ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

Size: px
Start display at page:

Download "ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)"

Transcription

1 Пре глед ни чла нак : doi: /zrpfns Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Са ж е т а к: Пр е д м е т п а ж њ е а у т о р а с у п о је д и н е о др е дб е К р ив и чн о г за ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма ко ји ма се уре ђу ју од ре ђе ња пи та ња ма тер и ја л ног п ра в а. Ау т ор п ре до ча в а ка ко од го в ор нос т за п ре к р ш ај може б ит и стро жа од кри вич не од го ворности. На осно ву по је ди них од ре да ба два ка знена за ко на (Кри вич ног за ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма) до ла зи се до за к ључ ка да се у ч и н и л а ц п ре к р ш а ја м о ж е с т р о ж е ка з н и т и не го у ч и н и л а ц к р и в ич н ог де ла. У ра ду се, пре све га, ука зу је на: кри ви цу, по ку шај де ла, не по до бан по кушај, до бро вољ ни од у ста нак, под стре ка ва ње, ка зне не по е не, јав но об ја вљива ње пре су де и пре ста нак ме ра без бед но сти на осно ву суд ске од лу ке. Кључ не ре чи: кри вич но де ло, прекршај, ка зне ни по е ни, по ку шај, кри ви ца. 1. К РИ ВИ Ц А З а ко но да в а ц је и з а к т у е л ног З а ко на о п р е к р ша ји ма 1 и з о с т а вио к р и в и ц у из оп штег пој ма пре кр ша ја. Ме ђу тим, из дру гих од ре да ба За ко на ја сно произ ла зи да је кри ви ца н е опх о дн и е л ем е н т да би по сто ја ла од го вор ност физи ч ког л и ц а и п р ед у з е т н и к а. Д а би по с т о ја л а од г о в о р но с т ови х с у бје к а т а пре кр ша ја по треб но је да су они по сту па ли са уми шља јем или из не ха та. * Ра д п р ед с т а в љ а н а с т а в а к и с т р а ж и в а њ а ау т о р а у д е л у ко ји с е од н о с и н а к р и в и ч н у и п р е к р шај н у од г о вор но с т. Пр ви де о ис т ра ж и в а њ а о б ја в љ ен је г о д и не. Ви д. И в а н Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део), З б о р н и к р а д о в а Пр а в н о г ф а к ул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2016, З а ко н о п р е к р ш а ји м а, Сл. гла сник РС, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 од лу ка УС. (у да љем тек сту и ЗП). 405

2 Др Иван Д. Ми лић, Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део) (стр ) Кри вич ним за ко ни ком 2 се про пи су је: (1) Кри ви ца по сто ји ако је учи ни лац у вре ме ка да је учи нио кри вич но де ло био ура чун љив и по сту пао са умишља јем, а био је све стан или је био ду жан и мо гао би ти све стан да је ње гово де ло за бра ње но. (2) Кри вич но де ло је учи ње но са кри ви цом и ако је учин и л а ц по с т у п а о и з н е х а т а, у ко л и ко з а кон т о и з р и ч и т о п р ед в и ђ а. 3 П р е м а ре ше њу КЗ-а увек мо ра да по сто ји уми шљај да би учи ни лац био од го во ран за учи ње но кри вич но де ло, док од го вор ност по сто ји и за не хат али са мо када је то за ко ном и з ри ч и т о п р о п и с а но. С об зи ром на ком плек сност овог ин сти ту та, ми ће мо се у по гле ду криви це за др жа ти са мо на по је ди ним пи та њи ма. По сто је кри вич на де ла ко ја могу да се учи не са мо са уми шља јем, не ка са мо из не ха та, али по сто је и она ко ја мо гу да се учи не са уми шља јем или из не ха та. Ако се кри вич но де ло мо же учи ни ти са уми шља јем или из не ха та, он да се за не хат про пи су је блажа ка зна. То се, по пра ви лу, чи ни та ко што се у јед ном ста ву про пи су је: Ако је де ло из ста ва ( ) овог чла на учи ње но из не ха та, учи ни лац ће се ка зни ти ( ). 4 С д ру г е с т ра не, п ре ма За ко н у о п ре к р ша ји ма за по с т о ја ње п ре к р шај не од г о во р но с т и до во љ а н је не хат у ч и н и о ца а ко п р о п и с ом о п р е к р ша ју н и је од ре ђе но да ће се ка зни ти са мо ако је пре кр шај учи њен са уми ш ља је м. 5 Ово ре ше ње је д и ја ме т ра л но су п ро т но од ре ше ња у Кри ви ч ном за ко н и к у. Не хат ка о бла ж и об л и к к ри ви це до во ља н је да би по с т о ја ла од г о во р нос т у ч и н и о ца за пре кр шај, а уми шљај са мо он да ка да је то по себ но про пи са но. Ова кво реше ње знат но олак ша ва утвр ђи ва ње кри ви це, па са мим тим и одговорнос т и у ч и н и о ца п р е к р ша ја. С о б зи р ом на а к т у е л н и За кон о п р е к р ша ји ма ја ко је т е шко до ка за ти да не по сто ји кри ви ца учи ни о ца тј. да не по сто ји не хат. 6 2 К р и в и ч н и з а ко н и к, Сл. гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 ис пр., 107/2005 ис пр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016. (у да љем тек сту и КЗ). 3 Чл. 22 КЗ. 4 На при мер: код кри вич ног де ла Не с а в е с н о п о с т у п а њ е при с п р а в љ а њу и из д а в а њу л е ко в а из чла на 255 про пи су је се: (1) Л и ц е о в л а ш ћ е н о з а и з д а в а њ е л е ко в а з а у п о т р е бу у м е д и ц и н и ко је и з д а д р у г и л е к у м е с т о п р о п и с а н о г и л и з а х т е в а н о г л е к а, а ко з а м е н а н и је д о з в о љ е н а и л и ко је н е н а п р а в и л е к у п р о п и с а н ој р а з м е р и и л и ко л и ч и н и и л и ко је оч и г л ед н о не с а в е сно по с т у п а п р и и з д а в а њу ле ко в а и т и ме п р о у з р о к у је по г о р ш а њ е з д р а в с т в е ног с т а њ а не ког ли ца, ка зни ће се за тво ром до три го ди не. (2) Ако је де ло из ста ва 1. овог чла на учињ е н о и з н е х а т а, учи ни лац ће се ка зни ти нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не. 5 Вид. чл. 20 ст. 1 За ко на о пре кр ша ји ма. 6 Кад на с т р а н и окри вље ног н е м а ни уми шљ а ја ни н е х а т а, н е м а ни к р и в и ц е, а т и м е ни п р е к р шај не од г о в о р но с т и за п р е к р шај. Из обра зло же њ а: По би ја ном п р е с у д ом ок р и в љ е ни је на осно ву чл а н а 218. тач ка 3. З а ко н а о пр е к р ша ји м а осло бо ђен кр и в и ц е да је учи нио п р е к р шај из чл а н а 332. став 1. тач ка 4. З а ко н а о б е з б ед н о с т и с а о б р а ћа ј а на п у т е в и м а јер н и ј е д о к а з а н о да је учи нио п р е к р шај за ко ји је п р о т и в њ е г а п од н е т з а х т е в за п о к р е т а њ е п р е к р шај ног п о с т у п к а. П р е м а и з в е д е н и м д о к а з и м а у в о з и л у ко ји м је у п р а в љ а о о к р и в љ е н и н а л а з и о се уре ђај ко ји м се мо же о т к р и в а т и или о м е т а т и рад уре ђа ја за м е р е њ е б р з и н е крет а њ а в о з и л а или д р у г и уре ђај за о т к р и в а њ е и д о к у м е н т о в а њ е п р е к р ша ј а. Т и м е п о с т о ј и бит но обе леж је п р е к р ша ја из чл а н а 332. став 1. тач ка 4 З а ко н а о б е з б ед н о с т и с а о б р а ћа ја на 406

