SISTEM PENEMPAHAN PRODUK AVON HAFIZZAH BINTI HASSAN

Size: px
Start display at page:

Download "SISTEM PENEMPAHAN PRODUK AVON HAFIZZAH BINTI HASSAN"

Transcription

1 SISTEM PENEMPAHAN PRODUK AVON HAFIZZAH BINTI HASSAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains (Komputer) Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia 30 MAC 2005

2 SISTEM PENEMPAHAN PRODUK AVON HAFIZZAH BINTI HASSAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains (Komputer) Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia Nama Panel Pemeriksa : Penilai 1 : Dr Norafida Ithnin Penilai 2 : Pn Mazura Md Din Tarikh Peperiksaan : 2 MAC 2005

3

4

5

6 i PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat-nya kerana dikurniakan kekuatan dan ketabahan untuk menyiapkan laporan projek ini. Sejunjung penghargaan dan ribuan terima kasih buat penyelia projek saya Tuan Syed Othmawi Abd Rahman kerana telah memberikan tunjuk ajar dan bimbingan yang amat bernilai kepada saya dalam usaha menghasilkan laporan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan oleh pihak Butik Avon cawangan Bukit Baru, Melaka. Terutamanya buat Pengurus Butik Avon cawangan Bukit Baru ini, Puan Mokarramah Datuk Hj Mohd dan staf-staf Avon. Buat keluarga dan rakan-rakan, Bah, Fara, Esah, Nad, Ema, Syira, Ajar dan Ellen yang tanpa jemu memberikan dorongan, sokongan dan cadangan, terima kasih saya ucapkan. Segala sumbangan yang diberikan amat saya hargai dan hanya Allah yang mampu membalas budi kalian.

7 ii ABSTRAK Penggunaan internet dan telefon bimbit semakin meluas di dalam negara ini. Dari hari ke hari, penggunaan telefon bimbit ini dipertingkatkan iaitu dari hanya boleh membuat panggilan dan menerima panggilan hingga membolehkan untuk membuat transaksi di dalam sesuatu sistem. Sistem penempahan produk Avon secara atas talian dan melalui telefon bimbit ini dibangunkan untuk memudahkan lagi urusan penempahan produk-produk Avon bagi wakil jualan. Pada mulanya prosidur penempahan ini mengkehendaki wakil jualan untuk pergi ke butik Avon dan menyerahkan borang penempahan dan membuat temujanji untuk pengambilan barang, tetapi setelah sistem ini diperkenalkan, ia membolehkan produk ditempah tanpa mengira masa dan tempat melalui telefon bimbit atau internet. Ia juga memaparkan informasi terkini mengenai produk-produk yang dipromosikan mengikut kempen-kempen. Kaedah yang digunakan untuk merekabentuk sistem ini ialah kaedah UML. Metodologi yang digunakan ialah Metodologi Prototaip manakala teknologi yang digunakan ialah teknologi J2ME bagi aplikasi MIDlet dan teknologi JSP bagi pembangunan laman web. Antaramuka yang interaktif dan mudah difahami direkabentuk agar ia dapat memudahkan pengguna menggunakannya. Hasil akhir sistem ini ialah satu aplikasi penempahan produk berasaskan J2ME dan secara atas talian bagi kegunaan wakil jualan untuk menempah produk Avon.

8 iii ABSTRACT Nowadays, the internet and mobile phone usage has increase widely. From days to days, the usage of mobile phone has been extending from making and receiving call to make the transaction in the system. Online Booking System for Avon Product and via mobile phone is developed to make the booking process go smoothly and make it easier to the Avon dealers. Traditionally, the procedure of booking products will need Avon dealers to go to the Avon Boutique to pass the booking receipt, but now when the system is introduced, Avon dealers just use their mobile phone or internet to book the product regardless the time and place. This system also display the latest information of the promotional products according to the campaign.the method that use to design the system is UML method and this system use Prototype Methodology as a development methodology. The technology that been used in the system is J2ME for the Midlet application and JSP technology to develop the online system. Interactive and user friendly interface had been designed to make user easy to understand and to use the system. The final output of the system is a booking system that enables Avon dealers to book the Avon product by using mobile phone and the internet.

9 iv KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI ISTILAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv ix x xiii xiv xv I PENGENALAN PROJEK Pendahuluan Pernyataan Masalah Matlamat Objektif Skop Justifikasi Kepentingan 5

10 v II KAJIAN LITERATUR Pengenalan Pengenalan Kepada Organisasi Kajian Terhadap Sistem Sedia Ada Barnesandnoble.com Avon United Kingdom JSP(Java Server Pages) Servlets J2ME(Java 2 Micro Edition) Apache Tomcat 21 III METODOLOGI PROJEK Pendahuluan Metodologi Projek Prototaip Keperluan Prototaip Evolusi Metodologi Pembangunan Sistem Fasa Perancangan Fasa Analisa Keperluan Fasa Rekabentuk Fasa Prototaip Fasa Implementasi Analisis Keperluan Sistem Keperluan Perkakasan Keperluan Perisian 31 IV REKABENTUK PROJEK Pengenalan Rekabentuk Senibina Sistem Aliran Aktiviti Sistem Rajah Kes Guna dan Rajah Jujukan Modul-Modul Sistem Modul Pengesahan Wakil Jualan/Pengguna 41 Dan Pentadbir Sistem

11 vi Modul Penempahan Modul Paparan Senarai Tempahan Modul Paparan Katalog Produk Modul Masukkan Dan Kemaskini 43 Maklumat 4.6 Rekabentuk Antaramuka Pengguna Rekabentuk Antaramuka Pelanggan 44 Menggunakan Teknologi JSP Halaman Utama Halaman Utama Kempen Halaman Utama Kempen Antaramuka Penempahan Produk 47 Terbaru Kempen 1 Dan Antaramuka Penempahan Produk 47 Percuma Kempen 1 Dan Antaramuka Penempahan Produk 48 Untuk Lelaki Kempen 1 Dan Antaramuka Penempahan Produk 48 Istimewa Kempen 1 Dan Kempen Antaramuka Penempahan Produk 49 Setengah Harga Kempen 1 Dan Antaramuka Log Masuk Bagi Ahli 49 Dan Paparan Senarai Penempahan Rekabentuk Antaramuka Pentadbir Sistem Antaramuka Log Masuk Admin Halaman Utama Pentadbir Sistem Antaramuka Masukkan Data Dan 51 Paparan Senarai Produk Terbaru Antaramuka Masukkan Data Dan 52 Paparan Senarai Produk Istimewa Antaramuka Masukkan Data Dan 52 Paparan Senarai Produk Percuma Antaramuka Masukkan Data Dan 53 Paparan Senarai Produk Setengah

