UNESCO - CHAIR for Ecological Awareness & Sustainable Development Banská Štiavnica - TU Zvolen. Záverečná správa. Projekt KEGA č TUZVO-4/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "UNESCO - CHAIR for Ecological Awareness & Sustainable Development Banská Štiavnica - TU Zvolen. Záverečná správa. Projekt KEGA č TUZVO-4/2010"

Transcription

1 UNESCO - CHAIR for Ecological Awareness & Sustainable Development Banská Štiavnica - TU Zvolen Záverečná správa Projekt KEGA č TUZVO-4/2010 Koncepcia a didaktické zabezpečenie nového študijného programu "Riadenie životného prostredia" pre I., II. a III. st. vysokoškolského vzdelávania na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen Príloha č. 7 Štatút knižnice a Knižničný poriadok Katedry UNESCO FEE TU vo Zvolene Belaňová, E. December 2011 Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen T.G.Masaryka 24, Zvolen / Sládkovičova 1, Banská Štiavnica, Slovak Republic phone & fax: ,

2 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Knižnica Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len knižnica ) je odbornou špecializovanou knižnicou dokumentačno-informačného charakteru. Zriaďovateľom a sídlom knižnice je Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen (ďalej len FEE TU vo Zvolene ). 2. Knižnica sprístupňuje svoj fond najmä interným zamestnancom a študentom TU Zvolen, v odôvodnených prípadoch aj iným záujemcom (ďalej len čitatelia ). Služby poskytuje bezplatne. Článok 2 Knižničný fond 1. Fond knižnice tvorí základný súbor titulov z majetku bývalej Nadácie Katedry UNESCO a novozískané materiály. Knižnica získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje fond prostredníctvom darov, nákupov, uložením vlastných publikácií pracovníkov Katedry UNESCO, uložením získaných konferenčných a iných materiálov a zborníkov pracovníkov Katedry, uložením záverečných správ projektov a záverečných prác študentov. 2. Knižnica buduje fond v súlade s jej obsahovým zameraním a potrebami zriaďovateľa. Získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje domáce (interné a externé) i zahraničné edukačné materiály v analógovej alebo digitálnej forme v nasledujúcich tematických okruhoch: 2.1. Knihy Sú to diela prevažne domácich autorov najmä z oblasti krajinnej ekológie, environmentalistiky, trvalo udržateľného rozvoja, priestorového plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia, hydrológie, pedológie, geológie, fyziky, matematiky, chémie a i. Najčastejšie sú využívané publikácie so zameraním na ekologizáciu priestorovej organizácie, využitia a ochrany krajiny Učebnice a skriptá. Sú to práce prevažne domácich autorov. Najčastejšie sú využívané tituly: Základy ekológie, Ekofilozofia, Životné prostredie a ekologická politika, Základy ekológie a vybrané kapitoly z environmentalistiky, Environmentálna výchova, Právo na životné prostredie, TU poľnohospodárstvo, Krajinnoekologické plánovanie, Ochrana prírody, Biodiverzita, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, GIS. 2

3 2.3. Mapové diela: atlasy, tematické mapy, súbory máp, vysvetlivky k mapám, Materiály sú k dispozícií v analógovej, alebo v digitálnej forme (na CD nosičoch). Najčastejšie sú využívané digitálne mapové podklady prostredníctvom GIS, napr. Atlas krajiny Slovenskej republiky. V analógovej forme sú k dispozícií prevažne materiály starších dát, napr. Geochemické atlasy Slovenskej republiky riečne sedimenty, podzemné vody, horniny, prírodná rádioaktivita hornín, lesná biomasa, Atlas geotermálnej energie, Atlas životného prostredia a zdraví obyvateľstva ČSFR, Geologicko - náučné mapy Slovenska, Regionálne geologické mapy Slovenska, Nerastné suroviny Slovenska (súbor máp), Tektonická mapa Slovenskej republiky, Mapa minerálnych vôd ČSSR a i Topografické mapy Osobitnú skupinu fondu tvoria topografické mapy rôznych mierok, najmä mapy 1: zo Stredného Slovenska. Tieto sa vypožičiavajú študentom na účely spracovania semestrálnych projektov a záverečných prác Zborníky, ročenky 2.6. Časopisy (odborné, populárno-vedecké, vedecké) 2.7. Osobitné výtlačky vedeckých a odborných článkov 2.8. Terminologické slovníky 2.9. Metodiky a právne predpisy, Správy, strategické dokumenty, rozvojové plány Záverečné práce Sú to bakalárske a diplomové interných študentov, vypracované na Katedre UNESCO pre ekologické vedomie a TUR (momentálne registrovaných 160 titulov) Iné tlačoviny Projekty, užívateľské príručky, manuály k používaným programom a ďalšie tlačoviny nezaradené do vyššie uvedených tried. 3. Jednotky fondu rozdelené do vyššie uvedených tematických skupín sa evidujú v digitálnej informačnej databáze v programe Microsoft Office Access Database. Prehľad o týchto tematických skupinách je na internetovej stránke ntalistiky/organizacne_clenenie/katedry/katedra_unesco_pre_ekologicke_ved omie_a_trvalo_udrzatelny_rozvoj/knižnica.html. 3

