ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ

Size: px
Start display at page:

Download "ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ"

Transcription

1 Ори ги нал ни на уч ни рад : doi: /zrpfns Др Јан ко П. Ве се ли но вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду ve se li n o v ic.ja n k m a il.c o m Др То дор Ђ. Мар ко вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду t o d or.m a r k o v p olj.e d u.r s Д р Ма р и ја н а Д у к и ћ Ми ја т о в и ћ, д о ц е н т Уни вер зи тет у Но вом Са ду Еко н ом с к и фа к ул т е т у С у бо т и ц и m.mi ja t o v e f.u n s.a c.r s ПРАВ НИ И ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Са ж е т а к: Уго вор о оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше за сни ва се на р из ик у о д м ањ е кол ич ин е п ад ав ин а у о дн ос у н а р а н и ји м е р о д а в н и п е р и о д. Ау т о р и с у с а п р а в н о г и е кон о мс ко г а с п е кт а а н а л и з и р а л и с п е ц и ф и ч н о с т п редме т а р из ика с у ше, а л и и др у ге од ред бе ко је с у ка ра к т ер ис т ичне за ов ај уго вор ни од нос. Ана ли зи ра се и по ло жај уго вор них стра на у овом уго вор ном од но су, ко ји јед ним де лом про из ла зи из мо но пол ског по ло жа ја оси гу ра ва ју - ћ е о р г ан из ац ије. У т ом д е л у је а н а л и з и р а н а и с л о б о д а у г о в а р а њ а, ко ја је у г р о ж е н а ус л е д н е је д н а ко г п о л о ж а ја у г о в о р н и х с т р а н а. По с е бн а п а ж њ а п о с в е ће н а је и з в о р и м а п ра в а и т о н а р о ч и т о оп ш т и м и п о се б н и м ус л о в и м а о с и г у ра в а ј у ћ и х ор га н и з а ц и ја, је р с у он и о с н о в н и и з в ор п ра в а, у не д о с т а т к у за кон ске ре гу ла ти ве у овој обла сти. Ана ли зи ра ни су раз ло зи за не раз ви је - но сти ове вр сте оси гу ра ња код нас и по сле ди це та квог ста ња на си гур ну п о љо п р и в ре д н у п р о и з в од њу. Ан а л и з и ра н а је и ул о га з а ко н о да в ц а у п о г л е д у регулисањa по је ди них еле мен та та овог уго вор ног од но са, али и по пи та њу д рж а в н и х п о д с т и ц а ја к о ј и б и д оп р ин ел и в ећ е м п р оц е нт у о с иг у р ан и х п о - љ о п р и в р е д н и х п о в р ш и н а. Т им е б и с е с м ањил а н еи зв е с н о с т и ш т ет а кој у 513

2 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) п о љ о п р и в р е дн и ц и т р п е у с л е д с в е в е ћ и х в р е м е н с к и х ко л е б а њ а. И м а ј у ћ и у ви ду не а де кват ну прав ну и еко ном ску тра ди ци ју едукацијa у овој обла сти б и п ре д с т а в ља л а з н а ч а ја н д о п р и н ос з а ра з в ој о в е в р с т е ос и г у ра ња. Иа ко је за си гур ност по љо при вред не про из вод ње и из ве сност на док на да услед смање ња п р и но са з бог с уше п ре тп ос т авка за с и г ур нос т п о љо п р и в ред ни ка, з бог н и з а р а з л о г а и н т е р е с о с и г у р а в а ј у ћ и х о р г а н и з а ц и ја и п о љ о п р и в р е д н и ка је не д о в о ља н. Ау т о р и а н а л и з ирај у п ра вне и е кон омс ке ра зл оге т акв ог с т ања. Ау т о р и а н а л и з и ра ј у ра з л и к у и з ме ђ у уго в о ра о ос и г у ра њу п л о д о в а и усе в а од ри зи ка су ше и вре мен ски ог де ри ва тив ног уго во ра, ко ји ма се мо же тр го ва - ти на бер зи. Кључ не ре чи: оси гу ра ње, су ша, уго вор, прав ни, еко ном ски 1. УВОД Св е до ц и смо у че с т а ле п р о ме не в р е ме на и че с т и х с у ш н и х г о д и на, ко ја н е м и н ов н о п р о у з р у к у ј у ш т ет у н а п ољ оп р ив р едн и м п р ои зв од им а. Пор ед а г р о т ех н и ч к и х ме р а, у ов а к ви м ус ло ви ма, о си г у р а њ е по љ о п ри в р ед не п р о - из вод ње од су ше, као ње на еко ном ска за шти та, по ста је ну жност. На осно ву ис тра жи ва ња про це њу је се да је чак 80% свет ске при вре де за ви сно од ко ле ба ња вре мен ског фа к т о ра. 1 То се по себ но од но си на по љо п рив редн у п р ои з вод њу је р је она м но