MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

Size: px
Start display at page:

Download "MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR"

Transcription

1 MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2011 SESSION DMGW-E-F-2/11, DMKW-E-F-2/11, DIAW-E-F-2/11, DTEW-E-F-2/11, DMTW-E-F-2/11, DTEA-E-F-2/11, DIAA-E-F-2/11, DMGQ-E-F-2/11, DMKQ-E-F-2/11, DTEQ-E-F-2/11, DMGA-E-F-2/11, DMGS-E-F-2/11, DTES-E-F-2/11, DMKTE-F-2/11, DMGTE-F-F-2/11, DTET-E-F-2/11 ITC 2093 OFFICE AUTOMATION IRA SHAKIRA ROSTI / AZNANI DAUD / SITI YUSZAINI HAMZAH / SHAKIRAH RAMLI / NURUL WAHIDA BAHARUDIN / NUR FARHANA ABD AZIZ / NOR AZIAN MUSA / NORQUSIAH ABDUL RAZAK / NOORALIA ABDUL RAHIM / TENGKU FATIMAH SALIHAH/ ZAKRI MOHD SALLEH/SITI HAMIDAH TANALOL/ HALIMI ABDULLAH INSTRUCTION TO STUDENT 23 NOVEMBER PM 5.00 PM (2 ½ Hours) 1. This Examination paper has TWENTY (20) printed pages. 2. This question paper consists of FOUR (4) sections. Section A, B, C, D : Answer ALL questions. 3. Please write all your answers in the Answer Booklet provided.

2 PERATURAN PEPERIKSAAN KOLEJ MULTIMEDIA PENYELEWENGAN AKADEMIK 1. Pelajar tidak boleh melakukan mana-mana penyelewengan di bidang akademik seperti berikut atau sebarang arahan peperiksaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengawas Peperiksaan. HUKUMAN 1.1 Pelajar yang meniru hasil kerja orang lain atau tidak mengiktiraf kerja orang lain (plagiat) untuk tujuan tugasan atau ujian akan dikenakan tindakan tatatertib. 1.2 Pelajar juga tidak dibenarkan bersubahat dalam peniruan atau penipuan yang dinyatakan dalam para Pelajar perlu juga mematuhi peraturan lain mengenai penilaian yang dinyatakan secara lisan atau bertulis. 1. Sekiranya pelajar didapati telah melakukan pelanggaran mana-mana daripada peraturan peperiksaan ini, setelah dibicara dan sabit kesalahannya, maka Jawatankuasa Disiplin Pelajar boleh mengambil tindakan dari mana-mana satu, atau apa-apa kombinasi yang sesuai dari dua atau lebih hukuman-hukuman berikut:- (a) amaran (b) denda tidak melebihi RM 500 (c) (d) (e) memberi markah '0' kepada peperiksaan akhir bagi mata pelajaran berkenaan atau memberi markah sifar '0' bagi keseluruhan keputusan peperiksaan mata pelajaran yang berkenaan (termasuk kerja kursus) menggantung pengajian pelajar selama tempoh yang difikirkan patut oleh Jawatankuasa Disiplin lain-lain hukuman yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Disiplin Pelajar Kolej 2. Pelajar yang melanggar peraturan juga boleh diambil tindakan tatatertib mengikut peruntukan yang terdapat dalam Peraturan & Tatatertib Pelajar, Kolej Multimedia, Dikeluarkan oleh Unit Peperiksaan & Rekod Pelajar, Kolej Multimedia Kuala Lumpur, Julai 2001 ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 2 of 20

