Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1

Size: px
Start display at page:

Download "Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1"

Transcription

1 Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 1 Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

2 Kandungan Modul 1.0 Pengenalan Objektif Asas JSP Menghubung JSP dengan Pangkalan Data Operasi Tambah Rekod Operasi Papar Rekod Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 1

3 1.0 Pengenalan Kod aturcara HTML akan menjadi lebih baik sekiranya di masukkan elemen JSP. Sintak penulisan kod aturcara JSP adalah seperti contoh di bawah :-... Disebabkan JSP merupakan perluasan daripada Java Servlet, pengaturcara boleh menggunakan class dan package Java yang telah sedia di kompil di dalam aturcara JSP mereka. Pengaturcara perlu menulis seperti di bawah import="java.sql.*" di dalam dokumen JSP. 2.0 Objektif Di akhir modul ini, pengguna boleh membangunkan aplikasi web JSP yang mengandungi fungsi login pengguna, menghubung jsp dan pangkalan data serta operasi tambah dan papar rekod. 3.0 Asas JSP Kod aturcara HTML akan menjadi lebih baik sekiranya di masukkan elemen JSP. Latihan 3.1 1) Buka fail baru: File New Folder General, Category: Basic page, Basic page: HTML Create. Simpan fail sebagai menu.jsp dan simpan di dalam direktilori D:\orion\default-webapp\kursusJSP. 2) Tambah baris kod aturcara JSP = new java.util.date() di dalam kod aturcara dokumen menu.jsp. Masa sekarang: = new java.util.date() <html> <head> <title>cubaan Pertama </title> </head> <body> Ini laman web pertama saya</br> Masa sekarang: = new java.util.date() </body> </html> 3) Lihat output dengan menaip Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 2

4 Scriptlet Scriptlet mengandungi kod Java yang akan di laksanakan setiap kali dokumen JSP dipanggil. Latihan 3.2 1) Buka fail menu.jsp. 2) Ubahsuai kod aturcara seperti di bawah :- <html> <head> <title>cubaan Pertama </title> </head> <body> System.out.println( "Hari ini hari apa" ); java.util.date date = new java.util.date(); System.out.println( "Hari ini hari apa ==> " + date); Ini laman web pertama saya</br> Masa sekarang: = date </body> </html> Catatan: Di dalam scriptlet, kod aturcara tidak boleh disertakan bersama kod HTML. Semua kod perlu diletakkan di dalam kod Java. 3) Lihat output dengan menaip 4) Output dari "System.out.println" tidak akan dipaparkan di laman HTML, tetapi di server log. 5) Cara yang perlu dilakukan untuk memaparkan tulisan di laman HTML adalah seperti berikut :- out.println(date); 6) Ubahsuai kod aturcara seperti di bawah :- <html> <head> <title>cubaan Pertama </title> </head> <body> System.out.println( "Hari ini hari apa" ); java.util.date date = new java.util.date(); System.out.println( "Hari ini hari apa ==> " + date); Ini laman web pertama saya</br> Masa sekarang : out.println(date); </body> </html> Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 3

5 Passing Parameter Parameter bermaksud nilai dari elemen HTML seperi Text Field, Password Field dan sebagainya yang ingin diproses untuk di simpan, kemaskini atau hapus di pangkalan data atau untuk di paparkan di laman HTML. Sintaks penulisan untuk menghantar parameter adalah seperti contoh di bawah :- Elemen Text Field: User ID: <input type="text" name="userid"> Parameter yang telah di input oleh pengguna akan dihantar ke satu dokumen jsp yang lain untuk diproses. Pada dokumen tersebut, kod aturcara di bawah perlu diletakkan untuk menerima parameter tersebut. String userid=request.getparameter("userid"); Catatan: Parameter yang dihantar adalah nama elemen HTML di dokumen tersebut. Latihan 3.3 1) Save As.. dokumen login.html kepada login.jsp dan simpan di dalam direktori D:\orion\defaultweb-app\kursusJSP. 2) Buka satu fail baru dan simpan sebagai pengesahan.jsp. 3) Hapus tag HTML pada dokumen pengesahan.jsp dan taip kod aturcara di bawah untuk menerima parameter yang di hantar dari dokumen login.jsp. String userid=request.getparameter("userid"); String katalaluan=request.getparameter("katalaluan"); System.out.println(userid); System.out.println(katalaluan); 4) Pada dokumen login.jsp, pergi ke baris kod <form method="post" action=""> 5) Edit kod tersebut seperti di bawah :- <form method="post" action="pengesahan.jsp"> 6) Lihat output dengan menaip Isikan nilai pada Text Field dan Password Field dan klik butang Submit. Output akan dipaparkan di server log. 7) Edit kod aturcara dokumen pengesahan.jsp seperti di bawah :- String userid=request.getparameter("userid"); String katalaluan=request.getparameter("katalaluan"); out.println(userid); out.println(katalaluan); 8) Lihat output dengan mengulangai langkah 6. Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 4

