А А п р р Э у Э А Ш К Р В А чк Ар шб

Size: px
Start display at page:

Download "А А п р р Э у Э А Ш К Р В А чк Ар шб"

Transcription

1 А Ьусп б ВЕ Ь А Ьусп

2 А А п р р Э у Э А Ш К Р В А чк Ар шб

3 п ё бч п п б г п Ёп п п пуе г п ч пс п ч ё ж п г г с Ё е с п п Ь ё п п е п бч п п п с ЁЬ п п е уеп Ь п п уеп г ч Ь п ч Ье х с б у п Ь Ь п че п г ч р ч п г п Г ч ч п п Ь ЁЕ п Ь ч ч ч г Ь п г п п г пёчь Ве ппе г Ь Ь п п Ь п п е ч п у п уу г г п п еу п п ч п ч ег Н ч ууу п г п п п ч п ч е с ч п п е п тп п г ч п Ь р п Ь г п у п ч е г шп еу ч б п Н п п р Т еп п Т ч Ьпчу д

4 К чу п С Е О Е п Э Ьпчу А А Э М ч п у п х п х пп ч п п ё уе ч Ь Ь че с Ь фп п пп п че г х с б

5 в к г с н пга т п п ег у г ч п чпп с чпч б бу п Ьё фу е п рчп Ь г б ч еппп пп п пчп В бч е п п уе г е п ш п бч е ч ч пшп п е п г х п б с п г цучп п п п п п кпп ёчг п п пп п пп ё г

6 бч п ёч п п пп ё Ь г Ь п п Ё п ё Н бч Ё у пшп ч Ё Ь пчп пп ч А Ьусп г ч ч пп ё г А Ьусп п г уг р п у г А Ьусп ч сё ё в п Н п б г ё б А Ьусп б п п п Н А Ьусп б ч ч А Ьусп б п г уп б г п уе п п г с п п п ш у г п б п Ь п п хь п п Ь Н с Ё ч г Ь с хь уе п ч Ь г п п б Ёп х у б б ч п ч г Ёпу п п ё п х А Ьусп п п Ь Ь п п

7 ч пп А Ьусп г г Ц г г А Ьусп ух ч А Ьусп ч г г Ь г г М п ч г ч с ф ч Ш учп Шф ч А Ьусп Ь ф г ш Ь чс ч А Ьусп г В у г п и Н б Ё ё пчп п пп ру с ч хчпч п пп Ьч у б ф уе п х ёчсч Ь г п ч у п е Ь г г угш ёчс п Ь п хчпч ух ч Н п хчпчч х г Ь п б Ь Ь г пе с хчп Ь п у шп Н г

8 б хчпччп б п Н п г п ё б п пп б пё ч п п х ч бу п А Ьусп Оп уе п п п Э й у Н Ь б п Ь Ьг ч А Ьусп Ь Ь п х п пп с г ч хчп г А Ьусп п г п уп уп Ь ё Н ё Ь че В п г г чуфп п А Ьусп

9 пч Ьх у г г Н ф чп А Ьусп А Ьусп у ч Ьп Ь ч ч уе Ь п п г с п чп г М г сь Н с ч Н Н П В п п ь г п п Ь у чч ч чпч Ь Н Ь п п уе пеу ч гг Э М ч п Н п уе ч д ьусп

10 Ь г чпч п г Ь Ь ч у Ь пе Оп ё б Ь Ь чт Вчп Ё чсч ч В ч чч у ш НЕСА Ь пп у п ч с г х пч пбч ес пч п ч п хчп уп е п г п п е П ч х п пч в ч ё Ь чч ф ф ё Ё ес пшп А Ьусп ч ч ё б г п й Ь уп б ё Ф ф ё п ш п хчпч пч ч ф ф чп Ь п п чг Оп с у п п у ччг п у с ч ч н В х пп

11 г ср п вь вь ы п п Мп еп Рр рр Е е е Ш ее Охч у п А Ьусп пч Оп е А Ьусп г г п г Ь п п В Ь с х пч Ь А гьусп Ь Вч Ь Ь с хчп Д ьусп г п д ьусп е п х пч е п чсч ё ё Вчп у п ф Г х пч п п ху

12 А Ьусп сч б п г п ёу п п Ь п М е хчпч п А Ьусп г п Т с х пч ху А А Ьусп чсчп с бу п п ч А Ьусп А гьусп х у п ё б Р р Г Ь хчпч р А Ьусп р чпч Н г А Ьусп р р пг п х пч чсчп б А Ьусп А Ьусп Ь х пч

13 Е е с х п Е е Ас Ьусп чп г А Ьусп ч чп е п Ье Ы Е е е х пч е ф п В А Ьусп е у п реп рп п Ы ру Ьеп Ьеп Веп Е е Г чч Ёч уп ч чп х п п Е е ч х хчп е г г еч у у пп ее у х пч Реф х пч Ее ф ее

14 й Ы е Ье ш рп е п ру реп еп реп Ы х п пее п Веп Веп б г Ее пеп еп Веп е н е еп еп Веп ге К чс А Н Н е хчпп пее пее ееп ееп пе пее епе епе р

15 сс з ф Е ср репс хчпп ф П А Охч Д с х пч Д х п Ь Ь ч ф п е пе пп х б Пф ес Ь Л ч ч хчпч е п ч ф п гх угп чсч уп А гьусп Н чпч п р пы п

16 ф с А х пч чч ч ч ч В п е хчп у п б б сй х пп Н х пч Д Ьусп чуфп п б л г п хчп ч п Д ьусп п и ру Н хь С с хчп С Г х пч п ср КЕр б

17 Ь С Г е х пч уе уе ев ф с х пч х пч Ьу Ь М е ее уч ё п А Ьусп п еуп Ь п п Ь п п ф з А Ьусп с ху п р е е ф Цзр зп пёч Ь с хчп чф чс ёу п е п ч п А Ьусп б п р ец П ец ес б п

18 ё ч е Аг Н г Ь М ууп Ъ еу ууп г п п п п Ьч ч у Ё еу ууп г г Ь пп Ь п и Ь пп г п г п п п ы х Веп А п А Веп р Веп учхпу х х р х г

19 п е п ср е Ье Ьее Ьееп ипр б ец е п ф и Ъ ф с ЬЕЦ п ё е н п е реп с е п р п Ь Ьче се руп п б п пп хч е Ь п п Ьее Ье п р Ьеп рер р Ье ц с п п ч е Ь с й г п пп хчпч нг ч сошсё

20 Рр с хчпп К ф Ь у п у Г г с хчп чч х пч п п п р пе П у Ь Ь х п п ш Уе Н Ье й у х п б ч у Б Ь ё пчп х п у

21 Ьу с х пч И п п п ё ец у у ру х п б К х пч В ё б Н хчпч п Н п ё п хчпч х п ч Ьепс Ъ м учпп е п б р б с с е г ч п п А Ьусп

22 г Ь г хшч ч хчпчг е п Ф гх Ь Ь хчп п Н Р р Ь г р хчп р ре б Э А Ьусп ё сё хь уш Вч хь хь г п п ХЬ хь не п р п хь п п реп хь п п п

23 р р р Ър Д д пе ср ср Г пе Итп Ц п с б п п реп Ц фп б Ь И Б е ф хш е у ш Н п к сп ср с сре с сеп е с се ресе у у

24 ср А е е е шсе п сре Г пе Г е ее е Ье е е Тр М п г уе п б п хчп пч п п ё с р у ё п х п чп у В чг О Ьёу О г О г Мп и О О п И

25 ПОКП ШС н п р х пчч Э с ц ч л ц Щ е г еу ч г б ч ч Н МЁеууп Н Охч О ч Г с О Г хчпч пч хеу ух ч еч Д Ьусп Ь г ч р ес х п г с д ьусп ч д ьусп б с ху

26 п ё ух г р Ё п х пчг г хчп п Ь р ч Ц ы х п п чц ё Г с хчп ч ц ч хчп А Ьусп Л р ч Ь ч ч ч ч хчп Ь ч ш учхпу ч г Вч А гьусп чпч п Шк Ьл Ьл Ь с хчп

27 А Ьусп с учч пп чсч учч п е гч е е г х ё хчпч ё А Ьусп ух ч Вч Ь ч ё чсч с ё ёе ёе п А Ьусп ухбчг Вч ч чсч уе р ее е Ь хчпч ч Ф чч ф ф хчпч А Ьусп п п п д ьусп уп Ь ф п п ре п

28 е е п е Г ё Ь е е хчпч ч б п пь ес е хчп ч п п б п ё т ё мп ё ё ч п Ь хчпч А Ьусп К п ху Т Ьп А Ьусп б уфп с Е п еу Ь ёе еу е п х пч гпчу ш п хчпч п ц р Ьё пчп С ч

29 ч у п хеу счь п Т Ье пшп Ё г Ье п В Вч Вч ру СчЬ п п п ч Не ш Н А Ьу п Ьч пс к у ч ч ч п е ч О О О ё

30 Ьу О Ь г п Ш О НиЬ р п Вч О Н г Н ш п Д уч ш л Д Ь с уч ц б еуп ёе Не х Не й ч п с у п

31 с е ш е О О г х п Не О О О п М уп Н Ь И ч А Ьусп с хчп г Ь пп ё х пч ё п ё ср ё еп ё п ш Ь Н ё хчпчг реп ё ёре п р ё ге п п п е Ь еу О Ь ч ууп Н п

32 Ь п пчп ууп п б б ч с пп Ь Кп СпчЬ Ту п ё п п п ш Е у реп п у ч у п п е пе п Ъ п Ь Ьепс Ьепс пе пе п пе пе

33 с с еу с с п Не п п Не Не с Ьу ё Ъе ёе р е ф гее е п п хеу ух с п бпё щп еу ецу ёе п Ь зя ЪчЦ Ьл Н Ъ п Ьепс Ъ Ъп Л бу з Те ш п п е с е А Ее Е п е ср реп с р Ь пе зз

34 с ч л пу у пу с у п у у у еу ч ее е Ег у ру еу ее с е рег ре сеп ре с с с ь ь ср с ре еу з г е е ы е п ё к ъ Ь Ь н п

35 пр Ш е ЬЦ пецп е Ееп Пеп ш п ш ч ц л ц ц ц ц к ц Ф л л л ш ип ш Пч ш ёёё Ф ёё гн е Ье Е ё гпч гп г ч г с ч ч ч чп бг Щ А ф п ш п п пп п е хь реп с уег е Н хь Ьу

36 с г р ш п Ь п п Ь п п е еу ч ее е у че п Ь п п г ец ч е д ч ч ё Ьл б п Ьу пе еу УЦ п фп х пч пч фе чпс ф г гьуспсу с реп е Ё Г ч п п Не с с пе с ь В ь О О Вч Вч Ь Вч О уеп Вч О б ё О ё п ё Ёп г зб

37 б Ьепс п с чуфп че п р е у Э г Г Г з й Ч Хх Шк к Е Ь у фх п ч Ь г с с Т Ье ё у п х п Н х п п п чп г х л ц Н ч х п л уц Г ф х п з

38 пч у зш ц зл ль Ц х пч А Ьусп п Ь г пс ч г х ш пч ч п Хх с хчпч Ьх чч ф ч п йр Оу ш ф хчпч А Ьусп Ьч Оу г фс еу Ьу Ъ Ь Ь г Ё с х п ф хчпч ё Ес с ч у е Ъс ц хчпч г е ччг

39 х п Н ес ге ге е Ц г п п хчпч е ё е А гьусп ф ч ч А Ьусп Н пчп ч у С еу ууп реп рп ч пъ с п чч хчпч г п п р м р п хчп п реп реп Ьй х ч Ь е п п г п и хчп п Ъл и е е и р и з

40 Ьх Ъ Ьг и Ъ Н п у Г п п с г п г у Г ч п п п ш и Г мп и пч с ч хчпч е р п ч п е п п п с Ь ф хчп г у р г И В с п п еп у у п еп х б г учпп с с р в р м р ё ё

41 Гсч р с б п п с п г пх рг г с ч г с чпс чпч хь ё п г п ч Т Ье Ас Ьусп е б г ч ч ё ье ч Ас Ьусп п ч чпч Т Ье ё ч Ье Т Ье хь у г А Ьусп хь ч б пч хь г Т Ье х с ТО Ье п чпч

42 е Ьу не О г О с О с С е Ь е е Оп Ь ш г Ье х е г п с п п п А е Ьу А е А е уч А е Оп г Ь СчЬ А е г Хеу Т Ье пшп с п Ье п ч п п Т е Не О с Ь ея

43 р А Ьусп п О с О с р И ё Ьч Мп чь че е е е Оп Ь Ье пп п хе д п б с Н п ч ё ё с ёч п Ь г Н реп хь хь Н е хь г Н з

44 ес е хь е р хь С пп А Ьусп А Ьусп е м с чпч ше б Вчп Ь е Оп е п е те е е ес е е че у е е е е ге пе п А е е Не Не ес е А е А е ге е е е г е Не уе п п п е с че у Г че чеп Ье

45 ч Шч Ьу Ьс учпс ё с ст ч у е Ъ с Ъ Ъ ё г Ь е Ъ Ь Ъ ё Ьчп ёч п Ье е е ушп Тр п Н г п Ь п п Ь г уы ш д ё в Ь с с Е е пйе ф п е ппе д А ф хч лд п Ьу е ес п п Ёп х пч ч Д е ес е е е Г А ф упп е е Не е е е б

46 е е с Н у ш у Му уч с с с п е е б у е е реп е е е уе е е е е г е Му Ь е е Т Ье е Ьу Не е е пё

47 з ц вь Сс Ее л ь Ее ш е з е Л рр ч О Рр ш кл н ц йь з М п М п ец с п Хх у Хх ц А п п с с хчпчч Ее п п хчпч ч п хчпч Нг е и п ч це ч с п п пёч А е п п хчпч у п ч А О ч у яп х шч ф ё фп Ъ ё Ёп Ь хчп ч ч и п

48 Ь А п у п чпч гпсе п п фп с с е е п че Ь чпп учучп А с хчпч сц ф у учп с б п ч в хчп п с е Г з ч ф Ь Ее х п г реп щ щ щ х е чч ф ч пеу Гчр Ь О Г п х пч п лп Ь пе лч п

49 е ё п Ь хчп ч ч О е хчпч Г чц Ъчр е п с Ь х пч з Вч Ьч п х еп ч уч Ьч п гп п Г ппщ п щ п Ьг п гщ Ь г ш ц хчп ц ц п Л ы в п ф хчпч ц Ё ф сё хчпч х пч хчп п е у п еп п п

50 К м Ъч ч п п б з ес р п еп п е еп б ч ч ш б с у уе у п хеу счь п п г Ь г п А е уч п че Ь г че п п б Ь п ё Н п п е е гу п пе пу п ге е е ф г е пе ч

51 Ё п е Оп п уч Ь е п О пы ч пчп у п п ё чп ч б Му с ег с ч е п Г п е у у г ч г Ь п пс п Не п ех п Ауп п Ауп п Ауп п ч пп Н ьг ч СЁ п п п п п у чг Ауп п ч пп п п ч г Ь п Т п пп К чучп Ье Ы ец б

52 Т е п Ь пп е п пч Т уп чч Ф Э М Ьусп г с п п п Ь п Ь п г п е е хчучп А Ьусп С е е е Э Ё п ё Ё б уп у у Веп че уп Веп у р Вч п п х Веп п г п ч ч ч г С е е е Ь г с п п пг п

53 Пе ш Пе чпч епс х чп че с п п п е е Ьч Нг г Ь п п А п п ы н п е р е с г е пу пу Е е г п п хчпчч е е реп ечеге ечеп О г п п х шчч ч л ч п с е п п п х шчч

54 ш г п п ц л ч г е е у ц п п с у у у п е п п чч с ср с е Ь е ф е р е е е П хеп Ьх х ех е ш ее е у у еу н

55 ее ее е ес е Ьу ру еу Г г п б Л ц ц п е пя Ьп ег е ре ег е ч е е ч ю ес е пе е с п сп чс г е е учг ч ч п чг ч ег еге р е е е е ч е п Ь п ге ч п пе е е ес е е е с е пе пе пе

56 Тес е Тес е Тес е п п ес ег Тес е Не п Тес е ге пе Не Тес е п е ц тес е е е ые п тес е п Тес е еуч Тес е Ьуе уф с ЪЬ г Н ч Ъ пчпсч п Ь пщ ечеп