3 SECTION A : MULTIPLE CHOICE QUESTION (20 marks) BAHAGIAN A : SOALAN PELBAGAI PILIHAN (20 markah) INSTRUCTION : Answer ALL questions. ARAHAN : Jawab SEMUA soalan. 1. Explain the Thesaurus feature in MS Word. Terangkan ciri Thesaurus dalam MS Word. A. To check the spelling and grammar of a document / Untuk menyemak ejaan dan tatabahasa suatu dokumen B. To retain certain text the way it is / Untuk mengekalkan cara teks tertentu C. To allow users to view synonyms / Untuk membenarkan pengguna melihat sinonim D. To change styles to a document / Untuk menukar gaya pada suatu dokumen 2. The Show/Hide button is used to: Butang Show/Hide digunakan untuk: A. creates a new paragraph / membina perenggan baru B. display or hide symbols for characters like spaces and tabs / memaparkan atau menyembunyikan simbol aksara seperti ruang atau tabs C. display or hide the Ribbon / memaparkan atau menyembunyikan Ribbon D. display or hide the text just typed / memaparkan atau menyembunyikan teks yang dimasukkan ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 3 of 20

4 3. Which of the following indicate as title case? Yang manakah antara berikut dikatakan sebagai title case? A. Title Case B. title case C. TITLE CASE D. Title case 4. By using the Page Setup dialog box, we can do all of the following EXCEPT: Dengan menggunakan kotak dialog Page Setup, kita boleh melakukan semua yang berikut KECUALI: A. Printer B. Margins C. Page Orientation D. Page Size 5. If Word application is not exited properly: Apabila aplikasi Word tidak ditutup dengan betul: A. an open document can be damaged or lost / dokumen yang dibuka akan rosak atau hilang B. the computer can be damaged / komputer akan rosak C. the disk can be erased / cakera akan dipadamkan D. the open document cannot be closed / dokumen yang dibuka tidak boleh ditutup ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 4 of 20

5 6. The feature in PowerPoint allows you to create bulleted lists, find and replace text, combine words and images, and use multiple fonts and type sizes. Ciri-ciri dalam PowerPoint membolehkan anda membuat senarai bullet, mencari dan menggantikan teks, menggabungkan perkataan dan imej, dan menggunakan pelbagai jenis tulisan dan saiz. A. drawing / melukis B. word processing / pemprosesan perkataan C. inserting multimedia / memasukkan multimedia D. using Wizards / menggunakan Wizards 7. Refer to Figure 1, named the labeled part. Merujuk kepada Rajah 1, namakan bahagian berlabel. Figure 1 / Rajah 1 A. Ribbon B. Microsoft Office Button C. Quick Access Toolbar D. Mini Toolbar ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 5 of 20

6 8. Which of the following steps in MS Powerpoint is WRONG? Yang manakah antara langkah-langkah di dalam MS Powerpoint berikut adalah SALAH? A. Click Photo Album Button Click New Photo Album Click File/Disk B. Click the Insert tab on the ribbon Click the type of Chart Insert the Data & Labels C. Select the Text Click the Insert tab Click the SmartArt Button Choose SmartArt. D. Select the Text Click the Text Direction Button Click the Selection 9. Refer to Figure 2, the design template determines the look and colors of the slide, including: Merujuk kepada Rajah 2, template rekabentuk menentukan rupa dan warna bagi slaid termasuk: Figure 2 / Rajah 2 A. The slide background / Latarbelakang slaid B. Bullet and font styles / Bullet dan gaya tulisan C. Varied design accents / Pelbagai rekaan D. All of the above / Semua di atas ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 6 of 20

7 10. You are adding a new slide that you will need to insert a picture and text. Which of these layouts should you choose? Anda menambah satu slaid baru yang memerlukan anda memasukkan gambar dan teks. Yang manakah susun atur berikut sepatutnya anda pilih? A. Blank / Kosong B. Title and Content / Tajuk dan Kandungan C. Title only / Tajuk sahaja D. All of the above / Semua di atas 11. Which of the following is NOT a database object? Yang manakah antara berikut BUKAN merupakan objek pangkalan data? A. Table B. Report C. Query D. Worksheet 12. A well-designed database with all the students in your class would place the information on an individual student in a. Pangkalan data yang direka dengan baik di mana semua pelajar di dalam kelas anda akan meletakkan maklumat setiap individu pelajar di dalam. A. Field B. Table C. Cell D. Record ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 7 of 20