6 4.0 Menghubung JSP dengan Pangkalan Data Dokumen aturcara JSP perlu dihubungkan dengan pangkalan data sebelum operasi pada pangkalan data boleh dilakukan. Baris kod di bawah perlu dimasukkan di dalam dokumen JSP untuk tujuan include file = "connection.jsp" 1) Copy classes12.jar dari D:\jsp_software ke dalam D:\orion\lib. 2) Ikuti langkah di bawah untuk membina connection antara pangkalan data dan JSP. a. Buka fail baru dan simpan sebagai connection.jsp. Simpan fail di direktori D:\orion\default-web-app\kursusJSP b. Delete semua tag html di dalam dokumen c. Taipkan kod aturcara di bawah page import="java.sql.*"! Driver driver = null; String driverused = "oracle.jdbc.driver.oracledriver"; String serveraddress = String user="user1"; String pass="user1"; public Connection getconnected() throws Exception Connection conn = null; try if (driver==null) driver = (Driver)Class.forName(driverUsed).newInstance(); conn = DriverManager.getConnection(serverAddress, user, pass); return conn; catch (Exception e) throw new Exception("Database Gagal Dihubungkan"); d. Buka fail baru dan simpan sebagai test_connection.jsp e. Taipkan kod aturcara di bawah include file="connection.jsp" Connection conn=null; try conn=getconnected(); out.println ("Database berjaya dihubungkan"); catch (Exception e) out.println ("Database tidak berjaya dihubungkan"); f. Buka browser dan uji aturcara dengan menaip :- g. h. Lihat output yang dipaparkan Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 5

7 Latihan 3.4 Soalan: Paparkan no staf, nama, alamat, jantina, taraf perkahwinan, bangsa dan alamat ahli dari pangkalan untuk rekod seorang ahli 1) Taip baris aturcara di atas di dalam dokumen include file = "connection.jsp" 2) Cipta objek untuk Class Connection seperti di bawah :- Connection conn=null; 3) Cipta objek untuk Class PreparedStatement seperti di bawah :- PreparedStatement pstmt=null; 4) Cipta objek untuk Class ResultSet seperti di bawah :- ResultSet rs = null; 5) Ketiga-tiga kelas di atas perlu untuk operasi pangkalan data. 6) Komen/padamkan baris aturcara berikut :- //out.println(userid); //out.println(katalaluan); 7) Hubungkan scriptlet dengan pangkalan data menggunakan kod aturcara di bawah :- conn=getconnected(); 8) Taip kod aturcara di bawah untuk melakukan pengesahan pada userid dan katalaluan yang diterima dari input pengguna. String sql = "select userid, katalaluan from users where userid=? and katalaluan =?"; pstmt=conn.preparestatement(sql); pstmt.clearparameters(); pstmt.setstring(1,userid); pstmt.setstring(2,katalaluan); rs = pstmt.executequery(); 9) Isytihar variable di bawah di bahagian atas aturcara. Variable ini adalah terpulang kepada pengaturcara yang menulis aturcara. String user_id = ""; String user_katalaluan = ""; boolean ada = false; 10) Variable user_id dan user_katalaluan yang berjenis String adalah untuk menerima nilai dari pangkalan data. Variable ada yang berjenis boolean adalah untuk menjadi flag, iaitu, jika rekod wujud,variable ada akan bernilai true, dan jika tiada, akan bernilai false. Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 6

