ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

Size: px
Start display at page:

Download "ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *"

Transcription

1 Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in k o v f f.u n s.a c.r s Др Ду шан Ри стић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.r i st f f.u n s.a c.r s ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Са же та к: Пред ме т ра да је ис т ра ж и ва ње зна че ња и значаја концепт а по лиције у делу Мишела Ф укоа. У раду полазимо од п ре тпос тавке да концепт п о л и ц ије о с а мн а е с т о г в е к а, к а ко је п р е д с т а в љ е н у Ф укоо в о ј г е н еал ог и ји је с т е ра з ли чи т у од но с у на схва т а ња п о ли ци је и ње на зна че ња ко ја на с т а ју кас н ије, т оком де в е т н а е с т ог и дв а де се т ог ве ка. На ш а п ре т п о с т а в ка је да се тај ра ни кон цепт по ли ци је не мо же сме сти ти уну тар са мо јед ног диспозитива моћи ко ји исто риј ски ко ин ци ди ра са су ве ре ним обли цима краљевске власти. Тако ђе, по ли ци ју у ра ду схва та мо у кон тек сту ра ђа ња упра вљаш т в а и и с т о р и ј с ке п о ја в е д и ја г ра м а бе з бе д н о с т и у ко је м је к љу ч н и з н а ч а ј и м а о д и с п о з и т и в п р о с т о ра. По л и ц и ја о са м н а е с т ог в е ка ка о д и с т р и бу ц и ја си ту а ци о но оправ да не си ле у дру штву пред ста вља ла је про сто р но ре ги о нал и з о в а н и се г м е н т и ра н д р у ш т в е н и м е х а н и з а м ко ји је де л о в а о ре г у л а т и в н о. Она на ста је за јед но са п ро цесима полит изације ж ивота и упо редо са појавом б и о п о л и т ич к и х т е х н о л о г и ја у п ра в ља ња љу д и м а. У т ом с м и с л у и с т о р и ј с к у п оја в у п ол иц ије о ко јој је п и с а о Ф у ко, т р е ба р а з у м е т и и ка о п о ја в у н о в о г т и п а ре г у л а т и в н и х п ра к с и које ће у нет и з н ач а јне п ромене у д ис ц ип л и нс ком ди ја гра му и до ве сти до на стан ка јед не но ве ре ал но сти дру штва. К љу ч не р е чи: бе з бе д н о с т, д и с ц и п л и н а, п о л и ц и ја, п р о с т ор, ре г у л а ц и ја, Ми ш е л Ф у ко. * Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту под на зи вом Про ме не у друш т в е ној с т ру к т у ри и по к р е тљи в о с т и к а о ч и н и о ц и ев р оп ск и х и н т е г ра ц и ја Ре п у бл и ке Ср би је, са по себ ним освр том на АП Вој во ди ну, број , ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство прос в е т е, н а у ке и т е х н о л о ш ко г р а з в о ја Ре п у б л и ке С р б и је. 297

2 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) 1. У ВОД: Д ИС ПО ЗИ Т И ВИ ФУ КО О ВЕ А Н А Л И Т И К Е ПО Л И Ц И Ј Е...п о је д и н а ц н и је д а т о с т н а д ко јо м с е спро во ди и на ко ју се об ру ша ва моћ. Поје д и н а ц, с а с в оји м о б ел е жјим а, с в оји м и д е н т и т е т ом, с а у п о р и ш т е м у с а м ом себ и, јес т е п ро и з в од је д ног односа м оћ и ко ји се спро во ди на те ли ма, мно штвим а, п о к р е т и м а, ж е љ а м а, с и л а м а. П и т а њ а М и ше л у Ф у коу о г е о г р а фи ји По м но го че м у, свр с та ва ње и к ла си фи ко ва ње Ф у ко о вог ( Mic hel Fo u ca ult) ра да-опу са, ње го вог ме то до ло шког при сту па и епи сте мо ло шких угло ва предс т а в љ а н е з а х в а л а н з а д а т а к. У п од јед н а кој м е р и п р и с в а ја ј у г а ф и л о з о ф и, исто ри ча ри, со ци о ло зи. Не по сто ји ви ше ни јед на област са вре ме них дру штвених на у ка ко ја се на не ки на чин не по зи ва на ње го ве иде је. Но, та умно жа вају ћа ре фе рен ц и ја л на ма ш и на у ко јој је Ф у ко и л и по т вр ђу ју ћа и л и оспо ра вају ћа тач ка не д у г у је сво ју д ис к у р зи в но -на у ч н у п ро д у к т и в нос т не ком ве л и ком си сте му иде ја, не кој хо мо ге ној те о ри ји или ко хе рент ној и до след ној ме тодо ло ги ји. Упра во су прот но. Не ма Фу ко о ве те о ри је; не ма до след не про грамске ме т о до ло г и је у ко јој би т е с т и р а њ е с л и ч н и х х и по т е з а в о д и ло с л и ч н и м ре зул т а т и ма. Не ма Ф у ко о ве фи ло зо фи је: се бе не сма т ра м фи ло зо фом 1. Пос т о ји је д и но и г ра Ми ш е л а Ф у коа 2 игре са мо ћи, са сек су ал но шћу, са злоч и ном, л у д и лом, р а ц и о на л но ш ћу. С а сви м он и м пој мо ви ма од ко ји х д ру г и по ку ша ва ју да на пра ве те о ри је. Не са мо игра, већ и фик ци ја, јер ни је реч ни о че му дру гом до о фик ци ја ма 3 ка ко сам ка же. Као што се бе ни је смат ра о фи ло зо фом, н и је до зво љ а ва о да г а сма т ра ју н и к ла си ч н и м ис т о ри ча рем, ни ти струк ту ра ли стом, ни те о ре ти ча рем пост мо де р ни зма: Ја сам екс пе римен т а т о р, не т е о р е т и ча р. Те о р е т и ча р ем на зи в а м оно г а ко де д у к ц и јом, и л и а на л и з ом, г р а д и је да н оп ш т и си с т ем и јед но о б р а зно г а п ри ме њу је у р а з л и чи тим по љи ма... Ја сам екс пе ри мен та тор у том сми слу што пи шем да бих ме њао се бе са мог и да не бих ви ше ми слио исто као ра ни је. 4 И з а и с т а, Фу коа ни су пре о бра жа ва ли ње го ви мно го бр ој ни кри ти ча ри, још ма ње њег о ви ра зно р од н и с лед б е н и ц и. Њ е г о ве и де је су п р е о бра ж а в а не у н у т ар јед ног хе те ро ге ног ску па хи по те за и зах те ва ко је је по ста вљао: да ис тра жи не ра Raz go vor sa Mi še lom Fu ko om, u: M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri, Fe don, Be o grad 2010, Igra Mi še la Fu koa, u: M. Fu ko, M o ć /z n a n je, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad Raz go vor sa Mi še lom Fu ko om, u: M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri, Fe don, Be o grad 2010, Ibid., 169.