8 13. What is the function of this button? Apakah fungsi butang ini? A. New Field B. Table design C. Design View D. Report View 14. A field or set of fields with a unique value for each record stored in the table. You can use it to identify and refer to each record. Satu ruangan ataupun set ruangan dengan nilai yang unik untuk setiap rekod tersimpan dalam jadual. Anda boleh menggunakannya untuk mengenalpasti dan merujuk setiap rekod. A. Column / Lajur B. Row / Baris C. Primary Key / Kekunci Utama D. Foreign Key / Kekunci Asing 15. Choose the CORRECT relationship button. Pilih butang hubungan yang BETUL. A. B. C. D. ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 8 of 20

9 16. What is the extension for Excel by default? Apakah lanjutan bagi Excel secara umum? A..xlsm B..xltx C..xlsx D..xltm 17. You can add new worksheets within a workbook by clicking the Insert Worksheet button, or alternatively can press keys. Anda boleh menambah lembaran kerja dalam satu buku kerja dengan menekan butang Insert Worksheet, atau secara alternatif boleh juga menekan butang. A. Ctrl + F11 B. Shift + F11 C. Shift + F4 D. Ctrl + G 18. How do you change column width to fit the contents? Bagaimanakah anda mengubah keluasan lajur bagi memuatkan isi kandungan? A. Single-click the boundary to the left of the column heading / Klik sekali pada sempadan di sebelah kiri lajur tajuk B. Double-click the boundary to the right of the column heading / Klik dua kali pada sempadan di sebelah kanan lajur tajuk C. Press ALT and single-click anywhere in the column / Tekan ALT dan klik sekali di mana-mana sahaja dalam lajur D. None of the above / Tiada jawapan di atas ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 9 of 20

10 19. Referring to Table 1 below, what is the formula for COUNT? Berdasarkan Jadual 1 di bawah, apakah formula bagi COUNT? Table 1/Jadual 1 A. =COUNT(B4:B8) B. =SUM(B4:B8) C. =AVERAGE(B4:B7) D. =COUNT(B4:B7) 20. What do you use to create a chart? Apakah yang anda gunakan untuk membuat carta? A. Chart Wizard B. Pie Wizard C. Excel Wizard D. Data Wizard ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 10 of 20

11 SECTION B : TRUE (T) OR FALSE (F) QUESTION (10 marks) BAHAGIAN B : SOALAN BETUL (B) ATAU SALAH (S) (10 markah) INSTRUCTION : Answer ALL questions. ARAHAN : Jawab SEMUA soalan. 1. If your computer hanged, the best way to end it is using Ctrl+Alt+Del keys. Sekiranya komputer anda hang, cara terbaik untuk menamatkannya adalah dengan menggunakan kekunci Ctrl+Alt+Del. 2. You can double-click within the word to select the whole paragraph. Anda boleh klik dua kali pada perkataan untuk memilih seluruh perenggan. 3. Speaker notes is used when the user want to record narration for the slides. Speaker notes digunakan apabila pengguna ingin merekod penceritaan untuk slaid. 4. To open a presentation that has been saved, you should double-click the presentation file. Untuk membuka pembentangan yang telah disimpan, anda perlu klik dua kali fail pembentangan. 5. A database and a table is the same thing. Pangkalan data dan jadual adalah perkara yang sama. 6. Query is a graphical interface that is used to display and edit data. Query adalah antaramuka grafik yang digunakan untuk memaparkan dan kemaskini data. 7. A row in a table is also known as a record. Satu baris di dalam jadual juga dikenali sebagai laporan. ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 11 of 20

