П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

Size: px
Start display at page:

Download "П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ"

Transcription

1 Пре глед ни чла нак (497.11) 2006/2015 doi: /zrpfns Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и ћ Те х н ич ка ш ко л а Бе о г ра д zo Да вор Р. Бе шић По ли циј ска упра ва за град Бе о град d a v or b e h ot m a il.c o m П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Са ж е т а к: При вред ни кри ми на ли тет не сум њи во је је дан од ве о ма акт у е л н и х п р о бл е м а н а ш е да н а ш њи ц е, ко ји ка о п о се ба н в и д к р и м и н а л и т е т а с в е в и ш е н а р у ш а в а не с м е т а н о фу н к ц и о н и са ње п р и в ре де, а л и и н а н о с и з н а - ч а ј н у м а т е р и ја л н у ш т е т у д р у ш т в у. По д а ц и о п р и в р е дн о м к р им и н а л у, а н ар оч ит о о м ат ер ија лн и м п ос л ед иц ам а које п р оуз р ок у је, уз им а ј у ћ и у о б з и р и там ну бројку овог кри ми нал ног фе но ме на, оста вља ју забриња ва јући ути - сак. Последице при вред ног кри ми на ла су ви ше стру ке по друштво: ди рект - на ш т е т a п р и в ред н и м с у бје кт им а, држ авном буџет у, у к у п н и м п р ив ред н и м и еко ном ским то ко ви ма и др жа ви у це ли ни. Због то га је од из у зет не важ н о с т и п рав и лн о саг л едат и с т ат ис т ик у о в ог к р и м и н а л н ог фе н о м е н а, тј. с т р у к т у р у п он аш ањ а к р о з која с е и сп ољ а в а п р ив р е дн и к р им ин а л, з ат и м п р о м е не у ње го в ом о б и м у ка о и о б л и ке и с п о ља в а ња п р и в ре д н ог к р и м и н а л а. У о в ом ра д у, де ф и н и са ће м о п о ја м и ка ра к т е р и с т и ке п р и в ре д н ог к р и м и н а - ли те та. При ка за ће мо уче шће при вред ног кри ми на ли те та у ма си це ло куп - н о г к р и м и н а л и т е т а, д и н ам ик у и с т р у кт ур у п р ив ре дн ог к р им ин ал ит ет а. По ку ша ће мо да из дво ји мо и при ка же мо кре та ње нај за сту пљенијих кривичн и х де л а п р и в ред ног к р и м и н а л и т е т а у Ре п у бл и ц и Ср б и ји у п е р и о д у од го д и не, з а ра д а де кв а т н и је г а н га ж о в а ња н а д л е ж н и х ор га н а у ц и љу сп ре ч а в а ња о в е в р с т е к р и м и н а л и т е т а. 569

2 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) К љу ч не р е ч и: п р ив р е дн и к р им и н ал ит е т, п ос л ед иц е, т а мн а б р ојк а, к р и в ич н а де л а. 1. У ВОД Н А РАЗ М А Т РА ЊА Кри ми нал не ак тив но сти заступљене су у свим сферама друштва и предс т а в љ ају т ер е т к ако р а звијен и м т ако и м ањ е р а звијен и м д рж ав ам а. D en i s Sz a b o, к а н а д ск и к ри м и нолог, н ав од и д а к рим ин а лне а кт и внос т и пог ађ ају д ру ш т в о п р а в о у с р це у з на но ше њ е зна чај не ма т е ри ја л не ш т е т е з а јед н и ц и 1. Ср би ју п у но ко ш т а ју т а к в е к ри м и на л не а к т и в но с т и и она з б ог т о г а, п р о це - њу је се, из гу би 3-5% бру то дру штве ног про из во да го ди шње. При в р едн и к рим инал ит е т к ар а кт ерише и зуз е тна п р омењив о с т о бл ик а испољавања, што је и са свим ло гич но, због ње го ве условљености новона - ста лим дру штве но - еко ном ским и по ли тич ким од но си ма у ко ји ма се не мин о в н о с т в а р ај у ус л ов и з а п р ом ен е и п о ја в у н о в и х п о ја в н и х о б л и к а. З б о г т о г а по с т о ји по т р е ба пе р ма нен т ног п р а ће њ а ов е п р о бле мат ике р ад и и з мене за ко на и уса гла ша ва ња де фи ни ци је при вред ног кри ми на ла са ње го вим са - д р ж а јем и к а ра к т е ри с т и к а ма у од р е ђе ном пе ри о д у д ру ш т ве ног ра з во ја, к а ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном пла ну, с об зи ром да све ви ше, кроз од г о в а р а ју ће о р г а н и з о в а не ф о р ме, до би ја и н т е р на ц и о на л н у д и мен зи ју. 2 У бор би про тив овог ви да кри ми на ла Ре пу бли ка Ср би ја је до са да предуз е л а од р е ђ е не ме р е 3 : сп р о в о ђ е не с у о бу ке о и н т е г ри с а н и м фи н а н си ј ск и м ис т р а г ам а, до не т је З а кон о од у зи м а њу и мо ви не п р о ис т е к ле и з к ри ви ч ног де л а, о сно в а на је Д и р ек ц и ја з а у п р а в љ а њ е од у з е т ом и мо ви ном, о сно в а на је по себ на је ди ни ца за фи нан сиј ске ис тра ге у окви ру Ми ни стар ства уну тра - шњих по сло ва, осно ва на су по себ на оде ље ња за бо р бу про тив ко руп ци је у Ре пу бличком јав ном ту жи ла штву, апе ла ци о ним и вишим јавним тужила - штви ма, до нет је За кон о од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла 4 и З а кон о ме ђу н а р од ној п р а в ној по мо ћ и у к ри ви ч н и м с т в а ри ма 5. По к р е н у т а је и н и ц и ја т и в а А г енц ије з а б орбу п р от и в кору пц ије, сп р ов еден је З акон о 1 Н. А р еж и н а e t a l З а с т у п љ е н о с т к р и в и ч н и х д е л а п р о т и в п р и в р е д е и п р и в р е д н и х п р е с т у п а у Р е п у б л и ц и С р б и ј и, XV М еђ ун ар о д н и н а у ч н и с к у п С и н е р г и ј а, Б и ј е љ и н а, 12/2014,1. 2 Д р а г а н Ц в е т ко в и ћ, М а р и ја М и ћ о в и ћ, М а р т а То м и ћ C r i m i n a l O f fe n c e s Ag a i n s t E c o - nomy In Se r bia In Pe riod , З б о р н и к р а д о в а Ме ђ у н а р о д н о г н а у ч н о г с к у п а Да н и А р ч и б а л д а Ра ј с а, Том I, Бе о град 2016, С т р ат ег и ја и с т р а г а ф и н а н с и ј с ко г к р и м и н а л а з а п е р и о д о д д о г од ин е, Сл. гла сник РС, бр. 43/ Слу жбе ни гла сник РС, број 97/08. 5 Слу жбе ни гла сник РС, број 20/

