KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Size: px
Start display at page:

Download "KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)"

Transcription

1 KELULUSAN CADANAN INDAAN/TAMAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan orang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Semakan keberkesanan Sistem pengurusan Kualiti erkhidmatan Sokongan dan Operasi erkhidmatan Sokongan il 1/2012 berkuatkuasa 09 Mac 2012 ernyataan indaan/aharu emilik No. CD roses OR (idec)- 1/2012 idec indaan pada Senarai Semak engujian Unit Sistem Aplikasi (OR/IDEC/SS05/pengujian Unit) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) SEMAKAN DAN ENESAHAN indaan pada Senarai Semak engujian Unit Sistem Aplikasi (OR/IDEC/SS05/pengujian Unit) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 27/02/2011 SEMAKAN DAN ENESAHAN inda () Disahkan oleh engurus rojek: indaan pada rosedur embangunan ICT (UM/OR/iDEC/001) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu: 2.0 SKO rosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, kajian keperluan, pengenalpastian kebolehlaksanaan, penyediaan cadangan, permohonan kelulusan, perlaksanaan, ujian penerimaan pengguna (UAT) dan penyerahan hasil pembangunan. TERMINOLOI/ SINKATAN EMANUNAN ICT : embangunan baharu dan naik taraf infrastruktur dan infrastruktur ICT adalah seperti embangunan Aplikasi Sistem, erisian engguna, Multimedia, Infrastruktur ICT dan Sistem angkalan Data. Disahkan oleh engurus rojek/enyelia: indaan pada rosedur embangunan ICT (UM/OR/iDEC/001) (No Isu: 02, No. Semakan 04, tarikh kuatkuasa : 09/03/2012) iaitu: 2.0 SKO rosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan, kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan. TERMINOLOI/ SINKATAN EMANUNAN ICT : embangunan baharu dan naiktaraf sistem aplikasi, perisian pengguna, multimedia, infrastruktur ICT, sistem pangkalan data dan hub integrasi data (HID). 1

2 No. CD OR (idec)- 2/2012 emilik roses idec indaan pada rosedur erkhidmatan Sokongan ICT (UM/OR/iDEC/002) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: ernyataan indaan/aharu indaan pada rosedur erkhidmatan Sokongan ICT (UM/OR/iDEC/002) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: 3.0 DOKUMEN RUJUKAN 3.0 DOKUMEN RUJUKAN inda () enambahan Dokumen Rujukan: 4.0 TERMINOLOI/SINKATAN K : Ketua ahagian : enyelaras erkhidmatan enyelia TJ : enyelia kepada Staf IT TJ 7.0 ROSES TERERINCI 7.4 Kajian Kebolehlaksanaan uat kajian kebolehlaksanaan untuk erkhidmatan Sokongan ICT Lapor keputusan kajian kepada ketua ahagian. 7.5 oleh Dilaksana? Jika TIDAK, laksanakan langkah Jika YA, laksanakan langkah 7.7 K / Staf IT TJ Kod Dokumen: (UM/OR/iDEC/AK05/angkalan Data) Tajuk Dokumen: Arahan Kerja embangunan Sistem angkalan Data 4.0 TERMINOLOI/SINKATAN - enyelia: enyelia kepada Staf IT 7.0 ROSES TERERINCI 7.4 Kajian Kebolehlaksanaan uat kajian kebolehlaksanaan enyelia / untuk erkhidmatan Staf IT TJ Sokongan ICT Sahkan status permohonan. enyelia 7.5 oleh Dilaksana? Jika TIDAK, laksanakan langkah Jika YA, laksanakan langkah 7.7 enyelia 2

