О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

Size: px
Start display at page:

Download "О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА"

Transcription

1 П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д Као клин ци сви смо их чи та ли (и гле да ли), а ка сни је се и упо зна ли са ра зним сти ло ви ма и фор ма ти ма при ла го ђе ним раз ли чи тим узрастима, али ма ло је ве ро ват но да је ико од нас прет по ста вио да је у овом мед и ју п ри к л а д но п р ед с т а ви т и док т о р ск у т е з у. У п р а ву с т е, у п ит ању је стрип. Сам чин пред ста вља ња док тор ске те зе у овој фор ми на во ди нас на очи глед но пи та ње за што је стрип на мар ги на ма без об зи ра да ли му п ри с т у па мо као ви д у на ра ц и је (т екс т), и л и па к као л и ков ном де л у (сл и ка). Ник Су зе нис (Wal ter Nic kell ( Nick) Sousa nis) нам у ди на ми ч ној и г ри ц р те жа и ре чи на 208 стра ни ца по ста вља ово, али и дру га пи та ња. Од рав њи ва ње (Un f l a t t e n i ng) 1 ру ши мно ге та буе о стри пу као фор ми из ра жа ва ња, али иде и мно го да ље од то га у же љи да нам ука же на дру га чи је мо гућ но сти гле да ња све та око нас пу тем сим би о зе ре чи и сли ке. Ник Су зе нис је уни вер зи тет ски про фе сор, ви зу ел ни умет ник, уметн и ч к и к ри т и ч а р, к а ри к а т у ри с т а, а л и и з н а д св е г а п а си о н и р а н и ау т о р и љу би т е љ с т ри п а. С в е т ск а п у бл и к а бл и же с е у по зн а је с а њ е г о ви м р а дом и иде ја ма го ди не упра во као са ау то ром књи ге Од рав њи ва ње, п р ве док т о р ске т е з е це ло к у п но п р е з е н т о в а не у ф о р м и с т ри п а. С а ов ом к њигом је исте го ди не осво јио пре сти жну на гра ду Линд Вард за гра фич ку но в е л у ( Ly nd Wa rd G r ap h ic Novel P r i z e). Узимајућ и у о бзи р разнов рсно с т аут о р о ви х 2 и н т е ре са и ис к у с т а ва, ч и ње н и ца да је С у зе н ис би в ш и п р о фе си о н а л н и т е н и с е р и и н с т ру к т о р, ко ји је к а сн и је д и п ло м и р а о н а к а т е д ри з а м ат ем ат и к у н а Ун и в е р з и т е т у З а п а д н о г М и ч и г е н а ( We s t e r n M ich ig a n Un i ve r sit y), мо ж д а и н и је т о л ико и зне н ађујућ а. К а о виз уе лн и у ме тн и к а к т и в но и з л а же и у че с т ву је у ја вн и м п р о јект им а у Дет р оит у ( М ич иг ен, СА Д ), где је не ко в р е ме и ж и в е о. Та ко ђ е о б ја в љу је не ко л и ко ч л а н а к а у 1 Сви на во ди су из књи ге: Ник Су зе нис, Од рав њи ва ње, пре в. Ма ри ја Но вако вић, Цен тар за про мо ци ју на у ке, Бе о град Под ау то ром увек под ра зу ме вам Ни ка Су зе ни са. 530

2 а к а дем ск и м ча с о п и си ма Jo u r nal of Cu r r i c u lu m a n d Pe da gog y и Chro nic le of Hig he r Ed u ca t ion. С у зе н ис с т ри п ви д и к а о а л т е р на т и в но с ред с т во ко м у н и к ац ије и см ат р а д а он пос ед ује в ел и к и пот е нц ија л у ед ук ац ији. С а ов ом и дејом р а звио је час ов е које п р е даје на Уч и т е љ ском фа к ул т е т у п ри Уни вер зи те т у Ко л у м би ја (Te ac hers Col lege at Co lumbia Universit y) и Парсонс шко ли за ди зајн (Par sons School of De sign). То ком док тор ских сту ди ја на Ун и в е р з и т е т у Ко л у м би ја у Њу јо рк у о рг ан из ује м у л т и д и сц и п л и н а р н у кон фе рен ци ју о кре а тив но сти, игри и имаги наци ји. Упра во књи га Од рав њи в а ње п р ед с т а в љ а н а с т а в а к ов ог и н т ер ес ов а њ а, а л и н а с еби св ојс т в е н на чин. Пи са ни рад док тор ске ди сер та ци је, без об зи ра на ака дем ску дисцип лин у, по п равил у има фор мат на у ч ног ра да. Су зе нис пошт у је ово п равило. И а ко је с а м с ад рж ај п р ед с т а в љ е н н а не к а р а к т е ри с т и ч а н н а ч и н к њи г а је о р г а н и з о в а н а в е о м а к л а си ч но, с а о с а м по гл а в љ а (к а о и д в а и н т е р ме ц а), на по менама аут ора и опс еж ном библ иог рафијом. Такође у к ључ ује л ис т у са за хвал ни ца ма, као и низ ски ца. Ови цр те жи, пр ве ски це, ко ји се нала зе на са мом кра ју књи ге, ве о ма су за ни мљи ви и ука зу ју на то да ау тор ви з у е л н и м п у т е м о р г а н и з у је н ај п р е св о је и де је, а з а т и м и х уо б л и ч а в а у са др жај и ин ди ви ду ал на по гла вља. У пи та њу је тип мен тал ног ма пи рања пред ста вљен пу тем цр те жа ко ји нам да је увид у мо гућ ност да ау тор за пра во раз ми шља на сли чан на чин на ко ји и пред ста вља свој рад, у комби на ци ји ре чи и сли ке. Пре све га да ви ди мо шта је то што га на го ни на ова кав при ступ. У че му је тај на овог стри па? Поч н и мо од с а мог на с ло в а. Да би смо не ш т о же ле л и да од- р а внамо, нај пре тре ба да спо зна мо у че му је про блем са рав ним. Ау тор отва ра пр во по гла вље се ри јом цр те жа ко ји ма пред ста вља рав ност. Безлични ликови по г н у т и х гл а в а с а ру к а м а н а ле ђи м а, у р ед но н а н и з а н и у р е до ви м а и ра с по ре ђе н и на не к у вр с т у пок ре тне (и нд ус т ри јске) т раке, и л ус т рују на м ова кво ста ње. Оно ни је ис кљу чи во ви зуел но, већ по сма тра но ду бље предс т а в љ а к а р а к т е ри с т и ч но с т ањ е у м а једнод име нзион а лног м иш љ ењ а и по н аш ањ а (по М а рк уз е у ( He rb e r t M a rc us e)). Так в а бић а о бит ав ају б е з к ри т и ч ке д и ме н зи је и сви (н а и з глед) и з б о ри ко ји с у и м н а р а с по л а г а њу бивају предодређе ни. У пи та њу је спе ци фич но ста ње све сти које имплиц и р а ме н т а л н у р е п р о д у к ц и ју у о б р а з о в а њу, ком п а р т ме н т а л и з а м у м а и ж ив о т а уоп ш т е и св е оп ш т у а п ат ију п р о б л еме п р ис у тне у моде рном д ру ш т ву. Је д и н к а по с т а је мо д у л ко ја г у би би ло к а к ву и н д и ви д у а л но с т, к а о и моћ спозн аје в а н г р а н и ц а п р ед о д р е ђ е ног. Тр е б а н а по ме н у т и д а од с а мог по че т к а к њи г е ау т о р ф о р м и р а ви з у е л не си м б о ле ко је к р о з ц р т е ж ко ри с т и к а о р е ф е р е н це д а би по в е з а о од р е ђ е не пој мо в е, и л и с е н а њи х на до ве зао. Пр ви у ни зу ових сим бо ла је Ра ва нац. Он је пред ста вљен цр те жом чо веч јег те ла у ста ву мир но, по гну те гла ве, без пре по зна тљив ог к а р а к т е р а (л и ц а), а че с т о с е по ја в љу је и у н и з у (ко ло н и) ис т о в е т н и х л и ко в а. Ау т о р е в о ц и р а е с т е т и к у Ме т р о п о л и са Фри ца Лан га (Fritz Lang, 531

