А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

Size: px
Start display at page:

Download "А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА"

Transcription

1 Ори ги нал ни на уч ни рад : doi: /zrpfns Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar p f.u n s.a c.r s СМ А ЊЕ ЊЕ ОСНОВ НОГ К А П И ТА Л А А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА ПО ВЕ РИ Л А Ц А 1 Са ж е т а к: У п ра в у Ре п у бл и ке Ср б и је з а ш т и т а п о в е р и л а ц а п р и л и ком смањивања основног кап ит ала акционарског дру ш т ва п ред в и ђе на је у ч л. 319 Зако на о п ри вред ни м дру штви ма. Пра во од ре ђе не гру пе пове рилаца да траже обезбе ђење својих по тра жи ва ња пред ви ђе но је и у ком па ниј ским Ди рек ти - ва ма ЕУ. Пра в о да т ра ж е о бе з бе ђе ње п о т ра ж и в а ња и м а ј у он и п о в е р и о ц и ч и ја с у п о т ра ж и в а ња н а с т а л а п ре и с т е ка р о ка од 30 да н а од да н а о б ја в е од л у - ке о с м а ње њу о с н о в н ог ка п и т а л а. За ра з л и к у од не к и х н а ц и о н а л н и х п ра в а и д ире кт ив а ЕУ, где је о в о п ра в о п ре д в и ђе н о у ко р и с т п о в е р и л а ц а не д о сп е л и х п о т ра ж и в а ња, у с рп с ком п ра в и о в а гр у п а п о в е р и л а ц а и м а п рав о да т ра ж и обез бе ђе ње не за ви сно од да ту ма до спе ћа. Из два ја ње ове гру пе по ве ри ла ца у од но су на општи режим обезбеђења поверилаца засни ва се на кор по ративни м п о с ле ди ца ма ко је се ог ле да ју у сп ро во ђе њу с ма ње ња основ ног ка п и т а ла и забрани исплата акционарима до протека 30 да на од да на сма ње ња основ - н ог ка п и т а л а. Ка да су по тра жи ва ња у пи та њу ра ди се о обли га ци о но прав ним зах теви ма не за ви сно од њи хо вог осно ва. По сту пак обез бе ђе ња по ве ри ла ца се не спро во ди у од ре ђе ним си ту а ција ма ка да до ла зи до по ни шта ја ак ци ја, као и ка да не ма про ме не не то имов ине а к ц и о н а р с ког др у ш т в а. O б е з беђе ње п о т ра ж и в а ња не м о г у т ра ж и т и по вери о ци чија по тра жи ва ња спа да ју у пр ви или дру ги ис платни ред у сми - с л у з а ко н а ко ји м се у ре ђ у је с т е ч а ј, ка о н и п о в е р и о ц и ч и је је п о т ра ж и в а ње о бе з бе ђе н о. 1 Рад је на стао као ре зул тат ра да на на уч но ис тра жи вач ком про јек ту Правна тра дици ја и но ви прав ни изазови чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду 625

2 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) Пра во по ве ри ла ца на обе з беђење по т ра ж и ва ња уж и ва с уд ск у за ш т и т у у пар нич ном по ступ ку. Кључ не речи: акционарско друштво, сма ње ње основ ног ка пи та ла, по - в е р и о ц и, а к ц и о н а р и. Од л у к у о сма њ е њу о снов ног к ап ит а ла до но си ск у п ш т и на д ру ш т в а и на њ е но до но ше њ е по в е ри о ц и д ру ш т в а не ма ју н и к а к а в у т и цај. С о б зи р ом да је о с н ов н и к а п и т а л м и н и м у м о б е з б е ђ е њ а п о в е р и л а ц а, с м а њ е њ е м о с н ов н о г ка пи та ла њи хов ин те рес је не по сред но по го ђен. 2 Ре г у ла т и в а з а ш т и т е по в е ри ла ца у с л у ча ју сма њ е њ а о снов ног к а п и т а ла п р ед с т а в љ а од р а з п ри н ц ипа да п ри с т ру кт у рној п р омен и 3 пов ериоц и т р еба да бу ду обез бе ђе ни. Има ју ћи у ви ди ре гу ла ти ву За кон о при вред ним дру штвима (Слу жбе ни гла сник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 15/2015) мо же се кон стато ва ти да је овај прин цип при су тан и у до ма ћем пра ву у слу ча ју ста ту сних про ме на (чл.509 ст.1), сма ње ња основ ног ка пи та ла (чл. 319), уго во ра о контро ли и упра вља њу (чл.566). Потреба за ре гу ли са њем за шти те по ве ри ла ца у по ступ ку смањења основног ка пи та ла пред ви ђе на је у Ди рек ти ви ЕУ 2006/68, ко јом се ме ња Дру га ди рек ти ва ЕУ и ко јом је утвр ђен но ви текст чл. 32. У чл. 32 Дру ге ди рек ти ве пред ви ђе но је пра во по ве ри ла ца да тра же обез бе ђе ње сво јих не до спе лих по - т ра ж и ва ња, на с т а л и х п ре об ја в љи ва ња од л у ке о сма ње њу, из у зев а ко не ма ју од г о в а р а ју ће о б е з б е ђе њ е и л и а ко о б е з б е ђе њ е н и је не о п ход но с о б зи р ом на и мов н у д ру ш т ва. Све док по ве ри о ц и не до би ју обез бе ђе ње не мо г у се вр ш и т и ис пла те ак ци о на ри ма. Но ви текст чл. 32 (чл.8 Ди рек ти ве ЕУ 2006/68) пред виђа оба ве зу д р жа ва ч ла н и ца да омо г у ће по ве ри о ц и ма по к ре т а ње суд ског и л и управ ног по сту па ка. При то ме те рет до ка зи ва ња је на по ве ри о цу (да је не мир е њ е по т р а ж и в а њ а до в е де но у п и т а њ е з б ог сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а и да од г о в а р а ју ће о б е з б е ђе њ е н и је до би је но). У д о м а ћ е м п р аву з аш т ит а п о в е р ил а ц а п р и л и ком с м а њ е њ а о с н ов н ог к а п и т а л а д ру ш т в а је р е г у л и с а на у ч л.319 З а ко на о п ри в р ед н и м д ру ш т ви ма. Пред ви ђе на је оба ве за дру штва у по гле ду оба ве шта ва ња да је по кре нут по ступа к сма ње њ а основ ног ка п и т а ла, п ра во од ре ђе н и х по ве ри ла ца да од д ру ш т ва тра же обез бе ђе ње сво јих по тра жи ва ња, као и суд ска за шти та тог пра ва. 2 Rolf Set he у A k t G G r o s s k o m m e n t a r (Hrsg. Kla us Hopt, Her bert Wi e de mann), Ber lin 2011, 15; Rüdi ger Veil у A k t i e n ge s e t z (Hrsg. Kar sten Schmidt, Mar cus Lut ter), Köln 2008, 2189; Flo rian Bec ker у He i d e l b e r ge r Ko m m e n t a r z u m A k t e n ge s e t z (Hrsg. To bi as Bürgers, Tor sten Körber), Hei del berg 2008, Р а д и с е о т е о р и ј с к о м к о н ц е п т у к о ј и, п р е м а в л а д а ј у ћ е м м и ш љ е њу, о б у х в а т а м е р е ко ји ма се ме ња иден ти тет дру штва (спа ја ње), прав на фор ма (про ме на прав не фор ме), ка пи - т а лс к а с т р у кт у р а (п ов ећ ањ е и с м ањ ењ е о с н о вн о г к а п и т а л а), ц и љ д р у ш т в а (л и к в и д а ц и ја), над ле жност ор га на (уго вор о кон тро ли и упра вља њу). Та ко пре ма Fle ischer Hol ger у Hopt J. Kla us et al. Ak ti en ge setz 327a 328; , Ber lin 2007,