12 vii Harga Antaramuka Masukkan Data Dan 53 Paparan Senarai Produk Untuk Lelaki Antaramuka Masukkan Data Ahli Baru 54 Dan Paparan Senarai Maklumat Ahli Antaramuka Paparan Senarai 54 Penempahan Dan Temujanji Rekabentuk Antaramuka Pelanggan 54 Menggunakan Teknologi J2ME 4.7 Rekabentuk Pangkalan Data Rekabentuk Tahap Kawalan Capaian 65 V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM Pengenalan Persekitaran Pembangunan Pembangunan Pelayan Web Pembangunan Bahagian Pelanggan Pembangunan Pelanggan Melalui 69 Laman Web Pembangunan Pelanggan Melalui 69 Telefon Bimbit Pembangunan Pangkalan Data Implementasi Pengekodan Aplikasi Web Aplikasi Web Pada Bahagian 70 Pentadbir Sistem Aplikasi Web Bagi Penempahan 73 Produk Avon Pengekodan Midlet Pada J2ME Pengekodan Bahagian Servlet Pengujian Sistem 83

13 viii VI KESIMPULAN Pengenalan Hasil dan Pencapaian Masalah Yang Dihadapi Semasa Pembangunan Cadangan Masa Hadapan Kesimpulan 88 RUJUKAN 90 LAMPIRAN A-J

14 BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pendahuluan Internet dan penggunaan telefon bimbit merupakan teknologi terkini yang semakin berkembang meluas di negara ini. Dari semasa ke semasa, teknologi ini akan dipertingkatkan lagi penggunaannya supaya ia dapat diaplikasikan sesuai dengan peredaran masa. Avon merupakan salah satu daripada syarikat jualan langsung yang telah lama bertapak di negara ini. Secara tradisionalnya, prosidur pembelian produk adalah wakil jualan perlu pergi ke butik Avon yang berdekatan dan membuat proses pembelian. Wakil jualan juga perlu mengambil masa yang lama untuk membuat setiap pembelian bergantung kepada bilangan pelanggan yang terdapat di butik tersebut. Oleh itu aplikasi seperti pembelian barang melalui internet atau telefon bimbit ini dibangunkan untuk memudahkan wakil-wakil jualan bagi butik Avon membuat penempahan atau pembelian produk tidak mengira masa dan tempat. Secara tidak langsung ia juga meningkatkan lagi kadar jualan produk-produk Avon ini.

15 2 Teknologi J2ME iaitu Java 2 Micro Edition yang berasaskan pengaturcaraan Java digunakan di dalam pembangunan aplikasi melalui telefon bimbit. J2ME ini dipilih untuk digunakan di dalam sistem ini berbanding teknologi-teknologi seperti WAP(Wireless Application Protocol) kerana ia mempunyai banyak kebaikan berbanding teknologi-teknologi yang lain. Kebaikan di dalam J2ME ini telah dinyatakan di dalam bab 2. Manakala JSP (Java Server Pages) dan HTML (Hyper Text Markup Language) digunakan di dalam membangunkan aplikasi yang berasaskan internet iaitu pada bahagian Pelanggan. Manakala servlet iaitu pengaturcaraan yang juga berasaskan Java pula akan digunakan untuk membangunkan aplikasi di bahagian Pelayan bagi sistem ini. Oleh itu dengan membangunkan sistem ini, diharapkan dapat memudahkan prosidur jual beli produk-produk Avon di antara wakil-wakil jualan dengan pihak Avon sendiri. Malah dengan pembangunan sistem ini juga dapat menambahkan lagi alternatif lain untuk pembelian produk Avon, lantas meningkatkan lagi keuntungan bagi butik Avon tersebut. 1.2 Pernyataan Masalah. Avon Cosmetics merupakan salah satu daripada pusat jualan langsung yang menjual barangan-barangan kosmetik serta penjagaan kesihatan di negara ini. Pembelian atau penempahan produk Avon boleh dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, wakil wakil jualan Avon yang telah berdaftar pergi ke cawangancawangan Avon yang berdekatan, menunggu untuk dilayan, membuat pilihan dan

16 3 akhirnya membuat bayaran. Masa menunggu untuk dilayan tidak dapat dijangka kerana sekiranya pelanggan ramai, masa menunggu akan menjadi lama dan sekiranya tiada ramai pelanggan, masa menunggu adalah pendek. Manakala dengan cara kedua, wakil jualan masih perlu pergi ke cawangan butik Avon yang berdekatan dan menyerahkan borang pesanan yang mencatatkan nama produk dan kuantiti yang ingin dibeli. Wakil jualan juga perlu membuat temujanji dengan staf yang bertugas untuk mengambil produk-produk yang telah disediakan. Dengan menggunakan cara kedua, sememangnya masa menunggu dapat dijimatkan tetapi mereka perlu berulang semula ke butik Avon itu untuk mengambil produk yang telah dipesan. Oleh itu, dengan menggunakan sistem ini, wakil jualan tidak perlu lagi pergi ke cawangan Avon untuk membuat pembelian atau penempahan malah hanya perlu membuat tempahan secara atas talian atau melalui telefon bimbit. Dengan ini, ia akan menjimatkan masa bagi wakil-wakil jualan. Cawangan Avon Cosmetic hanya dibuka pada masa tertentu sahaja iaitu dari 8.00 pagi hingga 8.00 malam. Pembelian produk Avon hanya dapat dibuat pada masa yang telah ditetapkan sahaja. Selain daripada masa ini, sebarang pembelian tidak dapat dibuat. Oleh itu melalui sistem ini, pembelian produk Avon dapat dibuat pada setiap masa dan tidak mengira tempat. Avon menyediakan katalog produk berdasarkan kempen untuk memberi informasi kepada wakil jualan, produk mana yang telah turun harga ataupun sedang hangat dipromosikan. Oleh itu melalui sistem ini, alternatif lain bagi kaedah mempromosikan produk bagi kempen-kempen tersebut dapat diperluaskan lagi kerana wakil jualan dapat mengetahui maklumat serta harga produk yang diingini dengan lebih cepat tanpa menunggu katalog sampai di rumah.