12 8. The icon is the symbol of sorting. Ikon adalah simbol untuk menyusun. 9. #NAME? is refers to a non-existing cell. #NAME? merujuk kepada sel yang tidak wujud. 10. The Excel IF Function checks a condition that must be either true or false. Fungsi IF dalam Excel menguji keadaan samada betul atau salah. ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 12 of 20

13 SECTION C : SHORT QUESTION (30 marks) BAHAGIAN C : SOALAN PENDEK (30 markah) INSTRUCTION : Answer ALL questions. ARAHAN : Jawab SEMUA soalan. 1. a) State TWO (2) types of Page Orientation in MS Word. Nyatakan DUA (2) jenis Page Orientation dalam MS Word. b) Named the labeled icons in Figure 3. Namakan ikon-ikon yang bertanda dalam Rajah 3. Figure 3 / Rajah 3 (4 marks / markah) 2. a) Named TWO (2) types of Slides Effects in MS PowerPoint. Namakan DUA (2) jenis Kesan Slaid dalam MS PowerPoint. b) Differentiate and explain for each type of the Slide Effects. Bezakan dan terangkan bagi setiap jenis Kesan Slaid tersebut. (4 marks / markah) ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 13 of 20

14 c) Choose and match the correct answer from Table 2 for Question i iii. Pilih dan padankan jawapan yang betul daripada Jadual 2 bagi Soalan i iii. Slide Transition Headers and Footers Theme Table 2 / Jadual 2 i. are areas where you can add the date, time, page numbers, and more to top, bottom, and side margins of each page in your document adalah kawasan di mana anda boleh menambah tarikh, masa, nombor halaman, dan lebih banyak bahagian atas, bawah, dan margin sampingan setiap halaman dalam dokumen anda. ii. are the animation-like effects that occur in Slide Show view when you move from one slide to the next during an onscreen presentation. adalah animasi kesan-kesan yang berlaku dalam paparan Slide Show apabila anda bergerak dari satu slaid ke slaid yang lain semasa pembentangan pada skrin. iii. is a visual representation of your information that you can quickly and easily create, choosing from among many different layouts. adalah satu gambaran visual maklumat yang anda boleh buat dengan cepat dan mudah dengan memilih dari kalangan banyak susun atur yang berlainan. (3 marks / markah) ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 14 of 20

15 3. a) Define the following terminology: Berikan definasi untuk terminologi berikut: i. Datasheet View - ii. Design View - iii. Table - iv. Record - (4 marks / markah) b) What is a Primary Key and Foreign Key? Apakah yang dimaksudkan dengan Primary Key dan Foreign key? (4 marks / markah) 4. a) Give FOUR (4) uses of Microsoft Excel. Berikan EMPAT (4) kegunaan Microsoft Excel. (4 marks / markah) b) In MS Excel, there are THREE (3) types of references. Please state types of references and define the features of each reference. Di dalam MS Excel, terdapat TIGA (3) jenis rujukan. Sila nyatakan jenis-jenis rujukan serta terangkan ciri-cirinya. (3 marks / markah) ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 15 of 20

16 SECTION D : LONG QUESTION (40 marks) BAHAGIAN D : SOALAN PANJANG (40 markah) INSTRUCTION : Answer ALL questions. ARAHAN : Jawab SEMUA soalan. 1. a) What is the function of Undo command? Apakah fungsi arahan Undo? b) List FOUR (4) types of alignment in MS Word Senaraikan EMPAT (4) jenis alignment di dalam MS Word (4 marks / markah) c) Differentiate between Superscript and Subscript in MS Word. Bezakan di antara superscript dan subscript di dalam MS Word. (4 marks / markah) ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 16 of 20

