МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

Size: px
Start display at page:

Download "МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ"

Transcription

1 Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]: doi: /zrpfns Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra d u mi m a il.c o m МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ С а ж е т а к: Уп р ко с н а с т о ја њу м е ђ у н а р о д н е з а је д н и ц е з а к р е и р а њ е м је дин стве них пра ви ла о од го вор но сти ва зду шног пре во зи о ца у слу ча ју повре де пут ни ка у то ку ле та или у ве зи са ле том, по је ди не не до у ми це оста ју не п ре в а з и ђе не. Мон т ре а л с ка кон в е н ц и ја и з го д и не, и а ко н а ј з н а ч а ј н и ји са вре ме ни до ку мент ме ђу на род ног ка рак те ра ко ји ре гу ли ше пи та ње на кнаде ште те пут ни ку у слу ча ју по вре де на ле ту, не пре ва зи ла зи спо р но пи тање од го в ор но с т и п ре в о з и о ц а за ме н т а л н у п о в ре д у ко ј у је п у т н и к п ре т р п е о. Ка ко се од ре д ба Кон в е н ц и је ко ја п ре д в и ђа од го в ор н о с т п ре в о з и о ц а, ка о и у п р е т х о д н и х н е ко л и ко д е ц е н и ја, фл е к с и б и л н о т у м а ч и, р е ч с у д и је у с в а ком п о је д и ном с л у ч а ју је и да ље н ај а де кв а т н и ји од го в ор н а ов о п и т а ње. Пре г лед бо га т е с уд с ке п ра к се у н а с т а в к у т е к с т а о б ја с н и ће, п ре с в е га, ра з л и ко в а ње у по и ма њу мен тал не и те ле сне по вре де од стра не су да, те ука за ти на пробле ме и не до след но сти са ко ји ма се суд су сре ће у ту ма че њу тек ста Кон венц и је. D e le ge fe r e n d a, и з р и ч и т о у к љу ч и в а њ е м е н т а л н е п о в р е д е п у т н и ка у к р у г о с н о в а о д г о в о р н о с т и п р е в о з и о ц а у т е кс т Ко н в е н ц и је, з а с и г у р н о б и до ве ло до ве ће прав не си гур но сти, као и сма ње ња бро ја суд ских спо ро ва. К љу ч н е р е ч и: в а з д у х о п л о в н и п р е в о з и л а ц, п у т н и к, м е т а л н а п о в р е д а, ште та. 1. У ВОД Н А РАЗ М А Т РА ЊА Сми сао уни фи ка ци је при ват но прав них пра ви ла из обла сти ме ђу на родног в а з д у хо п лов ног п р а в а л е ж и у по с т и з а њу у н и ф о р м но с т и у д о но ше њу суд ск и х од л у к а, бе з об зи ра на д р жа ву и з ко је по т и ч у с т ра не у спо ру, од но сно 571

2 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) на д р ж а ву с у да ко ји до но си од л у к у. С ход но к а р а к т е ру в а зд у хо п лов ног с а о б р а ћ а ја ко ји је н ај в е ћ и м де лом ме ђу н а р од н и, ов а к в е т е ж њ е с у ло г и ч не и, св а к а ко, не о п ход не. Д ру г и в а ж а н р а з лог је с т е ус т а но в љ а в а њ е о сно в а и л и м и т а од г о в о р н о с т и в а з д у ш н о г п р е в о з и о ц а у с л у ч а ј у з а х т е в а п у т н и к а з а на к на д у ш т е т е на с т а ле у ве зи са ле т ом. Ст о г а је д в а де с е т и х г о д и на п р о ш лог в е к а, усв а ја њ ем т ек с т а Ва р ш а в ске кон в ен ц и је 1, ста вљен ак це нат на зна чај ре г у л и са ња п ри ват но п ра в н и х а спе ка т а ва зд у ш не п ло ви д бе на ме ђу на род ном пла ну, ко ја је та да би ла у по во ју. 2 Ме ђу т и м, на с у п р о т у н и ф орм но с т и ко ја с е оче ки ва ла, де це ни је при ме не Кон вен ци је ре зул ти ра ле су не до след ном, фрагм е н т и р а н о м с у д с ко м п р а к с о м. С у д о в и р а з л и ч и т и х з е м а љ а н е јед н а ко б и ту ма чи ли сло во Кон вен ци је, у не та ко раз ли чи тим окол но сти ма слу ча ја. На и ме, ме ђу од ред ба ма Кон вен ци је ко је су при ву кле нај ви ше те о ријск и х, па и п р а к т и ч н и х не до у м и ца, и з д в о ји ло с е п ри зна в а њ е п р а в а п у т н и к у на на кна ду ште те у слу ча ју смр ти и те ле сне по вре де (енг. bo dily in jury). Оваква фор му ла ци ја је, сход но спе ци фич ним усло ви ма у ко ји ма се ва зду хо пловн и п р е в оз од ви ја, в е о ма бр з о к а о спо р но до не ла п и т а њ е на док на де ш т е т е з а мен тал ну по вре ду ко ју пут ник пре тр пи у то ку ле та или у ве зи са ле том. Ово пи та ње, отво ре но у ко рист оште ће ног пут ни ка, ство ри ло је прав ну не си гурно с т ко ја т р а је де це н и ја ма. К а ко Ва р ша в ск а кон в ен ц и ја н и је да л а и з ри ч и т од г о в о р, од но сно к а ко њ е н и м с т р о г и м т у ма че њ ем по в р е да з а ко ју п у т н и к у сле ду је пра во на на док на ду мо же би ти ис кљу чи во те ле сна, на ред је до шло п и т а њ е (не)п р а в ед но с т и ов а к в ог р е ше њ а. С е да м де с е т г о д и на к а сн и је, на кон ш т о в а зд у хо п лов н и с а о б р а ћ ај и и н ду стри ја по при ма ју не слу ће не раз ме ре, чла ни це ме ђу на род не за јед ни це прег о в а ра ју о усв а ја њу т ек с т а но в е кон в ен ц и је ко ја ће п и т а њ а з а ш т и т е п у т н и к а р е г у л и с а т и на с а в р е ме н и ји на ч и н ДО НО Ш Е ЊЕ И П РИ М Е Н А МОН Т РЕ А Л С К Е КОН ВЕН Ц И Ј Е Текс т новe кон вен ц и је, усво јен у Мон т ре а л у г о д и не 3, по о штрио је п ри ро д у од го вор но ст и п ре во зи о ца. Уве ден је д во сте пе н и си стем од го вор но ст и 1 C o n ve n t io n fo r t h e Un i f i c a t io n of C e r t a i n Ru le s Re l a t i n g t o I n t e r n a t i o n a l C a r r i a ge by A i r ( Wa r s aw C o n ve n t io n 19 29) Кон в е н ц и ја о о б је д и њ а в а њу и з в р ш н и х п р а в и л а з а м е ђу н а р од н и пре воз ва зду шним пу тем део прав ног по рет ка Кра ље ви не Ју го сла ви је по ста ла је ра ти фика ци јом го ди не. 2 И н т е р е с а н т а н ј е п о д а т а к д а ј е у в р е м е д о н о ш е њ а В а р ш а в с к е к о н в е н ц и ј е ј е д и н и ме ђу на род ни лет из САД-а био на ре ла ци ји Фло ри да-ку ба, док је да нас мо гу ћа ве за са тер и т о р и је СА Д- а с а с в и м д е с т и н а ц и ја м а с в е т а. M a x C h e s t e r, T h e A f t e r m a t h of t h e A i r pl a n e Ac ci d e nt: Re c o ve r y of D a m a ge s for Ps yc o lo g i c a l I n ju r i e s Ac c om p a n ie d by Phy si c a l I n ju r i e s Un d e r the War saw Con ven tion, Ma r q u e t t e L a w Re v i e w, Vo lu me 84 Fall 2000, C o n ve n t io n fo r t h e Un i f i c a t io n of C e r t a i n R u le s fo r I n t e r n a t i o n a l C a r r i a g e by A i r t h e Mo n t r e a l C o n ve n t io n, ) Ко н в е н ц и ја з а и з јед н а ч а в а њ е н е к и х п р а в и л а у м е ђу н а р од н о м