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 а г енц ији з а б орбу п р от и в кору пц ије 6, пок р ен у т је Пр оје к ат з а б орбу п р от и в п р а њ а нов ца и фи на н си р а њ а т е р о ри зма у Ср би ји ( МО Л И ) 7, до не та је Страт е г и ја ис т р а г а фи на н си ј ског к ри м и на л а з а пе ри од од до г о д и не 8. По р ед т о г а, у Ср би ји су п р едузет е и д руг е мер е и пок р ен у т и д руг и п р ојект и а све у ц и љу ја ча њ а к а па ц и т е т а д р жа в н и х ор г а на у бо р би п ро т и в п ри вред ног к ри м и на л и т е т а. При вред ни кри ми на ли тет у на шој др жа ви ка рак те ри шу сло же на крив и ч н а де л а, по с е б но у о б л ас т им а ф ин а нс ија, р а ч у но в од с т в а, б а н к а р с т в а, спољ не т р г о ви не, к а о и у п р о це с у п ри в а т и з а ц и је. О в ај ви д к ри м и на л и т е т а, по ред оп штих од ли ку је се и посебним карак те ри сти ка ма, од ко јих се из дваја ју о би м и л и м ас овно с т, р ел ат и вно у чеш ће п ри в р ед ног к ри м и н а л и т е т а у укуп ном кри ми на ли те ту, ње го ва ди на ми ка као и струк ту ра, ко ја под ра зуме ва вр сте ин кри ми ни са них по на ша ња ко ја сма тра мо при вред ним кри мина ли те том, као и њи хо во уче шће у ма си при вред ног кри ми на ли те та. Овај ра д се с то га фо к у си ра на п ри вред н и к ри м и на л и т е т, његове основне ка рак теристике и за сту пље ност кри вич них де ла при вред ног кри ми налите - та у Ре пу бли ци Ср би ји. У том сми слу ће мо се та ко ђе освр ну ти на уче ста лост п о јед ин и х к р ив и ч н и х д е л а п о м е н у т о г к р и м и н а л и т ет а. Под ац и д о б ијен и ана ли зом у овом ра ду, мо г у по с л у ж и т и к а о и н д и к а т о ри д и на м и ке и с т ру к- ту ре овог ви да кри ми на ли те та. 2. ПО ЈА М П РИ ВРЕД НОГ К РИ М И Н А Л И Т Е ТА О з би љ а н п ри с т у п ис т р а ж и в а њу п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а, њ е г о ви х по сле ди ца по дру штве не и еко ном ске од но се у јед ној при вре ди, као и мо - г у ћ н о с т и д е л о в а њ а и п р им ен е м ер а у ц иљу с уз б ијањ а н ав ед е н е п о јав е у савре ме ном дру штву, по лази од дефинисања пој ма при вред ног кри ми на лите та. Сход но то ме чи ње ни су ве ли ки на по ри да се до ђе до је дин стве не дефин иц и је п рив р едног к рим инал ит ет а к ако у домаћој т еори ји и п ра кси, т ако и у с т р аној. Међу т и м, још у в ек не по с т о ји је д и н с т в е но м и ш љ ењ е о појм у п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. Н ај в е р о в ат н и је је р а з лог т а к в ог ме ђу на р од ног ста ња не по сто ја ње је дин стве не и ин те грал не де фи ни ције при вредног крим и н а л ит ет а, у п р ав о р а зл ич ит о с т д р уш т в е н о - е ко н о м с к и х и п о л и т и ч к и х си сте ма, али ни у окви ру јед не зе мље у прав ној и кри ми но ло шкој ли те ра - т у ри не по с т о ји је д и н с т в е на де фи н и ц и ја п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. 6 Сл. гла сник РС, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 од лу ка УС, 67/2013 од лу ка УС и 112/ П р о је к а т з а б о р бу п р о т и в п р а њ а н ов ц а и ф и н а н с и р а њ а т е р о р и з м а у С р б и ји ( МО Л И Ср би ја), 2011, (при ступ: ), до ступ но на: 8 Сл. гла сник РС, бр. 43/

4 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) Јед на од нај че ш ће ц и т и р а н и х де фи н и ц и ја п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а по ти че од Ed wi na Sutherlandа, пред сед ни ка аме рич ког социолошког удруже њ а, ко ји з а п ри в р ед н и к ри м инал ит е т у по т р е бљ а в а т е р м и н к ри м и на л и т е т б е лог оков р ат н и к а. О в ај ау т о р де фи н и ше ову по ја ву к а о к ри м и н а л и т е т ко ји се ја вља у обла сти при вред ног по сло ва ња и ис ти че да су ње го ве основ не ф о р ме ис п љ а в а њ а нај че ш ће у ма х и на ц и ја ма у в е зи с а к у по п р о да јом р а зн и х а к ц и ја, л а ж н и м иск аз ив ањ е м с т ањ а и по с ло в а њ а по је д и н и х ко р по р а ц и ја, л а ж н и м р е к л а м и р а њ ем р о б е, под м и ћ и в а њ ем по с лов н и х па р т не р а и д р ж а в - них чи нов ни ка ра ди остваривања повољ них по слов них аран жма на, не на - м е н с к и м т р о ш е њ е м с р ед с т а в а, п о р е с к и м у т а ја м а и с л. 9 Исти ау тор да је но ву де фи н и ц и ју к р и м и н ал ит ет а б елог оков р а тн ик а, о з н ач и вш и г а к а о к ри м и на л и т е т ко ји, у ок ви ру св о је п р о ф е си о на л не а к т и в но с т и, в р ше л и ца са ви со ким дру штве ним угле дом. 10 У пре по ру ци Са ве та Евро пе 11 (2001) ука зу је се на ја ку уза јам ну ве зу о р г а н и з о в а ног и п ри в р ед ног к ри м и н а л и т е т а, н а р о ч ит о кору пц ије, п р а њ а нов ца и пре ва ра. У CA R PO из ве шта ју Са ве та Евр о пе о ор га ни зо ва ном кри мина лу за Ју го и сточ ну Евро пу за го ди ну на во ди се да је раз ли ка из ме ђу ор га ни зо ва ног и при вред ног кри ми на ли те та у то ме што организоване крим и н а л не г ру пе о сн и в а ју к ри м и н а л н а п р ед у з е ћ а з а ч и њ е њ е к ри м и н а л н и х р а д њи ча к и у ле г и т и м н и м по с ло ви ма, док п ри в р ед н и к ри м и на л и т е т ко рис т и ле г а л на п р ед у з е ћ а з а ле г а л не по с ло в е ко ји по ч и в а ју на п р е в а р а ма, к а р - т е л и ма, мо но по л и ма и ко ру п ц и ји ка ко би ос т а ла кон к урен тна на т рж иш т у. 11 Пр е ма С а в е т у Ев р о пе, п ри в р ед н и к ри м и на л и ма не г а т и в но деј с т в о м и мо по је д и нач н и х ж р т а ва и ма т е ри ја л не ш т е т е по т о ме ш т о у т иче на вел ик и бр ој о с о ба, д ру ш т в о и д р ж а ву у це л и н и; он ш т е т и фу н к ц и о н и с а њу на ц и о на л не и л и ме ђу на р од не п ри в р е де и и з а зи в а г у би т а к в е р е и по в е р е њ а у еко ном ск и си стем. 12 На о сно ву а на л и зи ра не л и т е ра т у р е мо же мо р е ћ и да с е аут ори у гла вном сла жу у по гле ду схва та ња привредног криминалитета као свих оних недо - зво ље них по на ша ња ко ји ма се на па да при вред ни си стем, без об зи ра на то од ко г а до ла зи т ај на па д, од с л у ж б е н и х л и ца, п ри в р ед н и х ор г а н и з а ц и ја и л и, пак, од ли ца ван при вред не ор га ни за ци је ко ја на по сре дан или не по сре дан 9 Sut her land, H.Edvin. W h i t e - C o l l a r C r i m i n a li t y, A m e r i c a n S o c i o lo g ic a l Rev ie w, Feb r ua r y 1940, Sut her land, H.Edvin. W h i t e - C o l l a r C r i m i n a li t y. C r i m e?, A m e r i c a n S o c i o lo g i c a l Re v i e w, April 1945, C A R PO и з в е ш т а ј и з в е ш т ај С а в е т а Е в р о п е о о р г а н и з о в а н о м к р и м и н а л у з а (при ступ: ), до ступ но на: o p e r a t io n /e c o n o m ic c r i m e /or gan i s e d c r i m e /p r o je c t s /c a r p o /; 12 ОЕБС (2006) Из в е ш т а ј о п р а њу н о в ц а и п р е д и к а т н и м к р и в и ч н и м д е л и м а у С р б и ји за (при ступ: ), до ступ но на: 572