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 По је ди ни пре кр ша ји по здравој логици мо гу да се учи не са мо са умишља јем, не ки са мо из не ха та, а исто та ко има и оних ко ји мо гу да се учи не ка ко са уми шља јем та ко и из не ха та. Ме ђу тим, ми смо за по тре бе овог ра да п р е гле д а л и не ко л и ко де с е т и н а з а ко н а, к а о и п р о п и с а н и же п р а в не сн а г е, ко ји ма се про пи су ју пре кр ша ји, али ни на јед ном ме сту ни смо на шли да се з а по с т о ја њ е п р е к р ша ја з а х т е в а уми шљај као об лик кри ви це. До ла зи се до ре ше ња да до но си о ци про пи са не ко ри сте мо гућ ност, ко ја се до зво ља ва Зако ном о пре кр ша ји ма, а ко ја се огле да у то ме да се за по сто ја ње пре кр ша ја про пи ше уми шљај као об лик кри ви це. Ма да, за што би то ра ди ли, за што би с а мо о т е ж а л и п о с т у п а к у т в р ђи в а њ а к ри ви це? О в а к ви м р е ше њ ем с е до л а зи и до јед не па ра док сал не си ту а ци је да пре кр ша ји ко ји мо гу да се учи не са мо са уми шља јем, п о п р о п и с и м а м о г у се учи ни ти и из не ха та. С об зи ром на то да се пре кр ша ји про пи су ју ве ли ким бро јем про пи са, нај че шће на на чин што се у окви ру ка зне них од ре да ба про пи су је да ће се з б о г п р е к р ш аја и з о д р е ђ е н о г ч л а н а у ч и н и л а ц к а з н и т и о д р е ђ е н ом к аз н ом, би ло би ну жно да се у окви ру њих про пи ше и да ће се учи ни лац ка зни ти са мо ако је пре кр шај учи њен са ум иш љ аје м, у ко л и ко до но си л а ц п р о п и с а има за циљ да ка жња ва са мо учи ни о це уми шљај них пре кр ша ја. Са да се по ста вља и дру го пи та ње, ко јом се ка зном ка жња ва учи ни лац уми шљај них, а ко јом не хат них пре кр ша ја? Ло гич но би би ло да се за не хатне пре кр ша је про пи су је бла жа ка зна у од но су на ум и ш ља ј не, као што је то слу чај у кри вич ном за ко но дав ству. Ме ђу тим, о то ме се у За ко ну о пре кр шаји ма ни шта не про пи су је. Та ко се до ла зи до ре ше ња да се истом про пи са ном ка зном ка жња ва ју ка ко учи ни о ци уми шљај них пре кр ша ја, та ко и они учини о ци из не х а т а. О в а к в о р е ше њ е је не п ри х в а тљи в о. Је д и но ш т о п р е о с т а је, је сте да се у судском поступку вред ну је кри ви ца при ли ком ин ди ви ду а ли зац и је к а з н е. Д а к л е, с у д и ја п р и л и ко м и н д и в и д у а л и з а ц и је к а з н е у ч и н и о ц у п р е к р ша ја м о ра да вред ну је о б л и к и с т е п е н к р и в и ц е. С дру ге стра не, ин диви ду а ли за ци ја ка зне не по сто ји ка да се из да је пре кр шај ни на лог. У том случа ју истом нов ча ном ка зном у фик сном из но су ка жња ва се учи ни лац прекр ша ја из н ес в ес н о г н ех ат а, као и учи ни лац ко ји је учи нио пре кр ша ја са д и ре к т н и м ум и ш ља је м. п у т е в и м а, ко ји чи ни ли це ко је п о с т у п и с у п р о т н о од р ед б и чл а н а 29. став 1, ако се уре ђај на ла зи у во зи лу. Ме ђу тим, да би по сто јао пре кр шај ну жно је да по сто ји и кри ви ца учи нио ц а (п р е м а ч л а н у 2. с т а в 2. З а ко н а о п р е к р ш а ји м а ко ји м је п р о п и с а н о д а н е м а п р е к р ш а ја уко ли ко је ис кљу че на про тив прав ност или кри ви ца иа ко по сто је сва бит на обе леж ја пре крша ја. Из утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња про из ла зи да окри вље ни ни је знао за по сто ја ње пред мет ног уре ђа ја, ан ти ра да ра, у во зи лу ко јим је упра вљао; да ни је при стао да у са о браћа ју уче ству је са та квим во зи лом и ни је знао, ни ти је мо гао зна ти да се та кав уре ђај на ла зи у в о зи л у и д а ће в о з е ћ и т о в о зи ло у ч и н и т и п р е к р ш ај. (...) (Пр е с у д а Пре кр шај ног а пе л а ц и о ног с у д а, Од е љ е њ е у Но вом С а д у, III-308, Прж. број 19081/14 од ). Из вор: елек трон ска б а з а п о д а т а к а P r o p i s i o n li n e,