57 Ь п ч щ г в ц п и С ц пщ п ец рец б Ьчу Ь е ё уе п п Ье е Ье Ье Ье рге еп е Тр п е Ы Ьч б ф п ё ш ч Т с г п п г уп уп х п р е еп Не Не Не е О че у сй п п п пч

58 Т Т Т Т Ье Т е ч че п п п е е п е п е реп п е е пе ег Вч Ь и п уч Ь пе сё хчучп Вч Вч Оп НИЬ пп Вчп ё е п ИЬ е у ге Ь р б ег пк ч Ь ч ц е е е

59 бп М п есе че п Ь п ч п п Ь п е п г Ь г х п п еч г е Ьп Ъ Ъ хчпч п ц Ъеч ц е Е ц Ь г Ь е Т п чп е е еп ш п чг п пъч Ь е ф хчпч ф В г пс е е Н пеу е г

60 е е бс п пп е е ю Ь г Ьч у р е е Ц е е хчпч ч ч А гьусп Оп ё ч А Ьусп х с Ь Н п г п г Н ч п с с С п у г уч п пчп пчп п пп у у е у ес е ег е п п п пч пч п пч п п

61 у уч г б бп А Ьусп фп п ё у ш х Ьчп ё ё п ё Оп Н Ь ф ё чпч п г ё А Ьусп ф Ы ё чп ч п п п п п п п Ьх п Ьх чп е ее Н п пп бг б бп е п г фф уп р М п б бп г п п чп е Ье ееп ушп ИЬ е п п п п уп п п чп е п е ее б б б с

62 Ух у у у у г п б бп вг Ье ге ш Ье ге бпс ч п х уш п п п у упч уе Ь п Ь п п п Ь Ь п Г че п е Фп К ес Ь Ье Ьу уе Ьч Ьч у уе Ьч уе М с п Ы б бп е ц ё п Ьг п з ч п п пп ф б ес б д ьусп Ь че

63 епп х х ё Н п п х ччгф ч б уч ч п п х пбч п Не И ч п е бе ч йбь е Э с г п реп б фй п Ъе ух сч Ф А е Ъ бш Ъе д д япп шпп п Ья х пп п Ьх е Ъ е ЬЦ Вчп п Ь гп е Не у Му п Ьт е ег Му е ч е п Не п п ю е Оч е п бз

64 е Оч тес е с е е е Тес ег пе уч п Тес е Ореп п е ге Тес е п е у уч п Тес е у г еп Не тес е п е п е Тес е е е е е Не п Тес ег у п у Ь е Му Ь ег Тес е А е п е е Тес е уч ег Ь е Г е есе че еп е ч п п дп Ъ Ъ пь пъ ц пъп п п б ЁФ Ь г бп

65 пе ц ч уеп ч уч ч ц Ь г Ь е е п пп е е Ь г Ьч Ьч у п п Ье п ё б Ь е е Ы Ь у п Ье еге еге Ье ге е у уч е ч уч п е С Му п е ч п е Нег п е п е ч ч п е п е п п п Ьу р е пе еп чп е п е ее г чп ег п п у п у Не

66 п ег Тр п ш б п Нп б Л Н п е Е Ь е е чп е Ь е ес е уег б п е е е у у у Ь С е е е с г п п пчп д д Хеу Вч ф и К иь К п п х учп и ё п б б п п Ь е п е п п у е Нг к

67 Нг Ь Ц п пч е е е П ф ф ё ф е е ге е е А Охч О п х п уч с п г р Ё ф ч Огр б Ь г с Ц пес с г п хчп ш ч рпс п б сш ч Ь цс ч Н Ъ Б б Ё п Ы п х пчг с цч Ьг п б Ё еуп б б г л

68 п ег п пч г Ь п п п хчпччпч ё уп г Ь п Ьг г п б г п б у ё ф ч у реу еу ргу у уп ргу Ьу ё с п у б Ьу ё ц ч еге ё п Н хчп п п хчп еге е ГЬ п б е е с гу е е гу б ег Н у ч ре у г пеу г х шч п Л ес е Г Н Ё е г хч е ег г хчсч ш Ф цп ег с Ь п

69 е т ю е е е хчсч Т ы Т б п Э п пп че реп ч Мп х чпг п х п пу не с Не Т Н х ё че чг ч Н ьш ч Не с чг Опчп с И ч п Опчп с ч С иь г ч Оп пп И чг Т е Ё Ье уп г хчпч Нче п Мп Опчп НИЬ Опчп НИЬ Опчп ч ч КИЬ

70 п ч Оп пп ч Т с г п г ш п чпч п ушп ух чфп Ь г б Н г еу Ёууп ч у п чпч п г ух ч е п пу Мп ух ух ч е п п Не п е Опчп ух ч п Опчп е у НИЬ п пч п п ух ч ух Оп пп Н Ь СчЫ х х б Ъ с чпч Нче Ьс Т г чг ч п г п х гс чп п

71 реп Оп п Хеуг Т п п счь п щ чп п Не Опчп Хеу пчп ух ч п Не Ь е п че п е ч Т Н х ё п Нче не не е п е е че нче че Нче п п п Ь г ф чег у п чп е ш пчп С ё Ёп пчп р чп НИЬ п Ь п

72 В Ё уп п А Ьусп пчпс пч М п ух ц уе п п с х пч ч б чш ш Ь у ч б бп п ИЬхпп п НиЬ ё Ь псп Ь Ёг Ь ег Ь п пе рре Ьч Ё п п счп у б чп чпя п у уе Ёпп б г лм А че Оч че Му п е Не Не п Му п е пу Ь е п е Не Не пу Му п чпс е Не п п Не Му п е пу уч п е Му п е

73 уч е Оч уч п п е е Му п уч уч чпс е Не еге е е у ег Му ег уч п е Му ег п е Нче у е уч е ес ег уч ег п е Му п е е п еге е е е П ч ф б п ё р ё р у у г пё е тп п е е б Ье Ье в е е Ьч г ц И п п чс п хчучь ч пес чп пп й п е р е п п г г Ь Г у у

74 пу епу Ьу у е с е е п Ьч п е Ьепс п ч Ф с е е е е е е Труп с г пп е с ч у Ё пу Не пу е е Ь е с Му и г п Э и п пп Ьбу п ь ч пчп Н ь п О п п п Мп Н п пу пу А ф пу шу

75 е Не п Не чпс е Му с ц пу е чп ег ее пу Ь пс е ееп А ф п с Не е реп е пе А ф Ыш Н б бпф Н Мп п Ш О п п Ь О п п е ге Т Ь п де п Ьх В Ьч л уег б б з е е е ч у р В е Ь ъ че у уе п ж Л Н п е Е Ц у е чп е ё Ь е Э Нг Ь г п ф ф с с п у И г Ъе

76 Охч ё Г хчп ч еп г е г е Ц п гф пф п й п п й че Ь п п яп х пч Ь х п ч п г фп учпф й ес ф хчпч п с г ес р п е Е у п с в ч Ь Ь п л хчпч ип п ече у п л пс счп и Н г гп р е г М щ п Опе ее ч ечеп

77 ч Ц пчп ееп ч ф ч п Ъ ееп б Г ееп ече п ееп у пп ее Г че у пп п уе п Г че Г ееп п Ы у п Ёп п ф чпч гее ч у Ы ечеп уе пе Ье чп е у пп п М пг А е Ьусп Н Н п И Н И п ч пп Ь п

78 бз пе п е чп ч г хчп Г че Г хчпч Г че п п п Гч ееп ч пе хчпч К К хчп еп х с чп Н х с Н х с п п с Н с б уп ч у пе М Г ч ч Оп ц Ь г чп у г у ч ч у ч че п у пп п ч д Ьусп псч у пшп ууп пе Г гее Г че чг сё

79 ш Ье х ч чпч Ье б УеБ б п е пе Мп у ч Не уе учг Ь е ег е Му Ь е Му Му Му Му п п е Ь ег е Ь е б пе Т пе Ь Гр Ё п у п Ье

80 ч е Г че ч по б Ь ё п Г ееп Оп Н п у б г п Н е б ч п п п Мё пч е б Му Му Г че Ье Му Му Г че Ье е с ч ф пе ч й е п е Ь п е еу Ь п й е пу п ч Ь п е ес е Е п уч п с е е е пе п

81 п п п уч с е п е п п ег п Опе ее п п у Ц п счп у ип г ч п учп ц пс счп ип ч рпс ш ф пес п ёу п Ь п Ь чп п А ё ёч с п у г реп е ееп гее е с НИЬ ч О

82 пчп и п ч Вч О п ф ум п пу п Му с ч Д б ч е чп е пе А ф п е ё хч пш й ОО О з О з Ф б з Н В Ь Н Ь чф е Ичф Л е е у П ч Т е е е Ь еу Ёууп Н е пу п М п Охч б п ч цч Ь е ч е езе ё р е ч е р ее ё р пь Э

83 с е уё че Н Ь г Ь с хчпг ф е К хчпч е у е п е пе ш у ущд ц и ру б е у г п чч ч с хчпч ипф е г Ь х ш ч п Л чгп учп пу Т е е е е ч у уе п Ё е е е чпч ч чг ш п Т е е е хь ё Вч п п уе т е е иь ч хь уе т е е Н ь ч хеь уе уег е пу у п п Ь г уег Т е е ге п

84 Т е е Т е е у Т е е е с Т е е е е п чп е чп е ее Т е е е ХЬ е е Ье Т еге ч п п е у е г у ХЬг п е п е е е е е Ьу Ье г сё п Ье пшп п реп реп е А е е е Т е е е е е г г сё ч е п еге ё еу г Т е е реп п е е реп п сё

85 А е Ье е е уе е е ее п е е пу е е у п т еге е по ч у п п Т е е п п Т е е е пе с р ч е Ьч п ч е п е пу хь Т еге Т е е е Т е е СчЬ ш п р пу уе п п ч уч п уч А е уч Т е е А е п е С А е пу ч п б т п пп ш п ч уп ч уп Ь еу йууп

86 пч Вч е пу ч п ш п Ь пе п пп п п Ь пе Ь ч пе Ь ч п пг п че ё пе О Ь п е г Ь НИЬ че п г п ш гс Т е е е Ь ч Ь п ч че п е еуг ууп чпч п Вч с А Ьусп Ь пе Ё б ё е Ё г

87 у б Вч ч Ф чч ф чпч ч А Ьусп с с чпч е п ёу п Апу п пп пс е с пу п Оп ё пу А Ьусп чп ч п п б Мфу е е п пу пу пу Апу пу И у пу п п ч п п Мп Ь В Ьг Ь пу ч пп п п

88 А е е е е е п пу Т е е е п ч чр Ё ууеп г е п еу е е е у Апу п Ь е пупе Ь пу е е Ь Ь п пе ппе п е е г уег уе Н г Т е е е пу е е Т е е е ес ч е ес е п Т е е п пу е е е е у Оч ч ОА ет е ч М у Т е е е уе еь М с Ар п Т е е е есе Ье пе еь М с Му Ос Ье

89 есе Ье еь е б бб уе Т е е е ечеп Мп у ше е пп п ф б А е уе е уе е у уе п Ь пч еь г у ч е чп е Ф п Ь Ь ц пь л в уу Ъ сё Ъ Оп п ф Ь е Ф ес Ф пь Тр ш

90 ф Т е е р Т е е е Ь г ч пу Т е е Ъ Т е е Т е е е рц пу у е Т е е Ъ Т е е п Т е е е Т е е е Ьх е е ес е е е пу б Ьф ч Хеуг с пе ч В пе рпс рпс ч Ь ух чг Оп счь ш е п пу р п А е е е пу ф п п чучп А е Т е е е п п у с пу

91 реп п Т гг Ье Ьее е реп еп с пе Ьу ре с п е п ру р у п р п б с с п е

92 Ьпе реп чпе счье ч е л чр е е Ь ч Ьч п Тч р р ч ё Ь е е б с е р г е е пе е е е е Ьуге ц рч е Н п хчпччп п е п е реп еп Ье е

93 ч п спе с че ч п п сц т ц Ьу ч г чч ф хчпч е е чп епсе чрр е у ЬЬу О чч ф х п чп ч л с е п Ьх г п ч вг п Н А е н Ь е е с е е

94 А Е Е Е е у е ч е ч е еге е е е в н Сч Ь п хчпч у п с ср р е пе ее с ее Г е р ге ге у е рч е с е п е еп ч е чг е с е е еге п е е е е с е з е у п п с е ф п Ьефп Ьх хеп В Ь е п п ее ее гее е учпп б б пчп п с

95 п п ц г п чч ф ч п еп ес пч ес х пч р р у с ч Ф ч п п е е Ье е че е ре е ч ф ч г ч Ь п сч ч е чппч ч г п П ё ё у пп б р се пчп Н ё б ё п

96 ТНЕ ТЕХТ ТнЕ уе тне тне Оп ч у е ч п п сч е Т п ч ч че ч реп Ерч е Не Еуп т е у р ер е Т пе рре сч е ч г Л Ь г пс ь Ь е п е й ече у Ь е п п п е

97 б п егпп е е Мп у п Ь ег й Ф пь пь Ъ с с й пь Г с п п г п п е у Ъ е п е п ь ч пече Ъеч Ье с ф ЪеЪ Ь бе п г п п уп Т Ье пе п ч Ь п че чс п хчу п Ьепф фе фе у п цр

98 Ьх ег е п с с е у пу р е е е е е п епе ч чге Не Не песе у с е ге Г г у ег у е п е Ье пе рре ч е г п п уч п п пь еч Ь е уу е г Не Ье е п Ауп е е ч пе п г е чге г песе у

99 Не с е е е у Оч ес е че п Оч Му п й е е е Ье г Не Ь у Му Д Т е ег Не Ь е пу е б Х Ап е уч уч Ь е уч п е М ч Ь е ус п Ь е с п В е су Оп Ь е с Ё й усу ус п Ё упус ч е су уе п уе су

100 ТНЕ ТЕХТ Т е е е е е р е пе Оч Т е е е е е е Ь п пе п Т е е е Ье Ье Т е е с ре п Оч Ье Му е с рь ч п ь с ч ч с г Ь е ч п е п п п лч Ъе ч л И

101 П з Ь Ъ ч чпп Т счрь ф лы Ц фп с г ё Ъе е Ь ч Ь з чь р г пе с ре б Ь П г ц ул Ъч е ег дш сц Ь ч Г ч ч е г е п шф е ф е п х с Ъ Ь чпп ч уе уе

102 п Ье сеп е е п г е п п рву Т е е п б б у Т е е п е г А у п пш В б чпч е п Ь Ь уч п п ч ф ч Ьх г ё с уч п й б п Ь че у Ё

103 у Ье М с Т Ье с ре п у г е с е е Ь б п б й Му Опчп п г ч чпп Ьх Ь пе ч р е п уч п еп епсе сеп е п п псп п уе Оп пп б п Ь А е б чпп Му йчч е сс п

104 Оп пп Ь Т е е п Ь Ь Оп п Ь п п Опчп ё пь г Ь Оп п Оп п Ь Ь ш Му Ьу Ь п сеп ге песе у е у Ь пе пе Оч Т е е Т е е п Ь ч Ь п п Ье Ь Ь пу

105 Опчп чг г ч ч чг ч г О В п Оп пп Ьу песе у ч Оч че Му п у ч че пу пе ге ч Ме е уч А Нче у В че А пу у В Т е е е у А В А п п Му пе

106 е е п уч пу е е е пе уч е е б пу е Ье г уч т с ре уч А е пу чс уч уч уч уч пе у уч пе уч пе уч Ь уч пе уч сс п уч пу уч пу пу пу пу пе пу п уч пу б пу б

107 пу пу пу пу р е п епс чрре пу Ьпп п е с с Ь е чр Р е еп еп е т е е й п Т е е е с ре с е Ье чп И Мпу ч е пе Ье Ье у пу п ч е гее г Ь ч ч е Т е е Ье р сеп е пе ч ч пе пе ч Ап е п р е п пу п п е е е п п А е пу п е е

108 б п А е пу п еге А е пу п х б чг чг е ч чг Хеу И Ь пе Оп п г К Ь ч б р Оп б А е А е пу е е пу рг Ме е пеп пу пу е А с е У Аге пу Сп ч е Ъ п уч р А е е е е ее у ч е Т е е п п е

109 ТН ЕЕ ТНЕ ТЕХТ М ТНЕ М с пу М А Оп ечеп п п п п у п чг е е у че А е у че гч Ьу г Ьу е е п пече с е ее Оч че Мепф ч у е еп сч е р ер е Т че у Ьч Ьуе у у Ь е Ап й Нс п п ц е п пъ гп п п г И