17 4 1.3 Matlamat Membangunkan Sistem Pembelian dan Penempahan Produk Avon Atas Talian dan melalui J2ME untuk menjimatkan masa bagi wakil-wakil Jualan Avon serta memberikan informasi terkini mengenai produk-produk yang dipromosikan oleh pihak Avon mengikut kempen-kempen yang ditetapkan. 1.4 Objektif Bagi memastikan projek yang dibangunkan ini dapat mencapai matlamat yang telah dinyatakan di atas, tiga objektif telah ditetapkan iaitu : i. Membangunkan sistem tempahan secara atas talian dan menggunakan peralatan komunikasi tanpa wayar bagi memudahkan tempahan dibuat tanpa mengira masa dan lokasi. ii. Menyediakan informasi terkini mengenai setiap produk-produk di dalam kempen yang dipilih secara atas talian. iii. Menyediakan antaramuka ramah pengguna.

18 5 1.5 Skop Terdapat lima skop bagi sistem ini, iaitu seperti di bawah : i. Menggunakan teknologi JSP-Servlet di bahagian Pelayan dan Pelanggan untuk pembangunan sistem secara atas talian. ii. Menggunakan teknologi J2ME iaitu Midlet untuk pembangunan sistem menggunakan peralatan komunikasi tanpa wayar. Emulator akan digunakan di dalam pembangunan sistem pada bahagian ini. iii. Aplikasi Midlet membolehkan hanya proses penempahan dilakukan oleh pengguna. iv. Pengguna sistem adalah wakil jualan Avon yang telah berdaftar dan pentadbir sistem sahaja. v. Sistem diimplementasikan di dalam persekitaran Windows sahaja. 1.6 Justifikasi Kepentingan. i. Memudahkan wakil jualan Avon untuk membuat sebarang pembelian atau penempahan produk Avon tanpa mengira masa dan waktu. ii. Memberikan informasi terkini mengenai produk-produk yang dipromosikan mengikut kempen-kempen yang dilancarkan oleh pihak Avon dengan tepat dan cepat tanpa perlu menunggu katalog-katalog produk Avon sampai ke rumah wakil jualan itu sendiri.

19 6 iii. Memudahkan pentadbir sistem atau staf Avon itu sendiri melihat senarai produk yang telah ditempah dan menyediakan produk yang ditempah itu dengan cepat sebelum masa temujanji pengambilan barang tempahan oleh wakil jualan tanpa perlu menunggu pelanggan untuk berfikir atau mengambil masa yang lama untuk membuat proses pembelian di hadapan kaunter.

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI

M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ. 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI M2U MANUAL PENGGUNA USER MANUAL M2UNHJ 0 P a g e BAHAGIAN SIMPANAN DAN PENGELUARAN JABATAN KHIDMAT PENDEPOSIT DAN OPERASI LEMBAGA TABUNG HAJI KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS) BIL PERKARA HALAMAN 1 TERMA DAN

More information

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi:

Semasa buku ini ditulis XAMPP mengandungi empat versi: Lab 1 PEMASANGAN PELAYAN WEB XAMPP 1.0 Pengenalan Di dalam topik ini kita akan menggunakan pelayan web yang berasaskan sumber terbuka XAMPP Windows 1.8.0. Kenapa Pelayan Web Xampp digunakan kerana bukannya

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS

PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENTADBIR SYSTEM/SYSTEM ADMINISTRATOR) (INFOTECH, BPPF DAN POLIS Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa

More information

SISTEM TEMPAHAN TIKET BAS MENGGUNAKAN APLIKASI DALAM TELEFON NOOR AZILA BINTI MOHAMED

SISTEM TEMPAHAN TIKET BAS MENGGUNAKAN APLIKASI DALAM TELEFON NOOR AZILA BINTI MOHAMED SISTEM TEMPAHAN TIKET BAS MENGGUNAKAN APLIKASI DALAM TELEFON NOOR AZILA BINTI MOHAMED Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains

More information

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH)

PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Classroom Reservation User Manual (HEA) PANDUAN PENGGUNA (PENSYARAH) Table of Contents CLASSROOM RESERVATION MANAGEMENT SYSTEM - APLIKASI... 2 Apa itu CRMS?... 2 CRMS Feature Summary... 3 CRMS LOGIN...

More information

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan. Conference Manager Roles Guide - PENGGUNA MANUAL Login. Pengguna akan diberikan Username dan Password oleh Administrator untuk login sebagai admin/conference Manager bagi conference yang akan diadakan.

More information

SISTEM PENGURUSAN DAN PENEMPAHAN KELAS MEMANDU BERASASKAN WEB DAN SISTEM PESANAN RINGKAS NURUL AIN BINTI ARIFFIN

SISTEM PENGURUSAN DAN PENEMPAHAN KELAS MEMANDU BERASASKAN WEB DAN SISTEM PESANAN RINGKAS NURUL AIN BINTI ARIFFIN SISTEM PENGURUSAN DAN PENEMPAHAN KELAS MEMANDU BERASASKAN WEB DAN SISTEM PESANAN RINGKAS NURUL AIN BINTI ARIFFIN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak

Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 Aplikasi Permainan Pembelajaran untuk Kanak-Kanak 1 Nur Husna Sukri, 2 Suriati

More information

SISTEM SEMAKAN PRODUK HALAL BERASASKAN TEKNOLOGI WAP NIK MAZRULHAMDY BIN MOHAMMAD

SISTEM SEMAKAN PRODUK HALAL BERASASKAN TEKNOLOGI WAP NIK MAZRULHAMDY BIN MOHAMMAD i SISTEM SEMAKAN PRODUK HALAL BERASASKAN TEKNOLOGI WAP NIK MAZRULHAMDY BIN MOHAMMAD Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer

More information

KELAS MAYA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGARUSAN VIDEO LIEW SHAW CHIN

KELAS MAYA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGARUSAN VIDEO LIEW SHAW CHIN KELAS MAYA DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGARUSAN VIDEO LIEW SHAW CHIN Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Fakulti Sains