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/ ОБА ВЕ Ш ТА ВА ЊЕ О ПО К РЕ Н У ТОМ ПО СТ У П К У С М А ЊЕ ЊА О С НОВ НОГ К А П И ТА Л А А ко с е п ос т у п а к с м а њ е њ а о с н о в н о г к а п и т а л а с п р о в од и у з п р им ен у п р а ви л а о з а ш т и т и по в е ри л а ца т а да од л у к а о сма њ е њу о снов ног к а п и т а л а са др жи и по зив по ве ри о ци ма да при ја ве сво ја по тра жи ва ња ра ди обез бе ђе - њ а (ч л.314 с т.6 ). Од л у к у о см ањ ењу о сновног к ап ит ал а до носи ск у пш т ин а д р у ш т в а 4 и она се ре ги стру је се у скла ду са за ко ном о ре ги стра ци ји 5 у ро ку од три ме се ца од да на до но ше ња (чл.314 ст.3). 6 Ре г и с т а р п ри в р ед н и х с у бје к а т а о б ја в љу је од л у к у о сма њ е њу о снов ног ка пи та ла у не пре кид ном тра ја њу од три ме се ца од да на ре ги стра ци је по чев од да на ре ги стра ци је. Ра ди се о јавном објављи ва њу од лу ке о сма ње њу основног ка пи та ла, што је од зна ча ја за све по ве ри о це дру штва, ко ји има ју пра во да т р а же о б е з б е ђе њ е св о ји х по т р а ж и в а њ а п р е ма оп ш т и м п р о п и си ма, к а о и по зи в а он и м повериоц има који и мају п раво да т раже обе збе ђење од д руш т в а пре ма чл. 319 (чл.319 ст.1). Оси м ја в ног оба ве ш т а ва њ а, п редвиђена је и обавез а д ру ш т ва да и зврш и инди ви ду ал но оба ве шта ва ње од ре ђе них по ве ри ла ца, за ви сно од ви си не њихо в и х п о т р аж ив а њ а. Д р у ш т в о је д у ж н о д а п о в е р и о ц и м а ко ји с у п о з н а т и дру штву, а чија појединачна потраживања износе најма ње динар а у п р о т и в в р ед но с т и би ло ко је в а л у т е по с р ед њ е м к у р с у Н а р од не б а н ке Ср би је на да н р е г и с т р а ц и је од л у ке о сма њ е њу о снов ног к а п и т а л а у п у т и и писа но оба ве ште ње о тој од лу ци, нај ка сни је 30 да на по спро ве де ној ре гистра ци ји од лу ке (чл.319 ст.2). Као што се ви ди пред ви ђе на је пи са на фор ма оба ве ште ња ни је до пу ште но ко ри шће ње сред ста ва елек трон ске ко му ника ци је (е ма ил, смс). 2. ЗА Ш Т И ТА ПО ВЕ РИ Л А Ц А За ко ном о при вред ним дру штви ма ни је ре гу ли са на за шти та свих по - ве ри ла ца, већ само он и х ч и ја по т ра ж и в а њ а ис п у њ а в а ју услове и з ч л. 319 с т.2 по тра жи ва ња су на ста ла пре ис те ка ро ка од 30 да на од да на об ја ве о сма- 4 З о р а н А р с и ћ, Од л у к а о с а з и в а њу с к у п ш т и н е а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а п р е м а З а ко н у о при вред ним д р уш т в и м а из 2011 г о д и н е, З б о р н и к р а д о в а Прав ног ф ак у л т е т а у Но в о м С а д у 2/2012, 61-72; З о р а н А р си ћ, С а з и в а њ е ск у п ш т и не а к ц и о н а р ског д руш т в а п р ем а З акон у о при вред ним д р уш т в и м а из 2011 г о д и н е, З б о р н и к р а д о в а Прав ног ф ак у л т е т а у Но в о м С а д у, 2/2013, З а ко н о п о с т у пк у р ег ис т р ац ије у А г е нц ији з а п р и в р ед н е р е г и с т р е (Сл.гла сник РС, бр.99/2011 и 83/2014) 6 У не ком на ци о нал ним пра ви ма (на пр. не мач ком) основ ни ка пи та ла се сма тра смањ е н и м р е г и с т р а ц и јо м од л у ке о с м а њ е њу. 627