г о ви ше и з ло же на в ременск и м в ременск и м не по годама, у к ључ ујућ и и суш у. На ратарскoj п роизводњи, која је мање -више нез аш т ићен а, пов ећ ав а с е ризи к н ас т уп ањ а неког ш т е тног дог ађ аја (г р а д, мраз, олу ја, по жар, по пла ва, су ша и тсл.), че сто са ка та стро фал ним по след и ц а м а. 2 П р е м а п р о ц е н а м а с т р у ч њ а к а б и љ н а п р о и з в од њ а у С р б и ји з б о г су ше је пре по ло вље на, а ште та се про це њу је на 2,1 ми ли јар ди до ла ра. 3 Успех по љ о п ри в р ед не п р о и з в од њ е з а Ср би ју је в е о ма в а ж а н т о в а ж но је р п р е м а о би м у и с т ру к т у р и р а с по ло ж и в и х по љ о п р ив р едн и х пов рш ин а Ре пу бли ка Ср би ја спа да у ред европ ских зе ма ља са по вољ ним зе мљи шним р е с у р си м а буд ућ и д а р а спол аже с а 0,7 хе кт ар а пољ оп рив р едног, односно 0, 4 6 хе к т а р а о р ан и чн о г з ем љ иш т а п о с т а н о в н и к у. 4 Ако се освр не мо на ри м ск у т ра д иц ији Ром ул је св акој пор од и ц и (consort iu m и л и fam il ia) додел ио 1 Ј. Au e r : We a t h e r D e r i v a t a t i ve s He a d i n g fo r Su n n z Ti m e s, i n : Fr a n k f u r t Vo i c e, D e u t s ch e Bank Re se arch, frank furt am Main, 2003, p Т. Мар ко вић, Вре мен ски де ри ва ти и упра вља ње ри зи ком у по љо при вре ди, мо но - гра фи ја, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, По љо при вред ни фа кул тет, 2013, стр.1. 3 h t t p: // w w w. n o v i m a g a z i n. r s /e k o n om ij a /s t et a - z b o g - s u s e -21- m i l i j a d e - d o l a r a, п р е у з е т о Д. По п ов, З а ш т и т а, у р е ђ е њ е и ко р и ш ћ е њ е п о љ о п р и в р ед н о г з е м љи ш т а у Ре п у б л и ц и Сри би ји, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, , Но ви Сад, стр

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 по 2 југ ер а (пол а хе кт ар а) з ем љ е3 т з в. h er ed iu m. 5 С р пс ке пор од и це и м ају м но г о ви ше, п р оме н ио с е н ач и н о бр аде з ем љ е, а л и зн а ч ај по љ о п ри в р ед не про из вод ње ни је сма њен. По ста вља се пи та ње да ли иде мо у ко рак са време ном и л и си г у р но с т по љ о п ри в р ед не п р о и з овд њ е п р е п у ш т а мо с л у ча ју. У од но су на раз ви је не зе мље Евро пе и Се вер не Аме ри ке, где је си стем оси гу ра ња ви со ко раз ви јен, код нас је за шти та про из вод ње на по љо при вредним га здин стви ма већ ду же вре ме на ве о ма ни ском ни воу. 6 Оси г у ра њ е ус е в а и п ло до в а мо же би т и р е а л и зо в а но к а о по с е ба н у г о вор о о си г у р а њу, а л и по с т о ји мо г ућ но с т да оно бу де у к љу че но у ком би но в а но оси гу ра ње од ве ћег бро ја ри зи ка или да бу де део оси гу ра ња усе ва и пло до ва од сви х в р с т а ри зи к а (a l l r i sk c rop i n s u r a n c e). По с т о ји мо г ућ но с т да о си г у р а - ње усе ва и пло до ва од су ше бу де укљу че но у оси гу ра ње вред но сти про изв од њ е (r e ve nu e i n s u r a n c e) и л и о си г у р а њ е п ри но с а цело к у пног г аз д и нс т в а (i n c o me i n s u r a n c e). О си г у р а њ е од с у ше, ко је да на с по љ о п ри в р ед н и ц и ма з а - да је до с т а по т е ш ко ћ а, нај че ш ће н и је у к љу че но у ком би но в а но о си г у р а њ е. 7 Ова оце на се од но си на европ ске мо де ле оси гу ра ња, док се за Ср би ју мо же ре ћи да оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше ни је укљу че но ни у је дан мо дел ком би но ва ног, н и т и оси г у ра ња усе ва и п ло до ва од сви х вр ста ри зи ка. Па ке том оси гу ра ња од ви ше ри зи ка постижу се позитивни ефекти заштите пољопривред ни ка. 8 Код нас се оси гу ра ње усе ва и пло до ва од су ше ре а ли зу је кроз уго вор о оси гу ра њу од јед не вр сте ри зи ка. Оси гу ра ње од су ше је про из вод но ви јег да ту ма и код нас га ре а ли зу је са мо јед на од и г у ра ва ју ћа ор г а н и за ц и ја 9 и т о са мо са мо за по је д и не ра т ар