ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

Size: px
Start display at page:

Download "ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2"

Transcription

1

2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars Sub Menu List Of Previous Project Sub Menu Research Details Sub Menu New Research Proposal Sub Menu Access To Equipment Sub Menu Budget Sub Menu List Of Co-Reseachers Sub Menu Declaration Sub Menu Grant Evaluation Panel (PJP) Sub Menu Approval (PJP) Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

3 UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM UTeM Research Information System ini digunakan bagi memudahkan kerja-kerja pengumpulan maklumat dan data ke atas kajian yang dijalankan di universiti. Sistem ini menggunakan aplikasi Web Base. Di antara sub modul yang terdapat di dalam Sistem Maklumat Penyelidikan Web Base adalah seperti di bawah : Pengenalan SUB-MODUL Short Term Grant Applicaton KETERANGAN 1. Mendaftar sebagai ahli Portal 2. Memohon sistem (URIS) melalui portal 1. Menu Application secara online 2. Menu Grant Evaluation Panel(PJP) secara online. 3. Menu Approval (PJP) secara online. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 3

4 Pengenalan UTeM Research Information System yang digunakan untuk mengumpulkan data dan maklumat penyelidikan diletakkan di Portal UTeM yang beralamat di Walau bagaimanapun, portal ini akan berfungsi sebagai sebuah aplikasi yang menggabungkan sistem-sistem utama serta sistem-sistem sokongan di UTeM. a Skrin 1 : Skrin Portal UTeM a) Bagi membolehkan anda mencapai UTeM Research Information System, anda haruslah klik pada perkataan untuk masuk ke dalam portal UTeM. Skrin berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 4

5 b b) Klik Member Registration untuk mendaftar sebagai pengguna Portal. Skrin berikut akan dipaparkan:- c c) Anda akan dibenarkan untuk masuk ke dalam portal UTeM setelah anda mendaftar sebagai pengguna portal. Nombor staf akan digunakan sebagai ID Pengguna bagi setiap sistem yang digunakan di UTeM. d) Setelah selesai mendaftar, login semula menggunakan ID Pengguna yang telah didaftarkan untuk menggunakan sistem URIS. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 5

6 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 6 d

7 e) Skrin berikut dipaparkan. e Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 7

8 Sub Modul Short Term Grant Application Fungsi : Skrin ini mengandungi 3 sub menu iaitu Application, Grant Evaluation Panel (PJP) dan Approval (PJP). 1. Klik sub modul Short Term Grant Application untuk masukkan maklumat permohonan. 1 Skrin 1 : Menu Bagi Sub Modul Short Term Grant Application Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 8

9 Sub Menu Application Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan maklumat permohonan baru Klik sub modul Application(PJP) skrin berikut akan dipaparkan. ii 1.1 Skrin 1.1 : Menu Bagi Sub Menu Appication(PJP) Langkah-langkah untuk melakukan permohonan: Nota : Sekiranya anda belum melakukan pendaftaran COE Research Group anda tidak boleh melakukan permohonan PJP. Mesej berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 9

10 i. Klik modul COE untuk melakukan pendaftaran, seperti skrin berikut :- iii i ii ii. Klik Application For Research Group untuk melakukan permohonan Research Group. iii. Pilih COE Code samada C-Act, AMC, CERIA,CARE,CETRI,IPTK atau ABC. iv. Pilih Research Group Name seperti skrin berikut :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 10

11 iv v v. Setelah memilih Research Group, maklumat Research Group dan Group Leader Name seperti skrin berikut dipaparkan :- vi vii vi. vii. Masukkan Expertise/Interest Of Applicant, secara automatik Application Date dan Application Status akan dipaparkan. Tekan butang Apply untuk membuat permohonan Research Group, mesej berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 11

12 viii. Ketua Group Leader hendaklah meluluskan permohonan dahulu seperti skrin berikut :- viii ix ix. Pilih Approve sekiranya meluluskan permohonan, pilih Not Approve sekiranya permohonan ditolak. x. Sekiranya Approve mesej berikut akan dipaparkan :- x Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 12