More information

SISTEM PENEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER SECARA ATAS TALIAN DI FSKSM AHMAD FARIZ B ABD RAHIM

SISTEM PENEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER SECARA ATAS TALIAN DI FSKSM AHMAD FARIZ B ABD RAHIM SISTEM PENEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER SECARA ATAS TALIAN DI FSKSM AHMAD FARIZ B ABD RAHIM Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains

More information

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan

Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan Pengenalan Sistem Maklumat Dalam Pendidikan 1 RELATIONSHIP & QUERY DALAM MICROSOFT ACCESS Kandungan Definisi Relationship (Hubungan) Jenis Relationship Membina Relationship Definisi Query dan Fungsi Query

More information

SISTEM E-RELOAD SOLEHA BINTI SALLEH

SISTEM E-RELOAD SOLEHA BINTI SALLEH SISTEM E-RELOAD SOLEHA BINTI SALLEH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Komputer) Fakulti Sains Komputer dan Sistem

More information

Dedikasi Osman Bin Shariman & Norbi Binti Hassan Muhammad Hanis Osman Shar Mariam Muhammad

Dedikasi Osman Bin Shariman & Norbi Binti Hassan Muhammad Hanis Osman Shar Mariam Muhammad iii Dedikasi Teristimewa buat Ayahanda dan Bonda tersayang Osman Bin Shariman & Norbi Binti Hassan Terima kasih atas segala dorongan, didikan, dan doa yang sentiasa mengiringi... Buat abangku Muhammad

More information

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS

VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS VIRTUAL PRIVATE NETWORK: ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATIONS A thesis submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (Information Technology)

More information

SISTEM KESELAMATAN PENGHANTARAN FAIL MENGGUNAKAN TEKNIK KRIPTOGRAFI DAN STEGANOGRAFI SATHIAPRIYA A/P RAMIAH

SISTEM KESELAMATAN PENGHANTARAN FAIL MENGGUNAKAN TEKNIK KRIPTOGRAFI DAN STEGANOGRAFI SATHIAPRIYA A/P RAMIAH SISTEM KESELAMATAN PENGHANTARAN FAIL MENGGUNAKAN TEKNIK KRIPTOGRAFI DAN STEGANOGRAFI SATHIAPRIYA A/P RAMIAH FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAC 2005 iv PENGHARGAAN

More information

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com

Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Panduan Menggunakan Autoresponder FreeAutobot.com Dengan memperolehi e-book ini, anda mempunyai kebenaran untuk memberi secara percuma kepada pelanggan anda atau tawarkan sebagai bonus kepada pembelian

More information

SISTEM PENGHANTARAN MESEJ SEGERA PELBAGAI PELANTAR BERASASKAN JAVA SAZARUL IZAM BIN MD SAAD. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer

SISTEM PENGHANTARAN MESEJ SEGERA PELBAGAI PELANTAR BERASASKAN JAVA SAZARUL IZAM BIN MD SAAD. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer SISTEM PENGHANTARAN MESEJ SEGERA PELBAGAI PELANTAR BERASASKAN JAVA SAZARUL IZAM BIN MD SAAD Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia 23

More information

SISTEM PENGURUSAN KONVOKESYEN UTM ATAS TALIAN SITI NOORSAKILA BINTI ZAKARIA

SISTEM PENGURUSAN KONVOKESYEN UTM ATAS TALIAN SITI NOORSAKILA BINTI ZAKARIA SISTEM PENGURUSAN KONVOKESYEN UTM ATAS TALIAN SITI NOORSAKILA BINTI ZAKARIA Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Komputer)

More information

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN.

B,8 PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Pemindahan Data PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : PERUBAHAN. PROSEDUR UNIT KOMPUTER Pemindahan Data BPKP/KlOK-117 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B,8 8

More information

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI

CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI CLOUD COMPUTING ADOPTION IN BANKING SYSTEM (UTM) IN TERMS OF CUSTOMERS PERSPECTIVES SHAHLA ASADI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SISTEM PENGURUSAN JAWATANKUASA MAHASISWA KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB NILAM NUR BINTI AMIR SJARIF

SISTEM PENGURUSAN JAWATANKUASA MAHASISWA KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB NILAM NUR BINTI AMIR SJARIF SISTEM PENGURUSAN JAWATANKUASA MAHASISWA KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB NILAM NUR BINTI AMIR SJARIF Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB

APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB APLIKASI E-DAGANGAN PERALATAN KAMERA BERASASKAN WEB Seow Wei Ren Dr Saidah Saad Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Tujuan projek ini adalah untuk membangunkan sistem

More information

SISTEM PENGESANAN PERGERAKAN BERASASKAN SISTEM PESANAN RINGKAS (SMS) KHAIRUNNISA BT ISMAIL

SISTEM PENGESANAN PERGERAKAN BERASASKAN SISTEM PESANAN RINGKAS (SMS) KHAIRUNNISA BT ISMAIL SISTEM PENGESANAN PERGERAKAN BERASASKAN SISTEM PESANAN RINGKAS (SMS) KHAIRUNNISA BT ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Buat keluarga tersayang abah, mak, adik-adik dan insan tersayang yang banyak

More information

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN

TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN TEKNOLOGI, GADJET & KEIBUBAPAAN Kandungan YouTube Google Chrome Android Device Manager Google Keep Call recorder KeePassDroid K9 protection TeamViewer Zulkifli Alang Mahat A. YouTube 1. Klik apps youtube

More information

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN

DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN DARI KAUNTER KE SISTEM DALAM TALIAN Transformasi perkhidmatan UiTM (kerajaan) di kaunter kepada sistem online Memudahkan cara sistem penyampaian Meningkat kecekapan operasi Bagi perkhidmatan yang memerlukan

More information

SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB DZIDATUL AKMA BINTI DZULKAFLI

SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB DZIDATUL AKMA BINTI DZULKAFLI SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOLEJ 9, UTM BERASASKAN WEB DZIDATUL AKMA BINTI DZULKAFLI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

More information

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TUITION CENTRE MANAGEMENT SYSTEM (TCMS) ZARIFAH BINTI MOHD PAHMI This report is submitted in partial

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CMT322/CMM323 Web Engineering & Technologies [Kejuruteraan & Teknologi Web] Duration : 2 hours

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN Minggu 11 PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.8 Menunjukkan asas pengiraan o Subnet Mask o

