pracovných aktivít, ktoré determinujú najmä fyziologické požiadavky regenerácie. Je celkom zrejmé, že človek pracujúci s PC alebo v administratíve bude pre svoju regeneráciu vyžadovať pohybové aktivity, naopak človek, ktorého práca je pohybovo náročná, dá prednosť pasívnemu odpočinku. Telesný pohyb má i významný psychologický účinok a ovplyvňuje stav rodinných vzťahov (nielen v dôsledku osobnej pohody vplyvom endorfínov). Z uvedených údajov je zrejmé, ako veľmi je dôležitá náväznosť športovo-hygienického zázemia na rodinný priestor. Pasívny odpočinok nie je spojený výhradne len s nábytkovým zariadením, ale i komfortom priestoru. Obnova fyzických síl je totiž podmienená i obnovou síl psychických. Základným predpokladom regenerácie organizmu je fyziologický komfort zariadenia interiéru umožňujúci pasívny odpočinok a záujmové aktivity. Druhou požiadavkou je psychické uvolnenie v príjemnom prostredí emotívne esteticky pôsobiacich predmetov, ktoré navodzujú pohodu domova. Najdôležitejším ťažiskom relaxácie organizmu je však kvalitný nočný spánok. Kvalita spánku je určená najmä fyzikálnymi antropometrickými vlastnosťami lôžka a fyziologickým komfortom prostredia. Denný odpočinok je naozaj užitočný, môže podporiť schopnosť učiť sa a pamätať si, zlepšuje bystrosť, produktivitu a kreativitu. Najlepšie myšlienky ľudí napadajú práve pred zaspaním. Niektoré firmy v Amerike, Japonsku a Nemecku to už využívajú a zamestnanci si tam môžu legálne odpočinúť spánkom a dobiť tak energiu. (Iva Pokorná,, 2005) Podľa Dlabala, 1985 je v každej domácnosti nutné počítať v bytovom prostredí s umiestením lehacej plochy pre príležitostné spanie. Na tento druh nábytku, ktorý 18

20 využívame bežne i počas dňa, kladieme podstatne rozdielne nároky. Ložná plocha poslúži i ďalšiemu posedeniu pri besedách, pri návštevách alebo pri počúvaní hudby, sledovaní televízie. Spravidla sa používa sedací nábytok, ktorý je jednoducho prispôsobiteľný pre ležanie. Tieto rozkladacie alebo rozťahovacie nábytkové predmety by mali umožňovať nielen pohodlné, ale i zdravé ležanie a sedenie. Ak má byť splnená požiadavka rozmanitého odpočinku v byte, je nutné voliť rôzne druhy odpočinkového nábytku. Druh a funkcia odpočivného sedenia je určovaná výškou sedacej plochy a operadla (pri hlbokom záklone by mala byť podoprená i hlava). Čím viac sa približujeme pri sedení polohe v ľahu, tým lepšie sa uvoľňuje svalstvo - tým väčšiu pohodu a pohodlie nábytok poskytuje. Relaxačný nábytok, či už je to pohodlné kreslo, pohovka, alebo sedačka, má slúžiť na regeneráciu síl počas dňa. Mal by po príchode z práce umožniť krátky odpočinok pri počúvaní hudby, sledovaní televízie či premýšľaní v čo najpríjemnejšej polohe. Po ozdravujúcom, duši i telu prospešnom leňošení by z neho mal človek vstávať ako vymenený spokojný, oddýchnutý a príjemne naladený. Typy relaxačného nábytku Odpočinkové sedenie dnes môže mať niekoľko podôb, pri všetkých je však jednoznačným trendom variabilita, možnosť polohovania a maximálne pohodlie teda možnosť zaujať polohu takmer poležiačky, s vyloženými nohami. Na pohodlné sedenie v čalúnenom kresle sú nutné nielen jeho správne ergonomické parametre, na dlhšiu relaxáciu posediačky je vhodná i opora hlavy a rúk, ale tiež možnosť prisunúť si podložku pod nohy taburetku (označenie pochádza z francúzskeho slova tabouret, čo znamená stolička). Taburet, resp. nízka sedačka bez operadla je v interiéri stále aktuálna a jej forma i rozmery môžu mať mnoho podôb. Názov chaise longue dlhá pohovka pochádza z francúzštiny. Hlavnou charakteristikou chaise longue je vysoké, často polohovateľné operadlo a konštrukcia, ktorá umožňuje pohodlne si vyložiť nohy, teda akýsi integrovaný taburet. Tento luxusný typ nábytku je akousi nadstavbou k bežnému zariadeniu, čosi, čo nevyhnutne nepotrebujete k životu, ale poteší. Najlepšie sa vyníma ako solitér a pre dizajnérov je veľmi vďačným objektom na uplatnenie tvorivej invencie. Chaise longue je určená na odpočinok v priebehu dňa. Aby bol relax čo najpohodlnejší a čo najzdravší, mali by byť 19

21 podopreté najmä tie partie, ktoré sa cez deň najviac namáhajú, teda bedrová a krčná oblasť chrbtice. Všeobecne sa dá povedať, že čím väčší je uhol medzi operadlom a sedadlom, tým je odpočinok príjemnejší. Sklon operadla chrbta by pritom mal byť približne rovnaký ako sklon plochy na podoprenie nôh. Aj klasická sedačka, podľa Struhařovej, pomaly opúšťa svoju starú podobu a nastúpila cestu k pohodliu jednak zväčšením plochy na sedenie tak, aby bolo možné vyložiť si nohy, jednak možnosťou polohovania operadiel a do tretice variabilitou prvkov s možnosťou voliť si najrôznejšie zostavy čalúnených odpočinkových plôch. Do modernej sedačky sa teda integroval okrem kresla aj gauč. Na krátky odpočinok už tradične slúži pohovka (niekedy sa používa aj výraz sofa) či gauč (slovo couch = gauč alebo ležadlo má pôvod vo francúzskom couchant = ležiaci). K tomuto typu odpočívadla možno zaradiť aj tzv. récamiér, teda čalúnené ležadlo s operadlami na oboch protiľahlých užších stranách. Gauč ani pohovka nemôžu trvalo slúžiť ako posteľ, i keď čiastočnou tvarovou podobou zvádzajú k zámene funkcií. Nemajú na to ani vhodné rozmery, ani parametre plochy určenej na ležanie. Sú určené na krátkodobý odpočinok, nanajvýš na príležitostné prespanie. Farby a trendy Farebnosť čalúnenia ani dnes neopúšťa elegantné a neutrálne biele, čierne či sivé tóny, veľkej obľube sa tešia aj prírodné odtiene béžovej, hnedej a vínovočervenej. Návrat k optimistickému, mladistvému trendu 60. a 70. rokov charakterizujú najmä výrazné kontrasty a jasné tóny oranžovej, žltej, červenej i zelenej. Tieto živé farby, ktoré podporujú aktivitu, sa pomaly stávajú stálicami. Pri kúpe sedačky je však potrebné zvážiť farebný odtieň poťahovej látky veľmi citlivo. Netreba podliehať móde alebo prvotnému očareniu. Farba sedacieho nábytku má totiž ladiť s celkovým riešením interiéru a prispievať k psychickej pohode. Dlhodobú spokojnosť prináša farba, ku ktorej najviac inklinuje konkrétna osoba, pre ktorú je nábytok určený. 20

22 4.1 Historický vývoj lôžkového nábytku V historickom prehľade sa bude zaoberané jednotlivými etapami dejín. Od čias ktoré boli archeológmi a historikmi zdokumentované. Bude poukázané na niektoré historické fakty, ako napríklad spôsob života v danom časovom úseku, spoločenská situácia v regióne atď. Tieto boli totiž priamym determinantom vzniku, či vývoja toho ktorého druhu nábytku (aj v minulosti platil vzťah medzi dopytom a ponukou). V našom prípade lôžkovom. Na ukážkach historických kusov lôžok a spôsobe ich používania, bude dokázaný priamy súvis resp. následnosť a previazanosť existencie denného lôžka (zahrnujúceho chaise longue, pohovky, váľandy, gauče) s posteľou na pravidelné spanie. Často medzi nimi nebol žiaden rozdiel. História tohto vývoja a premeny siaha hlboko do dejín a zahrňuje všetky človekom kolonizované územia vďaka svojmu nepopierateľne veľkému významu. K znovuobjaveniu resp. zdokonaleniu (v zmysle priblíženia sa potrebám ľudského tela) došlo v období klasicizmu a baroka, keď bol chaise longue veľmi obľúbeným. Jeho popularita pretrvala až dodnes i vďaka kusom od slávnych architektov (za všetkých jeden z najznámejších Le Corbusier) bohužiaľ už v menšom meradle. Priaznivci pohodlia a nevšedného dizajnu však zúfať nemusia Nasledovný historický prehľad je prebraný z webovej stránky (pokiaľ nieje uvedené inak) publikácia: day-bed history, , preklad autor. Egypt V starovekom Egypte neboli postele slúžiace na nočné a denné spanie odlišované. Obe boli používané na odpočívanie i spánok. Prvé známe kusy boli vyrobené z palmových tyčí, alebo palmových listov spletených pomocou motúzov či surovej kože. Neskôr egyptský tvorcovia postelí zaviedli konštrukciu na čap a dlab. Často drevené rámy postelí inkrustované slonovinou alebo ebenom, čo dokladujú mnohé nálezy v hrobkách z prvej dynastie ( pnl.) Dômyselné kusy vyrobené z guľatých tyčiek napojené spojmi a nesené nádherne vyrezávanými nohami v tvare zvieracích nôh počínajúc ťažkými býčími nohami až po subtílne napodobeniny gazelích nôh s kopytami, typmi napodobujúcimi tlapy mačkovitých šeliem s pazúrmi, najčastejšie levími. 21

23 Obr. 3 Maľba zobrazujúca posteľ, stoličku a truhlice Mnohé postele boli zošikmené smerom od podložky hlavy. Matrace neboli nájdené, až na grafické vyobrazenia. Matrace mohli byť vyrábané vypletaním motúzom pokrytým plátnom alebo zvieracou kožou. Používali sa opierky pre hlavu vyrobené z kameňa, slonoviny alebo dreva namiesto vankúšov pod hlavu. Zarážka na nohy zaisťovala, aby spiaci neskĺzol dole. Obr. 4 Maľba vysokej egyptskej postele. Obr. 5 Posteľ nájdená v hrobke Tutanchmóna ( pnl.) Posteľ bola vyrobená z dreva pokrytého kriedovou vrstvou. Je skonštruovaná zo štyroch rôznych častí, dvoch bokov v tvare kráv, hlavnej dosky a matrace upevnenej k zarážke pre nohy. Väčšina dochovaných artefaktov zo starobylého Egypta prečkalo tisícročia bezpečne uložené v hrobkách očakávajúc znovuobjavenie. V súlade s vierou zdarného posmrtného života, telá boli mumifikované a hrobky vybavené všetkým nevyhnutným vrátane nábytku. To malo zabezpečiť duševné a hmotné potreby múmie. Uložené maľby a predmety teda naznačujú bežný život obyčajných ľudí. Domy boli zriedka zariadené nábytkom. Chudobný si museli vyrábať matrace plnené slamou alebo látkou, rohože alebo dokonca spať jednoducho na dlážke. Postele boli vybavené baldachýnom, či dokonca sieťkou proti komárom. 22

24 Mezopotámia Najvýznamnejšími budovami v Babylone ( pnl.) boli zikkuraty (wikipedia: zikkurat - vysoká chrámová veža s pravouhlým alebo kruhovým pôdorysom, s 3-7 terasovitými stupňami členenými výstupkami a ústupkami so stenami smerom nahor a s malou svätyňou na vrchole veže) týčiace sa do výšky desiatok metrov. Vo svätyniach bývali obradné stoly celé zo zlata a zdobená posteľ. Pravidlom v asýrskych vyobrazeniach scén hodovania, ako na obr.6, leží muž vždy vpravo. Naľavo jeho žena alebo matka sediaca na vysokej stoličke. Služobníctvo, deti a ďalší členovia rodiny mohli byť zobrazený v pozadí alebo popredí scény. Obr. 6 Basreliéf asýrskej scény hodov s vyobrazením kráľa Assubanipala ( pln.) ležiaceho na vysokej pohovke pri pití. Grécko Grécke slovo sympózium pochádza z sympinein, čo značí piť spolu. V antickom Grécku pretrvávala idea slávnostných zábav sprevádzané hudbou a konverzáciou. Tá bola hlavnou náplňou a s voľnou výmenou myšlienok. Sympóziá boli obvykle vyhradené mužom. Zhromaždenia mali významnú sociálnu funkciu, udržať zoskupených privilegovaných mužov, pitie vína a predstavovanie mladých mužov do spoločnosti dospelých. Najdôležitejší nábytkový prvok pre sympóziá bola kline pohovka. Gréci zamenili zvyk sedávať pri stole za omnoho svojráznejšie ležanie na pohovkách už v 8. storočí pnl. Denné lôžka boli nadvihnuté nad úroveň stolov. Každý muž ležal na prsiach za účelom jedenia a rukou siahal po jedlo, neskôr keď sa nasýtil otočil sa na ľavý bok zapierajúc sa o lakeť. Kline mala konštrukciu z dreveného rámu, najčastejšie s koženými remienkami vytvarovaných do podoby sedadla. Tieto pohovky vykazujú silný vplyv Egypta. Na hody boli kline okrášlené matracmi a a luxusnými vankúšmi. Na spanie sa používala ľanová alebo vlnená posteľná bielizeň. 23

25 Obr. 7 Maľby amfor zobrazujúce posteľ, opierku hlavy, stolce a truhlice. Etruska ríša V Etruskej spoločnosti sa konali hody s jedlom a pitím. Kým napríklad v gréckej spoločnosti, zábava s pitím nasledovala až po hostine ako jasne hlavnom programe. Vnútorné steny etruských hrobiek, ako tých v Cerveteri a Tarquinii (dnešné Toskánsko, okolie Grosetta) stále nesú zvyšky veľkolepých nástenných malieb, podávajúcich významný pohľad na etruský spôsob života. Najčastejšie opakujúci sa námet je scéna etruských hodov, zobrazených menej povýšenecky s účasťou žien a detí a vybranej spoločnosti vyzerajúcej jednotne ako celok. Hostiny boli tiež súčasťou náboženských ceremónií a pohrebných obradov. Po ukončení všetkých formálnych pohrebných ceremónií, príbuzní zomrelého boli prizvaný na nákladnú hostinu. Na hostinu, ako verili sa mala pripojiť duša zomrelého. Obr. 8 Etruský sarkofág zobrazujúci zosnulý pár (520 pnl.) Obr. 9 Etruská pohrebná urna so zomrelým ležiacim na príklope podobne ako pri hodoch (2. štvrtina 2. storočia pnl.) 24

26 Rím Rímske denné postele boli používané na ležanie počas dňa i na spánok v noci. Odvodené boli z gréckych vzorov buď so sústruženými alebo vyrezávanými nohami alebo odliatymi v bronze. Rímske oslavy sa vyvinuli zo splynutia etruských, gréckych a východných vplyvov. Zúčastňovali sa ich nielen obe pohlavia ale i široké sociálne spektrum spoluúčastníkov. Hostiny boli známe už toho času svojou nemravnosťou a honosnosťou. Rímske pohovky boli uspôsobené na odpočívanie v pozícií v ľahu na boku okrem iného ležania počas jedenia. Obyčajne bolo každé lôžko obsadené tromi osobami. 3 lôžka tvorili tri strany trojuholníka, odtiaľ trilicium (jedáleň rímskeho domu) dovoľujúce uloženie sa pre deväť člennú skupinu. Hostia ležali v pohodlí podoprení o lakte počas jedenia, tvárou smerom do miestnosti. Na pokývnutie im sluhovia prechádzajúc ponúkali rôzne pokrmy, alebo pri absencii sluhov sa sami ponúkali z pokrmov naložených na stoloch rozmiestnených medzi pohovkami. Obr. 10 denné lôžko z Pompeí dekorované kosťou, z lacnej náhrady slovoviny (1. storočie) Obr. 12 Rímska žena ležiaca na pohovke, basreliéf (2. storočie nl.) Obr. 11 Rímska celobrondzová denná posteľ, z antického basreliéfu. India Indický boh Višnu je v Indskej mytológií pojatý ako vždy ležiaci na ohromnom hadovi Ananta (ktorého meno znamená nekonečný). 25

27 Budhizmus vznikol v Indii, ponúkajúc jeho stúpencom duchovné prostriedky k úniku od útrap ľudského bytia a dosiahnutie osvietenia. Kým sa budhizmus šíril Áziou, náboženstvo ktoré sa stávalo dominantným v Indii bol hinduizmus. Ležiaci budha predstavoval stupeň vrcholnej nirvány. Obr. 13 Boh Višnu ležiaci na Antanovi Obr. 14 Indická miniatúra zobrazujúca ženu ležiacu na dennom lôžku Čína Číňania nerobili rozdiely medzi nábytkom pre spánok a pre sedenie. Dlho pred objavením sa stoličky v ich kultúre Číňania používali nízke plošiny kde mohla jedna alebo niekoľko osôb polihovať počas dňa. Hoci to nieje, presne povedané, nábytkový kus, zabudované tehlové k-ang určite predchádzali drevené denné lôžka. A to až do dôb, keď boli bežnou súčasťou domu, čo pravdepodobne môžeme datovať do veľmi skorých periód. Číňania dynastie Han (202 pnl. 220 nl.) obvykle sedeli alebo ležali na týchto nízko zdvihnutých plošinách. Denne na nich trávili celé hodiny. K-ang boli nepatrne nižšie ako priemerne vysoké kreslo a obyčajne prebiehali kompletne skrz jednej strany takmer každej izby určenej na bežné obývanie. Drevené k-angy boli vyrábané z neobyčajne tuhých ťažkých panelových vzorov, sa neskôr stávali úplne prirodzene jedným z hlavných kusov nábytku. Čínske plošiny prebrali úlohu multifunkčného nábytku. V počiatkoch boli krabicovej konšrukcie (niekedy s dekoratívne prerezávanými bočnými panelmi) až po dômyselné príklady s otvorenou konštrukciou, pohovky s nárožnou konštrukciou nôh neobjavujúce sa pred dynastiou Ming ( ) a Quing ( ). 26