17 2. Hazami is a final year students who has undergone practical training. He is required to present his report in order to complete the course requirement. He need to ensure the slides would be interactive, effective and efficient so that the presentation would impress and provide better understanding to the evaluators. However, Hazami is lack of experience in using MS Powerpoint to prepare a presentation slide. Please assist Hazami by explaining the steps that he may used to prepare the presentation slide. Hazami adalah pelajar tahun akhir yang telah menjalani latihan praktikal. Dia dikehendaki untuk membentangkan laporan untuk melengkapkan keperluan kursus. Dia perlu memastikan slaid tersebut akan interaktif, cekap dan berkesan supaya pembentangan akan menarik dan memberi kefahaman yang lebih baik kepada penilai. Walaubagaimanapun, Hazami kurang berpengalaman dalam menggunakan MS Powerpoint untuk menyediakan slaid pembentangan. Sila bantu Hazami dengan menerangkan langkah-langkah yang yang dia boleh digunakan untuk menyediakan slaid pembentangan. a) Inserting Pie Chart from MS Excel onto the slide. Memasukkan Carta Pai dari MS Excel ke dalam slaid. b) Inserting web address that will link to the website when click. Memasukkan alamat web yang akan menghubungkan ke laman web apabila klik. c) Applying animation to the slides. Menggunakan animasi pada slaid. d) Applying slide background using his own image from files. Menggunakan latar belakang slaid menggunakan imej sendiri daripada fail. ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 17 of 20

18 e) Gives him some tips to prepare an effective presentation. Memberinya beberapa tips untuk menyediakan pembentangan yang berkesan. 3. a) Answer the questions below based on Figure 4. Jawab semua soalan di bawah berdasarkan kepada Rajah 4. Figure 4 / Rajah 4 i. How many field could be in this customer table? Berapa banyak lapangan yang ada dalam jadual pelanggan ini? ii. Define at least THREE (3) Field Name and its Data Type that might be in this customer table. Senaraikan sekurang-kurangnya TIGA (3) Nama Lapangan dan Jenis Data yang ada dalam jadual pelanggan. (3 marks / markah) ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 18 of 20

19 iii. Identify what are the Primary Keys in this customer table? Kenalpasti apakah Kekunci Utama dalam jadual pelanggan? b) Based on Figure 5; Berdasarkan kepada Rajah 5; Figure 5 / Rajah 5 i. List foreign key in Products table. Senaraikan kekunci asing yang terdapat dalam jadual Produk. ii. Type of relationship between table Products & Suppliers. Jenis hubungan di antara jadual Produk & Pembekal. (1 marks / markah) ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 19 of 20

20 4. a) What is the Fill Handle? How will this benefit the user in terms of copying text and copying numbers? Apakah Fill Handle? Bagaimana ini akan memberi manfaat kepada pengguna dari segi menyalin teks dan menyalin nombor? (3 marks / markah) b) What are the steps involved in creating a customized Header or Footer to a worksheet? Apakah langkah-langkah yang terlibat dalam menghasilkan customized Header atau Footer di dalam sesebuah lembaran kerja? (7 marks / markah) End of page ISR/AD/SYH/SR/NWB/NFAA/ Page 20 of 20

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2012 SESSION DTEA-E-F-1/12,DIAA-E-F-1/12,DMGA-E-F-1/12, DMGQ-E-F-1/12, DMKQ-E-F-1/12, DTEQ-E-F-1/12, DMGS-E-F-1/12, DTES-E-F-1/12,

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION DMGW-E-F 3/12, DMGA-E-F 3/12, DMGQ-E-F 3/12, DMGS-E-F 3/12 ITC2093 OFFICE AUTOMATION ROZITA BINTI YAAKOB,

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD, FOURTH, EIGHTH TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2193 MULTIMEDIA AUTHORING I DMTW-E-F-2/12, DMTW-E-F-1/12,

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 94300 KOTA SAMARAHAN SARAWAK FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT (Faculty of Computer Science & Information Technology) Diploma in Multimedia Technology EIGHT & TEN

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR SECOND SEMESTER EXAMINATION, 2010/ 2011 SESSION PSD 2143 INTRODUCTION TO PROGRAMMING II NOR QUSIAH ABDUL RAZAK / ZAKRI MD SALLEH / AZNANI DAUD INSTRUCTION