3 Me t rop oli s, 1927 ), и де ју д ис т о п и ј ског д ру ш т в а и з О р в е ло в е 1984 (G e o r ge O rwel l, Ni ne teen Eighty-Fo ur, 1949) и сим бо ли ку З и да Пинк Флој да (Pink Floyd, The Wall, 1982). По с т е пе ном ме т а мо р ф о з ом је д и н к а пос т аје м ас а, м а с а по с т а је л и н и ја, а л и н и ја б а р -код. Пот ом до л а з е ч и г р е, ц р т е ж ме њ а стил и по ста је раз и гран... ве сео... ули ва тра чак на де. Сво јом ди на ми ком оне на крат ко ме ња ју су мор ни ам би јент. Ипак, сли ка убр зо по чи ње да се му ти, би ва све ви ше пик се ли зована, трансформише се у обрисе безличног ли ка ко ји на кра ју по ста је цр ни ква драт. Оста је са мо рав ност. По што нас је упо знао са иде јом рав но сти, ау тор у на ред ном поглав љу (и нт е рмец у) и л ус т рује с р ед ин у у којој је ов ак в о с т ањ е п рир одно. С а м у и де ју Ра в а н и је, к а о си с т е м а ко ји фу н к ц и о н и ше ис к љу ч ив о у д в е д име нзи је, С у з е н ис п р е у зи м а и з ис т о и ме не А л б о т о в е но в еле ( E dw i n A. Ab b ot t, Fla tland, 188 4). У ов ом св ет у о бит а в а ју ис к љу ч и в о г е о ме т ри ј ск и об ли ци ко ји ни су у мо гућ но сти да спо зна ју ства ри ван рав ни свог ви док ру г а. Пр о б ле м н ај п р е н а с т а је у мо ме н т у к а д а к в а д р а т, и н а че у гле д а н ста нов ник Ра ва ни је, по ку ша ва да об ја сни сво ју дру гу ди мен зи ју лин и ји ко ја би в с т ву је у н и жој јед но д и ме н зи о н а л ној с р е д и н и. Шт а г од д а по ку ша, он уда ра у рав но. И сам ква драт се сре ће са слич ном не појм љиво шћу у мо мен ту ка да се срет не са сфе ром. Он јед но став но не мо же да сх в а т и значе њ е к а г о р е, не к а с е в е ру. Сфе ра ко нач но успе в а у наи зглед н е мо г у ћ ој м ис и ји д а од л е п и к в ад р а т с а р а вн е п ов рш ин е и о тк р ије м у но в и н а ч и н в и ђ е њ а. И н с п и р и с а н ов ом с по з н а јом, к в а д р а т з ам иш љ а и дру ге ди мен зи је... че твр ту, мо жда чак и пе ту, али сфе ра ви ше не мо же д а г а р а з у ме. Ау т о р а л у д и р а н а ш а б лон ско р а з м и ш љ а њ е ко је сп р е ч а в а спо зна ју ства ри изван г раница дирек тног опажања. Морам да п римет им да је овај фе но мен ве о ма сли чан оном не ви ди да ље од свог но са, са ко јим се не та ко рет ко су сре ће мо. Да би до шло до би ло ка кве про ме не ова квог при сту па, не што нео че ки ва но мо ра да по ме ри уте ме ље ну гра ни цу ис куства, по пут Хер ме са ко ји Пер се ју по кла ња кри ла те сан да ле ка ко би поро био Ме ду зу. Али да ли је ту пер спек ти ву мо гу ће до ку чи ти и без санда ла? По ау тору, п ро ме на у гла гле дања и п роналажење нови х перспект ива по ч и њ е р а з м и ш љ а њ е м о гле д а њу... У с ле де ћем по глав љу под назив ом Важ но је видет и д уп ло, а з ат и м и још по не ш т о по ч и њ е а н а л и з а н а ч и н а н а ко ји оп а ж а мо. С у з е н ис н а с под се ћа да сва ко од два ока ко је по се ду је мо по је ди нач но ви ди дру га чије и по с т а в љ а п и т а њ е ко ји по глед је ис п р а в а н. Н а р а в но, н и је да н, је р на ш с т ер ео т и п ск и ви д у п р ав о з ависи од о б е пе р спе к т и в е, к а ко би смо и м а л и м о ћ о п аж ањ а д уб ин е а с ам и м т и м и п оим ањ е т род им е нз ион а лн ос т и ства ри и про сто ра око нас. Упра во овај фе но мен дво ја ког ви ђе ња је и до в е о Ер а т о с т е н а до ме р е њ а ко ји м је до к а з а о з а к ри в љ е но с т и З е м љи не по вр ш и не. При ме ном ов а к вог на ч и на гле да њ а де фи н и са ног к а о кон цеп т п а р ал а к с е д о ш л о је д о н о в о г р а з у м е в а њ а п л а н е т е. Та ко д о л а з и м о д о де ф и н и ц и је о д р а в њи в а њ а к а о и с т о в р еменог гл ед ањ а и з в ише у глов а 532

