ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

Size: px
Start display at page:

Download "ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва"

Transcription

1 ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра до Web-а 2.0 Почетком осам де се тих го ди на про шлог ве ка до го ди ла се битна п р о ме на ко ри сн и ч ке пар ад и гме у св ет у ком п ју т е р ске т ех н и ке: ра чу на ри су, по пр ви пут у исто ри ји, по че ли да у ма сов ном бро ју п ре ла зе из ис т ра ж и вач ко -у н и ве р зи т е т ск и х ла бо ра т о ри ја у до мо ве обич них ко ри сни ка. Ма ши не ко је су пре са мо де це ни ју или две з а у зи ма ле ч и т а ве п р о с т о рије и з а ч ије је успе ш но опе ри са њ е би ло по треб но да их оп слу жу је чи тав тим љу ди са да су би ле до вољ но ком пакт не да ста ну на оби чан рад ни сто, и до вољ но јед но став не да су их мо гли ко ри сти ти и ра чу но во ђе, а не са мо об у че ни ин фор матички инжењери. У та квом окру же њу де мо кра ти за ци је и популариза ци је ра чу нар ске тех но ло ги је сво ја пр ва де ла ства рао је алтерн а т и вн и н ау чн оф а нт ас т и ч н и п ис а ц Вил и ј а м Г и б с о н ( W i l l i a m G i b s o n), ч ије с у фут ур ис т и чке в из ије б л и с ке бу д у ћ н о с т и б и л е ис п у њ е не с л ик а м а м и к р о р а ч у н а р а, т р а н с х у м а н и х и м п л а н а т а и све моћ них ве штач ких ин телиген ци ја. Њего ва најизазовнија предста ва би ла је, ме ђу тим, вир ту ел на си му ла ци ја ко ју је на звао ки берпростор (енг. cyber spa ce) по јам тех но фан та зи је, гло бал на ко му ника ци о на мре жа и елек трон ски ге шталт људ ских де ло ва ња и по да така, ди ги тал но море којим су пловили хаке ри и аве тињ ски би то ви: Ки бер про стор. Све чул на ха лу ци на ци ја, сва ко днев но до жив љ е н а од м и л и ја р д и ле г и т и м н и х опе р а т е р а, у св а кој н а ц и ји, код деце ко ја у че мат емат и чке по с т а вке... Гр а фи чк и п рик а з и зд в ојен и х 235

2 по да та ка из сва ке ком пју тер ске бан ке у људ ском си сте му. Не за мисл и во сло жено. Л и н и је све тлос т и п ру же не к роз не п ро с т ор у ма, ја т а и са зве жђа по да та ка. По пут све тло сти гра да, ко је га сну... 1 У ч и с т о т ех но ло ш ком см и с л у, и н т е р не т је на с т а о с т в арањ ем та ко званог АРП АНЕТ-а (Advanced Research Pro jects Agency Net work), про то ко ла за пре нос по да та ка који је по чет ком се дам де се тих го дина у м ре жа ва о не ко л и ко а мери чк и х у н и ве р зи т е т а. 2 У д ру ш т ве ном, кул тур ном, или про сто идеј ном сми слу, ин тер нет је на стао у књижев но сти, упра во у ра ним ро ма ни ма и крат ким при ча ма Ви ли јама Гиб со на, у ви ду ње го вог ки бер про сто ра, ко ји је за раз ли ку од на п р ед ног а л и ог р а н и че ног А Р П А Н ЕТ- а у м р е ж а в а о ч и т а в св е т и ко јем је мо гао при сту пи ти сва ко, чак и Гиб со но ви ки бер панк ју нац и (п ла ће н и ц и, д и ле ри, д и г и т а л н и ка у бо ји ) са и ви це д ру ш т ве не мар г и не. По п у т м но г и х д ру г и х п и са ца на у ч не фа н т а с т ике, Гибсон је оне о би че н а т ех но ло ш к а до с т и г н у ћ а св о је епо хе т р ет ир а о п р е к а о си м б о ле од р е ђе н и х људ ск и х ис к у с т а в а не г о к а о и н же њ е р ске мо ти ве фан та сти ке о на у ци (као што је то по не кад ра дио, на приме р, Ар т у р К л а рк у р о ма н и ма по св е ће н и м и з г р а д њи не о би ч н и х про је ка та по пут све мир ског лиф та или ор би тал ног пр стена). Ствар а ју ћ и т а ко у в р е ме п р о до р а р а ч у на р а у п ри в ат не до мов е, Ги бс он је по соп ственом призна њу ви ше био заинтересован за језик рачуна р а не г о з а њи хо в е и н т ри г а н т не т ех н и к а л и је; д ру г и м р е ч и ма, о њи ма је раз ми шљао пре све га као о ме та фо ра ма за људ ско памће ње, а не к а о о п ук и м т ехнолош к и м п р о и з во д и ма. 3 У том сми слу, ки бер про стор мо же мо схва ти ти као Гиб со но ву апо те о зу све захукта ли јег умре жа ва ња чо ве чан ства, ме та фо ру људ ског ин фор мат и ч ког у је д и њ е њ а и м а ш т о в и т у н а з н а к у оног по с т г еог р а фс ког осе ћа ја (о ко јем је Гиб сон раз ми шљао и у по то њим де ли ма) услед ко јег се на из глед бри шу кон цеп ти гра ни це и фи зич ке уда ље но сти. К и б е р п р о с т о р је успе ш но п р ед ви де о по с т а н а к и п р ву ф а з у м р е же ко ја ће т о ком на р ед н и х г о д и на и де це н и ја по с т а т и по зна т а под на зи вом ин тер нет ; ме ђутим, чак ни Гибсонова холограмска проро чан ства ни су мо гла п редвидети каснији ра звитак светске м реже. К и б е р п р о с т о р је, по п у т р а ног и н т е р не т а, био н а и з глед б е с к р а ја н 1 Ви ли јем Гиб сон, Не у р о м а н т, IPS Me dia, Бе о град 2008, У п и т ању с у би л и UC L A, С т а нф о рд, Ун и в е р з и т е т К а л и ф о р н и је у С а н т а Б а р ба ри ( UCSB) и Ун и в е р зи т е т у Ју т и. У к а сн и ји м фа з а ма п р о јек т а А РП АН ЕТ-у с у с е п р ик ључ ив ал и к ако д руг и у н и в е рз ит ет и (поп у т Ун ив е рз ит ет а Ке мб р и џ у М а с а ч у с е т с у, ко ји је с р е д и ном Х Х в е к а р а з в ио и је д а н од п р в и х р а ч у н а р а по с ле чу ве ног ENI AC-а), та ко и вој но-ис тра жи вач ки цен три итд. 3 Ви л и ја м Ги б с о н је о с в о м од н о с у п р е м а п о е т и ц и р а ч у н а р а г о в о р и о у и н т е р вј у у с а Л а р и је м М а к а ф е р и је м ( L a r r y Mc C a f fe r y): ht t p: // p r o je c t.c y b e r p u n k. ru/idb /gib son_in ter vi ew.html. (При сту пље но ) 236