3 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu inda () 7.6 Maklumkan kepada emohon Maklumkan keputusan penolakan kepada pemohon dan laksanakan Langkah 8.0. K 7.6 Maklumkan kepada emohon Maklumkan keputusan penolakan kepada pemohon dan laksanakan Langkah 8.0. enyelia 7.7 Laksanakan erkhidmatan Laksanakan perkhidmatan merujuk kepada Arahan Kerja/rosedur yang berkaitan. / Staf IT TJ 7.7 Laksanakan erkhidmatan Daftar permohonan kedalam Log erlaksanaan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L20/erlaksa naan erkhidmatan) enyelia / Staf IT TJ Laksanakan perkhidmatan merujuk kepada Arahan Kerja/rosedur yang berkaitan. 8.0 REKOD KUALITI 8.0 REKOD KUALITI 1. UM/(Kod TJ)/100-43/4/1 erkhidmatan Sidang Video 2. UM/(Kod TJ)/100-43/4/2 erkhidmatan iruni rid Computing 3. UM/(Kod TJ)/100-43/4/3 erkhidmatan Virtualization 4. UM/(Kod TJ)/100-43/4/4 erkhidmatan Motion Capture 5. UM/(Kod TJ)/100-43/4/5 Rakaman Audio 6. UM/(Kod TJ)/100-43/4/6 Rakaman Video Fail digugurkan dan kandungan rekod kualiti dipindahkan kepada fail baru. 3

4 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu 7. UM/(Kod TJ)/100-43/4/7 roses OMR eperiksaan elajar 8. UM/(Kod TJ)/100-43/4/8 ermohonan Kertas Jawapan OMR 9. UM/(kod TJ)/100-41/1/2 Tempahan Makmal Komputer 10. UM/(Kod TJ)/100-43/4/10 ermohonan erisian erlesen UM 11. UM/(Kod TJ)/100-43/4/11 erundingan ICT 13. UM/(Kod TJ)/100-43/4/13 Khidmat angkalan Data 14. UM/(Kod TJ)/100-43/4/14 Khidmat Sistem Aplikasi 15. UM/(Kod TJ)/100-43/4/15 Khidmat Infrastruktur Rangkaian 16. UM/(Kod TJ)/100-43/4/17 Khidmat Live Streaming 18. UM/(Kod TJ)/100-43/3/1 Khidmat Multimedia Tanggungjawab Menyelenggara bagi fail berikut dipinda dari enyelia TJ kepada enyelia : inda () 1. UM/(Kod TJ)/100-43/4/12 Analisis erkhidmatan Sokongan ICT 2. UM/(Kod TJ)/100-43/4/18 ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT 4

5 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu Fail rekod kualiti baharu. 3. UM/(Kod TJ)/100-43/x/x inda () engurusan erkhidmatan Sokongan ICT orang ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/R03/Sokongan ICT) Log erlaksanaan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L20/erlaksanaan erkhidmatan) Log (Jika berkaitan) Log enggunaan erkhidmatan Sidang Video (OR/iDEC/L03/Sidang Video) Log enggunaan erkhidmatan iruni rid Computing (OR/iDEC/L04/ IRUNI) Log endaftaran DNS Server Virtualization (OR/iDEC/L06/ DNS Server) Senarai Semak eralatan Rakaman Video (OR/iDEC/SS01/Rakaman Video) Log enggunaan ilik MOCA (OR/iDEC/L07/MOCA) Senarai Semak ilik MOCA (OR/iDEC/SS04/ilik MOCA) Log enggunaan ilik Rakaman 5

6 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu Audio (OR/iDEC/L08/Audio) Senarai Semak ilik Audio (OR/iDEC/SS03/ilik Audio) Log roses Kertas Jawapan OMR eperiksaan elajar (OR/iDEC/L15/roses OMR) Senarai Semak roses Kertas OMR eperiksaan elajar (OR/iDEC/SS02/Jwp OMR) Log Kertas Jawapan OMR (OR/iDEC/L10/Jawapan OMR) Log Tempahan Makmal Komputer (OR/iDEC/L11/ Makmal Komputer) Log engambilan Salinan erisian (OR/iDEC/L09/Salinan erisian) erjanjian enggunaan erisian Log erkhidmatan erundingan ICT (OR/iDEC/L12/erundingan ICT) Laporan erundingan ICT (OR/iDEC/L01/erundingan ICT) Log erkhidmatan Infrastruktur Rangkaian (OR/IDEC/L19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian) Log erkhidmatan Sistem Aplikasi (OR/IDEC/L16/Khidmat Sistem Aplikasi) Log erkhidmatan angkalan Data (OR/IDEC/L17/Khidmat angkalan Data) inda () 6

