НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

Size: px
Start display at page:

Download "НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ"

Transcription

1 Пре глед ни чла нак doi: /zrpfns Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v m a il.c o m НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР Н Е ПО К РЕТ НО СТ И СА ОСВР ТОМ НА СУД СКУ ПРАК СУ Са ж е та к: Ци љ ов ог ра да је саг ледав а ње на че ла кон с т и т у т ив но с т и упи са у ре ги стар не по крет но сти са аспек та прав не те о ри је и ак ту ел не судске п рак се. Уо ча ва ју ћи п о с т о ја ње од ре ђе ни х т ен ден ц и ја да се, у ма њој и ли ве ћој мер и, одс т уп а од одредаба з акон а које рег ул и ш у ов у о бл ас т, а ут ор скре ће па жњу на мо гу ће по сле ди це ова кве при ме не пра ва. Свр ха на че ла уписа у јав не књи ге за п ра во је у мог ућнос т и с уп ротс т ав љања укњижени х п рава свим тре ћим ли ци ма, ка ко би се обез бе ди ло њи хо во деј ство er ga om nes, contra om nes. Тај прин цип је би тан и ка да се упи сом већ по сто је ћа пра ва са мо п у бл и к у ју, а п ого т о в о а ко п ро ме на у п о г ле д у п ра в а т е к нас т аје уп исом. У т ом с ми с л у, го во ри се о де к ла ра т ив ном и кон с т и т у т ив ном зна ча ју уп и са у ре г и с т ар не п о кре т но с т и. У ра ду се ис т и че да на че ло кон с т и т у т ив но с т и упи са тре ба до след но при ме њи ва ти, она ко ка ко то закон и налаже, у контек сту оста лих на че ла ка та стра не по крет но сти и на че ла гра ђан ског права уоп ш т е. Са мо ова кво п о с т у п а ње с у до ва мо же обе з бе ди т и да за кон бу де исти за све, као и вла да ви ну пра ва и нео п ход ну прав ну си гур ност. Кључ не ре чи: ре ги стар не по крет но сти, на че ло упи са, кон сти ту тив - ност упи са, сти ца ње пра ва сво ји не, суд ска прак са. 1. Н А Ч Е Л А К А ТА СТ РА Н Е ПО К РЕТ НО СТ И Под на че л и ма з е м љи ш нок њи ж ног п ра в а под ра з у ме в ају с е најопш т ија пра ви ла ко ја ва же у овој обла сти. 1 Не ка од ових на че ла су из ри чи то би ла М и о д р а г О р л и ћ у: О б р е н С т а н ко ви ћ, М и о д р а г О р л и ћ, Ствар но пра во, Б еог р а д , 991

2 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) п р ед ви ђе на п р о п и си ма, док с у д ру г а и з в е де на т у ма че њ ем и уоп ш т а в а њ ем по сто је ћих пра ви ла и из це ли не зе мљи шнок њи жног пра ва. По ми шље њу не ких ау то ра, пра ви ла зе мљи шнок њи жног права, имајући у ви ду раз ли ке у бро ју и из бо ру на че ла, мо гу се све сти на пет на че ла и т о: н а че ло у п и с а (ф о р м а л но н а че ло), н а че ло ја в но с т и, н а че ло по у з д а њ а у з е м љи ш н е к њи г е, н а ч е л о п рв е нс т в ен о г р ед а и н ач ел о л ег ал ит ет а. 2 Ген е - рал но мо же мо за кљу чи ти да се по бро ја ним на че ли ма у на шем пра ву углавном да је ка рак тер нај оп шти јих пра ви ла зе мљи шнок њи жног пра ва. Је дин ствена (фактичка и правна) еви ден ци ја не по крет но сти у ви ду ка - т а с т р а не по к р е т но с т и, у ов ом мо мен т у је је д и на еви ден ц и ја не по к р е т но с т и у Ре п у бл и ц и С р би ји. 3 К а т а с т а р не по к р е т но с т и з а ме н ио је св е до т ад а по - с т о је ће еви ден ц и је. Н а и ме, де це н и ја ма п р е ф о р м и р а њ а т з в. и н т е г р и са н ог к ат а с т р а 4 у н аш ој з ем љи п ар ал е лн о с у п ос т ојал е т р и е в ид е нц ије н еп о - к р е тн ос т и. С ис т е м з ем љиш н и х к њиг а п ос т оја о је у В ојв од ин и и у у же м де л у Ср би је 5, док је у ју жној Ср би ји и на Ко со ву још увек ва жио та пиј ски си стем. 6 З а кон о п р е ме ру и к а т а с т ру и у п и си ма п р а в а на не по к р е т но с т и ма до нет је још го ди не 7, ме ђу т и м р е а л и з а ц и ји т ог п р оп ис а п рис т уп ило с е т ек до но ше њ ем З а ко на о д р ж а в ном п р е ме ру и к а т а с т ру и у п и си ма п р а в а на не по к р е т но с т и ма го ди не. Ва же ћ и З а кон о д р ж а в ном п р е ме ру и к а т а с т ру 9 сту пио је на сна гу 11. сеп тем бра го ди не и од та да је пре тр пео ви ше из ме на и до пу на. У овом ра ду, пр вен стве но ће мо се ру ко во ди ти од ред ба ма ва же ћег За ко на, те на че - ли ма ка та стра не по крет но сти, ко ја су њи ме уста но вље на. З а ко н о м с у п р едв иђ ен а с л е д ећ а н ач е л а 10 : н а ч е л о д р ж а в н о г п р е м е р а, на че ло упи са, на че ло оба ве зно сти, на че ло јав но сти, на че ло по уз да ња, на че - ло за ко ни то сти, на че ло пр вен ства и на че ло од ре ђе но сти. По бро ја на на че ла раз мо три ћемо крат ко и у основ ним цр та ма, ра ди све - о бу хват ни је ана ли зе кон сти ту тив ног деј ства упи са у ре ги стар не по крет но сти. 2 Вид. М. Ор лић, Ра ден ка Цве тић, С а в р е м е н а е в и д е н ц и ја н е п о к р е т н о с т и, Но ви Сад 2016, Је д и н с т в е н а (п р а в н а и ф а к т и ч к а) е в и д е н ц и ја н е п о к р е т н о с т и, р а з л и ч и т а од к а т а с т р а зе мљи шта фак тич ке еви ден ци је не по крет но сти, вид. Р. Цве тић (2016а), Ви д. Р. Ц в е т и ћ (2 016 а), и Д р а г о љу б С и м о н о в и ћ, Ре а ф и рм ац ија з ем љ иш н и х к њи г а, Прав ни жи вот 10/1998, В и д. С т е ф а н Ге о р г и е в с к и, Та п и ј с к и с и с т е м, Е н ц и к л о п е д и ј а и м о в и н с к о г п р а в а и пра ва удру же ног ра да, том III, Бе о град 1978, 273 и да ље. 7 Слу жбе ни гла сник СРС бр. 17/1988, 24/1988, 49/1989, 56/1989; пре чи шћен текст об ја вљен у бр. 28/ Слу жбе ни гла сник РС бр. 83/1992; из ме не и до пу не у бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 12/1996, 15/1996, 34/2001, 25/2002 и 101/ Слу жбе ни гла сник РС бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 од лу ка УС и 96/ Од ред бе чла на За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру. 992