8 11) Taip kod aturcara di bawah untuk menerima data dari pangkalan data sekiranya data tersebut wujud. while( rs.next() ) user_id = rs.getstring("userid"); user_katalaluan = rs.getstring("katalaluan"); ada = true; 12) Sekiranya, data tersebut wujud, sistem perlu memberitahu pengguna samada mereka adalah pengguna yang sah atau tidak. Kod aturcara di bawah adalah perlu untuk tujuan tersebut. if( ada == true ) out.println ("Anda pengguna yang sah"); else out.println ("Anda pengguna tidak sah"); 13) Lihat output dengan menaip Isikan nilai pada Text Field dan Password Field dan klik butang Submit. Lihat output yang dipaparkan. Catatan: Untuk pengaturcaraan web, pengaturcara perlu mahir menggunakan pernyataan IF/ELSE, WHILE, FOR dan sebagainya. Close Connection Setelah selesai menulis aturcara, pengaturcara perlu menulis baris aturcara di bawah untuk memutuskan semua connection dengan pangkalan data. rs.close(); pstmt.close(); conn.close(); Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 7

9 Redirect Page Redirect page merupakan cara untuk memaparkan dokumen secara automatik selepas suatu tindakan. Sintak penulisan kod aturcara bagi redirect page adalah seperti berikut:- response.sendredirect("ahli.jsp"); Latihan 3.5 1) Save As.. dokumen daftarahli.html kepada daftarahli.jsp dan simpan di dalam direktori D:\orion\default-web-app\kursusJSP. 2) Buka fail baru dan simpan sebagai error.jsp. 3) Gantikan baris aturcara out.println ("Anda pengguna yang sah"); kepada response.sendredirect("daftarahli.jsp"); 4) Gantikan baris aturcara out.println ( Anda pengguna tidak sah ); kepada response.sendredirect("error.jsp"); 5) Lihat output dengan menaip Isikan nilai pada Text Fields dan Password Fields dan klik butang Submit. Lihat output yang dipaparkan. Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 8

10 HTTP Session HTTP Session membolehkan satu nilai disimpan di dalam session dimana nilai tersebut akan digunakan berulang kali di dalam sesebuah sistem aplikasi. Sintak penulisan untuk mengumpukkan value kepada session adalah seperti di bawah:- session.putvalue("nostaf",no_staf); Baris kod di atas bermaksud nilai yang dipegang oleh parameter no_staf diumpukkan kepada session yang di isythiharkan sebagai nostaf. Sintak penulisan untuk menerima nilai daripada session adalah seperti berikut :- no_staf=(string)session.getvalue("nostaf"); 5.0 Operasi Tambah Rekod Operasi tambah rekod baru adalah satu kemestian di dalam sesebuah sistem aplikasi, tidak mengira samada sistem aplikasi itu berkonsepkan web atau client-server. Latihan 3.6 1) Buka satu fail baru dan simpan sebagai simpanahli.jsp. 2) Hapus tag HTML pada dokumen simpanahli.jsp dan taip kod aturcara di bawah untuk menerima parameter yang di hantar dari dokumen daftarahli.jsp. String nostaf=request.getparameter("nostaf"); String nama=request.getparameter("nama"); String jantina=request.getparameter("jantina"); String taraf_perkahwinan =request.getparameter("taraf_perkahwinan"); String bangsa=request.getparameter("bangsa"); String alamat=request.getparameter("alamat"); out.println(nostaf); out.println(nama); out.println(jantina); out.println(taraf_perkahwinan); out.println(bangsa); out.println(alamat); 3) Pada dokumen daftarahli.jsp, tambah butang Hantar, pergi ke baris kod <form action="" method="post" name="form1"> Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 9