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 ц и о на л но с т и л и р а ц и о на л и з а ц и ју, в ећ је да н од р е ђен тип р а ц и о на л но с т и и ра ц и о на л и за ц и је; не ис т о ри ју сек са, већ да ис п и т а од ре ђен т ип сек с у а л но с т и као дис кур зив не прак се; не власт, не го моћ, и не моћ у сво јој са жи ма ју ћој већ про жи ма ју ћој ди мен зи ји; не моћ као си лу или сна гу ле гал не и /или ле ги тимне вла сти, већ моћ као од нос ко ји ко ји пре се ца бес ко нач но мно го та ча ка а не за др жа ва се ни у јед ној. Не моћ за то што све о б у хв а т а, не го сто га што до л а зи ода свуд. 5 Н и по ш т о, да к ле, н и с а м т е о р е т и ча р мо ћ и. 6 Сто га мно ги н и с у р а з у ме л и д а њ е г о в а а р хе о ло г и ја и г е не а ло г и ја н и с у ис т о ри је по ја в а, већ ис т о ри је п ро мен љи ви х т и по ва од но са п ре ма њи ма. Да к ле, н и је се ра д и ло о лу ди лу, већ о ти пу од но са пре ма лу ди лу. Ис т о р и ја л у д и л а н и је ис т о ри ја д у г ог т р а ја њ а мен т а л н и х по р е ме ћ а ја, в е ћ г е не а ло г и ја п р е о б р а ж а ја од но с а пре ма јед ном кон цеп ту ко ји се на За па ду на зи ва лу ди ло. Не исто ри ја по ја ве исто ри ја дис кур са о оно ме што је по ја ва у јед ном вре ме ну и јед ном про сто ру: Пра во го во ре ћи, на ме ра ми је ви ше би ла да на пи шем исто ри ју дис кур са 7. То је по нај ма ње би ла исто ри ја пси хи ја три је, јер де ло је два да сти же до Ескир о ла 8 (Jean-Éti en ne Esqu i rol), тек до под нож ја оно га што ће по ста ти мо дер на пси х и ја т ри ја. Ч и т а в о т о ис т ра ж и в а њ е би ло је јед но в е л и ко п и т а њ е к а ко је, у за пад ном све ту, лу ди ло мо гло да по ста не пред мет пре ци зне ана ли зе и нау ч ног ис п и т и в а њ а т ек од X V I I I в е к а. 9 То исто ва жи и за зло чи не и ка зне не п р а к с е. Њ е г о в о ис т р а ж и в а њ е на с т а н к а з а т в о р а н и је ис т о ри ја з а т в о р а, је р у На д з и ра т и и ка ж ња в а т и је два се сти же до го ди не ис тра жи ва ње се т у з а у с т а в љ а 10, упра во ка да за твор по ста је оп шта ме ра ка жња ва ња и ка да би с е т ек мо гл а н а п и с а т и јед н а ис т о ри ја з а т в о р а. Ма ло ко од кри ти ча ра је схва тио да је то де ло о пре о бра жа ју од но са пре ма се би и пре ма све ту у којем смо се, до та да, пре по зна ва ли без про бле ма (јед ном реч ју, од нос пре ма на шем зна њу). 11 Шта ви ше, већ у том де лу на зна чен је ње гов рас кид са трад и ц и јом не г а т и в ног и ре п ре си в ног ис т ра ж и ва ња мо ћ и и п ре ла за к на кон цеп т про дук тив не мо ћи. То и је сте био сми сао кон цеп та па ноп ти ци зма ко ји зад р ж а в а јед но од цен т р а л н и х ме с т а у њ е г о в ом де л у. Ф у ко ов по глед је д в а да је за ви рио у жи вот за тво ра: Да сам хтео да опи шем ствар ни жи вот за тво ра, не бих се обра ћао Бен та му. 12 Ис т р а ж и в а њ е з ло ч и на ви ше је п и т а њ е г е не а ло г и је, п р о м е н а и п р е м е ш т а њ а п р е с т у п н и к а с а к а з н е н и х н а н а д з и ру ћ е и Mi šel Fu ko, I s t o r i ja s e k s u a l n o s t i (1). Kar pos, Lo zni ca 2006, St r u k t u r a l i z a m i p o s t s t r u k t u r a l i z a m, u : M. Fu ko, S p i s i i r a z g o v o r i, Fe d o n, B e o g r a d 2 010, 7 Od go vor na jed no pi ta nje, u: M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri, Fe don, Be o grad 2010, Raz go vor sa Mi še lom Fu ko om, u: M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri, Fe don, Be o grad 2010, Ibid., Ibid., Ibid., Pra ši na i oblak, u: M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri, Fe don, Be o grad 2010,

4 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) ме д и к а л и з о в а не т ех но ло г и је 13. Дру гим ре чи ма, ов де се ра ди о про ме на ма у е ко но м и ји мо ћ и. О че м у је р е ч у р а ђ а њу з а т в о р а?...о де л и н к в е н ц и ји у XVI II и XIX ве ку? Не. О за тво ри ма у Фран цу ској из ме ђу и го дине? Та ко ђе не. Реч је о не че му још та на ни јем: про ми шље ној на ме ри, ти пу ра чу на, о ra t io ко ји је био упо тре бљен у ре фор ми ка зне ног си сте ма...ре ч је о по гла вљу исто ри је ка зне ног ума. 14 Због че га за твор и по нов на упо тре ба оз ло гл а ше ног з а т в а р а њ а? Да к ле, он и ко ји би св о ја ис т р а ж и в а њ а да усме р е на по вест за тво ра пре би тре ба ли да се обра те Ру шу и Кир хај ме ру (Ge o rg Ru s che, O t t o K i r ch he i me r) и Каз н и и д р уш т в ен ој с т р у кт ур и 15, на ко је, без сум ње, на мно го ме ста ре фе ри ра и На д з и ра т и и ка ж н а в а т и и л и Х а у а р до вом (John Ho wa rd) ве л и ком де л у о з а т во ри ма 16. Они ко ји у Ис т о р и ји л у д и ла 17 т ра же а н т и п си х и ја т ри ју т а мо је не ће п ро на ћ и. Он и т ре ба да се обра т е Лејн г у (Da vid La ing) и Ку пе ру (Da vid Co o per), јер ка да је де ло на ста ло ан типси х и ја т ри ја н и је по с т о ја ла у Ев р о п и 18. О н и ко је и н т р е су је т е о ри ја с ек са п р е тре ба да се обра те Фрој ду (Sig mund Freud) и пси хо а на ли зи, а не Фу коу и њег о в ој Ис т о р и ји се к с у а л н о с т и јер њен је под на слов Во ља з а з н а ње м, а не же ља за сек сом. Ко нач но, они ко је ин те ре су је мо но лит ност мо ћи, не ка се обрате Хоб су (Tho mas Hob bes), а не Фу коу, јер све у све му, тре ба се ота ра си ти мо де ла из Ле в и ја т а на, тог мо де ла ве штач ког чо ве ка, про из ве де ног и уни тарног ау т о ма т а, ко ји би о б у х в а т ио св е с т в а р не по је д и н це, а ч и је би т е ло би л и гра ђа ни, а ду ша би му би ла су ве ре ност. Тре ба из у ча ва ти моћ из ван мо де ла из Ле в и ја т а н а, из ван по ља огра ни че ног прав ном су ве ре но шћу и ин сти туци јом др жа ве, ва жно је ана ли зи ра ти је на осно ву тех ни ка и так ти ка до мина ц и је. 19 Ства ри вр ло слич но сто је и са оним по ја ва ма ко је у овом ра ду на сто јимо да а на л и зи р а мо: с а по л и ц и јом, п р о с т о р ом и ме д и ц и н ск и м по л и т и к а ма. Од мах на по чет ку тре ба ре ћи да не по сто ји Фу ко о ва те о ри ја по ли ци је, већ је ди но ана ли тич ка ски ца из ра ста ју ћег европ ског ти па ра ци о нал но сти и једног но в ог мо де л а у п р а в љ а ш т в а и у п р а в н и х ме х а н и з а ма и а па р а т а. Уп р а в о је по ли ци ја, за Фу коа, је дан од кључ них апа ра та ко ји се по ја вио уну тар тог и з р а с т а ју ћ е г мо д е л а у п р а в љ а ш т в а у Е в р о п и у р а с по н у од ш е с н а е с т ог д о осам на е стог ве ка. Али с об зи ром на Фу ко о ву опре зност или пак од би ја ње да с е ко ри с т и де д у к ц и јом је р у т ом би с е с л у ча ју и з кон цеп т а ра ц и о на л но с т и 13 Raz go vor o za tvo ru, u: M. Fu ko, M o ć /z n a n je, Me d i t e r r a n P u bl i s h i n g, No v i S a d 2 012, Pra ši na i oblak, u: M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri, Fe don, Be o grad 2010, G. Rusche i O. Kir chhe i mer, Ka zna i druš tve na struk tu ra, Vi sio Mun di, No vi Sad John Ho ward, The Sta te of the Pri sons in En gland and Wa les: with pre li mi nary ob ser vati ons, and an ac co unt of so me fo re ign pri sons. War ring ton, Prin ted by Wil li am Eyres M. Fu ko, Isto ri ja lu di la u do ba kla si ci zma, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad R a z go vo r s a M i š e lo m Fu ko o m, u : M. Fu ko, S p i s i i r a z g o v o r i, Fe d o n, B e o g r a d 2 010, Pre da va nje od 14. ja nu a ra u: M. Fu ko, Mo ć/z n a nje. Me d i t e r r a n P u bl is h i ng, No v i Sa d 2012,