4 које условљава на ста нак но вог на чи на гле да ња. Ау тор сма тра да је приме њи ва ње овог прин ци па усло ви ло мно га от кри ћа, као на при мер Ко перни ко во из ме шта ње зе мље из цен тра ко смо са до ко га је до шло упра во упо ре ђи ва њем ра зних мо де ла из про шло сти. То са зна ње би ло је ре волу ционар но, иако се суштински ништа сем угла гле да ња ни је про ме нило. О т к ри ће хе л и о це н т ри ч ног мо де л а св е т а о т в о ри ло је и но в а п и т а њ а, по к р е н у ло но в а о т к ри ћ а, а л и и п р о у з р о ко в а ло де фи н и с а њ е по је д и н и х на уч них ди сци пли на и њи хо вих окви ра. Ре не сан сни чо век полако поч и њ е д а и ш че з а в а, а т и ме до л а зи и до по с т е пе ног ог р а н и ч а в а њ а с ф е р е гле да ња на ужи део спек тра де фи ни са ног у окви ру ин ди ви ду ал них дисц и п л и н а. Ау т о р и нсис т ир а н а т оме д а р а зл и ч ит е пе рспе кт ив е с т в ар ају си стем ис пре пле та них гле ди шта ко ја оп ста ју сје ди ње на, ме ђу соб но утичу јед на на дру ге, а део су исте ин те гри са не це ли не у ко јој упра во ле жи све о бу х ват н и је ра з у ме ва ње. Гла в н у п ре п ре к у ова к вом п ри с т у п у он ви д и у јаз у о б ос т р аног не р а з у ме в а њ а, и л и по Ч а р лс у Пе р си ју С ноу (C h a rle s Percy Snow) у ја зу д ве к ул т у ре. Разноврснос т и де ја је за и с т а ре ле ва н т на с а мо к а д а по с т о ји ко м у н и к а ц ија. С т о г а је п ле с м иш љ ењ а (по у з ору н а Леј ко фа и Џон со на (Ge or ge La koff, Mark Johnson)) нео п хо дан у превазил аже њу р а з л и ч и т и х н а ч и н а спозн аје и ф о рм и р а њу по в е з а н и х м и ш љ е њ а ко ја с у ис т о в е т но би т н а. Ви ђ е њ е т у ђи м оч и м а по м а же спо зн а ји с а мо г а се бе. Ау тор на по м и ње да, иа ко се фо к у си ра на ви зу ел н у, он не ис к љу ч у је дру ге на чи не перцепције већ их метафорич ки обухвата и тиме нам показу је да ни је огра ни чен са мо на струч ну већ је усме рен и на ши ру пу блику. У овом кон тек сту он по ве зу је и на чин пер цеп ци је пса ко ји сли ку ф о р м и р а п у т е м и з у з е т ног с л у х а, р е ф ле к сн и м с о ч и ви м а, и н ај в а ж н и ји м од свих чу лом ми ри са. На овај на чин пас не фор ми ра са мо тре нут ну сли ку већ и ис ку ство о оно ме што се де си ло. Ње го во ви ђе ње је мул тисен зор ско. У од но су на пса наш на чин спо зна је је огра ни чен на исти на чин на ко ји Ра ван ци не мо гу да спо зна ју ка го ре, не ка се ве ру. Ме ђу тим, пер цеп ци ја ни је условљена са мо оним што нам је да то чу ли ма. Ра до зналост нас те ра да тра га мо за оним што је ван гра ни ца ви ди ка. Нај пре треба схва та ти, као што Џејмс Карс (Ja mes P. Car se) ка же, да је наш вид, а не оно што гле да мо, огра ни чен. Уко ли ко то при хва ти мо, отва ра мо могућ ност да ви ди мо на раз не на чи не. На кра ју овог по гла вља ау тор на веом а с л и ко ви т н а ч и н д а је п ри ме р и з к њи же в но с т и. У р о м а н у Уликс Џејмс Џојс ко ри с т и г о т о в о св е по зн а т е т е х н и ке п ри по в е д а њ а. Н а ис т и н а ч и н Су зе нис об ја шња ва на чин Џојсове на ра ције кроз мно штво цр те жа (слич и ц а) ко ји с у н а ис т ој с т р а н и п р ед с т а в љ е н и у р а з л и ч и т и м с т и ло ви м а. О в а к а в м у л т и д и мен зи о н а л а н п ри с т у п до в о д и до по ме р а њ а г р а н и ц а в а н оно га ка ко је сте. Т р е ћ е п о г л а в љ е, п од н аз ив о м О бл и к н а ш и х м и с л и, р а з м а т р а с р ед с т в а по мо ћу ко ји х у р е ђу је мо и с к у с т в о и с т ру к т у р и р амо м ис л и. С у з е н ис н ај п р е у по з о р а в а д а је зи к, и а ко је моћ но с р ед с т в о и з р а ж а в а њ а, 533