13 xi. Setelah mendapat kelulusan daripada Group Leader baru boleh lakukan permohonan PJP pada skrin Application xiii xii xii. xiii. Pilih Tajuk/Title daripada Senarai Permohonan projek untuk mengemaskinikan maklumat sediada. Tekan butang New Application untuk membuat permohonan baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 13

14 Sub Menu Personel Particulars Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan maklumat Personel Particulars atau maklumat terperinci penyelidik Klik sub modul Personel Particulars skrin berikut akan dipaparkan i i Skrin : Menu Bagi Sub Menu Personel Particulars Langkah-langkah untuk memaparkan maklumat peribadi penyelidik: i. Permohonan boleh juga boleh dilakukan bagi pihak pensyarah lain dengan cara menukar butang Change : Pertukaran pensyarah boleh dilakukan.skrin berikut dipaparkan:- ii ii. Masukkan No Staf atau Nama Staf. Untuk lakukan carian, tekan butang search dan skrin berikut dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 14

15 iii iii. Dwi Klik Nama Staf yang dipilih dan tekan butang sebelumnya:- untuk kembali kepada skrin v. Tekan Create Application untuk membuat permohonan baru. Skrin berikut dipaparkan. vi. Klik butang untuk kembali kepada skrin sebelumnya. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 15

16 Sub Menu List Of Previous Project Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memaparkan senarai projek yang sedang dan telah dijalankan dan didaftarkan ke dalam URIS oleh penyelidik di dalam tempoh dua tahun terakhir Klik sub modul List Of Previous Project skrin berikut akan dipaparkan ii i Skrin : Menu Bagi Sub Menu List Of Previous Project Langkah-langkah untuk memaparkan senarai projek penyelidikan yang telah dijalankan: i. Maklumat senarai projek yang sedang dan telah dijalankan oleh penyelidik di dalam tempoh dua tahun terakhir dipaparkan. ii. Tekan butang Close untuk kembali semula ke skrin sebelumnya. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 16

17 Sub Menu Research Details Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan detail maklumat penyelidik Klik sub modul Research Detail skrin berikut akan dipaparkan iii ii i Skrin : Menu Bagi Sub Menu Research Detail Langkah-langkah untuk masukkan maklumat terperinci penyelidik: i. Masukkan Tajuk Penyelidikan Yang Dicadangkan. ii. iii. Pilih Bidang Fokus. Tekan butang Add skrin ini dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 17

18 iv iv. Tick dalam petak untuk memilih Research Discipline. Klik pada Page untuk memilih kluster yang lain. v. Bidang Disiplin yang dipilih akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 18

19 vi v viii x ix xi xiv vi. Sekiranya ingin membatalkan rekod yang dipilih maka Tick pada petak dan tekan butang Delete, mesej berikut dipaparkan:- vii vii. Tekan butang OK, bidang yang dihapuskan telah dihapuskan daripada senarai seperti skrin berikut :- viii. Pilih Klasifikasi Penyelidikan. ix. Pilih Bidang Penyelidikan. x. Pilih Jenis Penyelidikan. xi. Tekan butang Add untuk memilih Field Of Research, skrin berikut dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 19

20 xii xii. Tekan butang View, skrin berikut akan dipaparkan:- xiii Nota : Perlu memilih 1 pilihan sahaja, sekiranya memilih lebih daripada 1 pilihan mesej berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 20

21 xiii. Tekan butang Add untuk menambah Field Of Research. xiv. Tekan butang Add untuk memilih Socio-economic Objective. xv xv. Tekan butang View skrin berikut akan dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 21

22 Nota : Perlu memilih 1 pilihan sahaja, sekiranya memilih lebih daripada 1 pilihan mesej berikut dipaparkan :- xvi. Skrin berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 22

23 xv Nota : Sekiranya Tajuk Penyelidikan yang dicadangkan tidak dimasukkan mesej berikut akan dipaparkan :- xvii xvii. Masukkan tajuk seperti skrin berikut dan tekan butang save. xviii. Selepas simpan rekod skrin berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 23