28 Denné postele bývali usporiadané s ostatným nábytkom na terase alebo v záhrade, kde spríjemňoval pobyt čerstvý vzduch a príroda. Počas horúcich letných nocí spríjemňoval priestor počas spánku stanový prístrešok. Najpoužívanejším materiálom konštrukcie bol bambus. Na plošine sa konalo podávanie pokrmov, čítanie a ďalšie práce. Ďalšie možnosti použitia zvyšovali takpovediac rozšírenia v podobe čela, operadla a doplnky ako dekoratívne vankúše a výplňové prikrývky. Denné lôžko ta bolo najbežnejšie v čínských pánskych pracovniach. Muži tu fajčievali alebo pili čaj, tiež sa používali na praktikovanie umeleckých záležitosti, meditáciu a sex. Tieto postele používali učni. Obr. 15 Denná posteľ s otvorenou rámovou konštrukciou bola najpopulárnejšie počas dynastie Ming ( ), postupne vytláčajúce staré typy krabicovej konštrukcie Obr. 16 Sexuálne praktiky na čínskej dennej posteli Obr. 17 Zmenšenina drevenej pohovky objavená v hrobke panovníka Yunzhenga (1589) neďaleko Šanghaja zobrazuje klasický príklad, z neskorého obdobia Ming, s nohami v rohoch konštrukcie Obr. 18 Použitie plošinovej postele na verande 27

29 Japonsko Japonskou zvyklosťou je používanie rohoží, nazývaných tatami, rozprestretými na dlážke. Cisár Shuomu používal tatami ako posteľ v období Nara ( ). Ľudia z rozličných sociálnych skupín museli používať rozdielne druhy tatami. Uprostred éry Edo (okolo 1730) sa tatami rozšírilo medzi bežných ľudí. V ére Mekni (okolo ) ho začali používať farmári. Obr. 19 Japonský interiér s futonom Futon (ľahká japonská matrac) bola navyše výnimočne komfortnou posteľou, počas dňa sa stávala plochou na sedenie a leňošenie. Japonci popisujú veľkosť izby vyčíslením počtu tatami, ktoré sa do nej zmestia. Afrika Africké tradície nábytkového zariadenia nie sú dobre zdokumentované. Príčinou nedostatočného zdokumentovania boli sociálno-kultúrne osobitosti samotných Afričanov. Africká tradícia ústneho predávania histórie neposkytovala dobré možnosti k udržiavaniu dokladov estetiky. Celkové poňatie nábytku malo pre Afričanov odlišný význam, pretože žili kočovným spôsobom života. V minulosti v afrických dedinských domácnostiach bol nábytok ojedinelý a skromný. Koncept spálne a formalizovaného spania, a tomu zodpovedajúcim nábytkom vôbec, neexistoval. Jedine medzi nevyhnutnými predmetmi môžeme nájsť stolček a jeho obmeny s podpierkou hlavy, chrbta a pohovku. Prapôvodný Afričania spali na zemi na slamených posteliach alebo zvieracích kožušinách. Vývoj prebiehal z potreby ochrany pred hmyzom a vlhkosťou. Popri tom tieto predmety fungovali ako silný organizačný symbol spojujúci duchovné a sociálne role a reprezentovali rozmanitosť vývoja kultúr. Africké umenie a výrobky spojujú rôzne koncepčné svety afrických spoločenstiev a ako také udržovali funkčnosť mnohých spoločenstiev. Stolčeky a stoličky boli príznačné insígnie vodcovstva. Tieto stolčeky boli bohato zdobené striebrom, slonovinou a inými vzácnymi a drahými materiálmi kvôli zdôrazneniu moci 28

30 a autority ich vlastníka. Stolec kráľa je obzvlášť vážený pretože kráľ predstavuje zosobnenie národa. Stolec bol vskutku významným. Asantovia verili, že zlatý stolec bol zoslaný z neba počas vlády Osei Tuta (okolo r. 1701) aby zastrešil dušu Asantského národa. Nikto vrátane kráľa nemal dovolené naň usadnúť. Stolce všetkých nasledovných kráľov sú, po ich smrti, uchované na pamiatku a ako miesto odpočinku ich duší. V Kongu boli náčelníci udržovaní mimo podlahy ako symbol ich posvätnosti. Boli prenášaný vo vzduchu, ak bolo potrebné sedeli na niekoho chrbte. Nespávali ani neležali na zemi, ale na obradných posteliach alebo kreslách. Kráľovská kamerunská posteľ je vyrezaná z jedného kusa tvrdého dreva. Je predmetom ktorého funkcia je duchovná a je používané iba členmi kráľovskej rodiny. Užívané je výhradne kráľom pri riešení náročného problému alebo otázky. Veria, že keď si líha na posteľ s problémom v mysli, prídu k nemu predkovia a vyriešia zaň problémy. Obr. 21 Kamerunská kráľovská posteľ. Obr. 20 Ranné africké chaise longue. Olmékovia Olmékovia boli kultúrnym starobylým národom ( pnl.) nížin východného Mexika. Často sú považovaní za materskú kultúru neskorších stredoamerických civilizácií. Snáď najneuveriteľnejšie nálezy z Olméckej kultúry sú skulptúry. Olmékovia používali drevo, čadič a nefrit. Obr. 22 Kammenná tesaná lavica Obr. 23 Ležiace božstvo olmékov 29

31 Severná Amerika Americkí indiáni spali na posteliach nazývaných hamaka. V južnej Amerike domorodci nepotrebovali mnoho vďaka miernemu podnebiu. Spali a leňošili vo vysutých lôžkach, odlišných v každej oblasti, zvlášť Brazília a Paraguaj s jednoduchšími modelmi indiánov Matako. Visuté lôžka boli upevnené na vetvách alebo kmeňoch stromov, boli ľahké a priedušné. Visuté lôžka boli prvýkrát introdukované Európanmi počas kolumbovských výprav (okolo 1492). Obr. 24 Indiáni ležiaci vo visutom lôžku Obr. 25 Visuté lôžko, Fernández de Oviedo y Valdés Arabský svet Arabský divan mal odlišný vývoj v porovnaní s gréckym kline. Termín pochádza z perzského slova devan, čo ma viacero významov, ale hlavný zmysel je ako u gréckeho symposion, idea stretávania sa - bola to miestnosť s poduškami rozmiestnenými dookola, keď sultánova rada a jeho dvor rokoval o štátnych záležitostiach. (z tureckého diván, z arabského diwan) v súčasnosti značí vankúše rozložené na podlahe. Tento spôsob odpočívania na jednej alebo viacerých poduškách rozložených pozdĺž steny pochádza z Turecka približne od 8. storočia. Zámožný Arabi niekedy spávali na prepracovaných, stanu podobných, posteliach. Väčšina ľudí stredného východu spávala na jednoduchých stohoch koberčekov. Koberce a textílie sú hlavným exportným artiklom z tohto regiónu. Mobilita týchto lôžok napomáhala nomádskemu spôsobu života. 30

32 Obr. 26 Vyobrazenie tureckého divánu Obr. 27 Ležiaci princ (okolo r. 1530) Obytný priestor stredoveku slúžil často všetkým potrebám chodu domácnosti. V jednej miestnosti sa varilo i jedlo, prebývalo i spalo. Aby bolo pre spanie vytvorené aspoň minimálne prostredie intimity, umiesťovali sa postele vo výklenkoch k tomu účelu upravených alebo sa postavili do rohov miestností a zastierali sa zavesenými záclonami. Vo vyšších miestnostiach boli nad posteľami stropy z dreva alebo z textilu. Tak vznikol vo väčšej miestnosti zvláštny minimálny priestor vyhradený pre spanie. Architektonicky a konštrukčne splývala často táto úprava s obkladmi stien, prípadne s iným zariadením, takže posteľ nebola vždy samostatným mobilným predmetom. Ak použijeme dnešnú terminológiu, môžeme povedať, že to boli postele vstavané, zabudované alebo prístenkové. Najstaršími dokladmi o takomto riešení sú súdobé maľby zobrazujúce rôzne výjavy v interiéroch. Analogické riešenia v rôznych podobách sa však uplatňujú i v dnešných bytových úpravách. (Hlalabala, 1982) 31

33 Obr. 28 Drevená truhlica s predĺženými bokmi dostatočne dlhá na ležanie. neskorogotické obdobie Obr. 29 Rozkladacia posteľ, bola zdobená záclonami a vankúšmi, Taliansko 16. storočie Obr. 30 Odpočívna posteľ (francúzky lit a repose ) zložená z jednoho kusu so 6 až 8 nohami, Anglicko, neskoré 16. storočie Obr. 31 Dlhá slolička s 8 nohami, Anglicko, Od doby baroka, sa stáva lôžko v prepychových spálňach predstaviteľov vládnej moci ústredným motívom interiérov. Takáto spálňa neslúžila však ani tu výhradne spaniu, ale bola v určitej miere i spoločenskou miestnosťou. Prijímali sa v nej vybraní návštevníci, často i k dôležitým štátnickým jednaniam. Posteľ uprostred čelnej steny bola upravená ako v stredoveku, ale naviac s bohato upraveným textilom. Boli to tzv. postele baldachýnové. Tento spôsob sa potom uplatňoval vo väčšej alebo menšej miere vo všetkých ďalších vývojových etapách, vo všetkých slohových podobách i v rôznych územných oblastiach. Niektoré tektonické alebo konštrukčné prvky strácali však v priebehu času svoju funkciu a stali sa z nich iba motívy estetického stvárnenia. Strop sa zmenšoval a zostal z neho iba akýsi symbol, a zo záclon dekoratívna drapéria ako ukážka čalúnickej aranžérskej zručnosti. (Halabala, 1982) 32

34 Obr. 32 Dva denné lôžka prekryté baldachýnom Anglicko, okolo r Obr. 33 sofa da reposo reprezentuje módu talianska imitovať štýl Ľudovíta XV. Prechod medzi pohovkou a dennou posteľou bol chaise longue. Operadlo prechádza do područiek, stojí na šiestich uspôsobených nohách. Tento nový tvar zohľadňuje tvar ľudského tela so zreteľom na pohodlie sediaceho. Taliansko, okolo r Obr. 34 Krátka denná posteľ, bola často používaná ako pohovka a sedačka, Francúzko, okolo r Obr. 35 Pohovka v tvare egptskej lode s krokodílimi, Anglicko, približne 1806 Obr. 36 Vladarská pohovka, dýhovaná ebenom Anglicko, okolo r Obr. 37 Ruská denná posteľ, prvá polovica 19. storočia 33

35 Obr. 38 Táborová oceľová denná posteľ, Napoleon III Francúzko, okolo r Obr. 39 Bambusová lekárska stolička, Čína, 1860 Obr. 40 Denná posteľ arts and craft, Anglicko, okolo r Obr. 41 Prispôsobiteľné chaise longue, G. Wilson, USA, 1871 Obr. 42 Čalúnené chaise longue, Thonet Rakúsko, 1900 Obr. 43 Hojdacie odpočinkové chaise longue, Thonet, Rakúsko, 1883 Obr. 44 Záhradná váľanda,bratia Thonet, Rakúsko, okolo r Obr. 45 Pohovka známa ako piroga, od Eileen Gray, Francúzko,

36 Obr. 46 LC4 - chaise longue, Le Corbusier, Pierre Jeanneret and Charlotte Perriand, vyrábané Thonetom (neskôr embra, v súčasnosti cassina), Francúzko, Obr. 47 Denná posteľ z ohýbaných oceľových trubiek, Hans Luckhardt, vyrábané Thonetom Nemecko, okolo r Obr. 48 Chaise longue, Mies van der Rohe Nemecko, Obr. 49 Chaise lounge model 43, Alvar Aalto, Fínsko, 1936 Obr. 50 chaise longue, Marcel Breuer, vyrobil columbus, Švajčiarsko, 1933 Obr. 51 Chaise longue, Jean Prouve, Francúzko, 1934 Obr. 52 pernilla stolička s oddelenou časťou pre nohy, Bruno Mathsson, vyrobil Karl Mathsson, Švédsko, 1944 Obr. 53 Chaise longue, Walter Lamb, originálny návrh zužitkovával prebytočné bronzové rúrky z II. Svetovej vojny, USA,

37 Obr. 54 Osvaldo Borsani, výrobca Tecno, Taliansko, 1954 Obr. 55 Kreslo a taburet, Ray and Charles Eamesovi, výrobca Herman Miller, USA, 1956 Obr. 56 Chaise longue, Kwok Hoi Chan výrobca Steiner, Francúzko, 1961 Obr. 57 'PK 24' Chaise-longue, Poul Kjaerholm, výrobca Fritz Hansen, Dánsko, 1965 Obr. 58 bouloum, Olivier Morgue výrobca Arconas, Kanada, 1968 Obr. 59 Mamita, Gaetano Pesce, výrobca b&b, Taliansko,

38 Obr. 60 Kleopatra chaise-lounge, Geoffrey Harcourt, výrobca Artifort, Belgicko, 1973 Obr od Vernera Pantona, výrobca Fritz Hansen, Dánsko, okolo r Obr. 62 bublinka lepenkový chaise-longue, Frank Gehry, USA, 1979 Obr. 63 wink (žmurknutie), Toshiyuki Kita, výrobca Cassina, Taliansko, 1980 Obr. 64 Pohovka, Hans Hollein výropbca Poltronova, Taliansko, 1981 Obr. 65 lockheed chaise-longue, Marc Newson výrobca Pod, Australia,

39 1990 súčasnosť Obr. 66 gallegio, Nigel Coates, výrobca Poltronova, Taliansko, 1990 Obr. 67 strom, Jasper Morrison, výrobca Cappellini, Taliansko, 1992 Obr. 68 longframe, Alberto Meda, výrobca Alias, Taliansko, 1995 Obr. 69 Denná posteľ, Shigeru Ban, výrobca Cappellini, Taliansko, 1998 Obr. 70 pohovka hoblina, Illka Terho a Teppo Asikainen, výrobca Snowcrash, Švédsko, 1999 Obr. 71 body raft, hojdacie chaise longue, David Trubridge, výrobca Cappellini, Taliansko, 2000 Obr. 72 Denná posteľ, Nigel Coates, výrobca Lloyd Loom, Veľká Británia, 2001 Obr. 73 landscape ( krajina) od Jeffreyho Berneta,výrobca b&mac220;b, Taliansko,

40 Obr. 75 Chaise longue od Christiana Ghiona, výrobca Cappellini, Taliansko, 2002 Obr. 74 satala závesná pohovka, Aquacreations (Ayala Serfati), Izrael, 2001 Obr. 76 Chaise longue, Todd Bracher, výrobca Zanotta, Taliansko, 2002 Obr. 77 Chaise longue, Maarten van Severen výrobca Vitra, NEemcko, Vývoj nábytku v tuzemsku V rôznych okamihoch storočia stál dizajn v popredí premien spoločnosti. Podliehal rôznym tlakom, reagoval na politickú zmenu, posun vo výtvarnom cítení, vládu ideologizmu. HISTORIZMUS, 70 roky 19. storočia, nachádzal vzor v renesancii, umení orientu a návratom k barokovej a rokokovej tvorbe, gotike a v závere storočia vyústila do nového smeru SECESIE. Od roku 1911 sa datuje český KUBIZMUS, po ňom po 1. svetovej vojne ART DECO. Krátko po vzniku Československa (1918) sa začal uplatňovať FUNKCIONALIZMUS. Bolo vyvíjané úsilie o presun orientácie z umeleckého remesla 39

41 na priemyselnú výrobu. Usporadúvanie výstav s tematickými súťažami i krátkodobé vysielanie výtvarníkov do výrobných podnikov smerovalo k výrobe kvalitných, lacných, hromadne vyrábaných predmetov dennej potreby. Významným prínosom funkcionalizmu bolo využitie pružiacej oceľovej trubky to malo i u nás širokú odozvu. Najskôr v licenčnej výrobe Stamových a Brauerových typov stoličiek a ich variant, neskôr v návrhoch domácich architektov, ako boli J. Halabala, H. Kučerová-Závadská a najmä L. Žák. Pozornosť bola venovaná racionálne riešenej kuchyni., štandardizácii a typizácii nábytku úložného a účelnému riešeniu interiéru. Povojnové obdobie ( roky) sľubný štart povojnovej priemyselnej výroby s možnosťou uplatnenia dizajnéra bol vzápätí potlačený zmenou politického systému. Ideologicky motivované budovanie ťažkého priemyslu prinieslo útlm tradičného ľahkého priemyslu spotrebného tovaru, vyvlastnenia a znárodnenia výrobných podnikov, postupnú centralizáciu a často i likvidáciu malých prevádzok nutných pre aktivitu jednotlivca, inováciu a vývoj nábytku. Výtvarná úroveň hromadnej výroby klesá, lepšie výsledky dosahujú menšie výrobné celky a individuálni tvorcovia. V znárodnenom priemysle napriek tomu zohrali pozitívnu úlohu novo vzniknuté inštitúcie presadzujúce uplatnenie dobrého dizajnu vo výrobe, ako boli výtvarné rady v podnikoch, Ústav bytovej a odevnej kultúry - ako spojovací článok medzi výtvarníkmi a priemyslom neskôr tiež Inštitút priemyslového dizajnu suplujúceho činnosť československého dizajn centra. Priemyslová realizácia návrhov však väčšinou zostávala u prototypov. Mamutie nábytkárske podniky chŕlili tovar priemernej kvality pre rozsiahle východné trhy a ich dimenzia, nepochopiteľná z hľadiska nábytkárskej výroby bola vraj motivovaná možnosťou ľahkej premeny sortimentu na zbrojársku výrobu. 50. roky priniesli tzv. bruselský štýl, naväzujúci na predvojnové aerodynamické formy, využívajúce nové materiály plasty (odľahčený nábytok na tenkých drôtených nôžkach s farebnými plastovými výplňami). Asymetria, úspornosť boli synonymami tohto smeru. Obdobie 60. rokov s postupným uvoľňovaním totalitného komunistického režimu, prinieslo expanziu hromadnej výroby, jej mechanizáciu a automatizáciu, vrátane aplikácie moderných technológií. Pretože dizajn nábytku bezprostredne súvisí s koncepciou interiéru, bytovej dispozície, spôsobe stavania a bývania, bola pre nábytkovú tvorbu určujúca hromadná bytová výstavba podmienená panelovou stavebnou technikou a miniaturizácia novo budovaného obytného priestoru. 40