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 мо гло з а к љу ч и т и би ло ш т а он с е п р е оп р е де љу је з а а на л и т и к у ме х а н и з а ма ко ји су уче ство ва ли у обра зо ва њу европ ског ти па ра ци о нал но сти и управ љ а ш т в а ( go ve r n m e n t a lit y). Уп р а в о је по л и ц и ја је д а н т а к а в ме х а н и з а м. Не де д у ко в а н и з в е ћ о б р а з о в а не р а ц и о н а л не в л а с т и, у п р а в е и л и д р ж а в е, в е ћ ме ха н и за м ко ји у че с т ву је у њи хо вом кон с т и т у и са њу: Не т ре ба вр ш и т и не к у вр сту де дук ци је мо ћи ко ја би кре ну ла из цен тра и по ку ша ла да ви ди до кле се она п ро д у жа ва на н и же. 20 Уме сто не то ли ко те шког за дат ка да се по ли ција де д у к т и в но и з л у ч и и з д р ж а в е, к а о р е п р е си в н и ме х а н и з а м, ко ји у че с т ву је у мо но по ли за ци ји упо тре бе фи зич ког на си ља што је био слу чај са Ве беро вом (Max We ber) кон цеп ци јом др жа ве и ње них апа ра та из јед ног већ уна пред да тог су бјек та као што је др жа ва и ње на ра ци о нал на упра ва, Фу ко је по н у д ио г е н е а ло ш ко и с т р а ж и в а њ е по л и ц и је к а о г р а н и ч ног пој м а ко ји о сц и л и ра на т р о ме ђи с у ве ре н и х о б л и ка в ла с т и, д и с ц и п л и на рн и х меха н изама и дис по зи ти ва ре гу ла ци је и без бед но сти. Да кле, по ли ци ја је код Фу коа скица, на црт али упра во је то Фу ко, ко ји ге не а ло ги јом бе жи у ма ле исто риј ске л и н и је и п ри т о ке, п р е п у ш т а ју ћ и д ру г и ма в е л и ке т о ко в е, а а р хе о ло г и јом с е сме ш т а у з а б о р а в љ е не а р х и в е т ек о б р а з о в а н и х д ис к у р зи в н и х с ло је в а. К а ко сам ка же: У не при ли ци сам јер не мо гу да пред ло жим дру го до не до вр шене ски це и на цр те. 21 По л и ц и ја осам на е стог ве ка ко јом се Фу ко ба вио на је дан не си сте ма т и чан на чин, као ски цом или на цр том ма ло има ве зе са кон цеп ти ма ми ли та ри за ције по л и ц и је и ње ном ре п ре си в ном фу н к ц и јом у де ве т на е с т ом и д ва де се т ом ве ку: од XVII до кра ја XVI II ве ка реч по ли ци ја има ла је у пот пу но сти друга чи је зна че ње од оног ко је има да нас. 22 У том сми слу, они ко ји тра га ју за (си с т е ма т и ч ном) по ве ш ћу по л и ц и је п ре ће је п ро на ћ и на д ру г и м ме с т и ма 23. Н а и ме, по зн а т о је д а је у Ф р а н ц у ској Лу ја X V и з м и ш љ е н а по л и ц и ја 24 и нео спор но је да је она би ла про је кат су ве ре ног об ли ка мо нар хи стич ке вла сти. А л и, на по м и њ е Ф у ко: А ко п р е ви ше и н си с т и р а мо на њ е ној уло зи (д р ж а в е, прим. аут.), ње ној ис кљу чи вој уло зи, [бићемо] у опа сно сти да пре ви ди мо све 20 Ibid., O m n e s t e t si n g u l a t i m : K a k r i t i c i p o l i t ič kog u m a, u : M. Fu ko, S p i s i i r a z g o v o r i, Fe d o n, Be o grad 2010, M. Fu ko, Be z b e d n o st, te r i to r i ja, sta n ov ni š t vo. Me d i t e r r a n P u bl is h i ng, No v i Sa d 2014, Egon Bit tner, The Fun cti ons of the Po li ce in Mo dern So ci ety, Na t i o n a l I n s t i t u t e of Me n tal He alth, Cen ter for Stu di es of Cri me and De lin qu ency, Maryland 1970; Cli ve Em sley, C r i m e, Po li ce, and Pe nal Po licy: Eu ro pean Ex pe ri en ces Uni ver sity Press, Ox ford 2007; Jonat han Jac kson and Sun shi ne, Ja son. Pu blic Con fi den ce in Po li cing: A Neo -Durk he i mian Per spect i ve, B r i t i s h Jo u r n a l o f C r i m i n o l o g y, 2007, 47: ; Ste ve Mar ti not, The Mi li ta ri sa tion of the Po l i c e. S o c i al Id e n t i t i e s, 2003, 9(2): ; Kla us Mla dek (ed.), Po li c e Fo rc e s: A C u lt ural Hist o r y of an In sti tu tion. Pal gra ve Mac mil lan, New York P i t a nja M i š e lu Fu ko u o ge o g r a f i ji, u : M. Fu ko, M o ć /z n a n je. Me d i t e r r a n P u bl i s h i n g, No vi Sad 2012,

6 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) ме х а н и зме и у ч и н ке мо ћ и ко ји не п р о ла з е не по с р ед но к р оз д р ж а в н и а па рат, а ко ји га че сто мно го бо ље под у пи ру, пра те, обез бе ђу ју му мак си мал ну де лот в о р но с т. 25 Н а ш а је х и по т е з а д а с е Ф у ко ов кон цеп т о с а м н а е с т о в е ков не по л и ц и је не мо же сме с т и т и у н у т а р с а мо је дн о г д и с п о з и т и в а мо ћ и ко ји ис т о ри ј ск и ко и н ц и д и р а с а с у в е р е н и м о б л и ц и ма к р а љ ев ске в л а с т и. Пр е т по с т а в љ а мо у том сми слу да је, у ра ђа њу упра вља штва и исто риј ској по ја ви по ли ци је кључни зна чај имао дис по зи тив про сто ра. Спа ци ја ли зу ју ћи по ли ци ју осам на нае с т ог ве к а и по ве зу ју ћ и је с а д ис по зи т и вом п р о с т о ра, и з б е г а в а мо д во с т ру к у опа сност. С јед не стра не, да ана ли зу или пре ге не а ло ги ју по ли ци је не де дуку је мо из др жа ве као су бјек та јер про стор не мо же би ти су бје кат, а с друг е с т р а не да и з б ег не мо хо б с ов ск у з а м к у по т ч и њ е но с т и и до м и на ц и је, т е да ге не а ло ги ју по ли ци је пре усме ри мо на ми кро - фи зи ку мо ћи ко ја има про дукт и в не, а не не г а т и в не и р е с т ри к т и в не и л и р е п р е си в не о с о би не. То, д ру г и м р е ч и ма, зна ч и да ће мо по л и ц и ју сх в а т и т и к а о ме х а н и з а м з а д и с т ри бу ц и ју си т у а ц и о но оп ра в да не си ле у д ру ш т ву 26 ко ји је п р о с т ор но р е г и о на л и з о в а н и сег мен ти ран, те ко ји де лу је ре гу ла тив но чак и он да ка да је ње на фе но мено ло г и ја ре п ре си в на. Ар г у мен т а ц и ју за по т вру ова ко фо р м у л и са не х и по т е зе, п р о на ћ и ће мо у Ф у ко о ви м сх в а т а њи ма п р о с т о р а, к а о к љу ч ног д ис по зи т и в а ре гу ла ци је, од но сно као не за о би ла зног ослон ца но вих вр ста мо ћи и упра вљаштва ко ји се по ја вљу ју у дру штву кра јем XVII и то ком XVI II ве ка. И да ље, у р а д у ћ е мо п р ед с т а ви т и и о б ја сн и т и з н а ч ај п р о с т о р а з а и з р а с т а њ е јед не х и бри д не, ме д и ц и н ско -по л и ц и ј ске т ех но ло г и је и п ра к се у п ра в љ а њ а з а ко јом се по т ре ба у д ру ш т ву ја в ља п ре све г а у у р ба ном кон т ек с т у. На кон т о г а, би ће иден ти фи ко ва ни и об ја шње ни кључ ни еле мен ти Фу ко о ве ана ли ти ке по ли ци је. 2. П РО СТО Р Н И Д ИС ПО ЗИ Т И В РЕ Г У Л А Ц И Ј Е И РА ЂА ЊЕ ПО Л И Ц И Ј Е Код Фу коа се не пре кид но су сре ћу ме ста, про сто ри, површине појављивања али у њи ма ће се раз ли ва ти и те ћи ге не а ло шки то ко ви кон тин ген ција и не ми ри ка да по ку ша мо да од го во ри мо на пи та ња шта смо ми у на шем в ре м е н у и на шем про сто ру. Упра во овим пи та њем, као и пи та њем шта смо м и да нас, Фу ко је у сво јој Пол ит ичкој т е х но ло г и ји ин д и в и д уа о т во рио ва ж но п и т а њ е в е з а но з а по л и ц и ју 27, је р п и т а њ е по л и ц и је је ис т о в р ме но и п и т а њ е 25 Ibid., Egon Bit tner, T h e Fu n ct i on s of th e Po li c e in Mo d e r n S o ci e t y. Na t i o n a l I n st i t u t e of Me n t a l He alth, Cen ter for Stu di es of Cri me and De lin qu ency, Maryland 2007, Po l i t ič k a t e h n o lo g i ja i n d i v i d u a, u : M. Fu ko, Spi si i raz go vo ri. Fe don, Be o grad