110 Ье е че Г ф ц сл п с Ъге ь ч пе рре ч рф Ф Ьу п Ьл п ч Ъ ч и е е е е с ч е п цч учучп п Ьчп п е ш п Ье п хь пу рпс п е г уе уп е Ь с Т Ье пе п е п е е г

111 Ь е г у п у песе у п г п Ье у че е еп Ьу Ьу е и е п ч ее е п е че чрре Т Ьуе у Ь п Ь п п щя ч ё п г п х у г Т ц е п ссг п е п чг е е чу пчь еу п у уп З е г Ь еч уп Ье Ье п уе у шп пг

112 й Ё учу Ь п п ч п г п п с че п п х у уе у п п п п п п п п п п п х у г ч с Мп ч г е п че Мп Ь Оп йп п е О п г НИЬхп п еч е ес ц е е п у ч г е пп Оп пп у Ьг г у ч О п пп у

113 с ес п е Оп Ь с Т п с й п чф у Ь с Ьу Ь е е Ьу с Ьу Ьу г ее Ь с б е че Ь с чг е А е ч Ь Ьу с с е с пе й е Ь р ер е Ь у с р ер е у е Ь с е п у Ь у с Т у чп Ь е з

114 Ьу е е Ьу Ьч Ьу е чф е А е р ер е у А е ч чрре че чпп учучпч п уе у п г Оп уп учучп г ч еу п Мп е Оп ч ес х Ьх ф у Мп п е уч е е А Ьу учг В пе Ьу у ч А В уч А ч е М В ч А ч е е

115 Ь уч ч Х сс п уч е е ппег чр че б с е р ер е п е Х п Фп пь пь пь Ь г е О г у с п Ьу учг пу уч е уч Ьч е е п п ег

116 б Не е е Ье епс Ах п п х г е у хчуч чп Ь х Ь х с Г г бп т п е п ч з Ьу Ьу п п пп п ч п п п уе ч Х ч е п уч п п х чх г Ье п п п Ье уп п уп п п й Ёп п п пг п Ь пг п Ап е сс п пу п у Ь чс уч реп б

117 А е е е пу с е ч уч чс е уч чг Х П песе у е е Ьч б у ч Х Ш у Т ч у п у Ь п М е п Вч е п п у Ь п ч ч ч х е ХХ р че Ь егь п п ч е е п е чс Мпу Мпу е е че г ч

118 ТЕХТ ТНЕ ТНЕ Е ОГ Ё г е Ьу е с е е е е ч б п егп п О еп п Т е сч сч с сч Й е е сч е е п е п гепс Ю с е егс ч е Ьу ь е п ч п йе п егп п Е е п Оч Й Й ЕВ Ъ ес е пу

119 М е п ц ге Т е е ч п е е п с Е ры чс зп гг зе Ь е Ге ц Ь Ъ К пп п ше п г Н Щ с Ь е е г уп пф Ьбу учхп спь е д Е с п п дщ че д п ё п п Ь Л ечц ч уу р И еу Ф Ър е х с п п п Ь И че

120 уе Ё еу ч песе у Ьу ур п чг ч е Ъ с Ё Ъ Й С сч сч ч е еп г с п е е с Л С е у г Ы д еп с й К песе у А Ьусп бч А Ьусп я г л х ч с Ь п г учхг г Ь Б Г Ь п п п еч п е п п Ьеуп х с бч п уе Ь пе х Г п с у п ч п п Ь х пбч с Ь рп Ь у е г О р е Ь ч Ь г п г п Ь ч Ь Г Ь у уе ес

121 О еп ег е е пг Ьу р с с Мпу е п Ап е е е ф уе ге п с б е п ч п Рч Ехе с е уе ч еп е е с е п п Ьу Р е еп Теп е р ер е ч ече у Ь е чг Мпу ч б уе П п П Ф Ц б е п пу е е чс

122 е Оч г ег Ьу пе б Оч Мпу сг Т е е е р ер е уе ч е ье тче е е ч Ь ч Т п е Р е еп Л МАТСН еь ф й еъ Т еп ес е Ореп уч ехе с е уч п д с че еп Ьу Т е е п

123 ЧЕ ТНЕ ТЕХТ А е учп ЁЖ Х Ьч п у у сч е Оп Ь Ь п е е е учп е п е е Т ё Йё п е е с е спсе е ЪЪ ч е е сеп е у п ф гп п е е у ч псе с чь г п Ъ х уип е лр учхч п Ъ П ег п Ъл Ы р ль з

124 Ъч х пп ё ееъ Ь Ь уе Ье ЪИ ч с еп Ъ Ь п Ь г п Нп е спсе п пп Ье ц рг г п Ь г х с х ппс ф п ф Ье п р че Ь Не п ч е уп п е г ч е уп уп Ьп у ж у п п п е пп Ь п п

125 п ч Ье р е п Нпу хч ёу п Ь п у Ьу Ье Ье е у п п песе у п п п х ф г п п ушп йьч х Ь с пс Т п е

126 пь п Ь пье с г Не й ф Ь Мп ф ч с г ф с е О пь Ь п е упу п с Мп п п п упу у е е Ь р ф х с И Не уч упу Ь с Оп К хё Оп пь фп е Ь у ш еч с О у еп епсе чп у Ь чр ечеп Ь п Ь Не Ь е ечеп Оп Ь Ь

127 Ь Т п п Оп упу п ч е чр е у с г п уп п п г В е п Ё д еп епсе Ьу Ьу ппег р е шп е чр е у Ье е у п Не ег у А у В А уч В е е Ье А пу е ч п Не е уч В е А у В Ап е уч уч уч п уч

128 уч А е п п п убч гп п ге у е п уч Т г п чг уч Х Ьч уч е е ё Р е еп с е ч реп чр Теп е Т п е Не епс ге пу п Му пе рре Му п п Оч сс п с ге п п Ь г п п

129 с Т с г п п сеп Ьу еуьч г Не б уч гп п Ап е сс п р е п п е Не Ь п е п уч е г е Ье е пе чр Н п п п Н п п г п че р Му е у п п Оч ес ч е п е е фе Т е е чс уч й Т е е е пу уч ссг п р е п Т е п ф Т е п Не пе рре ер Му чс Ьес е

130 Не Р е Му чс е п фч е Ь чр песе у М у М е Му Му п е ч Мпу е МпУ йп е Оч Оч е Апп у п е з Не е е Не ч ппе б че Рч Му Ь Ъе б с пе у пе ечр Му п ег п й че ь Р е еп

131 ч е п п Му учп е Ь е е у е уч цр пече Ь е р ер е Му чр п п Ье е у Оч пе сеп е ч уч Х Т п е п А ВО А Ьу Н ф Не п ф уч п Ьч епчф Ьу ц ч чр Ьу чр п ш Ё п еп п чг чп

132 ТНЕ Е ОГ ТЕХТ О А ЕА О ТНЕ А Л О А ЕА уе ё ч е ч уе е р п ч е ч ч п Йп е Ьч есе Ье М с п уе счп чппу че у еы п п п гп п г М с пд ц еп ег чп п г рре уе сч е е е Ьу гу е е М е спс е е у п чс Ьч пп ч е Ь че ече еге ч е уе п п ч е еп п е п ч е п ч е реп А п ч е А ч п ц ч п ф п е е п ч п с е Ьефп чп сче е уе

133 лъ е ё Ье Ё уг щ ч е уу п ч ч п с И Ъч х пп Ьг п пп у г Ь Ъ ф ч ф ч д г пп Ьг р чппу л ч ш п п ч е Ш п Ъ Ьес е Ъ л р ф Ь рре

134 Ье е уе уе у Ь че е Ф ц уе б п ё бу Р еуч уч уч п ге Ъс п уу гче Ъ п у р б г гчп уе р Ье л ё ё р п еу п Мп е упч еь еп уь Ар Му пу пуь есе Ьег у б е е п п п песе п п Д е Ь п п е

135 п Ьч ф п п п е е п р е п уу у пп у пп Ь рупу пп упч р е песе у п уег ече Ь ч е гс Ь ф у е рре е п уе чс ег ч пе реп Ьу е с е уе ё п песе у у ч ч п у у уу ч Н бёп х п чф еуч ч уу п уу ёч еуч у у г б

136 е у уч ч Т п е п М с епфь ч пуь ч п ч п Ь у ч п Ь еп п уе у п В п п ч е п ч Ь ч уп п у р чг е у п х НИЬ п х Ёп х х песе у с ес п е п Ь М с Ь е уе с пу е п уе е у Ь п с ч Ь с

137 ч рре е е Ь с Ь с Ь с Ь с реп п е у еу г ё ч г Фп бё п у Ь у ч ф х Ёп г п х г еч ч пч Т еге е Ьу е че п ч е п ц ч п уе п п ер е пье Ь песе у Ф ее сч е з

138 спш юп чс ч п пп уч уч е е е уе е Ве счп п пе Ьу пе т уч счп гу А е п е е ч е чс реп уч счп пе Ьу уе уч Х уч с р че ъ с еп е с п у

139 Ь е уе е у йе п ч уе Не е д еп ч чр е е п чпе ч чр Ьу с р че е гее у Оп е у Апп пу епс с М Ь е р Веп М п с е е Ьч ч пч Ье ч Му М уе у уч Ь е Оч е уч п г Не ю ч ег е ч ч п ф ч е п ч

140 Ап е Е пьч ф п п Е пьч ф А е е ррч е п е еь ег пч уч Ь еь М с еь М с че е Еч ре е с р В п р чп п уе е Л Ьу сс п И е е Ь е Ь е е ч Ь пе ч счп гу е е п пп у с п рр ч

141 О Не Му че у Ап е сс п р сгп п ч п ч п Ач ч п к У п е еп Ос Ье че Ье у г пч Т г ё у с п ег езг у п п ег п р ц И еп З ф ч п у О г р п у ш Х Ап ме Ь п у г ече у у учг уч

142 е рг п п г р у п чп уч г учг чр у ерчь с е ге е е е е е е Х е НЛТ А е Не еере е е че у е чегу че у ч е уч е гчп уч г п ече у п ег е пеу сп сеп п у е у г ппу чпп ег е се п у е е е Ье чге п г е г

143 ТНЕ ТЕХТ Д п р р п у Вч г п ч рг че п еп рг уч п рп пу е ег ёп ег Т ч ч сцп у е пу с п е е г ю г п ч п г ее с г е ч ч е е р псе Й с е е Оч пч Ье ес п егп п се е се п сцп г е п ече у ч уе у рг п п уч сп пч Ьег р еп г ч герчь с ч чегу г пёч рр г г ф Ье рьц Ёп и чегп еп цчппвп ё че ф Гпш ещ г фп

144 е п ё е п з ё ре Ц у Ъ ч мвщ п ецъ г ц ц ц ч чп гчп уе еу п епп сч п р псе п п Ф е ч ре Ь ес е е п м Ъ Ц г е учп у с г е ё п

145 ег е б гес егп р чегь уч уч уч п п п х А ч ч г п п с Ехегс е егп р егп рп г Ь г Ь с ч ё п г е песе у А егь п п Ьес пе Ье рр Ье с г п рг пе п пу г е еп у рг ч счп у уч гчп г п п ч с чь ее ге рппсе г пе ес пч Ье ес п егп п се у рг р

146 рр рл че песе гу пбч ух Ё ч г сёг учп г ё у е г п Т п е сс п р е п пу чг е Опчп п Ь цбч Опчп пп п п г п Ь чегп еп ш уг е г ч г с Т п б Ёп р ч В спь Ь пе ч ее с е ч с п Ёп ИЬ п г й п

147 ссг п Ь с Ье е Ьес е п рг у йе е ч е ег ч счп у г г г г есг пе п ё е е Т рг уч п р учг с е ч уег егеп счп г е уег с п е ге п Ые епп еп пч Ье егп п г Е пее г чге еп епсе пу р е р г е уч п е п п п се

148 О р рп ер Ь сп е г ч рр р ч счп гу е и е Ьеспе Ю пч Ье ес Ь пу ьс чг Т п е Ьу ч п г п ч г рчп Ь пч ч Ь г х е г учп п г Ьч п Ь Йу Е г еу п г ч г Ь Ь А гьусп Ьг Мп Ё упу пс г ч у п п п х Оп Ь пчё Ё е п Ьу ег р г

149 А е уч В Т пе учг А г е в Т уч ч А у е Ьц е В сч е Ьуе А Ьуе у е Ь А В А е В Т ег п А гпе В е г Ап ег ц ссг п рг А е р уе А е е у р п б ч ег г е Ь е е А е Ь п е е Х уч г г г ехегс е рг чг счп гу Тгп е чегь сп чп е Апп пу реп п п е е е е уч у гее сч е сп

150 б сп п у уч у пу Сп сп сеп ёе Ье гепс ес ег епс п Сп уъч г п е чр г р е п з е ееп у сп г п уч чр Сп Сп п п п уч п е Сп Мчпу п п Сп ч п Ь С п е гер се песе гу Г п ехегс е Т ехегс е е е псе Апп Ре ч п п Т п е Не п п ече у уч с ч у че еге пег Му чег еге с е е Т у г п р у Й пъ ррег Ью е у ег уч п Ьу че ь ч у ге р с ге

151 чг те п ч Му ег пех г М уч учг псе е е ег уч г пу е Ье е у п е с еп чг п У гп е г ч Ье с е уч р егп ге е е п г Не п г г с пе с геп чррег е г Му Ьчу пе пе уег чг еп гу сг гее п еп ееп Т п п Ь Му ег у п е п че пе п с пе ге п К е с Ап ег ссг п р егп Му реп чегу уч че у Му г ге Му г Му ге е е Му г у е

152 п Ьх п сп с г п егечег сп Ье е п пе реп ИЬ е чп е еге е ече сп Ье сп Ье е е пе е е сп Ье сч е у Т пе Ьу е ече Ье Ье п у г егече сп Тгп е че ь еге Мп п п Ь п ух чг х г ё п п п еч чч Х у Ьс е О Ь чег г п г Хеу В Ап чег г че г Сп ч п уч п Сп п уч Сп у еп Ье е е у

153 Сп ч еп Сп ч пе Ь Сп пу учг Сп ч п чр песе гу п егг че уегь сп уп п ге е А Ь псе е е п п е чегу Ьесч е е чс Не псе Сп у рег р сп ре п с е у ре п п чс ч ег п с Сп у Т е е е пу п п е е у пп уч у Ье Ье ег п е Ь ф ре р ре п п сп у п ц уу ю ц Ьч с Ц у Ь с

154 Т Е ТЕХТ РД Т О М п г пч Ь п п ф Арг р п пч Ь е п е г п Т еге е е Не п п г р ер е п у п ес е Кп е с е Не е г пч В чг Ьу п еге гес е п псе Не еч ч п е е еп у е с су п ее г пч е Не сп пче Не е е Ьес е еп е е г е е с е п ечеп п е е Т е е е е пу е ч е А г п пу чье сч п пч п ч еп е чге п ес ч е п е с е ч с г ш е пу ее с Оп Арг ч пе г еп Ьу

155 еч ч п у г е А е Ь п Не е Ье чегп еп пч г ИФ ег г е ё Ье г пе р ер рс Ы Ь е Ъп п п п п пг Ъ п Ь г з й ЪлЬ Л п е псч г п Ье ё Й г е Ё Ъес Е п ё ег е с су п псе Г п ч г у л Н еп г Ё е е еп Ьг е рпп

156 е ф лц г Ье е е ре г г Ь у Ье епц бп е ч е езе Ь п е ф й чье сч ч ф ш ч г Ье р р п ч еп фп ф Ъ р пц Ье пе п бп ечг п зе Ье е К ш Ц ч е Ье е Н е гц с ед ЪФ пь Ье Ь п юп ес е б

157 р Г гьц Ь г Ье п пе спу ч еп е ч е г х п п Ехе с е Ье п егп р е п О О бу п с Тгп е р п пч ф е п п д е Ь ш п е й р ф ес е Ц ю й ш ф е сгсу сь й И ю е ф ечег ч еп е ге И ес чге с е ч Д е Ь п ш Д е Ь п в егпь Ссп Сл ее Ш пв у е ц ч еп ц б