4 Др Иван Д. Ми лић, Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део) (стр ) 2. ПО КУ ШАЈ ДЕ ЛА По сто је си ту а ци је ка да кри вич но де ло оста је не ком плет но, ка да учини лац оства ри са мо је дан ње гов део, или пак пре ду зме од ре ђе не рад ње ко је в о д е и з в р ш е њу к р и в и ч н о г д е л а. 7 Исто је та ко мо гу ће да пре кр шај оста је не ком пле тан. Да би по сто јао по ку шај, мо ра ју се оства ри ти три ну жна обиљ е ж ја: мо р а по с т о ја т и на м је р а, мо р а с е з а по че т и о с т в а р е њ е к а зне ног д је л а и д је ло не см и је би т и до в р ше но. 8 К ри ви ч н и м з а ко н и ком с е у р е ђу је по к у шај к ри ви ч ног де ла. 1) Ко са у м и ш љ а јем з а поч не и з в р ше њ е к ри ви ч ног де ла, а л и га не до вр ши, ка зни ће се за по ку шај кри вич ног де ла за ко је се по за ко ну мо же из ре ћи ка зна за тво ра од пет го ди на или те жа ка зна, а за по ку шај друг о г к р и в и ч н о г д е л а с а м о к а д з а ко н и з р и ч и т о п р о п и с у је к а ж њ а в а њ е и з а по ку шај. (2) Учи ни лац ће се за по ку шај ка зни ти ка зном про пи са ном за кривич но де ло, или убла же ном ка зном. 9 С д ру г е с т р а не, З а ко ном о п р е к р ша ји ма с е п р о п и с у је: За п о к у ш а ј п ре кр ша ја учи ни лац ће се ка зни ти са мо ако је то по себ но про пи са но. 10 Пр в о, ви ди мо да се не пре ци зи ра у че му се са сто ји по ку шај пре кр ша ја. Дру го, у З а ко н у о п р е к р ша ји ма с е не п р о п и с у је ко јом к а зном с е к а ж њ а в а у ч и н и л а ц ко ји п о к у ш а да учи ни пре кр шај. Да кле, за ко но да вац је тре бао да про пи ше да се учи ни лац у слу ча ју по ку ша ја м о ж е бл а ж е к а з н и т и. С уд п ри л и ком ин ди ви ду а ли за ци је ка зне мо ра да це ни по ку шај де ла. Це ни ће по ку шај прекр ша ја као олак ша ва ју ћу окол ност, јер За ко ном ни је про пи сан основ за ублаж а в а ње ка з не у слу ча ју по ку ша ја. Ме ђу тим, ако је реч о пре кр ша ју за ко ји се из да је п ре к рш ај н и н а лог он да се п ок уш ај не мо же у зе т и к а о ола к ша в а ју ћ а окол ност, већ ће се и за п о к у ш а ј у ч и н и л а ц к а зн и т и ис т ом нов ча ном к а зном у фик сном из но су као и за д о в р ш е н о де л о. Као што ни је мо гућ по ку шај сва ког кри вич ног де ла, исто та ко ни је мо гућ н и св а к и по к у шај п р е к р ша ја. К а о ш т о с е п р о п и с у је К ри ви ч н и м з а ко н и ком, по ку шај је мо гућ са мо са уми ш ља је м. По ку шај из не ха та се не мо же ни хи поте тич ки за ми сли ти, а и ка да би то би ло мо гу ће, то не би има ло ни ка кав криви ч но п р а в н и зн а ч ај. 11 С дру ге стра не, За ко ном о пре кр ша ји ма се ни шта у по гле д у к ри ви це не п ро п и су је. 12 Са да се до ла зи до зна ча ја уми ш ља ја и не ха т а код пре кр ша ја, а то зна чи да ни је мо гу ће да се учи ни по ку шај пре кр ша ја са уми шља јем ка да је реч о пре кр ша ју ко ји мо же да се учи ни са мо из не ха та. 7 Z o r a n St o ja n o v ić, K r i v i č no p r a v o Opšti deo, B e o g r a d, 2009, B r u n o M o s l a v a c, I z n i m n o ( p o s e b n o) z a k o n s k o p r o p i s i v a n j e (n o r m i r a n j e) k a ž n ji vo s t i p o k u š a ja, Zbo r nik ra do va Prav nog fa kul te ta u Spli tu, god. 53, 3/2016, Чл. 30 КЗ. 10 Чл. 16 ЗП. 11 St o ja n o v ić, op. cit., О ово ме вид. Игор Ву ко вић, Пр е к р ш а ј н о п р а в о, Бе о град, 2015,