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 на ч и н ат а к у ју на п ри в р ед н и си с т ем. 13 У ужем сми слу под при вред ним крими на ли те том сма тра ју се са мо кри вич но прав ни при вред ни и фи нан сиј ски де лик ти. Ту не ула зе при вред ни пре сту пи и пре кр ша ји. У ши рем сми слу под п ри в р ед н и м к ри м и на л и т е т ом сма т р а с е по на ша њ е ко је на д ле ж н и д р ж а в н и ор ган (суд или не ки дру ги ор ган) ква ли фи ку је као ка жњи ви де ликт у за то у т в р ђе ном по с т у п к у. Ту ула зи де л и н к в ен ц и ја и фи зи ч к и х и п р а в н и х л и ца у обла сти фи нан сиј ско -прав ног по сло ва ња (кри вич на де ла, пре ступ и пре кр - шај). Ве о ма че с т о у л и т е р а т у ри у ме с т о т е р м и на п ри в р ед н и к ри м и на л и т е т су у упо тре би и тер ми ни финансијски, економ ски кри ми на ли тет, кри ми на - ли тет кор по ра ци ја као и кри ми на ли тет бе лог око врат ни ка. К ри ви чн и си с т ем Ре п у бл и ке Ср би је под п ри в р ед н и м к ри м и на л и т е т ом об у хва та ка те го ри је кри вич них де ла де фи ни са них Кри вич ним За ко ном Ре - п у б л и ке С р би је 14 : п р о т и в п р ив р еде (ф а лс ифи ко в а њ е нов ц а, п р а њ е нов ц а, з ло у по т р е ба ов л а ш ће њ а у п ри в р е д и, по р е ск а у т а ја, не до зв о љ е на п р о и з в одњ а и т р г о ви на, к ри ју м ча р е њ е, п р о у з р о ко в а њ е с т е ча ја и тд.) и к риви чна де л а про тив слу жбе не ду жно сти (зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја, кр ше ње за ко - на од с т р а не с у д и је, ја в ног т у ж и о ца и њ е г о в ог з а ме н и к а, не на мен ско ко риш ће њ е бу џе т ск и х с р ед с т а в а, п р от и вз акон ит а исп лат а и нап лат а, п р о невера, при ма ње и да ва ње ми та итд.), кри вич на де ла про тив прав ног со бра ћа ја (фалси фи ков ањ е и сп р а в е, ф а л си фи ко в а њ е с л у ж б е не ис п р ав е) к а о и к р и в и чн а де ла из се та по себ них за ко на. 3. К А РА К Т Е РИ СТ И К Е П РИ ВРЕД НОГ К РИ М И Н А Л И Т Е ТА Ком плек сност, ра зно вр сност и динамич ност при вред ног кри ми на лите та на ла же по тре бу стал ног из гра ђи ва ња и уса вр ша ва ња кри ми на ли стичк и х ме т о д а, п ри че м у с е мо р а в о д и т и р а ч у н а о мо г ућ но с т и м а ко ри ш ће њ а до с т и г н у ћ а п ри р од н и х, т ех н и ч к и х и д ру ш т в е н и х на у к а, ч и ја п ри ме на и ма пос е ба н зн а ч ај у о б е з б е ђив ању м ат ерија лн и х и л и чн и х док а з а у пос т у пк у разја шња ва ња и доказивања појединих кривич них де ла из обла сти при вредног к ри м и на л и т е т а. При в р едн и к рим инал ит е т к ар а кт ерише и зуз е тна п р омењив о с т о бл ик а ис по ља ва ња, што је и ра зумљиво ако се зна ње го ва усло вље ност но во на стал и м д руш т в ено - еко ном ск и м и по л и т и ч к и м од но си ма ко ји г е не ри ш у ус ло в е за про ме не и по ја ву но вих по јав них об ли ка. Стим у ве зи тре ба ис та ћи, про - 13 Ми лан Ми лу ти но вић, Кри ми на ли тет као дру штве на по ја ва, Са вре ме на ад ми ни - с т р а ц и ја, Б е о г р а д 1957, До кра ја кри вич ни за ко ник се за сни вао на ста ром ју го сло вен ском са ве зном к риви ч ном з а ко н и к у и К ри ви ч ном з а ко н и к у Ре п у б л и ке С р би је. О к ви р је п р е р а ђ е н по че т ком са уво ђе њем но вог Кри вич ног за ко ни ка. 573