42 Doba tzv. politickej normalizácie v priebehu 70. rokov po okupácii krajiny sovietskou armádou v r už nezakrývala kritický prístup k nedokonalosti, bezduchosti a uniformite hromadnej výroby, rovnako ako k hromadnej výstave sídlisk s uniformnými minimalizovanými bytmi. Individuálne úsilie po zmene toho stavu nemohlo byť úspešné. Mnohí schopní architekti a dizajnéri emigrujú do zahraničia (J. Kaplický, E. Jiřičná, B. Šípek, H. Bukovanská). I napriek týmto obmedzeniam a celkovo nepriaznivej situácii v spoločnosti sa dizajn a priemyslová výroba nábytku rozvíjala vo veľkých závodoch vďaka značnému úsiliu a schopnostiam českých a slovenských dizajnérov arch. M. Čeček, Ing. E. Kittrichová, arch. K. Mrkva, arch. M. Navrátil). Dizajnérsky i nábytkársky úspešnejšiu skupinu výrobcov tvorili družstvá a komunálne podniky menšieho rozsahu. Niektorým z nich vtisli výraznú tvár schopní dizajnéri. Okrem iných arch. A. Šuman inovoval sortiment sedacieho nábytku pre Ton Bystřice, P. Švácha pacoval pre OOP Sokolov (zostavovaný odpočivný nábytok z dreva a z kovu). Zaujímavý sedací nábytok navrhovali mladí dizajnéri na Slovensku arch. Ondrej Čverha a Števo Billík v podniku Tatra Pravenec, Villiam Chlebo a Jaroslav Hreščák v Kodretě Myjava. Európsky dizajn 80. rokov možno označiť za doznievanie funkcionalizmu. I u nás sa v priebehu 80. rokov dá rozlíšiť pokračovanie neofunkcionalistických tendencií, najmä u architektov spolupracujúcich s priemyslom (J. Kadlec, L. Vrátník, V. Teska, F. Vrána, Z. Maňáková a ďalší), a postmoderné experimenty realizované najmä mladšou generáciou dizajnérov, ktorí mali možnosť štúdia v zahraničí a boli ovplyvnení talianskym Memphisom. Bola to predovšetkým skupina ATIKA ( ) architekti J. Pelcl, B. Horák, J. Javůrek, V. Cimbura, J. Šusta a ďalší. Uvoľnenie 80. rokov vrcholí v roku 1989 zamatovou revolúciou, ktorá otvorila rozsiahle politické i hospodárske zmeny. Tie zasiahli všetky oblasti ľudskej činnosti vrátane umenia a kultúry. Posledná dekáda 20. storočia priniesla veľké očakávania i sklamania. Predpokladaný hospodársky zázrak, podmienený zmenou politického systému, privatizáciou priemyslu a majetku, a nastoleniu tržného prostredia, sa nekonal. Veľké nábytkárske podniky stratili svoje odbytisko v dôsledku tamojších obdobných zmien, nedokázali konkurovať západu a zrušili vlastné designerské pracoviská. Prešli do rúk zahraničných majiteľov a stali sa realizátormi ich zákaziek. Na trhu sa objavilo veľké množstvo kvalitného nábytku zo zahraničia, väčšinou na ťažko dostupnej cenovej úrovni, ale i nekvalitného braku. Orientácia spotrebiteľa i výrobcu pri hľadaní dobrého 41

43 designu sa veľmi skomplikovala. Naopak kvalitný dizajn základného sortimentu nábytku z domácej produkcie, cenovo dostupného pre priemerného spotrebiteľa sa u nás stal zložito vyhľadávaným a takmer neexistujúcim artiklom. (Daniela Karasová, 2001) Ako tvrdí Halabala v ľudovom bývaní na vidieku slúžila k účelu denného odpočinku lavica, neskôr to bol tzv. otoman. Lehátko pre denný odpočinok je tiež bežným zariadením komfortne vybavených hotelových izieb. Obr. 78 kubistická pohovka z roku 1913 vytvorená Josefom Gočárom pre Otto Bolešku, obr.79 pohovka Tlejúci list z roku 1988 od B. Horáka. Na obrázku č.80 a 81 najčastejšie typy odpočivného nábytku v býval ČSR, bola ním pohovka, prvý obrázok, nazývaná aj otoman veľmi často používaná, pôvodný návrh siaha zhruba do 70. rokov odkedy bol v rôznych obmenách vyrábaný, na druhom obrázku polohovateľné kreslo s taburetom. Obr. 78 Kubistická pohovka, Gočár J., r (Karasová, 2001) Obr. 79 Pohovka firmy Polstrin design, 80. roky, katalóg firmy Polstrin Design Obr. 80 Polohovateľné kreslo s taburetom, okolo r. 1985, katalóg nábytku VHJ nab. Priem. Brno Obr. 81 Horák B.,Tlejúci list, r. 1988, (Karasová, 2001) 42

44 Obrázky číslo 82 až 85. Ukážky súčasnej domácej českej resp. slovenskej tvorby. Prvé tri modely vyrábané úspešnou firmou mm interiér pôsobiacej na českom trhu od roku Štvrtý model vyrábaný slovenskou firmou Domark. Obr. 82 Chaise longue, René Šulc, výrobca MM interiér, 2000, katalóg firmy mm interiér Obr. 83 Didakt, Miroslav Maňas, výrobca MM interiér, 2003,z katalógu firmy mm interiér Obr. 84 Vážka, René Šulc, výrobca MM interier, 2004, prezentačný materiál firmy Obr. 85 Otoman, Peter Bohuš, výrobca DOMARK, s. r. o., Žilina, 2005, web: 43

45 5 Východiska návrhu chaise longue Zásadnou otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať pred samotným vytváraním návrhu, je k akému druhu nábytku chaisle longue zaradíme. Odpoveď nie je jednoznačná. Z historického hľadiska sa chaise longue radí k lôžkovému nábytku. Jeho vznik predchádzal vzniku sedacieho nábytku, dokonca niektoré druhy primátov si na noc vyrábajú lôžka na prenocovanie v korunách stromov. U primitívnych národov, v oblastiach s miernym podnebím, je dodnes jedným z mála zariadenia príbytku jednoduchá posteľ, alebo rošt na spanie. Najstaršie známe postele sú známe zo starovekého Egypta, ďalšie kultúry ich zdokonaľovali a pretvárali podľa svojich špecifických potrieb. Vďaka tomu vzniklo mnoho obmien lôžka. Okrem nočného odpočinku slúžia i na odpočinok počas dňa, ležanie pri jedle, prijímanie návštev čí vyšetrovanie chorých atď. V anglicky hovoriacich krajinách je chaise longue zahrňovaný pod jednotný názov daybed - denné lôžko. V súčasnosti je často zaraďované k skupine sedacieho nábytku. Toto tvrdenie môže byť podporené samotným významom slova francúzskeho slova chaise longue - dlhá stolička, s vertikálnou polohou trupu. To však platí iba pre niektoré chaise longue. Mnohokrát poloha tela na ňom pripomína skôr ležanie, sklon operadla je približne zhodný so sklonom plochy na podoprenie. Bohaté čalúnenia chaise longue dávnej histórie až po súčasnosť v ničom nepripomínajú podobnosť s klasickou stoličkou. Chaise longue sa najviac podobá na lehátko, lehátko však býva určené často k použitiu v exteriéri a je teda často bez čalúnenia alebo s čalúnením voľným, plocha určená pre podoprenie spodnej časti tela, na rozdiel od chaise longue, býva rovná. Definovať chaise longue nie je jednoduché. Konštrukciou i použitím tvorí plynulý prechod medzi stoličkou a lôžkom. Samotným prekladom tohto slova do rôznych jazykov dochádza k nepresnostiam. Sortiment výrobkov zaraditeľných do tejto skupiny je ozaj široký. Mnohé z nich by sme mohli pomenovať vlastnou (českou či slovenskou) terminológiou. Význam používania cudzojazyčného, i keď v odbornej verejnosti zaužívaného slova chaise longue vidím v unifikácii. Samotná definícia chaise longue by znela: Chaise longue je kombináciu pohovky a kresla stablizujúce telo v prirodzenej a pohodlnej polohe pri pasívnom odpočinku v hlbokom sede až ľahu, podopierajúc nohy. 44

46 Chaise longue sa spolu s kreslom, pohovkou a sedačkou zaraďuje do skupiny relaxačného nábytku. 5.1 Pohľad na súčasný stav v segmente odpočivného lôžkového nábytku Chaise longue je veľmi pohodlným kusom nábytku. Je vhodný pre ľudí v strednom veku i mladšie vekové kategórie. Tvarom udržiava telo vo fyziologicky vhodnej polohe a zabezpečuje svojmu používateľovi vysoký komfort a pohodlie. Je ideálne na relax, čítanie, počúvanie hudby, sledovanie TV. Vďaka zjavu býva solitérnym doplnkom, mnoho známych architektov a dizajnérov prispelo svojim podielom k tvarovej diverzii chaise longue. Cenou a mierne vyššou náročnosťou na priestor (napr. oproti klasickému kreslu) je vymedzená koncová skupina užívateľov. Situácia v zahraničí V zahraničí je situácia odlišná v porovnaní s tuzemskom. K dostaniu je mnoho skvostných kusov chaise longue overených rokmi od najlepších architektov a dizajnérov tých čias, ktoré sa za ten čas stali takpovediac klasikou vo svojej skupine. Ich repliky bývajú vyrábané renovovanými i menej známymi firmami. Samozrejme s dobrým menom výrobcu stúpa kvalita a tomu úmerne i cena. Za zmienku stoja určite i chaise longue novo navrhnuté a vyrábané prevažne známymi výrobcami napr. Vitra, Zanotta, Cappellini, Edra, Ligne Roset a ďalšie. Cena týchto kusov je značne vysoká, v prepočte môže dosiahnuť i stoviek tisícov korún. Cena je tu samozrejme čiastočne odôvodnená vysokým štandardom kvality výrobku a ponúkaných služieb a vysokej estetickej úrovne daného výrobku. Samozrejme popri tejto kategórii najvyššieho štandardu, zameraného pre najnáročnejších zákazníkov, môžeme nájsť i menších výrobcov, vyrábajúcich skôr plošne pre región svojho pôsobenia. Pri mnoho násobnom poklese ceny je možno zohnať funkčný a kvalitný výrobok. 45

47 Situácia v ČR a SR Na tuzemskom trhu je momentálne málo firiem zaoberajúcich sa výrobou a predajom nábytku s ponukou chaise longue vo svojom sortimente. V ČR však nájdeme v firmu vyrábajúcu hneď dva čistokrvné chaise longue. Je ňou firma mm interiér, známa prevažne výrobou kvalitného čalúneného nábytku, tá celkom logicky obsadila tento voľný segment nábytku. V SR sa mi podarilo nájsť iba jeden podobný výrobok vyrábaný priamo v SR a to Otomann od firmy DOMARK s.r.o. Problémom nie je samozrejme ani zaobstaranie si chaise longue z ponuky dovozcov (Inpro CZ, KTC INTERIER, a ďalšie) zahraničných firiem. Malá ponuka tohto typu výrobkov bohužiaľ zapríčiňuje pomerne vysokú cenu výrobku pre zákazníka, dalo by sa povedať že je to podobné i v zahraničí, no na tuzemskom trhu je to ešte markantnejšie. V poslednej dobe pomaly dochádza k miernemu rozširovaniu sortimentu, čo má na svedomí nepochybne zvyšujúci sa záujem zo strany spotrebiteľov. Globálne je verejnosť bohužiaľ málo informovaná o tomto type odpočivného nábytku, o jeho výhodách a možnostiach jeho využitia a nevytvára po ňom dopyt, výroba malých sérií výrobku potom zvyšuje pre výrobcu jej ekonomickú rentabilitu. To samozrejme utvára začarovaný kruh, riešením je informovanosť a ochota firiem prichádzať na trh s novými výrobkami. O tom, že sa im to vyplatí, určite svedčí i uvedenie druhého, z už spomínaných dvoch modelov chaise longue firmou mm interiér, vážka obr. 84. Prehľad cien vybraných chaise longue je uvedený v tabuľke č. 2. Aktuálne ceny a ceny ďalších chaise longue vrátane ich dostupnosti a predajcoch je možné získať na webovej adrese: 46

48 Tab. 1 Orientačný prehľad cien dostupných chaise longue, ceny uvádzané orientačne prepočítané na CZK k podľa NBS (zdroj: Jana Veselská, 2006). Soft Pad Chaise od firmy Vitra, dizajn Charles and Ray Eames. Fixné ležadlo na hliníkovej podnoži, s koženým čalúnením v "baklažánovej" farbe. Čalúnenie tvorí šesť pevných a dva odnímateľné vankúše. Farbu kože si môžete vybrať z desiatich odtieňov. Rozmery: x H 730 mm Cena Kč. Predáva Konsepti. (Zdroj obr.: ) Ela od firmy Giorggetti. Podnož z javorového dreva, kožené čalúnenie. Rozmery: d 157 až 166 š 59 v 98 cm. Cena od Kč. Predáva Zeno, Atrium. Lofty od firmy MDF Italia. Dizajnovo veľmi zaujímavé, fixné čalúnené ležadlo na kovovom zrkadlovo-lesklom podstavci. Cena od Kč. Predáva Konsepti. Landscape od firmy B/B Italia, dizajn Jeffrey Bernett. Kreslo s poniklovanou alebo chrómovou konštrukciou a čalúnením z látky Lusso. Rozmery: d 161 h 61 v 79 cm. Ku kreslu sa dá objednať aj vankúš po hlavu. Cena od Kč. Predáva A 12 atelier interier design. Chaise longue od firmy Sintesi, dizajn Poltrona. Pravdepodobne najznámejšie kreslo typu chaise longue vytvorili Le Corbusier, Pierre Jeanneret a Charlotte Perriandová v roku 1928 ako model LC4. Podnož je chrómová s čiernym lakovaním. Čalúnenie je z kože alebo pony kože. Cena od Kč. Predáva Ekoma design. Interiérové ležadlo Signorina v textilnej koži. Rozmery: d 175 š 71 v 71 cm. Cena 6250 Kč. Predáva Drevona. 47

49 5.2 Kritériá návrhu chaise longue Zdravé lôžko musí splňovať náročné zdravotné, materiálové i technologické predpoklady. Lôžko slúži k telesnej i duševnej regenerácií, a preto by malo byť zostavené z dielcov a materiálov podľa veku, typu postavy a antropometrických údajov, podľa pohlavia a zdravotného stavu jedinca. Pre výskumné pracoviská je potrebné položiť do budúcna otázku o konkrétnom a na zásadách basic science výskumu zdravých lôžok. Medicínske odbory by sa mali viac zaoberať problematikou zdravého spánku a zdravého lôžka. (Brunecký et al, 2005) Citovaný výťah je plne poplatný i pre návrh a výrobu chaise longue, hoci tento neslúži na dlhodobý nočný spánok, ako relaxačný nábytok musí splňovať nasledovné prísne požiadavky. Hľadiská konštrukcie chaise longue: 1) Hygienické 2) Fyziologické 3) Antropometrické 4) Teplotné 5) Ekologické 6) Psychologické 7) Bezpečnostné Hygienické požiadavky Požiadavky na návrh z hľadiska hygieny sa zaraďujú k jedným z najdôležitejších. Použitím vhodných a zdravotne nezávadných materiálov pri výrobe sa zvyšuje užívateľský komfort a bezpečie pri používaní, zamedzíme kontaktu s alergénmi, výparom plynných škodlivín do bytového ovzdušia, ľahkú údržbu a čistenie výrobku. V návrhu sa požiadavka hygieny odráža samotným tvarom chaise longue, konštrukcia je podstavená malými odnímateľnými nohami. Tým je v prípade potreby zaručené oddelenie čalúnených častí s podlahou, a tým prerušenie kontaktu s prachom 48

50 a nečistotami. Vyhotovenie čalúnenia je ľahko uržiavateľné a čistiteľné bežnými neagresívnymi čistiacimi prostriedkami používanými v domácnosti. Fyziologické požiadavky Sedenie je procesom dynamickým na rozdiel od ležania, ktoré je statickým procesom. Pri ležaní sú svaly v úplnom kľude, pre udržanie sa, nepotrebujeme vynakladať akúkoľvek námahu, čo je u sedenia predpokladom udržania sa v sediacej polohe. Pri prípadnom uvolnení svalov, sediaci je na stoličke podoprený v nesprávnych bodoch. Takéto sedenie je potom nevhodné a má neblahý vplyv na organizmus. Dochádza k stlačeniu vnútorných orgánov, čo sťažuje dýchanie, zvyšuje nápor na krvný obeh i tráviacu sústavu. Z toho je jasne zrejmá dôležitosť správneho tvaru opory tela pri odpočinku, na čo je v návrhu dbané. Každý typ odpočinku, resp. pozície sú vhodné pre určité úkony. Pre prácu a udržanie pozornosti a výkonnosti je vhodné dynamické sedenie. Pre relax a oddych, telesný i duševný, sa zas hodí statická poloha v ľahu na posteli alebo pohovke, či polosede na chaise longue alebo dlhom kresle. Fyziológia sedenia Pri vlastnom sedení je 75 % váhy podopieraných panvovou kosťou a spodnou stranou stehien. Rovnováhu tela pri sedení však nemôžu zaistiť len dva body panvových kostí, a preto sa ďalšími opornými bodmi tela zákonite stávajú nohy a chrbát, ktoré preberajú pri rôznych polohách rôzne zaťažovancie sily. Tvrdí sa teda, že mnohé polohy zaujímané pri sedení sú v podstate pokusy použiť telo ako systém pák v snahe vyrovnať váhu hlavy a trupu. Ak hovoríme o vyrovnávaní, hovoríme o pohybe, ktorý vyžaduje určitú energiu. Preto považujeme sedenie za dynamickú činnosť. Pohyb tela, okrem zachovania rovnováhy, umožňuje zároveň dobré prekrvenie svalov a výmenu tekutín medzistavcových platničiek, ktoré sú hlavnou príčinou chorôb chrbtice (Brunecký, 1998). Z obrázka č.86 jasne vyplýva stupeň záťaže chrbtice pri jednotlivých druhoch činností, poloha v ľahu na chrbte je jasne najprínosnejšou polohou pre uvoľnenie svalového napätia chrbtového svalstva a regeneráciu medzistavcových platničiek. 49

51 Obr. 86 Relatívny tlak na tretiu mezdzistavcovú platničku bedrovej časti chrbtice podľa polohy tela (podľa Nachemsona 1975) Fyzilógia ležania Pri ležaní dochádza k maximálnemu uvoľneniu chrbtice a obmedzeniu aktívnych životných funkcií v pohybovom aparáte i v centrálnom nervovom systéme. V tejto polohe dochádza k odstráneniu únavy, a to tým viac, čím kvalitnejší je lôžkový nábytok. Lôžkový nábytok má vzhľadom k svojej funkcii a časovej dĺžke použitia jednu z najdôležitejších úloh v bývaní. (Brunecký, 1998) Obr. 87 Tvar zdravej chrbtice, dvojité esovité prehnutie, miecha, miechové nervy. Ležanie je najlepšou polohou pre odpočinok a regeneráciu organizmu. Chrbtica by pri polohe v ľahu mala byť dostatočne podoprená tak, aby zachovávala jej prirodzený tvar. Priehyb lehacej plochy nemá prekročiť v miestach najväčšieho tlaku 50