ске к ул т у р е. С у ша п р ед с т а в љ а је да н од нај в е ћ и х по љ о п ри в р ед н и х ри зи к а ко ји мо же ума њи ти при но се и пре ко 50%. Под су шом се под ра зу ме ва ума ње ње па да ви на у од но су на ме ро дав не вишег од иш њ е кол ич ине падав аине у период и ма у ко ји м је по т р е ба ус е в а з а во дом нај ве ћа 10 и ко је ре зул ту је ума ње њем при но са оси гу ра ног усе ва. 5 М. С и ч, К а т а с т р и, з е м љ и ш н и р е г и с т р и и и с п р а в е о к у п о п р о д аји у С т ар о м Р им у Е л е м е н т и м о д е р н и х з е м љи ш н и х к њи г а, З б о р н и к р а д о в а П р а в н о г ф а к у л т е т а у Но в о м С а д у, , стр Ј. М и л о р а д о в и ћ : Е к он о мс к и е ф е кт и о с иг ур а њ а у п о љ о п р и в р е д и и п р е х р а м б е н о ј и н д у с т р и ји А П В ој в о д и н е. До к т о р с к а д и с е р т а ц и ја, По љ о п р и в р ед н и ф а к у л т е т, Но в и С а д, 2004, стр Т. Мар ко вић : Оси гу ра ње усе ва и пло до ва по сто је ћи европ ски мо де ли, у : Агро е - ко но ми ка, 41-42, Но ви Сад, 2009, стр E. B e r g: E r t r a g s a u s f a l lve r sic h e r u n ge n e i n ge e i n ge n e t e s I n s t r u m e nt z u r E r lo s sic h e r u n g? In : Ta gung sband des De utschen Ba u u ern ver bands und der An dre as Her mes Aka de mie Weite - rent wic klung der EU-Agrar po li tik zwischen Welt markt und Ver bra uc her schutz, Bonn Rot tgen, 2001, S G e n e r a li o s i g u r a n je S r b i je 10 за ку ку руз и ше ћер ну ре пу то ком ма ја, ју на, ју ла и вгу ста, за со ју то ком ју на, ју ла и а в г у с т а 515

4 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) Уго вор о оси гу ра њу усе ва и пло до ва мо же да се ана ли зи ра са еко ном ског и прав ног аспек та, ма да је за са гле да ва ње свих од но са ко ји на ста ју за кључи ва њем уго во ра по треб но има ти у ви ду и зна ња из обла сти ра тар ства, ме т е о р о ло г и је,с т ат ис т ике и д руг и х наук а које св оји м ист р аж ив ањима мог у д о п р и не т и ш т о ц е ло в и т и је м с а гл е д а в а њу ов ог у г о в о рног однос а. У ов ом у г о в о р ном од но с у на јед ној с т р а н и је о си г у р а в ач, ко ји је о си г у р а в а ју ћ а о р - г а н и з а ц и ја, а на д ру г ој у г о в а р ач (о си г у р а н и к), ко ји мо же би т и фи зи ч ко и л и прав но ли це. У Ср би ји се осигурање први пут помиње у Српском грађанском законику из го ди не, у чла но ви ма 798. и 799. Та ко се у чла ну 798. На во ди: Што с е т и че о си г ур ањ а ш т ет е н а с л уч ај неи зв есн и з а н ап л ат у, к а о о сиг ур ањ е еспапa на во ди и на су ву; ку ћа и миљ ко ва про тив ва тре и во де, то ће се по основ а ма на в е де н и м, и о с о би т и м п р о п и си ма з а р а зна ов а о си г у р а њ а с у д и т и. 11 Иа ко је по љо при вре да и кроз исто ри ју а и да нас јед на од кључ них при вредних гра на, за шти та по љо при вред ни ка од при род них не по го да нај че шће ни је би ла др жав ни при о ри тет. И док су још то ком 19 ве ка у све ту уста но вље ни не к и о б л и ц и з а ш т и т е п р о и з в о ђа ча у би љ ној п р о и з в од њи к р оз п ри к у п љ а њ е с р едс т ав а у н ат ури, к а о и зр аз а о рг ан из о в а не с о л и д а р но с т и п р о и з в о ђа ч а у одноcу на опа сно сти ко је пре те усе ви ма и пло до ви ма, за то вре ме у по је диним кра је ви ма Ср би је до до ле су при зи ва ле ки шу. 12 У нор ма т и в ном по гле д у по с т о ји не ко л и ко фа з а у ра з во ју з а ко но да в с т в а из обла сти оси гу ра ња код нас. По чет ком 20. ве ка, го ди не, по сле ви ше при премљених пред ло га, до нет је За кон о фон ду за на кнаду штета пострадал и ма од г р а да. У К р а љ е ви н и Ју г о с л а ви ји по ло ви ном г о д и не до не т је За кон о обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да. По ме ну ти за кон ста вљен је ван сна ге, ка да је кра јем го ди не до нет За кон о уна пре ђе њу по љо при вреде. На кон што су го дине формиране