11 4) Edit kod tersebut seperti di bawah :- <form id="form1" name="form1" method="post" action="simpanahli.jsp"> 5) Lihat output pada browser. 6) Komen/padamkan baris aturcara berikut :- /* out.println(nostaf); out.println(nama); out.println(jantina); out.println(taraf_perkahwinan); out.println(bangsa); out.println(alamat); */ 7) Taip baris aturcara include file jsp yang menghubung pangkalan data di dalam dokumen include file = "connection.jsp" 8) Hubungkan scriptlet dengan pangkalan data menggunakan kod aturcara di bawah :- // for connection Connection conn=null; PreparedStatement pstmt=null; ResultSet rs=null; conn = getconnected(); 9) Taip kod aturcara di bawah untuk melihat samada data baru yang ingin dimasukkan telah wujud di dalam pangkalan data atau belum. String sql="select count(*) from ahli where no_staf=?"; pstmt=conn.preparestatement(sql); pstmt.clearparameters(); pstmt.setstring(1,nostaf); rs = pstmt.executequery(); rs.next(); int count = rs.getint(1); rs.close(); pstmt.close(); 10) Gunakan pernyataan IF/ELSE untuk membolehkan data baru disimpan sekiranya data tersebut belum wujud di dalam pangkalan data. if (count==0) String sql_insert = "INSERT INTO ahli "+ "(no_staf,nama,jantina,taraf_perkahwinan,"+ "bangsa,alamat)values "+ "(?,?,?,?,?,?)"; Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 10

12 pstmt=conn.preparestatement(sql_insert); pstmt.clearparameters(); pstmt.setstring(1,nostaf); pstmt.setstring(2,nama); pstmt.setstring(3,jantina); pstmt.setstring(4,taraf_perkahwinan); pstmt.setstring(5,bangsa); pstmt.setstring(6,alamat); else int insert=pstmt.executeupdate(); pstmt.close(); //data telah ada 11) Buka dua fail baru dan simpan sebagai sah_simpan.jsp dan error_simpan.jsp. 12) Redirect page simpanahli.jsp kepada sah_simpan.jsp sekiranya data baru berjaya di simpan dan kepada error_simpan.jsp sekiranya data telah wujud. 13) Pada dokumen sah_simpan.jsp, create satu hyperlink kepada page daftarahli.jsp untuk memudahkan pengguna menambah rekod baru. 14) Close connection. 6.0 Operasi Papar Rekod Data yang telah dimasukkan ke dalam pangkalan data perlu dipaparkan semula untuk tujuan kemaskini dan laporan. Kebiasaannya, format paparan data adalah dalam bentuk single record atau multiple record. a) Paparan single record Paparan single record memerlukan input dari pengguna. Biasanya, input tersebut merupakan primary key atau data yang unik untuk suatu objek di dalam pangkalan data. Contoh data tersebut adalah seperti berikut :- No Matrik / No Kad Pengenalan bagi Pelajar No Staf / No Kad Pengenalan bagi Staf No Siri bagi Buku atau Jurnal Latihan 3.7 Soalan : Bina satu modul yang memaparkan maklumat berikut :- i) No Staf ii) Nama iii) Jantina iv) Taraf Perkahwinan v) Bangsa vi) Alamat Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 11

13 1) Buka fail baru dan simpan sebagai cariahli.jsp 2) Bina HTML Form yang memaparkan output seperti di bawah :- 3) Buka fail baru dan simpan sebagai paparahli.jsp dan bina HTML Form seperti di bawah :- Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 12