6 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) мене у економск им и пол ит и чк и м системима, које условљавају настанак нови х по ја в н и х о б л и к а п ри в р ед ног к ри м ин ал и т е т а, н и с у о б у х в а ће н и с а д р ж а јем де фи н и ц и је и з п р е т ход ног пе ри о да је р н и с у по с т о ја л и и л и к в а л и фи ко в а н и к а о д ру ш т в е но опасна дела, т ј, н ис у з ако ном бил и п р оп ис ан и к а о к риви чно де ло. Ми шље ње ве ћи не аутора је да у нај зна чај ни је ка рак те ри сти ке прив р ед ног к ри м и на л и т е т а спа да ју с ле де ће к а р а к т е ри с т и ке: спо с о б но с т п ри л а г о ђа в а њ а но ви м д ру ш т в е но - еко ном ск и м од но си ма и по зи тив ноправ ним про писи ма ко ји ре гу ли шу област при вред ног по - с ло в а њ а ; п ри к ри в е но с т и кон сп и р а т и в но с т и з в р ше њ а к ри ви ч н и х де л а п ри в р едног к ри м и на л и т е т а, из у зет но ви со ка там на број ка ; 15 сло же нос т и ра з л и ч и тос т, те д и на м и ч нос т, од но сно ск лонос т п роменама прав них про пи са ко ји ре гу ли шу област при вред ног по сло ва ња; спе ци фич на свој ства из вр ши ла ца кри вич них де ла при вред ног кри мина л и т е т а у к љу ч у ју ћ и свој с т в а к ара к т ерис т и чна з а к рим инал ит е т б елог око врат ни ка као и ко ри сто љу бље као мо тив; и з в р ш и о ц и к ри ви ч н и х дела с у најчеш ће с л уж б ена и л и одг ов орна л ица у при вред ном и фи нан сиј ском по сло ва њу За јед нич ко за де ла при вред ног кри ми на ли те та је да се вр ше у свим грана ма п ри в р е де и в а н п ри в р ед н и м де л ат но с т и ма, и з ко ри с т о љу бљ а, ег о и зма или не са ве сног вр ше ња слу жбе не ду жно сти, али је најчешћи мотив корис т о љу бљ е, од но сно п р о т и в п р а в но с т и ца њ е до би т и СТА ЊЕ И ДИ НА МИ КА ПРИ ВРЕД НОГ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА У СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ У настоја њу да уста но ви мо ка кве су од ли ке са вре ме ног при вред ног крим и на л и т е т а, а на л и зи р а л и смо по дат ке о с т а њу п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а у Ре п у бл и ц и Ср би ји з а пе ри од од до г о д и не, који су п убл иков ан и у го ди шњим статистичким извештајима Министарства унутрашњих посло - ва Ре пу бли ке Ср би је о при ја вље ним кри вич ним де ли ма Там на број ка пред ста вља раз ли ку из ме ђу ствар но из вр ше ног и зва нич но еви ден ти раног к ри м и н а л и т ет а. У к рим ин ал ис т иц и, т а мн а б р ој к а о зн а ч а в а не по зн а т и, т ј.не о т к ри в е н и к ри м и на л и т е т. Про це не т а м не број ке се нај че ш ће к ре ћу и з ме ђу 5 и 20. Ва ж но је на по ме н у т и, да т а м на број ка н и је ис т о ш т о и сива бројка к рим ина л и т е т а ко ја п ред с т а в ља све о бу х ва т а н број п ри ја в ље н и х к ри ви ч н и х де ла ко ја касн ије н ису расве тље на, т ј. н и је у т вр ђен њи хов по ч и н и ла ц, О п ш и р н и је ви де т и: Д р а г а н Ц в е т ко ви ћ, Ди з а ј н и ра ње п о ка з а т е ља е ко н ом с ке е ф и ка с н о с т и неп ро фи т ни х ор га ни за ци ја са п о себ ни м освр том на с у зби ја ње ула га ња не за ко ни то с те че ни х при хо да, (док тор ска ди сер та ци ја), Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи тет Но ви Сад, 2013, По ред по ли циј ске еви ден ци је ста ти сти ке о кри ми на ли те ту по сто је и еви ден ци је туж и ла ш т ва и су да. Ра д и се о с та т и с т и ч к и м еви ден ц и ја ма ко је во де зва н и ч н и ор га н и за д у же н и

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 Н а под ру ч ју Ре п у бл и ке Ср би је у в р е мен ском пе ри о д у од до годи не од стра не по ли ци је регистровано је укуп но кри вич них де - ла. Тач ни је, про сеч но го ди шње ,8 од но сно сва ки дан по 280,33 или на сва ки сат по 11,68 кри вич на де ла. Та бе ла 1. Оби м п р и ја в ље н и х к р и в ич н и х де ла п р и в ред ног к р и м и на л и т е т а у Ср би ји у пе ри о ду Год. Укуп но КД У куп но КД при вред ног к ри м и н а л а Про цен ту ал ни удео (%) п ри в р ед ног к ри м и н а л а у укуп ном , , , , , , , , , ,29 Ка да је у пи та њу обим при вред ног кри ми на ли те та на те ри то ри ји Ре публ и ке Ср би је и њ ег ов о р ел ат и вно у чеш ће у у к у пној маси к рим инал ит ет а, гор ња та бе ла ука зу је да је на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је у вре мен ском пери о ду од до го ди не од стра не по ли ци је при ја вље но укуп но кри вич них де ла. Про сеч но го ди шње 9.489,4 од но сно сва ки дан по 26 кривич на де ла. Ни у јед ној го ди ни уче шће кри вич них де ла при вред ног кри минал ит ет а у у к у пној маси п ријав љ ен и х к риви ч н и х де ла н и је п р е ла зи ло 11%. То ком г о д и не у о бл а с т и п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а, о т к ри в е но је и на д ле ж н и м т у ж и л а ш т ви ма п ри ја в љ е но к ри ви ч н и х де л а. Ви си на штете причињене извршењем ових кривичних де ла из но си око 66 ми ли јар - д и д и на ра а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 6 4 м ил и јард и д инара. Међу к ри ви ч н и м де л и ма п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а п р е о в л а ђу ју к ри ви ч на де л а з ло у пот р еба с л уж б е ног по ло ж а ја (1.943), фа л си фи ко в ањ е с л уж б ене исп рав е (1.459), п ревара у п ривредном пословању (985), и п ро не ве ра (510). Кри ви ч н и м п ри ја в а ма ко је с у под не т е на д ле ж н и м т у ж и л а ш т ви ма, о б у х в а ће на с у за ње го ву кон тро лу пра во суд не ста ти сти ке. По дат ке о кри ми на ли те ту пу но лет них и ма ло - л е т н и х л и ц а о б ја в љу је и Ре п у б л и чк и з ав од з а с т ат ис т и к у у г о д и ш њи м б и л т е н и м а, у ко ји м а се да ју ста ти стич ки по да ци о бро ју при ја вље них, оп ту же них и осу ђе них ли ца. 575

8 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) ли ца, због основане сумње да су починила кри вич на де ла при вред ног кри мина л и т е т а. У го ди ни на под руч ју Ср би је у обла сти при вред ног кри ми на лит е т а о т к ри ве но је и на длеж н и м т уж илаш т ви ма п ри ја в ље но к ри ви ч н и х де ла. Што у односу на претходну годину значи повећање откривања кривичних дела при вредног криминалитета за 2%. Висина штете причињене извр - ше њ ем ови х к риви чн и х дела и зноси око 24 м и л и јар д и д и на ра а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 20 м и л и јар д и д и на ра. Ме ђу ови м к риви чн и м дел има преовлађују кривична дела злоупотреба слу жбе ног по ло жа ја (2.214), фал сифи ко ва ње сл у жбе не ис п ра ве (1.630), п ре ва ра у п ри вредном пословању (1.290), про невера (391). Кривичним пријавама ко је су под не те над ле жним ту жи ла - штви ма, об у хва ће но је ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де л а п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. То ком г о д и не у к у п но је о т к ри в е но и на д ле ж н и м т у ж и л а ш т ви ма п ријав љено к риви чн и х дела, тако да п ри вред н и к ри м и на л и т е т бе ле ж и сма ње ње за 1,9% у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на ште те при чи ње не и з в р ше њ ем ови х к ри ви ч н и х де л а и з но си око 28 м и л и ја р д и д и на р а а п ри ба - в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 22 м и л и ја р д и д и на р а. Ме ђу ови м к ри ви ч н и м дел има п р е о в лађују к риви чна дела з лоупо т р е ба сл у ж б е ног по ло ж а ја (2.76 4), фа л си фиков а њ е с л у ж б е не ис п ра ве (1.879), п р е в а ра у п рив р едном пос лов ању (1.398), п р о не в е р а (413), з ло у по т р е б а ов л а ш ће њ а у п ри в р е д и (305), ко ја по св о јој д ру ш т в е ној опа сно с т и п р ед с т а в љ а ју т е ж а к ри ви ч на де л а п ри в р ед ног кри ми на ли те та. Кри вич ним пријавама које су поднете надлежним тужилаштви ма, об у хва ће на су укуп но ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла к ри ви ч на де л а п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. У г о д и н и на под ру ч ју Ср би је, п ри в р ед н и к ри м и на л и т е т б е ле ж и повећање за 4% у односу на претходну го ди ну. На и ме, у овој го ди ни, от криве но је и над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но кри вич них де ла. Виси на ш т е т е п ри ч и њ е не и з в р ше њ ем ови х к ри ви ч н и х де л а и з но си око 15 м и- л и ја р д и д и на р а а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 14 м и л и ја р д и д и на р а. Ме ђу овим кри вич ним де ли ма пре о вла ђу ју кри вич на де ла зло у по тре ба служ б е ног поло ж а ја (2.580), фа л си фи ко в а њ е с л у ж б е не исп р ав е (1.998), п р ев ар а у п ри в р ед ном по с ло в а њу (1.419), п р о не в е р а (422), ко ја по св о јој д ру ш т в е ној оп а сно с т и п р ед с т а в љ а ју т е ж а к ри ви ч н а де л а п ри в р ед ног к ри м и н а л и т е т а. По себ но су ос т ва ре н и до бри ре зул т а т и на су зби ја њу сви х об л и ка ко ру п ц и је и зло у по тре ба у бан кар ском по сло ва њу. Кри вич ним при ја ва ма ко је су под не - те над ле жним ту жи ла штви ма, об у хва ће на су укуп но ли ца, осум њиче на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. То ком го ди не на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним тужи ла штви ма пријављено кривичних дела, тако да привредни кримина ли тет бе ле жи сма ње ње за 3,5 % у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на 576