бановине, почетком следеће године до нет је но ви За кон о оба ве зном обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да. Још п р е з а в рше т к а Д ру г ог св е т ског р а т а до не т а је од л у к а о кон фи ск а ц и ји не при ја тељ ске имо ви не, сход но то ме по чет ком го ди не, до не та је Одл у ка о спа ја њу у Д р жа в н и за вод за оси г у ра ње и ре о си г у ра ње оси г у ра ва ју ћ и х п р ед у з е ћ а ко је п р е ла з е у д р ж а в н у св о ји н у. Бу д у ћ и да је поче тком педес ет и х г о д и на до ш ло до п р о ме на у д ру ш т в е но -по л и т и ч ком си с т е м у у з е м љи ш т о с е о г л е д а у у в о ђ е њу р а д н и ч ко г у п р а в љ а њ а и д е ц е нт р ал из ац ије д рж а вн е у п р а в е, по ло ви ном г о д и не, до не т је З а кон о о си г у р а в а ју ћ и м з а в о д и ма и з а јед н и ца ма о си г у р а њ а. Пе ри од с а мо у п р а в љ а њ а у ов ој о бл а с т и окон ча н 11 Гра ђа н ск и з а ко н и к з а Кра љ е ви н у Ср би ју (188 4), И з да в ач ко и к њи ж а р ско п р ед у з е ће Ге ца Кон, Бе о град 1937, стр До до ла или Пе р пе ру на је би ће с ло в ен ске м и т о ло г и је ко је п р ед с т а в љ а б о г и њу к и ше, и в е з у је с е з а в р хов н о г с т а р о с л о в е н с ко г б о г а г р о м а Пе р у н а. До д о л с к и р и т у а л и с у п а г а н с ке ри ту ал не игре и пе сме чи ји ма гич ни еле мен ти су има ли за циљ да иза зо ву ки шу. 516

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 је до но ше њем За ко на о обли га ци о ним од но си ма, и но вих Пра ви ла оси гу ра - њ а и т арифе п р ем и ја. На кон ра с па да СРФЈ по ло ви ном г о д и не с т у па на с н а г у З а кон о о с иг ур ању и мов ине и л иц а, а г о д и не д о но с и с е д у г о оче к ив ан и Закон о о си г у ра њу, ко ји м је обе з бе ђе но зна чајн ије п рибл иж ав ање ове обла сти за кон ским про пи си ма Европ ске уни је. По след њи За кон о осигу ра њу до нет је го ди не. 2. СВР ХА ОСИ ГУ РА ЊА УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ О си г у р а њ ем и мо ви не о б е з б е ђу је с е на к на да з а ш т е т у ко ја би с е де сил а у и мо ви н и о си г у р а н и к а з б ог н ас т уп ањ а о сиг ур аног с л у ч аја. 13 Ако би ову де фи н и ц ију п ри ме н и л и на о си г у ра њ е ус е в а и п ло до в а од су ше мо гл и би смо ре ћи да се оси гу ра њем усе ва и пло до ва од су ше обез бе ђу је на кна да за ште ту ко ја би се де си ла у по љо при вред ној про из вод њи, на усе ви ма и плодовима о сиг ур ан ик а, з б ог нас т упањ а с уше. О ис г у р а њ е, з а п р а в о, омо г у ћ а в а да се бр зо об но ве еко ном ска до бра ко ја би у слу ча ју на сту па ња од ре ђе них до га ђа ја би ла уни ште на или оште ће на. 14 По је д и н и ау т о ри 15 на б р а ја ју нај зна чај н и је фу н к ц и је од но сно д ру ш т в е - но еко ном ске ко ри сти од оси гу ра ња. Ме ђу њи ма су на кна да ште те, смањ е њ е з а б ри н у т о с т и и с т р а х а, и з в о р и н в е с т и ц и о н и х с р ед с т а в а, п р е в ен ц и ја г у би т к а и по в е ћ а њ е к р е д и тног пот енц ијала. У на шој л и т е р а т у ри на в о д и с е, као примарна функ ци ја оси гу ра ња, за шти та имо ви не и ли ца, а као секундар - не фу н к ц и је: нов ч а но - мо би л и з а т о р с к а и с о ц и ја л н а фу н к ц и ја. 16 Основ ни з а дат а к о сиг урав ајуће делатнос т и је з аш т ит а п р о и з вод ног п р о це са у би љ ној п р ои зводњи, на коју с е надовезују с ек у ндарне фу н кц ије: а к у м улац и јск а, где се део п ре м и је оси г у ра ња п ла си ра у фи на н сиј ск и сек т ор, од но сно со ц и ја л на, где с е по љ о п ри в р ед н и ц и м а по м а же у с а в л а д а в а њу п р о б ле м а ко ји н а с т а ју услед уни ште ња њи хо вих основ них из во ра при хо да. 17 Во ља уго вор них стра на из ра жа ва се кроз ја сно из ра же ну на ме ру осиг у р а н и к а да п л а т и п р е м и ју к а ко би о си г у р а о п ло до в е од ри зи к а с у ше, док