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 п ре ма ко ме до од ре ђе ног из но са ш те те ( ,0 0 спе ц и ја л н и х п ра ва ву че ња) п р е в о зи л а ц од г о в а р а по п р а ви л и ма о бјек т и в не од г о в о р но с т и з а ш т е т у, а у сл у ча ју о с т в а ри в а њ а ш т е т е п р е ко л и м и т и ра ног и з но са, к ри ви ца п р е во зи о ца с е п р е т по с т а в љ а. Ме ђу т и м, у по гле д у о сно в а од г о в о р но с т и п р ед ви ђ е но je го то во иден тич но пра ви ло као и у Вар шав ској кон вен ци ји. Као осно ви одг о в о р но с т и п р е в о зи о ца з а д р ж а не с у ис к љу ч и в о ч и њ е н и це см р т и и т е ле сне по в р е де п у т н и к а. Члан 17 став 1 Мон тре ал ске кон вен ци је гла си: Пр е в о зи л а ц је од г о в о р а н з а п р е т р п љ е н у ш т е т у у с л у ч а ју см р т и и л и те ле сне по вре де пут ни ка, ис кљу чи во под усло вом да се не сре ћа ко ја је проу з р о ко в а л а см р т и л и по в р е д у до г о д и л а у в а зд у хо п ло ву и л и т о ком би ло ко је рад ње укр ца ја или ис кр ца ја. 4 На и ме, по зна то је да су се у то ку пре го во ра ко ји су прет хо ди ли усва јању тек ста кон вен ци је у Мон тре а лу, ја ви ле раз ли чи те стру је. Јед на, ра ди кална, где су зе мље бу ду ће чла ни це под ра зу ме ва ле да се те ле сна по вре да тум а ч и с т ри к т но, к а о ви д љи в а (с у п р о т н а мен т а л ној не ви д љи в ој ), з а т и м јед на флек си бил на, ко ја је у при ме ни чла на 17 из јед на чи ла те ле сну и ментал ну по вре ду, и јед на ко ја ми ри два опреч на ста ва, пре ма ко јој тер мин те ле сна по вре да об у хва та и ду шев не по вре де али са мо уко ли ко су по сле диц а т е ле сн и х. 5 А р г у ме н т и п р о т и в у в о ђ е њ а ме н т а л не по в р е де к а о з а с е б ног о сно в а од г о в о р но с т и п р е в о зи о ца ба зи р а л и с у с е на п р о бле м у си м у л и р а њ а мен тал не по вре де, од но сно ла жних зах те ва ту жи ла ца и про бле ма ти ке до кази в а њ а спо р ног п и т а њ а. С а д ру г е с т р а не, а р г у мен т и ко ји с у и ш л и у п ри лог у во ђе њу мен т а л не по в р е де у т екс т Кон вен ц и је би л и су з а сно в а н и на т в рд њи да упра во фор му ла ци ја те ле сна по вре да ви ше раз је ди њу је не го што прива зду шном пре во зу део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је по ста ла је до но ше њем За ко на о по твр ђи ва њу кон вен ци је о об је ди ња ва њу из ве сних пра ви ла за ме ђу на род ни пре воз ва здушним пу тем ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 38/2009). 4 Ч л а н 17 В а р ш а в с ке ко н в е н ц и је с а д р ж и г о т о в о и д е н т и ч н о п р а в и л о, с а н е ш т о ш и р и м од ре ђе њем у ви ду ра ња ва ња или те ле сне по вре де ; UIO The Fa culty of Law, u i o. n o / l m /a i r.c a r r i a ge.w a r s a w.c o n v e n t i o n.1929/d o c. h t m l# 91; ria ge.u n i f i c a t i o n.c o n v e n t i o n. m o n t r e a l.1999/17. h t m l, На и ме, ве ћи на де ле га та је пре го ва ра ла у прав цу на пу шта ња огра ни че ња на те лес н и м п о в р е д а м а у ко р и с т ш и р е г т у м а ч е њ а. П р ед с т а в н и ц и СА Д- а к а о в е л е с и л е, и н с и с т и р а ли су на то ме да на кна да мен тал не по вре де ко ју не пра ти фи зич ка по вре да, мо ра би ти о б е з б е ђ е н а. П р ед с т а в н и ц и Ш в ед с ке, Но р в е ш ке, Ч и л е а, Д а н с ке, Ф р а н ц у с ке и Ује д и њ е н о г к р а љ е в с т в а би л и с у с т а в а д а од р ед б а Кон в е н ц и је т р е б а д а гл а с и...у с л у ч а ју с м р т и, т е л е с не и л и ме н т а л не по в р е де... И а ко је п р ви х д а н а кон ф е р е н ц и је ш и р е њ е до з в о љ е н и х ш т е т а и з в а н т е л е с н е п о в р е д е б и о в о д е ћ и д е о п р е г о в о р а, у п о с л ед њи м д а н и м а кон ф е р е н ц и је н е ко л и ц и н а пред став ни ка убе ди ла је ве ћи ну да је тре нут но ту ма че ње те ле сне по вре де, ка ко је уста нов љ е н о с у д с к и м п р е с е д а н и м а, д о в о љ н о ш и р о к о д а о б у х в а т и и м е н т а л н е п о в р е д е. McK a y C u n n i n g h a m, T h e Mo n t r e a l C o n ve n t io n : C a n Pa s s a n ge r s Fi n a l ly Re c o ve r fo r Me n t a l I n ju r i e s?, Va n d e r b il t Jo u r n a l o f Tr a n s n a t i o n a l L a w, Ari zo na Sum mit Law School 2008,Vol. 41:1043,

4 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) бл и ж а в а с уд ск у п р а к с у, к а о и да ме ђу на р од не кон в ен ц и је у д ру г и м г р а на ма с а о б р а ћ а ја к а о о снов од г о в о р но с т и п р е в о зи о ц а по зн а ју мен т а л н у по в р е д у пут ни ка, те да не ма раз ло га да ва зду хо плов ни са о бра ћај не пра ти ту тенден ц и ју. 6 Став да ин си сти ра ње у тек сту Kонвенције на те ле сној по вре ди (да кле, и з у з и м а ју ћ и он у ко ја н и је т е ле сн а) р а з је д и њ а в а с уд ск у п р а к с у у ме с т о д а слу жи ње ној уни форм но сти, за и ста при вла чи па жњу. На пр ви по глед не логич но ста но ви ште, у прак си ни је де ман то ва но. На и ме, ис кљу чи ва ње из текс т а Kон в ен ц и је мен т а л не по в р е де к а о о сно в а од г о в о р но с т и, ко ји је с а сви м при ро дан и оче ки ван, ства ра у прак си по тре бу да суд да од го вор на пи та ње за ко је не по сто ји пред ви ђе но ре ше ње, те ко је са мим тим не мо же би ти идентич но од слу ча ја до слу ча ја. С а гле да в а ју ћ и р е з ул т а т е п р е г о в о ра, мо же мо з а к љу ч и т и да иа ко је в е ћ и број пот пи сни ца по др жао укљу чи ва ње мен тал не по вре де у круг осно ва обеш т е ћ е њ а п у т н и к а, ме ђу н а р од н а з а јед н и ц а још у в е к н и је би л а сп р е м н а з а ф о р м а л но п р о ш и р е њ е п р е в о зи о че в е од г о в о р но с т и. С т о г а д а н а с, п ло ви д бу ме ђу на род ним не бом ре гу ли шу го то во иден тич на ре ше ња са по чет ка прошлог ве ка. Ме ђу тим, иа ко фор мал но без про ме не, у те о ри ји се сма тра да би с у д о в и у п р и ме н и Мон т р е а л с ке кон в е н ц и је (з а р а з л и к у од В а р ш а в с ке), а сход но по ме н у т ом т о к у п р е г о в о р а, мо р а л и у з е т и у о б зи р д у х п р е г о в а р а њ а, т е р а з мо т ри т и и з а х т е в е т у ж и л а ц а з а н а к н а д у ме н т а л не по в р е де. Н а у ч н а ми сао је ста ва да би су до ви сми сао при ме не Кон вен ци је тре ба ло да ви де у п ру ж а њу мо г ућ но с т и п у т н и к у з а о б е ш т е ће њ ем, а не с а мо к а о ме ру ко ја ће ог р а н и ч и т и од г о в о р но с т п р е в о з и о ц а. У п р а к си је, мо же мо р е ћ и, ов а к ви м зах те ви ма у од ре ђе ној ме ри удо во ље но, али још увек у ве ли ком бро ју случа је в а, с у до ви и н т е р е с е п р е в о зи о ца п р е т по с т а в љ а ју и н т е р е си ма ош т е ће ног п у т н и к а ОД НОС МЕН ТАЛ НЕ И ФИ ЗИЧ КЕ ПО ВРЕ ДЕ Уко ли ко се освр не мо на суд ску прак су од сту па ња на сна гу Вар шав ске кон вен ц и је до да на с, уо ч и ће мо ра з л и ч и т е о сно ве з а х т е в а п у т н и к а у по гле д у на док на де ште те за за до би је не по вре де у то ку ле та или у ве зи са ле том, који с у р е з у л т и р а л и р а з л и ч и т и м с а д р ж а је м с уд ск и х од л у к а. Н а и ме, к а ко је в а з д у хо п лов н и с а о б р а ћ ај н ај р а з в и је н и ји и з ме ђу з е м а љ а СА Д- а и о с т а т к а св е т а, нај б о г а т и ја с уд ск а п р а к с а у п и т а њу п ри р о де по в р е де п у т н и к а з а ко ју се га ран ту је на док на да под окри љем кон вен ци ја, фор ми ра на је упра во аме 6 K a r i n Pa u l s s o n, Pa s s e n g e r Li a bi l it y Ac c o r d i n g t o t h e Mo n t r e a l C o n ve n t io n, Air Law, Fa culty of Law Uni ver sity of Lund, Au tumn 2009, М. Che ster, 228.