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 Осим то га, ва жна је и по де ла на по сле дич не и не по сле дич не пре кр ша је. Зако ном о пре кр ша ји ма омо гу ћа ва се да се дру гим про пи си ма про пи ше кажња ва ње би ло ко јег пре кр ша ја, без об зи ра на за пре ће ну ка зну. Чи ни се да с е п ри л и ком п р о п и си в а њ а кон к р е т н и х п р е к р ша ја н и је м но г о во д и ло ра ч у на о овом пи та њу. На при мер: За ко ном о јав ном ре ду и ми ру 13 п р о п и с у је с е ко вре ђа њем дру гог или вр ше њем на си ља над дру гим или прет њом на ру ша ва јав ни ред и мир ка зни ће се нов ча ном ка зном од до ди на ра или ка зном за тво ра од 10 до 30 да на. Ко и з а зи в а њ ем т у че и л и у че с т во в а њ ем у њој на ру ша ва јав ни ред и мир ка зни ће се нов ча ном ка зном од до ди на ра или ка зном за тво ра од 30 до 60 да на. Ко пре кр шај из ст. 1. до 2. овог чла на из вр ши у гру пи од три и ви ше ли ца ка зни ће се ка зном за тво ра од 30 до 60 да на. 14 За п о к у ш а ј де ла из ст. 1, 2. и 3. овог чла на, ка зни ће се. 3. Н Е ПО ДО БА Н ПО К У Ш А Ј У од ре ђе ним слу ча је ви ма по ку шај кри вич ног де ла је пе по до бан из разл и ч и т и х р а з ло г а. К ри ви ч н и м з а ко н и ком с е п р о п и с у је да с е у ч и н и л а ц ко ји по ку ша да из вр ши кри вич но де ло не по доб ним сред ством или пре ма не под о б н ом п ре д м е т у мо же с е о с ло б о д и т и од к а зне. 15 К ри ви ч но де ло н и је би ло мо г у ће до в р ш и т и и л и с о б зи р ом на не по до б но с т с р ед с т в а, и л и с о б зи р ом на не по до б но с т п р ед ме т а р а д њ е и з в р ше њ а к ри ви ч ног де л а. 16 Мо гу ће је да се п о к у ш а п ре к р ш а ј не по до б н и м с р ед с т в ом и л и п р е ма не по до б ном п р ед ме т у, те да по сто ји по сто ји н е п о д о ба н п о к у ш а ј и з в р ш е њ а п р ек рш аја. Ме ђу т и м, За ко ном о пре кр ша ја ма се не уре ђу је ин сти тут не по доб ног по ку ша ја. 4. ДО БРО ВОЉ Н И ОД У СТА Н А К До б р о в ољ н и од у с т а н а к у р е ђу је с е К ри ви ч н и м з а ко н и ком н а с ле де ћ и на чин. (1) Из вр ши лац ко ји је по ку шао из вр ше ње кри вич ног де ла али је добр о вољ но од у с т а о од да љ ег п р ед у зи ма њ а ра д њ е и з в р ше њ а и л и је сп р е ч ио на с т у па ње по сле д и це, мо же се осло бо д и т и од ка зне. (2) Од ред ба с т а ва 1. овог ч ла на не ће с е п ри ме н и т и у ко л и ко у ч и н и ла ц к ри ви ч но де ло н и је до в р ш ио због окол но с т и ко је оне мо г у ћа ва ју и л и знат но о те жа ва ју из вр ше ње к ри ви ч ног де ла, или због то га што је сма трао да та кве окол но сти по сто је. (3) Осло бо дити се од ка зне мо же и са и звр ши лац, под стре кач или по ма гач ко ји је до бр овољ но спре чио из вр ше ње кри вич ног де ла. (4) Ако је у слу ча ју из ст. 1. и За кон о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/ Чл. 9 За ко на о јав ном ре ду и ми ру. 15 Чл. 32 КЗ. 16 St o ja n o v ić, op. cit.,