4 Článok 3 Knižničné služby 1. Knižnica poskytuje čitateľom výpožičné služby a umožňuje prístup k informáciám, ktoré sú k dispozícii v knižnici. Služby knižnice poskytuje Katedra UNESCO prostredníctvom určeného pracovníka Katedry. 2. Knižnica svoje služby poskytuje vo výpožičných hodinách v súlade s pracovnou dobou pracovníka knižnice. 3. Čitatelia majú prístup k fondu knižnice a k databáze knižnice podľa ustanovení tohto knižničného poriadku. 4. Výpožičné služby: a) Absenčné výpožičky: uskutočňujú sa na základe registrácie čitateľa. Na absenčné výpožičky sú určené najmä záverečné práce, mapové diela a iné študijné pomôcky. b) Prezenčné výpožičky: uskutočňujú sa bez registrácie čitateľa. Knižnica je zároveň miestom pre štúdium prezenčných výpožičiek (tzv. tematická učebňa). Predmetom štúdia môže byť celý knižničný fond. 5. Informačné služby: a) Bibliograficko-informačné služby - knižnica na požiadanie poskytuje funkčne a obsahovo definovaný súbor informácií o dostupnom fonde knižnice podľa vecného alebo formálneho hľadiska, na základe zadanej požiadavky čitateľov. b) On-line prístup - knižnica umožňuje prostredníctvom internetu všetkým čitateľom získať prehľad o tematických okruhoch edukačného materiálu dostupného vo svojom fonde na internetovej stránke nmentalistiky/organizacne_clenenie/katedry/katedra_unesco_pre_ekologi cke_vedomie_a_trvalo_udrzatelny_rozvoj/knižnica.html. Článok 4 Evidencia čitateľov a výpožičiek 1. Evidencia čitateľa Čitateľ je povinný sa zaregistrovať súbežne s poskytnutím absenčných výpožičných služieb knižnice a výpožičku potvrdiť podpisom pri požičiavaní a vracaní knižničných jednotiek. 2. Evidencia výpožičky Pracovník knižnice eviduje s uvedením dátumu výpožičnej služby každú zapožičanú absenčnú knižničnú jednotky (ďalej len výpožičky ). Poskytnutie výpožičky musí čitateľ ako aj pracovník knižnice potvrdiť svojim podpisom. 4

5 3. Vrátenie výpožičky Pracovník knižnice eviduje vrátenie výpožičky s uvedením dátumu vrátenia a popisu výpožičky. Vrátenie výpožičky musí čitateľ ako aj pracovník knižnice potvrdiť svojim podpisom. Článok 5 Pravidlá využívania knižničných služieb 1. Evidencia výpožičky podľa Čl. 4 bodu 1 sa považuje za uzatvorenú zmluvu medzi zriaďovateľom a čitateľom v zmysle občianskeho zákonníka. Prípadné udalosti súvisiace s výpožičkou uvedené v tomto dokumente, ak sa nevyriešia uspokojivo inak, riešia sa podľa občianskeho zákonníka. 2. Pravidlá vzťahu čitateľov a knižnice: a) Čitatelia sa majú pri prvej návšteve knižnice vo vlastnom záujme oboznámiť s Knižničným poriadkom. Čitatelia sa riadia Knižničným poriadkom b) Čitatelia majú prístup k celému fondu knižnice podľa pravidiel popísaných v tomto Knižničnom poriadku. c) Porušením knižničného poriadku môže knižnica zbaviť čitateľa možnosti využívať jej služby do doby, kým si čitateľ voči knižnici nesplní svoje povinnosti d) Čitatelia využívajú služby knižnice zdarma. e) Čitatelia nesmú poškodzovať knižničný fond, napr. vytrhávanie listov, písanie poznámok do textu, vystrihovanie a pod. f) Čitatelia môžu podávať pripomienky a návrhy k činnosti knižnice. g) Čitatelia môžu zapožičať si knižničné jednotky v obmedzenom množstve v zmysle Článku 6 tohto Knižničného poriadku. h) Čitatelia sa môžu informovať telefonicky, om alebo osobne na termín výpožičnej lehoty. Článok 6 Výpožičné lehoty 1. Výpožičné lehoty : a) Absenčné výpožičky 3 mesiace, maximálne 5 výpožičiek. b) Výpožičná lehota je záväzná. 2. Predĺženie výpožičnej lehoty: a) Čitateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty pred jej uplynutím: telefonicky, om alebo osobne. b) Predĺženie výpožičnej lehoty je možné uskutočniť najviac dvakrát. c) Výpožičná lehota sa predlžuje o dĺžku lehoty stanovenej na príslušnú knižničnú jednotku. 5

6 d) Predĺžená výpožičná lehota sa nepovolí ak je knižničná jednotka rezervovaná pre ďalšieho čitateľa. 3. Rezervácia : a) Čitateľ môže požiadať o rezerváciu knižničnej jednotky telefonicky, e- mailom alebo osobne. b) Ak si čitateľ neprevezme rezervovanú knižničnú jednotku do 7 dní od vyzvania, knižnica rezerváciu zruší. 4. Vrátenie výpožičky: Knižnica môže požadovať vrátenie vypožičanej knižničnej jednotky pred ukončením výpožičnej lehoty v prípadoch: - reklasifikácie alebo iného knihovníckeho zásahu (knižničná jednotka bude čitateľovi vrátená najneskôr do 14 dní od jej prinesenia do knižnice), - za účelom revízie. 5. Vymáhanie vrátenia výpožičky. a) Ak čitateľ nevráti vypožičanú knižničnú jednotku v stanovenej alebo predĺženej lehote, knižnica vyzve čitateľa na vrátenie om a písomne doporučeným listom. b) Ak čitateľ nevráti vypožičanú knižničnú jednotku do 10 dní po písomnej výzve, knižnica začne s vymáhaním vrátenia alebo náhrady škody podľa článku 7. Rozhodujúci je pritom dátum poštovej pečiatky podanej písomnej výzvy. Článok 7 Vymáhanie vrátenia knižničnej jednotky a náhrada škody 1. Strata knižničnej jednotky: a) Čitateľ je povinný nahlásiť stratu knižničnej jednotky pracovníkovi knižnice. b) Pracovník knižnice je povinný s čitateľom spísať o strate zápis na internom formulári knižnice c) Knižnica má právo od čitateľa požadovať ako náhradu straty: - obstaranie toho istého výtlačku (môže byť novšie vydanie, nie staršie), - obstaranie fotokópie toho istého výtlačku (môže byť novšie vydanie, nie staršie), - finančnú náhradu vo výške skutočnej škody. d) V prípade straty sprievodného materiálu, ktorý bol súčasťou vypožičanej knižničnej jednotky (napr. knižná príloha, mapa, CD nosič a iné) je čitateľ povinný obstarať kompletnú knižničnú jednotku aj s prílohou. 2. Poškodenie knižničnej jednotky: a) Pri poškodení knižničnej jednotky je potrebné spísať záznam ako pri strate (pozri bod 1.b tohto Článku). 6