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 рич ким пре це дент ним од лу ка ма. Чи ње нич ни осно ви ту жбе них зах те ва разли ку ју се у то ме да ли је код ту жи о ца услед не срећ ног слу ча ја на ле ту насту пи ла са мо мен тал на, са мо фи зич ка, или су се мен тал на и фи зич ка по вреда с т е к ле ис т о в р е ме но. С ход но т о ме, р а з л и ко в а ле с у с е и од л у ке с у до в а, т е ће у де л у т ек с т а ко ји с ле д и би т и п р ед с т а в љ е на нај зна чај н и ја р е ше њ а ко ја с у д а л а од г о в о р н а п и т а њ е оп р а в д а н о с т и н а к н а д е м е н т а л н е п о в р е д е ко ј у је п у т н и к п р е т р пе о. Ме ђу т и м, п р е не г о ш т о на ве де на р е ше њ а бу д у п р ед с т а в љ е на, по т р е б но је о б ја сн и т и по ја м и ме с т о мен т а л не по в р е де у до ма ћем п р а в ном си с т е м у. Н а и ме, т e рм и н ме н т а л н а по в р е д а п р е у з е т је и з а н гло с а к с он ске т е о ри је. По је д и н и ау т о ри п ри х в а т и л и с у и ф о р м у л а ц и ју пси х и ч к а по в р е д а, и а ко би у до ма ћем прав ном си сте му овај тип по вре де би ло пре ци зни је озна чи ти к а о не ма т е ри ја л н у ш т е т у. 8 С т о г а би у п р а в ном по р е т к у Ре п у бл и ке Ср би је тер мин ме тал на по вре да пред ста вљао пси хич ки бол или страх, ко ји је путник пре тр пео на ле ту или у ве зи са ле том. Ипак, у овом ра ду би ће за др жа на из вор на фор му ла ци ја, ка ко би се ак це нат ста вио на тер мин по вре да уме сто на тер мин ште та, као и на раз ли ко ва ње две ре ле вант не вр сте по вре да ментал не и фи зич ке Мен тал на по вре да ко ју не пра ти фи зич ка по вре да Вр хов ни суд САД-а (енг. S u p re me C o u r t of th e Uni te d S t a te s) је не ко л и ко п у т а д а о т у м а ч е њ е п о је д и н и х ч л а н о в а В а р ш а в с ке ко н ц е н ц и је, од ч е г а је сва ка ко је дан од нај ци ти ра ни јих став су да у слу ча ју Ea stern Air li nes v. Floyd 9 из го ди не. Под во де ћи чи ње нич ни опис слу ча ја под текст чла на 17 Варша в ске кон в ен ц и је, с уд је з а у з е о с т а в да Кон в ен ц и ја ис к љу ч у је мо г ућ но с т на к на де ш т е т е п у т н и к у з а п р е т р п љ е н у ч и с т о мен т а л н у по в р е д у. Н а и ме, на пу ту од Ма ја ми ја до Ба ха ма, убр зо на кон уз ле та ња, ави он је из гу био контро лу над сва три сво ја мо то ра, те је пут ни ци ма на ја вље но при нуд но слет а њ е у оке а н. Ме ђу т и м, по с а д а је ус пе л а д а по но в о по к р е не мо т о р е, т е до при нуд ног сле та ња ни је до шло и ави он је успе шно вра ћен на ае ро дром у М а ја м и ју. Пу т н и ц и с у под не л и з а х т ев з а на док на д у мен т а л не по в р е де ко ју су том при ли ком пре тр пе ли. Вр хов ни суд је за у зео став да ка ко је код ту жила ца би ла при сут на ис кљу чи во мен тал на по вре да, не ма осно ва да се тер мин 8 Од р е д б о м ч л а н а 155. З а к о н а о о б л и г а ц и о н и м од н о с и м а п р е д в и ђ е н о ј е д а ш т е т а п р ед с т а в љ а у м а њ е њ е н е ч и је и м о в и н е (о б и ч н а ш т е т а) и с п р е ч а в а њ е њ е н о г п о в е ћ а њ а (и з м а к л а ко р и с т), к а о и н а н о ш е њ а д р у г о м е ф и з и ч ко г и л и п р и х и ч ко г б о л а и л и с т р а х а (н е м а т е р и јал на ште та). Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/38, 39/85, 45/89 Од лу ка УСЈ и 57/89, Слу жбени лист СРЈ, бр. 31/93 и Слу жбе ни лист СЦГ, бр. 1/2003 Устав на по ве ља. 9 Еаster Airliхnes, Inc. v. Floyd, 499 U.S.530 (1991), Ju stia US Su pre me Co u rt, s u p r e m e.j u s t i a.c o m /c a s e s / fe d e r a l /u s /499/530 /,