6 Др Иван Д. Ми лић, Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део) (стр ) у ч и н и ла ц до в р ш ио не ко д ру г о са мо с т а л но к ри ви ч но де ло ко је н и је об у х в а ће но к ри ви ч н и м де лом од ч и јег и з в р ше њ а је од у с т а о, у ч и н и ла ц се не мо же осло бо ди ти од ка зне за то дру го де ло по истом осно ву. 17 У л и т е р а т у ри с е на во д и да је ц и љ по с т о ја њ а и н с т и т у т а до бр о вољ ног од у с т а н к а од и з в р ше њ а кри вич ног де ла да се учи ни лац сти му ли ше да не до вр ши кри вич но де ло на тај на чин што му се ста вља у из глед мо гућ ност осло бо ђе ња од ка зне у случа ју да до бр о вољ но не до в р ш и з а по че т о к ри ви ч но де ло. 18 Мо гу ће је да из врш и ла ц по к у ша и з в р ше ње п ре к р ш а ја, а л и да до бр о вољ но од у с т а не од да љег п ред у зи ма ња ра д ње из вр ше ња и л и да сп ре ч и на ст у па ње по сле д и це. Ме ђу т и м, За ко ном о пре кр ша ји ма се не уре ђу је и н с т и т у т до бр о вољ ног од у с т а н к а ПОД СТ РЕ К А ВА ЊЕ Под с т р е к а в а њ е к а о о б л и к с а у че сн и ш т в а у р е ђу је с е у п р е к р шај ном з а ко но дав ству. За ко ном о пре кр ша ји ма поку шанo je да се по угле ду на Кривич ни за ко ник уре ди и овај ин сти тут. Да би смо ука за ли на ло ше за кон ско р е ше њ е у ЗП-у п р в о мо р а мо д а ви д и мо к а ко с е ов ај о б л и к а с а у че сн и ш т в а у р е ђу је К ри ви ч н и м з а ко н и ком. (1) Ко д ру г ог с а у м и ш љ а јем под с т р ек не да и з в р ш и к ри ви ч но де ло, к а зн и ће с е к а зном п р о п и с а ном з а т о к ри ви ч но де ло. (2) Ко д ру г ог с а у м и ш љ а јем под с т р е к а в а на и з в р ше њ е к ри ви ч ног де л а ч и ји по ку шај је по за ко ну ка жњив, а де ло не бу де ни по ку ша но, ка зни ће се као з а по к у ш ај к ри ви ч ног де л а. 19 Осим то га, КЗ-ом се про пи су је и: (1) Ако је к р и в и ч но де ло о с т а ло у п о к у ш а ј у под стре кач и по ма гач ће се ка зни ти за по ку шај. (2) Ако је из вр ши лац из вр шио лак ше кри вич но де ло од оног на које с е под с т р е к а в а њ е и л и по ма г а њ е од но си, а ко је би би ло њи ме о б у х в а ће но, под стре кач и по ма гач ће се ка зни ти за кри вич но де ло ко је је учи ње но. (3) Од ред ба ста ва 2. овог чла на не ће се при ме ни ти ако би се под стре кач стро же ка знио при ме ном чла на 34. став 2. овог за ко ни ка. 20 С а д ру г е с т р а не, З а ко ном о п р е к р ша ји ма с е у в е зи с а под с т р е к а в а њ ем п р о п и су је: Ко д ру г ог с а у м и ш љ а јем под с т р ек не да у ч и н и п р е к р шај к а зн и ће се као да га је сам учи нио. 21 Осим овог чла на ни шта се ви ше не про пи су је о овом ин сти ту ту. За ко но да вац је тре бао да у ЗП-у у пот пу но сти уре ди овај и н с т и т у т. Са да с е по с т а в љ а п и т а ње: ко је су по сле д и це а ко је п р е к р шај о с т а о у п о к у ш а ј у, ако је из вр ши лац учи нио лак ши пре кр шај од оног на ко је је подс т ре ка в а н, као и дру га пи та ња ко ја ће се ну жно у прак си по ја ви ти? 17 Чл. 32 КЗ. 18 St o ja n o v ić, op. cit., Чл. 34 КЗ. 20 Чл. 37 КЗ. 21 Чл. 23 ЗП.