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 На че л о д р ж а в н ог п ре м е ра под р а з у ме в а да с е к а т а с т а р не по к р е т но с т и т ј. фа к т и ч ко с т а њ е не по к р е т но с т и з а сн и в а на по да ц и ма д р ж а в ног п р е ме р а. К а ко је по ја м д р ж а в ног п р е ме р а ш и ри у од но с у на по ја м к а т а с т а р ског п р е - ме ра, нек и аут ори смат рају да би д руг ач ија т е рм инолог ија ви ше од г ов арала п р ав ом зна чењу ов ог начела. Наиме, и дент и фи к а ц и ја не по к р е т но с т и, би т на за ва љан прав ни про мет, до би ја се ка та стар ским пре ме ром, те је пре ци зније п р о п и са т и да се п ри ус т а но в љ а в а њу и од р ж а в а њу к а т ас т ра не пок ре т нос т и по ла зи од ка та стар ског, а не све у куп ног др жав ног пре ме ра. 11 На ч е л о у п и с а можемо п ос м ат р ат и к р о з д е ј с т в о ко је у п и с у к а т а с т а р не по крет но сти има на сти ца ње, огра ни че ње, пре нос и пре ста нак пра ва на не по к р е т но с т и ма. С о б зи р ом да у п ис у р е г и с т ар не по к р е т но с т и мо же и мат и кон с т и т у т и в но и де к ла ра т и в но деј с т в о, т а ко од р е ђу је мо и мо ме нат с т и ца њ а п р а в а. Укол ико з а кон у п и с у д а је кон с т и т у т и в но деј с т в о, он д а под но си л а ц з а х т е в а з а у п ис п ра в о с т и че т ек мо мен т ом у п и с а у р е г и с т а р не по к р е т но с т и, па је то мо ме нат ко ји прав ни по ре дак сма тра ре ле вант ним ка ко за по сно си о ца зах те ва, као сти ца о ца пра ва, та ко и за са ве сна тре ћа ли ца ко ја се по у зда ју у по дат ке ка та с т ра не по к ре т но с т и. На су п ро т то ме, ка да у п ис и ма дек ларат и в но деј ство, сам мо ме нат упи са је зна ча јан као мо ме нат од ког се мо же сма тра ти да су и сва тре ћа ли ца оба ве ште на да сти ца лац има од ре ђе но пра во ко је је у п и с а но у р е г и с т а р не по к р е тнос т и. Д ак ле, с т и ц а л а ц је св о је п р а в о с т е к а о ра ни је, на основу неког другог акта, који се у овој ситуацији, само публикује, од но сно пра во ко је сти ца лац већ има, по ста је по зна то и свим дру гим л и ц и м а. Та ко ђ е, од р е ђ е н а о б л и г а ц и о н а п р а в а мо г у с е у п ис ат и у к ат ас т а р не по крет но сти, па од тог мо мен та има ју деј ство пре ма тре ћим ли ци ма. На ч е л о о ба в е з н о с т и, ко је на ла же има о цу пра ва на не по крет но сти да под не се зах тев за упис не по крет но сти и пра ва сво ји не у ка та стар непокрет - но сти, те пред ви ђа да се ови упи си вр ше и по слу жбе ној ду жно сти, у складу са за ко ном, ја вља се као раз ли ка у од но су на кон цепт зе мљи шних књи га. Ка ко мо же мо при ме ти ти, има лац пра ва има ду жност и оба ве зу да под не се за х т ев за у п ис не по к ре т но с т и, од но сно свог п ра ва у к а т а с т ар непок ре тнос т и, те да му се не оста вља на во љу да ли ће то учи ни ти или не. У ве зи са овим, тре ба по ме нути члан 117. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру ко ји за ис - п у њ е њ е ов е о ба в е з е п р о п и с у је р ок од т ри де с е т да на од на с т а н к а п р о ме не, као и оба ве зу под но ше ња ис пра ва ко је су основ за упис. Свр ха овог, мо же мо ре ћи, но вог на че ла у на шем пра ву, је сте прав на си гур ност у сми слу ажур ног во ђе ња по да та ка о не по крет но сти ма и на ста лим про ме на ма. На че ло јав но сти по др жа ва са му свр ху јав ног ре ги стра о не по крет но - сти ма и пра ви ма на њи ма, а то је да су по да ци из тих еви ден ци ја јав ни и сви ма до ступ ни, те да сва ко ли це мо же, под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном, 11 Вид. Р. Цве тић (2016а),

4 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) и з в р ш и т и у ви д у т е по дат ке. Сло б о да у по зна в а њ а с а по да ц и ма о не по к р е т - но сти ма има за по сле ди цу нео бо ри ву прет по став ку да су сва ли ца за пра во и упо зна та са тим по да ци ма, те се су прот но не мо же до ка зи ва ти. У ве зи са тим, тре ба ис та ћи да за ин тересовано лице није дужно доказивати свој прав - ни ин те рес за увид у по дат ке. На че ло п оузда ња под ра зу мева да су сви подац и кат ас т ра непок ре тнос т и исти ни ти и по у зда ни, те да ни ко не мо же сно си ти штет не по сле ди це због тог по у з дања. На осно ву та ко фор м у л и са ног на че ла, мо гао би се извест и зак ључак да су еви ден ц и је не по к ре т но с т и и по да ц и у п и са н и у њи ма т ач н и и по т п у н и, та ко да са ве сна ли ца, ко ја се по у зда ју у та ко упи са не по дат ке не мо гу тр пе ти ште ту уко ли ко се упи са ни по да ци раз ли ку ју од ствар ног ста ња. Из то га, тако ђе, п ро из ла зи п ре т по с т а в ка да оно ш т о н и је у п и са но у ка т а с т ар не по к ре т - но сти, за прав ни по ре дак не по сто ји, иа ко је фак тич ко ста ње че сто дру га чи је. На че ло за ко н и т о с т и, са д р ж а но у од ред би ч ла на 6 4. Закона о д рж а вном п р еме ру и к а т а с т ру, и з ме њ е но је по с лед њи м и з ме н а м а и до п у н а м а З а ко н а из го ди не, па је та ко пре ци зни је фор му ли са но. Про пи са но је да се у пос т у п к у у п ис а у к ат ас т а р н епок р е тнос т и п р о в е р а в а д а л и с у и с п у њ е н и усло ви за упис ко ји су про пи са ни овим За ко ном и дру гим про пи си ма. На тај на чин на гла ше на је оба ве за ор га на ко ји спро во ди упис у еви ден ци ју не покрет но сти да од ре ђе не по дат ке про ве ра ва по слу жбе ној ду жно сти. На че ло првенства или приорите та односи се на временски редослед прије ма за х т е ва за у п ис, т е се, у за ви сно с т и од т о га, од ре ђу је временск и редослед упи са ко ји се од но се на исту не по крет ност. При то ме, тре ба по ме ну ти, ре ле - вен тан је мо ме нат при је ма зах те ва, а не ка да је ор ган ре шио по зах те ву. Смиса о у т вр ђи в а њ а ре до сле да у п иса појед ин и х п ра в а на не по к ре т но с т и ма је у то ме ш то се на тај на ч и н у т врђује редослед њиховог ст ицања и ост варивања. 12 Из у зе т а к од п ра ви ла п ред ви ђен је са м и м За ко ном 13 и од но си се на ре до след ре ша ва ња зах те ва, ка да се од ре ђе ним зах те ви ма, из раз ло га на ро чи те хит но - сти, да је пред ност у ре ша ва њу, без об зи ра на мо ме нат при је ма. На че л о од ре ђе н о с т и з а х т е в а да св а к и у п ис у к а т а с т а р не по к р е т но с т и бу де по т п у но од р е ђен у по гле д у не по к р е т но с т и на ко ју с е у п ис од но си, в р - сте упи са, пра ва, од но сно дру ге чи ње ни це ко ја се упи су је, као и у по гле ду с у бјек т а у п и с а, р е до с ле д а п р в ен с т в а у п и с а н и х п р а в а и исп р ав а н а о снову ко јих је упис из вр шен. Пре ма не ким ми шље њи ма, ов де не до ста је зах тев у по гле д у п р е глед но с т и, ко ја је била к ар а к т е ри с т и ч на з а з е м љи ш не к њи г е, т е је, с о бзир ом н а њихов п р ец из а н и једно с т а в а н с а с т а в, би ло л а ко с а зн а т и п р а в но с т а њ е не по к р е т но с т и Р. Цве тић (2016а), Вид. члан 125, ст. 6 За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру. 14 В и д. Ta t j a n a Jo s i p o v i ć у : N i k o l a G a ve l l a i d r., S t v a r n o p r a v o, Za greb 1998, 218 и Р. Цве тић (2016а),