158 п ч п г Ь п Ь г г А Ьусп п п пп г Ь Ь Ь г г ёг бч ч г хч Мг с уу п п Т п е ссг п р е п пч Ь п п Ар р ё Йп К у Т г п А Ьусп п п п ч ч ь Не с е шп у О б хнс М ь е г п г пч хг с с сп пче Ьу п у пшп г п с у п В г пе бпс ч ч ё Ё у р ссг п е е

159 Ь е е п пц Ь е с е е чпе чс е Ь с гнп пу е п р ерг у Ь пу г п е е с че у пу е е е е гс Ь с е е Ь с б Оп пе р е Ь с А е Ь п пгпсе Т п е ру еге А Ьусп п п п О п А Ьусп п п О ё п пп А Ьусп О п п б О

160 Ь г п Ьу р е е пе е Не З Не пч е е Не Ь п Не с е Т е е е е пу е ге Не уе п б е у Ьу е р г А у ех уе В е А у В А уч В А пу е е В п Ье А В уч Ап ег е е еге у Ь п у есп у З у г е е п у б

161 еп е уч е че ппу Х п ш Ье е п рреп п п Ьу М уе Ьу уег ьч ч пе пе ч чр пч Ье ч п че б е ч е Ореп Му че е Ье е е е п М е п епс уе Не е п ю ч чр Ье б

162 х с п уп В р п Ьчп п бпс пс пчп п б ч чп Д п п учхч п ч А Ё п че Ьчп п г Н р Хеу п еу О п п д ьусп п уч Му Н е е е п чьч Ь п ч п Оч пу е Т Ьу ч п пе еп е Г че Му п Не сг с у Му е е ч пе пе че

163 ТНЕ ТЕХТ ТЁЕ чегь О М ччг е е е Ье пе А е сп г е Ь п п б Ье п егп уе р п п ссч е чс ехре епсе рер е е Ье А е сп р п че еп Не д пче п чп е че й ее й п п Мпу М п Опе Ье пе г е п Ъ п Ъ ч г Ь бз

164 пехрег епсе п ш ч е р г п ГчИ л пъь п е Ье е Ь р п ле г Ь уе пп бу я п чеп ч е уп с г Ье е Ье п Ье че е п г п у е с ч у р че Ь п п е п е Ьу е Не пече Ас уп п п Г А ппе Н ре п п г шс п Ь п у у п Ь п Г п п п ё

165 е п Ье А е Ь Не А Ьусп х п А Ьусп Ь уу п ь п п Ье Ье е е уе р с ехре епсе Еп А е сп Ьч п чп е п п у е п А Ьусшп г п п А Ьусп Нс Ьуч п Ь п Ь Ье пе А е сп е п п п Ь е г В п ёг п п п к е п рг е пчп п е с е п О п О п Ь у О у г п б

166 п п р с Ь п еуь г п Г е п п п г п п Ь е п п г г п п Г п пчп п е у п п Ь г у Ь Г п ц А е сп п п Ь п е Ь Му Ь е е п с е п уе у чп Ь е С п пече ч А е сп п п ет А ег п п п п ее р еч ч ечеп уе ч уе е п п п уе пу уеб Не е ц п еч ч п п ч еп чп е п чепсе бб

167 Т п е п п Мп пч б п е е Т у е ё п п Ь п п шп Ьу Не Не п р Ье п е чс еп А В е п у А че у В А е В Нчс еье пп Ьу М е у р с ч е ре А Ье Ап е Ьу уч е учг е уч с р е уч пу ьу е уч

168 сп уч е уч А е сп уч ч Ье п е п е е Ьес е п п е п М е епс уе п п е еп уе О пу ч Ьу е е е ее уе пу Ье е Не п п чф чс пече б пече Ореп Не е е Не е че Ь Ье е М

169 ч п ф Му Апп е Е Ьу е ч гу у е Т гее б б уч е пече ч Теп е Ьу Ье р ер е Ь с е е Ье у Ь че Ь п п Т М е пече е у п Ь Ап е ц уч у уч у п ф уч е уч у у

170 Ь п уч е ч п е Мп Ё ь А Ьусп п Ь г г ч е е п ч уп ч у Б С В е уп п су с е п А Ьусп е п п п Ь Ь г е е п п гьуспсу гс п у с Ь уч п п е Ь е Ь р Ьчуч п Ь уеу п е Ь е е рч уч пе Ь уч уч е п счр Ь у уп чег Г е е е Ь у п п ч чфп ТНЕ

171 ТЕХТ ТО ТО е е ч е чре е ч Т е е пе Ьу е се се еге е уч Ьу Ап уч сп ч рерре Ьсп пу е еп еп е е еге е е е е пу ч еп г уч с е уч еп Ьу пе счп е чс р се Ье А е ч ру пеу Т еп

172 е г Тсрщ чег Ье Ъ сш е Ьч фр сг Ъ ц сегу г ер еп р пюп с р и щ п п с Гее е х рерре е п пч чп Ъе п Ьч с е Ъч ееп се п ч че зььщ б ч егег т п е п г ф ф Н у п

173 с е р се Ье с е р Ы ч р е Ъч е ф Ъ пюп Ь Ъ п чпц е Г с Ь Ц л в Р ей Ер ч я ё уп е Ь чегу Ьу е еу г Ьу Ь Ь Ь ЬЬ е п песе Д п п п б Ё йп п ре ес Тс ь п е у у й Н я з с ЁЬ ре ес

174 Ё Ье п п Г Ьчу Ь г Ё ч Ь г Ьу Ь уег п п п песе у п ш е Ье Ърр п е п г Ъс БУ се Ье ееп се Йе счп е ру Ье п Ье трреф п гп е д е Ь п ь А ч е п е Ь п Ь е Ь Т Ьчу се с пе Ьч е ч Т Б ч е п ч р у

175 пу Ь ч уч сп ч ч рип се ер еп Ь е е п Ьх Ъ п Ь Ь Оп ц Ь ф чг ч г с еп чрег е пе ге п п Ь А грре ге у е п п п х п Ь п х п ч п уе п г Ь х п п уу бь е п е с Ё ёг ч с ч пбч г ч еу Ь п п й ч еу ёь Ь п Ьб у п с ёь у бь е б п Тгп е ч е п г ё ууп ёь п п у

176 З Оп Ё еу Ыу л ч е е Ьч у д ечеп п Ъп у С Ё ч пп Ь г п ш З пп п ш ч й ёь п п Ь з Й Ё у п г у ч п п О уёп Ь п у ч Мп Ёпп Ь у р п ч Й ЬбЬ пйь пч еч Оп Ё п п у п ч ч пп з ф Ь п ч ч п Ь п п у ЪЬ ёь п ч ч Ё й ЬЪ р Ь п ч б Ё Ь п сп ш у Не у ч й п дп с ч И Не е е п Ь п с ч

177 че е е е ру че Т п е п Не е С е ч Ье пу у г Ъ с р с е псе пч Ье е п е р у ч р уч псе у Ье пе Рге еп г чегь е р ру Г п с еп Т п е урп п ч е еге е п у Ье п у с е ече

178 П е е счп е ш Ьуе е е п п пй Шь Не б п чегь Р е еп Сп пчч ч ру псе Т еу Не б ьй г п Ь е д пе е е п р Ьчу учп е че ь еп Ьу п пе п пе Ье Му р ч

179 Ап е Н ее уч еп п у у е е сп е гее пс е е е Ь Ьчу п е е р е р е п е е е сч е е п фчу е е е уч е е р Ь с с Ь Е ш че у Ьч у Не А е е е е е г ру с е ч е у с е п с п у Весч е счп у п е ч фч у с е ч п ег е ег ч у е ч фч у Мп е еч п ё у е Ь г пе упу ч Ь пе ч Ь п х с ч Ь п п п

180 Ёг у Ь п Не е е чп с е р се п ече у е е с е е е чр уч п п и сп Апп ч М с е пе Ьу пу п с е Апп р се дпп пе ч дп чс ру счп п дп чс с е Не е й Ье Апп Не е Т п уч чс Ьуе Ьуе

181 ТЕХТ ТНЕ О ТНЕ Е В Мпу уе р е е пе п пе Ьу пе с Мпу Ьу с е Ьу е Ье ч че Ьу п уч е чп ееп че Ьу с е сч е у р е е у ч е уе е е Ье п п ч е че сп Ьу п ере К е п Т е е е пч Ье е е че у п рге е чп р г п уе г

182 е чп пч с п Ь п Ъе с уе Ъс Ь К р ечп е уп п уе Ъ р ц у п чп ч уег Ъч ц ц уч уч м б п й Ье е п п с п у п е п уу пе п е Ь п е уе п уег Ьу Ь Ь п е п е п п А е Ь п п е А еуп п п ЬЬу е Нг п ч Н ёч п ч уе г г г е п гче уу п уу фп п

183 п г п уе е п п е Ьу пе че Ьу Ье Ьу е Ье пч Ье еп у е у е у Ё у Ь у г п пс ёчь е су у п гу у ууг у Ь Опе сп Ьу Ь г п с е ш п г п пп п Вчп е п с е р е е у ч е е у Мпе пс п б Эп п е у пс уу п е г у х у п пе п пе дп е е г Ь Ё п п х Т с чч п б п у п

184 п е п уе п с п Ёп п г п п п п п п б Ь у Ь Ь е п п е еу п пс Ь г ё Ь Ь п п Ь г уч уч ЬЬ п г уе Ь уе п Ь уе е е Ь г Ь уу г г у п б п п еу е ц Ь сп Ьу р пе пу Ь Ьу п п ч Ь у п уч с пе е Ь Т е е е Ь ч пе п е е Ье Ь в е Ье Ь чс г Счс ч Ьу

185 Мпу пу Ьу р е е Ьу Ьу Е Ас е у у ч е г пе е п Н п е п уу ч ф Ь ч Ь у е у пь е п ч Ь у Э уу г е Мп йь п е г г п у ч е п е Н у А п еере чд п В Ад е п А Ь п В Ье уе ч А В Ьуе А е А е

186 В А Сп е А Сег п у е Ё г е е г е еге В уч Ьуе Ап е е е А е е е у р еп Ьу Ьу п р еге ц е еп у п уч уч уч е п уч с е Х Ьш уч гче сшп у г Ье пе п Ьу Ь у Ье г у е е Ьу с че Ь г е е с е Ьу п е еп п Не с е ече у Опе п г п й е е уч е сп у у у у Т е е Ье пу пу

187 у у Гг еп с е пече е ё Ьу ч п че Ь уч чъ ус п ч е п п Ье р ю д ч г Му Г п г ру г пе е п Ьу г у г еп Ь п Ъ ус ш е п е п Ье Ье ге е М у рё е с е у у уч Н пч р у Ьг е е ег Ь е Ье ге п е С п е еп епсе дсс п р е п ЬНп се ч е е К п п е е у гп п гее ече у с с е п п п сп ееп О пе ес чгег ес ч е п п п Ьу ч п

188 реп е Г п у реп пе ёе че е е Му еп г е у Сп егпп с е ппег у п сп е епсе р р е п п с е п п чр сс п е е с е е е с е е е е е е еп Оч Ье с е спсе е е р у е ес е г ес е Т е г е л че с Неп у Ьу п п е е п е г п е у уеп п М п х Ь б е Ь ус Мп ч йь п Оп у п счь че Ь ус у е г и еч чег Ь г

189 М гп п ч Рч е Ьег е Ье с е Ье е г п уе е у реп Оп Ье ге пе Ье р сп е епсе Не Ьес е г еп п у еп е с г е п уе уе Опе е у с п у п е г песе гу че л Ап А ег сп егчп че у Опе А е сп е у егчп Ье е егчп еп е е А ег сп г п е Не рре е п г Т еп А е сп е е п ч псе рре п Не

190 тне ТЕХТ ТНЕ О СЕ е Ьу е п ТНЕ п р е ег е Ь е п счп е гп А еп с е ч се е ч у пу пу с Т е е е пу с п чп п п ррч ц е е счп п пу е Ьу с М пу пу в пу Ье п уеч А Ьу се пу уе п

191 пе е е ече Меп е Ьу Му е е Му е е ечеп О у лым р е еп е г у е е п зп ф р з Ъе с ч е п Ь е Ъ чучп е п е ч се ч п л пуе ч п е ц Н у в ш

192 Ьу еп е е ече с Ъ еп йчп е ЪЬ п вы Ъ ч ф п в пъ щ Ъ ч г ф Ьуг г еуч Н ю х х Н Ь п п сп е б е е п И щ Ц Ъ п п б п п е Ъс р Ъе с И

193 Ь п с е уч Т б ее у Щ у А пу Т у ч п е г еп Ьу уч Ьу Ье Ьу ч счп е е е Ьу е ч ф Ьу е Ап е Ьу ч счп е епс Ье ч е е с пе ч

194 р е п С п е Оч Ь чф счп е ес ч е б ч чр пу пе Ь Вугп е пу Мпу ре п Ьу р п Оч Ь е ч счп у ч ПЬЬ Ьу ч Не ч ф ч р е чп е п ч ее Ье Ье у п п б р Ореп п ч е че Ь с ес пе Ье Ьч ф п Мпу Ье ч Ье пч Ье И сп Ье

195 Ье счп е б Ье счп Мпу Ье с Ье пу р пчп Рч песе у Ьу че п еп счп е Ьу е е ч Ьу Ву с ес еп епсе п п Не пече Оч Ьг е Не еп е е Оч че че пе п Г п п г Ь п п уп Ь Оп п Ь п п Ь псе б Мп Ь п п у Сеу п Ь ч б п

196 ТНЕ ТЕХТ Ж ТНЕ О ТНЕ влк п чг п е е ёп пе Ье п пе АЬ е п чс сч Ьес е Т е е е пу сч ч е е Т ч е е е че М у

197 пу пу с пу и ч еч п пч еп ч А п Ье Ъ ц уе ег пп ч Ё х г Ц еп е епц ф п е Ьёу Ф с Ё ф с с е ч ч бч Ф ж П е Ё п у Г у п п уу л л е гц п ш е ф Ь пч с Ц пег у р ц е пъе в п е

198 И ч ч Ъ щ чег ч п Щ е е с г р п сеп е ч Ъл щъ п уу п г уу Ъ Ье х е п п е п чч Ье пе г пе сч ч е сеп е Ье Ь че Т е уе А Ьусшп Х п п п чп Ы Ь пуе А Ьусп Е Т п е Ьу пе ссз ц А Ьусп п А Ьуспп ч п В п Мп еу п АЬ е п Ь ч

199 Ь п ёч пес ё у п г е Ь п п Ь ч еу пч еп Т е АЬ е п Ьу уе б пе Оч сч е р е п п у е пу п Ьу пу пу сеп сеп ч чрп ср И сеп п ср И сеп е Ьефп пу пе Ьу п Рег ес

200 Мп у б п уу А Ьусшп еу п Мп укп руе п п п с п Ье пе у еп п г пч еп Ье Ьес е е п г Т е пу Ье е п е еепе е сп п ег Ьгс е п п е ф че сеп у е Ьес е пе сч чг сеп е ТЬе г я Ё ег п есп у лг ге пч С п е П Р е еп уч пече гее ег Не Г уе Ь у пу г г

201 ТНЕ ТЕХТ ТНЕ РЕ ЕСТ с ье е ь е п у п Г е е сл е е е Ё б ц е п ЬЁ че п еп учп чг е чг е епфп ч е рц Ь е А е Ь п е е Т ге сп Ье р е е е с су с п у ече у р е е ч е се с п у п учп ч пс счп ц е Ь е Ы б е у

202 Ье х Г р чч епе у лы юц Ап п е Ь у б е е п р Ц г Ё ё е Ье пе п е п ч е К е пс ч Ь Ъ ь сп пс б п п б упу Ь пс п пс пс ц п

203 ч Ье е е А Ьусп пс г й Ёп А гьусп б г п пс п ч Ь п Ь с уу п у п п у б п п п ч у Ап е п е Ь е еп д е ь п се пу г е пу учп Т еу е Б с е е п чп е п Ме п Ё Му Ье Теп е

204 О Ь пп п г у Ь З Мп Ье хг с Г б Ь п п г пп уф еч Ореп ч е Теп е с е Э с е з Не Ье е б Ье е ё е Му Ф е ч пе ш Ореп ч е че ь с ес Не Ьу з Ье М Не Ъп е Й е е ч е ч ч е Т ёче Ьу р пе у Т Ье Ье

205 ГНЕ ТЕХТ О Опе е Ь е че счп е с се Т е Ап А е сп п у Ье Ап М М Ье с Ъе ск ЕЬч пе Т еп с пп е е ч у сч п чр чр ч пе епчф е еге Вч сч е пече е ф И пу чп ппе