5 по с е д у је г р а н и це ко је, у ко л ико с у с х в аћ ене к а о а пс ол у тне, мог у бит и зам ка, јер ме диј у ком раз ми шља мо од ре ђу је ка ко ви ди мо. Текст и слик а и м а ј у с и м б и о т и ч к и од н о с, а л и р е ч и т р а д и ц и о н а л н о и м а ј у п р и м а т, док с у с л и ке к а о и л у с т р а т и в не пот исн ут е у домен п р едс т ав е и е с т ет ике. Ин те ре сант но је при ме ти ти да је ова по ле ми ка сим бо лич но представљена је д и ном т ек с т у а л ном с т ра ном у це лој к њи зи. П ла т он је да вно и зразио не по ве ре ње пре ма пер цеп ци ји: Ми ви ди мо кроз очи... не уз по моћ њих. Н а п ри ме ру п р ед ме т а (олов ке и л и ш т а п а) де л и м и ч но з а р о њ еног у ч аш у в од е о н п о с т ав љ а п ит ањ е ш т а је с т в а рн о с т. З а П л ат он а, м иш љ ењ е је в р с т а у н у т р а ш њ е г г о в о р а, а п и с а њ е и н ф е ри о р н а з а ме н а з а п а м ће њ е и ж и в о р а з у м е в а њ е. Де к а р т ( Re n é D e s c a r t e s) и д е д а љ е у н е п о в е р е њу п р е м а ч у л и м а у м и ш љ е њу д а је св е п р о и з в од ис к у с т в а: М ис л и м, д ак ле по сто јим. Али ка да би смо ум ра ста ви ли од чу ла, бес те ле сно би смо плут ал и у мо ру р е ч и. Уп р ко с сво јој не ве ри ц и Де к ар т је да о ве л ик и доп рино с у и с т р а ж и в а њу опт и чк и х ф е ном ен а. О н д еф ин иш е поја м р еф р а кц ије, ко ја н а с т а је п р е л а м а њ е м св е тло с т и п ри п р е л а з у и з јед ног м а т е ри ја л а у д ру г и. Ти ме о б ја ш њ а в а по ја ву д у г е, к а о и П л а т о нов п ри ме р п р ед ме т а с а ви је ног у в о д и. Уме с т о д а је од б а ц и мо к а о не т ач н у, и л у зи ја мо же д а нас учи. Она ука зу је на тач ку у ко јој се спа ја ју ра зум и пер цеп ци ја. Као што Ха ја ка ва (Samuel Ichiye Hayakawa) каже: Сваки језик оставља недов ршен пос а о з а д ру г е је зи ке. Ст ри п у мо же мо п ри с т у п и т и на ис т и нач и н је р спа ја њем ве р ба л ног п ра во л и н и ј ског п ри с т у па ( реч по реч, ред по ред) и визуел ног при сту па у ко ме је са др жај пред ста вљен сву где истовремено и у р елац ији п р ош ирујемо г ран ице пос т а в љ е не с а мо јед н и м мо д у с ом. Текст је о не че му док сли ка је сте ; у ко ре ла ци ји они се до пу њу ју. Упра во с т ри п по с е д у је ов а к а в од но с. Пу т е м с е к в е н ц и и л у с т р а ц и је с у п р ед с т а в љ е не у п р о м и ш љ е ном н и з у, в р е ме је з ап ис ано у п р ос т ору, а м ис аон а це ли на на ста је по ве зи ва њем та чака. Чи та лац по ве зу је ста тич ко и ки нет и ч ко и д а је м у но ву д и ме н зи ју. И а ко је ч и т а њ е с е к в е н ц и ја л но, ком по зи ц и ја с е ви д и к а о једн а с л ик а. О в е а т ри бут е с т рип а можемо у пор ед ит и са две вр сте све сти, се квен ци јалном и на поредном. По Ијану Макгилк ри с т у ( Ia i n Mc G i l ch r i st) оне од г о в а р а ју к а р а к т е ри з а ц и ја м а ле в е и де сне с т ра не људ ског мо зг а. Он од бац ује дом ина н т но м и ш ље ње по ком се ле ва с т р а н а т у м а ч и к а о в е р б а л н а а де сн а к а о ви з у е л н а, с у г е риш ућ и д а оне с у ш т и н с к и п р ед с т а в љ а ј у д в а н а ч и н а в и ђ е њ а : п р в а р а зл аже и д ел и ин фор ма ци је а дру га се ба ви це ли ном у кон тек сту. Оне у спре зи форм и р а ју д в о ја к у п ри р о д у н а ше п а ж њ е н а т а к а в н а ч и н д а је јед н а с т р а н а усме р е н а к а у н у т р а (с т в а р и м а ко ји м а с е т р е н у т но б а в и мо), а д руг а к а спо ља (опрез). Ау тор сма тра да стрип на исти на чин др жи се квен ци јално и напоредно у елект ри чној напето сти. Двојак им начином п резентовања и н фор ма ц и је сл и к а и р еч с е кон с т а н т но п р е п л и ћу у к ру г у ч ит ај гледај. По р ед т о г а с т ри п омо г у ћ а в а и и н т е г р а ц и ју р а з л и ч и т и х мо д у с а зн а ко в а и с и м б о л а в е ћ и с п р е п л е т а н и х у п р ос т ор у који у т ич у једн и н а д р уг е. 534

6 Уко л и ко се сло ж и мо да ст ри п об јед ињу је фор м у (п ра во л и н иј ске се к вен це) и и зр а з (це л а компо зи ц и ја), он по с е д у је м у л т и д и мен зи о н а лн и к ар а кт е р. О в а к а в а м фи би ј ск и је зи к ју к с т а по зи ц и ја и ф р а г ме н а т а мо ж д а и је с т е сред ство за обухва та ње и пре но ше ње за мр ше но сло же них мисли. Овак в о р а з м а т р а њ е под с е т и ло ме је н а н а у ч но ф а н т а с т и ч н и фи л м До л а з а к (Ar r i val, 2016 ) Де н и ја Ви л не в а, у ко ме је з а м и ш љ ен је зи к ко ји не ко ри с т и р е ч и и с ло в а в е ћ в а ри ја ц и јом јед не ви з у е л не ф о р ме мо же д а с е ис к а же ком плетна мисао. Такав начин комуни ка ције пред ста вљен је као нај већа те ко ви на ци ви ли за ци је ко ја је да ле ко на пред ни ја од на ше. У н а р ед ном по гл а в љу, под н а с ло в ом Н а ш а т е л а у по к р е т у, аут о р а на л и зи ра на ч и н на ко ји по сма т ра мо, у од но су на на ше т е ло. Пе р цеп ц и ја н и је с т а т и ч н а а к т и в но с т. Ви дом кон с т а н т но а н а л и зи р а мо с т в а ри, п р о стор, као и си ту а ци је око се бе из раз ли чи тих угло ва. На тај на чин раз лик ујемо м нош т в о ч ул н и х по да т а к а, а на л и зи ра мо и х, г ра д и мо у н у т ра ш њ е мо деле и од р е ђује мо мог уће п ут ањ е к р ет ањ а на шег т ела. К ако А лв а Но е (A lva Noë) каже: Пе рцепт и вно ис к ус т во је нач и н су о ча ва ња са т и м ка к ве су с т в ари к р оз конт а к т са он и м к ако и згледају. О в ак а в дог овор иск ус т в а и ви ђе ња ука зу је на ду а ли тет пер цеп ци је ко ји ау тор илу стру је на приме ру та њи ра без об зи ра на то са ко је стра не гле да мо та њир, ми зна мо да је он окру гао иа ко угао по сма тра ња не мо ра да нам при ка же тај об лик. По Р у до л фу А р н х ај м у ( Ru d ol f A r n he i m) м и гле д а мо у р е л а ц и ји, и л и, к а ко ау т о р кон с т а т у је, у би ло к а к в ом т р а г у о с т а в љ е ном н а по в р ш и н и т ра ж и мо сл и ч но с т и (и з ис к у с т ва) на ко је у к а зу је њи хо ва форма; у виђамо њ е г о в е г р а н и це. Ц рт ежом сме ш т амо по к р е т св ог т ел а н а пов рш ин у, он је од ра з оно г а ко г а је на п ра вио. Ка о т ака в, ц рт еж не м и нов но у по ре ђу је мо у од но с у на на ше т е ло; ко ри с т и мо оно ш т о ви д имо у р ел ац ији. Ж ив о тно ис к у с т в о т а ко ђ е п ри ме њу је мо у т у м а че њу ц р т е ж а (л и ков не ф о р ме). То с е по с е б но мо же п ри ме т и т и у н а ч и н у н а ко ји а н а л и зи р а мо а п с т р а к т н у ком по зи ц и ју. У ф о р м а л ној а н а л и зи н ај п р е оп а ж а мо ви з у е л не е ле ме н т е, упо ре ђу је мо их, кон ста ту је мо њи хо ве од но се и ту ма че ње ба зи ра мо у одно су на жи вот но ис ку ство. Ау тор кроз цр теж да је низ при ме ра на ко јим а ов а т в рд њ а би в а оч и глед н а. По Ле ј ко фу, Џон с о н у и Ну њ е з у (G e o r ge La koff, Mark Johnson, Ra fael E. Núñez) на ши основ ни пој мо ви не до ла зе из до ме на чи стог ума, ли ше ног те ла, већ су уте ме ље ни у то ме што опаж а мо св е т и по с т о ји мо у њ е м у. Но в о р а з у ме мо по мо ћу оно г а ш т о н а м је по зн а т о; а п с т р а к т но н а с т а је у од но с у н а р е а л но. К а ко ау т о р см а т р а, ц р т а њ е је ви д гле д а њ а, ви д с а зн а њ а. М а с а к и С у в а и Б а р б а р а Тв е р ск и (Ma sa ki Su wa, Bar ba ra Tve rsky) ка жу: Цр та ње је сред ство за усаглашав а њ е р а з г о в о р а с а с а м и м с о б ом. О в ај н а ч и н б е ле же њ а м и с л и, ко ји н а с т а је у ко р е л а ц и ји н а ше г ви з уе л ног си с т ем а и спос о бнос т и д а вид имо у ре ла ци ји, по ау то ру про ши ру је гра ни це људ ског ми шље ња. То упра во до к а з у је Р у т -Б е рн с т ајн ( Ro b e r t S. Ro ot- B e r n s t e i n), ко ји је ус т а но вио д а н а у ч н и ц и ко ји с у по зн а в а л и у ме т но с т до л а з е до ви ше н а у ч н и х о т к ри ћ а. 535