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 З а конода в a ц н и је с ле д ио р е ше њ е и з К ри ви ч ног з а ко н и к а н и у по гле д у п р о п и си в а њ а н а ч и н а ка ж њ ав ањ а. Јер се пре ма ЗП-у под стре кач ка жња ва као да је сам учи нио де ло, док се по Кри вич ном за ко ни ку под стре кач ка жњава ка з н ом ко ја је п р о п и с а н а з а т о к ри ви ч но де ло. 22 Ов де се са да на ме ће и п и т а њ е п ра в не п р и р о де са у че с н и ш т в а. И з гле да да с е з а ко но да в а ц од л у ч ио за п р и н ц и п а л н у те о ри ју у За ко ну о пре кр ша ји ма. Н а д а љ е, К ри ви ч н и м з а ко н и ком с е у ч л а н у 36 п р о п и с у је: о сно ви ко ји ис кљу чу ју кри ви цу из вр ши о ца (чл. 23, 28. и 29. овог за ко ни ка) не ис кљу чују кри вич но де ло са и звр ши о ца, под стре ка ча, или по ма га ча код ко јег кри вица по сто ји. Лич ни од но си, свој ства и окол но сти услед ко јих за кон до зво љава осло бо ђе ње од ка зне, или ко је ути чу на од ме ра ва ње ка зне, мо гу се узе ти у о б зи р с а мо оном и з в р ш и о ц у, с а и зв р ш и о ц у, под с т р е к а ч у и л и по ма г а ч у код ко јег та кви од но си, свој ства и окол но сти по сто је. Лич ни од но си, свој ства и окол но с т и ко ји п р ед с т а в љ а ју би т но о б е ле ж је к ри ви ч ног де л а не мо р а ју по с т о ја т и код под с т р е к а ча и л и по ма г а ча. Под с т р е к а ч у и л и по ма г а ч у ко ји не ма та кво лич но свој ство, ка зна се мо же убла жи ти. 23 Ова кве од ред бе не са држи За кон о пре кр ша ји ма, што ће се не га т и в н о од ра з и т и у прак си. 6. К А ЗН Е Н И ПО Е Н И За ко ном о п р е к р ша ји ма, к а о в р с т а п р е к р шај не с а н к ц и је п р о п и с у ју с е и ка з не н и п о е н и. Реч је о по с е б ној п р е к р шај ној с а н к ц и ји, 24 ко ја се мо же из рећи са мо по је ди ним учи ни о ци ма пре кр ша ја. За пре кр ша је про тив без бед нос т и с аоб раћ аја н а п ут ев им а з а ко ном с е мо г у п р о п и с а т и к а зне н и по е н и у ра спо ну од 1 до 25. Санк ци ја из ста ва 1. овог чла на из ри че се уз ка зну или оп о м е н у под ус ло ви ма п р ед ви ђе н и м ови м з а ко ном а ко д ру г и м з а ко ном н и је дру га чи је про пи са но. Уз санк ци ју из ста ва 1. овог чла на учи ни о цу мо гу бит и и з р е че не д о п у н с ке о ба в е з е у ц и љу е д у ка ц и је в о з а ч а и л и п ра ће ња ње го в ог п о н а ш ањ а у с аоб р аћ ај у. 25 В р с т е д о п у н с к и х о б а в е з а и ус л о в и з а њ и хо в о и з ри ц а њ е п р о п и с у ју с е по с е б н и м з а ко ном. К а зне н и по е н и мо г у с е и з р е ћ и в о з а ч у ко ји у в р е ме и з в р ше њ а п р е к р ша ја по с е д у је в о з ач к у до зв о л у и з да т у у Ре п у бл и ц и Ср би ји и л и в о з а ч у ко ме је п р а в но сна ж ном од л у ком з а б р а њ е но у п ра в љ а њ е мо т ор н и м во зи лом. 26 Пр е ма За ко н у о б е з б ед но с т и с а о бра ћ а ја на 22 О овом вид. Емир Ћо ро вић, Пр е к р ш а ј н о п р а в о (п р е м а З а ко н у о п р ек рш ај им а и з го ди не) ау то ри зо ва на пре да ва ња Но ви Па зар, 2015, Вид. чл. 36 ст. 2, 3, 4 КЗ. 24 П р е м а р а н и ј е м в а ж е ћ е м З а ко н у к а з н е н и п о е н и с у б и л и в р с т а к аз н и. Вид. чл. 28 З а ко н а о п р е к р ш а ји м а, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 101/2005, 116/2008, 111/ И н т е р е с а н т о је д а с е З а ко н о м о п р е к р ш а ји м а н е п р о п и с у је ко је с у п о с л е д и ц е ка да се учи ни о цу пре кр ша ја из рек ну укуп но 25 ка зне них по е на. 26 Чл. 48 За ко на о пре кр ша ји ма. 411