3 ко м у н и к а ц и о н и си м у л а к ру м у ко јем је, до д у ше, по с т о ја л а в е о ма ја сна хи је рар хи за ци ја ко ри снич ког ис ку ства, од но сно ја сна раз лика из ме ђу он и х ко ји су са д р жај на м ре ж и об л и ко ва л и и с т ва ра л и и он и х ко ји су г а са мо у п и ја л и и по сма т ра л и. У сл у ча ју Гибс онови х де ла та ко смо на јед ној стра ни има ли моћ не кор по ра тив не, бан карске и на у ч но и с т р а ж и в ач ке и н с т и т у ц и је, ко је с у у к и б е р п р о с т о ру је д и не и м а ле с оп с т в е не онл ајн п р е з е нт ац ије, п р едс т ав љ ене у ви ду огром них, нео н ских бан ки по да та ка, док смо на дру гој страни има ли обич не ко ри сни ке који су се тим информатичким аутоп у т ем с а мо ше т а л и, б е з и к ак в е мо ћ и да о б л и к у ју св о је п ри с у с т в о на њој. Гиб со но ви ју на ци су се чак на ро чи то тру ди ли да не оста ве н и к а к в е о т и ске у к и б е р св е т у: з а п ле т р о ма на Гроф Ну ла по ч и њ е, и з м е ђу о с т ал о г, к а д а м л а д и х а ке р, п о с л е о т к р и в е н о г п ок уш аја ул а ск а у јед н у з а б р а њ е н у ба н к у по да т а к а, т р п и по в р ат н и е лектрич ни удар у мо жда ну ко ру, по сле че га је два оста је жив. 4 Ин тернет је у сво јој пр вој фа зи раз вит ка при то ме ми сли мо на де ве дес ет е г о д и не п р о ш лог ве к а и ма о ис т о ве т но ко ри сн и ч ко иск ус т во. Уко л и ко н и с т е би л и р е л а т и в но спо с о ба н п р о г р а ме р и л и ба р нат п ро сеч но и н фор ма т и ч к и оп и сме њен ко ри сн и к, ва ша и н тер ак ц и ја са мре жом би се сво ди ла на пу ко иш чи та ва ње сај то ва и њи хо вих ста тич ких стра ни ца. Тер мин сур фо ва ње, ко ји је озна ча вао кара к т е ри с т и ч но х и пе р т ек с т уа лно л ут ањ е и н т е р не т ом, био је с т о г а не оби чно п риг од а н. С у рф е р, н аи ме, не пос ед ује моћ д а п ризив а и л и о б л и к у је т а ла с е, в ећ с амо х аз а рде р ск и че к а на њи хо ву по ја ву и по го дан ве тар. Обич ни ко ри сник је, да кле, на ра ном ин тер не ту оста вљао тра го ве не стал не по пут оти ска да ске у оке а ну. Ка да је сто га Дар си Ди ну чи (Darcy Di Nuc ci) у тек сту из г о д и не под и ме ном Fr ag me n t e d Fu t u r e п и с а ла о но в ој и т е р а ц и ји ин тер не та ко ју је на зва ла Web 2.0, она је пре све га го во ри ла о тран сфор ма ци ји ин тер не та из ин фор ма ци о не мре же у ин фор мац и о н у м р еж н у п л а т ф о р м у; у ме с т о ко је м и л и о н и корисн ик а не би кори сти ли само да би међу собно че товали или прегледали сајто ве као што би пре гле да ли га ле ри је, већ ме сто на ко јем би они са ми ства ра ли са др жај за дру ге ко ри сни ке. Тре ба ло је у том смислу по де ли ти по вест ин тер не та на два де ла, као што су то и предло ж ил и Б. Криш нам у рт и ( Ba lac ha n der K r ish na mu r t hy) и Г. Кор мо уд 4 Гиб со нов ки бер свет је, за раз ли ку од да на шњег ин тер не та, за и ста предс т а в љ а о с в еч у лн у в и р т у е л н у с т в а р н о с т бу д у ћ и д а м у с е п р и с т уп ал о п р еко н а р о ч и т и х у р е ђ а ја п о в е з а н и х д и р е к т н о с а м о з г о м ко р и с н и к а (к и б е р п р о с т о р о м се мо гло ше та ти у тр о ди мен зи о нал ној рав ни, еле мен ти по пут сај то ва су има ли с в о је ф и з и ч ке о б л и ке и тд). А н т и в и р у с и и ф а је р в о л о в и ко ји с у ш т и т и л и в е л и ке ко р п о р а т и в н е с ај т о в е т а ко н и с у б и л и о б и ч н е п р о г р а м с ке с к р и п т е, в е ћ о п а с н и од брам бе ни ме ха ни зми ко ји су мо гли да те шко ра не или чак уби ју ха ке ре и остал е н е о в л а ш ћ е н е л у т а л и ц е. 237