24 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 24 xviii

25 Sub Menu New Research Proposal Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan maklumat cadangan proposal / penyelidikan secara terperinci ke atas projek yang dijalankan Klik sub modul New Research Proposal skrin berikut akan dipaparkan. i Skrin : Menu Bagi Sub Menu New Research Proposal Langkah-langkah untuk masukkan maklumat New Research Proposal : i. Tekan butang Add skrin ini dipaparkan:- ii ii. Tekan butang Browse skrin berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 25

26 iii iv iii. Pilih File yang hendak di upload iv. Tekan butang Open, skrin berikut dipaparkan :- v v. Tekan butang OK skrin vi. Kepilan cadangan / proposal dipaparkan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 26

27 vi vii vii. Tekan butang untuk ringkasan cadagnan eksekutif penyelidikan skrin berikut akan dipaparkan, masukkan maklumat proposal. viii viii. Tekan butang. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 27

28 ix. Klik ix x. Mesej berikut dipaparkan. xi x xi. Klik butang untuk upload gambar (jpg,jpeg,gif dan png) file Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 28

29 xii. Pilih gambar dan klik Open, skrin berikut dipaparkan. xii xiii. Paste pada petak URL seperti skrin berikut:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 29

30 xiii xiv xiv. Klik OK skrin berikut dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 30

31 xv xv. Tekan butang untuk masukkan image yang dipilih seperti berikut:- xvi xvi. Klik butang untuk kembali ke skrin sebelumnya:- xvii. Klik View skrin berikut dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 31

32 xvii xviii. Ulang langkah (vii) hingga (xviii) untuk masukkan maklumat keterangan, objektif penyelidikan, kaedah penyelidikan dan jangkaan hasil penyelidikan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 32

33 Sub Menu Access To Equipment Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan maklumat penyelidikan yang dijalankan. penggunaan peralatan sepanjang Klik sub modul Access To Equipment skrin berikut akan dipaparkan i ii iii Skrin : Menu Bagi Sub Menu Access To Equipment Langkah-langkah untuk masukkan senarai peralatan : i. Masukkan kemudahan sediada untuk kegunaan bagi penyelidikan di Universiti. ii. Masukkan kemudahan sediada untuk kegunaan bagi penyelidikan di Lain-lain tempat. iii. Tekan butang, skrin berikut dipaparkan:- iv. Klik butang untuk kembali ke skrin sebelumnya. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 33

34 Sub Menu Budget Fungsi : Skrin ini digunakan untuk memasukkan bajet atau peruntukan yang digunakan sepanjang penyelidikan dijalankan Klik sub modul Budget skrin berikut akan dipaparkan i Skrin : Menu Bagi Sub Menu Budget Langkah-langkah untuk masukkan maklumat bajet terperinci : i. Tekan butang skrin berikut dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 34

35 iii iv ii ii. Tekan butang untuk tambah maklumat bajet terperinci. iii. Masukkan maklumat perbelanjaan perjalanan dan amaun perjalanan. iv. Jumlah keseluruhan akan dikira dan dipaparkan secara automatik. v. Ulang langkah ( i-iv ) untuk masukkan detail Sewaan, bekalan dan bahan penyelidikan, Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil, Upah and Elaun Pembantu Penyelidikan, Perkhidmatam Ikhtisas, Harta Tetap dan Inventori. vi. Tekan butang Save untuk menyimpan maklumat. Skrin berikut akan dipaparkan:- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 35

36 Sub Menu List Of Co-Reseachers Fungsi : Skrin ini digunakan untuk menjemput ahli-ahli penyelidik yang lain sebagai untuk sama-sama menjalankan penyelidikan Klik sub modul List Of Co-Reseachers skrin berikut akan dipaparkan i Skrin : Menu Bagi Sub Menu List Of Co-Reseachers Langkah-langkah untuk masukkan senarai ahli-ahli penyelidik yang dilantik: i. Tekan butang untuk memilih ahli penyelidik yang lain, skrin berikut akan dipaparkan:- i v iv. Pilih dan masukkan No Staf atau Nama Staf. v. Klik butang maklumat berikut akan dipaparkan mengikut kriteria yang dipilih. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 36

37 v vi. Dwi klik penyelidik yang dipilih, skrin berikut dipaparkan:- vi viii. Tekan butang Invite, skrin berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 37