7 b) Ak je poškodený iba obal knižničnej jednotky knižnica má právo požadovať od čitateľa vyhotovenie novej väzby poškodenej knižničnej jednotky. c) Ak čitateľ nie je schopný zabezpečiť novú väzbu, urobí tak knižnica, ktorá má právo požadovať od čitateľa finančnú náhradu za vyhotovenie novej väzby. d) Ak poškodenie knižničnej jednotky zásadne narúša použiteľnosť jej obsahu, vzťahuje sa naň spôsob náhrady ako je uvedené pri strate knižničnej jednotky v bode1 písmeno c) a d) tohto Článku. 3. Vymáhanie straty, poškodenia alebo nevrátenia knižničnej jednotky podľa bodov 1. a 2. sa musí uskutočniť do 30 dní po písomnej výzve podľa Čl. 6, bod 5, písmeno b, ak sa knižnica s čitateľom nedohodne inak. 4. V prípade, ak strata, poškodenie alebo nevrátenie knižničnej jednotky bola spôsobená študentom a nevymôže sa spôsobom uvedeným v bodoch 1 až 3., študentovi nebude udelený zápočet z relevantného predmetu, alebo z predmetov Bakalárska práca, alebo Diplomová práca. Ak sa nevymôže ani takýmto spôsobom, postupuje sa podľa bodu V prípade, ak strata, poškodenie alebo nevrátenie knižničnej jednotky bola spôsobená iným čitateľom a nevymôže sa spôsobom uvedeným v bodoch 1 až 3., knižnica bude vymáhať stratu alebo poškodenie knižničnej jednotky podľa občianskeho zákonníka. Článok 8 Záverečné ustanovenia 1. Knižničný poriadok je k dispozícii čitateľom v mieste jej pôsobenia, ako aj na internetovej stránke: ntalistiky/organizacne_clenenie/katedry/katedra_unesco_pre_ekologicke_ved omie_a_trvalo_udrzatelny_rozvoj/knižnica.html. 2. Štatút knižnice a Knižničný poriadok nadobúda účinnosť dňom Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. vedúci Katedry UNESCO v.r. Doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. dekan FEE TU vo Zvolene v.r. 7

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit.

Rýchlosť Mbit/s (download/upload) 15 Mbit / 1 Mbit. 50 Mbit / 8 Mbit. 80 Mbit / 10 Mbit. 10 Mbit / 1 Mbit. 12 Mbit / 2 Mbit. Fiber 5 Mbit ** 5 Mbit / Mbit 5,90 Fiber 50 Mbit * 50 Mbit / 8 Mbit 9,90 Fiber 80 Mbit * 80 Mbit / Mbit 5,90 Mini Mbit* Mbit / Mbit 9,90 Klasik 2 Mbit* 2 Mbit / 2 Mbit Standard 8 Mbit* 8 Mbit / 3Mbit Expert

More information

Aplikačný dizajn manuál

Aplikačný dizajn manuál Aplikačný dizajn manuál Úvod Aplikačný dizajn manuál je súbor pravidiel vizuálnej komunikácie. Dodržiavaním jednotných štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára jednotný dizajn,

More information

ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH

ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH ÚMRTNOSŤ NA ÚRAZY MOZGU VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH. V NEMOCNICI A MIMO NEJ Alexandra Bražinová, Veronika Rehorčíková, Mark Taylor VIII. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF.3-1..17

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia dec.16 nov.16 okt.16 sep.16 aug.16 júl.16 jún.16 máj.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 Internetová populácia SR 12+ 3 728 988 3 718 495 3 718 802 3 711 581 3 700

More information

Mesačná kontrolná správa

Mesačná kontrolná správa Mesačná kontrolná správa Štrukturálna štúdia mar.18 feb.18 jan.18 dec.17 nov.17 okt.17 sep.17 aug.17 júl.17 jún.17 máj.17 apr.17 mar.17 Internetová populácia SR 12+ 3 904 509 3 802 048 3 870 654 3 830

More information

Smernica rektora č. 7/2011

Smernica rektora č. 7/2011 Univerzita J. Selyeho Smernica rektora č. 7/2011 o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác na Univerzite J. Selyeho v Komárne Aktualizovaná verzia, ktorá zmení a nahrádza Smernicu

More information

Spôsoby zistenia ID KEP

Spôsoby zistenia ID KEP Spôsoby zistenia ID KEP ID KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) je možné zistiť pomocou napr. ovládacieho panela, prostredíctvom prehliadača Internet Expolrer, Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Popstup

More information

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VÝROČNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 5.

More information

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c)

Spájanie tabuliek. Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) Spájanie tabuliek Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosáľ (c) 2011-2016 Úvod pri normalizácii rozdeľujeme databázu na viacero tabuliek prepojených cudzími kľúčmi SQL umožňuje tabuľky opäť spojiť

More information

Kúpna zmluva. Branislav Strašifták, konateľ. Preambula

Kúpna zmluva. Branislav Strašifták, konateľ. Preambula Kúpna zmluva uzavretá v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Kupujúci: Sídlo: Zastúpený:

More information

Technické podmienky pripojenia SIP PBX k službe Business Trunk.