52 prehnúť o viac ako 4-5 cm. Pri nesprávnom dlhotrvajúcom podoprení polohy tela a chrbtice dochádza k stuhnutiu svalstva, môže dôjsť k chorobným zmenám tvaru chrbtice, stlačovaním a následnému podráždeniu medzistavcových platničiek. V extrémnych prípadoch až zablokovaniu svalstva a invalidite. Správne sedenie a ležanie je teda dôležité nielen pre deti a mládež vo vývine, ale i pre dospelých v každom veku. Kvalitný sedací a najmä lôžkový nábytok zabezpečuje svojmu používateľovi pohodlný odpočinok a tým i prepotrebnú regeneráciu síl. Antropometrické požiadavky Vzhľadom k tomu, že nábytok všetkého druhu slúži ľudom a k uspokojovaniu ich potrieb, musí byť k tomuto účelu maximálne uspôsobený. Je mnoho faktorov ovplyvňujúcich výber správneho nábytku pre konkrétneho užívateľa, tie isté faktory ovplyvňujú navrhovanie a výrobu daného typu nábytku. Sú nimi výška a šírka ľudského tela, hmotnosť, typ postavy, vek. Tieto dáta sú získavané a klasifikované vedným oborom antropometriou, a ergonometriou aplikované na predmety a deje súvisiace s človekom. Rešpektovanie antropometrie a ergonometrie pri návrhu a výrobe zabezpečí správny fungovanie fiziologických pochodov ľudského tela. Antropometria je základnou výskumnou metódou fyzickej (biologickej) antropológie. O antropometrii hovoríme v súvislosti s meraním telesných rozmerov živého jedinca. (René Novotný, Základy klinické antropometrie a somatotypologie, 2005) Ergonomie vzťah rozmerov predmetov k rozmerom ľudského tela (rozmery a ich vzťahy vyplývajúce z pevne definovaných rozmerových vzťahov ľudského tela antropometrie. Ich správnou aplikáciou dochádza k tomu, že daný priestor či predmet je funkčný a priateľský k človeku (Brunecký, 1998) Obr. 88 Princíp zisťovania antropometrických údajov pri vývoji nábytku, Hai,

53 Teplotné požiadavky Povrch nábytku, ktorý bude slúžiť k spánku, odpočinku relaxácii, by mali poskytovať dokonalý tepelný komfort, a to bez ohľadu na teplotu okolitého prostredia. Povrchy týchto nábytkových predmetov by mali umožniť telesnú termoreguláciu, bez toho aby dochádzalo k poteniu alebo naopak k pocitu chladu, predovšetkým potom v spánku, keď je znížený metabolizmus. Povrchová časť ložnej plochy by mala byť ľahko priepustná pre vzduch a vodné pary. Pri zníženej teplote by naopak zloženie lehacej plochy malo poskytovať tepelnú pohodu udržaním tepla. Ekologické požiadavky Podľa Tesařovej v poslednej dekáde minulého storočia pribudli k požiadavkám uplatňovaných pri navrhovaní a výrobe nábytku vedľa požiadaviek na funkčnosť, trvanlivosť, dobré užité vlastnosti nielen nové požiadavky na hygienické a ekologické vlastnosti nábytku, ale i na jeho zdravotnú nezávadnosť v celom jeho životnom cykle. Ekologické hľadiská sa uplatňujú pri výbere materiálov, určených pre výrobu nábytku, pri výbere strojového zariadenia používaného pri jeho výrobe, pri tvorbe nábytku, doprave a balení výrobkov i materiálov. Ďalej sa environmentálne kritéria uplatňujú pri používaní nábytku, najmä sa sleduje jeho vplyv na kvalitu, ale i to ako zaťažuje ovzdušie v interiéri emisiami, ktoré emituje zo svojho povrchu. Po skončení používania nábytku sa opäť uplatňujú ekologické kritéria, a to požiadavky na opätovné použitie, alebo na recykláciu väčšiny materiálov použitých pri výrobe nábytku. Zvýraznenie dôležitosti environmentálnych požiadaviek na nábytok súvisí so zhoršeným stavom životného prostredia a s vplyvom kvality životného prostredia na ľudské zdravie. V súčasnej dobe sa snažia krajiny, ktoré už spoznali výsledky negatívneho pôsobenia znečistenia životného prostredia na zhoršenej kvalite života, riešiť vývoj nových výrobkov v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja, teda rozvoja, ktorého výsledkom sú výrobky vyššej kvality, lepších funkčných vlastností pri minimálnom zaťažení životného prostredia. Pri vývoji nových nábytkových elementov, v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja, sa kladie veľký dôraz na aplikáciu materiálov, ktoré emitujú minimálne množstvo emisií. 52

54 V roku 1993 vznikol systém hodnotenia tzv. Eco-Label. Tento systém, daný nastavenými kritériami, zahrňuje zníženie vplyvu nábytku na životné prostredie pri výrobe, pri používaní i pri likvidácii, po skončenej dobe životnosti, a to recykláciou výrobkov alebo ich opätovnému použitiu, teda viac špecifikované používanie materiálov vyrábaných najmä cestou udržateľného rozvoja sa zníženým vplyvom na životné prostredie, obmedzení používania nebezpečných a látok emisiami znečisťujúcich životné prostredie, výrobu výrobkov dlhodobej spotreby s redukciou spotreby energie pre dané typy nábytku. Evropean Eco-Label je najvýznamnejší, európsky, dobrovoľný systém označovania, ľahko identifikovateľných, úradne a oficiálne označených zelených výrobkov a služieb z EÚ, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, určených pre európskych zákazníkov, teda verejných a súkromných kupujúcich. Environmentálne kritéria boli vyvinuté s cieľom pokryť každodenný ekologický spotrebný tovar a služby s výnimkou potravín, nápojov a liečiv. V súčasnej dobe boli vypracované a schválené kritéria pre udeľovania značky Eco-Label 21 výrobkovým skupinám. Oblasti hodnotenia výrobkov pre udelenie značky Eco-Label sú rozdelené do následovných sekcií: - dlhodobosť používania a bezpečnosť výrobku - údržba - recyklácia a odpad - informácia pre zákazníka - balenie konečného výrobku - informácie na obale - informácie objavujúce sa na označení Eco-Labelu - obmedzenie spotreby energie pri výrobe výrobku Požiadavky Eco-Labelu sú rozdelené do následovných kategórii: Kritéria pre zloženie nábytku Materiálové kritéria nastavené pre nasledujúce materiálové triedy a) masívne drevo, kompozitné materiály na báze dreva, alumínium, oceľ, plasty, extílie, koža, sklo, PUR a latexová pena, perie a ďalšie b) materiály nespadajúce do žiadnej z tried uvedených v bode a) a ani do skupiny materiálov určených pre povrchovou úpravu a konečné spracovanie Lepidlá, gleje a živice vytvrdzované v matrici, rovnako ako materiály 53

55 používané pri dokončení povrchovej úpravy, materiály iné než kovy a plasty nezahrnuté v tejto sekcii Kritéria pre dokončovanie povrchovej úpravy a spracovanie povrchu nábytku Kritéria pre kompletáciu nábytku, čo sú požiadavky vzťahujúce sa na používanie lepidiel, glejov a spojovacích prostriedkov používaných pri montáži nábytku Kritéria pre finálny nábytok s označením Eco-Label Psychologické požiadavky Pocit bezpečia a pohodlia je chápaný individuálne. Podľa prof. Halabalu, 1982 je však niekoľko objektívnych (ovplyvniteľných) znakov, podľa ktorých si každý človek daný predmet zaradí ako príjemný či naopak odpudivý. Je to estetika stelesnená hlavnými výtvarnými prostriedkami - kompozíciou, proporciou a farbou. Tieto nezávisia priamo na nákladoch, resp. na množstve vynaloženej práce, ale na jej kvalite. Kompozíciou rozumieme usporiadanie vzájomných vzťahov rôznych komponentov ich formovanie v celku i detaile, ďalej opticky zrejmé štruktúry použitých materiálov, lineárne členenie plochy, farebné rozlíšenie, umiestnenie aplikovaných súčiastok, prípadne ďalších prvkov. Účinnosť a význam kompozície sa prejavujú nielen pri tvorbe jednotlivých predmetov, ale i pri zoskupovaní viacerých vecí do vzájomnej súvislosti a účelových alebo estetických celkov. Proporcionalita je súbežne pôsobiaci faktor kompozície. Pri kompozícii je dôležité nielen to, na ktorom mieste alebo v akom poradí sú jednotlivé články komponovaného celku, ale i to, aká je rozmerová úmernosť jednej k ostatným častiam. Význam proporcie pre estetickú hodnotu je tak podstatný, že sa v priebehu celého historického vývoja dokonca hľadajú teórie, podľa ktorých by bolo možné predurčiť rozmerové vzťahy číselným alebo modulovým rádom. Príkladom je grécka antická architektúra, teória zlatého rezu, pokusy o modelový rád v súčasnej architektúre a iné. Vhodnosť dimenzií a proporčných vzťahov nemožno hodnotiť žiadnou univerzálne platnou teóriou, ale vždy len v súvislosti s účelom veci a materiálom, ktorý bol použitý. Avšak pri použití nových materiálov, s ktorými ešte nie sú všeobecne platné skúsenosti, ktorý však pripúšťa alebo si vynucuje iné než vžité dimenzovanie. Až po určitej dobe 54

56 nachádza nový materiál svoje vlastné vyjadrenie. Nový výraz však naráža často na nesúhlas alebo rozpaky širšej konzumnej verejnosti, pretože nie je v súlade s vžitými skúsenosťami a budí nedôveru. To však trvá iba dovtedy, než sa získajú skúsenosti nové. Okruh ľudí schopných rozoznať a hodnotiť estetický význam proporčných vzťahov je zúžený na tých, ktorí sa na tvorbe priamo alebo nepriamo zúčastňujú, a na tých ktorí sa o otázky estetiky zaujímajú, hoci i len ako užívatelia resp. konzumenti. Predpokladom pre získanie citu pre proporčnú diferenciáciu a pre posúdenie estetických hodnôt vôbec je dlhšie trvajúca možnosť vzájomného zrovnávania vecí rovnakého druhu. Avšak i po získaní skúsenosti, názor všetkých ľudí na tú istú vec zhodný. Farba je všade okolo nás, či už ako nehľadaný dôsledok vnútornej štruktúry nejakého materiálu, alebo ako zámerná príčina nejakého požadovaného dôsledku. Každý materiál a teda každý predmet má nejakú farbu. Bezfarebný predmet by sme nevideli. Pôsobenie farieb pre estetický účinok je veľmi významné, pretože človek vníma farbu skôr, než pochopí koncepciu tvaru predmetu. Farebná predstava sa uchová v pamäti dlhšie než predstava tvaru. Farba patrí k najúčinnejším nástrojom estetického stvárnenia, pretože už sama o sebe vyvoláva v človeku, ktorý ju vníma, rôzne pocity, či už sympatické, alebo nesympatické. Farba má i význam tektonický. Rôznym uplatnením môže vyvolať optický dojem iných koncepčných alebo proporčných vzťahov, než aké v skutočnosti sú. Niektoré plastické články môže zvýrazniť, alebo naopak utlmiť. Členitý tvar môže zjednodušiť, alebo jednoduchý tvar rozčleniť. Výsledný účinok farebného členenia sa môže prejaviť priaznivo alebo nepriaznivo, a to vždy, či už bolo riešenie zámerné alebo neuvažované. Farba je i dôležitý ekonomický faktor, hoci i nepriamo. Je najúčinnejším prostriedkom k individualizácii interiérového prostredia, k diferenciácii toho istého výrobku a k rozšíreniu výberu. Bezpečnostné požiadavky Použité materiály sú zdravotne nezávadné a nespôsobujú žiadne nebezpečné reakcie pri priamom kontakte s pokožkou. Výrobok nie je určený do exteriéru a nie je schopný odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom, ktorých pôsobením môže dôjsť k závade na výrobku. Použité 55

57 materiály sú horľavé, a preto ich nemožno vystavovať priamemu plameňu ani zdroju sálavého tepla. Nie sú však zdrojom rizika pretože pri bežných teplotách nepodliehajú samovznieteniu. Je nutné dodržiavať všeobecné požiadavky protipožiarnej ochrany. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby zabezpečovala požadovanú pevnosť a odolnosť a splňovala náležité požiadavky noriem ČSN. Schéma 1 Bezpečnosť pri používaní výrobku v jednotlivých fázach jeho životného cyklu (Šenk et all, 2004) 5.3 Záväzné právne normy a predpisy Normy týkajúce sa návrhu chaise longue, výroby a požiadaviek ČSN , Nábytek Názvosloví, 2005 ČSN , Postele - technické požiadavky, 1986 ČSN , Nábytek. Čalouněný lehací nábytek. Technické požadavky, 1986 ČSN , Lehací nábytek Základné rozmery, 1987 ČSN , Nábytek. Čalouněný nábytek. Základní ustanovení, 1988 ČSN , Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení, 1984 ČSN , Nábytek - Bezpečnostní požadavky, 2006 ČSN , Nábytek. Pohovky a křesla pro sezení a příležitostné spaní. Základní rozměry, 1987 ČSN , Sedací nábytek, ČSN , Nábytek. Křesla a pohovky. Základní rozměry,

58 Záväzné právne predpisy z hľadiska používania výrobku Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku, Zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, Zákon č. 59/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku novela č.209/2000 Sb. Predaj na českom trhu stanovuje Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Ďalej zákony vo všeobecnej platnosti: Zákon č. 513/1991 Sb. (obchodný zákonník) povinnosti predávajúceho, Zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákonník), Zákon č. 140/1961 Sb. (trestný zíákonník) v zmysle poškodzovania spotrebiteľa, Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákon č. 352/2000 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích. Záväzné právne predpisy z hľadiska výroby výrobku Smernice EU (FACTS UEA v distribúcii AČN ČR) v znení Zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb., Směrnice 1996/61 ucelená prevence a kontrola znečistění (nařizení vlády 353/2002 Sb.) Imisní limity č.350/2002 Sb., Zákon o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb.), Směrnice 2002/44 zdravotní a bezpečnostní opatření, Směrnice 1986/2003/10 (narízení vlády č.502/2000 Sb.hluk, vibrace), Směrnice 1998/24 o ochraně a bezpečnosti před rizikem spojeným s chemickými látkami na pracovišti (nařízení vlády č.178/2000 Sb prašnost, škodliviny.), Směrnice 1993/13 o omezení VOC látek vyhláška 355/2002 Sb., Směrnice 1992/92 rizika výbušného prostředí, Směrnice 1976/464 znečistení životního prosředí, Směrnice o zavážkach odpadu 1999/31 (Zákon č. 185/01 Sb o odpadech, alternativní palivo, směrnice 00/76, Zákon č. 86/02 Sb. a vyháškal č. 356/02 Sb. par.2). Směrnice 1989/654 bezpečnostní požadavky pracoviště, 1989/655 pracovní vybavení při práci (ochranné pomůcky), 1990/269 přenášení břemen a Směrnice 1990/394/EC z hľadiska karcinogénnej povahy materiálov. (Brunecky et all, Bezpečné lůžko pro juniory) 57

59 6 Spracovanie vlastného názoru a ideového návrhu na danú problematiku Všetky veci, ktoré nás v interiéri obklopujú, musel niekto navrhnúť. Kým funkčný a zároveň estetický prvok interiéru vznikne, predchádza mu množstvo definícií, ktoré ho ujasňujú z tvarovej i materiálovej stránky. Dokonalé splnenie a vyváženie subjektívnych a objektívnych požiadaviek vytvára hodnotný dizajn. Podľa prof. DR.h.c. Wolfganga Haipla je nevyhnutné pri navrhovaní výrobku pamätať na 11 základných otázok: Cieľová skupina, pre koho navrhujeme? Navrhnutý chaise longue by mal byť prínosom pre každého, kto má rád pohodlie. Pri oddychu, drobnej ručnej práci, čítaní, sledovaní TV, hraní hier, práci či zábave na prenosnom PC, počúvaní hudby a podobne si rád dopraje zdravý, bezpečný a najmä komfortný odpočinok. Tomu je celkovo uspôsobený, rozmermi, prítomnosťou malej úložnej plochy, dosahom rúk k predmetom uloženým na zemi a na podrúčke, šírkou operadlovej plochy, ktorá dovoľuje pohodlný pohyb paží. Cenou, tvarom, konštrukciou i výškou nad podlahou je predurčený pre mladšie a stredné vekové kategórie spotrebiteľov, nie je to však limitujúce. Funkcia, čo musí nábytok dokázať? Chaise longue je charakterizovaný pohodlím a toto je spolu s vytvorením inovatívneho dizajnu mottom návrhu. Hlavnou funkciou je relax s možnosťou ďalšej ľubovolnej činnosti. Mal by byť plnohodnotnou súčasťou interiéru, ako vizuálnym tak funkčným. Prostredie, do akého prostredia je navrhovaný? Priestorová náročnosť chaise longue je o niečo väčšia ako u kresla, avšak menšia oproti klasickej pohovke. Prvoradým predpokladom je umiestnenie v bytových priestoroch, možné sú však i poloverejné priestory, typu kancelárie, kde by bol vhodným doplnkom a zároveň rehabilitačným zariadením. Vzdušný tvar s minimom hmoty a optická ľahkosť predurčuje chaise longue do modernejšie pojatých interiérov. 58