4 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) њ е њу о снов ног к а п и т а л а. С о б зи р ом да п р а в о на о б е з б е ђе њ е по т р а ж и в а њ а има ју сви по ве ри о ци пре ма оп штим про пи си ма За ко на о из вр ше њу и обезб е ђе њу (Сл.гла сник РС, бр. 106/2015 и 106/2016) по ста вља се пи та ње у че му је зн а ч ај и з д в а ја њ а јед не г ру пе по в е ри л а ц а и њи хо ви х пот р аж ив ањ а у ч л. 319 З а ко на о п ри в р ед н и м д ру ш т ви ма. Упо р ед но п р а в на р е ше њ а по к а з у ју да се и у д руг и м на ц и о на л н и м п ра ви ма у по с т у п к у сма ње ња основ ног ка п и т а ла из д вајају одре ђе н и по ве ри о ц и, а л и се за то ве зу ју од ре ђене п ра вне послед ице. Ра д и с е о т и ме д а је о б е зб еђ ењ е одр еђ ене г рупе пов ерил ац а п р е тпос т а вк а сма ње ња основ ног ка пи та ла, као и за бра ни они х ис п ла та ак ци о на ри ма ко је су омо гу ће не сма ње њем основ ног ка пи та ла. Та ко на пр. у не мач ком пра ву пре њи хо вог обез бе ђе ња или на ми ре ња, од но сно про те ка вре ме на од об ја вљив а њ а р е г и с т рац ије, н ије мог уће в рш ит и ис п ла т е а к ц и о на ри ма. Од г о в а ра ју ће р е ше њ е је у домаћем п раву било п р едвиђе но у по гле д у з а ш т и т е по в е ри ла ца у п ос т у пк у с м ањ ењ а о с н овн о г к ап ит ал а п р ем а р ан ије в ажећ е м З акон у о при вред ним дру штви ма из 2004 го ди не у чл. 268 ст.3. Би ло је пред ви ђе но, о си м п р о т е ком р о к а по о б ја в љи в а њу, да с е ис п л а т е а к ц и о на ри ма у с л у ча ју сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а мо г у в р ш и т и по с ле п ру ж а њ а о б е з б е ђе њ а и л и под ми ре ња по тра жи ва ња по ве ри ла ца ко ји су бла го вре ме но при ја ви ли по - т раж ив ањ е. Важећ и Закон о п рив р едн и м д руш т вима и з 2011 г од ине з аузима ко н ц е п ц и ј с к и и с т у п оз иц иј у. П л аћ ањ а а к ц и о н а р и м а у с л у ч а ј у с м а њ е њ а основ ног ка пи та ла се мо гу вр ши ти са мо по ис те ку ро ка од 30 да на од да на ре ги стра ци је сма ње ња основ ног ка пи та ла. На кон ре ги стра ци је од лу ке о смањ е њу о снов ног к а п и т а л а, д ру ш т в о под но си цен т р а л ном р е г и с т ру з а х т ев з а упис про ме на про ис те клих из сма ње ња основ ног ка пи та ла (чл. 322). То прили ком, из ме ђу оста лог, прилаже и писану из ја ву пред сед ни ка од бо ра ди ректо ра, као и пред сед ни ка над зор ног од бо ра ако је упра вља ње дво дом но, да су сва по тра жи ва ња чи је обез бе ђе ње или из ми ре ње је тра же но од стра не по - ве ри ла ца у скла ду са чл. 319 обез бе ђе на, од но сно из ми ре на, од но сно да ти по ве ри о ци нису у предвиђеном року под не ли ту жбу над ле жном су ду, од но - сно да над ле жни суд од био да на ло жи уста но вље ње обез бе ђе ња у ко рист т и х по в е ри л а ц а. У с л у ч а ју не т ач не и з ја в е д и р ек т о ри и ч л анови н а дз о рног од бо ра од го ва ра ју со ли дар но за ште ту ко ја на ста не као по сле ди ца спр о ве - де ног сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а. По и з в р ше ном у п и с у п р о ме на п р о ис т е - клих из сма ње ња основ ног ка пи та ла у Цен трал ном ре ги стру, дру штво је у о б а в е зи д а и з в р ш и р е г и с т р а ц и ју см а њ е њ а о снов ног к ап ит ал а у ск л ад у с а за ко ном о ре ги стра ци ји (чл. 323). Наступање корпоративне последице обезб е ђе њ а по т раж ив ањ а једне г рупе повери ла ца у по с т у п к у сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а, ко ја с е ог л е д а у мог у ћнос т и и сп л ат е а кц ион ар им а, н ас т уп а по ис те ку ро ка од 30 да на од да на ре ги стра ци је сма ње ња основ ног ка пи та ла (чл. 319 ст.7 ). Ре ги стра ци ја сма ње ња основ ног ка пи тала условљена је про - ме на ма у Цен т ра л ном р е г и с т ру з а ш т а је по т р е б но да је и з в р ше но и з м и р е њ е 628

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 и л и о б е з б е ђ ењ е по т р а ж и в а њ а по в е р и л а ц а и з ч л. 319 с т. 3. Н а о сно ву т о г а сле ди за кљу чак да је из два ја ње те гру пе по ве ри ла ца из оп штег ре жи ма предви ђе ног За ко ном о из вр ше њу и обез бе ђе њу узро ко ва но ве зивањем за наступ а њ е ко рп ор ат и вн и х п ос л ед иц а које с е о г л е д а ј у у с п р о в о ђ е њу с м а њ е њ а о снов ног к а п и т а л а, к а о и у о р о ча в а њу ис п л а т е а к ц и о на ри ма к а о по с ле д и це сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а. Пра ви ла о за шти ти по ве ри ла ца се не при ме њу ју у сва ком слу ча ју ка да се ра ди о сма ње њу основ ног ка пи та ла. С тим у ве зи тре ба има ти у ви ду да од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла са др жи циљ, обим и на чин сма ње ња (чл.314 ст.5), а на ро чи ти да ли се сма ње ње вр ши у скла ду са чл. 320 (сма ње ње о снов ног к а п и т а л а по н и ш т а јем а к ц и ја) и 321 (сма њ е њ е о снов ног к а п и т а л а без про ме не не то имо ви не дру штва). У си ту а ци ја ма из чл. 320 и чл. 321 не п ри ме њу ју с е п ра ви ла о з а ш т и т и по в е ри ла ца у по с т у п к у сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а. Тр е ба, т а ко ђе, и ма т и у ви д у да о б е з б е ђе њ е по т р а ж и в а њ а не мо г у т р а ж и т и по в е ри о ц и ч и ја по т р а ж и в а њ а спа да ју у п р ви и л и д ру г и ис п л ат н и р ед у с л у ча ју с т е ча ја, к а о и по в е ри о ц и ч и ја с у по т р а ж и в а њ а о б е з б е ђе на, о че му ће би ти ре чи. 3. ПО Т РА Ж И ВА ЊА П р а в н и о с н о в п о т р а ж и в ањ а н ије р ел е в а н т а н. 7 Ра д и с е о б л и г а ц и о н и п р а в н и м з а хт ев им а, п р ем а д р уш т в у, 8 н ез а в и с н о од њ и хо в о г о с н о в а. 9 То мо г у би т и по т р а ж и в а њ а з а сно в а на на у г о в о ру и л и на з а ко н у. 10 У об зир дол а з е и по т р аж ив ањ а по о снову дел и к тне и п р ед у г о в о р не од г о в о р но с т и. 11 Ка да су у пи та њу зах те ви за на кна ду ште те ме ро да ван је тре ну так на стан ка ште те не за ви сно од то га да ли је ви си ну ште те мо гу ће тач но утвр ди ти. 12 По т р а ж и в а њ а мо г у би т и нов ча на и не нов ча на. 13 Ка да се ра ди о нов чан и м по т р а ж и в а њи м а он о б у х в а т а ју и по т р а ж и в а њ а а к ц и о н а р а по о с но ву ис пла те ди ви ден ди (чл.271 ст.2). С т в а р н а п р а в а (н а п р. п л о д о у ж и в а њ е) н и с у п р е д м е т р е г у л а т и в е. 14 О б у х в а ће н и с у з а х т е ви по о сно ву з ај ма ко ји је с т в а р но п р а в но о б е з б е ђен R. Veil, F. Bec ker, O. We i pert, Wol fgang Schil ling у Ak t i e n ge se t z G ro s sk o m me n ta r, Band 2, Ber lin 1965, R. Veil, 2191; Uwe Hüffer, A k t i e n ge s e t z, München 1999, R. Set he, R. Veil, 2191; R. Set he, R. Veil, 2191; R. Set he, 107; F. Bec ker, R. Veil, 2191; F. Bec ker, R. Set he, 107 у з на по ме н у да о с т а је п и т а њ е не мо г ућ но с т и т ра же њ а о ба з б е ђе њ а з а в ећ обез бе ђе не по траживања, што је у Закону о привредним дру штви ма пред ви ђе но у чл. 319 ст.6 629