Technické podmienky pripojenia SIP PBX k službe Business Trunk. Technické podmienky pripojenia SIP PBX k službe Business Trunk Vypracoval: Peter Hecht Platné od: 1 septembra 2015 Verzia: 70 1 Použitie služby Služba Business Trunk je určená pre pripojenie zákazníckych

More information

Vybrané kapitoly z tvorby e-learningových kurzov Gabriel Švejda a kolektív

Vybrané kapitoly z tvorby e-learningových kurzov Gabriel Švejda a kolektív Vybrané kapitoly z tvorby e-learningových kurzov Gabriel Švejda a kolektív Publikácia vychádza s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Pedagogickej fakulty

More information

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko

Databázy (1) Prednáška 11. Alexander Šimko Databázy (1) Prednáška 11 Alexander Šimko simko@fmph.uniba.sk Contents I Aktualizovanie štruktúry databázy Section 1 Aktualizovanie štruktúry databázy Aktualizácia štruktúry databázy Štruktúra databázy

More information

Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009

Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-142009-r-z-27augusta-

More information

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/294 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/294 TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá

More information

manuál Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

manuál Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ manuál Predstavovaná databázová kolekcia je sprístupňovaná v rámci projektu: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) http://nispez.cvtisr.sk/

More information

Vnútorné predpisy. Vnútorný predpis č. 12/2013

Vnútorné predpisy. Vnútorný predpis č. 12/2013 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných

More information

SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Gestor: prorektorka pre pedagogickú činnosť

More information

Kto a ako rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku

Kto a ako rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku Kto a ako rozhoduje o verejnom záujme na Slovensku ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU PRESADZOVANIA STAVIEB A ČINNOSTÍ VO VEREJNOM ZÁUJME 2015 Táto publikácia vznikla v rámci projektu Verejný záujem a záujem verejnosti,

More information

Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing. Juraj Šitina, Microsoft Slovakia

Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing. Juraj Šitina, Microsoft Slovakia Microsoft Azure platforma pre Cloud Computing Juraj Šitina, Microsoft Slovakia m Agenda Cloud Computing Pohľad Microsoftu Predstavujeme platformu Microsoft Azure Benefity Cloud Computingu Microsoft je

More information

SPRÁVA O HODNOTENÍ DOKUMENTU PROGRAMU

SPRÁVA O HODNOTENÍ DOKUMENTU PROGRAMU PRÁCA JE FINANCOVANÁ Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SPRÁVA O HODNOTENÍ DOKUMENTU PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 2014 ATMOTERM S.A. Autori:

More information

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VÝROČNÁ SPRÁVA 2009

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 1 OBSAH: STR: 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE...2-3 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE...4-12 3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE...13-97

More information

Dátové rozhrania siete KONFER net

Dátové rozhrania siete KONFER net Dátové rozhrania siete KONFER net v zmysle 35 odseku 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách Technická špecifikácia digitálnych dátových rozhraní Verzia: 1.0 Dátum vydania: 10.10.2010-1

More information

Napĺňanie projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

Napĺňanie projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie Napĺňanie projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie Zuzana HALIENOVÁ Slovenská národná knižnica, Martin zuzana.halienova@snk.sk

More information

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z. [pridaná novelou č. 275/2014 Z. z.,

More information

BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE ISSN 1210-2016 BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE 1/2009 V čísle: Informácie z UKB Informácie zo seminárov a porád Rôzne Recenzie Kalendár akcií Bratislava 2009 2 BULLETIN UKB O b s a h INFORMÁCIE

More information

BEZPEČNOSTNÉ MANAŽÉRSTVO A SYSTÉM INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI SAFETY MANAGEMENT AND SYSTEM OF INFORMATION SAFETY. Miroslav RUSKO - Vojtech KOLLÁR

BEZPEČNOSTNÉ MANAŽÉRSTVO A SYSTÉM INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI SAFETY MANAGEMENT AND SYSTEM OF INFORMATION SAFETY. Miroslav RUSKO - Vojtech KOLLÁR BEZPEČNOSTNÉ MANAŽÉRSTVO A SYSTÉM INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI SAFETY MANAGEMENT AND SYSTEM OF INFORMATION SAFETY Miroslav RUSKO - Vojtech KOLLÁR Abstrakt Systematický prístup v rámci systému manažérstva informačnej

More information

Pravidlá správania dodávateľov spoločnosti. Bayer

Pravidlá správania dodávateľov spoločnosti. Bayer Bayer Pravidlá správania dodávateľov spoločnosti Udržateľnosť je kľúčovým prvkom hodnôt spoločnosti Bayer a tvorí neoddeliteľnú súčasť našej firemnej stratégie. Obsah Predslov 3 1. Etika 4 2. Práca 5 3.

More information

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca

TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca TP-LINK 150Mbps Wireless AP/Client Router Model TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca Obsah balenia TL-WR743ND Rýchly inštalačný sprievodca PoE injektor Napájací adaptér CD Ethernet kábel Systémové požiadavky

More information

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou Základná škola Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce IČO: 37865056

More information

Manažérsky sen dokonalej tímovej práce

Manažérsky sen dokonalej tímovej práce Manažérsky sen dokonalej tímovej práce PAVOL JANIŠ Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava pj[zavináč]a-st[.]sk Abstrakt. Dekompozícia

More information

Usmernenie k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Usmernenie k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Usmernenie k označovaniu a baleniu v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a distribútorov látok a zmesí PRÁVNE UPOZORNENIE Tento dokument obsahuje usmernenie

More information

CITAČNÉ ANALÝZY VO WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION. Eniko Toth Szasz Customer Education Product Specialist