6 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) т е ле сна по в р е да у т ек с т у Кон вен ц и је т у ма ч и т а ко да о б у х в а т а и мен т а л н у. Да кле, пут ник да би оства рио пра во на на кна ду ште те мо ра пре тр пе ти физи ч к у по в р е д у и л и фи зи ч к у ма н и ф е с т а ц и ју мен т а л не по в р е де, к а ко је о б ја снио суд. Суд је, да ље, ис та као да је ова кав став ре зул тат ту ма че ња ори гин а л ног т ек с т а Кон в ен ц и је, к а о и ис т о ри је њ е ног до но ше њ а ч и ји је см и с а о био у ог р а н и ча в а њу од г о в о р но с т и п р е в о зи о ца в а зд у хо п лов ног с а о б р а ћ а ја, ко ји је у по во ју. 10 O в а к в о т у м а че њ е Вр хов ног с у д а д а је по м а ло п а р а док с а л а н р е з у л т а т. На и ме, про из и ла зи да пут ник не ма пра во на на кна ду ште те у слу ча ју на јавље ног при нуд ног сле та ња и ева ку а ци је из ла зи ма за слу чај опа сно сти, уколи ко до не сре ће за и ста и не до ђе, док би на кна да би ла до ступ на у слу ча ју, р е ц и мо, у г а н у ћ а но г е п у т н и к а п ри л и ком ис к р ца в а њ а. У т е о ри ји с е сма т р а да у овом слу ча ју Вр хов ни суд ни је обез бе дио прав ду за ту жи о ца ко ји је пре тр пео са мо мен тал ну по вре ду, ни ти је ту ма че ње да то у скла ду са ду хом Кон в е н ц и је. 11 Де л и м и ч но с е мо же мо с ло ж и т и с а ов а к в ом кон с т а т а ц и јом. На и ме, аде ква тан је став су да пре ма ко ме се тер мин те ле сна не мо же тума чи ти као мен тал на, јер су то пој мо ви пот пу но су прот ни по свом зна чењу. До но с и о ц и Кон в е н ц и је с у оч и гл ед но ф о р м у л и с а њ е м њ е ног т е к с т а с а на ме р ом ис к љу ч и л и св а к у по вре д у д ру г а ч и је вр с т е од оне ко ја је ви д љи в а. Дру го је пи та ње да ли је дух кон вен ци је, ка ко га те о ри ја озна ча ва, до во љан раз лог да се суд опре де ли за су ђе ње по пра вич но сти уме сто по за ко ну. 12 Ме ђу тим, суд у слу ча ју Floyd ни је дао од го вор на пи та ње да ли би накна да ште те за мен тал ну по вре ду би ла мо гу ћа уко ли ко би је пра ти ла и теле сна по вре да на стра ни пут ни ка, те су фе де рал ним су до ви ма отво ре на в р а т а з а ф о р м и р а њ е д ру г а ч и је п р а к с е. Н а и ме, по је д и н и ф е де р а л н и с у до ви о т и ш л и с у да љ е у с ло б о д и т у ма че њ а т ек с т а Кон в ен ц и је, т е с у з а до с у ђи в а ње на к на де з а мен т а л н у по вре д у з а х т е ва л и ја к у у з р оч н у ве зу и з ме ђу т е ле сне и мен тал не по вре де ко је су се сте кле на стра ни пут ни ка. Су до ви у овом с л у ча ју н и с у в о д и л и ра ч у на о с т ри к т ном т у ма че њу т ек с т а Кон в ен ц и је, к а ко је то чи нио Вр хов ни суд у слу ча ју Floyd, пре ма ко ме не по сто ји зах тев за узроч ном ве зом (јер са му мен тал ну по вре ду ни не по ми ње) K. Pa ul sson, М. Che ster, На и ме, пра ви ла о ту ма че њу од ред би ме ђу на род ног уго во ра са др жа на у Беч кој конвен ци ји о уго вор ном пра ву ( Слу жбе ни лист СФРЈ Ме ђу н а р од н и у г о в о р и и д р у г и с п о ра зу ми, бр. 30/72) не по др жа ва ју став пре ма ко ме тре ба да ти пред ност ду ху кон вен ци је у од но су на је зич ко ту ма че ње од ред бе ме ђу на род ног уго во ра. Члан 31 и члан 32 Беч ке конв е н ц и је п р ед но с т д а ју уо би ч а је ном с м и с л у и з р а з а ко ји с е т у м а ч и, д ок би с е д у х кон в е н ц и је, од н о с н о о ко л н о с т и у ко ји м а је ов ај м е ђу н а р од н и с п о р а з у м з а к љу ч е н, м о г л е у з е т и у о б з и р т е к у ко л и ко б и т у м а ч е њ е п р е м а з н а ч е њу и з р а з а д а в а л о д в о с м и с л е н и л и н е ја с а н р е з у л т а т. Ја сно је да у тер ми ну те ле сна по вре да не ма ме ста дво сми сле но сти или не ја сном зна че њу. 13 Вид

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 Тре ба по ме ну ти и да слу чај Floyd ни је био пр ви пут да је пред су дом по ста вљен зах тев за на док на ду ис кљу чи во мен тал не по вре де. Та ко je у случа ју Bur nett v. Trans World Air li nes 14, joш го ди не, аме рич ки суд до нео од лу ку да члан 17 Вар шав ске кон вен ци је не по кри ва на док на ду за ду шев ну бол ко ју је пут ник пре тр пео у ве зи са не сре ћом. На и ме, то ком ле та на ре лаци ји Ати на Њу јорк ави он aмеричког пре во зни ка кид на по ван је од стра не п а л е с т и н с ке о с л о б о д и л ач ке г р у п е, т е је п р и н у д н о с п у ш т е н у п у с т и њу у Јо р да н у, где с у п у т н и ц и би л и з а т о че н и не ко л и ко да на, и з ло же н и в е о ма вис о к и м т ем пе р а т у р а ма, б е з до в ољ не ко л и ч и не х р а не и п и ћ а. К а ко је и з в ор на вер зи ја тек ста кон вен ци је би ла на фран цу ском је зи ку, суд је сма трао да у фра н ц у ском је зи к у по с т о ји ја сно т е р м и но ло ш ко ра з л и ко ва ње и з ме ђу т е ле сне (фр. le sio n c or p o re l le) и мен тал не по вре де (фр. le sio n me n t a le), од ко јих пр ва, ко ја под р а з у ме в а н а ру ш а в а њ е фи з и ч ког и н т е г р и т е т а, мо р а д а и с к љу ч у је дру гу, те је зах тев ту жи о ца од био. Н а да љ е, о р а з л и ч и т ом и н т е р п р е т и р а њу од р ед би Кон в ен ц и је г о в о ри и за се бан спор пут ни ка ко ји се на шао на истом ле ту као и пут ник у слу ча ју B u r n e t t. На и ме, у слу ча ју Ro sman v. Trans Word Air li nes (TWA) 15, во ђен пред су дом САД-а али у дру гој др жа ви, суд је за у зео став да пут ни ку не при па да пра во на на док на ду ште те за мен тал ну по вре ду, обра зла жу ћи то на не што д у г а ч и ји на ч и н. С уд с е у ов ом с л у ча ју н и је ба вио т у ма че њ ем је зи к а и з в ор не в е р зи је Кон в ен ц и је, в ећ је п р о с т о п ри ме њу ју ћ и је зи к с у да кон с т а т о в а о да је тер мин b o d ily in ju r y и ма ко но т а ц и ју ис к љу ч и в о ви д љи в е, оп и п љи в е по в р е д е. Д а к л е, и а ко с е од л у к а с у д а у п о г л е д у о с н о в а н о с т и т у ж б е н о г з а х т е в а ни је раз ли ко ва ла, раз ли чи то је би ло ту ма че ње Кон вен ци је ко јим је суд стигао до сво је од лу ке, те се у те о ри ји сма тра да при мер илу стру је те жњу једно о бра зно сти у прак си, ко ја је још увек, ипак, из ван до ме та. 16 Ко н ач но, в а ж но је по ме н у т и и т р е ћу п а р н и ц у н а с т а л у ус лед о т м и це ави о на швај цар ског пре во зни ка, ко ја се де си ла истог да на ка да и от ми ца в а з д у хо п ло в а ком п а н и је TWA, а то је слу чај Hus serl v. Swiss Air Tran sport Com pany 17. За раз ли ку од пре су да у слу ча је ви ма Bur nett и Ro s m a n, овог пу та суд је био ми шље ња да се тер ми ни Кон вен ци је ра ња ва ње или би ло ко ја дру га те ле сна по вре да мо гу ту ма чи ти та ко да се од но се ка ко на те ле сну та ко и на ду шев ну по вре ду. Суд је свој став ба зи рао на прет по став ци да су 14 Ju stia US Law, ht t p:// la w.ju st ia.c o m /c a se s/fe d e ral/di s t r ict- c o u r t s/ FS u p p/368/1152/ /, Ra vel Law, h t t p s:// w w w. r a v e l l a w. c o m /o p i n i o n s /6 6 e 3 a b b 94 e 31b5 f c 976 f 6 b 8365, Bl a ž Iv a n č i ć, O d go vo r n o s t z r a č n i h p r i je vo z n i k a p r e m a p u t n i c i m a i nji h o voj p r t lja z i, za vrš ni rad, Fa kul tet pro met nih zna no sti, Za greb 2016, Ju stia US Law, h t t p:// l a w.ju s t i a.c o m /c a se s/fe d e ral /d i s t r i c t - c o u r t s/ FS u p p/351/702/ /,