6 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) У ли те ра ту ри се ука зу је да исто ва жи у по гле ду зах те ва за пре нос пра ва св о ји не. 16 Те ш ко ће по с т о је у по гле д у у г о в о р а с а т р ај н и м п р е с т а ц и ј ма. Те о ри ј ск и он и мо г у би т и в р е мен ск и не о г р а н и че ног т р а ја њ а, а н и је да н од с т р а на к а не мо же да га от ка же, због че га дру штво мо же би ти у си ту а ци ји да обез бе ди екс т р ем но ви с о ко о б е з б е ђе њ е. 17 С тим у ве зи се ја вља ин те рес дру штва да се ње го ва оба ве за сра змер но огра ни чи. За кљу че њем уго во ра на ста ју и оба - ве зе ко је ће тек до спе ти. Оне се узи ма ју у об зир са мо ако је њи хо ва ви си на од ре ђе на, при че му за то ни је по треб на са гла сност стра на ка. Ра ди се од ређ е н о с т и о б а в е з е н а о с н о в у у г ов ор а о б ав ез а је ко нк р ет из ов ан а, к а о код за ку па, и не за ви сна од ис по ру ке од ре ђе не ко ли чи не, као што је то слу чај код ок ви р н и х у г о в о ра о ис по руц и. 18 У поглед у у г о в о ра с а т рај н и м п р е с т а ц и ја ма и њи хо ви м о б е з б е ђе њ ем мер одав а н је т р е н у т а к з а к љу че њ а, а не до спе ло с т. 19 У по гле д у з а в р ше т к а пе ри о да ко ји с е у зи ма у о б зи р, у л и т е р а т у ри с е з а с т у- па став да је то тре ну так ка да је нај ра ни је мо гућ от каз уго во ра, 20 при че му сма ње ње основ ног ка пи та ла не ства ра по себ но пра во на от каз од стра не по в е ри о ца. 21 Не узи ма ју се у об зир, да кле, без даљ њег сва бу ду ћа по тра жив а њ а по в е ри о ц а, в е ћ с е у т в р ђу је кон к р е т н и и н т е р е с пов ериоц а у поглед у о б е з б е ђ е њ а. 22 Њи хов у к у пн и и зно с п р едс т ав љ а г о рњу г р ан иц у у поглед у ко је се мо же тра жи ти обез бе ђе ње. 23 П р а в о н а о б е з б е ђ е њ е и м а ју и по в е р и о ц и с по р н и х по т р а ж и в а њ а. 24 У л и т е ра т у ри се у к а зу је на и зузе тке у поглед у овог в ла да ју ћег с т а ва. 25 У пр вом слу ча ју не ма оба ве зе да ва ња обез бе ђе ња у слу ча ју да је по тра жи ва ња очи гледно не о сно в а но, У д ру г ом с л у ча ју р а д и с е о по т р а ж и в а њу ко је не по с т о ји у це л и н и и л и де л и м и ч но. К а да је до спе ло с т по т р а ж и в а њ а у п и т а њу у у по р ед ном п р а ву (не мач ко пра во) по сто је ре ше ња пре ма ко ји ма се зах тев за обез беђење може поставити са мо у по гле ду не до спе лих по тра жи ва ња. Ово се обра зла же ти ме да се у по гле д у до спе л и х за х т е ва мо же по с т а ви т и за х т ев за ис п у ње њем. 26 У до ма ћем пра ву је би ло при сут но та кво решење пре ма За ко ну о при вред ним дру штви- 16 R. Set he, 107. У до ма ћем пра ву ра ди се о зах те ву куп ца на осно ву чл. 454 За ко на о о б л и г а ц и о н и м од н о с и м а 17 R. Set he, R. Veil, U. Hüffer, R. Set he, U. Hüffer, 1015 уз на во ђе ње по сто ја ња дру га чи јег ста ва. 22 R. Veil, 2192; U. Hüffer, R. Veil, U. Hüffer, 1015; R. Veil, U. Hüffer, 1015; R. Veil, R. Set he, 114; R. Veil,

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 ма из 2004 го ди не (чл.268 ст.2). За раз ли ку од то га, пре ма ва же ћем За ко ну о при вред ним дру штви ма из 2011 го ди не по ве ри о ци мо гу да тра же обез бе ђе - ње по тра жи ва ња не за ви сно од да ту ма до спе ћа (чл.319 ст.3). 4. Н А СТА Н А К ПО Т РА Ж И ВА ЊА По тра жи ва ња мо ра ју на ста ти пре ис те ка ро ка од 30 да на об ја ве одлу ке о сма ње њу основ ног ка пи та ла. Ме ро да ван је дан об ја ве од лу ке о смање њу основ ног ка пи та ла, а не дан до но ше ња те од лу ке. На ра чу на ње ро ка п ри ме њу ју с е п р а ви л а З а ко на о о бл и г а ц и о н и м од но си ма (ч л.77 ). Ра д и с е о пр вом од два вре мен ска кри те ри ју ма ко ја мо ра ју да бу ду ис пу ње ни да би по ве ри лац мо гао да тра жи обез бе ђе ње. У об зир до ла зе и по тра жи ва ња нас т а л а у пе ри о д у и з ме ђу до но ше њ а од л у ке о сма њ е њу о снов ног к а п и т а л а и о б ја в љи в а њ а т е од л у ке. 27 На чин утвр ђи ва ња ро ка ука зу је да пра во на обезбе ђе ње по сто ји и ка да је по ве ри лац знао за сма ње ње основ ног ка пи та ла. 28 Ка да се ра ди о уго вор ним зах те ви ма ре ле ван тан је тре ну так на стан ка угово ра. 29 По сто ја ње ро ка ни је од зна ча ја, а исто ва жи и у по гле ду рас кид ног услова. 30 Пре ма в ла да ју ћем сх ва та њу ова ка в п ри с т у п је п римен љи в и у поглед у од ло ж ног усло ва. 31 На су прот том ста ву, за сту па се ми шље ње пре ма ко јем одло жни услов ни је пре пре ка да се тра жи обез бе ђе ња ако ду жник не мо же јед ностра но спре чи ти ње го во на сту па ње. По сто ји и став пре ма ко јем услов мо ра на сту пи ти у окви ру тзв. за штит ног ро ка по сле ко јег су мо гу ће ис пла те ак ци о - на ри ма и ка да су обез бе ђе на по тра жи ва ња по ве ри ла ца ко ји су их при ја ви ли. 32 У с л у ча ју по т р а ж и в а њ а з а сно в а н и х на з а ко н у р е ле в а н т а н је т р е н у т а к ка да су на сту пи ле све су штин ске прет по став ке зах те ва. 33 Ка да се ра ди о зах те ви ма по осно ву на кна де ште те, ка ко смо већ указа ли, ме ро да ван је тре ну так на стан ка ште те не за ви сно од то га да ли је виси ну ште те мо гу ће тач но утвр ди ти. 5. ЗА Х Т ЕВ ЗА ОБЕ З БЕ ЂЕ ЊЕ ПО Т РА Ж И ВА ЊА Повериоци мо гу да тра же од дру штва пи са ним пу тем обез бе ђе ње по тражи ва ња до ис те ка ро ка из ст.1 чл 319 (три ме се ца по чев од да на ре ги стра ци је 27 R. Veil, I b i d e m 29 U. Hüffer, 1014; R. Veil, 2191; R. Set he, U. Hüffer, 1014; R. Veil, 2191; R. Set he, U. Hüffer, 1014; R. Veil, Оба ма њин ска при сту па на ве де на пре ма R. Set he, R. Veil,