CITAČNÉ ANALÝZY VO WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION. Eniko Toth Szasz Customer Education Product Specialist CITAČNÉ ANALÝZY VO WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION Eniko Toth Szasz Customer Education Product Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com Web of Science Web of Science Core Collection Data Citation Index

More information

MANAŽÉRSKE SYSTÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU MIROSLAV RUSKO - JOZEF HARANGOZÓ - JÁN IĽKO - HANS-DIETER PIETRUCHA

MANAŽÉRSKE SYSTÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU MIROSLAV RUSKO - JOZEF HARANGOZÓ - JÁN IĽKO - HANS-DIETER PIETRUCHA MANAŽÉRSKE SYSTÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A ENVIRONMENTU MIROSLAV RUSKO - JOZEF HARANGOZÓ - JÁN IĽKO - HANS-DIETER PIETRUCHA MANAGEMENT SYSTEMS FOR SAFETY AND ENVIRONMENT ABSTRAKT Environmentálne a bezpečnostné

More information

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 3. 2013 COM(2013) 151 final 2013/0081 (COD) C7-0080/13 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely

More information

USMERNENIE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU PRE ODBORNÍKOV Z PRAXE

USMERNENIE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU PRE ODBORNÍKOV Z PRAXE USMERNENIE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU PRE ODBORNÍKOV Z PRAXE na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov Verejné obstarávanie

More information

SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU

SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA Bakalárska práca SYSTÉM NA EVIDENCIU A KATEGORIZÁCIU ŠTANDARDIZAČNÝCH MATERIÁLOV Eva Porvazníková vedúci bakalárskej práce: Doc.

More information

Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre DV a e-learning

Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre DV a e-learning Publikácia vychádza s podporou Európskeho sociálneho fondu a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projekt Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na

More information

Dočasné administratívne usmernenia týkajúce sa európskeho systému záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (EZINZ) a jeho prevádzky

Dočasné administratívne usmernenia týkajúce sa európskeho systému záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (EZINZ) a jeho prevádzky Pracovný dokument Dočasné administratívne usmernenia týkajúce sa európskeho systému záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (EZINZ) a jeho prevádzky (účinné od 1. mája 2016) 1 Dane a colná

More information

VIZUALIZÁCIA KOMPLEXNÝCH FUNKCIÍ

VIZUALIZÁCIA KOMPLEXNÝCH FUNKCIÍ UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY RNDr. Miroslava Valíková Autoreferát dizertačnej práce VIZUALIZÁCIA KOMPLEXNÝCH FUNKCIÍ POMOCOU RIEMANNOVÝCH PLÔCH na získanie

More information

Government Cloud. Stratégia využitia Cloud Computing-u vo Verejnej správe SR. Peter Kišša

Government Cloud. Stratégia využitia Cloud Computing-u vo Verejnej správe SR. Peter Kišša Government Cloud Stratégia využitia Cloud Computing-u vo Verejnej správe SR Peter Kišša Prečo? Aug, 2011 - Amazon launches US government cloud designed to meet the regulatory requirements of U.S. government

More information

IBM Programy pre obchodných partnerov

IBM Programy pre obchodných partnerov IBM BP Sales&Technical University 17.-18.10.2013, Hotel Victoria, Martin IBM Programy pre obchodných partnerov Miro Marko, BPO manager, IBM Slovensko Kľúčové programy Rebate programs programy na vyplatenie

More information

SMARTPHONE FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS

SMARTPHONE FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS ZABEZPEČENÁ KOMUNIKACE

More information

IFRS 13 OCEŇOVANIE REÁLNOU HODNOTOU

IFRS 13 OCEŇOVANIE REÁLNOU HODNOTOU IFRS 13 OCEŇOVANIE REÁLNOU HODNOTOU Peter ŠPEŤKO Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Katedra Bankovníctva a medzinárodných financií pspetko@gmx.net Abstrakt IFRS 13 Oceňovanie

More information

Ochrana proti DDoS za použitia open-source software. Katarína Ďurechová

Ochrana proti DDoS za použitia open-source software. Katarína Ďurechová Ochrana proti DDoS za použitia open-source software Katarína Ďurechová katarina.durechova@nic.cz 30.11.2013 Distributed Denial of Service odopretie služby dosiahnutím limitu pripojenia sieťovej karty CPU

More information

Č.j.: 20362/2015 Účinnosť od OBSAH

Č.j.: 20362/2015 Účinnosť od OBSAH Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete časť Cenník pre služby internetového prístupu, časť B. Archív Služieb Č.j.:

More information

ZÁVISLÁ PRÁCA PILIER ALEBO BREMENO?

ZÁVISLÁ PRÁCA PILIER ALEBO BREMENO? ZÁVISLÁ PRÁCA PILIER ALEBO BREMENO? JOZEF TOMAN Právnická fakulta Trnavskej univerzity Abstrakt V príspevku sa autor zameriava na protikladnosť a interakcie pojmov závislosť (závislá práca) a samostatnosť/nezávislosť

More information

Procesná schéma č. 1. Monitoring študijných jednotiek, študijných programov, študijných plánov

Procesná schéma č. 1. Monitoring študijných jednotiek, študijných programov, študijných plánov Procesná schéma č. 1 Monitoring študijných jednotiek, študijných programov, študijných plánov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2012-2013 Obsah 1 Študijné programy... 2 1.1 Rozdelenie ST na

More information

Analýza možností prodeje elektronického obsahu zájmového portálu"

Analýza možností prodeje elektronického obsahu zájmového portálu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY " Analýza možností prodeje elektronického obsahu zájmového portálu" DIPLOMOVÁ PRÁCA" Tomáš Muška Brno, 2013" Prehlásenie Prehlasujem, že táto diplomová práca je