4 (G r ah a m Cor mo de) са сво јом д и фе р ен ц и ја ц и јом и з ме ђу т акозв аног Web-а 1.0, ра не фа зе раз во ја свет ске мре же у ко јој су твор ци са држ а ја би л и р е т к и, а њ е г о ви па си в н и кон з у мен т и б р ој н и, и Web - а 2.0, на пред не вер зи је ин тернета у ко јој је би ло ко ји по се ти лац мреже, з а х в а љују ћ и т ех но ло ш к и м пом аг ал им а и поједнос т ав љ еном и н т е р ф еј с у, мо г а о би т и с т в а р а л а ц. 5 Кон цепт Web-а 2.0 је, дру гим р еч им а, омо г у ћ ио д а и н т е р не т од ч и с т о ко м у н и к а ц и о не м р е же по с т а не х и пе р т ек с т у а л на би бл и о т е к а. Ди ну чи је ва је у свом тек сту го во ри ла о са да шњем (из ње не пе рспе к т и в е) он л ајн ис к у с т ву к а о т е к е м б ри о н у по т е нц ија лн и х мо гућ но сти мре же. Већ је та да го во ри ла о на го ве шта ји ма но ве, нас т у па ју ће в е рзије и нт е р нет а. То н и је н имало не оби чно, буд ућ и да су т е г од ине с а радом поче л и с е рвиси поп у т LiveJourn al- a ( l ive jo u r n al.co m) и Blog ge r-a ( blog ge r.com) с е р ви си, дак ле, који су и и н ф о р м а т и ч к и г о т о в о неп исмен и м корисн иц им а омог ућ ав ал и д а у јед но с т а в н и м ко р а ц и м а по де с е и в о де с оп с т в е н и и н т е р не т днев ник, што je за по сле ди цу има ло све ве ћу по пу лар ност фор ме web log - а, од но сно бло г а. Даљ а х р о но ло г и ја р а з в о ја Web - а 2.0 у по т п у но с т и је би ла по све ће на ра з ви ја њу п лат ф ор м и намењ ен и х и н д и ви д у а л ном и з р а ж а в а њу ко ри сн и к а. Већ г о д и не по к р е н у т је Wor d p r e s s (wor d p r e s s.c om ), ко ји је п у т ем си м п л и фи ко в а ног и нт е рфеј с а п р о с еч н и м ко ри сн и ц и ма омо г у ћ ио с т в а ра њ е по т п у но фу н к ц и о на л н и х с ај т о в а у ме с т о до т а да д и з ај не р ск и си р о ма ш н и х он лајн днев ни ка. Исте го ди не у етар је лан си ран и MySpa ce (myspa ce.com ), ве сник поп ту но но ве кон цеп ци је веб сај то ва по знатих под име ном друш твенe мрежe 6, г ус т о у м р ежен и х б ан ак а л и ч н и х по да т а к а на ме ње н и х ко ри сн и ч кој и н т е р а к ц и ји и паси вној 7 раз мени импресија, расположе ња, запажања и коментара. Касније по ја в љи в а њ е Ф е ј с бу к а, а по т ом и Тви т е р а (ко ји је је дод а тно на гла сио п ри р о д у д ру ш т ве н и х м ре жа к а о исп реп ле т eн и х блог ова, а не као вир ту ел них са ло на за про сто дру же ње и одр жа ва ње контака та ), до дат но су до при не ли ла ко ћи и ко ли чи ни индивиду 5 К р и ш н а м у р т и и Ко р м о у д с у р а з л и ке и з м е ђу с т а р о г и н о в о г и н т е р не та об ја сни ли у тек сту Key Dif fe ren ces Bet we en Web 1.0 and Web 2.0 : o n d ay.o r g /ojs /i n d e x.p h p /f m /a r t ic le / v i e w/ 2125/ ( П р и с т у п љ е н о ) 6 Ов де го во ри мо о дру штве ним мре жа ма у мо дер ном сми слу, не ра чу нају ћ и п ри т ом фо ру м ске за јед н и це и л и п ро јек т е по п у т Si x De g re es (si x de g re es.com) ко ји с у с р е д и ном и к ра јем де в е де с е т и х г о д и на Х Х в е к а п р ед с т а в љ а л и п р о т о т и по ве из ко јих су се из ро ди ли сај то ви по пут Феј сбу ка, Тви те ра итд. 7 З а р а з л и к у од а к т и в не р а з мене под ат ак а, која би подр аз умев ал а с л ањ е паке т а и нфор ма ц и ја на т ач но од р е ђе н у а д р е су (и мејл на лог, че т на лог, фо ру м ск и п р о ф и л), п а с и в н а р а з м е н а б и п р ед с т а в љ а л а к а ч е њ е п о м е н у т и х и н ф о р м а ц и ја на соп стве ну веб-пре зен та ци ју (блог, про фил на дру штве ној мре жи), ко је би д р у г и ко р и с н и ц и о н д а п р е г л е д а л и и ко м е н т а р и с а л и п р е ко с о п с т в е н и х л и ч н и х в е б - п р е з е н т а ц и ја. 238