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 ка ко смо по ста ли спа ци ја ли зо ва ни на је дан нов на чин, те ка ко смо, уз безб ед но сне д ис по зи т и в е мо гл и да по с т а не мо и н д и в и д уе. Спа ц и ја л и за ц и ја ре г у ла т и в н и х фу н к ц и ја по л и ц и је до но си ме т о до ло ш к у и епи сте мо ло шку опа сност од са ме упо тре бе (фу ко ов ског) кон цеп та про стора. Зна мо да се код Фу коа не ра ди о ма те ма тич ком кон цеп ту про сто ра, ни ти о т ра н сцен ден т а л ном п р о с т о ру, к а о у к а н т ов ској е с т е т и ц и 28, н и о по е т и ч ном п р о с т о ру к а о у ба ш л а р ов ској фи ло з о фи ји. 29 Исто та ко, не ра ди се о про стору као о не чем што је уна пред да то јед ној да т ој б е с ко нач ној в е л и ч и н и 30 јер код Фу коа не ма ни чег уна пред да тог. Све што је уна пред да то мо ра ло би с е п р е т по с т а ви т и к а о фу н да мен т а л но, а н и ш т а н и је фу н да мен т а л но. То је оно што је ин те ре сант но у ана ли зи дру штва 31 упо зо ра ва он. Простор је код Фу коа пре про из вод дру штве них прак си, је дан ре ла ци о ни прои з в од мо ћ и, п р а к си, д ис к у р с а и зна њ а. Да к ле, Ф у ко о в а а на л и т и к а п р о с т о р а не под ра зу ме ва да је он услов да би се дру штве не прак се са мо по ја ви ле у св о јој м а т е ри ја л но с т и и спо љ а ш њ о с т и, н и т и с е р а д и о т о ме д а је п р о с т о р оквир да то сти у ко јем и кроз ко ји се пре ла ма ју и укр шта ју моћ, зна ње, пракс е, и у ко је м с е о б р а з у ј у д и к у р с и. Њ е г о в а з а и н т е р е с о в а н о с т з а п р о с т о р, ко ја је има ла сна гу оп се д н у т о с т и, би ла је оп сед ну тост про сто ром ко ји има сво ју исто ри ју, а не сво ју прет ход но да ту про те жност и то је упра во оно што су му и за ме ра ли да је оно ме што је би ло мр тво, ока ме ње но, не ди ја лект и ч ко, не по к р е т но, по да рио оно ш т о је б о г а т о, п лод но, ж и в о, д и ја лек т и ч ко. 32 На јед ном ме с т у Ф у ко је ја сн и је и з ра зио см и са о т е сво је оп сед н у т о с т и, али и од го во рио кри ти ча ри ма за што је сма трао да про стор и г е о г р а ф и ја мо ра ју да бу ду у ср цу оно га чи ме се ба вио. 33 При л и ч но су м и з а ме ра л и з б ог т е оп с ед н у т о с т и п р о с т о р ом, и з а и с т а је са м њи ме био оп с ед н у т. А л и м и сл и м да сам кроз ту оп сед ну тост от крио оно што сам, у осно ви, тра жио: од но се ко ји мо гу по сто ја ти из ме ђу мо ћи и зна ња. От ка ко се зна ње мо же ана ли зир а т и с о б зи р ом н а р е г и он, под ру ч је, ус а ђи в а њ е, п р е ме ш т а њ е, п р е но ше њ е, мо же с е сх в а т и т и п р о це с по мо ћу ко јег зна њ е фу н к ц и о н и ше к а о моћ и п ра т и ње не учин ке 34. Оно што ће Фу ко от кри ти у про сто ру и кроз про стор, то су пој мо ви р а т а, би т а к а и п р е д а ја ск ри в е н и у п р а в о у г е о г р а фи ји. Не по с т о ји ге о гра фи ја не ви них пој мо ва ко ји се од но се на про стор. Шта су он да они пој мо ви ко је ко ри с т и мо к а о п оз а јмљен е, као да им је ге о гра фи ја по да ри ла 28 Има ну ел Кант. Кри ти ка чи стог ума. БИГЗ, Бе о град Ga ston Baš lar, Po e t i k a p r o s t o r a. Kul tu ra, Be o grad Има ну ел Кант, Кри ти ка чи стог ума. БИГЗ, Бе о град 1990, Spa ce, Know led ge, and Po wer, in: Ra bi now, Paul (ed.). T h e Fo u c a u l t Re a d e r. Pe n g u i n, Ha r mon dswo rth 1984, P i t a nja M i š e l u Fu ko u o g e o g r a f i ji, u : M i š el Fu ko, M o ć /z n an je. Me d i t e r r a n P u bl i s h i n g, No vi Sad 2012, Ibid., Ibid.,