More information

IT služby. Manažment IT služieb ITSM. IT služby ITSM. Manažment IT služieb. IT služby sú služby, ktoré poskytuje IT oddelenie

IT služby. Manažment IT služieb ITSM. IT služby ITSM. Manažment IT služieb. IT služby sú služby, ktoré poskytuje IT oddelenie IT služby IT služby IT = Information Technology IT služby sú služby, ktoré poskytuje IT oddelenie užívateľom a oddeleniam mimo IT. Užívateľmi IT služieb môžu byť zamestnanci, alebo celé oddelenia firmy

More information

KOMUNITNÝ ROZVOJ, SOCIÁLNA EKONOMIKA A TRETÍ SEKTOR COMMUNITY EVELOPMENT, SOCIAL ECONOMY AND THIRD SECTOR

KOMUNITNÝ ROZVOJ, SOCIÁLNA EKONOMIKA A TRETÍ SEKTOR COMMUNITY EVELOPMENT, SOCIAL ECONOMY AND THIRD SECTOR KOMUNITNÝ ROZVOJ, SOCIÁLNA EKONOMIKA A TRETÍ SEKTOR COMMUNITY EVELOPMENT, SOCIAL ECONOMY AND THIRD SECTOR Abstract (AJ) POLLÁK Miroslav This paper brings out similarities in characteristics of community

More information

Martin Grejták - Juraj Tej

Martin Grejták - Juraj Tej E-GOVERNMENT V KONTEXTE VYUŽITIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝMI OBČANMI 2 VISUALLY IMPAIRED CITIZENS AND E- GOVERNMENT Martin Grejták - Juraj Tej ABSTRACT The work discusses the issues of digital E inclusion, how

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INFORMAČNÍ STRATEGIE FIRMY CORPORATE INFORMATION

More information

CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2017

CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2017 CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA - SLOVAKIA, SPOL. S R.O. NA ROK 2017 CENNÍK REKLAMY NA WEBOCH MARKÍZA SLOVAKIA, SPOL. S R.O., NA ROK 2017 Bannerové formáty - CPT ceny Týždňové / balíkové ceny Reklamný

More information

Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie

Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie Požiadavky na prezentácie XML dokumentov pre podpisovanie Copyright Všetky práva vyhradené Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti DITEC, a. s. Žiadna jeho časť sa nesmie akýmkoľvek spôsobom (elektronickým,

More information

eduscrum príručka Pravidlá hry December 2013 Vyvinuté eduscrum tímom Autori: Arno Delhij & Rini van Solingen Review: Jeff Sutherland

eduscrum príručka Pravidlá hry December 2013 Vyvinuté eduscrum tímom Autori: Arno Delhij & Rini van Solingen Review: Jeff Sutherland eduscrum príručka Pravidlá hry Vyvinuté eduscrum tímom December 2013 Autori: Arno Delhij & Rini van Solingen Review: Jeff Sutherland Verzia 1.0 December 2013 Review: Jeff Sutherland Slovenský preklad:

More information

Prílohy Dotazník. 5. Sú pre Vás vedomosti nadobudnuté na školeniach s INTERNÝM školiteľom využiteľné v praxi? rozhodne nie rozhodne áno

Prílohy Dotazník. 5. Sú pre Vás vedomosti nadobudnuté na školeniach s INTERNÝM školiteľom využiteľné v praxi? rozhodne nie rozhodne áno Prílohy Dotazník Vážený respondent, Vážená respondentka, obraciam sa na Vás s prosbu o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý sa týka vzdelávania zamestnancov v spoločnosti XY Medical, s.r.o. Dotazník

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE ZA ROK 2011

VÝROČNÁ SPRÁVA AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE ZA ROK 2011 Akadémia Policajného zboru v Bratislave VÝROČNÁ SPRÁVA AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE ZA ROK (schválená Akademickým senátom dňa 29. 3. 2012) Marec 2012 1 OBSAH Príhovor rektora... 3 Úvod... 4

More information

2,19 Minimálna dostupná prenosová rýchlosť je rýchlosť, ktorá je minimálne 40% z Maximálnej rýchlosti.

2,19 Minimálna dostupná prenosová rýchlosť je rýchlosť, ktorá je minimálne 40% z Maximálnej rýchlosti. Cenník služieb x:office Článok I Úvodné ustanovenia Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

More information

VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky. zo 4. marca 2014,

VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky. zo 4. marca 2014, Strana 382 Zbierka zákonov č. 55/2014 Čiastka 18 55 VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy Ministerstvo financií Slovenskej

More information

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya Masarykova univerzita Fakulta informatiky }w!"#$%&'()+,-./012345

More information

ESET SECURITY PREMICROSOFT SHAREPOINT SERVER

ESET SECURITY PREMICROSOFT SHAREPOINT SERVER ESET SECURITY PREMICROSOFT SHAREPOINT SERVER Inštalačný manuál a používateľská príručka Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 Pre stiahnutie najnovšej verzie tohto dokumentu kliknite

More information

SOFTVÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA PROJEKTOV V MALÝCH TÍMOCH

SOFTVÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA PROJEKTOV V MALÝCH TÍMOCH SOFTVÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA PROJEKTOV V MALÝCH TÍMOCH Celý život mám jeden sen, splniť všetky svoje plány. Michal Belianský Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií

More information

Audit systému environmentálneho manažérstva

Audit systému environmentálneho manažérstva Acta Montanistica Slovaca Ročník 6 (2001), mimoriadne číslo práce doktorandov, 119-124 Audit systému environmentálneho manažérstva Katarína Čuchranová 1 Auditing of environmental management system Environmental

More information

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

More information

Mobilné zariadenia a knižnice

Mobilné zariadenia a knižnice Mobilné zariadenia a knižnice Maroš Konečný maros.konecny@fhv.uniza.sk Mobilné zariadenia sa stali každodennou súčasťou života. Cieľom článku je priblížiť problematiku prezentovania knižníc v mobilných