60 Ergonómia, len človek je merítkom všetkých vecí. Ergonómia je v tomto návrhu smerodajnou. Dosiahnutie komfortu a zdravého ležania, sedenia bolo v návrhu dbané na dodržanie ergonomických požiadaviek. Za vlastný prínos možno považovať medzeru v operadlovej časti. Stavce chrbtice, ale najmä kostrč tak nie sú vystavené tlaku tela o operadlo a tým prospievajú k uvoľneniu svalov chrbtice a relaxácií celého organizmu. Bezpečnosť, praktická a vizuálna dôveryhodnosť Na bezpečnosti výrobku sa podpisuje úplná a sto percentná absencia akýchkoľvek ostrých hrán, rohov a tvrdých plôch! Celá konštrukcia je ukrytá pod čalúnením poskytujúcim ochranu pred poranením, jedinou tvrdou súčasťou je podstava nohy, ktoré sú však v prípade potreby odnímateľné a na minimalizíciu rizika sú guľového tvaru. Medzera tiahnúca sa po celej dĺžke konštrukcie má šírku, ktorá minimalizuje možnosť poranenia. Podrúčka chaise longue poskytuje okrem miesta na uloženie vecí a opory lakťa i oporu pri líhaní a vstávaní, čím rovnako pomáha komfortu užívania a bezpečnosti. Materiálová adekvátnosť, každý materiál má vlastnosti a vyžarovanie. Ako následok tvaru a funkcie bola vybraná pre materiál konštrukcie ohýbaná rúrka. Tá zabezpečuje požadovanú tuhosť pri primeranej váhe. Materiály čalúnenia zas poskytujú komfort a zabezpečujú požadovaný tvar výrobku. Technológia, návrh a vyhotovenie sú v súlade. Technológia výroby je jasným vyústením požadovaného tvaru a používaných materiálov. Pri výrobe návrhu chaise longue je počítané i s istou mierou ručnej práce a to pri výrobe ohybov rúr kostry i čalúnení. Cena, návrh a cena si nesmú protirečiť. Cena je primeranou a odpovedajúcou na zabezpečenie a splnenie všetkých náležitostí od samotného návrhu, výrobu až po likvidáciu po uplynutí doby životnosti. Už pri návrhu bola vzatá do úvahy cena a dostupnosť materiálov a výrobných technológií, aby sa v konečnom výrobku odzrkadlili čo najpriaznivejšie na jej konečnej výške. Vyššia náročnosť výroby kovového rámu sa spätne kompenzuje dlhšou dobou životnosti celého výrobku a vyššou bezpečnosťou a exkluzívnym tvarom. 59

61 Ekológia, naše životné prostredie si vyžaduje harmóniu medzi návrhom výrobku a využitím zariadenia. Materiály návrhu sú plne recyklovateľné, použité výrobné technológie boli vyberané s ohľadom na ich ekologický dopad a energetickú náročnosť. Za prínos možno považovať tiež minimalizovanie množstva spotrebovaného materiálu, rovnako istý podiel ručnej práce pri výrobe výrobku. Údržba a ošetrovanie produktu nesmie byť záťažou Údržba chaise longue spočíva v odstraňovaní prachu vysávačom, povrchovú kryciu textíliu možno čistiť neagresívnymi tzn. bezrozpúšťadlovými čistiacimi prostriedkami používanými v domácnosti. Poťah je snímateľný, je možné ho prať, prípadne zameniť. Výrobná doba a životnosť, dĺžka výroby je merítkom pre používanie a životnosť. Výrobne najzložitejšou časťou výrobku je výroba kovového rámu. Práve ten je však zárukou tuhosti konštrukcie a dĺžky jej životnosti. Vyššia prácnosť zas kompenzuje minimum použitého materiálu konštrukcie a čalúnenia. Obrátene možno povedať, že použitý materiál je maximálne zhodnotený a vhodne pretvárnený do podoby finálneho výrobku. 60

62 7 Vlastný návrh chaise longue Samotnému návrhu predchádzalo niekoľko prípravných a predprípravných fáz: naštudovanie podkladov k danej téme a už vytvorených chaise longue charakteristika chaise longue hlavný účel a jeho náležitosti pohodlie pohodlie ako bude dosiahnuté vytvorenie návrhov výber najvhodnejšieho rozpracovanie tvarové a rozmerové, detailov výroba modelu v mierke výber najvhodnejších, požiadavky splňujúcich materiálov a náležitých technológií vypracovanie technologických postupov výroby a vyhotovenie výkresovej dokumentácie výpočet spotreby materiálov použitých na výrobu stanovenie ceny 61

63 7.1 Tvarové riešenie návrhu Hľadanie tvaru chaise longue Obr. 89 Ukážka niektorých počiatočných skíc návrhu chaise longue. Na začiatku bolo vyhotovených niekoľko skíc prvotných nápadov pre návrh chaise longue obr. 89. Posledný z nich, vpravo dole bol vybraný ako perspektívny a bol ďalej rozvíjaný za účelom uspokojenia všetkých požiadaviek naň kladených. K tomu účelu boli vyhotovené ďalšie skice kreslené rukou a počítačový 3D model, dávajúci jasnejšiu predstavu o priestorovom rozložení hmoty a proporcií jeho jednotlivých častí. V tejto fáze bol riešený tvar, prierez profilu a rozmery. Na obrázkoch 90 až 92 je znázornený postup navrhovania a cestu ku konečnému tvaru, riešené bolo najmä dĺžka operadlovej časti a umiestnenie podrúčky. 62

64 Obr. 90 3D model vytvorený na spresnenie priestorového výzoru návrhu Prvý z návrhov má výšku zadného oblúku zarovno s výškou operadla. Obr. 91 Ďalší 3D model návrhu, variant so zníženou časťou zadného oblúku slúžiaca ako malá odkladná plocha, prípadne područka. Variant návrhu so zníženou zadnou časťou oblúku tvoriaca operadlo resp. malú odkladaciu plochu. Obr. 92 3D model s prevýšenou operadlovou časťou, pôdorysný pohľad je rovnaký pre všetky i pre predchodzie varianty. 63

65 Variant so zvýšenou operadlovou časťou poskytujúcou lepšiu oporu chrbta pri ležaní Riešenie podstavy chaise longue Ako ďalšou problematickou časťou návrhu sa ukázalo nájdenie vhodného tvaru podnožia. Niekoľko variant je znázornených na obr. 93. Obr. 93 Hľadanie vhodného tvaru podnožia určeného pre chaise longue. Znázornené varianty návrhu kovového podnožia však neboli uspokojivé s ohľadom na zníženie bezpečnosti, zvýšenie prácnosti, nutnosť ďalšieho riešenia uchytenia podnožia k telu chaise longue, zvýšenia hmotnosti a ďalších Konečné tvarové riešenie návrhu Obrázok č. 94 znázorňuje konečnú variantu návrhu chaise longue. Podstava bola vyriešená zmenou tvaru samotného tela konštrukcie chaise longue, ktoré teraz plynulo prechádza od časti podopierajúcich telo pri ležaní, resp. sedení cez zadnú časť spustenú k zemi a tvoriacu teraz dokonalý a stabilný základ celej konštrukcii, až po podrúčku. Tá je nápomocnou nielen pre uloženie drobných vecí, ktoré zostanú v dosahu, ale i pri ulíhaní do a vstávaní z chaise longue. Medzery medzi jednotlivými pásmi konštrukcie 64

66 sú optimalizované tak, aby boli maximálne bezpečné, a aby poskytli požadovaný vizuálny efekt. Na celom tele chaise longue absentujú nielen ostré, ale akékoľvek hrany, nenájdeme tu ani tvrdé plochy. Jedinou tvrdou súčasťou je noha, tá je však guľatá čo priaznivo vplýva na zníženie rizika poranenia. Pod konštrukciu je vidieť malé guľové nohy. Tie sú odnímateľné a k rámu sa upevňujú priskrutkovaním. To dovoľuje užívateľovi ich použiť podľa vlastného uváženia. Obr. 94 Konečný výsledok návrhu chaise long. Na podrúčku chaise longue bol tiež navrhnutý doplnok v podobe snímateľnej násady vyrobenej z ohýbaného organického skla. Jej použitie na podrúčke umožňuje uloženie nápojov a vratkých predmetov, zabraňuje poškodeniu a znečisteniu poťahovej textílie. Ďalšie obrázky vytvorené počítačovou grafikou sú priložené v kapitole prílohy. Pri navrhovaní chaise longue bol vytvorený i návrh pohovky obr. 95. Tvarovo vychádza z tej istej myšlienky. Možné je jej umiestnenie do interiéru spolu s chaise longue, alebo osobitne. Návrh pohovky nebol detailne riešený, avšak vzhľadom na podobnosť je možné vyrábať ju rovnakou technológiu a za použitia tých istých materiálov. 65

67 Obr. 95 Popri návrhu chaise longue vznikol i na obrázku vyobrazený návrh pohovky. 7.2 Konštrukčné riešenie návrhu Možnosť výroby konštrukcie predstavujú dva diametrálne odlišné varianty. Po zhodnotení výhod a nevýhod jednotlivých technológií výroby, bolo pokračované v návrhu výroby chaise longue s kovovým rámom konštrukcie. V prospech kovovej konštrukcie hovorí najmä dostupnosť a zaužívanosť technológií obrábania kovov a s tým spojená kvalifikovanosť pracovníkov, druhým významným argumentom je problematická likvidácia odpadu kompozitného skeletu po uplynutí doby životnosti výrobku. 66

68 Tab. 2 Prehľad výhod a nevýhod jednotlivých variant výroby konštrukcie 1. variant KOVOVÝ RÁM 2.variant KOMPOZITNÝ SKELET výhody + dostupnosť technológií + životnosť + používané a overené technológie + opraviteľnosť + recyklovateľnosť + nižšia hmotnosť + tuhosť + menej technogických úkonov + životnosť nevýhody - väčšia váha - vyššia prácnosť - väčšie nároky na presnosť - vyššia energetická náročnosť - problematická ekologická likvidácia - nemožnosť opravy - menej užívaná technológia Použité konštrukčné materiály a hlavné technológie Konštrukcia je tvorená oceľovou bezošvou rúrkou zabezpečujúcou stabilitu a tuhosť celej kostry výrobku. Rúrka je nakrátená na hrubé dĺžkové rozmery, ohýbaná, konce rúr skrátené na presné rozmery a zarezané kolmo na os rúry, a opätovne zvarená, avšak už v potrebnom tvare. Tab. 3 Charakteristika rúrky použitej pre výrobu konštrukcie. Rúrka bezošvá hladká kruhová, ČSN D (mm) t (mm) m (kg/m) Dostupnosť: ferona a.s., =385 Tab. 4 Charakteristika materiálu pre výrobu nožiek Lisovaná tyč kruhová, STN zloženie materiálu D [mm] m (kg/m) Al 99,5 83,00 14,61 Dostupnosť: Sapa Profily a.s., aspx 67

69 Prvou vrstvou, položenou na kovovú kostru, čalúnenia je samonosná textília. Nosnosť tejto textílie je veľmi vysoká, ma malú hmotnosť, ľahko sa spracováva. Druhým hlavným materiálom, materiálom pre výrobu čalúnenia je HR PUR pena predávaná pod obchodným názvom Molitan HR. Molitan HR (High Resilience) je vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam používaný pre komfortný sedací nábytok a matrace, do strednej a vyššej triedy čalúneného nábytku. Štruktúra materiálu zaručuje vysokú elasticitu, dobré odvetrávanie, odvod tepla a priestupnosť vzduchu. HR pena (tzv. studená pena) je vyrábaná za studena za prítomnosti vody. Pri výrobe HR peny nieje použitý formaldehyd, ani iné škodlivé látky. Polyuretánová HR pena je charakterizovaná ako pena s vysokou elasticitou a pružnosťou, veľmi dobrou nosnosťou, dobrými vlastnosťami pri cyklickom namáhaní, dlhou životnosťou. Výhody HR pien nájdeme najmä vo vyššej elasticite a pružnosti. Významnou vlastnosťou studenej peny je jej vzdušnosť, vďaka ktorej čalúnenie ľahko odvetráva absorbovanú vlhkosť. Tým sa zamedzuje výskytu roztočov, ktorí potrebujú k životu a množeniu vlhké prostredie. Tab. 5 Parametre navrhovanej PUR peny od výrobcu gumotex. Parametre peny typ farba hustota odpor proti stlačeniu pevnosť v ťahu ťažnosť [kg/m 3 ] [kpa] [kpa] [%] HR 4542*) oranžová 45 4, HR 3532*) žltá 35 3, ) podľa ČSN EN ISO 845 2) podľa ČSN EN ISO ) podľa ČSN EN ISO ) podľa ČSN EN ISO 8307 *) Peny splňujú požiadavky na zníženú horľavosť podľa ČSN EN ISO 3795, podľa Smernice Rady 95/28/ES a normy MVSS 302 (TL 1010), kde rýchlosť horenia nesmie prekročiť limit 100 mm/min. Navrhované čalúnické lepidlo: Akrylep 421, výrobca LEAR, a.s. Dvojzložkové disperzné čalúnické kontaktné lepidlo najvyššej kvalitatívnej kategórie, nanáša sa s aktivátorom Leabond 2K (1:10) dvojcestnou pištoľou (združený nástrek), ekologická alternatíva rozpúšťadlových čalúnickych lepidiel. Vysoká teplotná odolnosť, 68

70 nízka spotreba, nehorľavé. Zaručene bez rozpúšťadiel. Podrobné informácie: Tab. 6 Parametre navrhovanej kypriacej textílie. JAZO textília vpichovaná do fólie PUR peny hustota [g/m 2 ] šírka [mm] Navrhovaný separačný úplet: Separačný úplet SITINET AS 30 cm 100 % bavlna, dostupnosť: BPP Brno spol. s r.o. Poťahová látka musí okrem iného spĺňať pre tento výrobok špecifickú požiadavku dostatočnej odolnosti voči odieraniu a dostatočnej pružnosti. Navrhovaná je PES pleteninová poťahová ktorá ma dostatočnú odolnosť. Farba ostáva čisto voľbou zákazníka, odporúčané sú ale svetlejšie pastelové odtiene teplých odtieňov, aby nezanikol tvar chaise longue, ktorý je architektonicky členitý a dodáva výrobku špecifický výraz. Ohýbanie kovových rúr Pre pomer medzi priemerom rúry a potrebným ohýbaným polomerom existuje vzťah: X = R/D (R potrebný polomer oblúka, D vonkajší priemer rúrky) Toto pravidlo slúži len na rýchlu orientáciu, nakoľko sú ďalšie faktory, ktoré toto pravidlo ovplyvňujú. Dvomi najhlavnejšími sú hrúbka steny materiálu, a ťažnosť materiálu. Poznáme štyri základné typy ohýbania rúr. Ich vymenovanie, základná charakteristika, hlavné výhody a nevýhody toho ktorého spôsobu je uvedená v tabuľke č.4. 69

71 Tab. 7 Spôsoby ohýbania kovových rúr (zdroj: popis výhody nevýhody 1 - ohýbanie tlačením X ohýbanie zakružovaním X 5 3 ohýbanie bez tŕňa X 2 4 ohýbanie s tŕňom X 1,5 Pri tejto operácii sa materiál tlačí v strede piestom ovládaným ručne, alebo hydraulicky a je opretý o dva pevné body. Pri tejto operácii sa materiál tvaruje medzi tromi valcami, ktoré sa otáčajú a stredný valec zatlačením vytvára požadovaný oblúk Materiál sa ohýba otočením okolo ohýbacích formovacích segmentov. Pritlčený je pomocou klzného vodiča. Materiál sa tvaruje ako pri ohýbaní bez tŕňa, ale vo vnútri rúry je tŕň, ktorý garantuje plynulý oblúk, bez tzv. zvráskavenia povrchu aj pri menších priemeroch. jednoduché prevedenie, lacné zariadenia, ľahká manipulácia možnosť veľkých polomerov, stredne drahé zariadenia, veľmi presný priehyb po celom oblúku presný ohyb, ľahká manipulácia, stredne drahé zariadenia veľmi presný ohyb s malým polomerom, perfektný tvar oblúka nepresný oblúk, nekvalitný ohyb, min. faktor X je 3, nerovnomerné priehyby drahšie zariadenia, potreba poznať materiál a jeho pružnosť, min. faktor X je 5 treba vždy kalkulovať s hrúbkou steny, pre každý priemer a polomer osobitný formovací element vysoké investičné nálady, pre každý priemer a polomer formovací element a príslušenstvo Zváranie Pod pojmom zvarovanie rozumieme spojovanie dvoch kovov teplom. Spojované miesta sa prívodom tepla stanú kvapalné alebo plastické. Spojenie je nerozoberateľné (Trávnik, 2004). Pre daný typ zvárania je najvhodnejším ručné oblúkové zváranie. Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (skratka ROZ) je spôsob zvárania, charakterizovaný nasledovnými znakmi: Zdrojom tepla je elektrický (zvárací) oblúk, ktorý sa počas zvárania udržuje ( horí ) medzi koncom elektródy a blízkym povrchom zváraného materiálu. Prídavný materiál - obalená elektróda - pozostávajúca z kovového jadra a obalu sa postupne taví a vo forme kvapiek prechádza do zvarového kúpeľa, pričom tvorí podstatný podiel zvarového kovu. Pohyb (vedenie) elektródy vykonáva ručne zvárač. 70

72 Elektrický oblúk je energeticky dotovaný zdrojom elektrického napätia - zváracím zdrojom - ktorý musí mat špecifické vlastnosti. Prídavný materiál (obalená elektróda) má kovové jadro (zvyčajne ťahaný drôt, zriedkavo inak, napr. odlievaná tyčka, lisovaný kovový prášok) obalené špeciálnym, prevažne keramickým obalom, ktorý zabezpečuje minimálne stabilitu a ochranu elektrického oblúka a ochranu zvarového kovu pred vzdušnými plynmi. Obr. 96 Scéma oblúkového zvárania obalenou elektródou, Legenda: 1 Zvarený dielec, 2 Zvar, 3 Troska, 4 Oblúk, 5 Obalená elektróda, 6 Držiak elektródy, 7 Zdroj prúdu Výhody: vysoká kvalita zvarových spojov Proces zvárania začína vznikom elektrického oblúka obvykle v mieste začiatku zvárania a bez prerušenia pokračuje až do chvíle odtavenia celej použiteľnej dĺžky elektródy alebo vytavenia potrebného množstva zvarového kovu. Odtavovanie elektródy je postupné, rýchlosť odtavovania konkrétnej elektródy je predovšetkým funkciou intenzity zváracieho prúdu. Prenos zvarového kovu cez oblúk sa deje vo forme malých kvapiek. najširší sortiment prídavných materiálov pre všetky skupiny zváraných materiálov maximálna flexibilita a rýchlosť nasadenia maximálna dostupnosť a relatívne nízka závislosť na vplyvoch prostredia univerzálnosť a použiteľnosť aj v najkomplikovanejších situáciách a polohách použiteľnosť pre všetky triedy zvarkov podľa veľkosti vysoká spoľahlivosť počas realizácie a nižšie investičné náklady Nevýhody: nižšia produktivita v porovnaní s metódami MIG, MAG a ZPT zvýšená možnosť tvorby chýb ako napr. pórovitosť nutnosť odstraňovať trosku, nemožnosť automatizácie a mechanizácie zvýšené percento škodlivých látok, resp. zvýšený zreteľ na hygienu práce 71