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR SIXTH SEMESTER EXAMINATION, 2010 SESSION DCSM-E-F-3/08 MMD 2243 CREATIVE MULTIMEDIA SITI IRNA BINTI MUSTAJAP 07 JULAI 2010 2.30 PM 5.00 PM (2 ½ Jam

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FOURTH & FIFTH SEMESTER EXAMINATION, 2011 SESSION DMBW-E-F-3/10, DMBW-E-F-2/10, DMBW-E-F-1/10, DMTW-E-F-2/10, DMTW-E-F-1/10, DMTQ-E-F-1/10 ISD2023

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST SEMESTER EXAMINATION, 2011 SESSION DMTW-E-F-2/11 ITC2053-OPERATING SYSTEM AISYA SALIMAH CHE ABDUL RAHIM 22 NOVEMBER 2011 9.00 AM 11.30 AM (2

More information

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016

ISI KANDUNGAN. Microsoft PowerPoint 2016 ISI KANDUNGAN BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT POWERPOINT 2016 1.1 Pengenalan. 1.1.1 Definisi Istilah Dalam Microsoft PowerPoint 1.2 Mengenali Skrin Microsoft PowerPoint. 1.2.1 Antaramuka PowerPoint..

More information

Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga

Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga Laporan Aktiviti Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kuala Sungga Name of event Nama acara / program Date & Time Tarikh & Masa Latihan Keusahawanan Microsoft PowerPoint (Slide Pembentangan) 3 Jun 2017 12.00

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 94300 KOTA SAMARAHAN SARAWAK FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT (Faculty of Computer Science & Information Technology) Diploma in Multimedia (Business Computing) SIXTH

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA LAMPIRAN B SUKATAN UJIAN KEMAHIRAN TAHAP PERTENGAHAN PEMPROSESAN PERKATAAN, LEMBARAN KERJA DAN PERSEMBAHAN BAGI KENAIKAN PANGKAT PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17 DAN GRED N22 KE SETIAUSAHA PEJABAT

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST232 Operating Systems [Sistem Pengendalian] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR SECOND SEMESTER EXAMINATION, 2011 SESSION DMBW-E-F-3/10 MMD2023-GRAPHIC DESIGN NOR AZIAN MUSA 19 MAY 2011 2.30 PM 5.00 PM (2 ½ Hours) INSTRUCTION

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) short answer and structured essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information

EEE 428 SISTEM KOMPUTER

EEE 428 SISTEM KOMPUTER UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 428 SISTEM KOMPUTER Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT344 Computer Vision & Image Processing [Penglihatan Komputer & Pemprosesan Imej] Duration :

More information

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR KOLEJ MULTIMEDIA JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR THIRD SEMESTER EXAMINATION, 2010/2011 SESSION DMTW-E-F-1/10, DMTQ-E-F-1/10 ITC2053 OPERATING SYSTEM AISYA SALIMAH BT CHE ABDUL RAHIM / ETYNA TAWIL

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 30 MARKS BAHAGIAN B : 30 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur.

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST332 Internet Protocols. Architecture & Routing [Protokol, Seni Bina & Penghalaan Internet]

More information

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating.

PART A SULIT (EKT 221) BAHAGIAN A. Answer ALL questions. Question 1. a) Briefly explain the concept of Clock Gating. PART A BAHAGIAN A Answer ALL questions. Jawab SEMUA soalan. Question Soalan a) Briefly explain the concept of Clock Gating. [Terangkan secara ringkas konsep Selakan Denyut.] [2 Marks/Markah] b) Define

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-purchase ORDER FOR SERVICES SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004. September/Oktober 2003 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2003/2004 September/Oktober 2003 EEE 348E - PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa: 3jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut:

CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP. Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: CARA-CARA UNTUK MEMBUAT POSTER MELALUI PERISIAN PHOTOSHOP Untuk membuat poster sediakan beberapa bahan seperti berikut: Pastikan anda telah memindahkan gambar-gambar yang di ambil ke dalam komputer Pastikan

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1

More information

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

ISI KANDUNGAN. Tarikh akhir kemaskini: 9 November 2016 Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2 ISI KANDUNGAN UTeM RESEARCH INFORMATION SYSTEM... 3 Pengenalan... 4 Sub Modul Short Term Grant Application... 8 Sub Menu Application... 9 Sub Menu Personel Particulars... 14 Sub Menu List Of Previous Project...