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/ НА ЧЕ ЛО УПИ СА ДЕЈ СТВА На че ло упи са мо же мо по сма тра ти кроз деј ство ко је упис има на сти цање, пре нос, огра ни че ње, те пре ста нак пра ва на не по крет но сти ма. У том сми слу, уко ли ко се пра ва на не по крет но сти ма сти чу, пре но се и ог р а н и ча в а ју у п и с ом у к а т а с т а р не по к р е т но с т и, а п р е с т а ју б ри с а њ ем, у п ис има конститутиван ка рак тер, па та да го во ри мо о на челу уписа у ма теријалном сми слу, од но сно на че лу конститутивности упи са, на че лу упи са у ап со - лут ном сми слу. На су прот томе, у неким слу ча је ви ма, пра ва на не по крет но - сти ма мо гу се сте ћи пре упи са у ка та стар не по крет но сти, али и та да их је не о п ход но п у бл и ко в а т и и у ч и н и т и и х деј с т ву ју ћ и м п р е ма т р е ћ и м л и ц и ма, па у т ом с л у ча ју в а ж и на че ло де к л а р а т и в но с т и у п и с а, од но сно на че ло у п и- са у фор мал ном, ре ла тив ном сми слу. 15 Ствар на пра ва на не по крет но сти ма мо гу се сте ћи, огра ни чи ти или прес т а т и и п р е у п и с а у е виде нц ије непок р е тнос т и по с амом з ако н у (e x lege), н ас л еђ ив ањ е м и л и одл уко м д рж а вн о г о рг ан а, п од з а кон о м п р едв иђ ен и м усло ви ма. Већ је на ве де но да и у овом слу ча ју упис има од ре ђе ну свр ху, па можемо р ећ и д а у п и с п р едс т ав љ а дек л ар и с а њ е с т в а р но п р а в н е с и т у а ц и је ко ја већ по сто ји. Мо гао би се из ве сти за кљу чак да та ко на ста ли прав ни одно с по в о дом не по к р е т но с т и п р о и з в о д и п р а в но деј с т в о с а мо и з ме ђу с т р а на - ка (in ter par tes) по оп ш т и м п р ав ил им а г р ађ а нс ког п р ав а, св е д о моме нт а у п и са п ра ва у кат а с т ар не по к ре т но с т и, па т ек у п ис у кат а с т ар непок ре тнос т и с т в а р а а пс ол у тно де јс т в о (e rga o mn e s). 16 О бл иг ац ион а п р ав а, т акођ е, мог у би ти пред мет упи са у ка та стар не по крет но сти. С об зи ром да се прав ни пос ло ви з а к љу ч у ју на о сно ву са гла сне во љ е с т ра на к а, т а п ра в а с е с т и ч у сам и м скла па њем по сла, али су по свом ка рак те ру ре ла тив на, те де лу ју in te r pa rte s, па ће им тек упис у еви ден ци је не по крет но сти да ти деј ство пре ма сви ма, er ga om nes, con tra om nes. 17 Тре ба има ти у ви ду да ће, у за ви сно сти од то га да ли је прав ни од нос на с т а о де ри в а т и в н и м п р е но с ом и л и о ри г и на р н и м на ч и ном с т и ца њ а п р а в а упис има ти кон сти ту тив но или де кла ра тив но деј ство, с тим што се не сме з а не ма ри т и да с е к ри т е ри ју м по де ле де ри в а т и в ног и о ри г и на р ног с т и ца њ а п р а в а и кон с т и т у т и в ног и де к л а р а т и в ног деј с т в а у п и с а, р а з л и к у је. Узм и мо за при мер сти ца ње пра ва на сле ђи ва њем. С об зи ром да, у тој си ту а ци ји, наслед ни ци сво је пра во из во де из пра ва прет ход ни ка, оста ви о ца, ра ди се о дери ват и в ном нач и н у с т и ца ња п ра ва. Ме ђу т и м, са мо п ра во се с т и че у т ре н у т к у 15 Вид. T. Jo si po vić, Јо в а н Је рков и ћ, К а т а с т а р н е п о к р е т н о с т и к а о о с н о в н а е в и д е нц ија н еп ок р е тн ос т и и пра ви ма на њи ма, Гл а с н и к А К Во ј в о д и н е 12/1995, Вид. Т. Jo si po vić,

6 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) см р т и о с т а ви о ца, је р т а да до л а зи до о т в а р а њ а на с ле ђа, од но сно де л а ц и је. 18 Пре ма то ме, упис та ко сте че ног пра ва у ка та стар не по крет но сти је де кла рат и в ног к а р а к т е р а. 19 Ва жно је на по ме ну ти да са мо исти нит упис пред ста вља ва ља ни на чин с т и цањ а, п ро ме не и л и п ре с т а н к а зе м љи ш нок њи ж ног п ра ва. Уп ис је ис т и н и т уко ли ко су ис пу ње не све ма те ри јал не и про це сне прет по став ке, ко је предви ђа зе мљи шнок њи жно пра во, те ка да је упис у скла ду са ствар ним, ванкњи жним ста њем не по крет но сти, јер је зе мљи шнок њи жно пра во он да упис а но с а он и м с а д р ж а јем, о би мом и п р в ен с т в е н и м р е дом ко ји з а и с т а и ма. 20 Не и с т и н и т у п ис ов л а ш ћу је л и це ч и је је п р а в о по в р е ђе но да т р а ж и б ри с а њ е т ак в ог у п ис а, а л и не може п р оуз р оков ат и по в р е д у п р а в а с а в е сн и х т р е ћ и х ли ца, с об зи ром да ва жи на че ло по уз да ња у јав ни ре ги стар КОН СТ И Т У Т И В НО СТ У П И СА 3.1. По јам У на шем пра ву, прав ни по сао уго вор пред ста вља прав ни основ, iu stus ti tu lus, док је за пре нос пра ва сво ји не на не по крет но сти на но вог вла сни ка, при ба ви о ца, по треб на још јед на чи ње ни ца упис у јав ну књи гу, као на чин с т и ца њ а, mo d u s a cquire ndi. Ов де се ми сли на на чин сти ца ња у ужем сми слу, јер би на чин сти ца ња у ши рем сми слу об у хва тао све прав не чи ње ни це неоп ход не за пре нос пра ва сво ји не, па и сам i u s t u s t i t u l u s. 22 Да би на осно ву п р а в ног по с л а у г о в о р а о к у по п р о да ји, р а з ме н и и л и по к ло н у, п ри ба ви л а ц по с т а о в л а сн и к не по к р е т нос т и, не опходно је д а буд у исп уњ ен и одр еђ ен и усло ви. Пре све га, пре но си лац пра ва сво ји не мо ра за и ста бити власник ствари, а по том се сти ца лац на осно ву та квог пу но ва жног уго во ра у ре ги стру не по крет но сти мо ра упи са ти као вла сник. Ка да се ка же да уго вор мо ра би ти пу но ва жан, под тим се под ра зу ме ва да је за кљу чен у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу про мет не по крет но сти и на рав но, да са др жи све еле мен те по - т ребне за по с т о ја ње би ло ког обл и г а ц и о ног у г о во ра. У су п ро т ном се не мо же го во ри ти о пу но ва жном уго во ру ко ји је по до бан за сти ца ње пра ва сво ји не. Уго вор, сам по се би, не ма, да кле, тран сла тив но, већ са мо обли га ци о но деј ство, одно сно сам уговор не преноси пра во сво ји не са пре но си о ца на при- 18 Вид. члан 206 и 212 За ко на о на сле ђи ва њу, Слу жбе ни гла сник РС бр. 46/1995, 101/2003 од лу ка УСРС и 6/ Вид. Раденка Цветић, Домашај начела упи са и на че ла по уз да ња у ка та стар не по крет - но сти у на шој суд ској прак си, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2015, Вид. Т. Jo si po vić, Вид. Р. Цве тић (2015), Вид. О. Стан ко вић у: Обрен Стан ко вић, Ми о драг Ор лић, С т в а р н о п р а в о, Б е о г р а д 1999, 65.