73 Príklady použitia: Montážne zváranie, operatívne realizované práce menšieho rozsahu, členité zvarky, malé série zvarkov, práce so špeciálnymi požiadavkami, práce vo všeobecne sťažených podmienkach. Zváracie zariadenia: Zváracie zariadenie pre ROZ pozostáva zo zváracieho zdroja a z pomocných zváracích zariadení. Zvárací zdroj dodáva, prípadne vyrába elektrický prúd s požadovanými elektrickými parametrami. Pomocné zváracie zariadenia zabezpečujú prenos elektrického prúdu medzi zváracím zdrojom, elektródou a zvarkom a uzatvárajú elektrický obvod. (zdroj: Rezanie PUR peny Rezanie PUR pien môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín a to na rezanie priamočiare a rezanie tvarové. K rezaniu priamočiaremu sa používajú horizontálne a vertikálne píly, v obmedzenej miere píly kotúčové. Pri rezaní vykonáva píla rotačný pohyb, posuv je zabezpečený pohybom materiálu položenom na stole alebo pohybom píly. Píly na tvarové rezanie PUR pien bývajú numericky riadené. To umožňuje jednoduchú zmenu sortimentu výroby a zabezpečuje kvalitný výstup a rýchlosť výroby. Na obr. 97 vyobrazenie rôznych profilov pílových listov pásových píl na rezanie PUR pien. Úzke druhy listov sa používajú na tvarové rezanie malých polomerov. Obr. 97 Druhy pílových listov pásových píl pre rezanie PUR pien Postup výroby kostry Základom konštrukcie je oceľová bezošvá rúrka. Tá je tvorená dvomi súbežnými rúrkami ohýbanými do požadovaného tvaru (98 A) a tie sú následne zvarené pomocou spojok do rámu obr. 98 B, spojky sú zvarené ku konštrukcii pod uhlom 45 stupňov v rovnomerných odstupoch, podobne ako u priehradového nosníka, konštrukcia je tým 72

74 výrazne stužená. Jednotlivé rúrky sú rozdelené tak, aby bol každý ohyb v jednej rovine, a aby manipulácia s jednotlivými prvkami pri ohýbaní bola menej náročná. Ohyby sú spájané spojkami (obr. 98 C), ktoré rúry vystreďujú, pomáhajú pri montáži pred zváraním a tiež spevňujú konštrukciu. Ku konštrukcii sú prizvárané úchytky so závitom pre naskrutkovanie sústružených nôh z lešteného hliníka. Zvary niesu viditeľné avšak mali by kvalitné a v prípade potreby začistené od prebytočného materiálu. A B Obr. 98 Vnútorná konštrukcia, základ tvoria zvárané ohýbané rúrky A, ktoré sú zvarené spojkami B, spojenie rúr na dĺžku pomocou spojky - C C Postup výroby čalúnenia Čalúnenie je dôležitou súčasťou konečného výrobku, na kvalite materiálov a vyhotovenia čalúnenia závisí kvalita povrchu chaise longue a tým užívateľský komfort i vizuálny dojem. Do vnútornej skladby čalúnenia boli preto vybrané vysoko kvalitné materiály spracované najvhodnejšími technologickými postupmi. Okrem požiadavky vysokej kvality a životnosti bolo prihliadané k ekologickému aspektu výroby tzn. výberu ekologických materiálov, minimalizovaniu spotreby materiálov a energií. Pre celý chaise longue bol navrhnutý jednoduchý postup čalúnenia priamo na mieru danej konštrukcie. Na pripravenú kovovú konštrukciu sa najprv navlečie návlek ušitý zo samonosnej textílie. Tá má výhodné vlastnosti ako je nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, jednoduchá výroba a aplikácia na kostru. Je vyrobená jednoduchým zošitím 73

75 dvoch dielov na okraji, obr. 99 4, a otočením naruby, podrobnosti viď technický výkres č prílohy. Takto pripravený návlek zo samonosnej textílie je navlečený na kostru a v niekoľkých miestach ručne prešitý, aby sa zabránilo jeho prípadnému šmýkaniu po rúrkach konštrukcie obr. 99 pozícia 5. Obr. 99 Priečny rez čalúnením, Popis jednotlivých častí: 1-rúrka konštrukcie, 2-priečka, 3-samonosná textilka, 4-šev samonosnej textílie, 5-prešitie samonosnej textilie, 6-PUR HR 4542, 7-PUR HR 3532, 8-kypriaci materiál JAZO, 9-separačný úplet, 10-krycia poťahová textília Následovným krokom je výroba profilu z PUR peny. Tá dáva telu konštrukcie požadovaný tvar a vlastnosti. PUR peny sú zámerne vybrané vo vyšších objemových hmotnostiach, to zaručuje dobrú izoláciu kovového rámu i pri relatívne malej výške čalúnenia, predlžuje životnosť celého čalúnenia, zvyšuje pocitový komfort a bezpečnosť. Vo vnútri PUR peny je tvarovým rezaním vyrezaný profil opačný profilu kostry, vďaka čomu sa na ňu jednoducho nasadí a zo spodnej strany zlepí. Priečky konštrukcie tu opäť pomáhajú proti šmýkaniu sa vrstiev. V ohyboch chaise longue je celistvý pás profilu PUR peny prerušený, aby tu nedochádzalo k nechceným deformáciám peny pri montáži na kostru, a nasadený na kostre znova zlepený do jedného pásu, technický výkres č prílohy. Ďalšou je vrstva mäkšej PUR peny, táto je už vyrezaná v konečnom pôdorysom tvare chaise longue, vďaka tomu vyhladzuje 74

76 tvar a vyrovnáva prípadné nerovnosti vzniknuté pri predošlom dĺžkovom nadlepovaní PUR peny v ohyboch. Nalepená je dvojzložkovým disperzným bezrozpúšťadlovým lepidlom. Celková konštrukčná výška čalúnenia je o 1 cm väčšia ako je hrúbka tela chaise longue, to kvôli lepšiemu odizolovaniu kostry a vytvoreniu kvalitnejšej styčnej plochy pre oporu tela. Požadovaná konečná hrúbka čalúnenia je 8 cm, tá sa dosiahne miernym stlačením pri navlečení poťahovej textílie. Zaoblenie hrany je rovnako dosiahnuté navlečením poťahovej textílie. Na vyrovnanie drobných nerovností a zlepšenie výzoru a hebkosti čalúnenia je aplikovaná vrstva netkanej textílie - kypriace rúno. Uľahčenie navlečenia krycej textílie zabezpečuje úplet zo separačnej textílie. Poťahová textília sa navlieka podobne. Je ušitá z vrchnej, dvoch bočných a spodnej časti obsahujúcej zips všitý do spodného švu. Vďaka zipsu je možno koniec poťahu uzavrieť. To umožňuje okrem jednoduchšieho navlečenia pri montáži i zameniteľnosť poťahov resp. jeho výmenu po opotrebení. Pre umiestnenie nôh je treba každú z vrstiev čalúnenie, potreba zo spodnej strany v mieste pod závitom, perforovať. Poťahová textília sa na mieste s otvorom pre skrutkovanie nohy začistí a ošetrí plastovým profilom. 7.3 Výkresová dokumentácia Výkresová dokumentácia je obsiahnutá v prílohe diplomovej práce. Jedná sa o: 1). Výkres celkových rozmerov chaise longue 2). Výkresy a montážne schémy výroby kostry chaise longue a detailov, výrobný výkres nohy chaise longue 3). Nárezové a strihové plány výroby čalúnenia a ich detailov 75

77 7.4 Spotreba materiálov Výpočet materiálov použitých na výrobu chaise longue je zrekapitulovaný v tab. č. 8. V tabuľke nieje uvedená spotreba materiálov ako zváracie elektródy, nite, lepidlo a ďalšie pomocné materiály. Tab. 8 Rekapitulácia spotreby materiálov na výrobu chaise longue Hrubá spotreba materiálov dielec/materiál hrubá spotreba materiálu na 1 kus KOVOVÉ ČASTI počet kusov celková spotreba rám - kruhová rúrka ø 26,9 mm 13,7 m 1 13,7 m spojka rúrok - kruhová rúrka ø 20,7 mm 50 mm 16 0,8 m priečka rámu - pásovina, 25 x 3 mm 108 mm 25 2,7 m úchytka nôh - pásovina, 20 x 5 mm 74,1 mm 4 0,296 m noha tyč ø 83 mm 120 mm 4 0,480 m ČALÚNENIE samonosná textília 2,94 m² 1 2,94 m² PUR HR ,10076 m 3 1 0,10076 m 3 PUR HR ,01586 m 3 1 0,01586 m 3 kypriaca textília 4,582 m² 1 4,582 m² separačný úplet 8 m 1 8 m poťahová textília 4,582 m² 1 4,582 m² zips 0,5 m 1 0,5 m 76

78 7.5 Odhad výrobných nákladov Výrobné náklady pozostávajú z dvoch hlavných celkov a to nákladov na výrobu kovovej kostry a nákladov na výrobu čalúnenia. Náklady na výrobu kovových súčastí chaise longue boli ocenené firmou Potravinárske strojárne Svidník a.s. Náklady na výrobu čalúnenia chaise longue boli ocenené firmou Ventus CZ s.r.o. Obom menovaným firmám ďakujem za spoluprácu. Tab. 9 Výpočet výrobných nákladov chaise longue Výpočet výrobných nákladov chaise longue cena mena výroba kovových častí výrobku ,00 [Sk] prepočet na CZK (k dňu , kurz podľa NBS 1,194) ,40 [Kč] výroba čalúnenia 5.565,98 [Kč] * ceny sú uvedené bez DPH spolu ,38 [Kč] Celková výrobná cena navrhnutého chaise longue, by v prípade výroby podľa prepočtov, dosiahla hodnotu necelých Kč bez DPH. Je však nutné pamätať na to, že cena sa výrazne odvíja od množstva vyrobených kusov daného výrobku. V prípade výroby väčšej série, preto môžeme predpokladať cenu nižšiu. V porovnaní s podobnými konkurenčnými výrobkami možno konštatovať, že cena je, oproti väčšine z nich, na prijateľnej úrovni. 77

79 8 Diskusia Zhodnotenie úlohy chaise longue v minulosti a v súčasnosti Denné lôžka, určené na krátkodobé, denné, polihovanie a pasívneho odpočinku alebo kombinovaného s inou činnosťou typu čítania, počúvania hudby a inými, patria do skupiny lôžkového (relaxačného) nábytku už dlhú dobu. Najstaršie dochované kusy nábytku zaraditeľné do tejto skupiny pochádzajú už z obdobia starovekého Egypta. Lôžka používané na ležanie sa vyvíjali a prelínali sa dokonca s posteľami určenými pre spánok. Postupne sa vyvinulo mnoho typov pohovka, lehátko, gauč, chaise longue. Každý z nich sa prispôsoboval dobe a nárokom jej súčasníkov, chaise longue nadobudol tvar, v akom ho poznáme dnes už v období baroka. Prispôsobovanie a vývoj prebieha i v súčasnosti. Menia sa potreby ľudí, materiály, technológie. Vďaka novým technológiám a materiálom vznikajú i nové tvary, funkcia však zostáva viac-menej zachovaná. Chaise longue býval v minulosti určený skôr ľuďom majetnejším. Architekti a dizajnéri 20. storočia, ho v prevládajúcom duchu doby, zminimalizovali nielen tvarom, ale čiastočne i cenou. Stal sa už bežnou súčasťou, i keď stále honosnejšie zariadených interiérov. Vzniklo mnoho rôznych chaise longue, ako je badať z prehľadu v diplomovej práci, a to určite nie náhodou. Tento kus nábytku má potenciál naplniť i tie najnáročnejšie požiadavky na pohodlie, bezpečnosť a estetickú úroveň. Možno len dúfať, že sa postupne dostane i do našich obydlí vo väčšej miere. Sčasti možno pozorovať trend pribúdania ponuky chaise longue na našom trhu, to svedčí o vzostupe záujmu zo strany spotrebiteľov. Na stúpajúci záujem by mali reagovať výrobcovia a s nárastom ponuky by spätne priaznivo ovplyvnili ceny. Vzhľadom k naznačenému, možno považovať chaise longue za perspektívny s možnosťou ďalšieho rozvoja. Zhodnotenie vlastného návrhu Najlepším a možno i jediným ozajstným ukazovateľom kvality výrobku je, pre dizajnéra či konštruktéra, jeho odozva zo strany spotrebiteľov užívateľov. Pri samotnom návrhu však požiadavky a potreby spotrebiteľov možno len predvídať. Je však niekoľko základných požiadaviek, ktorých naplnenie je potrebné dodržiavať pri navrhovaní, a ktoré informovanému zákazníkovi napovedia viac o akosti návrhu výrobku a vyhotovenia. 78

80 Prispôsobenie výrobku telesným rozmerom, anatómii ich zohľadnenie s rešpektovaním funkcie výrobku je základom a nevyhnutnou podmienkou užívateľského komfortu. Návrh rešpektuje ergonomické požiadavky, ako je dĺžka operadlovej časti, dĺžka opory pre nohy, jej sklon, hĺbku od panvy po kolená, výšku podrúčky a šírku pre oporu trupu a uhly zaisťujúce pre telo prirodzenú polohu. Šírka opory pre chrbát je 430 mm. Vďaka tomu sediaci nieje akoby utopený, ale má možnosť voľne hýbať rukami a rozširuje to jeho dosah, čo môže byť užitočné ak chce pri ležaní vykonávať akúkoľvek činnosť. Zvláštnosťou návrhu chaise longue je jeho pozdĺžne členenie. To má okrem vizuálneho dojmu i vplyv na prenášanie zaťažovacích síl. Tlak nieje prenášaný priamo do stavcov chrbtice, ale na rebrá hrudného koša, čo možno považovať za výhodné, pretože chrbtica je veľmi dobre vývojovo uspôsobená na nesenie váhy tela v horizontálnej polohe. Za prínosné možno považovať najmä odbremenenie záťaže kostrče. Návrh rešpektuje požiadavky bezpečnosti. Celý tvar chaise longue eliminuje riziko poranenia absenciou akýchkoľvek ostrých hrán, ktoré by mohli byť zdrojom úrazu, a dokonca tvrdých plôch, vďaka čalúneniu pokrývajúcemu celú plochu konštrukcie s výnimkou nôh. Tie sú však podsunuté pod pôdorysným okrajom, čo zamedzuje nechcenému zakopnutiu o ne, a ich tvar je guľový, čo znižuje riziko poranenia resp. zmenšuje jeho následky. Možné je i používanie chaise longue bez nich, pretože sú odnímateľné. Istým rizikom sú práve pozdĺžne medzery, ich šírka je však optimalizovaná k tomu, aby boli čo najbezpečnejšie. Podrúčka sa podieľa na bezpečnosti a komforte používania najmä pri vstávaní a ulíhaní. Chaise longue je v prvom rade navrhnuté na pohodlné a bezpečné ležanie, hlboký sed. Tiež je možné sedieť na rovnom okraji. Podrúčka slúži okrem spomínaného uľahčovania vstávania na podoprenie ruky, a odkladanie drobných predmetov, ktoré sú tak ľahko v dosahu. Na dosah by však mali byť i veci uložené na zemi v blízkosti, pretože nízka výška od podlahy zaručuje dosah i tam. To bolo zámerom, aby výrobok poskytoval popri odpočívaní i vykonávanie pasívnych záujmových činností ako čítanie, sledovanie televízie, multimediálne hry, prácu na prenosnom PC a ďalšie. Chaise longue by poskytovať relax v príjemnej polohe na príjemnom čalúnenení, čo by malo navodzovať príjemné pocity pre regeneráciu tela i mysle. Navrhované vyhotovenie chaise longue je založené na použití kvalitných čalúnických materiálov na relatívne ľahkom ale stabilnom a pevnom nosnom ráme. Navrhované materiály sú hygienicky nezávadné a celý výrobný proces je navrhovaný 79

81 s prihliadnutím na ekologické požiadavky. Spotreba materiálov na výrobu bola minimalizovaná. Materiály navrhované na výrobu kovovej kostry i čalúnenia sú plne recyklovateľné a pri ich likvidácií nevzniká nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Cena výrobku je úmerná jeho vlastnostiam a nákladom na jeho priamu výrobu a nepriamo v sú zahrnuté vyššie materiálové náklady na bezpečnosť, hygienickosť a ekologickosť použitých materiálov. Hoci cena nieje zanedbateľnou, pri porovnaní s cenami iných, konkurenčných chaise longue, je jasné že sa oproti nim drží v podstatne nižšej a prijateľnejšej cenovej hladine pri poskytnutí minimálne rovnakých úžitkových hodnôt. V porovnaní chaise longue s inými druhmi odpočivného nábytku môžeme nájsť niekoľko výhod i nevýhod. Za nespornú výhodu možno považovať vysokú mieru pohodlia poskytovaného chaise longue, kladne môže byť vnímaný jeho tvar estetický dojem, nevšednosť. Za nevýhodu, pri porovnaní s kreslom avšak už nie pohovke, možno považovať väčšie priestorové nároky. Chaise longue je určené predovšetkým na pasívny odpočinok a tak je vhodný najmä pre ľudí aktívne sa pohybujúcich v práci, či športujúcich. V dizajne možno vidieť i priestor na realizáciu a stotožnenie sa ľudí s určitými názormi. Dáva priestor na uplatnenie svojich myšlienok tvorcovi, realizáciu šikovnosti a zručnosti výrobcovi a zákazníkovi prináša potešenie a úžitok. V návrhu je zahrnutý i podiel ručnej práci hodnotu výrobku po stránke pocitovej, pretože v konečnom výrobku je tento znateľný. Keďže chaise longue je odpočivným kusom nábytku a dalo by sa povedať osobným, je vnútorné vyžarovanie výrobku vlmi pozitívne. Hodnotenie estetickosti je veľmi subjektívnym. Tvar a celkový vizuálny dojem možno považovať za príjemný a príťažlivý. Chaise longue pôsobí najmä vďaka svojej neobvyklej konštrukcii subtílne a odľahčene, čo je v súčasnosti trendom. Pre vyznávačov nezvyčajnosti a jedinečnosti by mohol byť žiadaným. Tvarom i použitým poťahom čalúnenia vyvoláva dojem sviežosti a odlišnosti od tradičného čalúneného výrobku. Tým by mohol osloviť najmä mladšie vekové ročníky, pre ktoré je primárne, ale rozhodne nie výlučne, určený. Zákazník by mal kúpou takéhoto výrobku získať kvalitný doplnok do svojej domácnosti, ktorý by mu prinášal radosť i úžitok. Pre výrobcu by výroba tohto návrhu mohla byť, okrem primárnej ekonomickej výnosnosti, i pritiahnutie nového spektra zákazníkov a upevnenie resp. získanie si dobrého mena medzi spotrebiteľmi. 80