7 Аут о р о бјаш њ ав а д а је т о з ат о ш т о ви де и з р а зл ич ит и х пе рспе кт ив а, и г р а ј у с е... к а ко б и с м о с т в о р и л и д о б р е м и с л и о ц е м о р а м о д а н ег ујем о до бр е гледа о це. По гла в љ е з а в р ша в а з а к љу ч ком да оп р е м љ ен и бр ојн и м нач ин и ма гле да њ а до би ја мо п ри с т у п м ул т и д и мен зи о на л ном ви д у, ш т о отва ра про стор за от кри ћа но вих ди мен зи ја. Сим бо лич ки, пе то по гла вље нас уво ди у Пе ту ди мен зи ју. На моме н а т с е в р а ћ а мо у Ра в а н и ју, где к в а д р а т и м а св о ју по с лед њу ви зи ју, у ко јој з а јед но с а с ф е р ом по с е ћу је т ач к а н и ју св е т б е з д и ме н зи ја. Т у он и с у с р е ћу њ е ног је д и ног с т а нов н и к а, т ач к у, а л и он а и х не п ри ме ћу је јер ни је у ста њу да пој ми ни ко га сем се бе са ме. Да би смо уви де ли дру ге д и ме н зи је по т р е б но је гле д а т и д а љ е од с е б е и с х в а т и т и д а по с т о је р а з ли чи ти угло ви гле да ња, па чак и они ко је ни смо у ста њу да са гле да мо. З а п р е в а зи л а же њ е р а з л и к а и п ри х в а т а њ е д ру г а ч и ји х ви ђ е њ а по т р е б н а је и м аг и н а ц и ја. О в а п е т а д и м е н з и ја је н е о п ход н а з а с п о з н а ј у с в е т а и зв а н н а с с ам и х, и л и д руг ач ије р ече но, к ако би смо ви де л и д а љ е од св ог но са. Етјен Пе ла прат и Мајкл Кол (Eti en ne Pe la prat, Mic hael Co le) твр де: И м а г ин ац и ја је т а ко ја по п у њ а в а п р а з н и не и по в е з у је де ло в е, и т и ме п р а в и с т а б и л н е и ц е л о в и т е с л и к е ко ј е н а м о м о г у ћ а в а ј у д а м и с л и м о и де ла мо. Пов езив ањ ем с т ат и чн и х с ек в енц и ко је с у р е з ул т ат д и на м и ч ног кре тања наших очи ју (по сма тра ња) има ги на ци ја нам омо гу ћа ва да премо с т и мо ш у п љи не у пе р це п ц и ји и ком п ле т и р а мо с л и к у. Ау т о р н а в о д и соп стве ни при мер су пер хе роја Локермана (Lockerman) кога је као стрипског ју на ка сми слио са 13 го ди на. Он има са мо јед ну су пер моћ: да про ђе кроз би ло ко ја вра та и иза ђе кроз би ло ко ја дру га би ло где и би ло ка да... Пр о с т о р и з ме ђу т о д в о је в р а т а (п у ко т и н у) ч и н и и м а г и н а ц и ја. Локе рм а н је на стао као ре зул тат ау то ро ве фа сци на ци је кљу че ви ма и бра ва ма из детињ ства, кроз деч је ди ле ме као што су шта је у ку хињ ском кре ден цу?; шта је иза за кљу ча них вра та та ва на?, као и зе мља ма чу да у ко је се с т и же п р о па да њ ем к р оз з е ч и ју ру п у... И ма г и на ц и јом мо жемо с т ић и в а н г ран ица по знат ог а л и најп ре мо рамо у видет и п ра г о ве, је р сва ка вра т а има ју дво ја ку при ро ду, исто вре ме но су и ба ри је ра и про лаз. Сто га и прич е мо же мо с х в ат ит и к а о с в ојев рс т а н п р ол а з. О н е н а м п руж ају у в и д у дру ге ди мен зи је, у ко ји ма смо сло бод ни да спо зна мо ту ђе ми сли и укључи мо их у соп стве не, као што је Ко пер ник то ура дио. Уко ли ко по се дује мо не ку су пер моћ, он да је она упра во у то ме да пу тем ма ште мо же мо да сагледамо димензије које су скри вене у на ма и ство ри мо ко ор ди натне си сте ме пу тем ко јих исти свет по сма тра мо на раз не на чи не. Ау тор з а в р ш а в а п о г л а в љ е к р о з а л е г о р и ј у ц р т е жо м п о р т а л а (в р ат а) који с е сим бо лич ки на ла зи усред пу сти ње и отва ра нам пут у не по зна то. На кон што на кри ли ма ма ште на по кон успе мо да про ђе мо кроз овај пор тал, ула зи мо у ше сто по гла вље под на сло вом Бра зде. На шли смо с е у г о м и л и к а п љи ц а, оне с е см а њу ју, р а с по зн а је мо к и ш у, и з њ е н а с т а је ба ра ко ја се ули ва у је зе ро и ства ра ток. Мно штво тра го ва ко је пра ти 536