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 10 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A

ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER. Section A ICT SPM 2011 SUGGESTION ANSWER Section A NO SOALAN 1 i Computer ethic / ethic ii Computer law / law 2 ii 4 iv 2 3 Output 4 True 5 Gigabyte / GB 6 i Operating ii Application 7 B / D D / B 8 B 9 A 10 i Radio

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi TWO (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003.

...a- JEE ELEKTRONIK DIGIT II. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik FebruarVMac 2003. UNlVERSlTl SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 200212003 FebruarVMac 2003 JEE 230 - ELEKTRONIK DIGIT II Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini

More information

TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4

TS2963 : Pangkalan Data. Nota Makmal. Makmal 4 TS2963 : Pangkalan Data Nota Makmal Makmal 4 1. Mencari Maklumat Dalam Pangkalan Data Salah satu kelebihan sistem pangkalan data berbandingkan cara penyimpanan maklumat lain (seperti fail teks atau direktori)

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU

EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 EEE 348 PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU Masa : 3 Jam Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions. SECTION A :50 MARKS BAHAGIAN A :50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)structured questions.answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan struktur. Jawab SEMUA

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CMT422 Multimedia Information Systems & Management [Sistem & Pengurusan Maklumat Multimedia] Duration : 2 hours

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions. SECTION B : 70 MARKS BAHAGIAN B :70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2)short answers and TWO (2) structured essays. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA(2) soalan

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

CPT211/CPM313 Programming Language Concepts & Paradigms [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

CPT211/CPM313 Programming Language Concepts & Paradigms [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT211/CPM313 Programming Language Concepts & Paradigms [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2011/2012 Academic Session January 2012 CST331 Principles of Parallel & Distributed Programming [Prinsip Pengaturcaraan Selari & Teragih] Duration :

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CCS522 Advanced Data Communication & Computer Networks [Rangkaian Komputer & Komunikasi Data Lanjutan]

More information

Lab 4 : Sorting Techniques

Lab 4 : Sorting Techniques Lab 4 : Sorting Techniques Objectives Write source codes for the implementation of simple sort algorithms : Bubble Sort, Insertion Sort and Selection Sort. [Tulis aturcara dengan melaksanakan isihan mudah

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 50 MARKS BAHAGIAN B : 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan]

CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT111/CPM111 Principles of Programming [Prinsip Pengaturcaraan] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN KEPADA

More information

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret]

MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MSS 318 Discrete Mathematics [Matematik Diskret] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 CPT103/ CPM211 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan

More information

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU)

EEE348 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Second Semester Examination 2017/2018 Academic Session May/June 2018 INTRODUCTION TO INTEGRATED CIRCUIT DESIGN (PENGANTAR REKABENTUK LITAR BERSEPADU) Duration : 3 hours (Masa : 3 jam) Please ensure that

More information

CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma]

CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma] Second Semester Examination 2016/2017 Academic Session June 2017 CPT212 Design & Analysis of Algorithms [Reka Bentuk & Analisis Algoritma] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: [ARAHAN

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 CPT211-CPM313 Programming Language Concepts & Paradigm [Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan] Duration : 2

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 CPT103 Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 3 jam ARAHAN KEPADA CALON: Sila pastikan bahawa