More information

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA KVANTITATÍVNYCH METÓD A INFORMATIKY E - C O N T E N T Z V Y Š U J Ú C I Z Á U J E M O I N T E R N E T N Á K L A D O V Á O P T I M A

More information

Multimediálna podpora predmetu Architektúra počítačov

Multimediálna podpora predmetu Architektúra počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Študijný odbor Informatika Tímový projekt Multimediálna podpora predmetu Architektúra počítačov Dokumentácia k inžinierskemu

More information

Dlhodobé uchovávanie digitálnych objektov

Dlhodobé uchovávanie digitálnych objektov IBM Slovakia IBM Global Services Dlhodobé uchovávanie digitálnych objektov Radoslav Katuščák IBM Global Services Poradca v oblasti digitálne média Rado.Katuscak@Sk.IBM.Com 11/14/2007 2007 IBM Corporation

More information

Povinnosť mlčanlivosti ako principiálna zložka povolania policajta

Povinnosť mlčanlivosti ako principiálna zložka povolania policajta Zoltán Perhács Povinnosť mlčanlivosti ako principiálna zložka povolania policajta Anotácia: Povinnosť mlčanlivosti je principiálnou, zákonnou a základnou podmienkou, ako aj etickou zložkou výkonu povolania

More information

IBM Tivoli Directory Server Verzia 5.2 Client Readme

IBM Tivoli Directory Server Verzia 5.2 Client Readme IBM Tivoli Directory Server Verzia 5.2 Client Readme GI10-6158-00 IBM Tivoli Directory Server Verzia 5.2 Client Readme GI10-6158-00 Poznámka Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú,

More information

Cenník služieb flexi NET spoločnosti DSi DATA

Cenník služieb flexi NET spoločnosti DSi DATA Cenník služieb flexi NET spoločnosti DSi DATA Obsah cenníka flexi NET. flexi NET... 2. Air MAX internet... 3.2 LTE internet... 3.3 Cable internet... 3.4 DSL internet... 3.5 Optic FTTB internet... 4.6 Optic

More information

POKYN DEKANKY č. 2/2016

POKYN DEKANKY č. 2/2016 Košice 23. 03. 2016 Č. j. 694/2016/D I/18 POKYN DEKANKY č. 2/2016 o základných náležitostiach záverečných a rigoróznych prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality

More information

Hodnotenie pracovníkov vo vybranej organizácii

Hodnotenie pracovníkov vo vybranej organizácii Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra financií a bankovníctva Hodnotenie pracovníkov vo vybranej organizácii Evaluation of Employees in Selected Company Bakalárska

More information

VEREJNÁ SÚŤAŽ CDR/TL2/14/2016 POLITIKA SÚDRŽNOSTI, POLITIKA ROZVOJA MIEST A DOPRAVNÁ POLITIKA

VEREJNÁ SÚŤAŽ CDR/TL2/14/2016 POLITIKA SÚDRŽNOSTI, POLITIKA ROZVOJA MIEST A DOPRAVNÁ POLITIKA Riaditeľstvo pre legislatívne práce 2 VEREJNÁ SÚŤAŽ CDR/TL2/14/2016 POLITIKA SÚDRŽNOSTI, POLITIKA ROZVOJA MIEST A DOPRAVNÁ POLITIKA Súbor 1 Politika súdržnosti Súbor 2 Politika rozvoja miest Súbor 3 Dopravná

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Informačné technológie v malej firme agrosektora Diplomová práca FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Informačné technológie v malej firme agrosektora Diplomová práca FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU Informačné technológie v malej firme agrosektora Diplomová práca Miroslav Ježík Nitra 2008 SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

More information

1 Komplexný príklad využitia OOP

1 Komplexný príklad využitia OOP 1 Komplexný príklad využitia OOP Najčastejším využitím webových aplikácií je komunikácia s databázovým systémom. Komplexný príklad je preto orientovaný práve do tejto oblasti. Od verzie PHP 5 je jeho domovskou

More information

Príručka zručností v kariérovom poradenstve

Príručka zručností v kariérovom poradenstve Príručka zručností v kariérovom poradenstve 1 O projekte STEP Znevýhodnenie na trhu práce je pretrvávajúce a bežné naprieč všetkými členskými štátmi EÚ. Znevýhodnené skupiny si počas období recesie vedú

More information

Všeobecné obchodné podmienky FTI Touristik GmbH

Všeobecné obchodné podmienky FTI Touristik GmbH Všeobecné obchodné podmienky FTI Touristik GmbH Objednávka cestovných služieb od spoločnosti FTI Touristik GmbH (ďalej len FTI) sa uskutočňuje na základe nasledovných cestovných a platobných podmienok.

More information

Service-learning v Prešove

Service-learning v Prešove M. HANEČÁKOVÁ, M. SKYBA, D. ŠOLTÉSOVÁ Service-learning v Prešove Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky Prešov 2012 Marta HANEČÁKOVÁ, Michaela SKYBA, Denisa ŠOLTÉSOVÁ SERVICE-LEARNING V PREŠOVE METODICKÁ

More information

GEOEKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA

GEOEKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA V Y S O K O Š K O L S K É U È E B N É T E X T Y AKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED P R E Š O V S K Á U N I V E R Z I T A ZOSTAVILI JÁN DRDOŠ, EVA MICHAELI AUTORSKÝ KOLEKTÍV JÁN DRDOŠ, EVA MICHAELI, TATIANA

More information

Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie spolufinancované z EŠIF - so zameraním na drevnú

Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie spolufinancované z EŠIF - so zameraním na drevnú Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014-2020 spolufinancované z EŠIF Jún 2017 i Obsah Úvod 4 Vymedzenie pojmov 6 1 Východiskové dokumenty a právne