8 ове то ко ве ули ва ју се у ре ку. Ова ква ре ка иде ја и са зна ња, чи ји су ток с т в о р и л и н а ш и п р е ц и, ч и н и н а ш у и с т о р и ј у. Њ е н о ко р и т о је с а в р ш е н к а л у п з а т р а с у н а ше г д а љ е г п у т а. Д у б о ко је у т е ме љ е но и и з д у би не њ е го вих бра зди те шко је прет по ста ви ти да су га љу ди по пут нас створи л и. У п р о це с у п р е в а зи л а же њ а с оп с т в е н и х ог р а н и че њ а с т в о ри л и смо моћ не с т ру к т у ре. Оне су вре ме ном по с та ле оно с т о Лу ис Ма мфорд ( Lew is Mu m fo r d) н а зи в а ме х а н и змом ко ји си н х р о н и з у је н а ше де л а њ е. С в а к а идеја, уколико је при хва ти мо као ап со лут ну, мо же да нас доведе у ситуаци ју да је сле по пра ти мо. Оног мо мен та ка да пре ста не мо да пре и спи тује мо с т в а ри око с е б е по с т а је мо р о б о ви с оп с т в е н и х с а зн а њ а, з ар обљ ен и, р а в н и. Ис к у с т в о н а с у ч и д а пос т ане мо в е ш т и у с т в арим а које р ад имо, фор м ирамо навике, и оне на м временом пос т а ју п риродне. Међут и м, Џон Дјуи (John De wey) упо зо ра ва : Са ма са ви тљи вост ко ја нам то омо гућ а в а би в а у г р о же на к а да на ви ке к р е н у да на с о б у зи ма ју, оме т а ју ћ и на ш у ф ле к си би л но с т. С в а ко д не в не н а ви ке с у ж а в а ју људ ск у св е с т и т р е б а д а по к у ш а мо д а и х кон т р о л и ше мо. Ау т о р д а је п ри ме р св о је с у п ру г е, ко ја че сто ме ња пу та њу ко јом иде на по сао. Ова кав при ступ не са мо што јој омо гу ћу је да из бег не ру ти ну по са о ку ћа, ку ћа по сао, у ко јој мно ги пров о д е с ат е, в е ћ јој п р у ж а п р и л и к у д а н а и л а з и н а р а з л и ч и т е п р из ор е и пов ез ује нов е с т в ари. Пр ем а аут ору, т о је с л и ч но оно ме ш т о у ме т н и ч к и по к ре т си т у а ц и о н и с т а на зи ва de r i ve. По ен та је у то ме да на ша има ги наци ја мо ра оста ти ак тив на, јер ка ко ау тор ка же ки ша ће и да ље па да ти, и бра зде ће се и да ље фор ми ра ти, а ми тре ба да на ђе мо на чин да из њих ис ко ра чи мо, у су прот ном ри зи ку је мо да се уто пи мо. Д ру г и и н т е р ме цо, При в е з а н и кон ц и, ау т о р по ч и њ е а ле г о ри ч но п ри чом о П и но к и ју (и а ко т о не н а в о д и е кс п л и ц и т но). Н и в о св е с т и ов е л у т ке, у п р ко с њ е н ој ф и з и чкој д им е нз ион а лн ос т и у п ор ед ив а је с а Ра в а н ц и м а. П и но к ио с в а к и д а н и м а с а в р ш е н у, и с т ов е тн у р ут ин у, ко ју је ау тор пред ста вио ни зом ани ми ра них се квен ци по пут оних у цр таном фи л м у. О н је и де а л н и п ри п а д н и к р а д н и ч ке к л а с е, успе ш но п р а т и све сво је ду жно сти, сва ког да на и на исти на чин. Јед но га да на де си ло се не ш т о не о че к и в а но. И з ле гл а с е л а р в а г у с е н и це и по че л а д а бу ш и ( је де) л ис т би љ ке ко ју је сва ко д нев но паж љи во зал и ва о на по че т к у сво је д нев не ру ти не. Од тог мо мен та, ка да ју је угле дао, не што су у ње му по ре ме тило. Ни је мо гао да пре ста не да ми сли о тој гу се ни ци. Уву кла се у сва ки н и в о њ е г о в е св е с т и; њ е г о в а д нев на ру т и на би ла је по р е ме ћена. У једном момен ту то ли ко се кон цен три сао по сма тра ју ћи је да му се обра ти ла речи ма: Ко си ти? Свест о све му што је спо знао мо мен тал но је по ста ла из врну та на о пачке. Истовремено, он схва та да је ве зан кон ци ма ко ји управља ју де ло ви ма ње го вог те ла, ко ји су све вре ме би ли ту али их он ни је в и д е о. Ау т о р з а т в а р а и н т е р м е ц о ц и т и р а ј у ћ и А л ф р е д а Но р т а В а ј т хе д а (A l f r e d No r t h W h i t e he a d): Ф и ло з о фи ја по ч и њ е ч у ђ е њ е м. 537