More information

PORTAL PENGGUNA BERPANDUKAN KONSEP CRM KAJIAN KES: BAHAGIAN PENGUATKUASA KPDN & HEP, JOHOR BAHRU HAM KAU FEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PORTAL PENGGUNA BERPANDUKAN KONSEP CRM KAJIAN KES: BAHAGIAN PENGUATKUASA KPDN & HEP, JOHOR BAHRU HAM KAU FEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PORTAL PENGGUNA BERPANDUKAN KONSEP CRM KAJIAN KES: BAHAGIAN PENGUATKUASA KPDN & HEP, JOHOR BAHRU HAM KAU FEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PORTAL PENGGUNA BERPANDUKAN KONSEP CRM KAJIAN KES: BAHAGIAN PENGUATKUASA

More information

Sistem Pengurusan Konvokesyen Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Secara Online

Sistem Pengurusan Konvokesyen Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Secara Online 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: 2 Year: 2017 ISBN: 978-967-0194-95-7 Sistem Pengurusan Konvokesyen Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Secara Online

More information

PENGAWAL LAMPU ISYARAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLUETOOTH MOHD FAIZ BIN MOHD NAJIB

PENGAWAL LAMPU ISYARAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLUETOOTH MOHD FAIZ BIN MOHD NAJIB PENGAWAL LAMPU ISYARAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLUETOOTH MOHD FAIZ BIN MOHD NAJIB Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: SISTEM TEMUJANJI BERSAMA DOKTOR BERASASKAN APLIKASI WEB DAN PERKHIDMATAN PESANAN RINGKAS (SMS) Saya SESI PENGAJIAN:

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE

MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE MANAGE COURSE RESOURCES LABEL TEXT PAGE URL BOOK FILE FOLDER IMS CONTENT PACKAGE Edit summary Edit tajuk Ke kanan Ke atas/bawah NOTA: Klik untuk sembunyikan isi kandungan. Klik untuk padam/menghapus isi

More information

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx.

1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Pengguna Koperasi 1. Akses untuk koperasi adalah melalui https://apponline.skm.gov.my/userlogin.aspx. Belum berdaftar 2. Sila masuk ID Pengguna dan Kata Laluan dengan betul. Sekiranya pengguna masih belum

More information

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino

Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Panduan Guru Maker UNO/ Arduino Ditulis khas berdasarkan dokumen standard kandungan prestasi subjek Reka Bentuk Teknologi Tingkatan Dua PENDAHULUAN ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN CADANGAN PENGAGIHAN MASA

More information

: IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS KOMPUTER) : FALKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT

: IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS KOMPUTER) : FALKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT Tajuk penuh tesis Nama penulis Nama ijazah Fakulti : APLIKASI KESELAMATAN MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI DAN TEKNIK PENYAMARAN DAN PENYARINGAN : GAN TECK LENG : IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS KOMPUTER) : FALKULTI

More information

Tajuk penuh tesis : SISTEM PEMANTAUAN PEMAKANAN PESAKIT DI HOSPITAL BERASASKAN WEB DAN PDA (COLLABORATIVE PATIENT DIETETIC MONITORING SYSTEM)

Tajuk penuh tesis : SISTEM PEMANTAUAN PEMAKANAN PESAKIT DI HOSPITAL BERASASKAN WEB DAN PDA (COLLABORATIVE PATIENT DIETETIC MONITORING SYSTEM) Tajuk penuh tesis : SISTEM PEMANTAUAN PEMAKANAN PESAKIT DI HOSPITAL BERASASKAN WEB DAN PDA (COLLABORATIVE PATIENT DIETETIC MONITORING SYSTEM) Nama penulis : Nama ijazah : Fakulti : TAN CHI XIANG IJAZAH

More information

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI

AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI AN IMPROVED PACKET FORWARDING APPROACH FOR SOURCE LOCATION PRIVACY IN WIRELESS SENSORS NETWORK MOHAMMAD ALI NASSIRI ABRISHAMCHI A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

SISTEM PEMANTAUAN PENSIJILAN HALAL

SISTEM PEMANTAUAN PENSIJILAN HALAL SISTEM PEMANTAUAN PENSIJILAN HALAL NURUL AFIFAH PERWIRA MD. JAN NORDIN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pemantauan Pensijilan Halal merupakan sistem yang

More information

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) MAINTAIN CERTIFICATES/SUPPLIER DETAILS SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS) DISEDIAKAN OLEH: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) BAHAGIAN ICT PROCESS

More information

APLIKASI MUDAH ALIH JOMDAFTAR

APLIKASI MUDAH ALIH JOMDAFTAR APLIKASI MUDAH ALIH JOMDAFTAR MUHAMMAD HAZIQ BIN SAIFUDIN ZALINDA OTHMAN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Aplikasi mudah alih kini semakin giat dibangunkan oleh

More information

AMBULANCE MANAGEMENT SYSTEM

AMBULANCE MANAGEMENT SYSTEM AMBULANCE MANAGEMENT SYSTEM Nor Atiqah Mohd Masduki Masri Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Ambulan merangkumi 2 sistem iaitu aplikasi berasaskan

More information

HERMAN. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science)

HERMAN. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science) i SERVICE QUALITY OPTIMISATION SCHEME OF MOBILE VIDEO STREAM SERVICE HERMAN A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science) Faculty

More information

SISTEM PEMERHATIAN SMARTTRACK BAGI TELEFON GPS DAN KEKOTAK PENJEJAKAN YEE JIA WEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SISTEM PEMERHATIAN SMARTTRACK BAGI TELEFON GPS DAN KEKOTAK PENJEJAKAN YEE JIA WEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SISTEM PEMERHATIAN SMARTTRACK BAGI TELEFON GPS DAN KEKOTAK PENJEJAKAN YEE JIA WEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : SISTEM PEMERHATIAN SMARTTRACK BAGI TELEFON GPS

More information

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 15 Jun 2016 Dewan Taklimat Serdang 1 TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : SISTEM INTEGRASI PENGURUSAN PESAKIT : TEMUJANJI, PEMBEDAHAN DAN PENDERMAAN DARAH SESI PENGAJIAN: SEMESTER II

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pendaftaran ID Pengguna di dalam Sistem Kewangan SAGA (Standard Accounting for Government Agencies) Universiti Putra Malaysia bagi

More information

ABSTRACT This project has analysed the requirements and needs, as well as proposed a few solution models for implementing a wireless local area network (WLAN) infrastructure for network and Internet access