More information

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc

Komunikačné protokoly 2005 KP 2005 #3 - IP v02.doc Smerovanie a prepájanie v sieťach Dátové siete zabezpečujú prenos dát od zdoja k cieľu. Aby mohol takýto prenos fungovať, musia byť zavedené mená a adresy. Každému koncovému bodu je priradená jednoznačná

More information

Európska komisia. Metodický dokument na vykonávanie Európskeho PRTR

Európska komisia. Metodický dokument na vykonávanie Európskeho PRTR Európska komisia Metodický dokument na vykonávanie Európskeho PRTR 31. mája 2006 Obsah Skratky... 1 Úvod... 4 Ako tento metodický dokument používať/čítať?... 6 Časť 1: Usmernenia... 9 1.1 Prevádzkarne...

More information

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA 282603201810xx NÁZOV PRÁCE BAKALÁRSKA PRÁCA 2018 Pavol Mrkvička ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA NÁZOV PRÁCE Bakalárska práca

More information

1978L0660 SK ŠTVRTÁ SMERNICA RADY

1978L0660 SK ŠTVRTÁ SMERNICA RADY 1978L0660 SK 16.07.2009 009.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B ŠTVRTÁ SMERNICA RADY z 25. júla 1978 oročnej účtovnej závierke

More information

Implementácia ITIL v univerzitnom prostredí Implementation of ITIL framework in academical sphere

Implementácia ITIL v univerzitnom prostredí Implementation of ITIL framework in academical sphere Implementácia ITIL v univerzitnom prostredí Implementation of ITIL framework in academical sphere Jana HRDLIČKOVÁ Abstract This article deals with the complex approach to the implementation of process

More information

Sprievodca užívateľa ECTS

Sprievodca užívateľa ECTS Sprievodca užívateľa ECTS Sprievodca užívateľa ECTS 2015 Obsah Úvod... 6 Časť 1 Základné charakteristiky ECTS... 10 Časť 2 ECTS a Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA)...14 Časť 3 ECTS

More information

STORING AND PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS DATA IN POLAND (DATA RETENTION)

STORING AND PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS DATA IN POLAND (DATA RETENTION) STORING AND PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATIONS DATA IN POLAND (DATA RETENTION) UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE PRÍSTUPU K TELEKOMUNIKAČNÝM ÚDAJOM (UCHOVÁVANIE ÚDAJOV) Maciej Rogalski Łazarski University

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY WEBOVÁ VÝUKA PROGRAMOVANIA V C++ POMOCOU JEDNOTKOVÉ- HO TESTOVANIA BAKALÁRSKA PRÁCA 2016 Viliam Vakerman UNIVERZITA KOMENSKÉHO

More information

Ochranná známka Spoločenstva a jej vzťah k národnej ochrannej známke

Ochranná známka Spoločenstva a jej vzťah k národnej ochrannej známke Univerzita Karlova v Prahe Právnická fakulta Michaela Skácelová Ochranná známka Spoločenstva a jej vzťah k národnej ochrannej známke Diplomová práca Vedúci diplomovej práce: JUDr. Michal Růžička, Csc.

More information

Prehľad štandardov informačnej bezpečnosti. Daniel Olejár Máj 2013

Prehľad štandardov informačnej bezpečnosti. Daniel Olejár Máj 2013 Prehľad štandardov informačnej bezpečnosti Daniel Olejár Máj 2013 Štandardizácia v informačnej bezpečnosti Význam Nemusíme objavovať to, čo je známe a overené Kompatibilita metód a úrovne ochrany systémov

More information

čiastka 29/2009 Vestník NBS metodické usmernenie č. 4/

čiastka 29/2009 Vestník NBS metodické usmernenie č. 4/ čiastka 29/2009 Vestník NBS metodické usmernenie č. 4/2009 631 4 Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2009 k ochrane banky a pobočky zahraničnej

More information

RÁMCOVÁ ZMLUVA O CESTOVNOM POISTENi PRE SLUŽOBNÉ, ŠTUDIJNÉ A PRACOVNÉ CESTY DO ZAHRANiČiA A POISTENi NÁKLADOV NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ HZS

RÁMCOVÁ ZMLUVA O CESTOVNOM POISTENi PRE SLUŽOBNÉ, ŠTUDIJNÉ A PRACOVNÉ CESTY DO ZAHRANiČiA A POISTENi NÁKLADOV NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ HZS RÁMCOVÁ ZMLUVA O CESTOVNOM POISTENi PRE SLUŽOBNÉ, ŠTUDIJNÉ A PRACOVNÉ CESTY DO ZAHRANiČiA A POISTENi NÁKLADOV NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ HZS Zmluvné strany Allianz - Slovenská poisťovatel', a.s. Dostojevského

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE PODNIKU FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INFORMAČNÍ STRATEGIE PODNIKU FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INFORMAČNÍ STRATEGIE PODNIKU CORPORATE INFORMATION

More information

1) Vo väčšine prípadov príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce môže člen (členský štát)

1) Vo väčšine prípadov príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce môže člen (členský štát) Zoznam dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je Slovenská republika viazaná, ktoré ratifikovala a vypovedala, ako aj čas a časové úseky na vypovedanie predmetných dohovorov Slovenská republika

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTACE

More information

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA evidenčné číslo : MTF-69577-2645 NÁVRH OPATRENÍ NA UDRŽATEĽNÉ STRATÉGIE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA PRE PODNIK ZÁPADOSLOVENSKÁ

More information

STRATÉGIE VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

STRATÉGIE VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta STRATÉGIE VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Jana Lopúchová a kol. BRATISLAVA 2016 Univerzita Komenského v Bratislave

More information