8 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) од лу ке о сма ње њу основ ног ка пи та ла). У ли те ра ту ри се ука зу је да је рок за пос т ав љ ањ е з а хт ев а з а о б е зб еђењ е пот раж и в а њ а ма т е ри ја л но п ра в н и р ок. 34 На ње га се у до ма ћем пра ву при ме њу ју пра ви ла за ра чу на ње ро ка у ме се ци ма и з ч л.77 с т. 2 З акон а о о бл иг ац ион и м односим а. Пр оп уш т ањ ем д а поднес е зах тев у том ро ку по ве ри лац гу би пра во да тра жи обез бе ђе ње свог по тра жива ња у скла ду са чл Иста по сле ди ца на сту па и у слу ча ју да по ве ри лац не зна за сма њи ва ње основ ног ка пи та ла, или да је рок по чео да те че. 35 С тим у ве зи тре ба има ти у ви ду да у до ма ћем пра ву по сто ји оба ве за ре ги стра прив р едн и х с у бјек ат а да о бјав љује одл ук у о сма њ е њу о снов ног к а п и т а ла, к а о и о ба в е з а д ру ш т в а да и з в р ш и по с е б но о ба в е ш т а в а њ е по в е ри л а ца ч и ја по т р а - ж и ва ња из но се нај ма ње д и на ра. Про п у ш т а ње рег ис т ра п ривредн и х су бје к а т а да и з в р ш и об ја в љив ање одл уке п р е ма ч л. 319 с т.1 мо же би т и о снов да по ве ри лац ко ји је ти ме оште ћен под не се зах тев за на кна ду ште те. У в е з и с а в р е ме ном по с т а в љ ањ а з а х т е в а по т р е б но је у к а з а т и н а још јед н у си т у а ц и ју. За м и с л и в о је да је по в е ри ла ц ис т о в р емено и а кц ионар и да, као уче сник у скуп шти ни дру штва, има са зна ња о до не тој од лу ци о сма ње њу о снов ног к а п и т а ла и п р е ње не р е г и с т ра ц и је. Мо г у ће је, т акође, да поверила ц и на дру ги на чин бу де оба ве штен о до не тој од лу ци пре ње не ре ги стра ци је. С тим у ве зи по ста вља се пи та ње да ли по ве ри лац мо ра да че ка ре ги стра ци ју од лу ке ка да по чи ње та те че рок за под но ше ње зах те ва из чл 319 ст.1, или је до пу ште но да зах тев бу де под нет и пре не го што рок поч не да те че. Пре ма до ми ни ра ју ћем ста ву зах тев мо же би ти под нет и пре не го што је рок по чео да те че. 36 У ли те ра ту ри је спо ран ути цај од лу ке о сма ње њу основ ног ка пи та ла на ду жи ну ро ка. Пре ма ве ћин ском ста ву овај рок се од лу ком о сма њу ју основног к а п и т а ла мо же п р о д у ж и т и. 37 Не спор но је да се том од лу ком рок не мо же скра ти ти. 38 Ове ста во ве сма тра мо при хва тљи вим за то што су они у ко рист за шти те по ве ри ла ца, што је циљ ре гу ла ти ве чл У слу ча ју да је до не та од л у к а, ко јом с е ск р а ћу је р ок з а под но ше њ е з а х т е в а, у не к и м на ц и о на л н и м пра ви ма (не мач ком пра ву), од лу ка би би ла ни шта ва на осно ву оп штих прав и л а о н и ш т ав ос т и с к у пш т и нс к и х одл ук а. 39 Бу ду ћи да та ква пра ви ла не 34 R. Veil, U. Hüffer, R. Veil, 2193, R. Set he, 112; Go din Wil hel mi, A k t i e n ge s e t z, Band 2, Ber lin 1967, 1197; U. Hüffer, 1015; Су прот но O. We i pert, W. Schil ling, 139 где се ука зу је да је та кав зах тев без деј ства и да је дру штво сло бод но да од лу чи да ће га узе ти у об зир или не. 37 U. Hü f fe r, 1015 и т а м о н а в е д е н а л и т е р а т у р а. С у п р о т н о Go din Wil hel mi, 1197, где се ука зу је да про ду же ње ро ка ни је мо гу ће ни ста ту том. Ta ko i O. We i pert, W. Schil ling, U. Hüffer, 1015; R. Veil, 2193; R. Set he, 113. Ово за то што је рок уста но вљен у ко рист п о в е р и л а ц а. 39 U. Hüffer, 1016; R. Set he,