8 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) г р а н и це зна че њ а: п о ље, п ре м еш т ање, о бл а с т, т л о, ре г и ја, хо р и з он т. По ље је еко ном ско-прав ни по јам; п ре м е ш т а ње в ој н и (п р е ме ш т а с е а р м и ја, т ру пе с е п р е ме ш т а ју, на р о д и); област је п р а в но по л и т и ч к и по ја м; тло је исто ријско -ге о граф ски (и иде о ло шко -по ли тич ки) по јам; ре ги он је по ре ски, ад мин и с т ра т и в н и, вој н и по ја м (re ge re зна ч и ко ма н до ва т и; ре г и мен т а ци ја је вој на рас по де ла тру па, а по ли тич ки региментација је ус по ста вља ње до ми на ције, п р о в и н ц и ја је о св о је на т е ри т о ри ја [v in c e re победити]; хо р и з он т је слик а р ск и, а л и и с т р а т е ш к и по ја м. 35 По с т о ји са м о је да н у и с т и н у ге о г ра ф с к и п о ја м, ре ћи ће Фу ко а р х и п е л а г. 36 По ја м по з ајм љ ен од г е о г р а фи је. Но к а да смо г а по з ај м и л и, њ е г о в а зна че њ а ра с у т о с т и ви ше ни су мо гла да се одво је од гу ла га, за то че ни штва, ге о гра фи је уда ље ног из два ја ња, од за твор ских ар хипе ла га, ар хи пе ла га те ле сног ор га ни ча ва ња и ка жња ва ња; за тво ра, ће ли је и спац и ја л и з о в а ног по с л у ш ног т е л а. Да к ле, не р а д и с е о г е о г р а фи ји, в ећ о п о л и т ич кој ге о г ра ф и ји, о п о л и т и ц и п р о с т о ра у ко ји је сме ште на и по ли ци ја. Уз од г о в а ра ју ћу д ис к в а л и фи к а ц и ју п р о с т о ра ко ји с е по ја в љу је т а мо где је р а з у м, оно а на л и т и ч ко, пој мов но, см р т, ок а ме њ е но, и не р т но. С е ћ а м се да сам пре де се так го ди на го во рио о тим про бле ми ма по ли ти ке просторâ и да ми је од го во ре но ка ко је то ли ко ин си сти ра ње на про сто ру ве о ма ре ак ци о нар но, да вре ме, пла ни ра ње пред ста вља ју жи вот, на предак исти на и сра мо та фи ло зо фи је XIX в е к а. 37 Ако би се пра ви ла не ка ква Фу ко о ва ма па у ко јој су мар ки ра не ва жне ства ри и до га ђа ји, то не би би ла исто риј ска вре мен ска ли ни ја у ко јој су обеле же н и в е л и к и р а т о ви, к ру н и с а њ а, па до ви ца р с т а в а и л и њи хо ви успо н и. То би п р е л и ч и ло н а к а р т о г р а фи ју и л и т о по г р а фи ју у ко ју с у у ц р т а не ск и це в ој н и х ш ко л а, з а т в о р а, б о л н и ц а, по п р а в н и х до мо в а, л уд н и ц а, а зи л а. А л и та кав је, у нај ве ћој ме ри, и ње гов це ло куп ни ар хив: без ве ли ких име на, без с в е т и х т е к с т о в а 38. По не к а д је т о а р х и в з а ч у ђу ју ћ и х од с у с т в а р е ф е р ен ц и го во то во би ло ка квих, као што је Ар хе о ло г и ја зна ња. Но та кви су ар хи ви: не св е т е по в е љ е с у в е р е на, в ећ з а б е ле ш ке о си ви л у св а ко д не ви це. О н и ко ји с у г а к ри т и ко в а л и з б ог ма р г и на л но с т и и ме д и о к ри т е т а на ко је с е по зи в а о, ни су раз у ме ли да упра во на то ме тре ба да му за ви де на ар хив ској гра ђи б о л н и ц а, з а т в о р а, л уд н и ц а, ло к а л н и х п а р о х и ја, по л и ц и ј ск и х м а г и с т р а т а. Фу ко је скре нуо по глед са све тлих по ве ља кру ни са ња на рас по ред про сто 35 Ibid., 74; D u š a n M a r i n ko v ić i D u š a n R i s t ić, Fo u c a u l t o v a ge o - e pi s t e m o lo g i ja : ge o g r a f i ja, p r o s t o r i, mje s t a, Ho lon 4(2), 2014; Du šan Ma rin ko vić i Du šan Ri stić, O gle d i i z ge o e p i s t e m o lo g i je, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad Ibid., M. Fu ko, Oko mo ći, u: Dž. Ben tam, Pa n o p t i k on, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014, Žil De lez, Fu k o. Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, No vi Sad 1989,

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 ри ја у вој н и м ш ко ла ма, по п ра в н и м до мо ви ма и бол н и ца ма; са це ре мо н и ја л не р е п р е з е н т а ц и је с у в е р е н а н а м а л е, р е г и о н а л и з о в а н е, р е јо н с ке п о л и ц и ј с ке прак се; са рас ко шних про сто ра дво ро ва, пар ко ва и ре зи ден ци ја на по ли цијске по гле де и п ра к с е ко је з а т и че мо т а мо где н и к а да не ће мо з а т е ћ и с у в е р е на: у си ро ма шним и за пу ште ним квар то ви ма, у бор де ли ма и ка фа на ма, у лу ка ма и пре на се ље ним згра да ма и рад нич ким на се љи ма, у дво ри шти ма, бол ни цама и свра ти шти ма, у спле то ви ма мрач них и не про ве тре них ули ца ко је ће у јед ном тре нут ку пред ста вља ти прет њу по рет ку. Јер је дан страх је био неп р е с т а но п ри с у т а н у д ру г ој по ло ви н и X V I I I в е к а: м р ач н и п р о с т о р, м р ач на по врш ко ја п ред с т а в љ а п ре п ре к у п у ној ви д љи во с т и с т в а ри, љу д и, ис т и нâ. 39 Та ко ће и П и р а не зи је в а (G i o va n n i Bat t i s t a P i r a ne si) д ис т о п и ј ск а п р ед с т а в а м рач ног и ха о т и ч ног з а т во ра к а о ме с т а т ор т у ре, с по че т к а о са м на е с т ог ве к а, би т и з а ме ње на па ноп т и ч к и м з а т во р ом у ко јем све тло с т, ви д љи во с т и на д зор за до би ја ју к љу ч н у уло г у. То ви ше не ће би т и г ро теск н и те а тар тор т у ре 40, већ про стор ко ји омо гу ћа ва по гле ду да до пре до нај сит ни јег де та ља. Док су се Ф у ко о ви к ри т и ча ри-ис т о ри ча ри ба ви л и Ве р са јем, он се ба вио ма лом вој ном шко лом Ме тре и Па ноп ти ко ном. Уме сто ве ли ких ур ба ни стичк и х п р о је к а т а О сма но в е р е кон с т ру к ц и је П а ри з а, он с е ба вио ме д и ц и н ском а р х и т ек т у р ом у д ру г ој по ло ви н и о с а м н а е с т ог в е к а. Уме с т о в е л и к и х м а п а д р ж а в н и х т е ри т о ри ја, он је ис ц р т а в а о т о по г р а фи ју б ол н и ч к и х, фа б ри ч к и х, школ ских или за твор ских про сто ра. Гра ни це ве ли ких цар ста ва код ње га су за ме ње не ус по ста вља њем гра ни ца из ме ђу нор мал но сти и лу ди ла, пре ступн и ш т ва и до бр ог г ра ђа н и на, бо ле сног и зд ра вог те ла, за ра же ног и не за ра же ног г р а д а. А ко и по с е г н е з а оп и с ом ц е р е мо н и је, т о н е ћ е би т и в е л и ч а н с т в е н а вој на смо тра ко јој ру ко во ди Луј XVI, већ це ре мо ни јал но му че ње јед ног прес т у п н и к а Да м је на. Уме с т о б о г а т и х и ра с ко ш н и х г ра до в а р е не с е а н с е, он је по н у д ио па т о г е н и, з а р а же н и и к у ж н и г р а д; у ме с т о р а с к а л а ш но с т и Б о к а чо вог Де ка м е р он а он је по н у д ио ис т о ри ј ск у а н а л и т и к у по л и ц и ј ске п р а к с е ко ја ре ги о на ли зу је и сег мен ти ра про стор да би мо гла ефи ка сно да над зи ре за ра же н и г ра д. Но, т о н и је са мо п и т а ње кон цеп т у а л и за ц и је к љу ч н и х пој мо ва мо ћи, зна ња, ди сци пли но ва ња, над зи ра ња, ре гу ла ци је и ин ди ви ду а ли за ције. То је ис т о в р е ме но и в а ж но п и т а ње Ф у ко о вог ме т о до ло ш ког но м и на л и зма и си н г у л а р но с т и п р о с т о р но -в р е мен ск и х до г а ђа ја. На мно го ме ста Фу ко је као ва жне до га ђа је из дво јио не ве ли ке исто ријске да ту ме на ко је је на ви кла европ ска исто риј ска тра ди ци ја, већ да ту ме ве з а не з а п р о с т ор, у п ра во з а ма ла ар х и т ек т он ск а и л и у р ба н и с т и ч к а ре ше њ а. Ту је, пре све га, Бен та мов Па н оп т и кон из го ди не, јед но, на из глед једно с т а в но а р х и т е к т он ско р е ше њ е и де а л ног з а т в о р а, а з а п р а в о с е р а д и ло о 39 M. Fu ko, Oko mo ći, u: Dž. Ben tam, Pan o pt ik on, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014, Paul Hirst, Spa ce and Po wer: Po li tics, War and Ar chi tec tu re, Po lity, Lon don 2005,