38 ix. Tekan butang dipaparkan :- untuk memilih penyelidik selain daripada UTeM, skrin berikut akan x x. Masukkkan maklumat penyelidik luar yang dilantik seperti Nama,Jawatan, Alamat Fakulti /Pusat, No Kad Pengenalan, No Telefon/HP dan seperti skrin berikut :- x xi. Tekan butang OK mesej ini dipaparkan. xi xi. Tekan butang untuk kembali ke skrin sebelumnya dan maklumat penyelidik yang dipilih dipaparkan seperti berikut :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 38

39 xii. Sekiranya ingin melakukan Delete kepada penyelidik yang telah dipilih, maka Tick pada petak penyelidik dan tekan butang. xii xiii xiii. Tekan butang untuk menjemput penyelidik yang dipilih, mesej berikut dipaparkan:- xiv xiv. Tekan butang untuk kembali ke skrin sebelumnya:- xv. Ahli-ahli penyelidik yang dilantik akan semak untuk menerima jemputan daripada Ketua Projek seperti skrin berikut :- xv Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 39

40 xxi. Mesej akan dipaparkan seperti berikut dan tekan butang Close :- xxii Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 40

41 Sub Menu Declaration Fungsi : Skrin ini digunakan untuk membuat pengakuan ke atas segala keterangan yang diberikan dalam permohonan adalah benar Klik sub modul Declaration skrin berikut akan dipaparkan. i ii iii Skrin : Menu Bagi Sub Menu Declaration Langkah-langkah untuk membuat membuat pengakuan ke atas maklumat yang dimasukkan : i. Tekan butang Preview untuk memaparkan borang permohonan PJP. ii. Klik Curiculum Vitae / Kurikulum Vitae, format CV akan dipaparkan seperti berikut :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 41

42 iii. Tekan butang close untuk kembali ke skrin sebelumnya. iv. Tekan butang submit, mesej berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 42

43 v. Status permohonan akan bertukar kepada Submitted seperti skrin berikut :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 43

44 Sub Menu Grant Evaluation Panel (PJP) Fungsi : Skrin ini digunakan untuk mendapatkan sokongan permohonan baru Klik sub modul Grant Evaluation Panel (PJP) skrin berikut akan dipaparkan. 1.2 i ii iii iv Skrin 1.2 : Menu Bagi Sub Menu Recommendation Langkah-langkah untuk mendapatkan sokongan permohonan: i. Lakukan carian samada mengikut Title/Tajuk atau Status ii. Tekan butang. iii. List Of Appplication atau Senarai Permohonan akan dipaparkan dan status permohonan akan dipaprkan mengikut warna samada New, Recommended, Recommended with amendment, Approved atau Not Approved. iv. Pilih mengikutn Title/Tajuk atau Status. Skrin berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 44

45 v v. Sebelum Recommend, boleh melakukan pindaan seperti skrin berikut:- vi. Tekan butang Save mesej berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 45

46 vi. Klik Recommendation seperti skrin berikut :- vii. Tick Recommended, Recommended with amendment atau Not Recommended seperti skrin berikut :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 46

47 viii. Masukkan ulasan umum ix. Tekan butang Upload untuk muat naik komen x. Isikan Borang Tambahbaik dengan cara klik pada nama borang dan mesej berikut akan dipaparkan :- xi. Klik Open skrin berikut akan dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 47

48 xii. Klik OK mesej berikut dipaparkan :- xiii. Mesej berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 48

49 xiv. Klik untuk kembali ke skrin sebelumnya. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 49

50 Sub Menu Approval (PJP) Fungsi : Skrin ini digunakan untuk mendapatkan kelulusan daripada jawatankuasa universiti. 1.3 Klik sub modul Approval (PJP) skrin berikut akan dipaparkan. 1.3 i Skrin 1.3 : Menu Bagi Sub Menu Approval (PJP) Langkah-langkah untuk masukkan maklumat Approval (PJP) : i. Pilih kriteria samada semua atau kriteria ii. Tekan butang Search skrin berikut dipaparkan :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 50

51 iii. Tick untuk meluluskan permohonan iv. Dwi klik pada tajuk yang hendak diluluskan skrin berikut akan dipaparkan :- v. Tick Approved atau Not Approved vi. Masukkan Ulasan Umum vii. Tekan butang OK untuk kembali ke skrin sebelumnya seperti skrin berikut :- Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 51