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 по с т о је у З а ко н у о п ри в р ед н и м д ру ш т ви ма, 40 при ме њи ва ла би се пре ви ла о по би ја њу ск у п ш т и н ск и х од л у к а. По с т а в љ а ње з а х т е ва у спо ме н у т ом р о к у је д ру г и вре мен ск и к ри т е ри ју м да би по ве ри лац имао пра во да тра жи обез бе ђе ње по тра жи ва ња. За ко ном о п р и в р едн и м д р уш т в им а н ије у т в рђ е н в р ед н о с н и к р и т е р и ј у м и з н о с од ди на ра из чл. 319 ст.2 се од но си са мо на оба ве зу дру штва да из врши оба ве шта ва ње по ве ри о ца. Утвр ђе ни су, ме ђу тим, два вре мен ска кри те - ри ју ма ка да је по тра жи ва ње на ста ло и ка да је по ста вљен зах тев за обезб е ђе њ ем т ог по т р а ж и в а њ а. У по гле ду фор ме зах те ва у упо ред ном пра ву су по зна та раз ли чи та реше ња у не ким на ци о нал ним пра ви ма ни је пред ви ђе на по себ на фор ма. 41 У до ма ћем пра ву је пред ви ђе на пи са на фор ма зах те ва. Ни је, да кле, до пу штен зах тев при ме ном елек трон ских ко му ни ка ци ја (е-ма ил, смс). Адре сат зах те ва је дру штво, а не ре ги стар при вред них су бје ка та. 42 Прав на при ро да зах те ва је спор на ИЗ У ЗЕ ЦИ ОД ПРА ВА НА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА Обез бе ђе ње по тражи вања не могу тра жи ти по ве ри о ци две гру пе по - т р а ж и в а њ а. Пр во, обез бе ђе ње по тра живања не могу тражити повериоци чија по - тра жи ва ња спа да ју у пр ви или дру ги ис плат ни ред у сми слу за ко на ко јим се уре ђу је сте чај (чл. 319 ст.6 тч.1). Пре ма чл. 54 За ко на о сте ча ју у пр ви исплат ни ред спа да ју не ис пла ће не не то за ра де за по сле них и бив ших за по сле - них, у из но су ми ни мал них за ра да за по след њих го ди ну да на пре отва ра ња сте чај ног по ступ ка са ка ма том од да на до спе ћа до да на отва ра ња сте чај ног по с т у п к а и не п л а ће н и до п ри но си з а пен зи ј ско и и н в а л и д ско о си г у р а њ е з а - по с ле н и х з а по с лед њ е д в е г о д и не п р е о т в а р а њ а с т е чај ног по с т у п к а, а ч и ју о сно ви ц у з а о б р а ч у н ч и н и нај н и ж а ме с еч на о сно ви ца до п ри но с а, с а гл а сно про пи си ма о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње на дан отва ра - њ а с т е чај ног по с т у п к а, к а о и по т р а ж и в а њ а по о сно ву з а к љу че н и х у г о в о р а с а п р и в р ед н и м д р у ш т в и м а ч и ји с у п р ед м е т н е и с п л аћ ен е о б ав е з е н а и м е до п ри но с а з а пе нзи јско и и нв ал и дско о сиг ур ањ е з апос лен и х з а пос ледњ е 40 П р е м а З а ко н у о п р и в р ед н и м д р у ш т в и м а н е м а о п ш т и х п р а в и л а з а н и ш т а в о с т с к у п - штин ских од лу ка, већ су не ке од лу ке (sua lo co) утвр ђе не као ни шта ве. 41 Та кав је слу чај у не мач ком пра ву. 42 Ана лог но за не мач ко пра во R. Veil, 2193; R. Set he, 112; U. Hüffer, П р ем а U. Hüffer, 1015 (по сту па ње слич но прав ном по слу или из ја ва во ље). У при лог с х в а т а њ а о п о с т уп а њу с л и ч н о м п р а в н о м п о с л у R. S e t h e, 112; У п р и л о г с х в а т а њ а о и з ја в и во ље O. We i pert, W. Schil ling,

10 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) д в е г о д и не п р е о т в а р а њ а с т еч ајног пос т у п к а, а ч и ју о сно ви ц у з а о б р а ч у н чи ни нај ни жа ме сеч на осно ви ца до при но са, са гла сно про пи си ма о до прино си ма за оба ве зно со ци јално осигурање на дан отварања стечајног поступка. У дру ги ис плат ни ред спа да ју по тра жи ва ња по осно ву свих јав них прихо да до спе л и х у последња т ри месеца п ре о т варања с т ечајног пос т у пка, оси м до п ри но с а з а пен зи ј ско и и н в а л и д ско о си г у р а њ е з а по с ле н и х. Д ру г о, о б е з б е ђ е њ е по т р а ж и в а њ а не мо г у т р а ж и т и пов ериоц и ч ије је по т р аж ив ањ е о б е з б е ђ е но (ч л. 319 с т.6 т ч. 2). О в ај и з у з е т а к по с т о ји, п р е м а с т а в о ви ма у л и т е р а т у ри, и у по гле д у на ц и о на л н и х п р а в а где н и је и з ри ч и т о пред ви ђен. То се оправ да ва сми слом и ци љем ре гу ла ти ве о за шти ти по ве - ри ла ца у слу ча ју сма ње ња основ ног ка пи та ла СУД СКА ЗА ШТИ ТА ПРА ВА НА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ ПО Т РА Ж И ВА ЊА З а х т ев з а о б е з б е ђе њ ем по т р а ж и в а њ а у по с т у п к у сма њи в а њ а о снов ног ка пи та ла је уту жив, што ва жи и за на ци о нал на пра ва у ко ји ма то ни је из ри чит о п р ед ви ђе но. 45 Не з а ви сно од т о г а, и з ме ном Д ру г е д ир ект ив е ус т анов љ ена је оба ве за др жа ва чла ни ца ЕУ да на ци о нал ним пра вом обезбеде повериоцима мо гућ ност да се обра те управ ним или суд ским ор га ни ма. За ко ном о при вред ним дру штви ма из 2011 пред ви ђе на је суд ска за штита пра ва по верилаца да траже обезбеђење сво јих по тра жи ва ња. Вр ста по - с т у п к а н ије и зрич ит о ус т анов љ ена, а л и ф орм улац ија (..т уж б ом..) у к аз ује на па р н и ч н и по с т у па к. По в е р ио ц и који т р аж ил и о б е зб еђ ењ е с в о ји х п о т р а ж и в а њ а и ко ји од д ру ш т в а не до би ју о б е з б е ђ е њ е т и х по т р а ж и в а њ а у р о к у од т ри ме с е ц а по ис те ку ро ка из ст 1 чл. 319, ни ти им дру штво из ми ри та по тра жи ва ња, мо гу ту жбом про тив дру штва тражити установља ва ње обез бе ђе ња сво јих по тражи ва ња (чл.319 ст.4). За ко ном ни је утвр ђен рок за под но ше ње ту жбе предви ђе но је са мо да се ту жба мо же под не ти по сле ис те ка три ме се ца по ис те ку ро ка из чл. 319 ст.1, али не и до ка да. Ово мо же да пред ста вља про блем с о б зи р ом на р е г у л а т и ву ч л По с ле сп р о в е де ног по с т у п к а з а ш т и т е по в е - ри ла ца д ру штво се обра ћа Цент ра лном реги ст ру ка да, из ме ђу оста лог, под но си п и са н и из ја ву п ред сед н и ка одбора д иректора, као и п редседн ика на дзорног од б о р а, а ко је у п р а в љ а њ е д в о д ом но. Та и з ја в а, и з међу о с т алог, с ад рж и и на вод да по ве ри о ци ни су у прописаном року`` под не ли ту жбу над ле жном су ду (чл.322 ст.3 тч.2) У по гле ду не мач ког пра ва та ко R. Set he, Та кав је слу чај са на мач ким пра вом. Pre ma U. Hüffer, 1017