8 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) мен т а л не р е а к ц и је и фу н к ц и је де о т е л а, т е је т у ж и о че в з а х т е в з а н а к н а д у мен т а л не по в р е де усв о јио. Н а в е де н и п ри ме ри нај б о љ е о с л и к а в а ју р а зно л и ко с т с уд ске п р а к с е, к а о по сле ди цу уског од ре ђе ња чла на 17 Кон вен ци је, ко је су до ви ма оста вља прос т о р з а а р б и т р е р н о с т у од л у ч и в а њу. Ви д и м о д а г о т о в о и с т и ч и њ е н и ч н и о снов с л у ч а ја, п р е м а з а х т е ви м а т у ж и л а ц а о ко ји м а од л у ч у ју с у до ви ис т е д р ж а ве, п ри ме њу ју ћ и ис т о с ло во кон вен ц и је, до во де до по т п у но ра з л и ч и т ог р е ше њ а. Од до с лов ног т у ма че њ а и з в о р ног т ек с т а Кон в ен ц и је, до мен т а л не по вре де пут ни ка ко ја се под во ди под те ле сну по вре ду, те ту жи о цу обез беђу је пра во на на кна ду ште те, ре кло би се, по пра вич но сти Мен тал на по вре да ко ја је про у зро ко ва на фи зи ч к ом по вр е дом По р ед з а х т е в а у ко ји м а с у т у ж и о ц и к а о по с ле д и ц у а ви он ске не с р е ће ис т и ца л и ч и с т о мен т а л н у по в р е д у, з а с уд с у п ри х в а тљи ви ји би л и с л у ча је ви у ко ји ма се на стра ни ту жи о ца сте кла ка ко мен тал на та ко и фи зич ка по вреда. Ме ђу тим, у слу ча ју Eh r lic h v. Ame r i c a n Air li n e s 18 с уд је т у ж и о ц у п ри зна о п р а в о н а н а к н а д у ш т е т е и с к љу ч и в о з а ф и з и ч к у п о в р е д у, н а в о д е ћ и д а с е пра во на на кна ду за мен тал ну по вре ду мо же при зна ти са мо уко ли ко она п р о и з и л а з и и з фи з и ч ке по в р е де, а не у ко л и ко је по с ле д и ц а с а ме не с р е ће. Да кле, суд ће пра во на на док на ду ште те при зна ти за по ја ву не са ни це, анкси о зно с т и и л и с т р а х а код п у т н и к а у ко л и ко с у по с ле д и ца фи зи ч ке по в р е де (ло ма, уга ну ћа, итд.), док не ће при зна ти пра во на на док на ду пут ни ку за исте сме т њ е ко је и м а ју не по с р е д а н у з р ок у с а мој не с р е ћ и. Н а и з глед не ло г и ч но ту ма че ње Кон вен ци је, сво је упо ри ште на ла зи у из бе га ва њу фик тив них ментал них по вре да пут ни ка ко је за циљ има ју из и гра ва ње за ко на. Мо же мо за кљу чи ти ка ко би ова кав став су да ви ше био оправ дан је зичк и м т у м а че њ ем од р ед б е ч л а н а 17 Кон в ен ц и је ко ја не п р ед ви ђ а мо г ућ но с т на кна де ште те за мен тал ну по вре ду ко ја узрок има у са мој не сре ћи, не го ев ен т у а л н и м ф р а у до ло зн и м в р ше њ ем п р а в а од с т р а не п у т н и к а. Н а и ме, по на шем ми шље њу, у цен тру про бле ма на ла зи се пи та ње мо гућ но сти до ка зив а њ а по с т о ја њ а ме н т а л не по в р е де, а не п и т а њ е ус ло в љ а в а њ а п ри зн а в а њ а јед не в р с т е по в р е де (мен т а л не) по с т о ја њ ем д ру г е (фи зи ч ке). Од но сно, а ко с е спо р н и м сма т р а п и т а њ е фи н г и р а њ а по в р е да код з а х т е в а п у т н и к а ч и је мент а л не по в р е де и ма ју у з р ок у с а мој не с р е ћ и, мо г ућ но с т и фи н г и р а њ а о с т а је спо р на и у слу ча ју мен тал не по вре де ко ја (на вод но) свој узрок има у фи зичкој, а у ци љу по сти за ња ви шег из но са обе ште ће ња Fi n d L aw, h t t p://c a s e l a w.f i n d l a w.c o m /u s -2n d - c i r c u i t / h t m l,

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 Исти став као у слу ча ју Ehr lich, суд је за у зео и у слу ча ју Jack v. Trans World Air li nes 19. На и ме, до не сре ће је до шло у то ку са мог по ле та ња, ка да је по ж а р по т п у но ра з о рио а ви он. На с р е ћу, н и ко од п у т н и к а н и је по г и н уо, а л и с у м но г и з а до би л и по в р е де. О с ла њ а ју ћ и с е на од л у к у у с л у ча ју Floyd, суд је п р ед ви де о че т и ри мо г у ће си т у а ц и је у п и т а њу н а к н а де ш т е т е з а мен т а л н у по в р е д у. 20 На кон то га, суд је од био зах тев ту жи о ца за на док на ду ште те за мен т а л н у по в р е д у, је р је к а о ус лов по с т а вио у з р оч н у в е з у и з ме ђу фи зи ч ке и мен тал не по вре де ко ја је сле ди ла. Да кле, пут ник не мо же оства ри ти на докна д у з а пси х и ч к у по вре д у у ко л и ко је њен не по с ред н и у з р ок у са мој не с ре ћ и, од но сно за мен тал ну тра у му про у зро ко ва ну чи ње ни цом да је ави он ска несре ћа (па чак и смрт пут ни ка!) би ла ве о ма из глед на. У ова квим си ту а ци ја ма не мо же мо а д а не по с т а в и мо п и т а њ е п р а в и ч но с т и. И а ко је ја с н а н а ме р а су да да се ова квим ста вом ста не на пут фра у до ло зном вр ше њу пра ва од стра не пут ни ка, као и да се текст Кон вен ци је не мо же ту ма чи ти то ли ко слобод но да се мен тал на по вре да по и сто ве ти са фи зич ком (ма да би ло је и та квих с л у ча је в а 21 ), по тре ба за ре ви ди ра њем ста ва од стра не Вр хов ног су да у оваквим си ту а ци ја ма до би ја свој сми сао. Та ко ђ е, од л у к а у с л у ч а ју Al v a re z v. Am e r i c a n Ai r li n e s 22 јед на је од најзн а ч ај н и ји х п р е с у д а ф е де р а л ног с у д а ко јом је по т в р ђ е н а од л у к a у с л у ч а ју Jack. На и ме, го ди не, пре не го што је ави он уз ле тео, до шло је до по жар а у к а би н и, а п у т н и ц и с у в е л и ком б р зи ном ев а к у и с а н и и з л а зи ма з а с л у чај опа сно сти, ком при ли ком је г. Ал ва рез по вре ђен. Ме сец да на на кон не сре ће, ту жи лац је по чео да пре жи вља ва ко шма ре, као и на па де па ни ке, те му је кон с т а т о в а н П ТС П (по с т т р а у м а т ск и с т р е сн и по р е ме ћ ај), з а ко ји је т в р д ио да је по сле ди ца не зго де. Суд је зах тев за до су ду на кна де ште те услед ментал не по вре де од био, на во де ћи да је ПТСП по сле ди ца емо ци о нал не тра у ме ко ја н и је и з а зв а на фи зи ч ком по в р е дом код т у ж и о ца 23, ис т и ч у ћ и не до с т а т а к узроч не ве зе из ме ђу мен тал не и фи зич ке по вре де. Исто та ко, из раз ло га пос т о ја њ а у з р оч не в е з е и з ме ђу не с р е ћ е и ф и з и ч ке по в р е де, с уд је з а х т е в з а на док на д у ш т е т е з а фи зи ч к у по в р е д у п у т н и к а усв о јио. Ви д и мо да с уд св о ју од л у к у у ов ом с л у ч а ју н и је з а сно в а о д а је зи ч кој и н т е р п р е т а ц и ји ч л а н а 17 (ко ји не по зна је зах тев у ви ду узроч не ве зе), не го ка ко је сам на вео, ин си стира ју ћи на очу ва њу пре су де Floyd и и з б е г а в а њу не ло г и ч н и х р е з ул т а т а Ju stia US Law, ht t p:// la w.ju st ia.c o m /1c a se s/fe de ral/di s t r ict- c o u r t s/ FS u p p/854/654/ /, M. Che ster, Вид. слу чај Hus serl. 22 C a s e t e x t, h t t p s://c a s e t e x t.c o m /c a s e /a l v a r e z -v - a m e r i c a n - a i r li n e s - i n c, Д у ш а н к а Ђу р ђ е в, По ја м не с р е ћ ног с л у ч а ја и т е ле сне по в р е де п у т н и к а у в а з д у ш ном с а о б р а ћ а ј у, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2014, M. Che ster,