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 ште те причињене извршењем ових кривичних де ла из но си око 22 ми ли јар - д и д и на ра а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 20 м и л и јар д и д и на ра. Ме ђу о в и м к р ив и чн и м д ел им а п р еов л ађ уј у з л о у п о т р е б а с л у ж б е н о г п о л о ж а ј а (2.783), за тим фал си фи ко вање службене испра ве (1.938), пре ва ра у при вредном по с ло в ању (1.014), п р онев ер а (425), з лоупо т р е ба ов ла ш ће њ а у п ри в р е д и (413) и д р, ко ја по св ојој д руш т в еној опаснос т и п р едс т ав љ ају т еж а к риви ч на дела п ри в р ед ног к рим и на л ит ет а. На длеж н и м т у ж и ла ш т ви ма п ри ја в љ е но је ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри мина л и т е т а. У г о д и н и н а под ру ч ју С рбије п рив р едн и к рим ин ал ит е т б ележ и сма ње ње за 7,4% у од но су на прет ход ну го ди ну. На и ме, от кри ве но је и надле ж н и м т уж ил а ш т вим а п ријав љ ено к ри ви ч н и х де л а. Ви си н а ш т е т е п ри ч и њ е не и з в р ше њ е м ови х к риви чн и х дел а у однос у п р е тходн у г од ин у бе ле жи зна ча јан раст и из но си око 55 ми ли јар ди ди на ра а при ба вље не имо - в и н ске ко р и с т и око 4 0 м и л и ја р д и д и н а р а. Ме ђу ов и м к р и в и ч н и м де л и м а п р е о в ла ђу ју з ло у по т р е ба сл уж б еног полож а ја (2.558), з ат и м фа лси фиков ањ е слу жбене исправе (1.870), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (991), зло у по - тре ба овла шће ња у при вре ди (448) и др, ко ја по сво јој дру штве ној опа сно сти п р ед с т а в љ а ју т е ж а к ри ви ч на де л а п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. Н а д ле ж н и м ту жи ла штви ма при ја вље но је ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кривич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. То ком го ди не на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним туж и л а ш т ви ма п ри ја в љ е но к ри ви ч н и х де л а, т а ко да п ри в р ед н и к ри м и- на ли тет бе ле жи сма ње ње за 9,3% у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на ш т е т е п ри ч и њ е не и з в р шењ е м ов и х к рив и ч н и х де л а, у од но с у не с а мо н а прет ход ну го ди ну већ и у од но су на све по сма тра не го ди не, бе ле жи зна ча јан р а с т, и и з но си око 127 м и л и ја р д и д и на р а а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 250 м и л и ја р д и д и на р а. Ме ђу ови м к ри ви ч н и м де л и ма п р е о в л а ђу ју з ло - у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (2.284), за тим фал си фи ко ва ње слу жбе не ис - пра ве (1.640), превара у привредном пословању (862), зло у потреба овла шће - ња у при вре ди (531) и др, ко ја по сво јој дру штве ној опа сно сти пред ста вља ју те жа кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штвима при ја вље но је ли ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. У го ди ни на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним ту жи ла - ш т ви ма п ри ја в љ е но 7421 к ри ви ч н и х де ла, т а ко да п ри в р ед н и к ри м инал ит е т бе ле жи сма ње ње за 15,3 % у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла из но си око 127 ми ли јар ди дина ра а п ри ба в ље не и мо ви нске корис т и око 125 м ил ијар д и д ина ра. Међу ови м к ри ви ч н и м де л и м а п р е о в л а ђу ју з ло у по т р е б а с л у ж б е ног по ло ж а ја (1. 268), з а т и м ф а л с и ф и к о в а њ е с л уж б ен е и сп р ав е ( ), з л о уп о т р еб а п ол ож ај а 577