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 Те р е т до к а зи в а њ а је н а по в е ри о ц у (т у ж и о ц у). О си м док азив ањ а да с е с у ис п у њ е не в р е мен ске п р е т по с т а в ке (к а да је по т р а ж и в а њ е на с т а л а и к а да је по ста вљен зах тев за обез бе ђе њем), ту жи лац мо ра да до ка же да је из ми рењ е њ е г о ви х по т р а ж и в а њ а у г р о же но сма њ е њ ем о снов ног к а п и т а л а. Ра д и с е о кон крет ној угро же но сти, за раз ли ку од не ких на ци о нал них пра ва, у ко јим а с е з а ш т и т а по в е р и л а ц а код см а њи в а њ а о снов ног к ап ит ал а з а с н ив а н а а п с т р а к т ној у г р о же но с т и. 46 При л и ком од л у ч и в а њ а по т у ж би с уд ће по с е б но в о д и т и р а ч у на о т о ме да л и је т ра же но обез бе ђе ње нео п ход но у ц и љу за ш т и т е по ве ри ла ца и ма ју ћ и у ви ду имо ви ну дру штва (чл. 319 ст.5). 8. ЗА БРА Н А ИС П Л А Т Е А К Ц И О Н А РИ М А У чл.319 ст.7 пред ви ђе но је да у слу ча ју сма ње ња основ ног ка пи та ла друштво мо же вр ши ти ис пла те ак ци о на ри ма са мо по ис те ку ро ка од 30 да на од да на ре ги стра ци је сма ње ња основ ног ка пи та ла. Ра ди сео кор по ра тив ној по - следи ци ве заној за обезбеђење потраживања законом одређене групе поверила ца. Ово за то што се дру штво пр во обра ћа Цен трал ном ре ги стру, ка да по сле спро ве де ног по ступ ка за шти те по ве ри ла ца, под но си пи са ну из ја ву пред сед ник а од б о ра д и р ек т о ра, к а о и п р едс едн ик а на д зорног одб ора а ко је у п ра в љ а њ е д во дом но, да су сва по т ра ж и ва ња ч и је обез бе ђе ње и л и из м и ре ње је т ра же но од стра не по ве ри ла ца у скла ду са чла ном 319. став 3. обез бе ђе на од но сно изм и ре на, од но сно да т и по вериоц и у п р оп иса ном р о к у н и су под не л и т у ж бу на д ле ж ном су д у, од но сно да је на д ле ж н и суд од био да налож и уста нов љава ње обезбеђења у корис т т и х поверилаца. После у п иса п ромена п роис т ек л и х из сма ње ња основ ног ка п и т а ла у Цен т ра л ном ре г и с т ру д ру ш т во је у оба ве зи да из вр ш и ре г и с т ра ц и ју сма ње ња основ ног ка п и т а ла, ко ји се сма т ра сма ње н и м да ном регистрације. Као што се види да би се извршила регистраци ја смање - ња основ ног ка пи та ла, ка да по чи ње да те че рок од 30 да на по сле ко јег је доп у ш т е на ис п ла т а а к ц и о на ри ма, нео п ход но је да бу де извр шено обез бе ђење, и л и ис п ла т а, по т ра ж и ва ња за ко ном у т вр ђе ног к ру г а по ве ри ла ца. То је ис т о - вре ме но и раз лог због ко јег ова за бра на пла ћа ња не по сто ји у ко рист по ве рила ца из чл. 319 ст.3 бу ду ћи да њи хо ва по тра жи ва ња мо ра ју би ти обез бе ђе на или на ми ре на да би се мо гло ре ги стро ва ти сма ње ње основ ног ка пи та ла. Ова за бра на по сто ји у ко рист дру гих по ве ри ла ца. Ра ди се о то ме да се сма ње њем основ ног ка пи та ла сма њу је па си ва би лан са и да се на ве де ном за бра ном спреча ва бр зо рас по ла га ње ослобођени х средстава у смисл у п ла ћања акционарима. 46 Та кав је слу чај са не мач ким пра вом. Пре ма R. S e t h e, 113; И н т е р е с и п о в е р и л а ц а с у увек по го ђе ни сма њи ва њем основ ног ка пи та ла. Пре ма R. Veil,

12 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) Оста ли по ве ри о ци мо гу тра жи ти на ми ре ње, од но сно на ми ре ње сво јих по - тра жи ва ња пре не го бу де из вр ше на ис пла та ак ци о на ри ма. Бу ду ћи да је ду жи на ро ка из ра же на у да ни ма у по гле ду ра чу на ња ро ка при ме њу је се чл. 77 ст.1 За ко на о обли га ци о ним од но си ма. С об зи ром да се ра ди о за шти ти по ве ри ла ца у кон тек сту сма ње ња основ ног ка пи та ла, за бра на се од но си на сва пла ћа ња омо гу ће на сма ње њем основ ног к а п и т а л а. 47 По с т о ји од но с к а у з а л и т е т а и з ме ђу сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а и ис п л а т е. 48 З а б р а на п л а ћ а њ а о б у х в а т а не с а мо п л а ћ а њ а не по с р ед но и з до - би ти, већ и пла ћа ња на те рет ре зер ви кре и ра них сма ње њем основ ног ка пит а л а. 49 Ка да је реч о пла ћа њу ди ви ден ди, оно је до пу ште но у ви си ни ко ја ни је по сле ди ца сма ње ња основ ног ка пи та ла. 50 Ф о р м у л а ц и ја ч л. 319 с т.7 ( ``п л а ћ а њ е``) и м п л и ц и р а и з в р ше њ е ч и н и д б е ко ја за пред мет има но вац, при че му је та кво ре ше ње при сут но и у дру гим на ц и о на л н и м п р а ви ма. 51 У ли те ра ту ри се ука зу је да се под пла ћа њем подр аз уме в а св ако р а спол аг ањ е и мов ином које д руш т в о в рш и п р ем а св оји м а к ц и о на ри ма. У т ом см и сл у п ла ћ а њем су об у х ва ће не и не нов ча не ч и н и д бе. 52 За бра ном п ла ћ а њ а н и су обух ваћена п лаћ ањ а на основу послова п ра вног п р о ме т а и з ме ђу а к ц и о на р а и д ру ш т в а. У т а к ви м си т у а ц и ја ма а к ц и о на ри с е ја вља ју као по ве ри о ци, а на као чла но ви дру штва. 53 Зах тев ак ци о на ра за ис пла ту је оро чен и усло вљен. 54 У до ма ћем пра ву зах тев ак ци о на ра за ис пла ту је оро чен, с об зи ром да је пла ћа ње до пу ште но са мо по ис те ку ро ка од 30 да на од да на ре ги стра ци је сма ње ња основ ног кап и т а л а. З а х т е в је ус ло в љ ен сп р ов еден и м по с т у п ком з а ш т и т е по в е ри л а ц а, од но сно на сту па њем не ке од окол но сти из чл. 322 ст.3 тч.2, што омо гу ћа ва р е г и с т р а ц и ју сма њ е њ а о снов ног к а п и т а л а. У вези са з а бра ном п ла ћ а њ а а к ц и о на ри ма по с т а в љ а с е п и т а њ е п ра в н и х по сле ди ца ко је на сту па ју за слу чај да је из вр ше но пла ћа ња су прот но за бра - ни из чл. 319 ст.7. С тим у ве зи тре ба има ти у ви ду да дру штво и од го вор но ли це, у сва ком слу ча ју, од го ва ра ју за при вред ни пре ступ (чл.585 ст.1 тч.8). К ад а с е р ад и о и мо ви н ск и м по с ле д и ц а м а, у л и т е р а т ури пос т оји с х в ат ањ е пре ма ко јем, та ква пла ћа ња ни су без деј ства и да се у том слу ча ју при ме њују а к ц и ј ско п р а в на п р а ви л а о по в р а ћ а ју з а б р а њ е н и х п л а ћ а њ а. 55 За кон о при- 47 R. Set he, 121; O. We i pert, W. Schil ling, R. Set he, R. Set he, 121; U. Hüffer, U. Hüffer, 1017; R. Set he, 121; R. Veil, 2194; O. We i pert, W. Schil ling, Та кав је сли чај са не мач ким пра вом. 52 R. Set he, 121; R. Veil, R. Set he, O. We i pert, W. Schil ling, R. Set he, 121; R. Veil, 2195; U. Hüffer, Ра ди се о спе ци фич ном ак циј ско прав ном за х т е ву за по вра ћ ај незакон ит и х п лаћ ањ а, који м се нап уш т а за хт ев и з не основаног обог аћењ а. Fle ischer Hol ger у A k t i e n ge s e t z (Hrsg. Kar sten Schmidt, Mar cus Lut ter), Köln 2008, 706 i