14 4) Taip kod aturcara di bawah untuk menerima parameter yang di hantar dari dokumen cariahli.jsp. String nostaf=request.getparameter("nostaf"); 5) Umpukkan parameter nostaf kepada session no_staf dengan menulis kod di bawah :- session.putvalue("no_staf",nostaf); 6) Pada dokumen cariahli.jsp, pergi ke baris kod <form method="post" action=""> 7) Edit kod tersebut seperti di bawah :- <form method="post" action="paparahli.jsp"> 8) Lihat output pada browser. 9) Taip baris aturcara include file jsp yang menghubung pangkalan data di dalam dokumen include file = "connection.jsp" 10) Hubungkan scriptlet dengan pangkalan data. // for connection Connection conn=null; PreparedStatement pstmt=null; ResultSet rs=null; 11) Taip kod aturcara di bawah untuk melihat samada data dari input pengguna wujud dalam pangkalan data atau tidak. conn = getconnected(); String sql = "select * from ahli where no_staf=?"; pstmt=conn.preparestatement(sql); pstmt.clearparameters(); pstmt.setstring(1,nostaf); rs = pstmt.executequery(); 12) Isytihar variable di bawah di bahagian atas aturcara. String no_staf = ""; String nama = ""; String alamat = ""; String jantina = ""; String bangsa = ""; String taraf_perkahwinan= ""; 13) Taip kod aturcara di bawah untuk menerima data dari pangkalan data sekiranya data tersebut wujud. Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 13

15 while( rs.next() ) no_staf = rs.getstring("no_staf"); nama = rs.getstring("nama"); alamat = rs.getstring("alamat"); jantina = rs.getstring("jantina"); bangsa = rs.getstring("bangsa"); taraf_perkahwinan = rs.getstring("taraf_perkahwinan"); 14) Pengaturcara perlu menulis kod di bawah untuk memaparkan data dari pangkalan data ke dalam tables. Contoh :- =no_staf untuk memaparkan no_staf. 15) Ulangi langkah 14 untuk memaparkan semua variable. 16) Close Connection pstmt.close(); conn.close(); 17) Laksanakan aturcara pada browser. 18) Perhatikan ouput untuk Jantina, Bangsa dan Taraf Perkahwinan. 19) Taip kod aturcara di bawah bagi membolehkan nilai Jantina di paparkan sebagai Lelaki atau Perempuan. if(jantina.equals("l")) jantina="lelaki"; if(jantina.equals("p")) jantina="perempuan"; 20) Taip kod aturcara di bawah bagi membolehkan nilai Taraf Perkahwinan di paparkan sebagai Bujang, Berkahwin atau Lain-lain. if (taraf_perkahwinan.equals("1")) taraf_perkahwinan="bujang"; if (taraf_perkahwinan.equals("2")) taraf_perkahwinan="berkahwin"; if (taraf_perkahwinan.equals("3")) taraf_perkahwinan="lain-lain"; Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 14

16 21) Taip kod aturcara di bawah bagi membolehkan nilai Bangsa di paparkan sebagai Melayu, Cina, India atau Lain-lain. if (bangsa.equals("m")) bangsa="melayu"; if (bangsa.equals("c")) bangsa="cina"; if (bangsa.equals("i")) bangsa="india"; if (bangsa.equals("l")) bangsa="lain-lain"; 22) Laksanakan aturcara pada browser. b) Paparan multiple record Paparan multiple record memerlukan input dari pengguna. Biasanya, input tersebut merupakan data yang berulang untuk suatu objek di dalam pangkalan data. Contoh data tersebut adalah seperti berikut :- Jantina Bangsa Taraf Perkahwinan Output yang akan diperolehi akan diumpukkan ke dalam tatasusunan (array). Latihan 3.8 Soalan : Bina satu modul yang memaparkan maklumat berikut :- i) No Staf ii) Nama iii) Jantina iv) Bangsa v) Taraf Perkahwinan 1) Buka fail baru dan simpan sebagai laporanjantina.jsp 2) Bina HTML Form yang memaparkan output seperti di bawah :- Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 15

17 3) Buka fail baru dan simpan sebagai laporan.jsp dan bina HTML Form seperti di bawah :- 4) Set Table width kepada 100 percent. Ini membolehkan laporan dicetak dalam satu halaman bagi menghasilkan laporan yang kemas. 5) Taip kod aturcara di bawah untuk menerima parameter yang di hantar dari dokumen laporanjantina.jsp. String jantina=request.getparameter("jantina"); 6) Pada dokumen laporanjantina.jsp, pergi ke baris kod <form method="post" action=""> 7) Edit kod tersebut seperti di bawah :- <form method="post" action="laporan.jsp"> 8) Lihat output pada browser. 9) Taip baris aturcara include file jsp yang menghubung pangkalan data di dalam include file = "connection.jsp" Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 16