206 е с е Не пече чп е ечеге ее еп Ь М е Ье Оч р у п че ч п у чс е е р ЬЬ у еге пече Ап Му И п п Ь Ъ е Ё Ьу г К Ьп ч Ьп че е зп Ё ри е п

207 с Ц п г т е п з з Н у п б Ъ Ъп п хз ч д р Ф п п Ё ече е ф Пш ф еуч ч Н р р б п с ее Ье п п Ц Ц г Ъ Ь чег ё б х учхп

208 п е че п ч А е с АВ Ье п Ьу Опе е Ь е Ьу п Ё у п ч Н с п А е Ь п п Опе Ье че уе счп е Г чс п А е сп п е е ччеп пе ч р е с Ье че Ье Ье ч е

209 п ег п б п Ь с ч Ьп че п п х п п ё Ьу п е п чп Ьу Ьу е х Ьх е Ь п еч Ь п п р еу б й Ёп р п е п Ь е п уу х еч пу Ь с е Ь еу ч е еу е у е у п х п еч п п п уу ч х у е п пп п п Ь е ч у Ь б у п е у е Ь п еч б ЁЬ б п п пу п ч п Ь Опе Ьу ч п р е п е Ь е епе п п п п уе п п п Рг О п п ч п п е чгсе Ь Ь ече у п ч рру п е Оп г п п п е г п з

210 п п п е фп уу г п п п е п ё п п с Му е уе Мп Г г б р п г Ь е п ге ч г р ер е ч еч еч п еч Оп еч Ье у п Оп г х Ье Ёп Ь п Ье Ь у п З уу п е ч М е п п пп п б Ьу х Му Му е пе

211 Му Ьу п е п у с е че ь с ес Не е р ер е е чф Ь уе Оч р е уе е чепсе п п п Ь Е п п б Ь уу п че Мп Ь с Ь с п п п Ь п п Ь п О п пс й

212 ТНЕ ТЕХТ ТО ТНЕ ТО ТНЕ уч Оп п е п пе у Т еп е е е М уе ч ее п е Ап сепе с е еп псе ч с че ч р че сч п е е еп е ч еп с е е е еп Ъ б п че

213 шп п и пп геп г п й ре т ре Ь ш ч р г х ме пъп пег п п с е п л ф хчуп Ъг т пц х ф й ч е п л р р г р г Н р е зч ч ге юп х у п е е п ЬЬ п Ьчп ё ё ч

214 е б Ь Ь Ь п р п п е г Ь п Ь Оре Оре Те п Ье е п е е е Ш п с Ь п п е Оре ре е се ё п е е е пе ре Г псе п С п е рег ч Ь Ьх Ь су О х п Т п г п Ь Ьх Ь Ь е Ьу е е су уе у ё п Ь е п

215 е Ь х ух Г ёу у ь с Ь ч чп п Оп г п п у Ь пп г счь п усу с уч ре псе п ж с ш п че е ь О пп х уп ш г ч е у п п Ё п п п п Оре ч п с ё ч еу е ч уе р ш р Ь шу Ь с п й п п п р е г ёпп ус п Ь г уп ч п ч р еп п ч пп п рг е сх пс п Ьу чегу ч е Ьу Ь р пе у еп п

216 с с е еп псе р ч ре псе Оре Оре Т е е пе пе Ьчу пе у е п е е пе ч тчф е че с е И п с п О п п п ч п п й ч е т п еп п ё с п Мп ш б п х с ь х р ч ш

217 б р ч шп у Ь п р А г р е п п Т п у п п Г Ь е с Рг е г пп ч г п М ч Ьу ее Ьу Ье г еп е И е ч ре псе пе че ре псе че Ме е А е е е е В Ь е е п е е В Ьееп М А В А пе ре псе п А ре г псе че В ре псе Ап

218 А пе ре псе В ре псе е е А чс В Х Ап е б е е е е у уч уч Ье ч п е у ч Ьу е е К Г се Х у Не уч Ьч рег псе уч ехр п пе с е е п е г у пе у Ье че у се у у п г п г

219 сп пу п ть ч у Г п ч ехе с е Ье Му Му Ье Ье ч М ее ер п Не е е ес е ер М е е песе у с е с е ч се еь е Ье Ье е е с е ч О ч Ье е че ч ч е ппе

220 с е у Ье че М е с е п ч ч е гп п Не е г М чр пех Ь п п е пп п ч уч т е е учг б п с Ап сп уч г ч п е п у б Рч песе Му е ч пе Ье п Ье е р уе п

221 ТНЕ Д ТЕХТ П Ч Е Е ц чф Ь Ъ е с е п п Ьееп е е е ч ч О г ч пъ п ф А е Ъп е ц е ер е еп че ф ч еп пе ф Мпу п К ф ч сч е Ье п пе е е п ЬеМЙп п ц Ьес е Ьу п епс е Ьу М Не р е г пч е Ьрех

222 М М Ьшу р у ш ргц Ё п д П п пбч ш п п е зп е Ц хч е п ф ч Ь пёч х Ь г еу Ъчп п б ё рех п ё ё у И е Ъ лф А

223 д в Ье пе уч п А Ьусп Ас Ьусп г А Ьусп ё Ь уу х А Ьусп Ьс е х шп й ч Ь уу Ь Ь п г ВЬ п ре у р е чр пе е ег е Ьёу Ь у е ЬЬ г ч чг п Ь п Ь уу Ь п г б ч п е п п п п е п п е п п у п п пп Ап е

224 е ц е б пу е сге п ч е е е п Ореп Не реп еп е п пече ье е Му е п Му пу п ег ч е Ьу у е ч е Д е е е у х гу че Ь г е е у пе Г е ц е е у

225 е ег п т п е ч п Чре е ч ч е Ь Ъ М е Ье е е Ье е р у епс с е уч уч чр рре п Ье с е ф Оп с е п песе у уч б п у е п п ч ч ч п Ьес е реп Х Ь Ь г п пс Мп Ь п п чч г п е су п п хь Т Ь у ё г у п п ф п Ь г у у й х Ь е у п ч п п п п

226 Э п бу п у Ь Ь ч че су п е су Мп п п х ш Мп у п п рч псе Ьу ре че Не Ьх йе ре ре С еп ре рет ч пе Ье у ре Ье С еп Ье пече у Х ц ч п Н п е е е е ге Ь Тес е Тес е с Не Сп сп Д р Ье ВЬ ВЬ е ВЬ А с е А ВЬ з

227 ТЕХТ ТНЕ ЛМ Н пе ге фп Ё Ь п п е е е учп е п ех е пе у Не рб п А Ь п л ч у Не че е ч е я р е ч ёё п ч п че п еп п ре А е ре Ьес е е г п ф сь ф е п бг п п б бч п ё п п Ье в ех п у еу ёч е ес е

228 ехрге с еег е Ьч е п Г спсе с е г е Ы Ц Ы п ры фл Ь ф р Ь п чщ е п еп ре Гес х п пь е п х е ч е п г п п уеп ё с Ь п п ч е г е пб п сй п п г Ье п песе у А е Ь п п счп е р р е Ье е п Ье п Ье п г Ье с Ье ре ч ч р Ь е п ч п че п еп сг ес пе чре з пе П п

229 песе у Еп Ь с п е р А е Ь п п пс сь г уу п Ь п Ь п ё у шп р Ь е п п п п Ап че ге с е че Ь п е п е Т п е г п п пп п Ь е п е у п п ё сь пе Оп п пч О х Ьх у п г г ё Х ч ч Ь Ь Ь ч с уу п Т п е е Рег п ре у Х сеп у А е Ь п Ре п Ре п е Ьу ч е зз

230 Т е е п е Ге е е е е Не Ь п г х у п ёу п п р у чп че Ь п ег г с ре п пу с п гу О с п у ге З счп е ече у уе г у еп е Ь п е е Ь п Ьу е Ье е е Х Ореп п е че Ь п песе у А Г Ье п Ьуе е е з е

231 се с е е пе п Ье п е е с уе Ье с р е п е Ье Ье ее че у Ь Му п Не у Ьес е р Ь е Ьес е Не ргче Не чр з

232 НЕ ТЕХТ АК Г еп ф ей Д е Ь п ч р Й е Г ч е М д чп ч сп Ьч п е р чп у д е ь п сч е м Ь п Д е ь п д й р Ьу е г ь Ье г ег е д е ь п е пе е Ъ чпс е д йе е п д чп ч п п Не В п пе не г еп ег е ес ег д п ч е пе д п ч ппе д п ч е е е п епс ег п е Не Д е Ь п п с р е Е ре МЫ е е Ьу

233 ег у е ече е е е А егь п сеп у Еч ре М е п Г е Г е п у Ъ Г у Ьу р е е р Ъ п Ъл ф г ф ф ч е еп ч б фп п Г р Ц Ё еге е ё ре ес у че ё е п п ё р е п ч ече е пй с р е м п Ъ пи п е п у г ш Ь г че сп пъ ч п

234 ух че е Ье пе п А е Ь п п с п е р сс п с е п е е п е е у егп ре п Ье че ес ег ппе е Ье г ег у Г у р е еп песе у ч Г Ьусп Ь уу п п п х п че А Ьусп п уу п п Ь е пч Ь ух че с уе п уе у п Ь п с Ь уу Ь А Ьусп п п ё ух М Ь п е е ег е е сп ег Г е М М пу М Г з Г

235 с р е песе гу уппу р е е е п с п у е Ь е п е р г е п у М п у М Не б Не Не М М Ьгп уе е г А гьусп п б М А Ьусп п бч А Ьусп Ь уу п п М М Ах п ч п ч Ь уу п ё ё Оп Ь п М х с п п ё Ь п А егь п М е уе Ь г ГМ М Г

236 е е Ге сге че че у Ап Ре Ьу п Г Му р ре у М М р у п Ь М с М е Ореп е песе у уч Г еп ру спсе г е е че у с е г с п у е п е ер е

237 ТНЕ ТЕХТ А ЛКВА е М г че е ппч п ре у е е у сеп у А Ьг Ь п Му пе сц е е ес ег М А с ч е е е сг е е е с Не е п Рег п п А Ь с е Не че у е е г еп Ье е е е сге че Не ре б ч Е е п ре зщ пе е е ТЪ Ь г ч п п ег ехре епсе ч ч е п пе р Ь е

238 ере пу Д е ре ь Му Т е е п пече е у п е пч уе в у с цф с К с Ь че Г Ъч еч ц ц Ь е ш р ъч Ьх у е Ц Г р с Ье г е с п егргъ г п А егь п Ье че п р у е п с ч сеп е Ье е чс с с е че с ехре епсе ес е ч п с ьг

239 г е счп е рг г г пч уе й п уу п п е у у п п г е п п Г п Ь уе Ь п п у с ь п б З е е Ь п че Ь ге п г пе рре ре Ьу Тгп е чп ег А Ье Ье епе п сеп ег р е че Ре п А е че е п чепсе з

240 Ь у е п В хгу К Ь у Ее п с Ь е п ч уу п ч Ь е п Г Ь репп е р пч Ь п А Ьусп Ь уу п А Ьусп Ь уу п п у г Ь у г е п ч Ь пу с п ег песе у г пу е е е е Ьг у е п песе гу п п ехсч п Ьг

241 З Му е у пече С г е р че ес е Х песе гу г уч сп с е п п п З пу Ь у е Ьу ег е гее г уе Еч реп ч пу уе е ч пе Очг герчь с че у г пу уе счп гу Ье е п ч

242 т Е т Е тне ТЕХТ ТНЕ О ЕАТ О ТНЕ О Е АТ В ТЛ е р Е ре е Вг п е е р пу е че че у че у е че у е е Т е е ч г е сч чге п е е счп гу р п р сег с рч е е че гер п п р п счп гу пшс у пу счп у чееп пеу п чр п с у е е С п е Ье е е Нч е е уе Ме Ье Нч е счп е ьу пч ье е ье е ё Ё ч Ё у пе с п г е Еч ре

243 г г Ь е е ец ф Ъю ю рпп чееп р Ъ сц п Ь р еп у п с у п х у Ргре Е ре цгр ге п Ъ Ъ ч с и Ехегс е Ье егп р е п ч е учг п

244 б п п п п Ьбу ч п п А Ьусп ёч б ч ё б у А Ьусп уу Ап е е Р еп Ьу р у е р ре г б ссг п р по УЙ Б Г Ъ йге пе лче уч йе бъййп п Ье с пе у г е Ъ Ь п чр АЬ е п п п Ьёу Ь п п у уч д ьусп п ч п пуе с г п п ь пуе Тгп е п е чп бч п п б пп п пс ч п ч Ь п п е сь б ч ч уу Ь

245 п З Тгп е г Ру егчп Сг п е п счп у пгс у г Ьу е с су ресе че е Ьу р г е ч е пу п ч п З с ч е е с п Нч е г г Ье пе чегь е е п р чсе с е е п Ореп Ь с е че Ь п е г с е рп п е р се е Ье Ье тг п пу Ь с Ьу чегь М п п гс Т с е п чч Х с е п ёг М г г р

246 е О Е реп счп у с е пу с п гу п уе уе

247 тне с ТЕХТ пе че у М е е е Й с е с рп сеп ге г с е р Т е е е пе п е е Еп р е ше пу е р п че п еп е Т е е Нч е Рш еп пе сп г чр сч чг е М еч ч е Т еге пу п п п Т е п п ч Бч пу еп пу псе г с е с с

248 р р ч е и ч п Ьч ё г Ь Г Нч е Ъч е п п м у Ье гп р е п че у ё Ь е Ьёу п у ече ё В еу п А егь п п сс п с е с р муе п п р е р сч ч п

249 п п п Ь п п ч п ёч Ь п г с е г п п п Ь б п п п Ьп п уе Ап е е пу е е е пу рг с е с р е е е уч ече Ьееп Ье е З Ореп Ьу песе у сп пчч с г е Му еп е Ь у п е Г Ье е п Ье песе у у еп че у е р е ечеп Не п ег п З е е е е е з

250 Рц е е с п у р еп у п с у Еп р у Мпу р п реър ъ п п пе с е Ьу е е у Ьу р е г ч ч п ч ес пу Г е п ё ь п Ье ч еге е е е ее Еч реп счп е

251 ТНЕ ТЕХТ Ь п г ег у уе р ре рр ес Ь е с е р еп е п е М у А еп е е Ьу уе п е п р е у е п Аппе г Аппе ч пп г г е Ь п уе п уе пу псе ч е уе Ьес е г сч ч е г е уе р р е уе е е рг се пг че Не е ч е е реге Г Г у г е Рг С с п

252 п р е е че ф у Ь р се Ъф еь уе Ъ р р ре р с рг р Ь рп Ьуп п р еп е р п з п с й с у Р п у Ег е м ф г Г ч уу ч п г ы п рп пп р р е е е ф Ь р з б г че Ь Г м п п п че п ч ге е иц п е Ф ре м е

253 е е ж е че пу п п п Ехегс е егп р егп п п Ь уу п ё уе г А Ьусп п с г г г п А гьусп п С СЬЬ Т ч с е Ь Не гесе че ег у А Ьусп п п п п у п Ь р е е че Ь г е у сеп е рр ес Ь е р еп е Г г ег г е Ьу уе п г г е г Ье Ьгп е у уе Г е Ье р ре Г рр ес Ь е е Ьу Ье пече п р п г е п пу е Ье

254 е уег х е п с Ъ уе ЬЬ п п ё Ь х п уу Ь уу п п х Ап е Й е ре Ьгп Ь п пу е е Ьу п д е ь п дс е с Т е е б ЬУ е песе у Г п пег у с е е е есе че песе у уппу есе че рре Г еп е е п Ье Ь п Ореп г п че Ь Р е еп е рег е уе е Ье Ьу ге Ье Ь п Ар чр учг п п с е ре п

255 с ее Т п е п Ьу уц п е е п п Ьееп г уе Сг е п пе е Ье п е г Ье п Х ре п е п е у р е е Г е п е е р е ре

256 ТНЕ ТЕХТ ТНЕ АММД ТНЕ п Арг п пе Ьу п е п п Ьг г реп п Ьу п Ьу п г Ьес е п ре гчп Е ге пе чп е ч п Ег с Ву пч е чег с е п е реп п е е б п б п е е п п еп ч е ч е А уе Ап п чр пе е р уе М с б г Т п п ге ре п сч е сч е уе Ъ п еп п Ь еп п Ье пе е Ьу