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 б а в ио ц а. И з т ог р а з ло г а, у г о в о р је н е по ход но и з в р ш ит и у п ис ат и п р ав о св о ји не п ри ба ви о ца у р е г и с т ру не по к р е т но с т и. У ау стриј ском пра ву, као и у на шем, упис пра ва сво ји не у ре ги стар непо к р е тнос т и и м а кон с т и т у т и в но де ј с т в о, т ач н и је п р ав о н ас т аје у п ис ом у з е м љи ш н у к њиг у. 23 Тр еб а н агл асит и д а од н а че л а у п и с а по с т о је и з у з е ц и, ко ји с е од но с е на с т и ца њ е п р а в а на с ле ђи в а њ ем, по с е б не с л у ча је в е у н и в е р - з а л не с у к це с и је, од р ж ај и тд. 24 С уп р о тно т оме, у ф р а н ц у с ком п р аву у п и с и ма и н ф о р ма т и в но деј с т в о. 25 У т ом си с т е м у, п р а в о св о ји не на не по к р е т но - с т и п р еноси с е у т р е н у т к у з а к љу че њ а у г о в о р а о к у по п р о д а ји, д а к ле в а ж и кон се су ал ни прин цип. Ипак, ка ко би се за шти ти ла тре ћа ли ца, уго вор се п у б л и к у је ( у п и с у је у ја в н у к њиг у). С в рх а п уб л ик ац ије је и и ф о рм ис а њ е тре ћих ли ца о по да ци ма о не по крет но сти ма. 26 Пра в о св о ји не, х и по т е к а, с т в а р не и л и ч не с л у ж б е но с т и и л и д у г о р оч н и за куп на осно ву прав ног по сла или суд ске од лу ке, у на шем пра ву, сти чу се упи сом у ре ги стар не по крет но сти, те, мо же мо ре ћи да, у свим овим слу чаје ви ма, упис има кон сти ту тив ни ка рак тер. 27 З а ко ном о о снов ам а св оји нскоп р а вн и х од но с а п р ед ви ђ е но је с ле де ће: На осно ву прав ног по сла пра во сво ји не на не по крет ност сти че се упи сом у ја вн у к њиг у и л и н а д ру г и од г о в а р а ју ћ и н а ч и н од р еђ е н з аконом. 28 Ове од р ед б е и з но с е п р а ви л а о де ри в а т и в ном на ч и н у с т и ца њ а п р а в а св о ји не, је р с е п р а в о и з в о д и, де ри ви р а и з п р а в а п р е т ход н и к а, з б ог че г а с е ов а к а в на ч и н сти ца ња на зи ва и тран сла тив ним сти ца њем, с об зи ром да се пра во сво ји не, ко је већ по сто ји, пре но си са јед ног ли ца на дру го. 29 Уко ли ко прет ход ник има пра во сво ји не и прав ни по сао је пу но ва жан, след бе ник ће сте ћи пра во сво ји не упи сом у ка та стар не по крет но сти. Ово ре ше ње има бројне предно - сти чи ја ела бо ра ци ја је оп ште ме сто у док три ни зе ма ља ко је има ју си стем р е г ис т р а ц и је п р а в а н а не по к р е т но с т и м а з а сно в а н н а з ем љиш нокњиж ном 23 Nin el Ja s m i n e S adjad i u : D an iel a Je tz i ng e r Ho rn e r, Tat jan a Jos ip ov i ć, D ar in a Pet r ov a, St e v a n M a r o š a n, Pa u l Va n d e r Mo le n, Ni n el Ja s m i n e S a dja d i, L a n d r e g i s t r a t i o n a n d C a d a s t r e i n s e l e c t e d E u r o p e a n C o u n t r i e s (Au s t r i a, B u l g a r i a, C r o a t i a, H u n g a r y, Ne d e r l a n d s, S e r b i a), Wi en, Graz 2009, Ibid. и С о ф и ја Н и ко л и ћ, Е в и д е н ц и ја н е п о к р е т н о с т и у Ау с т р и ји ( П р а в н о н а с л е ђ е, ак ту ел ни кон цепт и трен до ви), Гл а с н и к А К Во ј в о д и н е 10/2011, Вид. М. Ор лић, Ibid. i Ga briel Marty, Pi er re Raynaud, Dro it ci vil, Les sûreté s, l a p u b li c i t e fo n c i è r e, tome III, 1 er vo lu me, Pa ris 1971, 367 и да ље. 27 M i r o sl av L a z ić u : R a d m i l a Ko v a č e v ić Ku š t r i m o v ić, M i r o sl av L a z ić, S t v a r n o p r a v o,ni š 2004, Члан 33 За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са, Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 6/1980, 36/1990, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 29/1996 и Слу жбе ни гла сник РС бр. 115/2005 др. з а ко н. 29 Вид. Bo ris Vi zner, Ko m e n t a r Z a k o n a o o s n o v n i m v l a s n i č k o p r a v n i m o dn os im a, Z ag r e b 1980,

8 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) си сте му, а сво ди се на ви сок сте пен прав не си гур но сти оства рен на че ли ма упи са, јав но сти и по уз да ња. 30 Чи ње ни ца да је упис у јав ни ре ги стар онај мо ме нат ка да до ла зи до с т ицања с т вар ног п ра ва на не по к ре т но с т и, у п и су да је конс т ит ут и вно дејс т во јер пре ње га ствар но пра во ни је на ста ло Прак тич но деј ство У прак си се мо же де си ти, ка ко че сто и би ва, да ку пац не по крет но сти ис п л а т и к у по п р о дај н у це н у, т е с т у п и у по с ед к у п љ е не не по к р е т но с т и, а л и ка ко ни је упи сан у ка та стар не по крет но сти као њен вла сник, то не мо же ис ти ца ти пре ма са ве сним тре ћим ли ци ма, ко ја се по у зда ју у по дат ке упи сане у ре ги стру не по крет но сти. У овом слу ча ју, вла сник би и да ље био претход ник ко ји је ствар оту ђио, јер је он, као та кав, још увек упи сан у јав ној књи зи. У случају да продавац или ње гов прав ни след бе ник под не се ре и винд и к а ц и о н у т у ж бу, к у па ц с е може п р ема њ ем у б р ан ит и п риг ов ор ом п р одат е и пре да те ства ри, e x c e p t io re i ve n d i te e t t ra d i te. О в де је в а ж но си т у а ц и ју с а - глед ат и и с а д ру г ог а спек т а. Уко л и ко у ме ђу в р е ме н у не исход и у к њиж бу, та кав купац, за ко ни ти и са ве стан др жа лац, ће сте ћи пра во сво ји не ори гинар ним пу тем про те ком де се то го ди шњег ро ка за одр жај из чла на 28. став 2. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са. 32 С л ед ом н а в е д е ног мо же мо з а к љу ч и т и д а је с у ш т и н а н ач ел а у п ис а у ја в не к њиг е у т оме ш т о у к њи жен а п р ав а мо ме н т ом у п и с а до би ја ју зн а ч ај а п с о л у т ног де ло в а њ а er ga om nes и на њи х с е п ри ме њу је з е м љи ш нок њи ж но пра во, док пре упи са у јав не књи ге сва та пра ва има ју ре ла тив ни ка рак тер де ло в а њ а in ter par tes и за њих ва же оп шта пра ви ла. 33 На и ме, за раз ли ку од по крет них ства ри, где је вла сник нај че шће и држ ал а ц, код не по к р е т но с т и с е л а ко мо же де си т и д а је јед но л и це у по с е д у исте, а дру го вла сник. Не по крет ност, на при мер, мо же би ти да та у за куп, мо же би т и ус т а но в ље но п ра во п ло до у ж и в а њ а. Код з а лаг ањ а непок ре тнос т и, ус по ста вља ња хи по те ке, непокретност остаје у државини хипотекарног дуж н и к а. Ц и љ пос т ојањ а з е м љиш н и х к њиг а, односно у р еђ ен и х е виде нц ија непок р е тнос т и, у п р а в о је с и г у р но с т п р а в ног п р о ме т а, који с е о б е зб еђује п ра вилом да се п ра во сво ји не на не по к ре т но ст и ст и че у п исом у јавн у к њиг у M i lo š Ž iv ko v ić, О k v a l i t e t u n ov iji h g r ađ a ns kop r avn i h p r opis a u S rbiji, P r a vn i z ap is i 1/2010, Р. Цве тић (2015), Mla den Žu ve la, Za kon o osnov nim vla snič ko prav nim od no si ma, ob jaš nje nja, ko men ta - t o r s k e n a p o m e n e, s u d s k a p r a k s a i d r u g i o d g o v a r a j u ć i p r o p i s i, Za greb 1985, B. Vi zner, Ibid.,