7 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Staf IT TJ inda () Tanggungjawab Menyelenggara enyelia Tempat dan Tempoh Simpanan Rak Fail Minimum 5 Tahun indaan pada orang ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/R03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: ahagian A: Jenis erkhidmatan yang dipohon. INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security) ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing, Sidang Video) MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia) Kuasa Melupus Ketua TJ indaan pada orang ermohonan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/R03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: erkhidmatan yang ditambah: INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security, Telecommunication) Dikemaskini kepada: ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing) erkhidmatan yang ditambah: MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia, Sidang Video) 7

8 No. CD emilik roses TEMAHAN MAKMAL KOMUTER (nyatakan nama program, bilangan peserta dan perisian yang diperlukan) OMR (emprosesan orang, ermohonan orang) ernyataan indaan/aharu inda () ERMOHONAN ERISIAN ERLESEN UM (nyatakan MICROSOFT / SAS / e-views / SSS ) ANKALAN DATA erkhidmatan yang ditambah: SOKONAN ENUNA (Tempahan Makmal Komputer, ermohonan orang OMR, emprosesan orang OMR, ermohonan erisian erlesen UM) erkhidmatan yang ditambah: ANKALAN DATA / HID AHAIAN : engesahan ermohonan TANDATANAN KETUA AHAIAN MAKLUMAN KEUTUSAN ERMOHONAN Ditukar kepada: TANDATANAN ENYELIA Ruang yang ditambah: CARA MAKLUMAN Telefon/Lisan Memo/Surat 8

9 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu indaan pada Log erkhidmatan Khidmat Infrastruktur Rangkaian (O OR/iDEC/L19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian R/iDEC/R03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: indaan pada Log erkhidmatan Khidmat Infrastruktur Rangkaian (OR/iDEC/L19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: inda () Tambahan Column : No. Tel Status indaan pada Laporan Analisis erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L04/erkhidmatan SOK ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: AHAIAN/TJ JENIS ERKHIDMATAN INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security) ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing, Sidang Video) Nota di bawah log : * UNET - Rangkaian * UKES - Keselamatan ICT * UDC - usat Data *UD - angkalan Data *UTEL - Telekomunikasi indaan pada Laporan Analisis erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L04/erkhidmatan SOK ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: Dikemaskini kepada: UNIT / AHAIAN / TJ erkhidmatan yang ditambah: INFRASTRUKTUR RANKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security, Telecommunication) Dikemaskini kepada: ALIKASI ENYELIDIKAN (Virtualization, rid Computing) 9

10 No. CD emilik roses ernyataan indaan/aharu MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia) erkhidmatan yang ditambah: MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, erkhidmatan Multimedia, Sidang Video) inda () TEMAHAN MAKMAL KOMUTER (nyatakan nama program, bilangan peserta dan perisian yang diperlukan) OMR (emprosesan orang, ermohonan orang) ERMOHONAN ERISIAN ERLESEN UM (nyatakan MICROSOFT / SAS / e-views / SSS ) Tiada ANKALAN DATA indaan pada Senarai Semak ilik MOCA (OR/iDEC/SS04/ilik MOCA) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: KAMERA MOCA Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 Kamera 4 erkhidmatan yang ditambah: SOKONAN ENUNA (Tempahan Makmal Komputer, ermohonan orang OMR, emprosesan orang OMR, ermohonan erisian erlesen UM) erkhidmatan yang ditambah: ANKALAN DATA / HID indaan pada Senarai Semak ilik MOCA (OR/iDEC/SS04/ilik MOCA) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu: Dikemaskini kepada: KAMERA MOCA K1 K2 K3 K4 10

11 No. CD emilik roses Kamera 5 Kamera 6 Kamera 7 Kamera 8 ernyataan indaan/aharu K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 enambahan dokumen aharu : inda () 1. Log erlaksanaan erkhidmatan Sokongan ICT (OR/iDEC/L20/erlaksanaan erkhidmatan) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) 11

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BYR/P004 PROSEDUR PEMBAYARAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN DAN KOMPUTER