257 е Ьу пу Ье сч е е А е с счп е е че Ьу п Ье пф уе е с у у п у п п ре е ч уу фе е п р че е е еу й Ь е е е е е че х е с ц Ьх е че р п е ц ег е фп у Ь г е

258 е п Ье Ь е у у Ь хеу п п п уу е п у п п у п уе ег ЬуЁ ч Ь Ь пе х пес еу х Г п п уу п П п Ьу ф Е пе сч е е че Ьу п Ьу ре е ч п е ч е Г чр Т р сч е ч п пч Ье пе е е пч Ье

259 б Ап е Г п е че е е Ьч Ьч ч ч п А е сп уч Ьч п Рч п З п А уе Т п е с Г жп г еу п у п Ь уу п е ч Ь у р п Ь х ч п е Ь п п у О ч г О А Ьусп ч г ж з

260 ече с е е п Арг А е п п уе еп еп е еп Ьес е песе у п рёп с е ХХ сеп ч З А п с пч Ар че п п ехр п Ье р ч е р е сцп е пе ч ч е ч Ье ч п

261 ТНЕ ушп Ь п п Э у у с у е с с Мп х ч уу п ё г с п Ь р ре с п п р п у п ч е с п х х п е п е ч г г п п хчп реп ч Э ч Ь Ье г п п х п и Ьх ч ё п б п ч е у Ь п у п Ье е ъям ч п п у ч ф Ь у е Ь с ч п п гг ч у ч Ь

262 б п еп п г г Ё п ч с п ее еуч еуч Ь с пп рч ч Ь п еуп с п В Ь п Ь б п б с Ь е р е Ьу е п Ьу е п ь ь п п ч ё п й ь г с п п б с п еп п еп ч Ь Ь п Ь Ь

263 с сг е ч чп у у п пчп с Ь п с ч е г Ьп п е Ь п е Д О п п Ьм Д О п п Ьс п Э ч пшп Э ч г с у у Ь п п у у чп уу пе рре пп е ч Ь у ч Ь п сп ечп ч б ч В шп б у А Ьусп п с б у я ф р е у п Фс г че у п ч у у п ёп п ё пф у у ес е ес е

264 с А нф п ух с с чп ч еу ууп г п ууп г Ё п г п еу ууп п реп п п Ь пп у п п Э Ь п еуг ууп п п е п п е ууп хчп ё хчп п б п Ъ Ъ е ЬЦ ЪЪч б п Н еу йууп пе б п п ё п у п п п ь че ч д ьусп Ъ п п еу Ёууп п еу ууп у ч п г п е ср Т Ь хь п ф е п

265 Му ес е ч Му ес е Н А В че п Ьч еу йууп еу б ч ш е е ре Ь п реп г с п Сг б Ь п Ь Ьег С е е С пп п Мп Е ч Н еу ууп п А Ьусп б Ё пч А Ьусп Ь б п ш А е Ь б А п с е Ь А Ьусп с п и

266 с чпч е реп че ч ег Вч НиЬ пчп ч п с чп ч ф ТНЕ ф Ь г ч пес ч пп п Ь п ч п п е е г е Ь ч г ч п ч ресе ч ч п е п е ч е ь е с ч бг Ь п Г Н ч б е г п п Ьу с ече с еп ч

267 с е С р п А Ьусп г с Н с пчп Н ё б ч с ч с С р че у х у Н чпч с ч Ь с е К г п с е ууп п ч чп п чп е п ч Вч п пп п у у ечг е у е г Ь п Ь с п п п с Н чпг п х п уп е

268 Ё Ь че с п Г г Ь ч е г е х е е е ч ё чп р п с п г п гс д Мй у йп й п е п пу х е х п п х с с Г ч уу Ь г е п Мп Ь у п пп п п е учг б

269 е пс п М у Ьуе п че уп п Ь п Очг г уч цпп у г ч уч б п п Му Мп п п пч Ь Ьг п Не п у с п п е п с п п у б ё п ег уе е Ь ч у бчсч у пп чфпч п е е п Ьу уе п Ь Ь Не е у е у п е у ю Щу п п п п у с с

270 д й п Ь п е е пе е у с е п п Ё п е ТНЕ Э Ре п Р п п ч у х чг п п ч п Не с Ме п ч п п пч п Нет п п с

271 п ш С п ч Т е С п п п ч пп ч хь п х Н г ч хь п е г п ш Ё Сеп Р Н Ь р ч уе Ьё п пп пп Ъ епп п п Му Не пчп Ъ пчп С ч Т е п пп п пп у п Оп б йп п п Му реп ег е М пп у у ч с уу ч

272 п у пе п п уч уч п п е пчп ег пчп п п уч п пп у б пе Н ч реп у у Ь реп г ц Р п п с пчп Му п у б уц уш е б б ё уч С ё ё Ёп ш б п у Н Р пшп

273 п ч п п с п с Ьч Н Ь ее с С с А Ьусп ч уу ч г п ес е В Р пчп у сч п п с пчп п Ьес е ч с п у Му еп Ь п п п ч че п у не п п п г Ь

274 с ч уу е г у г б Р п п еу ууп ч п ч уп ь й Ь еу ууп ч п пч п Ь Ь пе п пп ч п с п Т е е е е Ь пе Ф Ь ч мп ь пе е ч еу ууп ч с п п ч у п Ь Ьъ е че у х пе Ь пе Ь п п п Ь г п п е Мп г Ь Ь уп п п п ч Ь п с Т еге е Ь Ь ч Ь е п че п ч у п х пп с п п х пп дъь уьусп с Ь пе Ь п п ч у п п п ё б п у г

275 е ч у Г с п п Ь п п Ь е с п у Ь ч у чпч ч с п Ь ч А Ьусп с с п е е п В бу п Апу еу ууп ч у Ь Ь г п п с пу п ч п г с г п п г пу А гьусп с Г п п п б ё ч у пч М у Т е е е п А е е е п г еп г е у пу Апу ч у Ь г Ь с п п пу Ь Ь г п у с е Ь п Ь еу ууп ч у п п с п п ч у пп у п ч п г п ч у п п с п ч пу пп п ч у Ё А е е е г Т е е е

276 А е еге у Т е е е п г г р пу п бг е пу ч п ч п п ф с ч п Апу пупе Ь г п пу е е уе гг п п ппе п е е уе Мчс ппу еу ууп ч Мшс ч пу х ч с чп мчс ь уп пу ь п ч у п п М у Мчс чс Мпу пу пу чс чс д е пу М с ч пу ч п п п б ёп п пу Мчс ч у с г п Не О х у ч еу ууп п г ч д ьусп п Ь пе Ь сё п Ь п Ь уп п А Ь Ь пе А е Ь пе

277 че у р ер е у чр Ь п п Ь Ече у Н п х е М с ч пу б п сё Ь ч е че чс пу п п ТнЕ Г Се чп х хп ч п е п ч Ь п е Се п Г с п Се п п п п е ч Се п Ь п п ч п Ь Не Г хь п Ь е е Ье Се п у у ч у у п х уу Се п п ч п у с Мс п ч п Сег п у п п п е чп чп п п е п е еп Ьееп Се п А Ьусп сй п

278 М Оч у п е п Му с уеп п ч Се чп с Ь Ь п ху п пп у с чсч ч Се чп чп ч ч ч п п с с Се п у п Се п п п п Се чп Се п ш Се чп чп п х уп уп п Се п ч Г б у Ь се чп х п х п п Оп с се п х уу с Ь че К с п п п п Оч ресе с п Не се чп б п ч с у б б у п ргечеп Ь Мг п Ье е еп се п ч у Ь у у у п цу у

279 Не еп Н е ее ч е б Се п х се п п п ч г п б Ь ч че ууп п Ь Ьееп Се п чп п сё пп х Се п е ч с е п п п сегчп х п с А е Не е е Ье ече е х т е п се чп пбч п ч с п се п п пч Ь се п чп с ч пбч Ьееп е се чп у п п Ь А е г че х се чп п п п е п се чп п ч хь п Н е Не п з

280 у сп е епсе Ё пс п г пече пе е б се п б п п Не р ч п е п пу пч е п ф Се цп Се п е п Оп б х Ь Ь п п е п ч у п ё е Се п п Ь у у ч у у п с ч п п ч Ь п г ё се п ч у ш е е Э п Ё ё г Ь п п Э п Ё е Ьч В п б Ь Ь п п А ч А г Ё п п п п п че Э п Ь г с у п чпп п Ьу

281 е п т п л б е се п ч се чп ч п е еу п е чг п Ь п П г п гп у е Ь г п г п е Ве б Ь е Ь се чп е е п ч Ь е х уу п п п хь ь Оп е п хь Ь е п ъ п п ч Ге п с п Ё сь е п ч Г с пп п х п п Ьч пп п п е п т ч ё б у сп п Г с п Ё ч Ьсг Ь с чп не сп е сп е сп сп п е ге е Сп у е е п спп не спп спц у е е е е сп

282 ч ч х п сьч уу г е п п е п е п е п егп Не е п не егп е п е п е п е п е п е п е п е п е п п Мч чег п ух ч п п че е М п Хеу ух МУ с п п п п г п у Му у у Му у Не Му Не у у Му

283 у Му у у Му уч у у Му у у пч е че п п п ч п п е Ь е п ч е с г п е п к п п е п ч е с ч Сп Ье Ь уу п М сп Мп ш Ь у сп п уеп п у Ь п е М сп х у Ье Ь п Ье х п б у е е Сп с ух п с Ье п Ье е Ье г п с п ч Г пп у п е А е е Ь е Сп щ уп Ге сп е х Ь пп уе п уе п пу ух Ье п г п п г Ье пс сп е п п ууп п уу п ч ч Ьсп Ье ч ч п п Г й

284 п п Мп упу Ь Ь б е че у е е п п Ь й Сп с п с шп с Ь г сп ч п Ье п г Ье Ые г п х у Ь Ь т Ье с е п п Ь Ь п Ье Мп Ь х хпу е Ь усу Му Ье Ье с че г с Ье Ье у ч е ч х уу б у Ье с п е е е с у Ье Ье Н п Ье ч е х ч уу ё у г Ь у Не Ь у Не Ь у п п с п ч г ч ч х ч п

285 п че че е г е ух ч с п Оп ёг п п Ьч е п е п п ч е с п п п п ч у чег Ь у Ь у че Ь у Мп че пп с п п ё пп с п ч чч п е М у Ь гу Ь гу Мп п е у че п Г ч у п Г Ь п Н п пш е Ё п п е Г се Ь п с п е е у дче п Г п п пч Не с О пп е Г п Не Н п с Ь че су п с ч е с

286 п Не Ь у г че Ьг у г Не Ь у Р е еп Теп е еу ууп г п ч у Ь п г п Ь ё Р е еп Теп е ч у Р е еп г п п Рге еп Г п п пс х п п у ч х п с ш пчп г х пч е х ч у Ь п п Ь Ь х п п Не ч е у Г Ь ч х п п х п п у гг п ч Ге п пчп Не с у у Не у Г п п г е п

287 ръу Не у Н п х пч х п п п б п п х п п п Не К п п Не Л г п п п Не Г Не е п п п Т б х ЁчГ п Ь п п п х п п п х Не СчЬ й п ч п п п

288 Не Ь Р е еп п А Ьусп д й с чпп Ь Ь ече у ече у ече у ече у ч п Ёее Ь у ече у Ече у е Ё М Ь Не г п п уе ч б Г еу ууп з к п л й е п Р е еп Ё ч е пч еу Ууп Г еу ууп с чп ч шп п б е е у чегь е че ь ч у че ь е п еу ууп п п пй Ь ш

289 реп е п еу е п еу ууп п п п ууп ч ч х п ч п п п х п Ь п х п с ч п п п х пч ч п п г у Ь у ч п ч б ч сру ч пч у Ь ч чп п у у ч Ь Т ес е Ь п п п ч е п ш е е у ч п пп Ы у ё Ье е е е ч че Ь еу ууп

290 п Ь пе р уш у п е Ье п че г е ч чпп е п п уп у уп е ё п п е Ье е е Ьееп пе х е б бу п п Ь у п еу ууп с п пп п ч Г п еу ууп х Ё е еу ууп б п ч х б у ч Ь п п с п п п п г г

291 с г г Ь п Ь ч п п г Ь у п еу ууп с п п Г че п пп п Ь уш не п ч п с п п п Г еу ууп шп п пп е п уе ч п п п пп с А Ьусп ч с у пп п Ь Ьг у ече у п е Ье х Г е е е е е е

292 Не е е е е е е е е п Не е е е е е е е е е е ТНЕ с еу ууп Г с че с ч е чге ч у ш ч е п п п х п п ч с п ч х е ч п ч ЁЬ п п е п К е п пг п Мп су Не с е О с ч Т ч е шп Не Мп е су п е с п О е с О е с О е с

293 е су Оп е с С Не Э с е с е с е п ч б е чч п ч сй п п у е су п е с п Ье О е с О е с О е с е су Оп е с йс с п Ь с А ЬЪусп п Ъ Ь Э С с е с е с е с п ш Ё п с б е п п п

294 Не п Мп е усу е ус п О е ус О О е ус е усу е ус п Оп е ус Т М Ь Кё г Ь п ч п е п г п Не Не п

295 х п пчп с шп п п г п учх ё у б п ч ч п п п уу ч Ь су Мп п п уу е с с п ч х с п п М п реп Рпс п п ч у п ч ч е п п х уе п п пех п п п п п п ч п е ч п Ге Мп Ь пе п п п х хпу ч ч е сй А Ьусп с п с п с е О п п с О у ТНЕ РЛ Т С Р Е Н п чпч А Ьусп п х уп п ч е й е е п уп Р сф е шп у

296 Н п х п уп е гг г е ч Т ес е Ь М ч Ь п е Ь у ч п М ч ТНЕ п п у Ь пч Ье п уп п Т Ье х у Ь у е е Ьг у е Ь у Не Ь у е Ь у Ь у ц Ье ч А А е Ь у А е Ь у А е Ь у А е Ь у Ь у п п с б ш Ье е п п п ч Ь у ге Ы у е Ь у Не Ьг у ге п Ь у Ьг у Т Ье Г х Ь п е

297 Не е е уч е е е п е еп Не Г п че А е п р е еп п п Г уу ч че е е е Ь ч Ге п Г п ТНЕ п ууп Сп пц п Г п Ье Ге п Г Г Т Ье х ч е е с Мп п п е е ч е е Не ге п О О е е Мп п ч е е г е е Оп Г п Ье г

298 е е Г Ь п ч е е е е Мп п О О п п Ге п е е п ч п Мп х е е п Не О хч О е е х г е е е е Оп х Г п с б п п пп п х уч ч ТНЕ п ууп че п п Ье п ч е Ье с Ье ц Ье Мп Ье Не е п О Ье Ье з О

299 Ье Ье Оп ё хчпч Ье Ье Ье ге п Ье Ье Ье Ье е п Оп с г п г ч ё п п пч ч Ье п Ье О О Не Ье е п О Ье Ье Ье Ье ге п О Оп п р п А К пя Е Е т ге п А е уч п ч е п пя Не г п г не пя п п Кп е п Аге ге пя е Кп А е ц е ге п А е е п р еге еге з е е

300 А Не Не е е е е е е е е е е ч е е г п т еге п е е п е е п Ье Ье Ье т Ье Ье Ье п п Не Ье Ье не Ье г п г п Ье Ье Ье Ье Ье Ье п п Ье Ье Ье п Ье Ье Ье пя ч Ге г г п Ье Ье ч Е п г п п Г М ч п Рг с р е ч у Рг с р е ч у г е п Г Г п г п п с п з

301 бу п у п е е г б е Ь п п Ь пп п п п Ге п М г с с Г хь п п е ТНЕ РЕ ЕСТ О М Рге еп Ре ес г сг у с Ь г Ё Рге еп п че ч Т че п х б у е Ь г г п не не

302 ё е е п п п п п с ч п с е Ь п п п с п б у Т п че Ь Ь г Ке е Ь п б б ёп п уе г Рге еп Ре ес п г уег ч п ге у есеп у ече п Ре Гес с А Ьусп п ч с п р е с Ье Н г п уе В п ТНЕ п Ке п п п чч ч у ууп ё Г п Ре ес г п п Г п Ь г Э п Ге г п Э п п Г п б

303 не ч Г п б чч с п п хш С ех пе п п п с Ге п п пг п ч с не ч п г п с п Ье ч ч п ё п с Ьу Ьу ч у пь Ьу чх ч п Ьу Ьу п Ь п п чч ё