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 С дру ге стра не, тре ба ло би ов де на по ме ну ти да се са мим упи сом пра ва своји не у ка т а с т ар не по к ре т но с т и не с т и че по сед (д р жа ви на) већ са мо п ра во на по сед, од но сно п ра во на не пос редно вр ше ње фак т и ч ке в ла ст и на п ри ба в ље ној не по к ре т но с т и. 35 Уп ис, с т ог а, не можемо поис т овет ит и са с т ица њем д ржавине, је р у п ис ус т ва ри за сн и ва од нос из ме ђу в ла сн и ка не по к ре т но с т и и т ре ћ и х ли ца, по во дом сте че не не по крет но сти. У ве зи са тим, ва жно је ре ћи да пра во сво ји не по сто ји и ка да вла сник не вр ши фа тич ку власт на ства ри, ка ко је већ на ве де но. Фак тич ку власт на ства ри мо же има ти би ло ко је ли це и та чи ње ница ни је од зна ча ја за по сто ја ње са мог пра ва сво ји не вла сни ка. Сти ца лац ко ји је на о сно ву в а љ а ног п ра в ног по с ла у п и с а н у р е г и с т ар не по к р е т но с т и к а о вла сник има пра во сво ји не, без об зи ра да ли има и др жа ви ну. Др жа ви ну ствари ће оства ри ти ту жбом rei vin di ca tio у пе ре ном п ре ма ра н и јем в ла сн и к у и л и би ло ком дру гом ли цу ко је не ма сво ји ну, али има др жа ви ну Ствар не слу жбе но сти и хи по те ка Пра ви ло о сти ца њу пра ва упи сом, пред ви ђе но је и за сти ца ње ствар них с л у ж б е но с т и н а о с но ву п р а в ног по с л а. 37 Уго вор, као нај че шћи основ нас т а н к а с т в а р не с л у ж б е но с т и, ко ји је у ск л а д у с а з а ко ном з а к љу чен и з ме ђу в л а сн и к а по в л а сног и в л а сн ик а пос л у ж ног доб р а и овде п р едс т ав љ а с а мо i u st u s t i t u l u s, док је упис у јав ну књи гу нео п хо дан за сти ца ње слу жбе но сти као ствар ног пра ва (mo dus ac qu i ren di). Да би се из вр шио та кав упис, по требна је cla u s u la in ta b u la n di дозв ола, односно п ри с т а на к в ла сн и к а по с л у ж ног д об р а. П р ем а т ом е, с а м у г ов о р, з ас н ив а с а м о о б л и г а ц и о н и од н о с и н е м а деј с т в о п р е ма с а в е сном с т и ца о ц у не по к р е т но с т и. 38 Н а о сно ву од р ед би З а ко на о х и по т е ц и 39, без об зи ра на основ на стан ка х и по т е ке, ме р о да в а н је моменат у п ис а х ипо т е ке у на д ле ж н и р е г и с т а р, па с е сма тра да је на че ло кон сти ту тив но сти упи са ов де нај до след ни је и спр о ве - де но, с о б зи р ом да х и по т е к а н и к а ко д ру г а ч и је не мо же н и на с т а т и. 40 Исто би тре ба ло да ва жи и за ре ал ни те рет. 41 И а ко, по с в о јој п р и р о д и, р е а л н и те рет, оба ве зу је на чи ње ње, па са мим тим има ка рак тер обли га ци о ног права, тре ба има ти у ви ду да се оба ве за од но си на сва ко доб ног вла сни ка јед не не по к р е т но с т и, а у ко рис т од р е ђе ног л и ца и л и св а ко до б ног в л а сн и к а д ру г е 35 Ibid., R a d m i l a Ko v a č e v i ć K u š t r i m o v i ć u : R a dm il a Ko v a č e v i ć K u š t r i m o v i ć, M i r o sl av L a z i ć, S t v a r n o p r a v o, Niš 2004, Члан 52 За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са. 38 Вид. О. Стан ко вић, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 од лу ка УС и 83/ Вид. Р. Цве тић (2015), Ја с м и н а М. В у ко т и ћ, С т и ц а њ е з е м љи ш н о к њи ж н и х п р а в а у п и с о м у ја в н е р е г и с т р е, док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2012,

10 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) не по крет но сти. Сто га је логично да и реални терети настају уписом у регистар не по крет но сти. За на ста нак хи по те ке је бит но да се сти че од ли ца ко је је овла шће но да за сну је хи по те ку, да је та кав прав ни по сао пу но ва жан и на кра ју, да се хи по те ка упи ше у ре ги стар не по крет но сти. Упис у ка та стар не - по крет но сти је, да кле, као и упис дру гих пра ва на осно ву прав ног по сла, ка у за лан, с об зи ром да ње го во деј ство сти ца ње хи по те ке за ви си од пун о в а ж н о с т и п р а вн о г п ос л а, који ј е о с н о в т о г с т и ц а њ а. 42 К а ко х и п о т е к а мо же на ста ти са мо под усло вом да вла сник не по крет но сти ли це ко је је као та кво упи са но у ре ги стар не по крет но сти, да свој из ри чи ти при ста нак (clau s u la in t a b u la n d i) да с е њ е г о в а не по к р е т но с т мо же оп т е р е т и т и х и по т е ком, ја сно је д а д р ж а л а ц не по к р е т но с т и н и к а ко не мо же з аснов ат и х ипот ек у. 43 Упис, од но сно укњи жба хи по те ке уре ђе на је од го ва ра ју ћим од ред ба ма За - ко на о х и по т е ц и, З а ко на о д р ж а в ном п р е ме ру и к а т а с т ру, т е под з а кон ск и м ак ти ма. У прак си се мо же до го ди ти да се хи по те ка, као и дру га књи жна пра ва, сти чу од ли ца ко је је по гре шно упи са но као вла сник. Но ви ја суд ска прак са при зна је сти ца ње на осно ву по уз да ња, бар ка да је реч о из вор ној хипо т е ц и, од но сно код п р в ог с т и ца њ а х и по т е ке од в л а сн и к а ко ји је по г р е ш но у п и с а н. И ма ју ћ и у ви д у зна чај мо г ућ но с т и с а в е сног с т и ца њ а з а си г у р но с т п р о ме т а х и по т е к а р н и м по т ра ж и в а њи ма, мо же с е оче к ив ат и да ће с л учајеви у ко ји ма суд ска прак са при зна је мо гућ ност сти ца ња на осно ву по уз да ња у ре ги стар би ти све че шћи и да ће та мо гућ ност би ти про ши ри ва на све док не до би је онај обим ко ји јој по зна ча ју од го ва ра. 44 Прак са је по ка за ла да се че сто књи жно ста ње раз ли ку је од фак тич ког, од но сно в а н к њи ж ног с т а њ а. Сл у ча је ви ви ше с т ру ке п р о да је ис т е не по к р е т - но сти ни су би ли рет ки у суд ској прак си, па се пред су дом мо ра ло ре ши ти п и т а њ е с т и ца њ а не по к р е т нос т и у кол и ко је п р одав а ц, р ец имо, једном к у пц у пре дао ствар, од но сно не по крет ност у по сед, а дру го ме дао до зво лу за укњижбу. Та да је суд ре ша вао пред ме те у за ви сно сти од окло но сти слу ча ја, а во де ћи се прин ци пом са ве сно сти. Ка ко је већ на ве де но, исто се мо же до годи ти и код пра ва слу жбе но сти, али не и код хи по те ке и ре ал них те ре та За јед н и ч к а св о ји на с у п ру ж н и к а По ла зе ћ и од по ме н у т и х з а кон ск и х п ра ви ла о на ч и н у с т и ца њ а с т в ар н и х п р а в а на не по к р е т но с т и и на че л а кон с т и т у т и в но с т и у п и с а, о св р н у ће мо с е на ак ту ел ну те му за јед нич ке сво ји не су пру жни ка. На и ме, По ро дич ним за- 42 Ми лош Жив ко вић у: Дра гор Хи бер, Ми лош Жив ко вић, О б е зб еђ ењ е и у ч в рш ћ ењ е п о т р а ж и в а њ а, Бе о град 2015, М. Ор лић, М. Жив ко вић, Ј. Ву ко тић,