5 ал ног из ра жа ва ња на мре жи. Web 2.0 ипак ни је са мо до при нео проц в а т у ЈА- ф о р м е у кон т е к с т у он л ајн с т в а р а л а ш т в а. Ви к и п е д и ја (wi ki pe dia.or g), по кре ну та го ди не, по ста ла је нај о бим ни ји енц ик лопед и јск и п р ојек ат у ис т орији човеча нс т в а, а у једно и јед ин и ко ји је омо г ућ ио св аком св ом ч ит аоц у д а до д а т но н а до п у њу је и ме њ а њ е не у но с е (ш т о је на р а в но с а с о б ом до не ло и од г о в а р а ју ће дру штве не и на уч не им пли ка ци је). На са мом кра ју, Web 2.0 је са собом до нео и по ја ву хи брид них сај то ва као што су Red dit (red dit.com) или 4chan (4chan.org; уз мно го дру гих chan де ри ва та), ко ји се не могу јасно класи фи ко ва ти као дру штве не мреже, кре ативно -стваралачке г рупе и л и и нформа т и вн и сај т ови, бу д у ћ и да п ред с т а в ља ју спе ци фич не он лајн за јед ни це на ме ње не ства ра њу, раз ме ни и про току садр жа ја и ин фор ма ци ја би ло ка кве вр сте. Као вр хунско остваре ње иде а ла но вог ин тер не та, ова кви сај то ви пред ста вља ју само до в ољ не и н ф ор ма ц и о не м и к р о ко смо с е на ко ји ма је св ак а в рс т а са д р жа ја (од к ратк и х п рича до п ре носа нај новији х све тск и х вес т и) на прављена, пре не та и ко мен та ри са на од стра не са мих корисника. 2. Но ви ин тер нет и но ва књи жев ност Web 2.0 је та ко по стао ста ње го то во без гра нич не си нер гије изме ђу ко ри сн ик а, сај т о в а, п р е зен т а ц и ја и по да т а к а. У п ит ању више ни је био ин фор ма ци о ни ау то пут, ка ко су ин тер нет представљали у про шло сти, већ ин фор ма ци о ни ла ви ринт ства ра ња, лај ков а њ а, ше р о в а њ а, бри с а њ а и по нов ног с т в а ра њ а, х и пе рт екс т уа лн и па л и м п с е с т ко ји је св а ком св ом ко ри сн и к у п ру ж а о хо ло г р а м ск и па п и рус на којем би ов ај мо г а о п и са т и, о с т а в љ а ју ћ и сво је т ра г о ве. О хи пер тек сту овом приликом говоримо као о кван ту функ ци о налности ин тер не та, од но сно про цесу међусоб ног по ве зи ва ња веб-стран и ца ко ји је омо г у ћ ио с т в ара ње концепт а су рфов ањ а, слоб одног и не л и не ар ног фла не ри са ња све т ском м ре жом. Х и пе р т екс т је, ме ђу т и м, з ам иш љ ен ча к и п р е А Р П А Н ЕТ- а. Го д и не 1945, о т п ри л и ке у исто вре ме ка да је ро ђен и пр ви мо дер ни ра чу нар на све ту, транзи стор ски ма сто донт по име ну ENI AC ( Elec tro nic Nu me ri cal In teg r a t or A nd C om pu t e r), а ме ри ч к и и н ф о р ма т и ч к и на у ч н и к Ва не в а р Буш (Van ne var Bush) се у члан ку под име ном As We May Think по светио експери мен ту про ми шља ња та да не по сто је ће ком пју терске ма ши не ко ја би, за раз ли ку од ЕNIAC-а (раз ви је ног од стра не Пен т а г о на з а по т ре бе и з ра ч у на в а њ а ком п л и ко в а н и х бал ис т и чк и х п у т ањ а), била посвећена неш т о м и р нодопск ијој сврси у нап ређењ а си с т е ма а р х и ви р а њ а по да т а к а. О ву ма ш и н у па м ће њ а њ ен т в о р а ц је на звао Ме мекс : био би то, ка ко је Буш об ја снио, елек трон ски мо з а к ко ји би по дат ке по в е зи в а о п ри н ц и пом а с о ц и ја ц и ја и он и м 239