82 9 Záver Chaise longue je nábytkovým druhom sprevádzajúcich ľudstvo už mnoho storočí. Vývoj sa začal niekde v období starovekého Egypta. K transformovaniu chaise longue do súčasne známej podoby došlo v období baroka. V 20. storočí nastal opäť vzostup v jeho obľúbenosti. Vznikalo mnoho nových tvarov, nových konštrukcií, používali sa nové materiály. Svojim malým podielom sa i návrh tejto práce snaží spestriť paletu nepreberného množstva dosiaľ navrhnutých a vyrobených kusov tohto typu nábytku. Rozšíriť rady jeho priaznivcov, alebo aspoň informovať o jeho výhodách, prípadne nevýhodách a cenách. V samotnom návrhu sa pozitívne odzrkadlili všetky požiadavky kladené na súčasný nábytok. Za hlavný prínos možno vnímať vytvorenie nového tvaru, pretože mnoho tvarových a konštrukčných riešení už bolo predstavených v minulosti. Celočalúnený tvar a vhodná voľba nôh chaise longue sa veľmi priaznivo odrazila v bezpečnosti a eliminácii vzniku úrazu pri riadnom používaní výrobku. Pasívna bezpečnosť je zas obsiahnutá v použitých materiáloch a kvalite ich spracovania. Pohodlie chaise longue poznalo a využívalo mnoho rozličných generácií. Rozhodne i v dnešnej dobe, ba práve možno práve v tejto dobe, je príjemným služobníkom poskytujúcim pohodlie pre relaxáciu a čerpanie síl a zároveň plnohodnotným doplnkom bytového prostredia. 81

83 Summary Chaise lounges are a classic piece of furniture. The have been a part of many cultures across the world for many eras. The chaise lounge is actually a merger of the day bed and the chair. The day bed itself has a long history. Originally created in Egypt, it has provided a design for architects to use centuries later. Architects of the early 20th century also adored the chaise style and used it in many settings to reflect the straight lines and long floor plans popular in the time. It was an extremely popular show case in many architectural displays. Originally, chaise lounges were not easy, nor economical to construct. Today, modern machinery and intuitive engineering have allowed the chaise lounge to be constructed and distributed much more economically. They provide superior comfort, especially when strategically placed on a patio. Creatnig a design of chaise longue were the main part of diploma work. Intitial conditions for design of chaise longue were research. Design was created in three phases. Finding out the shape of design and it s applicability for given purpose was first phase. In 2 nd phase was resolved socle of chaise longue. The look of main shape and deails was resolved as last. Aspirations of creating a new shape, witch is designed for high usability and aesthethics level with accetable costs, were returned in final design. Serious requests of hygienicity, physiology, antropometry, ekology, psychology and safetyness presented design verified. For safety of using was given a big care. Any danger edges and hard plane, witch are potencialy risky, was reduced on design of product. Product surfaces are full upholstered wihtout a aluminium globes socle. Constructional solution for fabrication was created and materials for it was choosen. Technical dawning of chaise longue and steps of production method for metal frame and upholstery was also created. Compare of costs is possibile from given prices list report and calculated production costs. 82

84 10 Prehľad použitej literatúry Bayers, Mel, The best tables, chairs, lights, ( Inovation and invention in design products for the home), RotoVision 2001, 448 s. Brunecký, Petr, Domiciologie nauka o obývaném prostředí, MZLU 1998, 326 s., ISBN Brunecký, Petr a spol., Bezpečné lůžko pro juniory s parametry EU, vyd. 1., Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 2005, 151 s. ISBN: Dlabal, Satnislav, Kapitoly o bydlení, O individuálním odpočinku v bytě, TEPS 1985, 80 s. Dlabal, Stanislav, Kittrichová, Emanuela at all., Nábytek, člověk bydlení, vyd. 1., Ústav bytové a oděvní kultury, 1978, Ellison, Michael, Designed for life (Scandinavian Modern Furnishings ), Leslie Pina, Shifferbooks 2002, 239 s. Hai, Fang, Yrjö Kukkapuro (Furniture designer by Fang Hai), Southeast University Press, Nanjing: 2001, 193 s. Halabala, Jindřich, Výroba nábytku, tvorba a konstrukce, SNTL,Praha 1982, 3. vydání, 320 s. Karasová, Daniela, Dějiny nábytkového umění, Agro 2001, 321 s. ISBN Nachemson,A. (1975). Towards a better understanding of low back pain: A review of the mechanics of the lumbar disc. Rheumatology Rehabilitation, 14, 143 s. Sparkeová, Penny, Století designu - Průkopníci designu 20. století, Slovart v Praha: 1998 z anglického originálu vydaného Mitchel Baezley, Octopus Publishing Group Ltd r. 1998, 272 s. ISBN Sudjic, Deyan, Arad Ron, Laurence King Publishing an imprint of Calmann & King Ltd,1999, 223 s. Trávnik, Arnošt, Výroba nábytku III., MZLU v Brně: 2004, 200 s. Kolektív autorov, Interiér, TU vo Zvolene, vyd , 179 s., ISBN Kolektív autorov, 10 let VNP, Vývoj nábytkářskeho průmyslu , Vývoj nábytkářskeho průmyslu, 1964 Kolektiv autorov, Šenk J., Rajlich J.,ZykánV., RUKOVĚŤ PRACOVNÍKA PRO POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ, Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací AAAO, Praha:

85 Vasilenková D., Sedláková J., TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA podľa európskych a medzinárodných noriem, 2. časť, Metodicko-Pedagogické centrum v Prešove, 2004, vyd. 1., 57 s. Veselovský, Ján, Technická dokumentácia A CAD, Kapitola 13: Kreslenie a kótovanie závitov, STU Bratislava, 2002 Súpis použitých materiálov z katalógov firiem: katalóg firmy Wittmann Handarbeitsbeispiele 1995/96 katalóg firmy Polstrin - design, Nábytek (nová kolekce), 1993 katalóg firmy mminterier 2004 mm interier katalóg Nábytku VHS Nábytkový průmysl Brno, 1985, vyd. 1. Súpis literatúry z webových zdrojov: Viera Struhařová, Pohodlie na prvom mieste, , [online], citované , dostupnosť: Pokorná, I., ČTK, Spánek není ztracený čas, , [online], citované , dostupnosť: Veselská, J., Dlhé sedenie, , Môj dom, [online], citované , dostupnosť: Kolektív autorov, INFORMAČNÍ BULLETIN a sborník statí Brno, květen 2005, [online], citované , dostupnosť: Novotný, R., Základy klinické antropometrie a somatotypologie, , [online], citované , dostupnosť: Kubičková-Pestúnová, K., Nezabudnuteľný dizajn, [online], citované , dostupnosť: ml Bickel & Wolf Bratislava s.r.o, Program ohýbačiek CML Ercolina, [online], citované , dostupnosť: Krivošík, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou, [online], citované , dostupnosť: 84

86 11 Prílohy 1. príloha: technická výkresová dokumentácia výroby kovových častí chaise lognue výkres č , až a výkresová dokumentácia výroby čalúnenia výkres č až príloha: vyobrazenia trojrozmerného počítačového modelu navrhnutého chaise longue 85

87

88

89

Aplikačný dizajn manuál

Aplikačný dizajn manuál Aplikačný dizajn manuál Úvod Aplikačný dizajn manuál je súbor pravidiel vizuálnej komunikácie. Dodržiavaním jednotných štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára jednotný dizajn,

More information

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Spájanie tabuliek Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Úvod pri normalizácii rozdeľujeme databázu na viacero tabuliek prepojených cudzími kľúčmi SQL umožňuje tabuľky opäť spojiť

More information

Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved.

Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved. MS Managed Service Copyright 2016 by Martin Krug. All rights reserved. Reproduction, or translation of materials without the author's written permission is prohibited. No content may be reproduced without

More information

Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing. Juraj Šitina, Microsoft Slovakia

Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing. Juraj Šitina, Microsoft Slovakia Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing Juraj Šitina, Microsoft Slovakia m Agenda Cloud Computing Pohľad Microsoftu Predstavujeme platformu Microsoft Azure Benefity Cloud Computingu Microsoft je

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia dec.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 júl.16 jún.16 máj.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 Internetová populácia SR 12+ 3 728 988 3 718 495 3 718 802 3 711 581 3 700

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia mar.18 feb.18 jan.18 dec.17 nov.17 okt.17 sep.17 aug.17 júl.17 jún.17 máj.17 apr.17 mar.17 Internetová populácia SR 12+ 3 904 509 3 802 048 3 870 654 3 830

More information

ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH. V NEMOCNICI A MIMO NEJ Alexandra Bražinová, Veronika Rehorčíková, Mark Taylor VIII. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF.3-1..17

More information

Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona

Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona Popis textového formátu a xsd schémy na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm. f) zákona (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov) Textový formát na zasielanie údajov podľa 27 ods. 2 písm.

More information

VLSM a CIDR. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

VLSM a CIDR. CCNA2 Kapitola Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 VLSM a CIDR CCNA2 Kapitola 6 1 Trošku histórie Pred rokom 1981 IP adresy používali na špecifikáciu siete len prvých 8 bitov Rok1981, RFC 791 Zaviedol adresný priestor s tromi triedami adries Polovica 90

More information

Ochrana proti DDoS za použitia open-source software. Katarína Ďurechová

Ochrana proti DDoS za použitia open-source software. Katarína Ďurechová Ochrana proti DDoS za použitia open-source software Katarína Ďurechová katarina.durechova@nic.cz 30.11.2013 Distributed Denial of Service odopretie služby dosiahnutím limitu pripojenia sieťovej karty CPU

More information

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca Obsah balenia TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca PoE injektor Napájací adaptér CD Ethernet kábel Systémové požiadavky

More information

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit.

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit. Fiber 5 Mbit ** 5 Mbit / Mbit 5,90 Fiber 50 Mbit * 50 Mbit / 8 Mbit 9,90 Fiber 80 Mbit * 80 Mbit / Mbit 5,90 Mini Mbit* Mbit / Mbit 9,90 Klasik 2 Mbit* 2 Mbit / 2 Mbit Standard 8 Mbit* 8 Mbit / 3Mbit Expert

More information

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko Databázy (1) Prednáška 11 Alexander Šimko simko@fmph.uniba.sk Contents I Aktualizovanie štruktúry databázy Section 1 Aktualizovanie štruktúry databázy Aktualizácia štruktúry databázy Štruktúra databázy

More information

VIRTUALIZÁCIA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK. Karol Schütz, S&T Slovakia

VIRTUALIZÁCIA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK. Karol Schütz, S&T Slovakia VIRTUALIZÁCIA DÁTOVÝCH ÚLOŽÍSK Karol Schütz, S&T Slovakia Agenda Časť Časť Časť Časť Časť Časť Časť 1 Aký je súčasný stav v oblasti ukladania dát 2 Aké sú požiadavky na súčasný storage 3 Aké sú technologické

More information

SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU

SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA Bakalárska práca SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU ŠTANDARDIZAČNÝCH MATERIÁLOV Eva Porvazníková vedúci bakalárskej práce: Doc.

More information

BGP - duálne prepojenie AS. (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky

BGP - duálne prepojenie AS. (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky BGP - duálne prepojenie AS (primary + backup spoj), s IBGP, cez virtuální L2 linky Peter Jašica Abstrakt: Cieľom tohto projektu je zhotoviť a otestovať funkčnosť BGP s dvojitým prepojením Autonómnych systémov.

More information

O BÝVANÍ A SPOLOČNOM SVETE

O BÝVANÍ A SPOLOČNOM SVETE FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 9 O BÝVANÍ A SPOLOČNOM SVETE (Architektúra: filozofia a verejný priestor) JOZEF PAUER, Filozofický ústav SAV, Bratislava PAUER, J.: On Habitation and the Shared World (Architecture:

More information

Spôsoby zistenia ID KEP

Spôsoby zistenia ID KEP Spôsoby zistenia ID KEP ID KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) je možné zistiť pomocou napr. ovládacieho panela, prostredíctvom prehliadača Internet Expolrer, Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Popstup

More information

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

Komunikačné protokoly 2004 KP 2004 #3 - IP v03.doc

Komunikačné protokoly 2004 KP 2004 #3 - IP v03.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

Manažérsky sen dokonalej tímovej práce

Manažérsky sen dokonalej tímovej práce Manažérsky sen dokonalej tímovej práce PAVOL JANIŠ Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava pj[zavináč]a-st[.]sk Abstrakt. Dekompozícia

More information

Analýza a vizualizácia veľkých dát

Analýza a vizualizácia veľkých dát MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza a vizualizácia veľkých dát DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. Jakub Caban Brno, 2015 Prehlásenie Prehlasujem, že táto diplomová práca je mojím pôvodným autorským dielom,

More information

C.TRENDLUX / MULTITREND LED

C.TRENDLUX / MULTITREND LED Design Features C.TRENDLUX / MULTITREND LED Equipped with longlife HighPower LEDs made by either LUMILEDs or CREE. Additional side-emmiting LED lenses ensures the perfect light distribution. Vybavené dlhoživotnými

More information

Stres, jeho príčiny a riešenia

Stres, jeho príčiny a riešenia Stres, jeho príčiny a riešenia MARTIN ŠOLTIS Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava Abstrakt. Výkonnosť zamestnancov je ovplyvňovaná

More information

Aplikácia k určovaniu rastlín pre platformu ios

Aplikácia k určovaniu rastlín pre platformu ios Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Aplikácia k určovaniu rastlín pre platformu ios Bakalárska práca Vedúci práce: Ing. Dita Dlabolová Jakub Kozák Brno 2014 Na tomto mieste by som

More information

Jazyk SQL. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Jazyk SQL. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Jazyk SQL Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Jazyk SQL - Structured Query Language SQL je počítačový jazyk určený na komunikáciu s relačným SRBD neprocedurálny (deklaratívny) jazyk

More information

1 Komplexný príklad využitia OOP

1 Komplexný príklad využitia OOP 1 Komplexný príklad využitia OOP Najčastejším využitím webových aplikácií je komunikácia s databázovým systémom. Komplexný príklad je preto orientovaný práve do tejto oblasti. Od verzie PHP 5 je jeho domovskou

More information

Programovanie v jazyku Python. Michal Kvasnica

Programovanie v jazyku Python. Michal Kvasnica Programovanie v jazyku Python Michal Kvasnica Organizačné detaily Prednášky aj cvičenia v 638 Povinná účasť na cvičeniach Hodnotenie: priebežné odovzdávanie zadaní (40% známky) záverečný projekt na skúške

More information

Knižnica (framework) pre kreslenie grafov

Knižnica (framework) pre kreslenie grafov Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Katedra informatiky Knižnica (framework) pre kreslenie grafov Diplomová práca Bc. Tomáš DRIMAL Študijný odbor: 9.2.1 Informatika

More information

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. ANALÝZA MODELOVACÍCH A SIMULAČNÝCH SCHOPNOSTÍ VYSPELÝCH CA SYSTÉMOV Bakalárska práca

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. ANALÝZA MODELOVACÍCH A SIMULAČNÝCH SCHOPNOSTÍ VYSPELÝCH CA SYSTÉMOV Bakalárska práca TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE ANALÝZA MODELOVACÍCH A SIMULAČNÝCH SCHOPNOSTÍ VYSPELÝCH CA SYSTÉMOV Bakalárska práca 2014 Lukáš Blaško TECHNICKÁ UNIVERZITA

More information

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z. [pridaná novelou č. 275/2014 Z. z.,

More information

Sme pripravení zmeniť myslenie?