More information

AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR MULTI HOP WIRELESS FIDELITY WIRELESS SENSOR NETWORK

AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR MULTI HOP WIRELESS FIDELITY WIRELESS SENSOR NETWORK AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR MULTI HOP WIRELESS FIDELITY WIRELESS SENSOR NETWORK MOHD HUSAINI BIN MOHD FAUZI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AUTOMATIC APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

More information

Prototaip Pembangunan Papan Mesej Elektronik Tanpa Wayar Menggunakan Raspberry PI

Prototaip Pembangunan Papan Mesej Elektronik Tanpa Wayar Menggunakan Raspberry PI 1 Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 Prototaip Pembangunan Papan Mesej Elektronik Tanpa Wayar Menggunakan Raspberry

More information

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1

COMBINING TABLES. Akademi Audit Negara. CAATs ASAS ACL / 1 COMBINING TABLES CAATs ASAS ACL / 1 OBJEKTIF MODUL Mempelajari kaedah menggabung dan menghubungkan dua atau lebih table bagi mencapai objektif Audit. Mempelajari kaedah menggunakan maklumat yang sedia

More information

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System

Manual Pengguna. PCN Online Service Fulfillment System System 1 Subjek Muka Surat 1) CARTA ALIR SISTEM 2 2) PERMOHONAN OLEH AGENSI 3 3) PENGESAHAN PERMOHONAN OLEH MAMPU 8 4) LAMPIRAN 13 2 Carta alir sistem 3 PERMOHONAN OLEH AGENSI 4 Membuat permohonan baru

More information

SISTEM POS BERSAMA PENGURUSAN INVENTORI (SPPI)

SISTEM POS BERSAMA PENGURUSAN INVENTORI (SPPI) SISTEM POS BERSAMA PENGURUSAN INVENTORI (SPPI) ERI AL-ZIKRI BIN AB WAHAB NOOR HASRINA BINTI BAKAR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem jualan dan sistem simpanan

More information

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP

HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP HARDWARE/SOFTWARE SYSTEM-ON-CHIP CO-VERIFICATION PLATFORM BASED ON LOGIC-BASED ENVIRONMENT FOR APPLICATION PROGRAMMING INTERFACING TEO HONG YAP A project report submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

OOP ONLINE JUDGE: SISTEM SEMAKAN ATAS TALIAN UNTUK KURSUS PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK

OOP ONLINE JUDGE: SISTEM SEMAKAN ATAS TALIAN UNTUK KURSUS PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK OOP ONLINE JUDGE: SISTEM SEMAKAN ATAS TALIAN UNTUK KURSUS PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK IZLYN ADLINA AHMAD AKMAL NOORAZEAN MOHD ALI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

SISTEM KOMUNIKASI BERDASARKAN ALGORITMA PENYULITAN AES

SISTEM KOMUNIKASI BERDASARKAN ALGORITMA PENYULITAN AES SISTEM KOMUNIKASI BERDASARKAN ALGORITMA PENYULITAN AES NUR SAIYIDATUL AFIFAH BINTI HALIM HAFIZ MOHD SARIM Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Kriptografi ataupun

More information

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN

ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN ssk 2023 asas komunikasi dan rangkaian TOPIK 4.0 PENGALAMATAN RANGKAIAN PENILAIAN & KULIAH Kuliah Tugasan Ujian Teori Ujian Amali Isi kandungan 4.1 Menerangkan alamat IP serta kepentingannya 4.2 Menerangkan

More information

TINGKAP PINTAR DAN RESPONSIF UNTUK RUMAH NUR AMANINA HAZIQAH BINTI ABDUL HALIM KHAIRUL AKRAM ZAINOL ARIFFIN

TINGKAP PINTAR DAN RESPONSIF UNTUK RUMAH NUR AMANINA HAZIQAH BINTI ABDUL HALIM KHAIRUL AKRAM ZAINOL ARIFFIN TINGKAP PINTAR DAN RESPONSIF UNTUK RUMAH NUR AMANINA HAZIQAH BINTI ABDUL HALIM KHAIRUL AKRAM ZAINOL ARIFFIN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Satu sistem dibangunkan

More information

PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH. Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar

PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH. Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar PEMINDAHAN DATA MENGGUNAKAN KOMUNIKASI CAHAYA BOLEH DILIHAT DAN APLIKASI MUDAH ALIH Annisa Zakiah Binti Kamarudin Khairul Azmi Bin Abu Bakar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

ENHANCEMENT OF UML-BASED WEB ENGINEERING FOR METAMODELS: HOMEPAGE DEVELOPMENT CASESTUDY KARZAN WAKIL SAID

ENHANCEMENT OF UML-BASED WEB ENGINEERING FOR METAMODELS: HOMEPAGE DEVELOPMENT CASESTUDY KARZAN WAKIL SAID ENHANCEMENT OF UML-BASED WEB ENGINEERING FOR METAMODELS: HOMEPAGE DEVELOPMENT CASESTUDY KARZAN WAKIL SAID A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM SEMAKAN SAMAN KENDERAAN AMIRUL FAHMI MD MS OD NUR FAZIDAH ELIAS Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Setiap hari pelbagai kenderaan keluar

More information

PROTOTYPE OF POWER LINE INTERFACE SOCKET USING EMBEDDED CONTROLLER FOR DATA ACQUISITION AND CONTROL. LAI CHING HUAT

PROTOTYPE OF POWER LINE INTERFACE SOCKET USING EMBEDDED CONTROLLER FOR DATA ACQUISITION AND CONTROL. LAI CHING HUAT i PROTOTYPE OF POWER LINE INTERFACE SOCKET USING EMBEDDED CONTROLLER FOR DATA ACQUISITION AND CONTROL. LAI CHING HUAT This Report Is Submitted In Partial Fulfillment of Requirements for the Bachelor Degree

More information

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik

MICROSOFT EXCEL. Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik MICROSOFT EXCEL Membina Hamparan Elektronik Fungsi Hamparan Elektronik Microsoft Excel 2010 Kandungan Penggunaan Asas Excel Memformat Sel, Lembaran dan Buku Kerja (Work Book) Penggunaan Asas Excel Fail

More information

APLIKASI MUDAH ALIH MENGUKUR DAYA TAHAN KOMUNIKASI RANGKAIAN DATA RAYA (CheckLine)