6 ш т о је Бу ш на зи ва о т ра г о ви ма ч и ње н и ца ; т и т ра г о ви би по ве зивали ме ђу собно наизглед удаље не појмове, а корисник би их прат ио под јед н а ко л а ко к а о ш т о би п р е л и с т а в а о к њи г у. 8 Ф р е де ри к Кил гор (Fre de rick G. Kil go ur), ко ји се на овај Бу шов чла нак освр нуо у св о јој с т уд и ји The Evo lu tion of the Bo ok, пре по знао је у тим траго ви ма чи ње ни ца за че так кон цеп та хи пер тек ста. Ко мен та ри шућ и Бу шо в е ц и т а т е, К и л г о р је р ек а о: О в а ко не ш т о на ја в љу је но ви о б л и к к њи жев но с т и. 9 Иако је о хи пер тек сту као о тзв. дру го сте пе ној књижевности, од но сно тек сту ко ји је на стао из дру гог тек ста го во рио још Же р а р Же н е т (н а п р и м е р у, р е ц и м о, Џој с о в о г Ули са и Хо м е р о в е И ли ја де) 10, х и пе р т екс т у ком пју т е р ском см и сл у ка о т е ле по р т а ци о ни линк између међусобно удаље них еле ме на та у књи жевнос т је у шао и као екс пе ри мен т не л и не ар ног п ри по ве дања. Приме р хипертекстуалне књижев ности мо гу тако представљати постмо де р н и р о ма н и М и ло р а да П а ви ћ а по п у т Ха з а р с ког ре ч н и ка или Пре де л а с л и ка ног ч а је м, од ко ји х је по т о њи је д и но П а ви ће в о де ло ко је је мо дер ни на ра то лог Еспен Ар сет узео (из ме ђу оста лог) као п ри ме р е р г о д и ч ке к њи жев но с т и. Под е р г о д и ч ком к њи жев но ш ћу Арсе т је, по п у т К и лг ора, подразумев а о но ви т и п к њи жев но с т и 11 ко ји је доносио како револ у ц ију п исања, тако и револ уц ију читања. Ка ко је Ар сет на вео, а ка ко се мо же ви де ти на при ме ри ма по ме нутих Па ви ће вих ро ма на, ер го дич ка књи жев ност би ла је она књи жевност ко ја је од чи та о ца зах те ва ла не три ви ја лан труд у циљу прел ажењ а т е кс т а 12. Дру гим ре чи ма, би ла би то она књи жев ност ко ја с е не би ч и т а л а с а мо п р а в о л и н и ј ск и м ок р е т а њ ем с т р а н и ца и пра ће њем тек ста сле ва на де сно и од го ре пре ма до ле, већ би чита лац по свом на хо ђе њу лу тао про стран стви ма књи ге и/или страни це, тра же ћи соп стве ни пут кроз на ра тив. 8 По пут мо зга, ова ма ши на ће за во ди ти по дат ке во де ћи се ме то дом асоц и ја ц и ја. П р и т и с н и т е д у г м е и м а ш и н а ћ е п р о ј у р и т и к р о з т р а г ч и њ е н и ц а (...). Ка да се број ни по да ци на овај на чин гру пи шу у траг, би ће те у мо гућ но сти да их пре гле да те на ко ји год на чин по же ли те, бр зо или спо ро, као да окре ће те стран и ц е к а к в е к њи г е. К а о д а с т е с к у п и л и ф и з и ч ке п р ед м е т е и з м е ђу с о б н о у д а љ е н и х и з в о р а и с к л оп ил и и х у јед и нс т в ен у к њиг у. Не ко л и ко р а з л и ч и т и х в е р з и ја овог ци та та на ла зе се у књи зи: Ja mes M. Nyce, Paul Kahn, From Me mex to Hyper text, Pu blis her Aca de mic Press, San Di e go Lon don Fr e d e r ick G. K i l go u r, The Evo lu tion of the Bo ok, Ox ford Uni ver sity Press, New York 1998, Та ња По по вић, Ре чн и к к њиж е вн и х т е р м и н а, Lo gos Art, Бе о град 2007, Ње го ва сту ди ја о ер го дич кој књи жев но сти но си ла је и при го дан су перм о д е р а н н а з и в C y b e r t e x t: Pe r s p e c t i v e s o n E r g o d i c Li t e r a t u r e. 12 Espen J. Aar seth, C y b e r t e x t: Pe rs p e ct iv e s o n E r go d i c Li t e r a t u r e, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re 1997,