10 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) Moжемо з а к љу ч и т и да, у сви м на в е де н и м с л у ча је ви ма, с а мо по с т о ја њ е фи зич ке по вре де ни је би ло до вољ но за при зна ва ње пра ва на на док на ду штете и за пре тр пље не мен тал не тра у ме, већ су по сту па ју ћи су до ви ин си сти рал и н а п о с т о ја њу у з р оч н е в е з е м е ђу њи м а. С т р и к т н и м т у м а ч е њ е м т е к с т а Кон в ен ц и је, д ру г а ч и је р е ше њ е и не би би ло мо г у ће. Шт а ви ше, с л у ча је ви у ко ји ма с уд п ри зна је по с т о ја њ е ш т е т е з а на с т а л у ме т а л н у по в р е д у ко ја је у узроч ној ве зи са фи зич ком, ре зул тат су флек си бил ног ту ма че ња тек ста Конвен ци је у ко рист оште ће ног пут ни ка, у ко ме мен тал на по вре да још увек не ма сво је ме сто. Ме ђу тим, уко ли ко би аде кват на ме ди цин ска до ку мен таци ја и ис каз струч ног ли ца пред су дом по твр ди ли по сто ја ње мен тал не повре де на стра ни пут ни ка, ко ја свој не по сред ни узрок има у не сре ћи, не види мо раз лог да у бу дућ но сти у тек сту Кон вен ци је не бу де про ши рен круг осно ва од го вор но сти и на чи сто мен тал ну по вре ду од но сно мен тал ну повре ду ко ја не ма ну жно свој основ у фи зич кој по вре ди Фи зи ч ке ма н и ф е с т а ц и је мен т а л н и х по вр е да п у т н и к а Ко н ач но, у по гле д у од но с а мен т а л не и фи зи ч ке по в р е де п у т н и к а к а о осно ва од го вор но сти авио пре во зни ка, у прак си се ја ви ла и тре ћа вр ста случ а је в а, од но сно си т у а ц и ја к а д а је ме н т а л н а по в р е д а у з р о ко в а н а не с р е ћом до би ла и сво ју фи зич ку ма ни фе ста ци ју. У прак си бри тан ског До ма Лор до ва (енг. Ho u se of Lords) по знат је слу чај King v. Bri stow 25 из го ди не, у ко ме је п у т н и к до ж и в е о с т а њ е п а н и ке т о ком ле т а хе л и коп т е р ом, н а кон ш т о с у ле те ћи из над плат фо р ме у Се вер ном мо ру ле те ли ци от ка за ла два мо то ра, те се при нуд но, у ди му, вра ти ла на плат фо р му. Пут ник се ис кр цао без фи зич ких по вре да, али је на кнад но раз вио ПТСП као по сле ди цу не срећ ног слу ча ја, а као ре ак ци ју на та кво мен тал но ста ње до био је чир на же лу цу. Дом Лор до ва је за у зео став да уко ли ко пут ник мо же да до ка же да је ПТСП узр оч ник по јаве чи ра као те ле сне про ме не, од но сно да је пси хич ко ста ње ди рект ни узрок про ме на у мо жда ној струк ту ри, мо гу ћа је на кна да по чла ну 17 Мон тре ал ске кон вен ц и је. 26 С об зи ром на т о да Кон вен ц и ја из ри ч и т о п ред ви ђа од г о вор нос т пре во зи о ца за фи зич ку по вре ду пут ни ка, пра во на на док на ду ште те у овак в ом с л у ч а ју н и је спо р но, а л и је спо р но до к а з а т и по с т о ја њ е у з р оч не в е з е из ме ђу мен та л не по вре де и т е ле сне по вре де као ње не по сле д и це. У на ве де ном с л у ч а ју с уд н и је п ри зн а о з а х т е в т у ж и о ц а з а н а док н а д у мен т а л не по в р е де ко ју је пре тр пео, већ са мо ње не фи зич ке ма ни фе ста ци је. И н те ре сан тан п ри мер п ру жа и сл у чај Hunt v. TA CA In ter na t i o nal Air li nes 27 из го ди не. На и ме, у то ку ле та из Бе ли зеа у прав цу Њу Ор ле ан са пре стао 25 Pa r l i a m e nt U K, h t t p s://p u b li c a t i o n s. p a r li a m e n t.u k /p a / l d / l d j u d g m t /jd / k i n g - 1.htm, Д. Ђур ђев, M. Che ster, 242.

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 је рад јед ног мо то ра ави о на, што је про у зро ко ва ло за стра шу ју ће, не кон троли са но кре та ње ави о на, ко ји је по са да на сре ћу ус пе ла без бед но да спу сти н а а е р о д р ом. Го спо д и н Х а н т је де с е т ме с е ц и н а кон и н ц и де н т а п р е м и н уо ус лед и н ф ек ц и је мо зг а (т зв. K р ојцф е рд-ја ко б о в а б о ле с т). Ме ђу т и м, т о н и је био пр ви пут да је г. Хант до жи вео не при јат ност, већ је и три го ди не ра ни је пре жи вео не сре ћу на ле ту истог авио пре во зни ка, на кон ко је је раз вио посттра у мат ски син дром. На ме сту ту жи ље у овом спо ру ја ви ла се су пру га преми ну лог г. Хан та, ко ја је твр ди ла да је фи зич ко оште ће ње мо зга ње ног суп ру г а у з р о ко в а но не с р е ћом по г о р ша ло в ећ по с т о је ће с т а њ е мен т а л не т р а уме код г. Хан та, што је на кра ју ре зул ти ра ло фа тал ном по сле ди цом. Суд је п и т а њ е т е ле сне по в р е де у ов ом с л у ч а ју см а т р а о не спо р н и м, т е је усв о јио зах тев су пру ге г. Хан та за на док на ду ште те за мен тал ну по вре ду ко ју је пре тр пе ла услед смр ти су пру га. Би т но је и с т а ћ и д а с е у н а в е де ном с л у ч а ју н а ме с т у т у ж и о ц а ја в и ло ли це у срод нич кој ве зи са пут ни ком, ко је ни је уче ство ва ло у ле ту на ком је до шло до не сре ће, а ко ме је као основ обе ште ће ња суд при знао мен тал ну т р а у м у у з р о ко в а н у фи зи ч ком по в р е дом п у т н и к а. 28 Н а и ме, п ри х в а ће н и с у на в о д и т у ж и љ е п р е ма ко ји ма на док на да ш т е т е з а мен т а л н у по в р е д у мо же би т и п ри зна т а у ко л и ко с е з а до в о љи з а х т ев з а по с т о ја њ ем фи зи ч ке по в р е де, ка ко је на ве де но у од лу ци Floyd. Ова ква пре су да за си гур но је зна чај но олакша ла по ло ж ај т р е ћ и х л и ца к а о т у ж и ла ца, ко ја н и с у д и р ек т но у че с т в о в а ла у не зго ди, а пре ма ко ји ма је суд при хва тио да при ме ни став фор ми ран у случа ју Floyd. Та ко ђе, у п ра к си су да Ује д и ње ног Кра љев с т ва, к а о п ри па д н и це com mon law си сте ма, чијe су од лу ке ослоњенe на ту ма че ња су до ва аме рич ког конти нен та, по знат је и слу чај Mor ris v. KLM Royal Dutch Air li nes 29 из г о д и не. Н а и ме, на ме с т у т у ж и љ е на ш л а с е пе т на е с т о г о д и ш њ а де в ој к а ко ја је т о ком ноћ ног ле т а с ек су а л но у з не м и ра в а на од с т ра не п у т н и к а sa су с ед ног седишт a. По по врат ку у Ен гле ску, дијагностификованo јој је ста ње кли нич ке депресијe, те је ту жбом зах те ва ла на кна ду ште те за пре тр пље ну мен тал ну по вре ду. Суд је на вео да мо зак чо ве ка мо же пре тр пе ти по вре ду ко ја би се мо гла под ве сти под те ле сну у сми слу Кон вен ци је (јер је мо зак део те ла), а ко ја би да ље мо гла би ти узрок де пре си је као мен тал не по вре де и на тај на чин обез бе ди ти оства ри ва ње пра ва на на кна ду. Meђутим, у овом слу ча ју ту жи ља то ни је до ка за ла. Суд је та ко ђе ис та ка ко да би, у скла ду са ду хом Конв е н ц и је, п р а в о н а н а к н а д у ш т е т е з а ме н т а л н у по в р е д у к а к в а је де п р е си ја мо гло би ти при зна то и уко ли ко би она има ла сво је фи зич ке ма ни фе ста ци је M. K. Cun ning ham, Swa rb. Co. UK, ris-v-klm-royal-dutch-air li nes-ca-17-may-2001/, 581