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BYR/P004 PROSEDUR PEMBAYARAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN DAN KOMPUTER 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pinjaman/pembiayaan kenderaan dan komputer bagi staf UPM. 2.0 SKOP Merangkumi semua jenis pembayaran pinjaman/pembiayaan kenderaan dan komputer

More information

Lampiran 6 Log Taksiran Kerosakan LOKASI MANUSIA INFRASTRUKTUR BANGUNAN Selamat Cedera Mati Hilang Selamat Rosak Musnah Bekalan Elektrik KEMUDAHAN ASAS INFRASTRUKTUR ICT LAIN -LAIN Bekalan Air Lain-lain

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pinjaman/pembiayaan kenderaan dan komputer bagi staf UPM. 2.0 SKOP Merangkumi semua jenis pembayaran pinjaman/pembiayaan kenderaan

More information

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang 1 TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh :

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : PERKHDMATAN KREDT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNT KOMPUTER Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus P PERU BAHAN Ubahan Muka

More information

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /10 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 2 /10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Wakil Pengurusan atau Pegawai Dokumen untuk mengemaskini halaman

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS UTHM/ORICC/R&D/029/2016-Pind.1 LAMPIRAN 2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS 1) Bayaran imbuhan penerbitan ini dimurnikan dengan mengambil kira SALAH

More information

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1 REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL Page 1 Customer Portal Registration Guide Go to www.mcis.my and click the Customer Portal tab Page 2 Customer Portal Registration Guide 1. The page shown below will

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN Transformasi perkhidmatan UiTM (kerajaan) di kaunter kepada sistem online Memudahkan cara sistem penyampaian Meningkat kecekapan operasi Bagi perkhidmatan yang memerlukan

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO

KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO Borang Permohonan Pensijilan [(JPK/PPT/6/6-2014)] 2 Salinan Salinan Kad Pengenalan Notis Pendaftaran Calon dan Penugasan PP-PPT Surat Akuan Pengesahan Calon (Calon & PP-PPT)

More information

[Borang Permohonan] Application Form

[Borang Permohonan] Application Form MANUAL OPERASI SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN EKSEKUTIF DAN PBJJ MANUAL OPERATION EXECUTIVE PROGRAMME ADMISSION APPLICATION SYSTEM (MSKPKP) [Borang Permohonan] Application Form page ISI KANDUNGAN [Contents].0

More information

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars... 14 Sub Menu List Of Previous Project...

More information

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad!

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! 1. CLUB ASIA INTERNATIONAL 17 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 17 th Members

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA)

STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA) STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Tarikh : 05/06/2015 PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Halaman 1 / 67 STATEMENT OF APPLICABILITY

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 POLISI PEMINDAHAN & PELUPUSAN For PTM Use Only Date: 25 th Nov 2014 Written By: Nor ain Mohamed Ketua Bahagian Infrastruktur ICT Verified By: Haslina

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

ABSTRACT This project has analysed the requirements and needs, as well as proposed a few solution models for implementing a wireless local area network (WLAN) infrastructure for network and Internet access

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 30 MARKS BAHAGIAN B : 30 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

PANDUAN PENGGUNA PORTAL

PANDUAN PENGGUNA PORTAL Kuala Lumpur Integrated Submission (KLIS) Projek Berskala Kecil Kediaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur PANDUAN PENGGUNA PORTAL Versi1.0 Isi Kandungan PENGENALAN... 2 1.0 BAHAGIAN 1... 4 1.1 Sistem Operasi

More information

HERMAN. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science)

HERMAN. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science) i SERVICE QUALITY OPTIMISATION SCHEME OF MOBILE VIDEO STREAM SERVICE HERMAN A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science) Faculty

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TWO (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA LAMPIRAN B SUKATAN UJIAN KEMAHIRAN TAHAP PERTENGAHAN PEMPROSESAN PERKATAAN, LEMBARAN KERJA DAN PERSEMBAHAN BAGI KENAIKAN PANGKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17 DAN GRED N22 KE SETIAUSAHA PEJABAT

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 13 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Gas Chromatography

More information

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh :

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER Tatacara Proses AGM03 BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh ;- Pengurus PERU BAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KEENAM