7 У по т п у но с т и х и пе р т ек с т у а л но ок ру же њ е по п у т и н т е р не т а на ко јем по сту пак хи пер тек ста ни је био екс пе ри мент већ канон фор ме, бу ду ћи да је хи пер лин ко ва ње уо би ча јен и утвр ђен на чин ко м у н и к а ц и је и з ме ђу д в а р а з л и ч и т а в е б - с ај т а п р ед с т а в љ а ло је са вр ше ну плат фо р му за оства ри ва ње та кве вр сте но ве књижевности. О дигиталним тексто ви ма не може мо говорити као о обичним пи са ним ре чи ма ока че ним на екран, бу ду ћи да се са мо окруже ње све т ске м ре же од т ра д и ц и о на л ног об л и ка па п и р не с т ра н и це ра зл ик ује у оној мери у којој с е пап и р на с т ран ица ра зл иков ала од з и д о в а е г и п а т ск и х х р а мо в а и л и гл и не н и х т а б л и ц а и к л и н а с т ог пи сма. Тек сто ви су се у овој Ма клу а но вој га лак си ји (или Геј тсов ој г а л а к с и ји, к а ко је С а в а Д а м ја нов оп и с а о д о б а и н т е р не т а и х и пе р л и н ко в а у е с е ју Ф у т у р ег з а к т н и ) д ру г а ч и је о б л и ко в а л и у од но с у н а оне у Г ут е нб е рг о в ој г ал а к сији. Та ко ч а к и с а д р ж ај но нај п р о с т и ји т ек с т о ви на и нт е рнет у, поп у т по с т о в а на д ру ш т ве н и м м р е ж а ма, п р едс т а в љ а ју п р о д у же т а к он и х по с т мо де р н и х з ам ис л и о не линеарном читању. Линко вање ка другим садржајима и мреж но ч и т а њ е ви ше н и с у ф о р м а л н и екс пе ри мен т и, к а о ш т о је т о био слу чај са Ха з а р с к и м ре ч н и ком го ди не, већ су у пи та њу уо би чајени начини кре а тив не ко му ни ка ци је са дру гим ко ри сни цима. Да ље, Web 2.0 је, као фе но мен нео дво ји во по ве зан са ра сту ћом упо тре бом ши ро ко по ја сног про то ка по да та ка, омо гу ћио да на инт е р не т у г о т о в о да не по с т о ји о б ја в љ ен т екс т ко ји н и је п р о п р а ћен и л у с т р ац ијам а, ф о т о г р а фи ја м а, с л и к а м а и л и ви де о -к л иповим а. Шт а ви ше, по с т о је ч и т а в е он л ајн з а јед н и це по св е ће не ис к љу ч и в о с т в а ра њу ви з у е л н и х мо д и фи к ац ија и ф о т омонт аж а к ак ви м с е још пре не ко ли ко де це ни ја уз по моћ ма ка за и леп ка, а не Фо то шо па у сво ји м де л има ба вио по ме н у т и пос т мо де р н и с т а Са ва Дам јанов. На исти на чин, про зна зби р ка Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа по име ну Про стак у но ћи, ко ја се го ди не чи та ла као ин три гант на меш ав ин а к р а тк и х, х ум ор ис т и чн и х, б л аг о б из а рн и х д н е вн и чк и х ц р т и ца и т а м но ви т и х п р о п р ат н и х и л у с т р а ц и ја, г о т о в о ће св а ког ч и т а о ц а -по с е т и о ц а Web - а 2.0 под с е т и т и н а ф о рм у в е б - с т рип а, а не на нео а ван гард ни екс пе ри мент на те му си ту а ци о на ли зма. Хи пер тек сту ал но окру жење интернета није, међутим, учин ило да с т в а ра ла ш т во на и н т е р не т у по п ри м и о с о би не ис к љу ч и во мо дер не књи жев но сти. Умре же ност Web-а 2.0 учи ни ла је та ко да се об ја вљи вља ње и по то ње ши ре ње са др жа ја од ви ја на сли чан начин као и у слу ча ју фол клорног стваралаштва и не по зна тих на родних пе ва ча. Нај у пе ча тљи ви ји при ме ри за то је су м е м и, ве р бо визу ел на де ла ко ја се по п ра ви л у с т ва ра ју по и ден т и ч н и м обра сц и ма т ач н и је, ко ри с т е с е у в ек ис т и с е т о ви и л у с т р а ц и ја и л и ф о т о г р а фи ја (не к а да ш њи с т а л н и еп т и т е т и су да на ш њи т ем п леј т о ви!), 241