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 ко ном 46 је з аш т ићен су п ру ж н и к ко ји н и је у п и с а н у р е г ис т ар непок р е тнос т и, а ко ји је ти ту лар за јед нич ке сво ји не, има ју ћи у ви ду прет по став ку да имо - ви на ко ју с у с у п ру ж н и ц и с т е к л и р а дом у т о к у т р а ја њ а з а јед н и це ж и в о т а у бра ку пред ставља њихову заједничку имови ну. На овај начин ствара се прет - по став ка, ко ја је обо ри ва, да је не у пи са ни брач ни друг, та ко ђе вла сник непокретности, иако је као власник у регистру непокретности уписан само други брач ни друг. Ов де се по ста вља пи та ње ка ко се шти те са ве сна тре ћа ли ца, ко ја су се по у зда ла у зе мљи шнок њи жно ста ње и ко ја, по на шем ми шље њу, при ли ком за кљу чи ва ња правних послова са неким лицем, ни су дужна про - ве ра ва ти, да ли је то ли це у бра ку и да ли је за и ста ис кљу чи ви вла сник непок р е т но с т и. А ко с е о с ло н и мо н а н а че ло по у з д а њ а (пов е р ењ а) у под а т ке ка та стра не по крет но сти, са ве сни сти ца о ци не мо гу да тр пе штет не по сле - ди це за то што су се у упи са не по дат ке по у зда ли. Ово је, на рав но, ре ле вант но к а да с е зе м љи ш нок њи ж но с т ање ра зл ик ује од с т в арног с т а њ а. Тр еба ист аћ и да на че ло по уз да ња, без об зи ра што не ма екс пли цит не од ред бе о то ме, штити са мо са ве сног сти ца о ца, од но сно оног чи је је не зна ње да је упис у јав ном р е г и с т ру не и с т и н и т и л и не по т п у н оп р а в да но Суд ска прак са Ја чи прав ни основ за сти ца ње пра ва сво ји не на ис тој не по крет но сти При ли ком ана ли зе овог слу ча ја не ће мо зна чај ни је ула зи ти у чи ње нично ста ње, с об зи ром да је пре оп шир но, те пре ви зи ла зи по тре бе овог ра да, као и да је по ста но ви шту дру го сте пе ног су да, исто пра вил но и пот пу но у т в р ђе но, док је п р в о с т е пе н и с уд по г р е ш но п ри ме н ио ма т е ри ја л но п р а в о. 48 У кон к р е т ном с л уч ај у, т уж иљ а је под н е л а т у ж бу с у д у г о д и н е, ко јом је тра жи ла да се утвр ди да је сте кла пра во сво ји не на не по крет но сти по љо при вред ном зе мљи шту, те да ту же ни тр пи да се на осно ву те пре су де т у ж и љ а у к њи ж и у на д ле ж ној Сл у ж би з а к а т а с т а р не по к р е т но с т и. Н а и ме, у по ступ ку је утврђе но да је ту жи љи Ре ше њем управ ног орга на враће но предмет но зе мљи ште го ди не, на ко ме је у том мо мен ту пра во рас пола га ња има ло јед но пред у зе ће, као и да је ту жи ља од стра не истог ор га на уве де на у по сед да на го ди не, као и да се од та да на ла зи у мир ном и не сме т а ном по се д у зе м љи ш т а. Ту ж и љ а н и ка да н и је под не ла за х т ев за у п ис п р а в а св о ји не на д ле ж ном о р г а н у. З е м љи ш нок њи ж н и п р е т ход н и к т у ж и љ е, 46 Члан 176, ст. 2 По ро дич ног за ко на, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005, 72/2011 др. за кон и 6/ Ра д е н к а Ц в ет и ћ, З а јед н и ч к а с в ојин а с уп р у ж н и к а и с а в е с н о с т и ц а њ е п о у з д а њ е м у к а т а с т а р н е п о к р е т н о с т и, З б о р н и к р а д о в а Пр а в н о г ф а к ул т е т а у Но в о м С а д у 3/2016, Пре су да Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду, Гж. 3988/13 од го ди не, архив Суда. 1001