8 Др Иван Д. Ми лић, Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део) (стр ) п у т е ви ма, 27 т е ри т о ри ја л но на д ле ж на ор г а н и за ц и о на је д и н и ца М и н и с т ар с т ва у н у т ра ш њи х по с ло в а ко ја в о з а ча в о д и у еви ден ц и ји од у зе ће в о зач к у до з в о л у во за чу ко ји во зи лом не упра вља са ве сно и на про пи сан на чин. Сма тра се да в о з ач не упра вља во зи лом са ве сно и на про пи сан на чин ако има 18 или ви ше ка з не н и х п о е н а. 28 Пр е ма З об С-у и з ри ца њ е к а зне н и х по е на з а по је д и не п р е кр ша је је о ба везно. К а зне н и по е н и се не мо гу и з ре ћ и у ч и н и о ц и ма к ри ви ч н и х де л а, је р к ри ви ч но з а ко но да в с т в о Ре п у бл и ке Ср би је не п р ед ви ђа ову в р с т у санк ци је. Да кле, за бл а ж а ка з не н а де л а мо г у с е и з р е ћ и к а зне н и по е н и, а л и не и за н а ј т е ж а ка з не н а де л а кри вич на де ла ЈА В НО ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ П РЕ С У Д Е Кри вич ним за ко ни ком се као вр ста ме ре без бед но сти про пи су је и Јавн о о б ја в љи в а ње п ре с у де, а та ко ђе се За ко ном о пре кр ша ји ма као вр ста заш т и т не ме р е п р о п и су је ис т о и ме на ме ра. У по гле д у и з ри ца њ а ове ме ра ч и н и се да је За кон о пре кр ша ји ма стро жи. У јед ном де лу, у од но су на уре ђе ње ове ме ре не ма раз ли ке из ме ђу ова два за ко на. То се од но си, пре све га, на од ред бе о ро ку за об ја вљи ва њу пре су де и на мо гућ ност про пи си ва ња обаве зног из ри ца ња за штит не ме ре. С дру ге стра не, по сто је и од ре ђе ње раз лике у по гле ду ове ме ре, и то оне ко је иду у при лог то ме да је стро жа она м е р а ко ја је п р о п и с а н а З а ко н о м о п р е к р ш а ји м а. Те р а з л и ке с е т и ч у, п р е св е г а, ус ло в а под ко ји м с е ме р а мо же и з р е ћ и. Пр е ма К ри ви ч ном з а ко н и к у: при осу ди за кри вич но де ло у ч и ње но п у т е м сред с т а ва јав ног ин фор м и са ња, и л и з а к р и в ичн о дел о које је п р оуз р оков ал о оп а с н ос т з а ж и в о т и л и з дра в ље љу ди а об ја вљи ва ње пре су де би до при не ло да се от кло ни или ума њи та опасност, суд мо же од лу чи ти да се о тро шку осу ђе ног истим пу тем или на д ру г и од г о в а р а ју ћ и н а ч и н о б ја ви с уд ск а п р е с у д а у це л и н и и л и у и з в о д у. 29 Пр е ма З а ко н у о п р е к р ша ји ма: з а ш т и т н у ме ру о б ја в љи в а њ а п р е с у де суд ће 27 З а ко н о б е з б ед н о с т и с а о б р а ћ а ј а н а п у т е в и м а, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Од лу ка Устав ног су да), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Од лу ка Устав ног су да). (у да љем тек сту и ЗоБС). 28 Вид. чл. 197 ЗоБС-а. У ве зи са ка зне ним по е ни ма вид. Пра вил ник о уна пре ђе њу зна ња и з б е з б ед н о с т и с а о б р а ћ а ја з а в о з а ч е ко ји м а је од у з е т а в о з ач к а д о з в о л а, Слу жбе ни гла сник РС, број 59/2011. Пра вил ник је до нет на осно ву чла на 3. За ко на о јав ним аген ци ја ма, чл. 9. и 199. За ко на о б е з б ед но с т и с а о бр а ћ а ја на п у т е ви ма ( Сл у ж б е н и гла сн и к Ре п у бл и ке Ср би је, бр. 41/09 и 53/10), а уз са гла сност Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар ства за и н ф р а с т р у к т у р у и е н е р г е т и к у у с в ој с т в у м и н и с т а р с т в а н а д л е ж н о г з а п о с л о в е с а о б р а ћ а ја. О н е ус к л а ђ е н о с т и З а ко н а о п р е к р ш а ји м а и З а ко н а о б е з б ед н о с т и с а о б р а ћ а ја н а п у т е в и м а у по гле ду бро ја ка зне них по е на вид. Иван Ми лић, О не ким ло шим ре ше њи ма у За ко ну о прек р ш а ји м а, З б о р н и к р а д о в а Нац ион а лн о и м еђ ун а р о д н о п р а в о а к т у е л н а п и т а њ а и т е м е, Ко сов ска Ми тро ви ца, том II, 2017, Чл. 89 ст. 1 КЗ.

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 из ре ћи ако сма тра да би би ло ко ри сно да се јав ност упо зна са пре су дом, а на р о ч и т о а ко би о б ја в љи в а њ е п р е с у де до п ри не ло да с е о т к ло н и опа сност по жи вот или здра вље љу ди или да се за шти ти си гур ност про ме та ро ба и услу га или при вре да ПРЕ СТА НАК МЕ РА БЕЗ БЕД НО СТИ, АЛИ НЕ И ЗА ШТИТ НИХ МЕ РА, НА ОСНО ВУ СУД СКЕ ОД ЛУ КЕ Кри ви ч н и м за ко н и ком се п ро п и су је у к у п но је да на е с т ме ра бе з бед но с т и ко је с е и з ри ч у у к ри ви ч ном по с т у п к у. О си м ме р е о ба в е зно пси х и ја т ри ј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви све оста ле ме ре се из ри чу на одре ђе но вре ме, ко је се утвр ђу је у суд ској од лу ци. Ме ђу тим, Кри вич ним за кони ком се омо гу ћа ва да две ме ре без бед но сти мо гу да пре ста ну и п ре њи хо вог и ст е ка. Суд мо же од лу чи ти да п ре с т а н у ме р е б е з б ед но с т и з а бра не в р ше њ а по зи в а, де лат но с т и и л и д у ж но с т и и з а бра не у п ра в љ а њ а мо т ор н и м в о зи лом, а ко су п р о т е к ле т ри г о д и не од да на њи хо в ог п ри ме њи в а њ а. При оце ни да ли ће од ре ди ти пре ста нак ме ре без бед но сти из ста ва 1. овог чла на суд ће узе т и у об зир по на ша ње осу ђе ног по сле осу де, да ли је на кна дио ште ту про у зроко ва ну кри вич ним де лом, да ли је вра тио имо вин ску ко рист сте че ну из врше њем кри вич ног де ла и дру ге окол но сти ко је ука зу ју на оправ да ност прес т а н к а т и х ме р а. 31 О в а к в о з а кон ско р е ше њ е ви ше не г о по г о д у је о с у ђ е н ом л и ц у у к ри ви ч ном по с т у п к у, је р с е до зв о љ а в а сма њ е њ е т р а ја њ а ме р е, ко је је п ре т ход но у т вр ђе но п ра в но сна ж ном суд ском од л у ком. И на че, ове ме ре мо г у да тра ју ве о ма ду го, и то: 1. за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти или ду жности од јед не до де сет го ди на; 2. за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом од од три ме се ца до пет го ди на. За ко ном о пре кр ша ји ма се про пи су ју за штитне ме ре, ко је су пан да ни ме ра ма без бед но сти, али се не п ре д в иђа мо г ућ но с т њи хо в ог р а н и је г п р е с т а н к а. Д а к ле, ов е д в е ме р е б е з б ед но с т и мо г у р а н и је п р е с т а т и с уд ском од л у ком, а л и з а ш т и т не ме р е ко је с у п р о п и с а не З а ко ном о пре кр ша ји ма не мо гу. 9. ЈОШ Н Е КО Л И КО ПО Ј Е Д И НО СТ И У ов ом де л у р а да у к а з а ће мо на не ко л и ко од р е да ба и з К ри ви ч ног з а ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма, са ци љем да пре до чи мо да се За ко ном о прек р ша ји ма п р о п и с у је с т р о ж е од ре д бе у од но су на Кри вич ни за ко ник. 30 Чл. 64 ст. 1 ЗП. 31 Чл. 90 КЗ. 413