8 ко ји се по том ком би ну ју са раз ли чи тим за пи си ма ху мор ног ка ракт е ра у де с е т и на ма и с т о т и на ма ра з л и ч и т и х в а ри ја на т а. 13 Ове мулт имед ија лне пошал ице г от о во у век с е с т в а ра ју а но н и м но, а по т ом с е м у њ е ви т о б р з о ш и р е д ру г и м с ај т о ви ма и д ру ш т в е н и м м р е ж а ма. Као и у слу ча ју на род ног ства ра ла штва, не са мо да су њи хо ви тво р ци че сто пот пу но не по зна ти не го и њи хо ва мно го стру ка вари ја н т нос т под се ћ а на ва ри ја би л нос т к њи жев н и х об л и к а на род ног ства ра ла штва. Не ка да шње путујуће бардове су на тај начин замен иле п у т у ју ће песме, бу д ућ и д а с у с ам и корисн иц и н а м р еж и углав ном ве за ни за сво је про фи ле на дру штве ним мре жа ма или блог сај то ви ма, али да са др жај, услед ди на мич ког то ка ин фор маци ја Web-а 2.0, сâм до ла зи до њих у ви ду не пре кид ног ше ро ва ња, ре тви то ва ња и ре по сто ва ња, као да је сва к и ко ри сник По сеј дон ко ји са свог тро на ду ва у је дра ин фор ма ци о них ла ђи ко је пло ве под њим. Упр кос рас про стра ње но сти дру штве них мре жа и нарцисои д ној фо к уси ра но с т и Web -а 2.0 на ЈА- фор м у, ко ри сн и ц и-к ре а т о ри че сто се од лу чу ју да, баш по пут античких богова, делају анонимно и под ма ска ма. Још су ју на ци ро ма на Ви ли ја ма Гиб со на прос т ра н с т ви ма к и б е р све т а л у т а л и под пс е у до н и м и ма и на д и м ц и ма, од но сно ни ко ви ма (енг. nick, скра ће но од nic kna me на ди мак) то су чи ни ли, на рав но, јер су пред ста вља ли ха ке ре и ди ги талне ка у бо је, кра дљив це по вер љи вих ин фор ма ци ја и са бо те ре бана ка по да та ка ко ји су, као и сви кри ми нал ци, у под зе мљу ко ристи ли ис кључиво своја лажна име на. Модерни корисници интерне т а в е ћ и ном и па к н и с у к ри м и на л ц и, а л и т р а д и ц и ја н и ко в а је о с т ал а (н а р оч ит о н а ф ор ум им а и с л и ч н и м п о л у д р у ш т в е н и м м р е ж а ма), к а о и т р а д и ц и ја од р е ђе не в р с т е с у б в е р з и в н о с т и у дела њу на ве бу. Ни је нео би чан слу чај да ће у ка те го ри ју ути цај них бло ге ра (бу ду ћи да се блог сам по се би раз вио из днев нич ке у ши ру есеј ску фор му) спа да ти они ко ји су из у зет но кри тич ки настро је ни пре ма окру же њу и цајт гај сту у ко ме жи ве; исто ва жи и з а бр ојне с а т и ри ч не п р о јек т е, од м ул т и ме д и ја л н и х Феј сбу к г ру па па до Њу з а (nju z.net), сајт а по све ћеног о б ја в љи в а њу па р о д и ч н и х 13 Мем (енг. me me) је у из вор ном сми слу кре а ци ја фи ло зо фа и еволутиов ног би о ло га Ри чар да До кин са (Ric hard Dawkins), ко ји је овај тер мин де фи нисао као иде ју, по на ша ње или стил ко ји се ши ри од осо бе до осо бе у окви ру једн е к у лт ур е, одн ос н о к а о а пс т р а к тн у јед и н и ц у н о с и о ц а к у л т у р н и х и д е ја, сим бо ла или оби ча ја ко ја се пре но си са јед ног на дру ги ум кроз пи са ње, го вор, г е с т и к у л а ц и ју, р и т у а л е и т а ко д а љ е ; R ic h a r d D aw k i n s, T h e S e l f i s h G e n e, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 1989, 192. У кон тек сту поп кул ту ре, ме ђу тим, под меми ма се под ра зу ме ва ју прет ход но опи са не сли чи це пи са не у фор ми ко мичне ЈА-фор ме или афо ри стич них за пи са о све ту, дру штву, кул ту ри итд. ко је са До кин со вом де фи ни ци јом има ју слич но сти пре све га због њи хо ве из у зет не способ но сти бр зог ши ре ња иде ја, сим бо ла или оби ча ја. 242