12 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) пред у зе ће, ко је го ди не и да ље пре ма ста њу у јав ној књи зи има пра во р а с по л а г а њ а спо р ном не по к р е т но ш ћу, р а с по л а же св о ји м по љ о п ри в р ед н и м зе м љи ш т ем, где се, и з ме ђу ос т а лог, на ла зи и пар це ла која је враћена т у ж иљи, та ко што га за ла же уме ша чу на стра ни ту же ног у овом по ступ ку, бан ци, ра ди обез бе ђе ња кре ди та. Уме шач том при ли ком ни је био упо знат са Ре шењем о вра ћа њу ко је је до нео управ ни ор ган, као ни са зах те вом за вра ћа ње з е м љи ш т а под не т ог од с т р а не т у ж и љ е. Уме шач, по т ом, г о д и не с т и че пра во сво ји не на за ло же ном зе мљи шту по осно ву вансудске хипотеке (за - к љу ч ивањем у г о во ра о за ме н и ис п у ње ња са ко ри сн и ком к ред ит а и залож н и м д у ж н и ком), т е у п и су је сво је п ра во у ка т а с т ар не по к ре т но с т и, па т а ко по с т а је вла сн и к и де ла зе м љи ш та ко је је вра ће но т у ж и љи. По том у ме шач, бан ка, г о д и не за к љу ч у је Уг о вор о к у по п ро да ји са ов де т у же н и м и т ужен и на основу тог у го во ра вр ш и у п ис п ра ва својине у катас тар непок ре тнос т и. Тако, т ужен и форма л но п равно пос таје в ласн и к зем љиш та, ко је је т у ж и љи вра ће но од л у ком управ ног ор га на и у чи јем је ту жи ља по се ду од го ди не. Пр в о с т е пе н и с уд је з а к љу ч ио да с у т у же н и и у ме шач би л и не с а в е сн и, те да је ту жи ља са ве сна и усво јио ту жбе ни зах тев ту жи ље. Дру го сте пе ни суд сма тра да је ова кав за кљу чак пр во сте пе ног су да по - гре шан, с об зи ром на утвр ђе но чи ње нич но ста ње, да уме шач и ту же ни ника да ни су твр ди ли да су у по се ду спор не не крет ни не, већ је то твр ди ло са мо пред у зе ће при ли ком за ла га ња, као и да по сто ји прет по став ка да онај ко з а ла же непок р е т но с т и ма д р ж а ви н у ис т е, а не и онај који своје пот раж ив ање о б е з б е ђу је з а ло же ном не по к р е т но ш ћу, по с е б но у си т у а ц и ји к а да с е о б е з б е - ђује по т ра ж ив ање ба нке. Д руг ос т епен и суд, т а ко, з а к љу ч у је да су се у ме шач и ту же ни по на ша ли са па жњом до брог при вред ни ка и до брог до ма ћи на, с о б з и р ом д а с у п р и л и ком п р о м е т о в а њ а с по р ног з е м љи ш а в рш ил и у в и д у ја в не к њи г е. С у п р о т но з а к љу ч к у п р в о с т е пе ног с у да, д ру г о с т е пе н и с уд, на осно ву из ло же ног, за кљу чу је да је ту же ни био са ве стан. У сит у а ц и ји к ада пос т оје д в а пос е бна п ра вна о снов а з а с т ицањ е п рав а св о ји не на ис т ој не по к р е т но с т и, о ја чем п р а ву т р е ба од л у ч и в а т и п ри ме ном на че ла са ве сно с т и и по ш т е ња и на че ла за бра не з ло у по т ре бе п ра ва. Због т о г а, ка да су оба сти ца о ца са ве сна, ја чи прав ни основ има сти ца лац ко ји је ис хо дио упис у јав ну књи гу. Ка ко је у кон крет ном слу ча ју ту же ни сти ца лац ко ји је ис хо дио упис у јав ну књи гу, у прав ној си ту а ци ји ка да су оба сти ца о ца са ве - сна, то је суд пре и на чио по би ја ну од лу ку, као у из ре ци ове пре су де. 49 Н а ов ом п ри ме ру мо же мо ви де т и к а ко с уд до с лед но п ри ме њу је на че ло кон с т и т у т и в но с т и у п и с а п р а в а св о ји не на не по к р е т но с т и, в о де ћ и р а ч у на о са ве сно сти, с об зи ром да је утвр дио да су оба сти ца о ца са ве сна, те је јед ном од њих мо рао да ти пред ност по зи ва ју ћи се на на че ла обли га ци о ног и ствар ног Ibid.

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 п р а в а. О в ак а в з ак ључ а к с уд а см ат р амо исп р а вн и м, је р је не доп у с т и в о д а т у же н и, к а о с а в е сн и с т и ца ла ц ко ји с е по у зда о у по дат ке у п и с а не у к а т а с т ру не по к р е т но с т и п ри л и ком к у по ви не не по к р е т но с т и, т е на кон т о г а и з в р ш ио у п и с св ог п р ав а у к ат ас т а р непок р е тнос т и, з н ач и с т е к а о п р ав о св оји не у скла ду са за ко ном, тр пи ште ту, а у ко рист ту жи ље, ко ја пре ко два де сет годи на ни је под не ла зах тев за упис пра ва сво ји не у над ле жни ре ги стар. Ва жно је на по ме ну ти да је суд сма трао да је ту жи ља, та ко ђе, са ве сна, јер је она сво је п ра во, з а п ра во, с т е к ла ориг инарн и м п у т ем, на о сно ву од л у ке у п ра в ног ор га на, али ка ко ни ка да ни је из вр ши ла упис истог у јав ну књи гу, суд је право ту же ног, ко ји је то учи нио, сма трао ја чим пра вом. У кон крет ном слу ча ју, нес а в е сно с т не к и х д ру г и х л иц а, која н ис у с т р а нке у пос т у пк у, см а т р а мо иреле вантним, јер се та ко не мо гу угро зи ти за ко ни то сте че на пра ва уме шача и ту же ног Сти ца ње пра ва јав не сво ји не на не по крет но сти ма Д ру г и с л у чај 50 је уто ли ко спе ци фи чан што се од но си на ти ту ла ре јавне сво ји не, на ко је се т а ко ђе п ри ме њу је За кон о д р жа в ном п ре ме ру и кат ас т ру, ко ји у члан 60. пред ви ђа да се сво ји на и дру га ствар на пра ва на не по кретно с т и м а с т и ч у, п р е но с е и ог р а н и ч а в а ју у п и с ом у к а т ас т а р непо к р е т но с т и (кон с т и т у т и в но с т у п и с а), а п р е с т а ју б ри с а њ ем у п и с а. Н а и ме, т у ж и л а ц, оп ш т и на, т о ком по с т у п к а п р е т ен д у је да до к а же да је т и т у л а р п р а в а ја в не св о ји не, т е по к у ша в а да ис хо д у је н и ш т а в о с т Уг о в о р а о за ку пу, ко ји је за кљу чен су прот но од ред ба ма чла на 34. За ко на о јав ној своји н и. Пр в о с т епен и с уд, позив ајућ и с е н а т е од р ед б е, з а к љу ч у је да је т а к а в Уг о вор н иш т а в је р је су п р о т а н од р ед ба ма За ко на о ја в ној сво ји н и. Ме ђу т и м, д ру г о с т е пе н и с уд к а же д а би с е т а к а в з а к љу ч а к п р в ос т е пеног с уд а мог а о при хва ти ти да је ту жи лац за и ста био ти ту лар јав не сво ји не у мо мен ту ка да је Уго вор о за ку пу за кљу чен. Ка ко се ту жи лац у то ку по ступ ка по зи вао на С по р а з у м о п р е у зи ма њу о ба в е з а у п р а в љ а њ а, од р ж а в а њ а и у р е ђе њ а на ч и на ко ри шће ња обје ка та у спорт ском цен тру, ту жи лац је сма трао да је са мо потпи си ва њем тог Спо ра зу ма сте као вла сни штво над пред мет ним објек ти ма, те да се у по гле ду упра вља ња и рас по ла га ња објек ти ма има при ме њи ва ти За кон о јав ној сво ји ни. Од ред бом чл. 25. ст. 1 За ко на о јав ној сво ји ни, ко јим се уре ђу је упис пра ва јав не сво ји не и пра ва ко ри шће ња, про пи са но је да се пра во јав не своји н е и п р ав о кор и ш ћ е њ а н а н е п о к р е т н о с т и м а у ја в н ој с в ојин и у п и с ује у јав не књи ге о не по крет но сти ма и пра ви ма на њи ма, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је упис пра ва на не по крет но сти ма. 50 Ре ш е њ е П р и в р ед н о г а п е л а ц и он о г с уд а, П ж. 5513/ од г од ин е, w w w. p a r a g r a f.r s /, 07. април