More information

Modul Asas JavaServer Pages

Modul Asas JavaServer Pages Modul Asas JavaServer Pages Kursus ini dikendalikan oleh: Dr Fatimah Sidi Jabatan Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Kandungan Modul 1.0 Pengenalan... 2 2.0 Objektif... 2 3.0

More information

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis:

Pengaturcaraan web ASP.NET. Sinopsis: Pengaturcaraan web ASP.NET Sinopsis: Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membina laman web dengan menggunakan teknologi ASP.NET. Teknologi ASP.NET merupakan rangka kerja pengaturcaraan

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST TRIMESTER FINAL EXAMINATION, 2013 SESSION PSD2133 INTRODUCTION TO PROGRAMMING 1 DSEW-E-F-1/13, DMTW-E-F-1/12 24 SEPTEMBER

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 60 MARKS BAHAGIAN B : 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) SINGLE ENVELOPE TENDER SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) JABATAN SOURCING CONTROLLER

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015/January 2016 CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] Duration : 2 hours [Masa

More information

ASAS SAINS KOMPUTER (ASK) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN Disediakan Oleh;

ASAS SAINS KOMPUTER (ASK) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN Disediakan Oleh; Kementerian Pendidikan Malaysia ASAS SAINS KOMPUTER (ASK) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 1 2017 Disediakan Oleh; Panitia ICT SMK Bugaya Semporna Sabah MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

More information

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 POLISI PEMINDAHAN & PELUPUSAN For PTM Use Only Date: 25 th Nov 2014 Written By: Nor ain Mohamed Ketua Bahagian Infrastruktur ICT Verified By: Haslina

More information

PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN DAN PERAKUAN KECEKAPAN BARU MENGIKUT STCW 1978, SEPERTI PINDAAN

PENGELUARAN PERAKUAN KEKOMPETENAN DAN PERAKUAN KECEKAPAN BARU MENGIKUT STCW 1978, SEPERTI PINDAAN NOTIS PERKAPALAN MALAYSIA MALAYSIA SHIPPING NOTICE JABATAN LAUT MALAYSIA Marine Department of Malaysia Ibu Pejabat Laut, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang. Tel: 03-33467777 Fax: 03-3168 5289, 3165 2882

More information

MAT 181 Programming for Scientific Applications [Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains]

MAT 181 Programming for Scientific Applications [Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2015/2016 Academic Session June 2016 MAT 181 Programming for Scientific Applications [Pengaturcaraan untuk Penggunaan Sains] Duration 3 hours [Masa

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CST333 Distributed & Grid Computing [Perkomputeran Teragih & Grid] Duration : 2 hours [Masa :

More information

MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains]

MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 MAT 181 Programming For Scientific Applications [Pengaturcaraan Untuk Penggunaan Sains] Duration : 3 hours

More information

TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH EBA1053 TOPIK 6 PENGINTEGRASIAN PERISIAN MULTIMEDIA DAN ALAT PENGARANGAN DALAM P&P

TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH EBA1053 TOPIK 6 PENGINTEGRASIAN PERISIAN MULTIMEDIA DAN ALAT PENGARANGAN DALAM P&P Apakah yang dimaksudkan dengan multimedia? Multimedia (multi = banyak manakala media = medium) ditakrifkan sebagai gabungan elemen teks, grafik, audio, animasi dan video yang digunakan untuk penghasilan

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 55 MARKS BAHAGIAN B: 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab SEMUA

More information

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools

Tutorial: Pengenalan kepada Virtools 1 Tutorial: Pengenalan kepada Virtools Virtools ialah aplikasi pembangunan visualisasi dan interaktiviti 3 dimensi. Aplikasi ini mengandungi beberapa modul: Modul pengarangan (Dev) Behavioral Engine Render

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B : 55 MARKS BAHAGIAN B : 55 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan berstruktur. Jawab

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CST131 Computer Organisation [Organisasi Komputer] Duration : 2 hours [Masa : 2 jam] INSTRUCTIONS

More information