52 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 52

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1 REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL Page 1 Customer Portal Registration Guide Go to www.mcis.my and click the Customer Portal tab Page 2 Customer Portal Registration Guide 1. The page shown below will

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

[Borang Permohonan] Application Form

[Borang Permohonan] Application Form MANUAL OPERASI SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN EKSEKUTIF DAN PBJJ MANUAL OPERATION EXECUTIVE PROGRAMME ADMISSION APPLICATION SYSTEM (MSKPKP) [Borang Permohonan] Application Form page ISI KANDUNGAN [Contents].0

More information

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh :

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : PERKHDMATAN KREDT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNT KOMPUTER Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus P PERU BAHAN Ubahan Muka

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS UTHM/ORICC/R&D/029/2016-Pind.1 LAMPIRAN 2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS 1) Bayaran imbuhan penerbitan ini dimurnikan dengan mengambil kira SALAH

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians Akses URL: www.ppm55.org JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA LATAR BELAKANG

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN Transformasi perkhidmatan UiTM (kerajaan) di kaunter kepada sistem online Memudahkan cara sistem penyampaian Meningkat kecekapan operasi Bagi perkhidmatan yang memerlukan

More information

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut:

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: Pastikan anda telah memindahkan gambar-gambar yang di ambil ke dalam komputer Pastikan

More information

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang 1 TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra

More information

PANDUAN PENGGUNA PORTAL

PANDUAN PENGGUNA PORTAL Kuala Lumpur Integrated Submission (KLIS) Projek Berskala Kecil Kediaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur PANDUAN PENGGUNA PORTAL Versi1.0 Isi Kandungan PENGENALAN... 2 1.0 BAHAGIAN 1... 4 1.1 Sistem Operasi

More information

KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO

KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO KAEDAH PENYUSUNAN PORTFOLIO Borang Permohonan Pensijilan [(JPK/PPT/6/6-2014)] 2 Salinan Salinan Kad Pengenalan Notis Pendaftaran Calon dan Penugasan PP-PPT Surat Akuan Pengesahan Calon (Calon & PP-PPT)

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya HANISAH BT HAMID ( 860210-02-5274 ) (HURUF BESAR)

More information

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh :

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER Tatacara Proses AGM03 BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh ;- Pengurus PERU BAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

More information

REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH

REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH Table of Contents (Isi Kandungan) REGISTRATION OF SUPPLIER (ROS) STEP-BY-STEP GUIDE PENDAFTARAN PEMBEKAL PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH Getting Started Step by Step Guide to Supplier Registration (Bersedia

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

GARIS PANDUAN MENGENAI GALAKAN KEPADA PENYEDIA KEMUDAHAN RANGKAIAN SAMBUNGAN TERAKHIR (PKRST) PERKHIDMATAN JALUR LEBAR

GARIS PANDUAN MENGENAI GALAKAN KEPADA PENYEDIA KEMUDAHAN RANGKAIAN SAMBUNGAN TERAKHIR (PKRST) PERKHIDMATAN JALUR LEBAR 1 Definisi gp/bb/08 GARIS PANDUAN MENGENAI GALAKAN KEPADA PENYEDIA KEMUDAHAN RANGKAIAN SAMBUNGAN TERAKHIR (PKRST) PERKHIDMATAN JALUR LEBAR Last mile merupakan sambungan terakhir daripada penyedia perkhidmatan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad!

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! 1. CLUB ASIA INTERNATIONAL 17 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 17 th Members

More information

Cara Login Ke CPanel Hosting.