12 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) (суд да је при мер чи ра или по ба ча ја) 30. Ка ко ту жи ља у свом зах те ву ни је нав е л а п р и с у с т в о фи з и ч и х по с ле д и ц а ко је с у п р а т и ле с т а њ е де п р е с и је, с уд ни је на шао упо ри ште за до су ду на кна де ште те пре ма сло ву Кон вен ци је, те је зах тев од био. У н а в е де н и м п ри ме ри м а ви д и мо д а с у до ви не р а до до с у ђу ју н а к н а д у ште те за мен тал ну по вре ду пут ни ка, чак и ка да је она са ма узрок фи зич ке м а н и ф е с т а ц и је по в р е де ко ја је н а с т у п и л а (с л у ч ај King), док је до с у ђи в а њ е пра ва на на кна ду ште те за са му фи зич ку ма ни фе ста ци ју и да ље не спор но. Тр е ба ис т а ћ и не п р а в ед но с т и не до с лед но с т на в е де ног р е ше њ а у од но с у на суд ску прак су у слу ча је ви ма ка да је мен тал на по вре да би ла ре зул тат прим а р н е ф и з и ч ке п о в р е д е. Уко л и ко с у д о в и у т а к в и м с и т у а ц и ја м а п р и з н а ј у пра во на на док на ду ште те ка ко за те ле сну, та ко и за мен тал ну по вре ду, под ус ло в ом до к а зи в а њ а њи хо в е у з р оч не в е з е, не ви д и мо р а з лог да с е п р а к с а не кре ће у истом сме ру у си ту а ци ја ма ка да је фи зич ка по вре да би ла ма ни фес т а ц и ја мен т а л не. О в а к ви м р е ше њ ем т у ж и ла ц о с т а је ус к ра ћен з а на док на д у мен т а л не по в р е де ко ја је би л а спо на с а ме не зг о де и фи зи ч ке по в р е де ко ја је к а сн и је ус ле д и л а П И ТА ЊЕ ПО СТ Т РА У М АТ С КОГ СТ РЕ С НОГ ПОРЕМЕЋAЈА (ПТСП) Због сво је спе ци фич не при ро де, као по себ но пи та ње пра ва на на док над у ш т е т е п у т н и к у и з д в о ји ће мо с т а њ е по с т т ра у мат ског с т р е сног по р е ме ћ а ја (енг. PTSD post tra u ma tic stress di sor der) о ко ме је већ би ло по ме на у претход ном де лу тек ста. На и ме, у пи та њу је, пре све га, пси хич ки по ре ме ћај изазв а н з а с т ра ш у ју ћ и м до г а ђа јем, ч и ја је по с ле д и ца ја в љ а њ е не кон т р о л и с а н и х м и с л и о до г а ђа ју, ко ш ма р н и х сно в а, т е ш ке а н к си о зно с т и, и с т р а х а у си т у а ци ја ма ка да је опа сност пре ста ла. Симп то ми мо гу по тра ја ти ме се ци ма, нека да чак и го ди на ма. 31 Узи м а ју ћ и у о б зи р св е н а в е де но у п р е т ход н и м по гла вљи ма ра да, на пр ви по глед би смо за кљу чи ли ка ко опи сан по ре ме ћај не мо же би т и о снов з а на док на д у ш т е т е п у т н и к у под ок ри љ ем Кон в ен ц и је, је р мен тал на по вре да још увек не ма сво је ме сто у ре ду осно ва за на док на ду. Ме ђу т и м, у с а в р е ме н и м ис т р а ж и в а њи ма св е че ш ће с е до л а зи до з а к љу ч к а п р е ма ко ји ма с е П ТС П к л а си фи к у је к а о ис т о в р е ме но пси х и ч к и и фи зи ч к и по ре ме ћај. На и ме, ова т у ма че ња за сно ва на су на т врд ња ма ка ко т ра у ма мо же 30 Paul Step hen Demp sey, Ac ci dents & In ju ri es in In ter na ti o nal Air Law: The Clash of the Ti t a n s, An nals of Air & Spa ce Law Vol. XXXIV, In sti tu te of Air & Spa ce Law, McGill Uni ver sity 2009, Пси хо те ра пиј ско са ве то ва ли ште Син те за, h t t p:// w w w. p s i h o t e r a p i j a.o r g. r s /t e k s t o v i / i t e m /27- p o s t t r a u m a t s k i - s t r e s n i - p o r e m e c a j- p t s p,

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2017 би т и од т о л и ког у т и ц а ја н а пси х у п а ц и је н т а (п у т н и к а) д а мо же и з ме н и т и њ е г о в е мо ж да не фу н к ц и је. Уко л и ко би с е п р ед с у дом до к а з а о ов а к а в у т и цај не с р е ће на о р г а н и з а м, с т а њ е по с т т р а у мат ског с т р е с а би с е мо гло у в р с т и т и у круг осно ва од го вор но сти ва зду шног пре во зи о ца, те у зна чај ној ме ри олакш а т и п у т н и к у о с т в а р и в а њ е п р а в а н а н а д ок н а д у ш т е т е з а по в р е де ко је је п р е т р пе о. Та ко, у слу ча ју We a ve r v. D e l t a Air li n e s г о д и не, п у т н и к у је на кон п р и н уд ног с л е т а њ а а в и о н а кон с т а т о в а н П ТС П, т е је у с уд с ком по с т у п к у зах те вао на кна ду ште те, твр де ћи да је пре тр пљен стрес имао по сле ди цу у фи зич ком оште ће њу не у ро ло шког си сте ма, за ко је му при па да пра во на накна ду пре ма Кон вен ци ји. Суд је за у зео став да екс те ман стрес за и ста мо же ре зул ти ра ти фи зич ким оште ће њем мо зга, али да страх сам по се би то не под ра зу ме в а, већ је д и но с т ра х т о л и ко ја к да п ру з р о к у је фи зи ч ке п р о ме не на мо зг у. 33 У овом слу ча ју, суд је при хва тио чи ње ни цу да је по сто ја ње ПТСП ре зул ти ра ло про ме ном мо жда них ће ли ја, те је зах тев ту жи ље усво јио. Треба ис та ћи да у ова квим слу ча је ви ма суд сво ју од лу ку не за сни ва на зах теви ма за по сто ја њем узроч не ве зе, већ је у цен тар по ступ ка ста вље но ме дицин ско а не прав но пи та ње. Kључну уло гу у од лу ци ко ју ће суд до не ти има ме ди цин ска до ку мен та ци ја, као и из во ђе ње до ка за ве шта че њем, ко је ће пот в р д и т и да је ме т а л на т р а у ма код п у т н и к а р е з ул т и р а л а т р ај н и м п р о ме на ма у мо ж да ној с т ру к т у ри, и на т ај на ч и н обез бе д и т и д и рек т н у п ри ме н у од ред би Кон в ен ц и је. На да ље, го ди не у слу ча ју In re Air Crash at Lit tle Rock 34, суд је по твр дио на ве де ни став. У овом слу ча ју ту жи љи је на кон ави он ске не сре ће кон ста то ван хро нич ни ПТСП, као и ди јаг но за де пре си је. Ле кар је при да вању свог ис ка за пред су дом ис та као да ПТСП са мо у по је ди ним слу ча је ви ма р е з у л т и р а д и с фу н к ц и јом мо з г а, т е д а би д о ш ло д о о б е ш т е ћ е њ а т у ж и о ц а по треб но је да се у по ре ме ћа ју стек ну еле мен ти ка ко фи зич ке, та ко и мент а л не д ис фу н к ц и је. Ме ђу т и м, з а р а з л и к у од на в е де н и х си т у а ц и ја, у с л у ча ју Te r ra f ra n c a v. Vir gin Atlan tic Air ways 35 с уд н и је п ри х в а т ио т в рд њу т у ж и љ е д а по с т о ја њ е ПТСП као по сле ди ца не зго де обез бе ђу је пра во на на кна ду ште те у сми слу чла на 17. Кон вен ци је. На и ме, на ле ту из САД-а за Лон дон, пут ни ци су од с т р а не по с а де о ба в е ш т е н и да је у в а зд у хо п ло ву по с т а в љ е на б ом ба. Б е з о б зи ра на па ни ку ко ја је на ста ла, ави он је без бед но сле тео у Лон дон, на кон че га се ис по ста ви ло да је оба ве ште ње о бом би билa об ма на. Услед стре сног 32 Ju stia US Law, ht t p:// la w.ju st ia.c o m /c a se s/fe d e ral/di s t r ict- c o u r t s/ FS u p p2/56/119 0/ /, K. Pa ul sson, Fi n d L aw, h t t p://c a s e l a w.f i n d l a w.c o m /u s - 8 t h - c i r c u i t / h t m l, Fi n d L aw, h t t p://c a s e l a w.f i n d l a w.c o m /u s -3r d - c i r c u i t / h t m l,