18 10) Hubungkan scriptlet dengan pangkalan data. Connection conn=null; PreparedStatement pstmt=null; ResultSet rs=null; conn=getconnected(); 11) Cipta objek Vector bagi mengumpukkan array output seperti di bawah :- Vector v=new Vector(); 12) Untuk menggunakan kelas Vector, package java.util perlu diimport di dalam aturcara seperti di bawah page import="java.util.*" 13) Taip kod aturcara di bawah untuk melihat samada data dari input pengguna wujud dalam pangkalan data atau tidak. String sql="select * from ahli where jantina=?"; pstmt=conn.preparestatement(sql); pstmt.clearparameters(); pstmt.setstring(1,jantina); rs=pstmt.executequery(); 14) Taip kod aturcara di bawah untuk menerima data dari pangkalan data sekiranya data tersebut wujud. while (rs.next()) String[] s=new String[5]; s[0]=rs.getstring("no_staf"); s[1]=rs.getstring("nama"); s[2]=rs.getstring("jantina"); s[3]=rs.getstring("bangsa"); s[4]=rs.getstring("taraf_perkahwinan"); v.addelement(s); 15) Pada row table kedua, kod aturcara ditulis seperti di bawah :- int bil=1; for(int j=0;j<v.size();j++) String[] arr=(string[])v.elementat(j); Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 17

19 <tr> </tr> bil++; <td width="111"> =bil</td> <td> =arr[0]</td> <td> =arr[1]</td> <td> =arr[2]</td> <td> =arr[3]</td> 16) Close Connection 17) Laksanakan aturcara pada browser. Sambungan Latihan Bahagian 2 Modul Latihan: Pembangunan Applikasi Pangkalan Data dan JSP Bahagian 2 Jabatan Sains Komputer, FSKTM Mukasurat 18

Modul Asas JavaServer Pages

Modul Asas JavaServer Pages Modul Asas JavaServer Pages Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul 1.0 Pengenalan... 2 2.0 Objektif... 2 3.0

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1

REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL. Page 1 REGISTRATION GUIDE MCIS CUSTOMER PORTAL Page 1 Customer Portal Registration Guide Go to www.mcis.my and click the Customer Portal tab Page 2 Customer Portal Registration Guide 1. The page shown below will

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan

More information

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars... 14 Sub Menu List Of Previous Project...

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

LANGKAH INSTALASI ireport Jasper,XAMMP Add On Tomcat & Oracle 2011

LANGKAH INSTALASI ireport Jasper,XAMMP Add On Tomcat & Oracle 2011 LANGKAH INSTALASI ireport DESIGNER,JASPER REPORT, XAMPP PHP ADD ON TOMCAT YANG DISOKONG DENGAN CONNECTION DENGAN ORACLE DB Pengenalan (SAH UNTUK PLATFORM VERSION WINDOWS SAHAJA) Persoalan biasa di fikiran

More information

LAB 5: WORKING WITH DATA

LAB 5: WORKING WITH DATA LAB : WORKING WITH DATA OBJECTIVES FOR STUDENTS. Identify the difference between integer and floating-point numbers. [Mengenal pasti perbezaan di antara nombor integer dan titik terapung.]. Write arithmetic

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools 1 Tutorial: Pengenalan kepada Virtools Virtools ialah aplikasi pembangunan visualisasi dan interaktiviti 3 dimensi. Aplikasi ini mengandungi beberapa modul: Modul pengarangan (Dev) Behavioral Engine Render

More information

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut:

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: Pastikan anda telah memindahkan gambar-gambar yang di ambil ke dalam komputer Pastikan

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER Section A NO SOALAN 1 i Computer ethic / ethic ii Computer law / law 2 ii 4 iv 2 3 Output 4 True 5 Gigabyte / GB 6 i Operating ii Application 7 B / D D / B 8 B 9 A 10 i Radio