10 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) од г о в о р ног л иц а 17 (835), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (656), и др, ко ја по сво јој дру штве ној опа сности представља ју те жа кри вич на де ла при вредног к ри м и на л и т е т а. Н а д ле ж н и м т у ж и л а ш т ви ма п ри ја в љ е но је л и ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. То ком го ди не на под руч ју Ср би је от кри ве но је и над ле жним туж и л а ш т ви ма п ри ја в љ е но к ри ви ч н и х де л а, т а ко да п ри в р ед н и к ри м и- на ли тет бе ле жи по ве ћа ње за 5,6 % у од но су на прет ход ну го ди ну. Ви си на ште те при чи ње не из вр ше њем ових кри вич них де ла износи око 44 милијар - д и д и на ра а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 33 м и л и јар д и д и на ра. Ме ђу ов и м к р и в и ч н и м д е л и м а п р еов л ађуј у ф а лс иф иков ањ е с л уж б ен е и сп р ав е (1. 281), з а т и м з ло у по т р е б а по ло ж а ја од г о в о р ног л и ц а (1.054), з лоупот р еб а с л у ж б е ног по ло ж а ја (70 9), п р е в а р а у п ри в р ед ном по с ло в а њу (582) и д р, ко ја по сво јој дру штве ној опа сности представља ју те жа кри вич на де ла при вредног к ри м и на л и т е т а. Н а д ле ж н и м т у ж и л а ш т ви ма п ри ја в љ е но је л и ца, осум њи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. У го ди ни, при вред ни кри ми на ли тет бе ле жи раст за 4,3 % у од но су на прет ход ну го ди ну. На под руч ју Ср би је укуп но је от кри ве но је и над ле - жним ту жи ла штвима пријављено кривичних дела из области привредног к ри м и на л и т е т а. Ви си на ш т е т е п ри ч и њ е не и з в р ше њ ем ови х к ри ви ч н и х де л а и з но си око 62 м и л и ја р д и д и на р а а п ри ба в љ е не и мо ви н ске ко ри с т и око 34 м и л и ја р д и д и на р а. И у г о д и н и, нај з а с т у п љ е н и ја к ри ви ч на де л а и з о бл ас т и п ри в р едног к рим ин ал ит ет а с у фа л си фи ко в а њ е с л у ж б е не ис п р а в е (1.171), за тим зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца (906 ), злоупотреба службе ног по ло жа ја (834), пре ва ра у при вред ном по сло ва њу (576) и др, ко ја по св о јој д ру ш т в е ној опа сно с т и п р ед с т а в љ а ју т е ж а к ри ви ч на де л а п ри в р ед ног кри ми на ли те та. Над ле жним ту жи ла штви ма при ја вље но је ли ца, осумњи че на да су из вр ши ла кри вич на де ла при вред ног кри ми на ли те та. У по сма тра ном пе ри о ду ( ) нај ма њи број кри вич них де ла за бе ле жен је го ди не (97.015) а нај ве ћи го ди не ( ). У ана лизир аном пе риод у у однос у н а у к уп а н б р ој р ег ис т р ов ан и х к риви чн и х дел а ( кри вич них де ла) удео кри вич них де ла из обла сти при вред ног кри ми на ли те про сеч но се кре тао 9,1%. Из да тих та бе ла мо же се ви де ти да у пе ри о ду од до го ди не ни су за бе ле жене значајне варијације броја от кри ве них кри вич них де ла прив р ед ног к р и м и н а л и т е т а. У п е р и о д у од д о г о д и н е п р и м е т а н је опа да ју ћи тренд бро ја от кри ве них кри вич них де ла из ове обла сти кри ми- 17 И з м е н а м а К р и в и ч н о г з а ко н и к а ко је с у с т у п и л е н а с н а г у г о д и н е д о ш л о је до из ме не та ко што је ра ни ји члан 234 не са ве стан рад у при вред ном по сло ва њу, про ме њен у ч ла н 234 з ло у по т р е ба по ло ж а ја од г о в о р ог л и ца. Овај члан од но си се за од го вор на ли ца из при вре де, при ват на пред у зе ћа и ак ци о нар ска дру штва ко ја од го ва ра ју по по ме ну том криви ч ном де л у а ко с у п р о т и в п р а в н и м делов ањ е м п риб авил и п р от и вп р а вн у и мови нск у корис т. 578

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 на ли те та, а од го ди не до ла зи до не знат ног по ве ћа ња. По ред опи са них тен ден ци ја ко је се ла ко уо ча ва ју у да тим та бе ла ма, у истим се ја сно мо же уо чи ти и то да је нај ма њи број от кри ве них кри вич них де ла из обла сти прив р ед н о г к р и м и н а л и т е т а у п ос м ат р ан ом п ер иод у, з аб ел еже н г о д и н е (7.421) док је нај ве ћи за бе ле жен у го ди ни (10.889). Из во ђе ње објек тив них за кљу ча ка о трен ду кри ми на ли те та у јед ној др жави за х т е ва и а нал и зу ње не с т ру к т у ре, т ач н и је а на л и зу п роцент уа лног у че ш ћа најт еж и х к риви ч н и х де ла у у к у п ном к ри м и на л и т е т у. Ка да је реч о с т ру к т у ри о т к р ив ен и х и п р и ја в љ е н и х к р и в и ч н и х д е л а п р и в р ед ног к р и м и н а л и т е т а, по да ц и у да т ој т аб ел и, пок аз ују да к риви чно дело з ло упот р еба с л уж б еног по ло жа ја из чла на 359 КЗ РС до ми ни ра у струк ту ри кри вич них де ла привред ног кри ми на ли те та у Ре пу бли ци Ср би ји од до го ди не. Нај мањи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен је го ди не а нај ве ћи Криви ч но де ло З ло у по т р е ба с л у ж б е ног по ло ж а ја ч и н и 18,1% од у к у п ног б р о ја п ријав љ ен и х к ри ви ч н и х де л а п ри в р ед ног к ри м и н а л и т ет а у г од ин и, 20,7% у го ди ни, 26,3% у го ди ни, 23,7% у го ди ни, 26,6% у го ди ни, 26,4% у го ди ни, 26 % у го ди ни, 17,1% у го ди ни, 9,1% у го ди ни и 10 % у го ди ни, да кле 20,4 % у про се ку за по мен у т и пе ри од. Сле де ће к ри ви ч но де ло по з а с т у п љ е но с т и је фа л си фи ков ањ е с л уж б ене ис пра ве (члан 357. КЗ РС) ко је чи ни 13,9% од укуп ног бро ја при ја вље них к ри ви ч н и х де л а п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а у г о д и н и, 15, 2% у , 18,1% у 2008.г., 18,3% у 2009.г., 18,5% у г., 19,3% у 2011.г., 18,7% у 2012.г., 14,6% у 2013.г.,16,3% у 2014.г. и 14,3% у 2015.го ди ни. У про се ку око 16,2% од у к у п ног б р о ја п ри ја в љ е н и х к риви чн и х дел а п рив р едног к рим ин ал ит ет а у по см ат р аном пет ог од иш њ е м период у. Н ајм ањи б р ој ов ог к риви чног дел а за бе ле жен је го ди не а нај ве ћи Ово кри вич но де ло у и г о д и н и је н ај з а с т у п љ е н и је од у к у п ног б р о ја п ри ја в љ ен и х к риви чн и х дел а п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а. К ри ви ч но де ло п р е в а р а (члан 208. КЗРС) чи ни 9,4% од укуп ног бро ја п ријав љ ен и х к ри ви ч н и х де л а п ри в р ед ног к ри м и н а л и т ет а у г од ин и, 12,0% у 2007., 13,3% у 2008.г., 13,0% у 2009.г., 9,7% у го ди ни, 10,2% у 2011.г., 9,8% у 2012., 8,8% у 2013.г., 7,4% 2014.г. и 7,1% у г. у про се ку око 10% у од но су на уку пан број при ја вље них кри вич них де ла при вред ног крим и на л и т е т а. Н ај ма њи б р ој ов ог к ри ви ч ног де л а з а б е ле жен је г о д и не а нај ве ћи го ди не. Кри вич но де ло про не ве ра (члан 364. КЗРС) у струк ту ри от кри ве ног и п ри ја в љ е ног п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а ч и н и ч и н и 4, 5% од у к у п ног б р о ја п ријав љ ен и х к ри ви ч н и х де л а п ри в р ед ног к ри м и н а л и т ет а у г од ин и, 3,6% у 2007., 3,9% у г., 3,9% у г., 4,1% у го ди ни, 4,1% у го ди ни, 4,7% у го ди ни, 6% у го ди ни, 4,3% у го ди ни, 4,2% у 579