Cara Login Ke CPanel Hosting. Cara Login Ke CPanel Hosting. Perkara pertama yang perlu dibuat setelah mendapat akaun web hosting adalah anda perlu log masuk ke web hosting cpanel bagi membuat proses instalasi. Pengguna akan menerima

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI This report is submitted in partial

More information

Modul Asas JavaServer Pages

Modul Asas JavaServer Pages Modul Asas JavaServer Pages Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul 1.0 Pengenalan... 2 2.0 Objektif... 2 3.0

More information

UPGRADE FMS200: SHAFT SUPPLY MODULE THOUGH HUMAN MACHINE INTERFACE LEE HO CHUNG

UPGRADE FMS200: SHAFT SUPPLY MODULE THOUGH HUMAN MACHINE INTERFACE LEE HO CHUNG i UPGRADE FMS200: SHAFT SUPPLY MODULE THOUGH HUMAN MACHINE INTERFACE LEE HO CHUNG This report is submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools 1 Tutorial: Pengenalan kepada Virtools Virtools ialah aplikasi pembangunan visualisasi dan interaktiviti 3 dimensi. Aplikasi ini mengandungi beberapa modul: Modul pengarangan (Dev) Behavioral Engine Render

More information

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER Section A NO SOALAN 1 i Computer ethic / ethic ii Computer law / law 2 ii 4 iv 2 3 Output 4 True 5 Gigabyte / GB 6 i Operating ii Application 7 B / D D / B 8 B 9 A 10 i Radio

More information

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1

Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul

More information

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016 ISI KANDUNGAN BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT POWERPOINT 2016 1.1 Pengenalan. 1.1.1 Definisi Istilah Dalam Microsoft PowerPoint 1.2 Mengenali Skrin Microsoft PowerPoint. 1.2.1 Antaramuka PowerPoint..

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] Duration :

More information

APPENDIX B : TRAINING MATERIAL

APPENDIX B : TRAINING MATERIAL APPENDIX B : TRAINING MATERIAL Apa Yang Anda Boleh Buat Dengan Komputer Peribadi (PC)? Latar Belakang Dewasa ini, penggunaan teknologi maklumat menjadi semakin penting. Ketidakmampuan menggunakan komputer

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan

YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan YAYASAN KUOK BERHAD Arahan Permohonan (Klik sini untuk Application Instructions dalam Bahasa Inggeris) 1. Pendaftaran Akaun (Pemohon Baru) 2. Log Masuk 3. Permohonan Atas Talian & Penghantaran 4. Penghantaran

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 WEBSITE GOVERNANCE FOR RESPONSIBILITY CENTRES GUIDELINES For PTM Use Only Date: 25th August 2017 Written By: Adnan Yahya Ketua Seksyen Laman Web

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD, FOURTH, EIGHTH TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2193 MULTIMEDIA AUTHORING I DMTW-E-F-2/12, DMTW-E-F-1/12,

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

SMART PARKING SYSTEM USING LABVIEW MUHAMMAD NAZIR BIN MAT ISA

SMART PARKING SYSTEM USING LABVIEW MUHAMMAD NAZIR BIN MAT ISA SMART PARKING SYSTEM USING LABVIEW MUHAMMAD NAZIR BIN MAT ISA This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB

APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB Seow Wei Ren Dr Saidah Saad Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan sistem

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

AMBULANCE MANAGEMENT SYSTEM

AMBULANCE MANAGEMENT SYSTEM AMBULANCE MANAGEMENT SYSTEM Nor Atiqah Mohd Masduki Masri Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Ambulan merangkumi 2 sistem iaitu aplikasi berasaskan

More information

Apa Yang Anda Boleh Buat Di Internet? Pusat Internet Desa (RIC) Konsep Internet. Nilai Penggunaan Internet

Apa Yang Anda Boleh Buat Di Internet? Pusat Internet Desa (RIC) Konsep Internet. Nilai Penggunaan Internet Apa Yang Anda Boleh Buat Di Internet? Pusat Internet Desa (RIC) Latar Belakang Dewasa ini, penggunaan teknologi maklumat menjadi semakin penting. Ketidakmampuan menggunakan komputer dan peranti maklumat

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA COMPARISON STUDY OF PRESS PART QUALITY INSPECTION SYSTEM: CHECKING FIXTURE AND FARO ARM LASER SCANNER This report submitted in accordance with requirement of the Universiti

More information

INQUIRIES. :

INQUIRIES. : Registration Process / Cara Mendaftar:. Fill up the form with CAPITAL LETTERS. Sila isi borang menggunakan HURUF BESAR.. All information must be filled up COMPLETELY and ACCURATELY. Semua maklumat perlu