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 13 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Gas Chromatography

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2

More information

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN Transformasi perkhidmatan UiTM (kerajaan) di kaunter kepada sistem online Memudahkan cara sistem penyampaian Meningkat kecekapan operasi Bagi perkhidmatan yang memerlukan

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD, FOURTH, EIGHTH TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2193 MULTIMEDIA AUTHORING I DMTW-E-F-2/12, DMTW-E-F-1/12,

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

MAT181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains]

MAT181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 016/017 Academic Session June 017 MAT181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] Duration : 3 hours [Masa :

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 30 MARKS BAHAGIAN B : 30 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

MAT 181 Programming for Scientific Applications [Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains]

MAT 181 Programming for Scientific Applications [Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 MAT 181 Programming for Scientific Applications [Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains] Duration 3 hours [Masa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004 September/Oktober 2003 EEE 348E - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa: 3jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016 ISI KANDUNGAN BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT POWERPOINT 2016 1.1 Pengenalan. 1.1.1 Definisi Istilah Dalam Microsoft PowerPoint 1.2 Mengenali Skrin Microsoft PowerPoint. 1.2.1 Antaramuka PowerPoint..

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh :

PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT KOMPUTER. Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : PERKHDMATAN KREDT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNT KOMPUTER Proses Backup ( Windows) BPKP/KlOK-118 Bilangan Semakan : Q Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus P PERU BAHAN Ubahan Muka

More information

MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains]

MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] Duration : 3 hours

More information

Cik Sumitra Kan Fong Kuen

Cik Sumitra Kan Fong Kuen 2011 Jabatan Teknologi Pendidikan IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT, JOHOR Sumitra Kan Fong Kuen Tarikh : 19 April 2011 (Hari Selasa) Masa : 2.30ptg 3.30ptg Tempat : Makmal Komputer 3 Penceramah: Cik

More information

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh :

PERU BAHAN PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Proses AGM03. BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER Tatacara Proses AGM03 BPKP/KJAK-104 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh ;- Pengurus PERU BAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan

More information

Cara Login Ke CPanel Hosting.

Cara Login Ke CPanel Hosting. Cara Login Ke CPanel Hosting. Perkara pertama yang perlu dibuat setelah mendapat akaun web hosting adalah anda perlu log masuk ke web hosting cpanel bagi membuat proses instalasi. Pengguna akan menerima

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis:

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis: Pengaturcaraan web ASP.NET Sinopsis: Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membina laman web dengan menggunakan teknologi ASP.NET. Teknologi ASP.NET merupakan rangka kerja pengaturcaraan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2001/2002 September 2001 CPT103/CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

Apa Yang Anda Boleh Buat Di Internet? Pusat Internet Desa (RIC) Konsep Internet. Nilai Penggunaan Internet

Apa Yang Anda Boleh Buat Di Internet? Pusat Internet Desa (RIC) Konsep Internet. Nilai Penggunaan Internet Apa Yang Anda Boleh Buat Di Internet? Pusat Internet Desa (RIC) Latar Belakang Dewasa ini, penggunaan teknologi maklumat menjadi semakin penting. Ketidakmampuan menggunakan komputer dan peranti maklumat

More information

PENGENALAN KEPADA ALGORITMA & STRUKTUR DATA

PENGENALAN KEPADA ALGORITMA & STRUKTUR DATA UNIT 1 PENGENALAN KEPADA ALGORITMA & STRUKTUR DATA Konsep Algoritma Struktur Data Dalam Pengaturcaraan Definisi Struktur Menyatakan Ahli Suatu Struktur Tatasusunan Struktur Struktur Bersarang 1.1 Konsep

More information

[Borang Permohonan] Application Form

[Borang Permohonan] Application Form MANUAL OPERASI SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN EKSEKUTIF DAN PBJJ MANUAL OPERATION EXECUTIVE PROGRAMME ADMISSION APPLICATION SYSTEM (MSKPKP) [Borang Permohonan] Application Form page ISI KANDUNGAN [Contents].0