оси гу ра вач ис ка зу је на ме ру да, уз на кна ду, пре у зме ри зик на се бе. На овај н а ч и н и з р аж ав а с е k a u z a, као услов по сто ја ња уго во ра. Она у од ре ђе ном см и с л у мо же би т и до в е де на у п и т а њ е а ко аnimus или на ме ра ни је би ла до 13 ЗОО, чл Ј. Ве се ли но вић, При вред но право, Пољопривред ни фа кул тет Но ви Сад, 2011., стр E.G. Rej da: Prin ci ples of Risk Ma na ge ment and In su ran ce, 2005, p Ј. М и л о р а д ов и ћ : Е к о н о м с к и е ф е кт и о с иг ур а њ а у п о љ о п р и в р е д и и п р е х р а м б е н о ј и н д у с т р и ји А П В ој в о д и н е. До к т о р с к а д и с е р т а ц и ја, По љ о п р и в р ед н и ф а к у л т е т, Но в и С а д, 2004, стр исто 517

6 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) к р а ја и з р а же на и у ко л и ко је о си г у р а в ач k a u z u р е л а т и ви з о в а о кроз сво је посеб не усло ве, ко ји ни су би ли на пра ви на чин пре зен то ва ни оси гу ра ни ку. Код оси гу ра ња усе ва и пло до ва и оста лих про из во да зе мље из нос ште - те утвр ђу је се с об зи ром на вред ност ко ју би има ли у вре ме са би ра ња, ако н и је д ру г а ч и је у г о в о р е но РИ ЗИК СУ ШЕ КАО ОСНОВ ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ УГО ВО РА Усе ви и пло до ви под ло жни су на сту па њу су ше, ко ји их мо гу оште ти ти или уни шти ти и та ко по љо при вред ним про из во ђа чи ма на не ти ве ли ке губит ке. Та из ве сност да сва ки по је ди нац мо же пре тр пе ти ште ту, али да се са си гур но шћу не мо же ре ћи хо ће ли је пре тр пе ти, на зи ва се ри зик. 19 З а кон ск а де фи н и ц и ја по л а з и од т о г а д а д о г а ђ ај с о бз ир ом н а који с е з а к љу ч у је о си г у р а њ е (о си г у р а н и с л у чај) мо р а би т и бу д у ћ и, не и з в е с т а н и не з а в и с а н од и с к љу ч и в е в о љ е у г о в а р а ч а. 20 Р и з и к с е мо же де фи н и с а т и и к а о с т а њ е у ко ме по с т о ји мо г у ћ но с т не г а т и в ног од с т у п а њ а од по же љ ног ис хо да ко ји оче к у је мо и л и ко ме с е на да мо. 21 По је д и н и ау т о ри ри зи к де фини шу као не из ве сност у по гле ду оства ри ва ња не ког бу ду ћег до га ђа ја. 22 Оси гу ра ни слу чај су ша је бу ду ћи, по што се уго вор о оси гу ра њу за кључу је пре ње го вог на сту па ња, по пра ви лу до кра ја се тве. С у ш а ис п у њ ав а и з аконск у одр едбу д а је не и з в е сн а је р у г о в а р а ч и, к а ко о си г у р а в а ју ћ а о р г а н из ац ија, т ако н и пољ оп рив р едн и п р ои зв ођ ач не мо гу да зна ју да ли ће она на сту пи ти. Исти на, у том по гле ду по сто је ме те о роло шка пред ви ђа ња, али су то ипак са мо пред ви ђа ња и ни ко не мо же га ранто ва ти ре а ли за ци ју прог нозе, поготово не на микро нивоу, осигуране пољо - п ри в р ед не по в р ш и не. У од но с у на не ке д ру г е ри зи ке од ко ји х с е о си г у р а в а и мо ви на (к а о ш т о с у по ж а р, к р а ђа, с а о б р а ћ ај на не зг о да) мо г ућ но с т п р ед виђа ња су ве ћа али се не мо же оспо ри ти чи ње ни ца да је и по ред то га су ша неи з ве са н дог ађај. Мо ж да би смо мо гл и до п у н и т и де фи н и ц и ју к а о: не и з ве с т а н до га ђај за ко ји се не мо же са ве ли ком ве ро ват но ћом по твр ди ти да ли ће се до г о д и т и О на је не з а ви сна од ис к љу ч и в е в о љ е у г о в а р а ча је р у ко л и ко је по љо при вред ни про из во ђач при ме нио уо би ча је не агро тех нич ке ме ре, укључу ју ћи и на вод ња ва ње, уколико је оно могуће и уколико је до тада наводња- 18 ЗОО, чл ст T. Мар ко вић, M. Јо ва но вић, Раз вој оси гу ра ња усе ва и пло до ва у Ср би ји, Агро е ко - но ми ка, 207, бр. 36, стр ст За кон о обли га ци о ним од од но си ма, Сл.лист СРФЈ 29/78, са из ме на ма (ЗОО), чл 898, 21 E. Vag han, T. Va ug nan:осно ве оси гу ра ња и упра вља ња ри зи ци ма, 1995, стр Јелена Ко ч и ви ћ, П. Шу ле ји ћ:оси г у ра њ е, Еко ном ск и фа к ул т е т, Б е о г ра д, 20 02, с т р. 58.