APLIKASI MUDAH ALIH MENGUKUR DAYA TAHAN KOMUNIKASI RANGKAIAN DATA RAYA (CheckLine) APLIKASI MUDAH ALIH MENGUKUR DAYA TAHAN KOMUNIKASI RANGKAIAN DATA RAYA (CheckLine) ZAILIA MD SALLEH ROSILAH HASSAN ABSTRAK Data Raya merupakan data yang berada di sekeliling kita. Data yang dihasilkan

More information

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians

SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians SISTEM INTERAKTIF PROFIL PUSTAKAWAN MALAYSIA Interactive Profile System (IPS) for Malaysian Librarians Akses URL: www.ppm55.org JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA LATAR BELAKANG

More information

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA

FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA FIRST TIME LOGIN & SELF REGISTRATION USER GUIDE LOG MASUK KALI PERTAMA & PENDAFTARAN SENDIRI PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by Step Guide to Supplier First Time Login and Self Registration Persediaan

More information

Lampiran 6 Log Taksiran Kerosakan LOKASI MANUSIA INFRASTRUKTUR BANGUNAN Selamat Cedera Mati Hilang Selamat Rosak Musnah Bekalan Elektrik KEMUDAHAN ASAS INFRASTRUKTUR ICT LAIN -LAIN Bekalan Air Lain-lain

More information

SISTEM PENGURUSAN FORENSIK DIGITAL

SISTEM PENGURUSAN FORENSIK DIGITAL SISTEM PENGURUSAN FORENSIK DIGITAL NOR SHAHIRA ISMAIL KHAIRUL AKRAM ZAINOL ARIFFIN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Jenayah siber menjadi sebuah ancaman yang sangat

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU PEMAJU MELAKSANAKAN KONSEP BINA KEMUDIAN JUAL DI DALAM PROJEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU PEMAJU MELAKSANAKAN KONSEP BINA KEMUDIAN JUAL DI DALAM PROJEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU PEMAJU MELAKSANAKAN KONSEP BINA KEMUDIAN JUAL DI DALAM PROJEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN MAS AINI BINTI MUHAMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU PEMAJU

More information

BORANG PANGESAHAII STATUS TESIS

BORANG PANGESAHAII STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind.ll97) UNVERST TEKNOLOG MALAYSA BORANG PANGESAHA STATUS TESS JUDUL : SSTEM PARPUSTAKAAN MN ATAS TALAN SES PENGAJAN: 2004noas Saya MUDZALFAH BNT AKBAR (HURUF BESAR) mengaku membenarkantesis

More information

VISUALISASI DATA SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI. Illi Nadia binti Mohd Khairuddin Prof. Madya Dr. Mohd Zakree bin Ahmad Nazri

VISUALISASI DATA SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI. Illi Nadia binti Mohd Khairuddin Prof. Madya Dr. Mohd Zakree bin Ahmad Nazri VISUALISASI DATA SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI Illi Nadia binti Mohd Khairuddin Prof. Madya Dr. Mohd Zakree bin Ahmad Nazri Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

More information

SEMANTICS ORIENTED APPROACH FOR IMAGE RETRIEVAL IN LOW COMPLEX SCENES WANG HUI HUI

SEMANTICS ORIENTED APPROACH FOR IMAGE RETRIEVAL IN LOW COMPLEX SCENES WANG HUI HUI SEMANTICS ORIENTED APPROACH FOR IMAGE RETRIEVAL IN LOW COMPLEX SCENES WANG HUI HUI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science)

More information

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri

Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri Disediakan oleh: Mohammad Hazmin Bin Mohamed Azri 1 Pada lewat 1971, Ray Tomlinson mencipta sistem untuk menghantar mesej dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan simbol @ untuk mengenal

More information

APLIKASI MENGUKUR DAYA TAHAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN RANGKAIAN WI-FI. Miza Faizah Binti Amin Prof. Madya Dr. Rosilah Binti Hassan

APLIKASI MENGUKUR DAYA TAHAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN RANGKAIAN WI-FI. Miza Faizah Binti Amin Prof. Madya Dr. Rosilah Binti Hassan APLIKASI MENGUKUR DAYA TAHAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN RANGKAIAN WI-FI Miza Faizah Binti Amin Prof. Madya Dr. Rosilah Binti Hassan Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

More information

MULTICHANNEL ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING -ROF FOR WIRELESS ACCESS NETWORK MOHD JIMMY BIN ISMAIL

MULTICHANNEL ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING -ROF FOR WIRELESS ACCESS NETWORK MOHD JIMMY BIN ISMAIL MULTICHANNEL ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING -ROF FOR WIRELESS ACCESS NETWORK MOHD JIMMY BIN ISMAIL A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the

More information

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM

IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT DETECTION ALGORITHM ON INTEL ATOM EMBEDDED SYSTEM CHEONG WEI WEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IMPLEMENTATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE MOVING OBJECT

More information

SISTEM E-PILIH MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR BERDASARKAN PELAYAN MOHD RIFAEI MOHD KAMIL KHAIRUDDIN OMAR

SISTEM E-PILIH MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR BERDASARKAN PELAYAN MOHD RIFAEI MOHD KAMIL KHAIRUDDIN OMAR SISTEM E-PILIH MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR BERDASARKAN PELAYAN MOHD RIFAEI MOHD KAMIL KHAIRUDDIN OMAR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Majlis Perwakilan Pelajar

More information

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious

1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious Definisi Threats Dan Backup 1. Threats bermaksud ancaman, atau lebih dikenali sebagai malware (malicious software), yang merupakan sejenis perisian yang berniat jahat dan dengki yang bertujuan mengganggu,

More information

APLIKASI MUDAH ALIH PEMANTAUAN PESAKIT DALAM AMBULANS MELALUI PANGGILAN NUR ALYA AQILAH MOHD NAZRI PROF. DR. MASRI AYOB

APLIKASI MUDAH ALIH PEMANTAUAN PESAKIT DALAM AMBULANS MELALUI PANGGILAN NUR ALYA AQILAH MOHD NAZRI PROF. DR. MASRI AYOB APLIKASI MUDAH ALIH PEMANTAUAN PESAKIT DALAM AMBULANS MELALUI PANGGILAN NUR ALYA AQILAH MOHD NAZRI PROF. DR. MASRI AYOB Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Ambulans