10 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) п р о г ра м с кој у т о п и ји 41. То, а не не ки ве ли ки исто риј ски да тум би ће за Фукоа в а ж а н до г а ђај у ис т о ри ји људ ског д у х а... Не к а в р с т а Ко л у м б о в ог ја је т а у по л и т и ч ком по р е т к у. 42 А Џе р е м и ја Б ен т а ма сма т р а о је Ф у ри је ом јед ног по л и ц и ј ског д ру ш т в а. 43 М но г и ће св о ја ис т о ри ј ск а ис т р а ж и в а њ а по св е т и т и в е л и кој Ф р а н ц у ској р е в о л у ц и ји, а м а ло ко ћ е, о си м Ф у ко а, по с т а в и т и ва жно пи та ње о од но си ма Бен та ма и Фран цу ске ре во лу ци је. Она га сла ви јер у па ноп ти ко ну ви ди мо дел на осно ву ко јег ће се из гра ди ти но ва тех ноло г и ја мо ћ и, мо де л у ко јем ће с е по б е ћ и од с у в е р е не в ла с т и и к а ж њ а в а ју ћ и х п ри н ц и па. У т о ме Ф р а н ц у ск а р е в о л у ц и ја ви д и х у ма н и с т и ч к у с т р а н у, у д и сци пли но ва њу и над зо ру, а не ви ше у бру тал но сти ка жња ва ња. Исто вре мено, по ја вљу је се још јед на мо гућ ност: раз вој тех но ло ги ја којe ће се про шири т и д ру ш т ве н и м т е лом и би т и п ри ме њи ве сву где, а не са мо кон цен т ри са не у кра љев ској вла сти и ње го вом по гле ду. Да кле, не ви ше је дан, не го мно штво па ноп тич ких по гле да. Не ра ди се о то ме да је па ноп ти кон по ну дио је дн о све на д зи ру ће око, мо де л у ко јем би сви о с т а л и би л и сле п и, у п ра во су п р о т но. П а ноп т и ц и з а м с е по с т а в љ а к а о п ри н ц и п у м но ж а в а њ а на д зи ру ћ и х по гле да, а н е п а н оп т и ко н к а о з а т в о р с ко а р х и т е к т он с ко р е ш е њ е. Јо ш з н а ч ај н и је, у ов о ме т р е ба ви де т и р а д и к а л н у п р о ме н у у о б л и ц и ма мо ћ и, је р па ноп т и ч к и прин цип са сво јим умно жа ва ју ћим (над зор ним) по гле ди ма ус по ста вља принцип пот пу ног и кру жног не по ве ре ња, а не по ве ре ња је ди но у по глед су вере на. Сто га у па ноп тич ком апа ра ту ни ко не мо же да има по ве ре ња ни у ко га по што ни ко ни ти мо же ни ти тре ба да бу де оно што је у ста ром си сте му био краљ, што ће ре ћи из вор мо ћи и прав де. 44 Оту да не са мо да Фран цуска ре во лу ци ја не чи та Бен та ма она ко ка ко ми то чи ни мо да нас, већ у Бент а мо в ом п р о је к т у п р о н а л а з и и х у м а н и т а р не ц и љ е в е. 45 Не ко л и ко г о д и н а ра ни је, го ди не, ка да је осно ва на Вој на шко ла у Па ри зу, та ко ђе је ва жан до г а ђ ај н а ко ји ће с е по з в а т и Ф у ко у св о ји м ис т р а ж и в а њи м а. Ун у т р а ш њ а ар х и т ек т у ра ове ш ко ле п ред с т а в љ а ла је п ри ме р в и дљивос т и која и зол ује чак и пре ве ли ког Бен та мо вог от кри ћа над зи ру ће ви дљи во сти ко ја функ ци о нише по прин ци пу не про вер љи во сти по гле да: Сва ки пи то мац је мо рао да има за ста кље ну ће ли ју у ко јој је мо гао да бу де ви ђен це ле но ћи а да не ма ни каквог кон так та са сво јим школ ским дру го ви ма, па чак ни са по слу гом. 46 Ту је ко нач но и ка зне но-по прав на ко ло ни ја за мла де Ме тре, ко ја је по че ла са ра дом 22. ја ну а ра го ди не. На пи та ње за што је упра во то за ње га ве лики да тум, Фу ко ће од го во ри ти: За то што је то нај ин тен зив ни ји вид ди сци M. Fu ko, Oko mo ći, u: Dž. Ben tam, Pa n o pt i k on, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014, Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., Ibid., 10.

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 пли не, обра зац ко ји об у хва та и са жи ма све тех но ло ги је при ну де над је динком и ње ним по на ша њем. 47 Као ва жан да тум, ту је и ре кон струк ци ја Оп ште бол ни це у Па ри зу на кон ве ли ког по жа ра из го ди не. План ре кон стукци је био је у пот пу но сти па ноп тич ки и то је ве ро ват но је дан од пр вих приме р а, још и п р е Б ен т а ма, о по л и в а лен т ном мо де л у на д з о р а и ви д љи в о с т и, о п ри н ц и п у и п р о г р а м у н а д з о р а ко ји с е мо же п ри ме н и т и и у б ол н и ц и ис т о ко ли ко и у фа бри ци, шко ли или ка сар ни. Исти прин цип в и дљив ос т и која и з о л у је при ме њен је у овом пла ну ре кон стук ци је, јер са да је ме ди цин ском по гле д у би л а по т р е б на јед на в р с т а на д з о р не по л и ц и ј ске т ех но ло г и је у ко јој ће се ос т ва ри т и по т п у на, цен т ра л и зо ва на ви д љи вос т по је д и нач н и х бо ле сн и х т е л а, у ко јој ће св а ко т е ло би т и и з о ло в а но и т и ме и н д и ви д у а л и з о в а но у по сма тра њу. По ред то га, овом ди сци плин ском прин ци пу при до дат је још је дан, без бед но сно - ре гу ла тор ни прин цип ко ји је хи брид на фор ма ме ди цин ско -пол и ц иј ске тех но ло г и је и л и ме д и ц и н ско -х и г и јен ске п рак се (Me di zi nische po li zei). Н а и ме в а љ а ло је и з б е ћ и кон т а к т е, з а р а з е, п р и б л и ж а в а њ е и г о м и л а њ е, а оси г у ра т и п ро ве т ра ва ње и к ру же ње ва зд у ха: ис т о вре ме но по де л и т и п ро с т ор и оста ви ти га отво ре ним, обез бе ди ти над зор ко ји ће у исти мах би ти и свео бу х в а т а н и и н д и ви д у а л и з у ју ћ и, в о де ћ и р а ч у н а о т о ме д а сви по је д и н ц и ко је т р е ба на д зи р а т и бу д у р а з д в о је н и. 48 У и з р а с т а ј у ћ и м п р а к с а м а и р е г у л а т о р н и м т е х н о л о г и ја м а д и ја г р а м а без бед но сти, ва жи ће дру га чи је ме ре у од но су на кла сич не тех ни ке ди сцип л и н а р ног д ру ш т в а. Уме с т о п ри в р е ме н и х д и сц и п л и н ско -н а д з о р н и х ме р а ко је су се уво ди ле у слу ча је ви ма ван ред них ста ња, а пре све га он да ка да је у слу ча је ви ма епи де ми ја (ку ге) пре ти ла ма сов на смрт ност, уводe се стал не по л и ц и ј ске на д ле ж но с т и: п р в а ће би т и б р ој љу д и, је р сна г а д р ж а в е з а ви си од то га; дру га ће би ти ну жност жи во та, да кле не жи вот као та кав, већ оно што га омо гу ћа ва: ( по ли ци ја жи та ); тре ћа ће би ти пи та ње здра вља ( ме ди цинска по ли ци ја ) и хи ги је не (као здрав стве ног ре жи ма мно штва): стал но прове тра ва ње, чист про стор и ва здух; кон тро ла ми ја змич ких ме ста (кла ни ца, с т р а на ца к а о по т ен ц и ја л н и х но си л а ца з а р а з а, б ол н и ца, г р о ба љ а, м р ач н и х ули ца, де по ни ја); че твр та је бри га за оно што љу ди ра де, за њи хо ве про феси је, за ни ма ња, њи хо ва пу то ва ња, и у ве зи с тим, пе та је обез бе ђи ва ње сталне ц и р к у л а ц и је, с т а л но сн а б де в а њ е х р а ном, к ру же њ е љу д и, р о б а, ус л у г а, п р о и з вод ње и т р г о ви не: с т о г а је п р о с т о ц и р к у ла ц и ја п ри ви ле г о ва н п ред ме т ко ји м се ба ви по л и ц и ја. 49 Све то ће мо ћи да се про чи та у пр вим по ли циј ским п ри ру ч н и ц и ма и си с т е ма т и з о в а н и м с т у д и ја ма о с а м н а е с т ог в е к а ко је и ма ју г е не ри ч к и на зи в Po li ze i w i s se n sc h af t. У по гла вљу О по ли ци ји, До ма (Jean 47 М. Фу ко, На д з и р а т и и к а ж њ а в а т и, Про све та, Бе о град 1997, M. Fu ko, Oko mo ći, u: Dž. Ben tam, Panopt ik on, Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014, M. Fu ko, Be z b e d n o st, te r i to r i ja, sta n ov ni š t vo. Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014,