More information

BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI NOMINATION FORM FOR UNIVERSITY AWARD

BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI NOMINATION FORM FOR UNIVERSITY AWARD BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI NOMINATION FORM FOR UNIVERSITY AWARD PERIHAL HADIAH DESCRIPTION OF AWARD Nama Hadiah (Name of Award) Spesifikasi Hadiah (Specification of Award) Syarat Kurniaan (Condition

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MODAL ANALYSIS OF CAR DISC BRAKE SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya AHMAD ZAKI BIN CHE ZAINOL ARIFF (871228-11-5749) (HURUF BESAR) mengaku membenarkan

More information

BORANG PANGESAHAII STATUS TESIS

BORANG PANGESAHAII STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind.ll97) UNVERST TEKNOLOG MALAYSA BORANG PANGESAHA STATUS TESS JUDUL : SSTEM PARPUSTAKAAN MN ATAS TALAN SES PENGAJAN: 2004noas Saya MUDZALFAH BNT AKBAR (HURUF BESAR) mengaku membenarkantesis

More information

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT113 Programming Methodology & Data Structures [Metodologi Pengaturcaraan & Struktur Data]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT113 Programming Methodology & Data Structures [Metodologi Pengaturcaraan & Struktur Data] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT113 Programming Methodology & Data Structures [Metodologi Pengaturcaraan & Struktur Data]

More information

LOW COST MP3 PLAYER USING SD CARD KHAIRIL AMRI BIN MUHAMAD UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

LOW COST MP3 PLAYER USING SD CARD KHAIRIL AMRI BIN MUHAMAD UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LOW COST MP3 PLAYER USING SD CARD KHAIRIL AMRI BIN MUHAMAD UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LOW COST MP3 PLAYER USING SD CARD KHAIRIL AMRI BIN MUHAMAD This report is submitted in partial fulfillment

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP A project report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

DEVELOPMENT OF VENDING MACHINE WITH PREPAID PAYMENT METHOD AMAR SAFUAN BIN ALYUSI

DEVELOPMENT OF VENDING MACHINE WITH PREPAID PAYMENT METHOD AMAR SAFUAN BIN ALYUSI DEVELOPMENT OF VENDING MACHINE WITH PREPAID PAYMENT METHOD AMAR SAFUAN BIN ALYUSI Report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

ENHANCING TIME-STAMPING TECHNIQUE BY IMPLEMENTING MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS PACU PUTRA SUARLI

ENHANCING TIME-STAMPING TECHNIQUE BY IMPLEMENTING MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS PACU PUTRA SUARLI ENHANCING TIME-STAMPING TECHNIQUE BY IMPLEMENTING MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS PACU PUTRA SUARLI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Membina Laman Web Menggunakan Joomla! Mohd Hazmi Kasmin. Pusat Teknologi Maklumat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Membina Laman Web Menggunakan Joomla! Mohd Hazmi Kasmin. Pusat Teknologi Maklumat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Membina Laman Web Menggunakan Joomla! Mohd Hazmi Kasmin Pusat Teknologi Maklumat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Jan 2014 Isi Kandungan 1.0 Pengenalan... 4 1.1 Sejarah Joomla!... 7 1.2 Aplikasi Joomla!...

More information

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN AMIRUL FAHMI MD MS OD NUR FAZIDAH ELIAS Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Setiap hari pelbagai kenderaan keluar

More information

Cik Sumitra Kan Fong Kuen

Cik Sumitra Kan Fong Kuen 2011 Jabatan Teknologi Pendidikan IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT, JOHOR Sumitra Kan Fong Kuen Tarikh : 19 April 2011 (Hari Selasa) Masa : 2.30ptg 3.30ptg Tempat : Makmal Komputer 3 Penceramah: Cik

More information

DEVELOPMENT OF HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (HEMS) CHEA MENG HUAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

DEVELOPMENT OF HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (HEMS) CHEA MENG HUAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1 DEVELOPMENT OF HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (HEMS) CHEA MENG HUAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA i DEVELOPMENT OF HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (HEMS) CHEA MENG HUAT This Report Is Submitted In