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KEENAM MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KEENAM TARIKH : 28 SEPTEMBER 2017 (KHAMIS) MASA : 9.00 PAGI TEMPAT : BILIK WACANA PUTRA 3, ARAS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

PRA BENGKEL WEBOMETRICS

PRA BENGKEL WEBOMETRICS PRA BENGKEL WEBOMETRICS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2016 Prepared by Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK) WEBOMETRICS METHODOLOGY CRITERIA FOR 2016 & MTUN DATA RANK Visibility 50% Total backlink

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

PERKARA : KADAR PERKHIDMATAN ICT DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (idec)

PERKARA : KADAR PERKHIDMATAN ICT DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (idec) PERKARA : KADAR PERKHIDMATAN ICT DAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (idec) KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN (JKTK) : BIL. 1 (2018) 27 APRIL 2018 MINIT : MINIT

More information

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP A project report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

BANTUAN Portal Rasmi eperolehan

BANTUAN Portal Rasmi eperolehan BANTUAN Portal Rasmi Portal Rasmi Pilihan saiz text & Bantuan orang kurang upaya Carian di Portal Pilihan bahasa Tajuk-tajuk Pengumuman Penting Maklumat disusun mengikut pengguna Permohonan Medium Akses

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CCS521 Advanced Distributed Systems Concepts and Design [Konsep dan Reka Bentuk Sistem Teragih Maju] Duration

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem Sarjana Teknologi (Sains ) Mempunyai Ijazah Sarjanamuda Teknologi / Sains daripada Universiti Kebangsaan Malaysia;

More information

TAKLIMAT MODEL BAHARU SISTEM PEMANTAUAN LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN DALAM TALIAN KERAJAAN BAHAGIAN KERAJAAN DIGITAL, BKD 11 APRIL 2018

TAKLIMAT MODEL BAHARU SISTEM PEMANTAUAN LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN DALAM TALIAN KERAJAAN BAHAGIAN KERAJAAN DIGITAL, BKD 11 APRIL 2018 TAKLIMAT MODEL BAHARU SISTEM PEMANTAUAN LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN DALAM TALIAN KERAJAAN BAHAGIAN KERAJAAN DIGITAL, BKD 11 APRIL 2018 UN-EGDI KPI 2014-2020 Ringkasan Sistem Pemantauan Senibina Sistem Pemantauan

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

ONTOLOGY-BASED SEMANTIC HETEROGENEOUS DATA INTEGRATION FRAMEWORK FOR LEARNING ENVIRONMENT

ONTOLOGY-BASED SEMANTIC HETEROGENEOUS DATA INTEGRATION FRAMEWORK FOR LEARNING ENVIRONMENT ONTOLOGY-BASED SEMANTIC HETEROGENEOUS DATA INTEGRATION FRAMEWORK FOR LEARNING ENVIRONMENT ARDA YUNIANTA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii This thesis is dedicated to My Wife, who always give me full of

More information

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-9 (KHAS)

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-9 (KHAS) MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-9 (KHAS) Tarikh : 6 Jun 2012 Masa : 2.30 petang Tempat : Bilik Lembaga, Tingkat 1, Bangungan Pentadbiran Universiti

More information

PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME (EOT) CLAIM IN GOVERNMENT PROJECTS

PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME (EOT) CLAIM IN GOVERNMENT PROJECTS PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME (EOT) CLAIM IN GOVERNMENT PROJECTS SITI AISAH BINTI MAT ISA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROBLEMS ASSOCIATED WITH EVALUATION OF EXTENSION OF TIME

More information

YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan

YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan (Klik sini untuk Application Instructions dalam Bahasa Inggeris) 1. Pendaftaran Akaun (Pemohon Baru) 2. Log Masuk 3. Permohonan Atas Talian & Penghantaran 4. Penghantaran

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER Section A NO SOALAN 1 i Computer ethic / ethic ii Computer law / law 2 ii 4 iv 2 3 Output 4 True 5 Gigabyte / GB 6 i Operating ii Application 7 B / D D / B 8 B 9 A 10 i Radio