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 ва ње про во дио, ко ли чи на па да ви на не мо же да за ви си ни ти од во ље оси гур а в а ју ће о р г а н и з а ц и је, н и т и од по љ о п ри в р ед ног п р о и з в о ђа ча. Иа ко је ри зик су ше по стао ре а лан, оси гу ра ње од овог ри зи ка, па ти ме и за кљу чи ва ње уго во ра о оси гу ра њу од су ше, још увек ни је зна чај но. Пре ма не к и м п р о цен ам а у С рбији с е о сиг ур ав а у к у п но око 10 % по љ о п ри в р ед не п ро и з вод ње, а у т ом ск р ом ном п ро цен т у уде о оси г у ра њ а од суше је најма њи. К ад а с у с у о че н и с а р и з и ком, д о но си о ц и од л у к а р а з л и ч и т о с е по н а ш а ју у з а ви сно с т и од с т а ва п ре ма ри зи к у. О н и мо г у да по се д у ју ск ло но с т, одб ој но с т и неутрал ност према ризику. Генерално највише се говори о авер зији (одб ој н о с т и) п р е м а р и з и к у, ко ја под р а з у м е в а н е г а т и в но пои м а њ е с л у ч ајн и х ко ле бањ а р ез улт ат а дат ог пос т у пк а, па је пот р е б но до дат но ж р т в о в а њ е з а њи хо в о од с т р а њи в а њ е, о сно сно сма њи в а њ е ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ УСЕ ВА И ПЛО ДО ВА ОД СУ ШЕ Уго вор не стра не код уго во ра о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од су ше, су с а јед не с т р а не о си г у р а в а јућ а о рг ан из ац ија, а с а д ру г е с т р а не св а ко л и це ко је има ин те рес да се не до го ди оси гу ра ни слу чај, по што би ина че пре тр пео не ки ма те ри јал ни гу би так. То зна чи да оси гу ра ник мо же би ти и по љо прив р ед н и п р о и з в о ђач ко ји је в л а сн и к з е м љи ш т а, а л и и по љ о п ри в р ед н и к ко ји на ту ђој зе мљи, по осно ву за ку па или дру гог прав но ва ља ног по сла, ре а лиз у је по љ о п ри в р ед н у п р о и з в од њу. Уг о в о р о о сиг ур ању ус ев а и п лодов а од с у ше з а к љу ч у је с е у п и с а ној фор ми. Пре ци зи ни је, уго вор о оси гу ра њу је за кљу чен ка да уго ва ра чи пот - пи ш у по ли су осиг урања и ли лист пок рића. 24 Пре ма по себ ним усло ви ма 25 осиг ур ав ач з ад рж ав а п рав о да њ ег ов е с т ру чне с л уж б е и зв рше р е визију ризик а, т ј. п р е глед ус е в а ко ји мо г у би т и п р ед ме т о си г у р а њ а у ц и љу п р о в е р е с т а њ а ус е в а и п ло до в а и п ри ме не од г о в а р а ју ћ и х а г р о т ех н и ч к и х ме р а и да сход но т оме донес у одл у к у о п ри х в а т а њу и л и не п ри в а т а њу з а к љу че њ а у г о в о р а о оси гу ра њу кон крет ног усе ва: Ово је прав ни нон сенс јер овај став сле ди н а кон с т а в а д а је у г о в о р о о си г у р а њу з а к љу че н к а д у г ов ар ач и по тп и ш у по ли су или лист по кри ћа. Ако је уго вор за кљу чен, на кнад на ре ви зи ја ризи к а до в о д и у п и т а њ е п р а в н и к а р а к т е р з а к љу че ног у г о в о р а, је р ч и њ е н и ца 23 E. Berg: As ses sing the farm le vel im pacts of yield and re ve nue in su ran ce> and ex pec ted v a l u e -v a r i a n c e a p p r o a c h, i n : P r o c e e d i n g s of t h e Xt h C o n g r e s s of t h e E u r o p e a n A s s o c iat io n of Agri cul tu ral Eco no mists (EA AE), yara goya, 2002, p ЗОО чл. 901.ст По с е бн и ус л ов и G en er al i o s ig ur an ja S rb ija ( ПУ G e n e r a l i), п р е у з е т о с а з в а н и ч н о г сај та , члан 6. став