9 Сед мо поглавље, на зва но Вектори, ау тор отва ра цр те жом безл и ч н и х л и ко в а ко ји с е и з не ко л и ко т о ко в а (бра зд и) с л и в а ју у масу ( р ек у). О в ај ск у п б е ж и в о т н и х је д и н к и б е з и з р а з а и и де ја, г у с т о с а би јен у ок ви р с т р а н и ц е, к р е и р а у г у ш е н у а т м о сф ер у. К ако б и с е о в ак а в а мб ије н т и з б е г а о, по т р е б н а је иск р а ко ја о св е тљу је и не р т но с т, п р обија ф ас ад у оно га ка ко је сте, и от кри ва да смо све са мо не рав ни. По ау то ру она нас т а је р а з ви ја њ е м св е с т и о с е би и св ом ок ру же њу мо г у ћ но с т и д а с е б е исто вре ме но ви ди мо дво ја ко, као би о ло шко и со ци јал но би ће. За ову рела ци ју кре и ра ви зу ел ни сим бол на лик ге о ме триј ском сим бо лу ко ји ус пос т а в ља од нос ( у г а о) д ва век т ора, а т ако ђе под се ћа на ше с т ар. Са ма фор ма ов ог си м б о л а с у г е ри ше д у а л и т е т, а л и и си м би о з у. К р о з спо зн а ју, к а ко ви з у е л н у т а ко и кон це п т у а л н у, п р о ш и ру је мо хо ри з он т св ог ви д и к а д а би смо ви де ли да ље, ка ко ван сво јих ди мен зи ја та ко и ду бље у сво ју унутра шњост. На тај на чин по чи ње мо да схва та мо шта нас чи ни оним што је смо. Уко ли ко ис пра ти мо чи тав низ до га ђа ја ко ји су усло ви ли наш биоло шки на ста нак, као и ис ку ства и ин тер ак ци је из на шег дру штвеног окруже ња ко је фор ми ра ју наш иден ти тет, схва та мо да је све ове ве зе не могу ће исе ћи. На исти на чин на ко ји би Пи но кио без сво јих ко на ца остао са мо не по к ре т на л у т ка. Од во јен и од свег а оног а ш т о на с ч ин и, не можемо спо зна ти шта смо. Ка ко Бру но Ла тур (Bru no La to ur) пи ше: Еман ци паци ја не зна чи осло бо ђе ност од ве за, већ до бру по ве за ност. Кон ци су из вор но ви х а с о ц и ја ц и ја, а не ог р а н и че њ а ко ја т р е б а з а у з д а т и. К а о п ри ме р, ау т о р по р е д и Де к а р т ов н а ч и н и н т е р п р е т а ц и је, у ко је м је т р о д и ме н зи о н а л н и св е т ко ји р о т и р а св е де н н а с т а т и ч н у р а в н у ко о р д и н а т н у м р е ж у, с а м а п а м а с т а нов н и к а п а ц и фи ч к и х о с т р в а. О не н а п р ви по глед де л у ју с л и ч но, ме ђу т и м м а пе д о мо р о д а ц а н и с у п у т о к а з и в е ћ оп иси к р ет ањ а, њи хо во лич но зна ње о то ме где се са ста ју мо ре и не бо, ко је се пре но си к р о з п р и ч е њ е г о в и х п р е д а к а. З ап р а в о, њ ихов о в иђ ењ е с в ет а је б ил о з а сно в а но н а п р а ће њу п ри р од н и х по ја в а : к р е т а њу з в е з д а, п т и ц а, т а л а с а и в е т р а, под в од ног св е т а. По моћу ови х т р а г о в а -в ек т о р а п р о н а л а зи л и с у пут. Ау тор нас на мо ме нат вра ћа на иде ју оног што нас чи ни оним што је смо. Џон Дјуи де фи ни ше ка па ци тет не као пра зни ну ко ју тре ба по пуни ти из не ког спо ља шњег из во ра, већ као си лу ко ја је по зи тив но прис у т н а. М и по с е д у је мо по т е н ц и ја л ко ји т р е б а р а з ви т и ; н и т и смо с т а т и ч н а, н и т и до в р ше н а с т в о р е њ а. Погл ав љ е з а в р ш а в а ц и т а т ом Х а л и л а Џу б р а н а ( K h a l i l G i b r a n): Ва ш а де ц а н и с у в а ш а де ц а, он и с у синови и кће ри жуд ње жи во та за са мим со бом... ви сте лук са ког су се ва ша де ца по пут жи вих стре ла оти сну ла да ље. По след ње по гла вље, под на зи вом Бу ђе ње, ау тор по чи ње ди скуси јом о ед у к а ц и ји. У пе ри о д у одр ас т ањ а че с т о је моћ и з б о р а с оп с т в е ног п у т а, са зна њ а о с оп с т ве н и м мо г ућ но с т и ма (и и н т е ре си ма) у кон фр он т а ц ији с а т уђи м и дејам а, очек ив ањим а, м иш љ е њи м а. Д а би смо ис т р а ја л и н а св ом п ут у, к ако аут о р фиг ур ат и вно к аже, мор амо с т ат и н а св оје д в е 538

10 но ге од по чет ка, а за то је ве о ма ва жно има ти пра ви пар ци пе ла. Као п ри ме р н а в о д и св о је ц и пе ле. С е ри јом ц р т е ж а по к а з у је д а б р ој 4 4, ко ји но си, узи ма у об зир са мо ду жи ну (ра ван), али не и чи тав низ дру гих к а р а к т е ри с т и к а ко је ч и не н а ше с т о п а ло. Ра в н а њ е м с у м но г а с т о п а л а св е де н а н а ис т о. Уко л и ко з а не м а ри мо р а з л и ке, је д и н с т в е не кон це од који х смо с а ч и њ е н и, од у з и м а мо с е би п ри р о ђ е н у ок р е т но с т, н а ис т и н а ч и н к а о ш т о п о в и н о в а њ е т у ђ и м оч е к и в а њ и м а м о ж е б и т и п о г у б н о. Тр е б а и з б е ћ и б р а з де, уске с т а з е п р ед о д р е ђ е н и х ко р а к а, и ко р а ч а т и у ц и пе л а м а ко је смо с а м и од а б р а л и и с т а з а м а ко је с у с а мо н а ше ко л и ко и н а ш а с т о п а л а. К р о з н и з о в е о т ис а к а с т о п а л а аут о р к р еир а а пс т р а к тн и д и п т и х с а д и н а м и ч ном ком по зи ц и јом. Кон т у р е о т и с а к а н и с у и де н т и ч не, а сва ка при том има свој пут и свој ри там ко ра ка. За мо ме нат се у к а д а р в р а т ио си м б о л ше с т а р а. Аут о р н апо м и њ е д а р а з у ме в а њ е, н а ис т и на ч и н к а о и гле да ње, г ра д и мо у ре ла ц и ји. Ча к и к а да спо ји мо ра з л и ч и т а ми шље ња про стор из ме ђу њих се не ру ши, већ да је по тен ци јал за но во ми шље ње. Раз ли ке су увек при сут не, но ве пер спек ти ве отва ра мо имаг и н ац и јом, а недов р ше но с т н а м н у д и мо г у ћ но с т д а с е у в е к неш т о може от кри ти. Ис ку ство је ту да нас по ве де, иа ко се под ње го вим бре ме ном мо же стаг ни ра ти. И на исти на чин на ко ји на ше око стал ним по кре том о све жа ва по глед, с ред с т во да се и зд и гнемо и по д р ж и мо сво је м и ш ље ње мо же мо про на ћи у уру ша ва њу ре ла ци ја, од но сно од рав њујући. Симб о л и ч но, по с лед њи м ц р т е жом ау т о р п ри к а з у је де т а љ ок а, бу д и с е, а у ње го вој ро жња чи се ви ди ре флек си ја цр те жа са прет ход не стра не. Од р а в њи в а њ е је вид фи ло зоф ског дис кур са о на чи ну на ко ји гледа мо на свет око нас. Пу тем син те зе не пре кид ног ни за иде ја из на у ке и филоз офије аут о р к р е и р а це л и н у ко ју је т е ш ко о б у х в а т и т и, а мож д а још т е же оп и с а т и р е ч и м а. У не к у ру к у, а п с у рд но је и по к у ш а т и д а с е ов а к а в ви д де л а с у бл и м и р а п у т ем т ек с т а. У недо с т атк у б ољ ег, непос р едн ијег сред ства, ово дело је можда најбо ље описа ти але го рич ки као вул кан идеја у кон стант ном ста њу еруп ци је. Али до ова кве еруп ци је ни је мо гу ће до ћи из јед ног из во ра и на је дан на чин, у пи та њу је чи та ва мре жа ре чи, сим бо ла и сли ка. Текст је као и у сва ком стри пу сим пли фи ко ван ка ко би био при ла го ђен што ши рој пу бли ци, док је цр теж с дру ге стра не ве о ма ком плек сан и оби лу је раз ли читим сти ловима, који се мењају у зависнос т и од и де је ко ју п р ед с т а в љ а ју. Н а мо ме н т е је а ле г о ри ч к и, н а мо ме н т е сим бо лич ки, по не кад илу стру је, а по не кад чи ни са др жај. Овакав, динам и ч а н н ач и н и зр а ж а в а њ а, н а к р ај њ е и н в е н т и в а н н а ч и н и з б е г а в а о н у с т а ру н а ви к у с лев а н адесно, од озг о н адоле ко је с е н а и з глед не мо же мо о т а р а си т и. Ау т о р н а м у к а з у је н а п р о б ле ме ко је је зи к к а о о снов но с р едс т во и н те лек т у а л ног из ра жа вања носи са собом. У сво јој нај ра зви је н и јој ф о р м и он чес т о пос т аје с ход а н с амом с еби, и л и уској г руп и окор ел и х фа но ва. Као такав ла ко би ва не до сту пан обич ном Ра ван цу. Ле пота ове књи ге је упра во то ме што иде је пред ста вља у ком би на ци ји ре чи 539