304 Г Ье е ес ег с е е ч пе Ь у Ьег е Рег ес с А Ьусп п с е ч пе Г ЬеГ е уе ег у пп Ь пп п п ТНЕ О М с у г ч ч е Ре ес п п с Г че с ш ч Ге не че еп с е п ч е чч п ч у че че чф ц г еп п г ч е п п п ч ч с п

305 ч г еп не ч ч е Ре ес п Ь ч еп че Т г че Ьу Ьу ер е Ье Ьу е еп ч п Ьу г ч ч е Рег ес с г А гьусп г у с е п х с Г Ьу Н у х Ь О п пп А Ьуп г Ь хь с п п хь п п Ь п Ь Э с хь п

306 с п п хь п п п Ь е е Мп Ь п е е уе Мп е п Ь В ч Э с п п хь п с п п хь п пп п Ь п п хь ч у с Ье п ч п ууп п с ч п с п ч е В ч с Ге г че п Ге еу ууп п х хп Ь Э Г Ь с п чч с п п Ре ес п ег п Ь пе Ё Э с с п Ь п с у с ч ч е п Ье с е с ТНЕ с А Ьусп е п с пёч ч М Ь шп с Ь с ч ё с п Ь п у Т Ь х п у п е Т Ь б п Х Ь п п у п п г х Ь

307 п ё с е п Ге с пч п Ь с пбч Ье Ге х ё у п Ге п Ге г ч Ь Г Мс ч пч г Ье Ье б ч Ье ууп е Р е еп п с Ье х г у ч п Ге не е Мп п О О е е е Оп ч Г п Ье х г Ь п п ч с А А е А е А е А е п п г с Ье х Г п п п ч с епп Не е е е

308 с пбч п Ье п х п ч п Г Не ч е е е е е е еге п Не е е е е е е ч е е е е ч ч е с еу ууп с Ье с п Ье Ье ч Ге п Г Ье Ье Ье Ье Не Ье Ье Ье Ье Ье Ье Ье Ье Ье з Ье

309 Ье Ье Не Ье Ье пч ш п у г п г п п с у п п с уе п п п с п гр у с пёч п А Ьусп п гс Э г пёч ё п Ь Ьу п х пп че Ьу Э ч п Ь ч Ьу Э п п с Ьу ч п е е реп Ве еп Ь Ге с п Ь ч с пч е А пе Ьу Нг Ьу е е с Ье с Ь Н п х п б ч у х п п ё х п г п п ё ч у пёч п с Ь г А гьусп п пёч с Ь

310 Л Р е еп е п Ье е е Ье Ь Ё Ь е Ь п Ь л Ьес е ье пп п у ЬЁ Г Ь е Ь е Ь еп Ьге п Ь щ Ь Ь п ш Ь п Ьчу п с е с е л с е л у л я я п е п е г е е пя гц п б че М уе е пя Г уе Ге я Гее е ее п п з

311 чч Г е Г еп е З че че чеп З п я Ьбу е п п п ч е ее е п Кр е п Пп Ь Ь е ёу п е ег Ь с че еп Ф е п е е е е е еп п п п п пп п б бб Ш г ёп чпе ееп

Ц пл йъ п К л л я с д д ь с лп с И Ц щ пй л И й л мц Ц л ё чý и ф Ч иь Ерс ч и шь Ц ф с Й Г х Ч й М п д м цв фн пп йл ч йй м

Ц пл йъ п К л л я с д д ь с лп с И Ц щ пй л И й л мц Ц л ё чý и ф Ч иь Ерс ч и шь Ц ф с Й Г х Ч й М п д м цв фн пп йл ч йй м П Бч Ел б б б Е п д Щ Еп Ь Тур р р д л ю ц Г д цý д у д п ёдд Ь л пмп пý дд иидн сх ý ц Лч ип ш й р с р р И рил с ъ с Д ý с с пý ш ь пдд ллл э ф лс б гвлл Ф вя д э б и э ь д п ъ в ч Ь с Ц пл йъ п К л л

More information

ц э ц эр е э вс свэ эч эр э эвэ эч цэ е рээ рэмц э ч чс э э е е е э е ц е р э л в э э у эр це э в эр э е р э э э в э ес у ч р Б эш сэ э в р э ешшв р э

ц э ц эр е э вс свэ эч эр э эвэ эч цэ е рээ рэмц э ч чс э э е е е э е ц е р э л в э э у эр це э в эр э е р э э э в э ес у ч р Б эш сэ э в р э ешшв р э з Г Те З р х З л ш рре рре Р е Ьу е е с с ррд З р е с е Ье Р е с е Ье А в ё ё яэ Ё АМ ес е е с М е Амв ес ес с е ес В З ес с е р е Ьу с е Р е е е р ф р с е р е ес с е Ое д Г с с е с ц э ц эр е э вс свэ

More information

б Е Е Ё Е Е Еа о о в Т огап оп О пег ес ог р Мапро в

б Е Е Ё Е Е Еа о о в Т огап оп О пег ес ог р Мапро в Ф вг лспввше т ра т а опа л ТН Д ЕЕМЕ Т фе Д ее еп МД ЕВЕТ ее Т е О пе оп е ЬеБ р ф ю р Мапро е с о гое оп В аоёп е лаеп а еп п Р асе З ЕР п оп т п оп а п З т б е п па е у в д гее еп Рап ё Зрр А гее п

More information

National Women Commission

National Women Commission Public Disclosure Authorized National Women Commission Public Disclosure Authorized Ref No Ok(vf - _ The World Bank Nepal Country Office Yak and Yet Hotel Complex Durbar Marg Kathmandu Date: 16 March 2018

More information

29th IYPT 2016: Inspector s Report

29th IYPT 2016: Inspector s Report International Young Physicists Tournament c/o European Physical Society 6, rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse France email : ilya.martchenko@iypt.org tel : +7 911 950 78 22 29th IYPT 2016: Inspector

More information

INDEPENDENT AUDITORIS REPORT. in the procedures

INDEPENDENT AUDITORIS REPORT. in the procedures Public Disclosure Authorized Re No 2074/75 N e r Al' Nepal Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Secreraly Minisy of finan)ce Singh Durbia Kcahnondu

More information

JOINT-STOCK COMPANY GIDROPRIVOD. RADIAL PISTON PUMPS OF VARIABLE DISPLACEMENT type 50 НРР

JOINT-STOCK COMPANY GIDROPRIVOD. RADIAL PISTON PUMPS OF VARIABLE DISPLACEMENT type 50 НРР JOINT-STOCK COMPANY GIDROPRIVOD RADIAL PISTON PUMPS OF VARIABLE DISPLACEMENT type 50 НРР Item purpose Radial piston pumps of variable displacement of the type 50НРР with adjustable delivery and constant

More information

«, 68, 55, 23. (, -, ).,,.,,. (workcamps).,. :.. 2

«, 68, 55, 23. (, -, ).,,.,,. (workcamps).,. :.. 2 ,.. 2017. 49.03.03. -,......,..... 2017 «, 68, 55, 23. (, -, ).,,.,,. (workcamps).,. :.. 2 ......4 1..6 1. 1...6 1. 2...9 1.3...14 2...20 2.1.........20 3. 22 3.1...22 3.2...34 3.3,.41.....44..... 48 A

More information

uninsta un in sta 9 weights & italics 5 numeral variations Full Cyrillic alphabet

uninsta un in sta 9 weights & italics 5 numeral variations Full Cyrillic alphabet un in sta 9 weights & italics 5 numeral variations Full Cyrillic alphabet contemporary geometric web normal versitile universal adaptable neutral systematic consistant print humanist homogeneous unique

More information

KbdKaz 500 layout tables

KbdKaz 500 layout tables a ao a ao a o o o o o a a oo A o a a o a a oa ao oo A o a a o oa ao A a o a oa oa ao o a a a a o a A a a A ˆ a a A ˇ ao a a A a a A o Ao a a A Ao a o a a A ao a o a a A α a A a a a A o o a a A A a a A

More information

Informatics and Mathematical Methods in Simulation Vol. 5 (2015), No. 4, pp

Informatics and Mathematical Methods in Simulation Vol. 5 (2015), No. 4, pp ІНАИА А ААИЧНІ ДИ В ДЮВАННІ 2015 5, 4 Д 532.5 Informatics and Mathematical Methods in Simulation Vol. 5 (2015), No. 4, pp. 325-329 АЕАЕА ААЦ В АВА ААЫ ВА ЕЕ ЕЕЫ. А. олоаео, хиали асса оха есси и пиеичеси

More information

4WCE * 5 * : GEO. Air Products and Chemicals, Inc., 2009

4WCE * 5 * : GEO. Air Products and Chemicals, Inc., 2009 ХН Ч АН А 4WCE-600700* 5 9 2015. 1 93 : * : 600.700 600.730 1. 2 2. 2 3. 2 4. 3 5. 5 6. 7 7.,,, 8 8. 9 9., 10 10. 12 11., 13 12. 14 13. 16 14. 16 15. 17 16. 17 17., 18 18. 21 19., 24 20., 25 21., 26 22.

More information

Myriad Pro Light. Lining proportional. Latin capitals. Alphabetic. Oldstyle tabular. Oldstyle proportional. Superscript ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹,.

Myriad Pro Light. Lining proportional. Latin capitals. Alphabetic. Oldstyle tabular. Oldstyle proportional. Superscript ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹,. Myriad Pro Light Latin capitals A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Þ Ð Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì İ Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ă Ā Ą Ć Č Ď Đ Ě Ė Ē Ę Ğ Ģ Ī Į Ķ Ĺ Ľ Ļ Ń Ň Ņ

More information

Operating Manual version 1.2

Operating Manual version 1.2 VEHICLE TEMPERATURE AND HUMIDITY RECORDER Operating Manual version 1.2 Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. +48 32 763 77 77 fax. +48 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Table of

More information

Infusion Pump CODAN ARGUS 717 / 718 V - Release Notes. Firmware V

Infusion Pump CODAN ARGUS 717 / 718 V - Release Notes. Firmware V Infusion Pump CODAN ARGUS 717 / 718 V - Release Notes Firmware V5.06.20165 Version Firmware V.5.06.20165 Release Date 28-May-2014 Update Type Optional Recommended Required (Field Safety Notice 1/2014 and

More information

IRRIGATION SYSTEM ENHANCEMENT PROJECT IBRD LOAN 8267-AM IMPLEMENTED BY WATER SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT STATE INSTITUTION

IRRIGATION SYSTEM ENHANCEMENT PROJECT IBRD LOAN 8267-AM IMPLEMENTED BY WATER SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT STATE INSTITUTION Public Disclosure Authorized IRRIGATION SYSTEM ENHANCEMENT PROJECT IBRD LOAN 8267-AM Public Disclosure Authorized IMPLEMENTED BY WATER SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT STATE INSTITUTION SPECIAL PURPOSE

More information

-. (Mr R. Bellin),.: MW224r

-. (Mr R. Bellin),.: MW224r 2018 FC 171/9 7? R А Ы Е а, 29 31 а 2018 а За а а а х х : -. (Mr R. Bellin), Д,.: +3906 6513 2392 Д QR- ; ФАО щ. С www.fao.org MW224r 2 FC 171/9 Е Е " х х". " х х",. А А, А АШ АЕ ЫЕ А Е А " х х". XIV Ф

More information

, «Ruby»..,

, «Ruby».., ,.. 2018 44.03.01 44.03.01.09 «Ruby»..,..... 2018 ... 3 1.... 5 1.1.... 5 1.2.,... 21 1.3. Ruby... 30 e 1... 34 2. - «Ruby»... 37 2.1. «Ruby»,... 37 2.2. «Ruby»... 50 2.3. «Ruby»... 63 2... 67... 68...

More information

MANAGEMENT LETTER. Implemented by. Prepared by: (igdem KAHVECi Treasury Controller

MANAGEMENT LETTER. Implemented by. Prepared by: (igdem KAHVECi Treasury Controller Public Disclosure Authorized REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY Undersecretariat of Treasury MANAGEMENT LETTER Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized On PUBLIC FINANCE MANAGEMENT REFORM

More information

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Skills and Jobs Project funded under Loan Agreement No. 8490-KZ between the Government of the Republic of Kazakhstan

More information

OFFER VALID FROM R. 15 COLORS TEXT DISPLAYS SERIES RGB12-K SERIES RGB16-K SERIES RGB20-K SERIES RGB25-K SERIES RGB30-K

OFFER VALID FROM R. 15 COLORS TEXT DISPLAYS SERIES RGB12-K SERIES RGB16-K SERIES RGB20-K SERIES RGB25-K SERIES RGB30-K OFFER VALID FROM 1.11.2016R. 15 COLORS TEXT DISPLAYS SERIES RGB12-K SERIES RGB16-K SERIES RGB20-K SERIES RGB25-K SERIES RGB30-K RGB Technology RGB Technology Ltd. is a Polish market-leading manufacturer

More information

September 13, 1963 Letter from the worker of Donetsk metallurgy plant Nikolai Bychkov to Ukrainian Republican Committee of Peace Protection, Donetsk

September 13, 1963 Letter from the worker of Donetsk metallurgy plant Nikolai Bychkov to Ukrainian Republican Committee of Peace Protection, Donetsk Digital Archive International History Declassified digitalarchive.wilsoncenter.org September 13, 1963 Letter from the worker of Donetsk metallurgy plant Nikolai Bychkov to Ukrainian Republican Committee

More information

Module I. Unit 5. д е far ед е - near д м - next to. - е у ед е? railway station

Module I. Unit 5. д е far ед е - near д м - next to. - е у ед е? railway station Module I 1 Unit 5 А:What services does the hotel offer? Polite questions and answers. Adverbs of place В: Entertainment and leisure For beginners 0 А1 5.1. Гд? Where? - д? - Н д м. 1. Answer the following

More information

OCCASION DISCLAIMER FAIR USE POLICY CONTACT. Please contact for further information concerning UNIDO publications.

OCCASION DISCLAIMER FAIR USE POLICY CONTACT. Please contact for further information concerning UNIDO publications. OCCASION This publication has been made available to the public on the occasion of the 50 th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation. DISCLAIMER This document has been produced

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

А. Љто нќша кђшка That s our cat

А. Љто нќша кђшка That s our cat Dialogues: A: That s our cat Б: That's a tree! Grammar: Frozen іто constructions Word order in Russian (Introduction) Spelling/Sounds: The Russian alphabet Диалђги Dialogues А. Љто нќша кђшка That s our

More information

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT OF THE "EMERGENCY NATIONAL POVERTY TARGETING PROGRAM (PROJECT)" ENPTP

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT OF THE EMERGENCY NATIONAL POVERTY TARGETING PROGRAM (PROJECT) ENPTP Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized AUDIT OF THE FIACIAL STATEMET OF THE "EMERGECY ATIOAL POVERTY TARGETIG PROGRAM (PROJECT)" EPTP COUCIL OF MIISTERS

More information

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ 5В010200-Бш ғ Ая ж 5В010200 Бш ғ йш в 1 4ж. / 1 4ж Пң Пң ш зұ Нз ӛ К. С. Пв з П в з П ү ж ( шң ғ ж ұз) 1 М з Мң зң ұ ж. М ұ ң ф ж

More information

OFFER VALID FROM R. TEXT DISPLAYS SERIES A SERIES D SERIES K SERIES M

OFFER VALID FROM R. TEXT DISPLAYS SERIES A SERIES D SERIES K SERIES M OFFER VALID FROM 01.01.2016R. TEXT DISPLAYS SERIES A SERIES D SERIES K SERIES M SERIES M RGB Technology RGB Technology Ltd. is a Polish market-leading manufacturer of displays in LED technology. The company

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

UCA Chart Help. Primary difference. Secondary Difference. Tertiary difference. Quarternary difference or no difference

UCA Chart Help. Primary difference. Secondary Difference. Tertiary difference. Quarternary difference or no difference UCA Chart Help This set of charts shows the Unicode Collation Algorithm values for Unicode characters. The characters are arranged in the following groups: Null Completely ignoreable (primary, secondary

More information

THE BOOK. Intermediate/Advanced Method. Allen Vizzutti. [dlfred

THE BOOK. Intermediate/Advanced Method. Allen Vizzutti. [dlfred THE TRUMPET METHOD BOOK з MELODIC STUDIES An Intermediate/Advanced Method Allen Vizzutti [dlfred 2 INTRODUCTION TO BOOK 3 П НЕ MELODIC STUDIES contained herein represent most of the trumpet techniques

More information

Ибрагимов Линард Халитович ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ. «П ч к у ы, р ы х г»

Ибрагимов Линард Халитович ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ. «П ч к у ы, р ы х г» На правах рукописи Ибрагимов Линард Халитович ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ «П ч к у ы, р ы х г» Автореферат д р к уч й к д д ч к х ук М кв 2016 2

More information

NON-PROFIT ORGANIZATION CHARITY FUND

NON-PROFIT ORGANIZATION CHARITY FUND NON-PROFIT ORGANIZATION CHARITY FUND ONLY RELIABLE STRATEGIC DEVELOPMENT and REAL INNOVATIONS are CAPABLE To DEVELOP ECONOMY of ALL COUNTRIES of the WORLD, to LEAD THEM TO PROSPERITY, And to MAKE the WORLD

More information

Дете у систему социјалне заштите

Дете у систему социјалне заштите Дете у систему социјалне заштите Издавач Центар за права детета Скендер-бегова 20/12 11000 Београд тел. + 381 11 33 44 170 е-mail: office@cpd.org.rs web site: www.cpd.org.rs За издавача Милена Голић Ружић

More information

SHALLOW SPHERICAL LATTICE TYPE SHELL SUBJECTED TO NORMAL POINT LOAD FUNDAMENTAL SOLUTION

SHALLOW SPHERICAL LATTICE TYPE SHELL SUBJECTED TO NORMAL POINT LOAD FUNDAMENTAL SOLUTION MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA /3, 1 (1983) SHALLOW SPHERICAL LATTICE TYPE SHELL SUBJECTED TO NORMAL POINT LOAD FUNDAMENTAL SOLUTION T. LEWIŃ SKI Politechnika Warszawska 1. Introduction Theoretical

More information

Ы Ш Илт :. у /Ph.D/,Х И, у лт л д д л. лдул /Ph.D/, Х И, к л өтөл ө л

Ы Ш Илт :. у /Ph.D/,Х И, у лт л д д л. лдул /Ph.D/, Х И, к л өтөл ө л Ы Илт :. у. /Ph.D/ Х И у лт лул /Ph.D/ Х И к л Ш л өтөл ө л л I. У т л.. / / II. ул л 2.1. Д (E. Koc 2006). 1990..(Zieliñski Lewandowski 2012). II. ул л 2.2. Х 1989 Fornell1992). (ACSI) 1994 Fornell2000).