8 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) да на осно ву ре ви зи је сход но то ме до не се од лу ку о прихватању или неприх в а т ању з ак ључењ а у г ов ор а о о сиг ур ању кон к р е т ног ус е в а ов а р е в и з и ја фак тич ки тек ства ра услов за пу но ва жност за кљу че ног уго во ра. Ако би овај став тре бао да зна чи да оси гу ра вач има пра во да пре гле да усев пре за кљу чења уго во ра он да не ма ме ста ре чи ре ви зи ја. Оси гу ра вач је, у сва ком слу ча ју, у по себ не усло ве унео од ред бу ко ја мо же ши ро ко да се ту ма чи, а по ста вљена је та ко да мо же би ти ту ма че на пр вен стве но у ко рист оси гу ра ва ча. Ако а н а л и зи р а мо од р ед б е З а ко н а о о бл и г а ц и о н и м од но си м а, мо гло би с е р е ћ и да у ове од ред бе по себ них усло ва у су прот но сти са за кон ским нор ма ма. Н а и ме п р е ма З а ко н у о о бл и г а ц и о н и м од но си ма п и сме на по н у да у ч и њ е на оси г у ра ва ч у за за к љу че ње у го во ра о оси г у ра њу ве зу је по н у ди о ца, ако он ни је од ре дио кра ћи рок, за вре ме од осам да на ода да на ка да је по ну да при спе ла о си г у р а в а ч у, а а ко је по т р е ба н ле к а р ск и п р е глед, он да з а в р е ме од т ри де с е т да на. Ако оси гу ра вач у том ро ку не од би је по ну ду ко ја не од сту па од усло ва под ко ји ма он вр ши пред ло же но оси гу ра ње, сма тра ће се да је при хва тио пону ду и да је уго вор за кљу чен. 26 У том слу ча ју уго вор се сма тра за кљу че ним ка да је по ну да при спе ла оси гу ра ва чу. Ка ко се у по ме ну тим по себ ним усло - ви ма не по ми ње рок од осам да на мо гу ће је да уго ва рач ре ви зи ју ри зи ка вр ши и на кон тог ро ка чи ме се про би ја за кон ски рок, а на тај на чин оси гур а н и к мо же б ит и ош т ећ е н. Укол ико б и с е д и р е к т но п р и м е н и л е з а кон с ке од р ед б е о си г у р а н и к ко ји је да о п и сме н у по н у д у з а о си г у р а њ е св о ји х ус е в а и пло до ва од ри зи ка су ше био би оси гу ран уко ли ко у ро ку од осам да на осигу ра вач ни је од био по ну ду. У том слу ча ју сма тра ло би се да је уго вор за кључен ка да је по ну да при спе ла оси гу ра ва чу. О сиг ура њ е ус е в а и п ло до в а спа да у о бла с т до бр о в ољ ног о си г у ра њ а. У п редрат ној Краљевин и Југ ославији о сиг у ра ње усе в а и п ло до в а од по је д и н и х ри зи ка би ло је оба ве зно. Пре ма За ко ну о оба ве зном обезбеђењу усева и пло - до в а од г р а да /Сл у ж б е не но ви не К р а љ е ви не Ју г о с ла вије, бр 43/1931) у ч л. 1 с е на в о д и: О в л а ш ћу је с е М и н и с т а р по љ о п ри в р е де, да по п р ед ло г у ба но в а а за по је ди не ба но ви не, уред бом про пи ше оба ве зно обезбеђење усева и пло - до в а од г р а да и р а з р е зи в а њ е т р о ш ко в а око о ба в е зног о б е з б е ђе њ а на св а ког вла сни ка и по сед ни ка (при те жи о ца), и то у ви ду па у шал ног уло га (оси гу ран и не) по је д и н и ц и о б р а ђе не по в р ш и не. 27 У на шим про пи си ма не по сто је од ред бе ко ји би евен ту ал но усло вља - в а ле да в а њ е д р ж а в н и х с у б в ен ц и ја о ба в е з ом о си г у р а њ а ус е в а и п ло до в а од 26 ЗОО, чл 901.ст. 2. и За кон о оба ве зном обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да, Уред ба о обе ве зном обезбе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да у Ду нав ској ба но ви ни са из ме ном од 18.вгу ста го дине, број М.П.V 56364/38 г. И Пра вил ник за из вр ше ње Уред бе о ба ве зном обез бе ђе њу усе ва и пло до ва од гра да у Ду нав ској ба но ви ни, Штам па ри ја Ду нав ске ба но ви не, Но ви Сад , стр

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 су ше. Исто је и са дру гим ри зи ци ма, ко ји до во де до уме ње ња при но са. Са дру ге стра не, према Закону о подстицајима у пољопривре ди и руралом раз - в о ју 28 п р ед ви ђе н и с у р е г р е си з а п р е м и ју о си г у р а њ а з а ус е в е, п ло до в е, више г о д и ш њ е з а с а де, р а с а д н и ке и ж и в о т и њ е ко ји је од р еђен у м ин има лном укупном износу од 40% плаћене премије оси гу ра ња за при ја вље не по вр шине под од г о в а р а ју ћом к у л т ур ом до н ајвише 20 h a. До из ме на овог За ко на ов ај р е г р е с мо г а о с е о с т в а ри т и з а о си г у р а не по в р ш и не на в е ћој по в р ш и н и, до 100 ha. Пра вил ник, ко ји је до нет на осно ву овог За ко на, пред ви ђе но је да се пра во на ре гре се оства ру је за оси гу ра ње усе