11 и ви зу ел ног и з ра за. Те ш ко је до к у ч и т и да л и је ц р т еж и л у с т ра ц и ја т ек с т а или је обрат но. Уло ге се сме њу ју на на чин сли чан оном на ко ји ау тор дефи ни ше Од р а в њи в а њ е к а о ис т о в р е ме но гле д а њ е и з ви ше пе р спе к т и в а. На мо мен т е, на ч и ном на ко ји п р ед с т а в љ а с а д р ж ај С у з е н ис у по тп унос т и успе ва да по ре ме ти ли не ар но чи та ње тек ста и на у чи нас да са др жај пос м ат р амо и з р а з н и х у г л о в а, д а г л е д а мо с п и р а л но, ч и т а мо у н а т р а ш ке. Али моћ на ви ке је не што са чи ме и сам мо ра да се су о чи, јер упра во она да је с т ру кт у ру бе з ко је би ко хе рен т но с т де ла ла ко мо гла да се и з г у би ча к и кад је у пи та њу стрип, на исти на чин на ко ји сли ка без ком по зи ци је па да у про сто ру. Приступ цр те жу је та ко ђе спе ци фи чан јер оби лу је мно штвом стило ва, што ни је ти пич но за стрип. Мно ги цр та чи, а по себ но они ко ји су а к а де м ск и о б р а з о в а н и, ов а к ву би р а зно л и ко с т мо гл и д а п р о т у м а че к а о не ко хе р ен т но с т е с т е т ског и з раз а. Ра з ма т ра ју ћ и ис к љу ч и в о с т и л ц р т е ж а, по је д и не с т ра н и це мо г у де ло в а т и на и в но, док су д ру г е ве о ма ком п лек сне компози ц и је једнос т а вно с т о је с аме з а с е б е. Н а и з глед, ау т о р с е з а и с т а до б р о по т ру д ио д а св а к а с ле де ћ а с т р ан иц а и з гле д а д ру г а ч и је (с е м у п а р и з у з е т а к а к а д а к р е и р а д и п т и х). По с е б но с у з а н и м љи ви ц р т е ж и у ко ји м а т е кс т, по не к а д в е о м а с ло же н, ко ри с т и к а о ви з у е л н и е ле ме н т. Ме ђу т и м, естет ску или би ло ка кву дру гу ана ли зу овог де ла јед но став но је не мог у ће с а гле д а т и в а н њ е не це л и не. Ау т о р, по мом м и ш љ е њу, не ф о р м и р а стил као финал ни естет ски еле мент који про из и ла зи из умет нич ке праксе, већ раз ми шља кроз цр теж. Са мим тим, ток ње го ве ми сли, као и на чин на ко ји ана ли зи ра и по ве зу је идеје, директно утиче не само на композици ју сва ке стра ни це овог стри па већ и на на чин на ко ји је цр те жи ма п р едс т авио св а к и п ри к а з а н и мо т и в. И з ов ог р а з ло г а је св а к а с т р а на ов ог стри па део це ли не, али у исто вре ме и де ло за се бе. Мо жда вам се неке с т р а н и це не ће сви де т и, а л и ће в а с св а к а з а и н т е р е с о в а т и. О в о је п р ви стрип ко ји сам про чи тао а да је у исто вре ме о све му и ни о че му, ко ји не м а р а д њу а л и с е де ш а в а, ко ји је н а ц р т а л а јед н а о с о б а а и з гл е д а к а о де ло мно гих, и искре но га пре по ру чу јем, без об зи ра на то да ли сте Раван ци или не. Иван АЛ БРЕХТ 540

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1546131V УДК 7.097 791.221.51 прегледни рад ПУТ ОД ХЕ РО ЈА ДО АН ТИ ХЕ РО ЈА И УЖИ ВА ЊЕ У ТЕ

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443149T УДК 82.09:111.82 821.163.41.09-32 Пекић Б. оригиналан научни рад КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXII XXXIII ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXII XXXIII ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXII XXXIII ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information

ФАЛ СИ ФИ КА ТИ И ФАЛ СИ ФИ КА ТО РИ НА ТР ЖИ ШТУ ДЕ ЛА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ

ФАЛ СИ ФИ КА ТИ И ФАЛ СИ ФИ КА ТО РИ НА ТР ЖИ ШТУ ДЕ ЛА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти, Ка те дра про дук ци је у умет но сти и ме ди ји ма, Београд DOI 10.5937/kultura1650224P УДК 7.061 7.073/.075 339.138:7.075 прегледни рад ФАЛ СИ ФИ КА ТИ

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information