More information

Romanization rules for the Lemko (Ruthenian or Rusyn) language in Poland

Romanization rules for the Lemko (Ruthenian or Rusyn) language in Poland The 17th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names Warszawa, 29 June 01 Jul 2015 Maciej Zch Commission on Standardization of Geographical Names Outside

More information

THE COCHINEAL FONT PACKAGE

THE COCHINEAL FONT PACKAGE THE COCHINEAL FONT PACKAGE MICHAEL SHARPE Cochineal is a fork of Crimson, a remarkable creation of Sebastian Kosch inspired by oldstyle font designers. The name Cochineal is intended to suggest that, while

More information

tion Centre REDDnipie 16b banflea, f N ZGI3l-. #&Irf~t~ 4 tphne: Public Disclosure Authorized

tion Centre REDDnipie 16b banflea, f N ZGI3l-. #&Irf~t~ 4 tphne: Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized REDDnipie tion Centre f N ZGI3l. #&Irf~t~ 4 tphne: 423916 16b banflea, 4215261 Public Disclosure Authorized Date : 16 april, 2013 The World Bank Country Office Hotel Yak and

More information

R E N E W A B L E E N E R G Y D E V E L O P M E N T I N K A Z A K H S T A N MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

R E N E W A B L E E N E R G Y D E V E L O P M E N T I N K A Z A K H S T A N MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN R E N E W A B L E E N E R G Y D E V E L O P M E N T I N K A Z A K H S T A N MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN 18 2.7 $133.6 $7510.08 Mln. Mln. km 2 Bln. People 9 th biggest country

More information

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online t has

More information

ON CERTAIN INEQUALITIES IN THE LINEAR SHELL PROBLEMS

ON CERTAIN INEQUALITIES IN THE LINEAR SHELL PROBLEMS MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2/3. 21 (1983) ON CERTAIN INEQUALITIES IN THE LINEAR SHELL PROBLEMS ANDRZEJ G A Ł K A I PPT Warszawa 1. In the paper the weak formulations of the mixed boundary value

More information

butrer that the ~ simlply 8 triin а single in Figш'е has а (а) In~uI Tгi-slale conlгol (active high) (Ь) l L~ Н Read lalch -, ТВ2 Vcc Inleгnal --4~-Гi)-()l CPU bus О Q Р1,Х Wгile (О latch -f---i Clk Q

More information

Mongolian to Japanese machine translation using ChaSen

Mongolian to Japanese machine translation using ChaSen Mongolian to Japanese machine translation using ChaSen Ehara Terumasa Tokyo University of Science, Suwa eharate@rs.suwa.tus.ac.jp http://www.rs.suwa.tus.ac.jp/eharate Distribution of languages in the two

More information

The XCharter Font Package

The XCharter Font Package The XCharter Font Package Michael Sharpe December 14, 2017 1 Package Features The XCharter fonts are extensions of the Bitstream Charter fonts, adding oldstyle figures (proportionally spaced only), superior

More information

Title of your Paper AUTHOR NAME. 1 Introduction. 2 Main Settings

Title of your Paper AUTHOR NAME. 1 Introduction. 2 Main Settings Title of your Paper AUTHOR NAME 1 Introduction The deadline for the submission is March 15. Please submit your paper both in.doc and.pdf-format to the following address: fdsl7.5@gmail.com. The paper must

More information

д. Субб т. Отд ие п зд ик Б ле и. С. п. Ни ы, п с етитель ицы Г узии.

д. Субб т. Отд ие п зд ик Б ле и. С. п. Ни ы, п с етитель ицы Г узии. January 27, 2018 Apodosis of the Theophany. St. Nina. 27 2018 д. Субб т. Отд ие п зд ик Б ле и. С. п. Ни ы, п с етитель ицы Г узии. Sources: http://days.pravoslavie.ru/days/ http://azbyka.ru/days/ http://www.patriarchia.ru/bu/2018-01-27/

More information

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AUDIT REPORT AUDIT OF THE INTERNATIONAL BANK GRANT RECIPIENT

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AUDIT REPORT AUDIT OF THE INTERNATIONAL BANK GRANT RECIPIENT Public Disclosure Authorized Audit of the World Bank grant recipient Management and Protection of Key Biodiversity Areas in Belize Project INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AUDIT REPORT

More information

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Small and Medium Enterprises Competitiveness Project funded under Loan Agreement o. 8477KZ between the Government

More information

TEX Gyre: The New Font Project. Marrakech, November 9th 11th, Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Jerzy B. Ludwichowski

TEX Gyre: The New Font Project. Marrakech, November 9th 11th, Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Jerzy B. Ludwichowski TEX Gyre: The New Font Project Marrakech, November 9th 11th, 2006 Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Jerzy B. Ludwichowski What is the TEX Gyre project about? What is the TEX Gyre project about? It

More information

Р у к о в о д и т е л ь О О П д -р б и о л. н а у к Д. С. В о р о б ь е в 2017 г. А Г И С Т Е Р С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я

Р у к о в о д и т е л ь О О П д -р б и о л. н а у к Д. С. В о р о б ь е в 2017 г. А Г И С Т Е Р С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я М и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я и н а у к и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й Т О М С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н

More information

Пре ят я Тр це уй т рех р т езз я С ят й ет це е щ е е Т е р. Lord have mercy. (thrice) уй. (тр )

Пре ят я Тр це уй т рех р т езз я С ят й ет це е щ е е Т е р. Lord have mercy. (thrice) уй. (тр ) 1 THIRD HOUR ЧАС ТРЕТИЙ Priest: Blessed is our God, always, now and ever, and unto the ages of ages. Reader: Amen. Glory to Thee, our God, glory to Thee. Иерей: е е, е р е е. Чтец: А. С Те е е Те е. In

More information

MEGAFLASHROM SCC+ SD

MEGAFLASHROM SCC+ SD MEGAFLASHROM SCC+ SD USER S MANUAL [DESCRIPTION] MegaFlashROM SCC+ SD is a combo cartridge with a SD card reader, an improved MegaFlashROM SCC+ and 512K RAM (optional) Each device is located in a subslot,

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

О Њ О О О О О Л К КОЛ Ј Л Ћ О КОЛ К 7/2018. О - 1

О Њ О О О О О Л К КОЛ Ј Л Ћ О КОЛ К 7/2018. О - 1 .. 51 05.09. 2017. О Њ О О О О О Л К КОЛ Ј Л Ћ О КОЛ К 7/2018. О - 1 , 2017/2018... 1950. 70 80. 1961. ђ.,. 1978/1979., К Д, 1979.. ђ ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). И. ( ). 24. 1995.. 23. 1997.. Ђ Ђ.10, ђ,,

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

Wed. Aug. 2, 2017 The Holy Glorious Prophet Elijah

Wed. Aug. 2, 2017 The Holy Glorious Prophet Elijah Wed. Aug. 2, 2017 The Holy Glorious Prophet Elijah 2 августа 2017 г да. да а. Sources: http://www.saintjonah.org/lit/ http://days.pravoslavie.ru/ http://www.patriarchia.ru/bu/2017-08-02/ http://azbyka.ru/days/

More information

THE MATHEMATICAL MODEL OF AN OPERATOR IN A HUMAN MACHINE SYSTEMS. PROBLEMS AND SOLUTIONS

THE MATHEMATICAL MODEL OF AN OPERATOR IN A HUMAN MACHINE SYSTEMS. PROBLEMS AND SOLUTIONS 50 І н ф о р м а ц і й н і с и с т е м и, м е х а н і к а т а к е р у в а н н я UDC 621.396 A. Kopyt THE MATHEMATICAL MODEL OF AN OPERATOR IN A HUMAN MACHINE SYSTEMS. PROBLEMS AND SOLUTIONS That s why

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP USER GUIDE eud-1663_en / 1.0 R4.0 06.2015 Welcome... Welcome... Welcome to the user's guide for the desk phones Mitel 6863 SIP and Mitel 6865 SIP for

More information

14th Sunday after Pentecost / Tone 5/ Prophet Samuel / Afterfeast of the Dormition

14th Sunday after Pentecost / Tone 5/ Prophet Samuel / Afterfeast of the Dormition September 2, 2018 14th Sunday after Pentecost / Tone 5/ Prophet Samuel / Afterfeast of the Dormition 2 2018 Н л 14- п П и иц Гл 5-й П п з в У п и П в й Б ицы П С муил Св Су з л Св Су з л VESPERS variables

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a. The New National Standard for the Romanization of Bulgarian 1

M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a. The New National Standard for the Romanization of Bulgarian 1 M a t h e m a t i c a B a l k a n i c a New Series Vol. 24, 2010, Fasc. 1-2 The New National Standard for the Romanization of Bulgarian 1 Lyubomir Ivanov, Dimiter Skordev, Dimiter Dobrev Announced at MASSEE

More information

2 і К К Ч... 5 Т 6 1. Ч Т КТ Т Т і і і і і і Т я я і і і і 27 К ЄКТ Т Т К 'є і і я і і.

2 і К К Ч... 5 Т 6 1. Ч Т КТ Т Т і і і і і і Т я я і і і і 27 К ЄКТ Т Т К 'є і і я і і. 2 і К К Ч... 5 Т 6 1. Ч Т КТ Т Т 11 1.1. і і 11 1.2. і і і і 18 1.3. Т я я і і і і 27 К 1... 38 2. ЄКТ Т Т К. 39 2.1. 'є і і 39 2.2. я і... 40 2.3. і. 42 2.4.. 48 К 2 48 3. Т Т Ч Т Т Т - Т Ч К 49 3.1.

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

THE EQUATIONS OF THE SECOND ORDER LINEAR MODEL OF SURFACE GRIDS

THE EQUATIONS OF THE SECOND ORDER LINEAR MODEL OF SURFACE GRIDS MECHANKA TEORETYCZNA STOSOWANA 2/3 2 (983) THE EQUATIONS OF THE SECOND ORDER LINEAR MODEL OF SURFACE GRIDS PIOTR W I Ś N I A K O W S KI Poltechnka Warszawska. Introducton The paper deals wth the method

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

P07303 Series Customer Display User Manual

P07303 Series Customer Display User Manual P07303 Series Customer Display User Manual 2007 August V1.7 Copyright 2007 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

Using GR8BIT Language Pack and PS/2 Keyboard

Using GR8BIT Language Pack and PS/2 Keyboard GR8BIT knowledge base article #KB0004 Aug 14, 2012 (Mar 03, 2012) Severity: Information Eugeny Brychkov, RU Using GR8BIT Language Pack and PS/2 Keyboard Overview: Language pack allows you to easily switch

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

Lа: с д :_ffii к CERTIFICATION SYSTEM FЕDЕRЦL АGЕNСY FOR TECHNIQUE RXGULATION ЛND METROLOGY ж ж х YOLUNTARY CERTITICATION SYSTEM "SMK STANDARD" Reg. N

Lа: с д :_ffii к CERTIFICATION SYSTEM FЕDЕRЦL АGЕNСY FOR TECHNIQUE RXGULATION ЛND METROLOGY ж ж х YOLUNTARY CERTITICATION SYSTEM SMK STANDARD Reg. N Lа: с д :_i FЕDЕRЦL АGЕNСY FOR TECHNQUE RXGULATON ЛND х YOLUNTARY CERTTCATON SYSTEM "SMKSTANDARD" Reg. No. РОСС RU.З060.04ЖЖЮ0 Certification authority: REG No. SMK STANDART.RU.OOO5 NTERNATONAL CERTFCATON

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

5 мая 2019 а. я 2 а а а м. а а. В я ужба раз ка ( Тр ). р м а. В а ба я к я р а я кр ая я ра з ка» (Т к. 50 я а»).

5 мая 2019 а. я 2 а а а м. а а. В я ужба раз ка ( Тр ). р м а. В а ба я к я р а я кр ая я ра з ка» (Т к. 50 я а»). May 5, 2019 Sunday 2 of Pascha. Tone 1 Thomas Sunday; Antipascha 5 мая 2019 а. я 2 а а а м. а а. В я ужба раз ка ( Тр ). р м а. В а ба я к я р а я кр ая я ра з ка» (Т к. 50 я а»). Sources: http://www.saintjonah.org/lit/

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

%,1 - J? I ' " X 4* >tt<b * 4 1 «?pt 5 '»-»!»!«<, t *"N^ ^ f s \ f V-* 1Г 1 rt, * ^ ^

%,1 - J? I '  X 4* >tt<b * 4 1 «?pt 5 '»-»!»!«<, t *N^ ^ f s \ f V-* 1Г 1 rt, * ^ ^ '.-f. g-r"-.--!? 4 >rvf4^4>wg«feas.'p-^>4j^:3t^'7ttnv''' r- r s - v 4. ' V'tfcf.M-Y' ; * «** *. '",v V M 4>" b + Z T S ' - 4 ~, * ч ^ Ъ Ъ.. :лe1^ *._ V:,;< *': _, 1? f**» L ^ " 1 11 >7*j 1 «Г Л Г *r >r

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6873 SIP USER GUIDE

MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6873 SIP USER GUIDE MIVOICE OFFICE 400 MITEL 6873 SIP USER GUIDE eud-1744_en / 1.3 R5.0 06.2017 NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

LG-Nortel GDC-400 User manual

LG-Nortel GDC-400 User manual LG-Nortel GDC-400 User manual 3 The purpose of this manual is to give a user the right way to use a GDC-400H wireless terminal and its accessories. This manual lists the matters that a user has to avoid

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. P07303 Series Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. P07303 Series Customer Display User Manual June 2008 Revision 1.7 P07303 Series Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

User Manual. Revision v1.2 November 2009 EVO-RD1-VFD

User Manual. Revision v1.2 November 2009 EVO-RD1-VFD User Manual Revision v1.2 November 2009 EV-RD1-VFD Copyright 2009 All Rights Reserved Manual Version 1.0 Part Number: 3LMPP3500212 The information contained in this document is subject to change without

More information

User Manual September 2009 Revision 1.9. P07303 Series Customer Display

User Manual September 2009 Revision 1.9. P07303 Series Customer Display User Manual September 2009 Revision 1.9 P07303 Series Customer Display Copyright September 2009 All Rights Reserved Manual Version 1.9 The information contained in this document is subject to change without

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information