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2017 вред ним дру штви ма из 2004 год. са др жао је ре гу ла ти ву ко јом је пред ви ђе на о ба в е з а в р а ћ а њ а з а б р а њ е н и х п л а ћ а њ а (ч л. 231), ко ја с е од спо ме н у т ог р е ше - њ а у у по р ед ном п р а ву р а з л и к у је у т о л и ко, ш т о је о б а в е з а по с т о ја л а а ко је ак ци о на ра знао или пре ма окол но сти ма мо рао да зна да је ис пла та за бра њена. За кон о при вред ним дру штви ма из 2011 год. не са др жи од ред бу ко јом би с е на оп ш т и нач и н р ег ул ис ало в раћ ањ е нез а ко н и т и х п ла ћ а њ а. У ч л. 275 с т.1 и ст.2 пред виђена су огра ни че ња ис пла та ак ци о на ри ма ( у погледу нето имо - ви не и до би ти), док је оба ве за вра ћа ња пред ви ђе на у ст. 4 са мо у по гле ду тих пла ћа ња, ако је ак ци о нар знао или мо рао зна ти да се пла ћа ње вр ши про тивно од ред ба ма овог чла на. С тим у ве зи мо гу ћа су два при сту па. Пре ма пр вом, у по гле д у д ру г и х не з а ко н и т и х п л а ћ а њ а, ш т о о б у х в а т а и п л а ћ а њ е с у п р о т но за бра ни из чл. 319 ст.7, по сто ја ла би прав на пра зни на ко ја би се по пу ња ва ла ана ло ги јом у скла ду са чл. 275 ст.4. Пре ма дру гом при сту пу, дру штво би мо гло да по ста ви за зах тев за по вра ћај ис пла те из обо га ће ња без осно ва. У пр вом слу ча ју, су бјек тив ни мо ме нат (..знао или мо рао зна ти..) је од зна ча ја за по стојање оба ве зе вра ћа ња не за ко ни те ис пла те. За раз ли ку од то га, у случа ју з а х т е в а и з не о сно в а ног о б о г а ће њ а, с у бјек т и в н и мо ме нат (с а в е сно с т) је од зна ча ја за обим вра ћа ња, 56 а не з а по с т о ја њ е о ба ве з е в ра ћ а њ а з а бра њ е н и х п л а ћ а њ а. 56 Кад се вра ћа оно што је сте че но без осно ва, мо ра ју се вра ти ти пло до ви и пла ти ти з а т е з н а к а м а т а, и т о, а ко је с т и ц а л а ц н е с а в е с т а н, од д а н а с т и ц а њ а, а и н а ч е од д а н а п од н о - ше ња зах те ва (чл. 214 За ко на о обли га ци о ним од но си ма) 637

14 Др Зо ран В. Ар сић, С м а њ е њ е о с н о в н о г к а п и т а л а а к ц и о н а р с ко г д р у ш т в а... (стр ) Zo ran V. Ar sić, Ph.D., Full Pro fes sor Uni ver sity of No vi Sad Fa culty of Law No vi Sad Z. Ar p f.u n s.a c.r s Reduction of Share Capital and Protection of Creditors Ab s t r a c t: In ca se of re duc tion of sha re ca pi tal cre di tors who se cla im aro se pri or ex pi ra ti on of 30 days from an no un ce ment of the re so lu tion of re duc tion of sha re ca pi tal ha ve the right to de mand se cu rity. This right exists ir re spec ti ve of whet her cla ims are due or not. Ru les on pro tec tion of cre di tors shall not apply in so me ca ses whe re an nulment of sha res ta kes pla ce and whe re dif fe ren ce among pro perty of com pany and its obli ga ti ons re ma ins un chan ged. The right to de mand se cu rity shall not be ava i la ble to cre di tors who in the ca se of in sol vency pro ce e dings ha ve the right to pre fe ren tial payment or who se cla ims are al ready se cu red. Cre di tors are aut ho ri zed to apply to ju di cial aut ho rity for ade qu a te sa fe gu ards. Keywords: com pany, re duc tion of sha re ca pi tal, cre di tors, sha re hol ders. Да тум при је ма ра да:

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону УДК: 271.2-248.44-277 УДК: Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 165 172. Побожна фризура Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија,

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2 NOVI SAD 2015 UDC 81 25 И з в о р н и н а у ч н и р а д М а ри н а К а т и ћ Је л и с а в е т а Ша ф р а њ П РЕ ВО

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information

П РО СВЕ Т И Т Е Љ СТ ВО У ГЛО БА Л НОЈ ИСТО РИ Ј И: ИСТО РИ О Г РАФ СК А К РИ Т И К А

П РО СВЕ Т И Т Е Љ СТ ВО У ГЛО БА Л НОЈ ИСТО РИ Ј И: ИСТО РИ О Г РАФ СК А К РИ Т И К А Е С Е Ј И С Е БА С Т И ЈА Н КОН РА Д П РО СВЕ Т И Т Е Љ СТ ВО У ГЛО БА Л НОЈ ИСТО РИ Ј И: ИСТО РИ О Г РАФ СК А К РИ Т И К А Про све ти тељ ству је ду го при па да ло кључ но ме сто у при пове сти ма свет

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information