More information

Prepared by: Assoc. Prof. Dr Bahaman Abu Samah Department of Professional Development and Continuing Education Faculty of Educational Studies

Prepared by: Assoc. Prof. Dr Bahaman Abu Samah Department of Professional Development and Continuing Education Faculty of Educational Studies Prepared by: Assoc. Prof. Dr Bahaman Abu Samah Department of Professional Development and Continuing Education Faculty of Educational Studies Universiti Putra Malaysia Serdang Internet merupakan satu network/rangkaian

More information

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 POLISI PEMINDAHAN & PELUPUSAN For PTM Use Only Date: 25 th Nov 2014 Written By: Nor ain Mohamed Ketua Bahagian Infrastruktur ICT Verified By: Haslina

More information

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003.

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003 FebruarVMac 2003 JEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini

More information

Persekitaran Pengaturcaraan Arduino

Persekitaran Pengaturcaraan Arduino Persekitaran Pengaturcaraan Arduino 1 2.4.5 Membuat kepada 2.4-6 Membina litar eletronik kawalan berfungsi Mikropengawal seperti Arduino ataupun Maker Uno dapat mengawal litar elektrik yang bersambung

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT113 Programming Methodology & Data Structures [Metodologi Pengaturcaraan & Struktur Data]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT113 Programming Methodology & Data Structures [Metodologi Pengaturcaraan & Struktur Data] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT113 Programming Methodology & Data Structures [Metodologi Pengaturcaraan & Struktur Data]

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] Duration :

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

EEE 428 SISTEM KOMPUTER

EEE 428 SISTEM KOMPUTER UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 428 SISTEM KOMPUTER Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret]

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid] Duration : 2 hours [Masa :

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] Duration :

More information

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP A project report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4

TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4 TS2963 : Pangkalan Data Nota Makmal Makmal 4 1. Mencari Maklumat Dalam Pangkalan Data Salah satu kelebihan sistem pangkalan data berbandingkan cara penyimpanan maklumat lain (seperti fail teks atau direktori)

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab SEMUA

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad!

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! 1. CLUB ASIA INTERNATIONAL 17 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 17 th Members

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

More information

ENHANCING TIME-STAMPING TECHNIQUE BY IMPLEMENTING MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS PACU PUTRA SUARLI

ENHANCING TIME-STAMPING TECHNIQUE BY IMPLEMENTING MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS PACU PUTRA SUARLI ENHANCING TIME-STAMPING TECHNIQUE BY IMPLEMENTING MEDIA ACCESS CONTROL ADDRESS PACU PUTRA SUARLI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS

GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS UTHM/ORICC/R&D/029/2016-Pind.1 LAMPIRAN 2 GARIS PANDUAN PERMOHONAN IMBUHAN PENERBITAN JURNAL / PROSIDING / SITASI BERINDEKS SCOPUS 1) Bayaran imbuhan penerbitan ini dimurnikan dengan mengambil kira SALAH

More information

PROFORMA KURSUS PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PROFORMA KURSUS PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PROFORMA KURSUS PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Pusat Pengajian Sains Komputer School of Computer Science TTTK1914 Pengaturcaraan C I/

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT101 Prinsip-Prinsip Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer]

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS. DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer] UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2015/2016 March 2016 DNT 126 Basic Computer Programming [Asas Pengaturcaraan Komputer] Masa: 3 jam Please make sure that this question

More information

PANDUAN PENGGUNA PORTAL

PANDUAN PENGGUNA PORTAL Kuala Lumpur Integrated Submission (KLIS) Projek Berskala Kecil Kediaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur PANDUAN PENGGUNA PORTAL Versi1.0 Isi Kandungan PENGENALAN... 2 1.0 BAHAGIAN 1... 4 1.1 Sistem Operasi

More information

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians Akses URL: www.ppm55.org JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA LATAR BELAKANG

More information

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN AMIRUL FAHMI MD MS OD NUR FAZIDAH ELIAS Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Setiap hari pelbagai kenderaan keluar

More information