Sme pripravení zmeniť myslenie? Sme pripravení zmeniť myslenie? Očividne to je rozpočet. Má to veľa čísel. / George W. Bush / Výrok bývalého prezidenta Spojených štátov amerických síce poukazuje na vnímanie rozpočtu ako dokumentu, v

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY PREVÁDZKA PORTÁLU PROJEKTOV VÝUKOVEJ ROBOTIKY CENTROBOT Bakalárska práca 2015 Denis Spišák UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Informačné technológie v malej firme agrosektora Diplomová práca FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Informačné technológie v malej firme agrosektora Diplomová práca FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU Informačné technológie v malej firme agrosektora Diplomová práca Miroslav Ježík Nitra 2008 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

More information

Xamarin písanie Android a ios aplikácií v C#

Xamarin písanie Android a ios aplikácií v C# www.dotnetcollege.cz Xamarin písanie Android a ios aplikácií v C# Roman Jašek Software Architect, Riganti s.r.o. MSP, MCP roman.jasek@riganti.cz Xamarin vs. Xamarin Forms ios C# UI Android C# UI Windows

More information

Február Scrum: Vyvinuli a udržiavajú Ken Schwaber a Jeff Sutherland

Február Scrum: Vyvinuli a udržiavajú Ken Schwaber a Jeff Sutherland Február 2010 Scrum: Vyvinuli a udržiavajú Ken Schwaber a Jeff Sutherland Poďakovanie Úvod Scrum je založený na najlepších skúsenostiach z odvetvia, ktoré sa už po desaťročia používajú a preverujú. Len

More information

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY }w!"#$%&'()+,-./012345

More information

Erving Goffman: Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity

Erving Goffman: Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity Erving Goffman: Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity Sociologické nakladatelství. Praha 2003, preklad: Tomáš Prášek, 167 s. (Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Prentice-Hall,

More information

MERANIE SOFTVÉRU. Jakub Šimko MSI

MERANIE SOFTVÉRU. Jakub Šimko MSI Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Fakulta Informatiky a Informačných Technológií Jakub Šimko jsimko@fiit.stuba.sk MERANIE SOFTVÉRU 9.10.2012 MSI Meranie a metriky Kto by mal dávať pozor? Predsa

More information

Kultúrny a sociálny kapitál lokality ako prostriedok miestneho rozvoja 1

Kultúrny a sociálny kapitál lokality ako prostriedok miestneho rozvoja 1 Kultúrny a sociálny kapitál lokality ako prostriedok miestneho rozvoja 1 Juraj Janto Mgr. Juraj Janto, PhD. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK Gondova 2, 814 99 Bratislava e-mail: janto@fphil.uniba.sk

More information

Identifikace a hodnocení rizik ve společnosti TVS a.s pro účely uplatňování OHSAS. Bc. Zuzana Nemcová

Identifikace a hodnocení rizik ve společnosti TVS a.s pro účely uplatňování OHSAS. Bc. Zuzana Nemcová Identifikace a hodnocení rizik ve společnosti TVS a.s pro účely uplatňování OHSAS Bc. Zuzana Nemcová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práca sa zaoberá riadením rizík, bezpečnosťou a ochranou

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY CORPORATE INFORMATION

More information

ZAMESTNANIE AKO JEDNA Z CIEST INTEGRÁCIE OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Employment as one of ways of integrating handicapped citizens

ZAMESTNANIE AKO JEDNA Z CIEST INTEGRÁCIE OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Employment as one of ways of integrating handicapped citizens ZAMESTNANIE AKO JEDNA Z CIEST INTEGRÁCIE OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM Employment as one of ways of integrating handicapped citizens František Radi 10: 1 246, 2008 ISSN 1212-4117 Trnavska univerzita

More information

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. Smart senzory pre zber dát

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. Smart senzory pre zber dát TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Smart senzory pre zber dát Diplomová práca 2015 Bc. Jozef Mocnej TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

More information

Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009

Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-142009-r-z-27augusta-

More information

Projekt zvýšení spokojenosti zákazníků Bikar Metalle Slovakia s využitím prvků CRM. Bc. Soňa Flašíková

Projekt zvýšení spokojenosti zákazníků Bikar Metalle Slovakia s využitím prvků CRM. Bc. Soňa Flašíková Projekt zvýšení spokojenosti zákazníků Bikar Metalle Slovakia s využitím prvků CRM Bc. Soňa Flašíková Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je návrh projektu pro zvýšení spokojenosti zákazníků

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE PODNIKU FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE PODNIKU FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INFORMAČNÍ STRATEGIE PODNIKU CORPORATE INFORMATION

More information

Triedy v C++ 1. Úvod do tried

Triedy v C++ 1. Úvod do tried 1. Úvod do tried Používanie nového dátového typu ktorý budeme oht class trieda nás dovedie k využívaniu objektových vlastností jazyka C++. Tento nový typ programov OOP objektovo orientované programovanie

More information

Využití Open Source ERP systému pro řešení konkrétního realizačního problému

Využití Open Source ERP systému pro řešení konkrétního realizačního problému MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Využití Open Source ERP systému pro řešení konkrétního realizačního problému DIPLOMOVÁ PRÁCE Martin Kemka Brno, podzim 2013 Prehlásenie Prehlasujem, že táto práca

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU VYUŽITEĽNOSŤ OPEN SOURCE SOFTVÉRU V PODNIKANÍ NA SLOVENSKU

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU VYUŽITEĽNOSŤ OPEN SOURCE SOFTVÉRU V PODNIKANÍ NA SLOVENSKU UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU VYUŽITEĽNOSŤ OPEN SOURCE SOFTVÉRU V PODNIKANÍ NA SLOVENSKU 2010 Bc. Tomáš Palkovič UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MANAGEMENTU VYUŽITEĽNOSŤ

More information

eduscrum príručka Pravidlá hry December 2013 Vyvinuté eduscrum tímom Autori: Arno Delhij & Rini van Solingen Review: Jeff Sutherland

eduscrum príručka Pravidlá hry December 2013 Vyvinuté eduscrum tímom Autori: Arno Delhij & Rini van Solingen Review: Jeff Sutherland eduscrum príručka Pravidlá hry Vyvinuté eduscrum tímom December 2013 Autori: Arno Delhij & Rini van Solingen Review: Jeff Sutherland Verzia 1.0 December 2013 Review: Jeff Sutherland Slovenský preklad:

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

Socioterapia a jej miesto v každodennom živote

Socioterapia a jej miesto v každodennom živote I. ročník, číslo 1 júl 2011 EDITORIÁL Mnohé firmy a organizácie si objednávajú školenia a tréningy na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov a očakávajú pozitívnu zmenu v priebehu dvoch-troch dní.

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTACE

More information

NÁVRH NÁBYTKOVÉHO INTERIÉROVÉHO PRVKU PRE MEDITERÁNNY SPÔSOB BÝVANIA

NÁVRH NÁBYTKOVÉHO INTERIÉROVÉHO PRVKU PRE MEDITERÁNNY SPÔSOB BÝVANIA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ NÁVRH NÁBYTKOVÉHO INTERIÉROVÉHO PRVKU PRE MEDITERÁNNY SPÔSOB BÝVANIA DIPLOMOVÁ PRÁCA BC.MARTINA STEINEROVÁ BRNO

More information

REALIZÁCIA VIRTUÁLNEHO LABORATÓRIA S VYUŽITÍM XPC TARGET-u

REALIZÁCIA VIRTUÁLNEHO LABORATÓRIA S VYUŽITÍM XPC TARGET-u REALIZÁCIA VIRTUÁLNEHO LABORATÓRIA S VYUŽITÍM XPC TARGET-u I. Masár Department of Electrical Engineering Control Systems Engineering Group, University of Hagen Universitätsstr. 27, 580 97 Hagen, Germany

More information

Dátové rozhrania siete KONFER net

Dátové rozhrania siete KONFER net Dátové rozhrania siete KONFER net v zmysle 35 odseku 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách Technická špecifikácia digitálnych dátových rozhraní Verzia: 1.0 Dátum vydania: 10.10.2010-1

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Podpora CRM informačným systémom OpenERP DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. Ľuboš Láska Brno, 2013 Prehlásenie Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

More information

Narativistický pohľad na históriu 1

Narativistický pohľad na históriu 1 Narativistický pohľad na históriu 1 EUGEN ZELEŇÁK Úvod P ribližne v 70-tych rokoch 20. storočia došlo na pôde filozofie histórie k zaujímavému vývoju. Mnohí filozofi ale aj samotní historici si pri úvahách

More information

KRÍZOLÓGIA VŠEOBECNÁ TEÓRIA KRÍZY CRISOLOGY (CRISIOLOGY, CRISISOLOGY) THE GENERAL THEORY OF CRISIS

KRÍZOLÓGIA VŠEOBECNÁ TEÓRIA KRÍZY CRISOLOGY (CRISIOLOGY, CRISISOLOGY) THE GENERAL THEORY OF CRISIS KRÍZOLÓGIA VŠEOBECNÁ TEÓRIA KRÍZY CRISOLOGY (CRISIOLOGY, CRISISOLOGY) THE GENERAL THEORY OF CRISIS ÚVOD Vladimír T. Míka (Prednáška) Kríza je veľmi frekventovaný pojem, ktorý sa objavuje v rôznych vedných

More information

Cyber-shot. Digitálne fotoaparáty Cyber-shot

Cyber-shot. Digitálne fotoaparáty Cyber-shot DSCH10B.CEE9 8 990 4905524504309 Ultrazoomový objektív Carl Zeiss Vario-Tessar - 8.1Mega Pixel (Super HAD CCD) - 10x opt. Zoom /30x Precision Digital zoom/ - 3"/ 7,5 cm farebný LCD displej typu Clear Photo

More information

Algoritmy deterministickej a stochastickej optimalizácie a ich počítačová realizácia

Algoritmy deterministickej a stochastickej optimalizácie a ich počítačová realizácia Algoritmy deterministickej a stochastickej optimalizácie a ich počítačová realizácia ESF 2007 D. Ševčovič Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Univerzita Komenského, 842 48 Bratislava http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno, 2017 Matej Jošťák VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY

More information

2016 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

2016 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Eva Laiferová Ľudmila Mistríková (Eds.) ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 28. máj 2015, Bratislava 2016 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Sociologický ústav SAV a Slovenská sociolo- - Programový výbor konferencie Sociologický

More information

Komparácia inštitucionálneho vývoja Slovenskej televízie a Českej televízie

Komparácia inštitucionálneho vývoja Slovenskej televízie a Českej televízie Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave Petra Vancová Komparácia inštitucionálneho vývoja Slovenskej televízie a Českej televízie (diplomová práca) Školiteľ: Mgr. Andrej Školkay, Ph.D.

More information

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE APLIKÁCIA PRE SYNCHRONIZÁCIU SUGARCRM S MOBILNÝMI ZARIADENIAMI SO SYSTÉMOM ANDROID BAKALÁRSKA PRÁCA MTF-5262-47785

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

DOPLNĚK PRO PROHLÍŽEČE PRO DETEKCI A ZP- RACOVÁNÍ AUDIO A VIDEO STREAMŮ BROWSER EXTENSION FOR AUDIO/VIDEO STREAM PROCESSING

DOPLNĚK PRO PROHLÍŽEČE PRO DETEKCI A ZP- RACOVÁNÍ AUDIO A VIDEO STREAMŮ BROWSER EXTENSION FOR AUDIO/VIDEO STREAM PROCESSING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

Klasický WordPress modul Coding standards I18n Post types, taxonomies, meta, options Transients a WP cache Nepoužívajte "super" triedy/objekty

Klasický WordPress modul Coding standards I18n Post types, taxonomies, meta, options Transients a WP cache Nepoužívajte super triedy/objekty WooCommerce pre vývojárov Ján Bočínec Modul pre WooCommerce Klasický WordPress modul Coding standards I18n Post types, taxonomies, meta, options Transients a WP cache Nepoužívajte "super" triedy/objekty

More information

OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 191/2015 z

OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 191/2015 z OV 191/2015 z 6. 10. 2015 OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Značka: R122947 Obchodné meno: BASALT - GROUP, s. r. o. Primárne IČO: 48315958 Milan Lavo Adresa: Tribečská 13, 949 01 Nitra

More information

MSI KIVT FEI STU Bratislava

MSI KIVT FEI STU Bratislava MSI KIVT FEI STU Bratislava Meranie v softvérovom inžinierstve a eseje o manažmente softvérových projektov Slovenská technická univerzita 2001 te@msi Bc. Peter Agh Bc. Radoslav Kováč Bc. Szabolcs Molnár

More information

Garbologie. Antropologie moderní společnosti

Garbologie. Antropologie moderní společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV ANTROPOLOGIE Garbologie. Antropologie moderní společnosti Bakalářská práce Katarína Popelková Vedoucí práce: RNDr. Robin Pěnička Brno 2016 Bibliografický

More information

Klasifikácia požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu dverných zostáv a novinky v tejto oblasti

Klasifikácia požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu dverných zostáv a novinky v tejto oblasti Klasifikácia požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu dverných zostáv a novinky v tejto oblasti Ing. Miroslava Rákociová FIRES, s.r.o., Batizovce Posledná aktualizácia: 21. 11. 2012 Úvod Keďže

More information

OPEN SOURCE APLIKÁCIE VO VÝUČBE

OPEN SOURCE APLIKÁCIE VO VÝUČBE SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA OPEN SOURCE APLIKÁCIE VO VÝUČBE ZÁVEREČNÁ PRÁCA DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA ICV-STU-512-55967 2012 Bc. Ivana Uhlíková

More information

Abstrakt. Abstrakt. Abstract. Design MP3 prehrávača

Abstrakt. Abstrakt. Abstract. Design MP3 prehrávača Abstrakt Praca pojednáva o návrhu designu moderného MP3 prehrávača s ohľadom na istú nadčasovosť, praktickosť a estetickú funkciu. Práca vychádza z historickej, technickej a designérskej analýzy MP3 prehrávačov

More information

Vizualizácia lokalizácie IP adries

Vizualizácia lokalizácie IP adries Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií Študijný program: Počítačové systémy a siete Rastislav Szabó Vizualizácia lokalizácie IP adries Bakalársky projekt

More information

QR A ČÁROVÉ KÓDY QR AND BARCODES

QR A ČÁROVÉ KÓDY QR AND BARCODES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

More information

Štatististická analýza výpočtového potenciálu integrovaných obvodov typu CPU/GPU/FPGA/ASIC Semestrálna práca do predmetu Štatistika

Štatististická analýza výpočtového potenciálu integrovaných obvodov typu CPU/GPU/FPGA/ASIC Semestrálna práca do predmetu Štatistika Štatististická analýza výpočtového potenciálu integrovaných obvodov typu CPU/GPU/FPGA/ASIC Semestrálna práca do predmetu Štatistika VŠB-TUO katedra informatiky, Bc. Michal Cisárik, cis027 20. května 2013

More information

informačné, riadiace, telemetrické a komunikačné systémy BaWiT Online portál SCT revízia r2.4

informačné, riadiace, telemetrické a komunikačné systémy BaWiT Online portál SCT revízia r2.4 informačné, riadiace, telemetrické a komunikačné systémy BaWiT Online portál SCT1006.0001 revízia r2.4 www.sct.sk www.sct-telemetry.eu www.bawit.eu sales@sct.sk BaWiT Online - 06 Základné informácie portálu

More information

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED BEZPEČNOSŤ MOBILNÝCH ZARIADENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCA 2017 Bc. JAN FRANCISTI UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED BEZPEČNOSŤ

More information

Obrázok č. 1 Byte. Obrázok č. 2 Slovo

Obrázok č. 1 Byte. Obrázok č. 2 Slovo C++ pod lupou Nie som ortodoxným prívržencom nijakého dnes používaného jazyka, poznám ich už riadnu kôpku, ale najbližšie mám práve k C++. Prečo, o tom by sa dalo diskutovať donekonečna, nie je to však

More information

POČÍTAČOVÁ ANALÝZA MEDICÍNSKÝCH OBRAZOVÝCH DAT

POČÍTAČOVÁ ANALÝZA MEDICÍNSKÝCH OBRAZOVÝCH DAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

More information

Martin Grejták - Juraj Tej

Martin Grejták - Juraj Tej E-GOVERNMENT V KONTEXTE VYUŽITIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝMI OBČANMI 2 VISUALLY IMPAIRED CITIZENS AND E- GOVERNMENT Martin Grejták - Juraj Tej ABSTRACT The work discusses the issues of digital E inclusion, how

More information

STORING AND PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS DATA IN POLAND (DATA RETENTION)

STORING AND PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS DATA IN POLAND (DATA RETENTION) STORING AND PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS DATA IN POLAND (DATA RETENTION) UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE PRÍSTUPU K TELEKOMUNIKAČNÝM ÚDAJOM (UCHOVÁVANIE ÚDAJOV) Maciej Rogalski Łazarski University

More information

Nové zručnosti a pracovné miesta na trhu práce v Slovenskej republike

Nové zručnosti a pracovné miesta na trhu práce v Slovenskej republike Ekonomický časopis, 59, 2011, č. 1, s. 29 43 29 Nové zručnosti a pracovné miesta na trhu práce v Slovenskej republike Vladimír KVETAN Peter SZOVICS* New Skills and Jobs on the Slovak Labour Market Abstract

More information

Prvky inovácie nových jazykov HTML5 a CSS3

Prvky inovácie nových jazykov HTML5 a CSS3 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra kvantitatívnych metód a informatiky Prvky inovácie nových jazykov HTML5 a CSS3 The HTML5 and CSS3 innovations concepts

More information

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI UBYTOVACÍHO REZERVAČNÍHO

More information

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY }w!"#$%&'()+,-./012345

More information

#3 TCP/IP sieťová vrstva

#3 TCP/IP sieťová vrstva #3 TCP/IP sieťová vrstva referenčné modely - TCP/IP a RM OSI - určené na popis architektúry, funkcionality vrstiev, služieb a protokolov - tu preberieme nasledovné dva modely: RM OSI - na popisovanie sietí

More information

Využitie sledovania spotreby batérie v OS Android

Využitie sledovania spotreby batérie v OS Android Masarykova univerzita Fakulta informatiky Využitie sledovania spotreby batérie v OS Android Bakalárska práca Juraj Galbavý Brno, jar 2016 Prehlásenie Prehlasujem, že táto bakalárska práca je mojím pôvodným

More information

2 Grafické knižnice a systémy

2 Grafické knižnice a systémy 2 Grafické knižnice a systémy 2.1 Prehľad vývoja, základné pojmy, určenie a klasifikácia Zobrazovací podsystém Zobrazovací podsystém počítačového systému je obvykle najdrahšia a energicky najnáročnejšia

More information

Automatizované vyhodnocovanie HDL modelov Bakalárska práca

Automatizované vyhodnocovanie HDL modelov Bakalárska práca Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií FIIT-5214-47956 Michal Behúň Automatizované vyhodnocovanie HDL modelov Bakalárska práca Študijný program: Počítačové

More information

Fuzzy teoria a jazyk SQL

Fuzzy teoria a jazyk SQL Fuzzy teoria a jazyk SQL Jazyk SQL používa Booleovu algebru, čo prináša jeden veľký problém. V otázke typu A and B and C and... Z, je nesprávnosť z uhla pohľadu v tom, že otázke nevyhovujú údaje, ktoré

More information

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY }w!"#$%&'()+,-./012345

More information

Návrh dlouhodobé strategie malého podniku

Návrh dlouhodobé strategie malého podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Návrh dlouhodobé strategie malého podniku The long-term strategy proposal of the company Diplomová práce Ján Miček

More information

Štruktúra školskej práce

Štruktúra školskej práce Štruktúra školskej práce Školská práca by mala obsahovať minimálne tieto základné časti v tomto poradí: titulný list obsah úvod jadro záver zoznam bibliografických odkazov prílohy Práca musí rešpektovať

More information

Analýza odběratelů podniku Energotex s.r.o. s ohledem na jejich vztah k životnímu prostředí. Eva Balková

Analýza odběratelů podniku Energotex s.r.o. s ohledem na jejich vztah k životnímu prostředí. Eva Balková Analýza odběratelů podniku Energotex s.r.o. s ohledem na jejich vztah k životnímu prostředí Eva Balková Bakalárská práca 2012 ABSTRAKT Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu odoberateľov s ohľadom

More information

D.Signer prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Inštalačná príručka

D.Signer prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Inštalačná príručka D.Signer prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu Inštalačná príručka Obsah 1 Predpoklady pre inštaláciu D.Signer... 3 1.1 Inštalácia.NET Framework... 3 1.1.1 Windows 8, 8.1... 4 1.1.2

More information

Feministické korene sociálnej práce

Feministické korene sociálnej práce ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Monografia č. 168 (AFPh UP 435/469) 2013 Monika Bosá Feministické korene sociálnej práce Prešov 2013 DIPLOMOVKA FIN FIN.idml 3 6.2.2014 11:15 Autorka:

More information

Dlhodobé udržanie motivácie v malom vývojovom tíme pracujúcom metódou SCRUM

Dlhodobé udržanie motivácie v malom vývojovom tíme pracujúcom metódou SCRUM Dlhodobé udržanie motivácie v malom vývojovom tíme pracujúcom metódou SCRUM ANDREJ FRLIČKA Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

More information