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

HARI KEDUA DAN KETIGA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

HARI KEDUA DAN KETIGA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2016 MAKLUMAT AUDIT HARI KEDUA DAN KETIGA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1 AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UNIVERSITI

More information

BAGI PEREKA GRED B41/42

BAGI PEREKA GRED B41/42 BAGI PEREKA GRED B41/42 1 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK 2; pegawai i. Berupaya memahami dan berkebolehan mengaplikasikan elemen/asas senilukis dan prinsip rekabentuk

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

BORANG PENYERAHAN ALGORITMA Algorithm Submission Form SENARAI ALGORITMA KRIPTOGRAFI TERPERCAYA NEGARA (MySEAL)

BORANG PENYERAHAN ALGORITMA Algorithm Submission Form SENARAI ALGORITMA KRIPTOGRAFI TERPERCAYA NEGARA (MySEAL) BORANG PENYERAHAN ALGORITMA Algorithm Submission Form SENARAI ALGORITMA KRIPTOGRAFI TERPERCAYA NEGARA (MySEAL) MAKLUMAT SERAHAN Submission Information Individu Individual Organisasi Organisation A. MAKLUMAT

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

STATUS INTERNAL AUDIT ISO 9001 DAN ISO/IEC DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

STATUS INTERNAL AUDIT ISO 9001 DAN ISO/IEC DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA STATUS INTERNAL AUDIT ISO 9001 DAN ISO/IEC 17025 DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA INTERNAL AUDIT STATUS FOR ISO 9001 AND ISO/IEC 17025 IN MALAYSIAN NUCLEAR AGENCY Fazila Said, Nurul Huda Mudri dan Nik Arlina

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

PERFOMANCE ANALYSIS OF SEAMLESS VERTICAL HANDOVER IN 4G NETWOKS MOHAMED ABDINUR SAHAL

PERFOMANCE ANALYSIS OF SEAMLESS VERTICAL HANDOVER IN 4G NETWOKS MOHAMED ABDINUR SAHAL PERFOMANCE ANALYSIS OF SEAMLESS VERTICAL HANDOVER IN 4G NETWOKS MOHAMED ABDINUR SAHAL A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN DAN PERAKUAN KECEKAPAN BARU MENGIKUT STCW 1978, SEPERTI PINDAAN

PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN DAN PERAKUAN KECEKAPAN BARU MENGIKUT STCW 1978, SEPERTI PINDAAN NOTIS PERKAPALAN MALAYSIA MALAYSIA SHIPPING NOTICE JABATAN LAUT MALAYSIA Marine Department of Malaysia Ibu Pejabat Laut, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang. Tel: 03-33467777 Fax: 03-3168 5289, 3165 2882

More information

SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASMI MAKTAB KOPERASI MALAYSIA MENGUNAKAN PERISIAN "JOOMLA"

SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASMI MAKTAB KOPERASI MALAYSIA MENGUNAKAN PERISIAN JOOMLA SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASI AKTAB KOPERASI ALAYSIA ENGUNAKAN PERISIAN "JOOLA" SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN PORTAL RASI AKTAB KOPERASI ALAYSIA ENGGUNAKAN PERISIAN SUBER TERBUKA "JOOLA" 1. TUJUAN

More information

REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH

REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH Table of Contents (Isi Kandungan) REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH Getting Started Step by Step Guide to Supplier Registration (Bersedia

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (FI) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (FEES) REGULATIONS 2013

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (FI) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (FEES) REGULATIONS 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 338 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (FI) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (FEES) REGULATIONS

More information

SARJANA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) MASTER OF ENGINEERING (COMMUNICATION AND COMPUTER)

SARJANA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) MASTER OF ENGINEERING (COMMUNICATION AND COMPUTER) SARJANA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) MASTER OF ENGINEERING (COMMUNICATION AND COMPUTER) Pengenalan Program / Introduction Negara memerlukan sumber manusia yang kompeten seiring dengan kemajuan

More information

BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI NOMINATION FORM FOR UNIVERSITY AWARD

BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI NOMINATION FORM FOR UNIVERSITY AWARD BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI NOMINATION FORM FOR UNIVERSITY AWARD PERIHAL HADIAH DESCRIPTION OF AWARD Nama Hadiah (Name of Award) Spesifikasi Hadiah (Specification of Award) Syarat Kurniaan (Condition

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT. PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem Maklumat

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT. PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem Maklumat FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT PROGRAM KELAYAKAN MASUK SENARAI KURSUS Sarjana Sistem atau Hari Biasa Sarjana Teknologi (Sains ) Mempunyai Ijazah Sarjanamuda Teknologi / Sains daripada Universiti Kebangsaan

More information

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM CHEONG WEI WEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga

Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga Name of event Nama acara / program Date & Time Tarikh & Masa Latihan Keusahawanan Microsoft PowerPoint (Slide Pembentangan) 3 Jun 2017 12.00

More information

VIDEO DISTORTION MEASUREMENT USING PSNR IN WAVELET DOMAIN MOK YUNG LENG

VIDEO DISTORTION MEASUREMENT USING PSNR IN WAVELET DOMAIN MOK YUNG LENG VIDEO DISTORTION MEASUREMENT USING PSNR IN WAVELET DOMAIN MOK YUNG LENG Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

Modul Asas JavaServer Pages

Modul Asas JavaServer Pages Modul Asas JavaServer Pages Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul 1.0 Pengenalan... 2 2.0 Objektif... 2 3.0

More information

RESOURCE ALLOCATION SCHEME FOR FUTURE USER-CENTRIC WIRELESS NETWORK WAHEEDA JABBAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RESOURCE ALLOCATION SCHEME FOR FUTURE USER-CENTRIC WIRELESS NETWORK WAHEEDA JABBAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RESOURCE ALLOCATION SCHEME FOR FUTURE USER-CENTRIC WIRELESS NETWORK WAHEEDA JABBAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Replace this page with form PSZ 19:16 (Pind. 1/07), which can be obtained from SPS or your

More information

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions. SECTION B : 70 MARKS BAHAGIAN B :70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA(2) soalan

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

ANALISA PERPINDAHAN DATA MODEL SURFACE DI ANTARA PLATFOM CAD YANG BERBEZA ASFAEZUDDIN BIN ZAKARIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

ANALISA PERPINDAHAN DATA MODEL SURFACE DI ANTARA PLATFOM CAD YANG BERBEZA ASFAEZUDDIN BIN ZAKARIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA ANALISA PERPINDAHAN DATA MODEL SURFACE DI ANTARA PLATFOM CAD YANG BERBEZA ASFAEZUDDIN BIN ZAKARIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA ii Saya akui laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali ringkasan

More information

IV ABSTRACT In this project, the suitability of 802.11 b networks to carry real time voice traffic communication will be assessed using the Internet Protocol, where in the network the voice session have

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam]

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions. SECTION A :50 MARKS BAHAGIAN A :50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan struktur. Jawab SEMUA

More information

SUPERVISED MACHINE LEARNING APPROACH FOR DETECTION OF MALICIOUS EXECUTABLES YAHYE ABUKAR AHMED

SUPERVISED MACHINE LEARNING APPROACH FOR DETECTION OF MALICIOUS EXECUTABLES YAHYE ABUKAR AHMED i SUPERVISED MACHINE LEARNING APPROACH FOR DETECTION OF MALICIOUS EXECUTABLES YAHYE ABUKAR AHMED A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE ANALYSIS OF IDENTITY- BASED AUTHENTICATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS MIR ALI REZAZADEH BAEE

IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE ANALYSIS OF IDENTITY- BASED AUTHENTICATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS MIR ALI REZAZADEH BAEE IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE ANALYSIS OF IDENTITY- BASED AUTHENTICATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS MIR ALI REZAZADEH BAEE A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SISTEM PENGURUSAN JAWATANKUASA MAHASISWA KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB NILAM NUR BINTI AMIR SJARIF

SISTEM PENGURUSAN JAWATANKUASA MAHASISWA KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB NILAM NUR BINTI AMIR SJARIF SISTEM PENGURUSAN JAWATANKUASA MAHASISWA KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB NILAM NUR BINTI AMIR SJARIF Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information