12 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) Do mat) ће пи са ти о по ли ци ји ко ја се ба ви мо ри ма, ре ка ма, мо сто ви ма, пу теви ма, јав ним тр го ви ма, глав ним пу те ви ма и дру гим јав ним ме сти ма. 50 То ће мо ћи да се про на ђе у ве ли ком Фран ко вом де лу од шест то мо ва Си с т е м јед не ме ди цинске полиције из 1779; Ра у о вом де л у о ме д и н ској по л и ц и ји из 1764, и ко нач но у Ла ма ро вом (De La Ma re) Т ра к т а т у о п о л и ц и ји из 1705, у ко јем п р о на л а зи мо п р в е к л а си фи к а ц и је по л и ц и ј ск и х п р а к си: Је да на е с т ру б ри к а у ко је он свр ста ва ак тив но сти по ли ци је ла ко се рас по ре ђу ју у три ве ли ка правца: по ш т о в а њ е еко ном ске р е г у ла т и ве (к ру же њ е р о б е, п р о и з вод н и по с т у п ц и, о ба в е з е з а н а тл и ја, би ло ме ђу с о б не, би ло п р е м а м у ш т е ри ја м а); по ш т о в а њ е ме р а з а од р ж а в а њ е р е да (на д зи р а њ е опа сн и х по је д и на ца, ис т е ри в а њ е ск и т н и ца и, а ко је по т р е б но, п р о сја к а, г о њ е њ е з ло ч и на ца); по ш т о в а њ е оп ш т и х хи ги јен ских пра ви ла (бри га о ква ли те ту на мир ни ца ко је се про да ју, о снабде в а њу в о дом, о ч и с т о ћ и ул и ца) 51 На овом ме сту ва жно је при ме ти ти да се по ли циј ске прак се раз ви ја ју у те сној по ве за но сти са оним ти по ви ма ме ди цинских прак си ко је се ти чу јав ног здра вља, но ве здрав стве не и са ни тар не по лити ке. Та ко ђе, ва жно је при ме ти ти да су и по ли циј ске и ме ди цин ско -са ни тарне прак се нај не по срд ни је ве за не за про стор, од но сно за град. У том сми слу, г р а д је п ри м а р но ме с т о н а с т а н к а по л и ц и је 52, исто као и но ве ме ди цин ске по л и т и ке. П р о с т о р с е у о с а м н а е с т ом в е к у по ја в љу је к а о к љу ч н и д и с по з и т и в у ко јем ће се укр шта ти по ли циј ске и ме ди цин ске прак се, јер се је дан од пр вих ц и љ е в а ме д и ц и не и по л и ц и је с а с т о ја о у а на л и зи и и н т е р в ен ц и ја ма у з о на ма за гу ше ња, по ре ме ћа ја и опа сно сти уну тар ур ба не обла сти. Да кле, и за пол и ц и ју и з а ме д и ц и н у с к р а ја с е да м на е с т ог и по че т к а о с а м на е с т ог в е к а одре ђе не су че ти ри кључ не над ле жно сти и про бле ми ко ји ма тре ба да се ба ви: Про блем сме шта ја (ре ги о нал на кли ма, при ро да тла, вла жност и су во ћа: под име ном кон сти ту ци ја из у ча ва ли су ону ком би на ци ју ло кал них де тер мина н т и и с е з он ск и х в а ри ја ц и ја ко ја у да т ом т р е н у т к у фа в о ри з у је т ај и т ај т и п б о ле с т и); п р о блем с а ж и в о т а (би ло љу д и ме ђу с о б но: п и т а њ е г у с т и не и бл и зи не; би ло љу д и и с т в а ри: п и т а њ е в о да, к а на л и з а ц и је, п р о в е т р а в а њ а ; би ло љу д и и ж и в о т и њ а : п и т а њ е к л а н и ц а, ш т а л а ; би ло љу д и и м р т ви х: п и т а њ е г р о б а љ а); п р о б ле м с т а но в а њ а (н а с е љ е, у р б а н и з а м); п р о б ле м п р е ме ш т а њ а (м и г р а ц и је љу д и, ш и р е њ е б о ле с т и). 53 П р е ко по л и ц и ј ск и х ме х а н и з а м а с е ус по ста вља кон тро ла над град ским про сто ром, а вој ска је пи та ње спо љашњих гра ни ца. 50 Ibid., Z d r av s t ve n a p o l i t i k a u X V I I I ve k u, u : M i š el Fu ko, M o ć /z n a n je. Me d i t e r r a n P u bl i s h i n g, No vi Sad 2012, M. Fu ko, Be z b e d n o st, te r i to r i ja, sta n ov ni š t vo. Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014, M. Fu ko, Oko mo ći, u: Dž. Ben tam, Pa n o p t i k o n, Me d i t e r r a n P u bl i s h i n g, No v i S a d 2 014,

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 Код Тир кеа (Lo u is Tur qu et) по чет ком се дам на е стог ве ка, у ње го вом (утоп и ј ском) де л у Ар и с т о - де м о к ра т с ка м о н а р х и ја, по с т о ји мо де л р е г и о н а л не п р о с т ор не д и с т ри бу ц и је чет ир и п ол иц и јс ка савет а з а д у же на з а од р ж а в а њ е јав ног ре да. По ње го вој за ми сли, два би би ла над ле жна за љу де, два за мат е ри ја л на до б р а. Пр ви са вет би тре ба ло да па зи на по зи тив не, ак тив не и про дук тив не аспек те жи во та. Дру гим ре чи ма, он би се ба вио обра зо ва њем и с ве ликом пре ци зно шћу би утвр ђи вао скло но сти и спо соб но сти сва ког по јед и н ца. О н би п р о це њи в а о спо с о б но с т и де це од с а мог по че т к а њи хо в ог жи во та: сва ка осо ба ко ја има ви ше од 25 го ди на мо ра ла би да бу де упи са на у ре ги стар са по да ци ма о ње ним спо соб но сти ма и оним чи ме се ба ви; оста ли би се сма тра ли та ло гом дру штва. Дру ги са вет би се ба вио н е г а т и в н и м а с п е к т и м а ж и в о т а : с и р о м а ш н и м а, у д ов ц и м а, с и р о ч а д и, стар ци ма, сви ма ко ји ма је по треб на по моћ... Он би се, та ко ђе, ста рао за јав но здра вље бо ле сти, епи де ми је за не сре ће као што су по жа ри или по п ла ве... Тре ћ и са ве т би се спе ц и ја л и зо вао за т р го ви н у и ма н у фа к т у р не про из во де. Он би мо рао да ука же на то шта је по треб но про из во ди ти и ка ко то да се ура ди, али би, та ко ђе, кон тро ли сао тр жи ште и тр го ви ну ш т о је би л а т р а д и ц и о на л на фу н к ц и ја по л и ц и је. Че т в р т и с а в е т би с е ста рао за област, то јест те ри то ри ју и про стор, за при ват на до бра и оставш т и н у, до на ц и је и ја в не п р о да је, не з а б о ра в љ а ју ћ и в ла с т е л и н ск а п ра в а, пу те ве, ре ке, јав не згра де итд. 54 По л и ц и ја је д а к л е, од в р е м е н а њ е н е и с т о р и ј с ке п о ја в е, б и л а п и т а њ е у р б а ног п р о с т о р а и у р б а не р е г у л а ц и је. Та ко ће с е у Ф р а н ко в ом Си с т е м у п о т п ун е м ед иц и н с ке п о л и ц и је, по л и ц и ја и м а т и ме д и к а л и з о в а н у фу н к ц и ју ко ју ће сп р о в о д и т и у у р ба н и м п р о с т о ру: О н у з о би љ е де т а љ а по к а з у је ш т а мо ра да у ч и н и не к а а д м и н и с т ра ц и ја к а ко би г а ра н т о в а ла оп ш т е снаб де в а ње, при стој но бо ра ви ште, јав но здра вље, не за бо ра вља ју ћи ни ме ди цин ске инс т и т у ц и је н у ж не з а од р ж а в а њ е до б р ог зд р а в љ а с т а нов н и ш т в а, у к р ат ко, да би з а ш т и т и ла ж и в о т по је д и на ца. За х в а љу ју ћ и т ој к њи зи мо же мо да ви д и мо к а ко б ри г а з а по је д и нач н и ж и в о т, у т о в р е ме, по с т а је з а да т а к д р ж а в е. 55 Са ме д и ка л и зо ва ном по л и ц и јом ка о ре г у ла т ор н и м бе з бед но сн и м д ис по зи т и ви м ра ђа се и јед на но ва ми ја змич ка ар хи тек ту ра и ур ба ни зам као но ви по лит и ч ко -ме д и ц и н ск и и де а л с а н и т а р не ор г а н и з а ц и је у г р а до ви ма о с а м на е с т ог в е к а. М и ја зм и ч к и п р о с т о ри, он и ко ји мо г у би т и ж а ри ш на па т о г е на ме с т а, и з в о ри з а р а з а ко ји мо г у у г р о зи т и ж и в о т по п у л а ц и је, ви ше с у би л и кон с т и т у т и в н и е ле мен т и по л и ц и је о с а м на е с т ог в е к а, не г о п и т а њ е к ри м и на л и т е т а. 54 Po l i t ič k a t eh no lo g i ja i n d i v i du a, u: M. Fu ko, S pi si i ra z go vo r i, Fe don, Be o g r a d 2010, Ibid.,