10 Др Иван Д. Ми лић, Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део) (стр ) А) П р е м а К р и в и ч н о м з а ко н и к у : у п р е с у д и с е од р е ђу је р о к п л а ћ а њ а нов ча не ка зне ко ји не мо же би ти кра ћи од пет на ест да на ни ти ду жи од т р и м е с е ц а. У оправ да ним слу ча је ви ма суд мо же до зво ли ти да осу ђе ни пла ти нов ча ну ка зну у ра та ма, с тим да рок ис пла те не мо же би ти ду жи од је д не го д и не. 32 Пре ма За ко ну о пре кр ша ји ма: у пре су ди и пре кр шај ном нало гу се од ре ђу је рок пла ћа ња нов ча не ка зне, ко ји не мо же би ти ду жи од 15 да на од да на прав но сна жно сти пре су де, а уко ли ко је жал ба из ја вље на, од да на до с т а в љ а њ а д ру г о с т е пе не п р е су де, од но сно о са м да на од да на у ру че њ а пре кр шај ног на ло га. Суд мо же ре ше њем до зво ли ти да се у оправ да ним случа је ви ма нов ча на ка зна ис пла ти у ра т а м а, при че му од ре ђу је на чин и рок пла ћа ња, ко ји не мо же би ти ду жи од шест ме се ци, под усло вом да су плаће н и т р о ш ко в и п о с т у п ка. 33 Ви д и мо да с е З а ко ном о п р е к р ша ји ма п р о п и с у је к ра ћ и р о ко в и, а да би се омо гу ћи ла ис пла та у ра та ма мо ра ју се прет ход но пла ти ти с уд с к и т р о ш ко в и. Б) Пр е ма К ри ви ч ном з а ко н и к у: у ко л и ко у ч и н и л а ц ис п у њ а в а св е св о је оба ве зе ве за не за рад у јав ном ин те ре су, суд му мо же ду жи ну из ре че ног рада у ја в ном и н т е р е с у у ма њи т и з а јед н у че т в р т и н у. 34 За ко ном о п р е к р ша ји ма се не про пи су је ова ква по год ност за учи ни о ца пре кр ша ја. В) Пре ма Кри вич ном за ко ни ку: про те ри ва ње стран ца из зе мље и за брана п ри су с т во ва ња од ре ђе н и м спор т ск и м п ри ред ба ма мо же се и з ре ћ и а ко је у ч и н и о ц у из ре че на ка зна и л и услов на осу да. 35 Пре ма За ко н у о п ре к р ша ји ма, све за штит не ме ре се мо гу из ре ћи уз ка зну, оп о м е н у или вас пит ну ме ру Чл. 51 КЗ. 33 Чл. 45 ЗП. 34 Вид. чл. 52 КЗ. 35 Чл. 80 КЗ. 36 Вид. чл. 53 ЗП.

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 Ivan D. Mi lić, Ph. D., As si stant Uni ver sity of No vi Sad Fa culty of Law No vi Sad I. Mi p f.u n s.a c.r s Is a Criminal Offense always the Hardest Criminal Act? (Part II) Ab stract: The su bject of the at ten tion of the aut hor are in di vi dual pro vi si ons of the Cri mi nal Law and the Law on Mis de me a nors, which re gu la te cer tain is sues of sub stan ti ve law. The aut hor sug gests that re spon si bi lity for mis de me a nors may be stric ter than cri mi nal re spon si bi lity. On the ba sis of cer tain pro vi si ons of two cri mi nal laws (Cri mi nal Law and the Law on Mis de me a nors), it is con clu ded that the per pe tra tor of the mis de me a nor can be pu nis hed mo re se ve rely than the per pe tra tor of the cri mi nal of fen se. The pa per de als, pri ma rily, with: gu ilt, att e m p t e d c r i m i n a l o f fe n s e, u ns u cc e s s f u l a tt e m p t, v o l u n t a r y r e t r e a t, i n c i t e m e n t, pe nalty po ints, pu blic an no un ce ment of the jud gment and ter mi na tion of se cu rity me a su res ba sed on a co urt de ci sion. Keywords: cri mi nal of fen se, mis de me a nor, pe nalty po ints, at tempt, gu ilt. Да тум при је ма ра да:

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443149T УДК 82.09:111.82 821.163.41.09-32 Пекић Б. оригиналан научни рад КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1546131V УДК 7.097 791.221.51 прегледни рад ПУТ ОД ХЕ РО ЈА ДО АН ТИ ХЕ РО ЈА И УЖИ ВА ЊЕ У ТЕ

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information