More information

SUPERVISED MACHINE LEARNING APPROACH FOR DETECTION OF MALICIOUS EXECUTABLES YAHYE ABUKAR AHMED

SUPERVISED MACHINE LEARNING APPROACH FOR DETECTION OF MALICIOUS EXECUTABLES YAHYE ABUKAR AHMED i SUPERVISED MACHINE LEARNING APPROACH FOR DETECTION OF MALICIOUS EXECUTABLES YAHYE ABUKAR AHMED A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

SISTEM PENGURUSAN DATA FORENSIK DIGITAL. Azamuddin Haziq Bin Samsudin. Khairul Akram Zainol Ariffin

SISTEM PENGURUSAN DATA FORENSIK DIGITAL. Azamuddin Haziq Bin Samsudin. Khairul Akram Zainol Ariffin SISTEM PENGURUSAN DATA FORENSIK DIGITAL 1 PENGENALAN Azamuddin Haziq Bin Samsudin Khairul Akram Zainol Ariffin Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Dalam era globalisasi

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

A SEED GENERATION TECHNIQUE BASED ON ELLIPTIC CURVE FOR PROVIDING SYNCHRONIZATION IN SECUERED IMMERSIVE TELECONFERENCING VAHIDREZA KHOUBIARI

A SEED GENERATION TECHNIQUE BASED ON ELLIPTIC CURVE FOR PROVIDING SYNCHRONIZATION IN SECUERED IMMERSIVE TELECONFERENCING VAHIDREZA KHOUBIARI A SEED GENERATION TECHNIQUE BASED ON ELLIPTIC CURVE FOR PROVIDING SYNCHRONIZATION IN SECUERED IMMERSIVE TELECONFERENCING VAHIDREZA KHOUBIARI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

Panduan Pengguna Autodesk Education Community

Panduan Pengguna Autodesk Education Community Panduan Pengguna Autodesk Education Community ISI KANDUNGAN 1. Mendaftar Akaun Autodesk Education bagi Pelajar, Kakitangan dan Institusi Akademik...1 2. Muat Turun Perisian dan Lesen Autodesk Education

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 60 MARKS BAHAGIAN B: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

SYSTEMATIC SECURE DESIGN GUIDELINE TO IMPROVE INTEGRITY AND AVAILABILITY OF SYSTEM SECURITY ASHVINI DEVI A/P KRISHNAN

SYSTEMATIC SECURE DESIGN GUIDELINE TO IMPROVE INTEGRITY AND AVAILABILITY OF SYSTEM SECURITY ASHVINI DEVI A/P KRISHNAN iii SYSTEMATIC SECURE DESIGN GUIDELINE TO IMPROVE INTEGRITY AND AVAILABILITY OF SYSTEM SECURITY ASHVINI DEVI A/P KRISHNAN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: Network Analysis and Design at Universiti Teknologi Mara (UiTM) Lendu, Melaka and Implementation Using OPNET Modeler SESI PENGAJIAN: 200712008 Saya NUR AZNIDA BINTI

More information

ANALISA PERPINDAHAN DATA MODEL SURFACE DI ANTARA PLATFOM CAD YANG BERBEZA ASFAEZUDDIN BIN ZAKARIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

ANALISA PERPINDAHAN DATA MODEL SURFACE DI ANTARA PLATFOM CAD YANG BERBEZA ASFAEZUDDIN BIN ZAKARIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA ANALISA PERPINDAHAN DATA MODEL SURFACE DI ANTARA PLATFOM CAD YANG BERBEZA ASFAEZUDDIN BIN ZAKARIA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA ii Saya akui laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali ringkasan

More information

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad!

CIRCULAR 2017/02. Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! CIRCULAR 2017/02 Dear Valued Members, Warmest greetings from Sara Worldwide Vacations Berhad! 1. CLUB ASIA INTERNATIONAL 17 th MEMBERS ANNUAL GENERAL MEETING We are pleased to inform that the 17 th Members

More information

Visitor Management System

Visitor Management System WWW.VALLINME.COM Visitor Management System Ver 1.0 Mohd Noor Azam 18-03-2015 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

More information

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD

CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD CREATING USER ID AND PASSWORD : NOTA PENTING NOTA PENTING SEBELUM MEMULAKAN PROSES CREATE USER ID & PASSWORD Sebelum meneruskan proses untuk Create User ID & Password sila pastikan anda menggunakan Internet

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS*

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: NETWORK ANALYSIS AND DESIGN AT WISMA NEGERI SESI PENGAJIAN: II I 2008 Saya MOHO EZWAN BIN MD SAID mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah) ini disimpan

More information

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal)

Registration of Supplier (ROS) TM Supplier Registration Renewal via SUS Portal (Pembaharuan Pendaftaran Pembekal TM melalui SUS Portal) TM SUPPLIER REGISTRATION RENEWAL VIA SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL USER GUIDE PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL TM MELALUI SUPPLIER SELF-SERVICE (SUS) PORTAL PANDUAN PENGGUNA Getting Started Step by

More information

HOME APPLIANCES MONITORING AND CONTROL USING SMARTPHONE APPLICATION AHMAD DANIAL BIN AHMAD NAZRI

HOME APPLIANCES MONITORING AND CONTROL USING SMARTPHONE APPLICATION AHMAD DANIAL BIN AHMAD NAZRI i HOME APPLIANCES MONITORING AND CONTROL USING SMARTPHONE APPLICATION AHMAD DANIAL BIN AHMAD NAZRI This Report Is Submitted In Partial Fulfillment Of Requirements For The Bachelor Degree of Electronic

More information

IV ABSTRACT In this project, the suitability of 802.11 b networks to carry real time voice traffic communication will be assessed using the Internet Protocol, where in the network the voice session have

More information

7 I I, BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* SESI PENGAnAN: 2012 I Saya MOHD FARID BIN MOHD YUSOF (B )

7 I I, BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* SESI PENGAnAN: 2012 I Saya MOHD FARID BIN MOHD YUSOF (B ) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : CLOUD STORAGE SUBSYSTEM FOR PIN-IT SOCIAL NETWORK SESI PENGAnAN: 2012 I 2013 Saya MOHD FARID BIN MOHD YUSOF (B031010350) mengaku membenarkan tesis Projek Sarjana

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2004/2005 Oktober 2004 CPT103/CPM211- Struktur Data & Paradigma Pengaturcaraan Masa : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON : Sila pastikan bahawa

More information