12 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) го ди ни, у про се ку око 4,5% у од но су на уку пан број при ја вље них криви ч н и х де ла п ри в р ед ног к рим инал ит ет а. Најмањи бр ој овог к риви чног дела за бе ле жен је го ди не а нај ве ћи Оно што је ви дљи во из пре зен ти ра них по да та ка је сте да се са уво ђе њем но в ог к ри ви ч ног де л а з ло у по т р е б а по ло ж а ја од г о в о р ног л и ц а (ч л а н 234 КЗ) 18 у ме с т о к ри ви ч ног де л а не с а в е с т а н р а д у п рив р едном пос лов а њу, 19 бе ле жи опа да ју ћи тренд за сту пље но сти кри вич ног де ла злоупoтреба службе ног по ло жа ја ( 359 КЗ). На ве де на кри вич на де ла у струк ту ри от кри ве ног и при ја вље ног при вредног к ри м и на л и т е т а з а у зи ма ју око 6 0%. Ме ђу т и м, и ма ју ћ и у ви д у по зна т е и посто јеће кри ми но ге не фак то ре при вред ног кри ми на ли те та, са ве ли ким сте пеном вероватно ће мо же се прет по ста ви ти да струк ту ра кри вич них де ла при вредног кри ми на ли те та, ко ја су у сфе ри там не број ке из гле да знат но дру га чи је. По ред по ме н у т и х к ри ви ч н и х де ла ко мен т ар за сл у ж у је и к ри ви ч но де ло зло у по тре бе овла шће ња у при вре ди, ко је у струк ту ри от кри ве ног и при ја вље - ног при вред ног кри ми на ли те та за у зи ма не што зна чај ни је ме сто. Про цен туа л но ов о к ри ви ч но де ло у пе т о г о г о д и ш њ ем пе ри о д у у че с т ву је п р о с еч но с а 3% у уку ном броју откривених кривичних дела привредног криминалитета. Та б е ла 2. Број под не тих КП, при ја вље них ли ца, из нос имо вин ске ште те и приба в ље н а и м о в и нс ка кор и с т о бухв аћен а к р ив ичн и м п р и јв ам а и з о бл ас т и п р ив ре дн ог кри ми на ли те та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од до Год. Број к ри ви ч н и х п ри ја в а Број п ри ја в љ е н и х л и ц а И зно с и мо ви н ске ште те (д и н а р а) Из нос имо вин ске ко ри с т и (д и н а р а) ,748 6,292 54,189, ,743, ,384 5, ,522, ,689, ,909 5, ,794, ,141, ,324 5,122 43,869, ,330, ,507 5,355 61,888, ,923, Н а к оји н а ч и н ј е р а з г р а н и ч е н а з л о у п о т р е б а с л у ж б е н о г п о л ож ај а од з л оуп от р еб е по ло жа ја од го вор ног ли ца од но сно раздваја се кривична одговорност службених и одговор - них ли ца) 19 З а кон о и з ме н а м а и до п у н а м а К ри ви ч ног з а ко н и к а, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 121/12, 112, став 5.

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 Та бе ла 3. С т р у к т у р а о д р е ђ е н и х К Д п р и в р е д н о г к р и м и н а л и т е т а 20 Год. Укуп но КД п ри в р ед ног к ри м и н а л а п п И нд ик ат и в но је д а у ов ом по с м а т р а ном пе р и о д у у че ш ћ е к р и в и ч н и х де ла при ма ње и да ва ње ми та у струк ту ри при ја вље них кри вич них де ла прив р ед ног к ри м и на л и т е т а у з бл а г е о сц и л а ц и је, б е ле же св ој ма к си м у м у го ди ни али ипак не до вољ но да би за у зе ли не ко зна чај ни је ме сто у укуп ној струк ту ри от кри ве них кри вич них де ла при вред ног криминалитета. Кривич но де ло при ма ња ми та у струк ту ри при ја вље них кри вич них де ла прив р едног к рим инал ит ет а з аузима мањ е од 2% од у к у пног бр оја п ријав љ ен и х крич них де ла. Нај ма њи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен је го ди не а највећ и г о д и не. Са да ва њем м и т а си т у а ц и ја је сл и чна сит уац ија. Ст и м што је нај ма њи број овог кри вич ног де ла за бе ле жен у го ди не а нај ве ћи го ди не. З а ов ај пе ри од к а р а к т е ри с т и ч но је по ја в а к ри ви ч ног де л а п р а њ е нов ца у ок ви ру п ри в р ед ног к ри м инал ит ет а, које је к а о к риви чно дело п р едвиђено Кри вич ним за ко ни ком ( 231 КЗРС) тек од го ди не. Пре ма кри вич ном з а кон ик у РС и зв р ш и ла ц к ри ви ч ног де ла п ра њ а нов ца може бит и св ако л ице (и од го вор но ли це у прав ном ли цу уко ли ко је зна ло, од но сно мо гло и би ло 20 Д а н а г од ин е ус в оје н је н ов и К р ив и чн и з акон и к Реп уб л ик е С рб ије, п о ко ме су про ме ње ни чла но ви истог за ко на, али ве ћи ном у ну ме ро ло шком сми слу про ме не чла но ва истог, па је та ко до са да кри вич но де ло Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја би ло ре гули са но чла ном 242 КЗРС, а по но вом за ко ну, чла ном 359 КЗРС и др. Тре ба још на по ме ну ти да се са др жи на го ре на ве де них кри вич них де ла ни је про ме ну ла. 581

14 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) ду жно да зна да но вац или имо ви на пред ста вља ју при ход сте чен кри вич ним де лом) ко је из вр ши кон вер зи ју или пре нос имо ви не са зна њем да она по тиче од кри вич ног де ла, или стек не, др жи или ко ри сти имо ви не са зна њем у тре нут ку при је ма да та имо ви на по ти че од кри вич ног де ла. 21 Реч је о де латн о с т и ко ја п р ед с т а в љ а с у бв е рз и вн и е л е м е н а т у г р о ж а в а њ а с в а ке л е г а л н е е кон ом ије а т и м е и с а мог с и с т е м а п р и в р ед но ф и н а нс и јс ког пос л ов ањ а. 22 По да ци из та бе ле 3. ука зу ју да је број от кри ве них кри вич них де ла пра ње новц а р ас т а о и з г о д и не у г о д и н у, с а о с е т н и м о сц и л а ц и ја м а. Н ај м а њи б р ој овог кри вич ног де ла за бе ле жен го ди не а нај ве ћи го ди не. А на л и з а по да т а к а п ри к а з а н и х у т а б е л и 2 ко ји с е од но с е на и мо ви н ск у ште ту и имо винску корист настале односно при ба вље не кри ми нал ним радња ма, из вр ше њем кри вич них де ла у пе ри о ду од пет го ди на по чев од до 2015.го ди не, по ка за ла је да је у ана ли зи ра ном пе ри о ду укуп на ште та нас т ал а и зв ршењ ем ови х к ри ви ч н и х де л а и з но си л а око 550 м и л и ја р д и д и на р а и л и п росечно око 55 м и л и јар д и. Нај ма ња ш т е т а на с т а ла вршењем к риви чн и х де ла при вред ног кри ми на ли те та је ре ги стро ва на године (око 15 милијар ди ди на ра), а нај ве ћа го ди не (око 126,8 ми ли јар ди ди на ра). Слич на су ту а ци ја је и са трен дом имо вин ске ко ри сти при ба вље не из - вр ше њем кри вич них де ла при вред ног кри ми на ли те та у посматраном перио д у. Н а и ме, у к у п на ко рис т п ри ба в љ е на и з в р ше њ ем ови х к ри ви ч н и х де л а у а на л и зи р а ном пе ри од, би л а је око 620 м и л и ја р д и д и н а р а и л и п р о с еч но око 62 м и л и ја р д и д ин ар а. Н ајм ањ а и м ов и нс к а ко р и с т п р и б а в љ е н а в р ш е њ е м к ри ви ч н и х дела п рив р едног к рим инал ит ет а је з аб ележена г од ине (око 14 ми ли јар ди ди на ра), а нај ве ћа го ди не (око 251 ми ли јар ди ди на ра) ЗА К ЉУ Ч Н А РАЗ М А Т РА ЊА A на л и з а је и з в р ше на на о сно ву р а с по ло ж и ви х с т а т и с т и ч к и х по да т а к а, ко ји, у з св а, у на у ц и по зна т а ог р а н и че њ а и не до с т ат ке, и па к п р ед с т а в љ а ју не з а мен љи в и з в о р по да т а к а о о т к ри в е ном к ри м и на л и т е т у. Ге не р а л но, а на - л и з а је по к а з а ла да у с т ру кт ури о тк рив ен и х и п ри ј в а љ е н и х к ри ви ч н и х де ла и з о бл а с т и п ри в р ед ног к ри м и н а л и т е т а н ај в е ће п р о цен т у а л но у че ш ће и м а са мо не ко ли ко кри вич них де ла. У пи та њу су од ре ђе на кри вич на де ла из криви ч ног з а ко на Ре п у бл и ке Ср би је и т о, п р о т и в п ри в р е де: з ло у по т р е ба по ло - ж а ја одг ов о рног л иц а, з лоупот р еб а ов л а ш ћ е њ а у п р и в р е д и, не д о з в о љ е н а тр го ви на ; про тив имо ви не: пре ва ра ; и про тив слу жбе не ду жно сти: зло у по - 21 Та т ја н а Лук и ћ Б о р б а п р о т и в п р а њ а н о вц а у Реп уб л иц и С рб ији, З б о рн и к р ад ов а Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 2/2010, М и л о Б о ш ко в и ћ П р а њ е н о в ц а к а о к р и м и н о л о ш к и и к р и в и ч н о п р а в н и п р о б л е м, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2007, 192.