9 ве с т и. На су п р о т т а к вој по л ит и ч кој и д ру ш т ве ној су б ве р зи в но с т и, и н т е рне т удом ља ва и у ме т н и ч ке за јед н и це, по п у т п и саца т зв. фа н фик ци је или сло бод них илу стра тор ских гру па, ко је се ба ве прера ђивањем (жанровским, фа бу лативним, стилским, порнографским...) и креатив ним раз гра ђи ва њем већ по сто је ћих прозно -уметнич ких де ла. Иа ко мно ги ути цај ни бло ге ри на кра ју ипак по ста ну по з н а т и (по п у т у р ед н и к а Њу з а, ко ји с у т р е н у т но а н г а жо в а н и к а о сце на ри с т и х у мо р но -по л и т и ч ке ем и си је 24 м и н у т а с а З о р а ном Ке си ћем, ко ја се еми тује на те левизији са националном фреквен ци јом), спо соб ност ин тер не та да пру жи нео гра ничене могућно с т и з а с т в ар а њ е с а д р ж а ја, у з мо г у ћ но с т т о т а л ног с а к р и в а њ а иден ти те та ње го вог тво р ца, пред ста вља узрок и глав ни по гон за с т в а ра њ е а л т е р на т и в ног са д р ж а ја. 14 На и н т е р не т у с е с т в аралачка индивидуалност тако често истиче путем на гла ше не ци нично с т и и с а мо п р о гла ше ног о тпора п р ема гла вном т ок у; корисн иц и сва ке од оних хи брид них Web 2.0 за јед ни ца (Red dit, 4chan, 9GAG) та ко упра вој свој сајт сма трају алтернативним и спољним посе ти о ци ма не ра зу мљи вим, упркос чи њени ци да ти сај то ви имају и по не ко ли ко ми ли о на днев них по се та. 15 Web 2.0 је упр кос гло бал ном умре жа ва њу, у пот пу но сти окренут на Ко ри сни ка, на Ме не. Ка да по укљу чи ва њу пре гле да ча момен тал но би ва те по ве за ни са го то во сва ким дру гим људ ским бићем на пла не ти, по ста вља ње са мог се бе у цен тар па жње, уз ис кази в а њ е с у б в е р зи в но с т и п р е ма р а з л и ч и т и м ема на ц и ја ма мо де р не кул ту ре, мо жда пред ста вља пси хо ло шки ме ха ни зам одбране сопстве ног Ја. Сва ки ко ри сник на ин тер не ту је у цен тру соп стве не п аж њ е. О нл ајн к р еат ори с у т ако н а п рв ом мес т у у ме тн иц и који стварају; међутим, они су и сопстве ни уредници, цензори, промот е ри и и з да в а ч и. Н а с т а в љ а ју ћ и с е на оно сх в а т а њ е и н т е р не т а к а о огром не хи пер тек сту ал не би бли о те ке, мо же мо до да ти да је ин терне т з а п ра в о ог р ом на и з да в ач к а к у ћ а с а м и зда т а, у ко јој м и л и о н и ко ри сни ка ства ра ју на де се тинама раз личи тих плат фор ми (на друш т ве н и м м ре жа ма, бло г о вима, спец ијал изова н и м сај т о ви ма). О не, к а о в е ћ по ме н у т е с а мо до в о љне к р еа т и в не цел ине, ис т ов р емено п ру жа ју и ме с т о за из ра жа вање ау т ора и мес т о за fe ed back п у бл и ке 14 У овом сми слу је до бро при ме ти ти ка ко је Тви тер на мно го че шћем уда ру цен зу ре од Феј сбу ка. За раз ли ку од Феј сбу ка, ко ји је и за по чео као сер вис за пра ће ње ста рих при ја те ља и оства ри ва ње но вих кон та ка та, Тви тер је пре свега ва жио за рас по ја сну ми кро блог плат фор му са мно го сло бод ни јим то ком ин форм ац и ја м еђу кор ис н и ц и м а (н е м о р а т е, н а п р и м е р, б и т и п р и ја т е љ с а о с об о м чи је по сто ве же ли те да пра ти те), па је та ко број и ути цај ано ним них на ло га на Тви те ру осет но ве ћи од оних на Феј сбу ку. 15 Пре ма ис тра жи вач ком сај ту Alexa (alexa.com ), Reddit је 31. најпопуларни ји сајт на све ту, 9GAG 193, а 4chan 801. (При сту пље но ) 243

10 ш т о с е в е о ма р а з л и к у је од т р а д и ц и о на л не к њи жев не сце не где с у у ме т н и к, п у бл и к а, к ри т и к а и и з да в ач к а п л ат ф о р ма ме ђу с о б но по т п у но уда љ е н и, о си м у по с е б н и м п ри л и к а ма по п у т п р о мо ц и ја или књи жев них ве че ри. Сви су на ин тер не ту, као на ка квој ха о тичној ан тич кој аго ри, исто вре ме но и пу бли ка и го вор ни ци. Им пли ка ци је ин тер не та као без гра нич не и све моћ не стваралач ке плат фор ме за то су исто вре ме но и ле пе и стра шне. На јед ној стра ни, сва ко ко же ли да ства ра мо же да ства ра, чи ме до ла зи до екс п ло зи је к ре а т и в не ене р г и је с т ва рала ца ко ји, да н и је би ло м ре же, мо жда ни ка да не би на шли ни јед ног је ди ног чи та о ца. На дру гој стра ни, ипак, по сто ји прет ња да се у бу дућ но сти не ће на ћи ни тај је дан чи та лац; стреп ња да ће ин фла ци ја ства ра ла штва, где се свако ме са же љом бес по г о вор но п ру жа и мо г ућ нос т, до ве с т и до т о г а да ће пос т оја т и ви ше са д р жа ја не г о ко ри сн и ка, ви ше т ек с т о ва не г о ч ит ал а ц а. И н ф о р м а т и ч к а у т о п и ја мо же по с т а т и и н ф о р м а т и ч к а ен тро пи ја бај то ва, ну ла и је ди ни ца ће увек би ти, али мо жда не ће би ти очи ју за но ве ди ги тал не стра ни це. 244

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА *

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА * УДК 321.7:339.97 Ори ги нал ни на уч ни рад Ве сна Стан ко вић Пеј но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град Српска политичка мисао број 3/2014. год. 21. vol. 45. стр. 111-133. МЕ КА МОЋ ВЛА

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ

СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш DOI 10.5937/kultura1339071J УДК 070.15(497.11) 2013 32.019.51:070(497.11) оригиналан научни рад СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1546131V УДК 7.097 791.221.51 прегледни рад ПУТ ОД ХЕ РО ЈА ДО АН ТИ ХЕ РО ЈА И УЖИ ВА ЊЕ У ТЕ

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443149T УДК 82.09:111.82 821.163.41.09-32 Пекић Б. оригиналан научни рад КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ

More information

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону УДК: 271.2-248.44-277 УДК: Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 165 172. Побожна фризура Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија,

More information