14 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, Др Ду шан Ри стић, Поли ци ја и ра ђа ње упра вља штва... (стр ) Н а р а в но, п и т а њ е к ри м и н а л и т е т а н и је ис к љу че но. О в де с а мо по к у ш а в а мо да на гла си мо да је оп шти про цес ме ди ка ли за ци је имао, у јед ном тре нут ку, при мар ни ји зна чај ко ји је про из и ла зио из кон цеп та др жав ног раз ло га и проме на у р а ц и о на л и з а ц и ји т ех но ло г и ја у п р а в љ а ш т в а. О ног т р е н у т к а к а да је од нео д ре ђе ног мно штва ко је је све ви ше де мо граф ски, еко ном ски и по ли тичк и п ри т и ск а ло ев р оп ске г р а до в е с т в о р ен по л и т и ч ко - а ри т ме т и ч к и кон цеп т с т а нов н и ш т в а, п и т а њ е њ е г о в ог оп ш т ег зд ра в љ а и п р о д у к т и в но с т и по с т aје с у ш т и н ско п и т а њ е и ц и љ р а ц и о на л не по л и т и ч ке мо ћ и: Ту ви ше н и је р еч о по д р ш ц и не кој н а р о ч и т о к рх кој м а р г и н и по р е ме ће ној и р е ме т и л ач кој ста нов ни штва, већ о на чи ну на ко ји се мо же по ди ћи ни во здра вља дру штвеног те ла у це ли ни. Ра зни апа ра ти мо ћи по зва ни су да пре у зму над ле жност над те ли ма, не про сто да би од њих зах те ва ли да им слу же кр вљу или да би их шти ти ли од не при ја те ља, не про сто да би обез бе ди ли ка зну или изну ди ли нов ча на да ва ња, већ да би им по мо гли, по по тре би уз при ну ду, да за ш т и т е сво је зд ра в ље. И м пе ра т и в зд ра в љ а: сва ч и ји за да т а к и оп ш т и ц и љ ПО Л И Ц И ЈА: Ж И ВОТ-РА Д-ГО ВОР Пи та ње по ли ци је осам на е стог ве ка ни је пи та ње ка ко смо по ста ли дисци пли но ва ни или ка ко смо по ста ли до бри и крот ки. Оно чак, у по чет ку, н и је н и п и т а њ е к а ко смо п р о и з в е л и к р и м и н а л це и к р и м и н а л и т е т и т и ме п о с р ед н о, њ и хо в и м и с к љу ч и в а њ е м ко н с т и т у и с а л и с е б е 57 као н о р м а л н а, ра ц и о н а л н а, м и с л е ћ а и д о б ра би ћа. Оно је пре од го вор на пи та ње ка ко смо по с т а л и здра ви. Још од ре ђе ни је, али и чуд ни је на пр ви по глед ка ко смо по с т а л и ж и в и ка ко смо по ста ли би ћа ко је ж и в е, ра де и го в о ре. По л и ц и ја осам на е стог ве ка упра во ће се умет ну ти уну тар тог кључ ног Фу ко о вог трије д р а: ж и в о т - р а д - је з и к. К а ко д ру г а ч и је и н т е р п р е т и р а т и њ е г ов с т а в д а је чо в ек ис т и н ск и п р ед ме т по л и ц и је 58 да је пред мет по ли ци је сам жи вот и у п р а в љ а њ е ж и в о т ом. 59 В е з а по л и ц и је и р а ц и о н а л ног мо д е л а у п р а в љ а њ а д р ж а вом је с т е оно ш т о Ф у ко озна ча в а си н т а г мом п о л и ц иј с ке др ж а ве 60, а као и у слу ча ју са мог пој ма по ли ци је, и ова син таг ма не ма ве зе са оним што би се да нас моглo на зва ти по ли циј ском др жа вом ре пре си је и до ми на ци је. Наи ме, по л и ц и ј ске д р ж а в а код Ф у коа је п р е ск у п ме х а н и з а ма р е г у ла ц и је, не г о 56 Z d r av s t ve n a p o l i t i k a u X V I I I ve k u, u : M i š el Fu ko, M o ć /z n a n je. Me d i t e r r a n P u bl i s h i n g, No vi Sad 2012, Ibid., Ibid., M. Fu ko, Be z b e d n o st, te r i to r i ja, sta n ov ni š t vo. Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014, Ф. Фу ко, Ра ђ а њ е б и о п о л и т и ке, С в е т о в и, Но ви Сад 2005, 11; M. Fu ko, B e z b e d n o s t, t e r i t o r i ja, s t a n o v n i š t v o. Me di ter ran Pu blis hing, No vi Sad 2014,

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1546131V УДК 7.097 791.221.51 прегледни рад ПУТ ОД ХЕ РО ЈА ДО АН ТИ ХЕ РО ЈА И УЖИ ВА ЊЕ У ТЕ

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443149T УДК 82.09:111.82 821.163.41.09-32 Пекић Б. оригиналан научни рад КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА *

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА * УДК 321.7:339.97 Ори ги нал ни на уч ни рад Ве сна Стан ко вић Пеј но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град Српска политичка мисао број 3/2014. год. 21. vol. 45. стр. 111-133. МЕ КА МОЋ ВЛА

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

ФАЛ СИ ФИ КА ТИ И ФАЛ СИ ФИ КА ТО РИ НА ТР ЖИ ШТУ ДЕ ЛА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ

ФАЛ СИ ФИ КА ТИ И ФАЛ СИ ФИ КА ТО РИ НА ТР ЖИ ШТУ ДЕ ЛА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НО СТИ Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти, Ка те дра про дук ци је у умет но сти и ме ди ји ма, Београд DOI 10.5937/kultura1650224P УДК 7.061 7.073/.075 339.138:7.075 прегледни рад ФАЛ СИ ФИ КА ТИ

More information

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону

Побожна фризура. Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија, Универзитет у Лондону УДК: 271.2-248.44-277 УДК: Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 165 172. Побожна фризура Џон Данкан Мартин Дерет Школа оријенталних и афричких студија,

More information

СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ

СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш DOI 10.5937/kultura1339071J УДК 070.15(497.11) 2013 32.019.51:070(497.11) оригиналан научни рад СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information

ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXII XXXIII ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES

ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXII XXXIII ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES UDC 930.85(4 12) YU ISSN 0350 7653 ACADEMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES BALCANICA XXXII XXXIII ANNUAIRE DE L INSTITUT DES ETUDES BALKANIQUES Rédacteur LJUBINKO RADENKOVIĆ

More information