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CMT224/CMM221 Multimedia Systems [Sistem Multimedia] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE:

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

PEMBENTANGAN ANUGERAH INOVASI. PROJEK : Sistem Prin;ng Menggunakan Kad Matriks (Konsep Topup) di PPICTP UTM Kuala Lumpur

PEMBENTANGAN ANUGERAH INOVASI. PROJEK : Sistem Prin;ng Menggunakan Kad Matriks (Konsep Topup) di PPICTP UTM Kuala Lumpur PEMBENTANGAN ANUGERAH INOVASI PROJEK : Sistem Prin;ng Menggunakan Kad Matriks (Konsep Topup) di PPICTP UTM Kuala Lumpur Pengenalan Kumpulan MOHD RAFI BIN ABU BAKAR Pegawai Teknologi Maklumat F44 (Ketua

More information

SISTEM PENGURUSAN CUTI PRASARANA MALAYSIA BERHAD. Mohd Fitriyanshah Bin Nursyal. Mohd Rosmadi Mokhtar

SISTEM PENGURUSAN CUTI PRASARANA MALAYSIA BERHAD. Mohd Fitriyanshah Bin Nursyal. Mohd Rosmadi Mokhtar SISTEM PENGURUSAN CUTI PRASARANA MALAYSIA BERHAD Mohd Fitriyanshah Bin Nursyal Mohd Rosmadi Mokhtar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Kepesatan pembangunan teknologi

More information

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA LAMPIRAN B SUKATAN UJIAN KEMAHIRAN TAHAP PERTENGAHAN PEMPROSESAN PERKATAAN, LEMBARAN KERJA DAN PERSEMBAHAN BAGI KENAIKAN PANGKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17 DAN GRED N22 KE SETIAUSAHA PEJABAT

More information

Written by Mazuki Izani Thursday, 02 August :00 - Last Updated Tuesday, 03 February :54

Written by Mazuki Izani Thursday, 02 August :00 - Last Updated Tuesday, 03 February :54 Alhamdulillah, dalam keadaan serba kekurangan dan dengan ilmu yang sedikit ini telah berjaya menghasilkan perisian sendiri iaitu Kamus Kata Kerja daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Berbekalkan kursus

More information

SEMANTICS ORIENTED APPROACH FOR IMAGE RETRIEVAL IN LOW COMPLEX SCENES WANG HUI HUI

SEMANTICS ORIENTED APPROACH FOR IMAGE RETRIEVAL IN LOW COMPLEX SCENES WANG HUI HUI SEMANTICS ORIENTED APPROACH FOR IMAGE RETRIEVAL IN LOW COMPLEX SCENES WANG HUI HUI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science)

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

5. All fields are compulsory and MUST be filled up. For fields that do not apply to you, please put as N/A (not applicable).

5. All fields are compulsory and MUST be filled up. For fields that do not apply to you, please put as N/A (not applicable). GREAT EASTERN SUPREMACY SCHOLARSHIP AWARDS APPLICATIONS Instructions to Applicants 1. Read the instructions carefully. Incomplete application forms and applications that do not comply with the requirements

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: ONLINE BASED SIGNATURE VERIFICATION TOOLS SESI PENGAJIAN: _2012 / 2013 Saya TANG HAN YANG. (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis Projek Sarjana Muda ini disimpan

More information

1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK

1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK 1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PROJEK BAB 1 1.1. PENGURUSAN PROJEK Pengurusan projek adalah satu sistem untuk menguruskan sesuatu kerja, sumber yang digunakan dan juga kos yang terlibat. Ianya sangat

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION

More information

HOME APPLIANCE CONTROL SYSTEM TAN WEI SYE

HOME APPLIANCE CONTROL SYSTEM TAN WEI SYE HOME APPLIANCE CONTROL SYSTEM TAN WEI SYE This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for award of Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering) with honors Faculty

More information

SMART BODY MONITORING SYSTEM MOHAMAD KASYFUL AZIM BIN AHMAD

SMART BODY MONITORING SYSTEM MOHAMAD KASYFUL AZIM BIN AHMAD SMART BODY MONITORING SYSTEM MOHAMAD KASYFUL AZIM BIN AHMAD This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering)

More information