14 Ире на М. Ра ду ми ло, Ментална повреда путника као основ одговорности... (стр ) до га ђа ја, ту жи ља је има ла страх од по врат ка у САД, те се за др жа ла у Лондо н у не ко л и ко не де љ а, к а ко би по с е т и л а т е р а пе у т а и п ри м и л а а де к в а т н у те ра пи ју. По по врат ку у САД, код ту жи ље се раз вио ПТСП пра ћен ано рекс и јо м и а с о ц и ја л н и м п о н а ш а њ е м. 36 Она је твр ди ла да је гу би так те жи не фи зич ка ма ни фе ста ци ја мен тал не по вре де, за ко ју пре ма слу ча ју Floyd оштеће ном пут ни ку сле ду је на док на да. Суд у овом слу ча ју ни је при хва тио на веде ну тврд њу, на во де ћи да гу би так те жи не не ма ди рек тан узрок у не сре ћи, као и да ту жи ља ни је до ка за ла да је ја чи на раз ви је ног пост тра у мат ског пор е ме ћ а ја би л а т а к в а да је у з р о ко в а л а фи зи ч ке п р о ме не мо ж да не с т ру к т у р е. Да к ле, к а ко смо у п р е т ход но на в е де н и м п ри ме ри ма ис т а к л и, т у ж и љ а н и је ус пе л а у до к а зи в а њу ме д и ц и н ск и х а спе к а т а св о је т р а у ме, т е с уд н и је и ма о аде ква тан чи ње нич ни основ за до су ђе ње на кна де. Су прот но овој од лу ци, ви де ли смо да је суд у слу ча ју King 37 п ри х в а т ио тврд њу да је ста ње пост тра у мат ског стре са про у зро ко ва но не зго дом до прине ло да се код ту жи о ца раз ви је и фи зич ко оште ће ње чир же лу ца. Суд је био ста ва да је ова кав след до га ђа ја до во љан да би се ту жи о цу при зна ло пра во на на док на ду ште те под сло вом Кон вен ци је. Узи ма ју ћ и у о б зи р на в е де не с л у ча је в е, мо же мо з а к љу ч и т и да је о снов н и п р о блем у до с у ђи в а њу на к на де ш т е т е з а пси х и ч к у по в р е д у ( П ТС П ) ко ја је п р о у з р о ко в а ла фи зи ч к у п р о ме н у у ор г а н и зм у, п и т а њ е до к а зи в а њ а. Те ш ко је д о к а з а т и и по с т о ја њ е с а мог т р а у м а т с ког по р е ме ћ а ја, п а он д а и њ е г о в е фи зи ч ке ком по нен т е. При ме р а р а д и, к а ко до к а з а т и да је г у би т а к т е ж и не на с т ра н и т у ж и о ца по с ле д и ца п ри с у с т в а П ТСП. На и ме, н и је спо р но по с т о ја њ е фи з и ч ке м а н и ф е с т а ц и је по в р е де, не г о п р о н а л а же њ е у з р оч но - по с ле д и ч не в е з е и з ме ђу т е фи зи ч ке ма н и ф е с т а ц и је и не зг о де. И ма м и ш љ е њ а у т е о ри ји да у ова квим слу ча је ви ма суд ипак не би тре ба ло да ту жи о цу при зна ти право на на кна ду ште те, јер би у су прот ном би ла мо гу ћа на док на да за страх ко ји је пут ник прет пео услед тур бу лен ци ја у то ку ле та, а тај страх је до вео до на глог ско ка ср ча ног при ти ска. 38 И п а к, мо же мо з а к љу ч и т и д а је сх в а т а њ е по с т т р а у мат ског по р е ме ћ а ја као исто вре ме но фи зич ке и мен тал не по вре де, у ве ли кој ме ри олак ша ло поло ж ај ош т е ће ног п у т н и к а. О в а к в о по и ма њ е п р о ш и ри ло је п ра в о на на к на д у ште те пут ни ку и на оне слу ча је ве ка да фи зич ка по вре да не ма ди рект ну у з р оч н у в е з у у не з г о д и, од но сно к а д а мо же н а с т а т и и зн а ч ај н а в р е ме н ск а д ис т а н ца и з ме ђу на с т а ле не зг о де и њ е не по с р ед не фи зи ч ке ма н и ф е с т а ц и је. Ко нач но, сма тра мо да уко ли ко би ме ди цин ска до ку мен та ци ја и ве шта че ње 36 P. S. Demp sey, Вид Д у ш а н к а Ђ у р ђ е в, П р а в н о р е г у л и с а њ е у г о в о р а о п р е в о з у п у т н и к а у в а з д у ш н о м с а о б р а ћ а ј у Е У и С р б и је, Те м а т с к и з б о р н и к Х а р м о н и з а ц и ја с р п с ко г и м а ђ а р с ко г п р а в а с а пра вом Европ ске уни је 3/2015, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду,

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 368.013:351.823.1 doi:10.5937/zrpfns50-11445 Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1546131V УДК 7.097 791.221.51 прегледни рад ПУТ ОД ХЕ РО ЈА ДО АН ТИ ХЕ РО ЈА И УЖИ ВА ЊЕ У ТЕ

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ

НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Д А ВОР П А ВЛО ВИ Ћ НИК КЕЈВ У СЕД МОЈ УМЈЕТ НО СТИ: ПО Е ЗИ ЈА ИЗА И ИС ПРЕД КА МЕ РЕ Обожаваоци једног од најеминен тни ји х у мје т ни ка да на шњи це, Ни ка Кеј ва, вје ро ват но су упо зна ти са

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ

КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ ЈЕ СТИ Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1443149T УДК 82.09:111.82 821.163.41.09-32 Пекић Б. оригиналан научни рад КРИ ВО КЛЕТ СТВО КАО ПРОКЛЕТ СТВО ИС ПО ВИ

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ

ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У ГО ДИ НИ Завод за проучавање културног развитка, Београд УДК 73/76:069.9(497.11) 2013 ПРИ КА ЗИ УМЕТ НИЧ КИХ ИЗЛО ЖБИ У ГА ЛЕ РИ ЈИ ЗАВО ДА ЗА ПРО У ЧА ВА ЊЕ КУЛТУР НОГ РАЗ ВИТ КА У 2013. ГО ДИ НИ ПЛО ДО ВИ, 12.

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет МУЗИЧКА Ана Тупањац Бланка Богуновић Нада

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information