15 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 т р е ба с л у ж б е ног по ло ж а ја, ф а л си фи ко в а њ е с л у ж б е не ис п р а в е, п р о не в е р а. Оно што је ви дљи во из пре зен ти ра них по да та ка је сте да се од го ди не с а у в о ђе њ ем но в ог к ри ви чног дела з лоупо т р е ба по ло ж а ја од г о в ор ног л и ца (члан 234 КЗ) уме сто кри вич ног де ла не са ве стан рад у при вред ном по слов а њу, (н а ко ји н а ч и н је р а з г р а н и че н а з ло у по т р е б а с л у ж б е ног по ло ж а ја од з ло у по т р е б е по ло ж а ја од г о в о р ног л и ца од но сно р а зд в oјена к ри ви ч на од г о - вор ност слу жбе них и од го вор них ли ца), бе ле жи зна ча јан опа да ју ћи тренд за с т у п ље но с т и к ри ви ч ног де ла з лоу пo т реба сл у жбе ног по ло жа ја (ч л. 359 КЗ) у з ис т о в р е ме н и р а с т з а с т у п љ е но с т и к ри ви ч ног де л а з ло у по т р е ба по ло ж а ја од го вор ног ли ца ( 234 КЗ). Ово ме т реба додат и подата к да н ису у довољној мери о тк ривен и најтеж и об л и ц и к ри м и на л и т е т а п ре сви х к ри ви ч на де ла са ко ру п т и в н и м еле мен т и ма (примање мита, да ва ње ми та и др.). Ту чи ње ни цу пре по знало је и Министар - с т в о у н ут р аш њи х пос лов а означ и вш и б орбу п р от и в сви х о б л ик а ко ру пц ије као је дан од при о ри те та у свом ра ду. На крају, несумњиво je извршено знатно више кривичних дела из облас т и п ри в р ед ног к ри м и на л и т е т а не г о ш т о т о по к а з у ју п р е з ен т и р а н и по да ц и с о б зи р ом на ла т ен т н у п ри к ри в е но с т ов ог ви да к ри м инал ит ет а. Могло би се чак ре ћи да по ме ну ти по да ци ви ше од ра жа ва ју ак тив ност ор га на от кри вања, пр вен ствено полиције, него реално стање у обла сти при вред ног кри мина л и т е т а. 583

16 Др Дра ган М. Цвет ко вић; Зо ран Ж. Јо ва но вић; Да вор Р. Бе шић, Привредни... (стр ) Dra gan M. Cvet ko vić, Ph.D. Po li ce De part ment of the City of Bel gra de c ve t k o v ic d ra ga mt s.r s Zo ran Ž. Jo va no vić Tec hni cal school Bel gra de zo Da vor R. Be šić Po li ce De part ment of the City of Bel gra de d a v or b e h ot m a il.c o m Eco no mic Cri me in Ser bia in the Pe riod from 2006 to 2015 Ab s t r a c t: Eco no mic cri me is un do ub tedly one of the most ac tual pro blems of our day, which as a spe cial form of cri me in cre a singly un der mi nes the smo oth f u n c t i o ning of th e e c on o my, b u t also c ause s c onsid erable m ater i al d am age t o th e com pany. Da ta on eco no mic cri mes, and espe ci ally the ma te rial con se qu en ces ca u sed by ta king in to ac co unt the dark fi gu re of this cri mi nal phe no me non, le a- ving a dis tur bing im pres sion. The con se qu en ces of eco no mic cri me on so ci ety are ma ni fold: di re ct da ma ge to b usine sse s, state b u dge t, total ind ust r ial a n d e conomic de ve lop ments and the co un try as a who le. It is the re fo re of ut most im por tan ce to lo ok at the pro per sta ti stics for this cri mi nal phe no me non, ie. the struc tu re of be ha vi or that ma ni fests it self thro ugh eco no mic cri me, fol lo wed by chan ges in its sco pe and ma ni fe sta ti ons of eco no mic cri me. In this pa per, we de fi ne the con cept and cha rac te ri stics of eco no mic cri me. We will show the par ti ci pa tion of eco nomic cri me in the mass of the en ti re cri me, dyna mics and struc tu re of eco no mic cri me. We will try to iso la te the mo ve ment and show the most com mon cri mi nal acts of eco no mic cri me in the Re pu blic of Se r bia in the pe riod year, for the sa ke of ade qu a te in vol ve ment of the com pe tent aut ho ri ti es in or der to pre vent this type of cri me. Keywords: Eco no mic cri me, con se qu en ces, dark fi gu re, cri mi nal of fen ses. Да тум при је ма ра да:

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information

СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ

СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш DOI 10.5937/kultura1339071J УДК 070.15(497.11) 2013 32.019.51:070(497.11) оригиналан научни рад СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У ДНЕВ НОЈ

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА *

МЕ КА МОЋ ВЛА ДА РА НО ВОГ ДО БА * УДК 321.7:339.97 Ори ги нал ни на уч ни рад Ве сна Стан ко вић Пеј но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град Српска политичка мисао број 3/2014. год. 21. vol. 45. стр. 111-133. МЕ КА МОЋ ВЛА

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2 NOVI SAD 2015 UDC 81 25 И з в о р н и н а у ч н и р а д М а ри н а К а т и ћ Је л и с а в е т а Ша ф р а њ П РЕ ВО

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information