14 Је ле на Ј. Те ша но вић, Начело уписа у регистар непокретности са освртом... (стр ) Од ред бом чл. 60 ст. 1 За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру, ка ко је в ећ на в е де но, п р о п и с а но је к а ко с е с т и ч у, п р е но с е, ог р а н и ча в а ју и п р е с т а ју сво ји на и дру га ствар на пра ва на не по крет но сти ма. Из на пред ци ти ра них за кон ских нор ми про из ла зи да и оп шти на као јед ин иц а лок а лне с амоуп р ав е и носил а ц п р а в а ја в не св о ји не ис т о с т и че у скла ду са чл. 25 ст. 1 За ко на о јав ној сво ји ни, те чл. 60. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру. Пре ма то ме, и јав на сво ји на на не по крет но сти ма сти че се упи сом у јав не књи ге, ко ји се вр ши у скла ду са за ко ном, ко јим се уре ђује упис пра ва на не по крет но сти ма На че ло кон сти ту тив но сти упи са и дру га на че ла к а т а с т ра не по к р е т но с т и Имајући у виду да смо претходно анализирали начело конститутивно - с т и у п ис а, з а т и м с удском п р а кс ом по тк р еп ил и њ ег ову дос ледн у п римен у, сма т р а мо да је св р сис ход но а на л и зи р а т и т о на че ло з а јед но с а д ру г и м на че - ли ма зе мљи шнок њи жног пра ва, од но сно на че ли ма ка та стра не по крет но сти. Без об зи ра на све на ве де но, у на шој суд ској прак си на ла зи мо и дру гач и ј е од л у к е. П р ем а н ек и м с т ав ов им а д р у г о с т е п е н и х с у д о в а 52, за шти та к у п ц а не по к р е т но с т и, ко ји н и к а д а н и је у п и с а о св о је п р а в о у ја в н у к њи г у иде то ли ко да ле ко да се прак тич но де ро ги ра на че ло кон сти ту тив но сти уписа и на че ло по уз да ња у по дат ке ка та стра не по крет но сти, а по на шем ми шљењу и на че ло јав но сти. Ана ли зи ра ни слу чај од но си се на си ту а ци ју у ко јој је као вла сник у к ат ас т ру не пок ре тнос т и још у век у п иса н п р одава ц, иако је са к у пцем оверио ку по про дај ни уго вор, пре дао му не по крет но сти у по сед и примио износ купо про дај не це не. У на че лу, про да вац је ис пу нио све своје обавезе предвиђе - не уго во ром о ку по про да ји, те из ме ђу про дав ца и куп ца о то ме не ма спо ра. По ста вља се пи та ње шта се де ша ва у си ту а ци ји где је тај исти про да вац из вр шни ду жник у неком поступку, по осно ву ду га пре ма не ком свом по ве - ри о цу, као што је слу чај у овом пред ме ту. Та ко ђе, јед на од мо гућ но сти је и да се над про дав цем не по крет но сти, ко ји има свој ство иве сти то ра из град ње т е не по к р е т но с т и, да к ле п ри в р ед ног д ру ш т в а, о т в о ри по с т у па к с т е ча ја. У овом дру гом слу ча ју, из луч ни зах тев куп ца у сте чај ном по ступ ку је оправдан у си ту а ци ји, ко ја се нај че шће де ша ва у прак си да обје кат не ма употреб ну до зво лу, те с об зи ром да у јав ној књи зи не по сто ји, ку пац ни је ни мо гао да се упи ше као вла сник. Сва ка ко, ку пац ко ји ни је упи сао сво је пра во у јав ну књи гу, а био је ду жан (на че ло оба ве зно сти) оста је у не за вид ној ситу а ци ји, јер фор мал но прав но, ни је вла сник не по крет но сти. 51 Ibid. 52 Пре су да Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду, Гж. 1936/14 од го ди не, архив Суда.

15 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 С об зи ром да по ме ну ти слу чај из вр ше ња мо жда нај бо ље илу стру ју акту ел ну суд ску прак су, у да љој ана ли зи ће мо се пре те жно њи ме ба ви ти. Суд је у овој си ту а ци ји сма трао да је пра вил но, на из ве стан на чин, избе ћ и до след н у п ри ме н у од ре да ба за ко на ко је нор ми ра ју у пис п ра ва сво ји не на не пок ре т но с т и, т е је до не о од л у к у у ск ла д у са осе ћа јем п ра ви ч но с т и и не к и м оч е к и в а н и м пон а ш а њи м а п р о д а в ц а и к у п ц а у р е а л ном ж ив от у. О в ак в и м р е з о но в а њ е м с уд је п ру ж ио з а ш т и т у к у п ц и м а н а ш т е т у с а в есн и х т р ећ и х ли ца, ко ја су се по у зда ла у по дат ке ка та стра не по крет но сти. Пре ма та квом т ума че њу, к у па ц по с т а је в ласн и к м ног о п ре у п иса, већ п рил и ком з а к ључењ а у г о в о р а. М а кол ико ж и в о т но би л а оп р а в д а н а з а ш т и т а к у п ц а ко ји је ис п л а т ио це ну и про пу стио да се упи ше као вла сник у јав ну књи гу из не зна ња, не мара или би ло ког дру гог раз ло га, сма тра мо да се не мо же до зво ли ти да суд, у з а в и с но с т и од око л но с т и с л у ч а ја од л у ч у је хо ћ е л и п р и ме н и т и з а кон и л и сво ју од лу ку за сно ва ти на не ким дру гим кри те ри ју ми ма. Суд се ов де по зи ва на мо менат закључења уговора о купопродаји оправ - да в а ју ћ и св о ју од л у к у т и ме да је п р о да в а ц по т п и с а о и ов е рио к у по п р о дај н и уго вор, дао куп цу до зво лу за укњи жбу, при мио ис пла ту ку по про дај не це не и да он, од тог мо мен та, ви ше ни је вла сник не по крет но сти, као и да не ма ви ше би ло ка квих по тра жи ва ња пре ма куп цу по осно ву тог по сла. Ово је тач но, али ако си ту а ци ју по сма тра мо са мо у све тлу од но са про дав ца и купца (in te r p a r te s). Већ је ре че но да про да вац не мо же тра жи ти по вра ћај ствaри ко ју је про дао и пре дао и да ку пац у том слу ча ју има пра во пе ремп тор ног п риг о в о р а, п риг о в о р а п р о д а т е и п р е д а т е с т в а ри. Ме ђу т и м, ову си т у а ц и ју морамо посматра ти и у све тлу од но са пре ма тре ћим ли ци ма. Про дав чев по - ве ри лац је про тив ње га под нео пред лог за из вр ше ње и од лу чио да се на ми ри из вреднос т и непок ре тнос т и. Према зем љи ш нок њи ж ном с т а њу, у мо мен т у под но ше ња пред ло га за из вр ше ње, та не по крет ност је још увек у сво ји ни про - дав ца. По ста вља се, за тим, пи та ње, ка ко би тре ћа ли ца уоп ште и мо гла утвр ђива ти да ли је та кав упис исти нит и пот пун и за што би би ла ду жна да то ра де? Ако би се ова ква прак са на ста ви ла, то ли ко би смо се уда љи ли од за конских нор ми да би оне, на кра ју, ве ро ват но, по ста ле су ви шне и за ме ни ла би и х с уд ск а п р а к с а, ко ја, к а ко мо же мо п ри ме т и т и, н и је у јед на че на у ов ом по - гле ду. Опет, све сни смо да жи вот но си не ке си ту а ци је ко је је прав но те шко, па мо ж да и не мо г у ће у р е д ит и, па пош т ујућ и спе ц и фи ч но с т св а ке си т у а ц и је, ов де на сто ји мо да, при ме њу ју ћи за кон, по ну ди мо оп ти мал на ре ше ња. П р е м а н а ш е м м иш љ ењу, с в рх а с в и х н а ч е л а к а т а с т р а н е по к р е т но с т и је с т е у п р а в о у њи хо в ој комп леме нт а рнос т и, д ак ле п римен и и пош т ов ању свих на че ла зајед но, јер сва ко од њих до при но си свр си по сто ја ња еви ден ција не по крет но сти и пра ва на њи ма. Циљ је упра во да се обез бе ди по сто ја ње у р ед не, а ж у рне и т ачне е виденц ије, ч ији ће по д а ц и би т и сви м а до с т у п н и. 1005

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443149T УДК 82.09:111.82 821.163.41.09-32 Пекић Б. оригиналан научни рад КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ

More information

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону УДК: 271.2-248.44-277 УДК: Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 165 172. Побожна фризура Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија,

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА *

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА * УДК 321.7:339.97 Ори ги нал ни на уч ни рад Ве сна Стан ко вић Пеј но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град Српска политичка мисао број 3/2014. год. 21. vol. 45. стр. 111-133. МЕ КА МОЋ ВЛА

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information