ва и пло до ве од ри зи ка умањ ењ а п ри но с а и ра с а д н и к а и м ла д и х ви ше г о д и ш њи х з а с а да п р е с т у па њ а на род од ри зи ка ко ји су п ро п и са н и усло ви ма оси г у ра ва јућ и х д ру ш тава 29. Иако За ко ном ни су по себ но на бро ја ни ри зи ци због ко јих би мо гло до ћи до ума - ње ња при но са ја сно је да је и су ша је дан од ри зи ка због ко јих мо же до ћи до ума ње ња при но са на усе ви ма и пло до ви ма. Пре ма Оп штим усло ви ма 30 појед ин и х о с иг ур ав ај ућ и х о рг ан из ац ија, с у ш а с е д е ф и н и ш е к а о у м а њ е њ е пада ви на у од но су на ме ро дав не ви ше го ди шње ко ли чи не па да ви на у пе рио - ди ма у ко јим је по тре ба усе ва за во дом нај ве ћа. Ти пе ри о ди де фи ни шу се за св а к у р а т а р ск у к ул т у ру по с е б но. Осим што је сма ње на по вр ши на за ко је се да је ре грес, ни во под сти ца ја од 40% је да ле ко ма њи од оно га ко ји се при ме њу је у зе мља ма раз ви је ног света (од 60 80% без огра ни че ња по вр ши не). 31 Пол ит и чке ме р е, к ако поје д ин и ау то ри на зи ва ју ди рект на пла ћа ња, ин тер вент не це не, си стем кво та и крат - корочне помоћ и за сл у чај ка та с т ро фа л н и х до га ђа ја, ко је п ред с та в ља ју за ме н у за оси гу ра ње, гу бе по ла ко вре ме ном на зна ча ју. 32 У За ко ном о оси гу ра њу, као основ ном за ко ну за ову област, оси гу ра ње од с у ше р а з в р с т а но је у о с т а л а о си г у р а њ а и мо ви не, ко ја по к ри в а ју ш т е т е на имо ви ни на ста ле због ло ма ма ши на, про вал не кра ђе, ло ма ста кла, гра да, мра за или дру гих опа сно сти Ри зик гра да се по себ но не по ми ње већ је он у гру пи дру гих опа сно сти. Сма тра мо да је услед гло бал ног за гре ва ња, и све ве ћ и х по сле д и ца од суше експ л иц и тно навођење суше у з а кон у н уж но. 28 З а кон о подс т и ц а ји м а у по љ о п ри в р е д и и ру р а л ном р а з в о ју, Сл уж б ен и гл асн и к Р С ˮ, бр. 10/13), чл П р а в и л н и к о ус л о в и м а, н а ч и н у и о б р а с ц у з а х т е в а з а о с т в а р и в а њ е п р а в а н а р е г р е с з а п р е м и ј у о с и г у р а њ а ус е в а, п л о д о в а, в и ш е г о д и ш њи х з а с а д а, р а с а д н и к а и ж и в о т и њ а, С л. гла сник РС, бр. 48/16, 48/13 30 Оп шти усло ви за оси гу ра ње усе ва и пло до ва, G e ne ra li o si g u ra nje S rbijа (ОУ G e ne ra li), пре у зе то са зва нич ног сај та По себ не од ред бе, чл Н. Бе љан ски, Др жа ва да де лу је пре вен тив но, не да на док нађује губитке, w w w.e k a pi ja.c o m / we b si t e /s r/ pl a i n Pa ge.p h p?id = & t b = p, пре у зе то G. Bre u stedt : Sub ven ti o nen fur land wirtscha ftlic he Ein kom men sver sic he run gen Nutzlich und not we nin dig? In: Ta gung sband 43. Ja hre sta gung der GE WI SO LA, Stut tgart, 2003, S За кон о оси гу ра њу, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 139/14, чл

10 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) С а м у г о в о р о о си г у р а њу у р е ђен је З а ко ном о о бл и г а ц и о н и м од но си ма. 34 У ов ом з а ко н у у оде љ к у о си г у р а њ е и мо ви не по м и њ е с е о си г у р а њ е ус е в а и п ло до в а и о с т а л и х п р о и з в о да з е м љ е. 35 И а ко по с т о је д в а з а ко на ко ји р е г у- ли шу област оси гу ра ња, је дан ве ћим де лом у ста ту сном, а дру ги у ди на мичком де лу, ипак нај зна чај ни ји из вор пра ва за уго вор о оси гу ра њу усе ва и п ло дов а од ризик а с уше с у опш т и и пос е бн и ус лови з а о сиг ур ањ е ус ев а и п ло до в а о си г у р а в а ју ћ и х о р г а н и з а ц и ја. К а ко код на с с а мо јед на о си г у р а в а - ју ћ а орг ан из ац и ја и ма у по н у д и о си г у р а њ е ус е в а и п лодов а од ризик а с уше, са мим тим њи хо ви оп шти и по себ ни усло ви по ста ли су зна ча јан из вор пра ва у овој обла сти ПРЕД МЕТ УГО ВО РА Пр ед ме т у г о в о р а о о си г у р ању ус е в а и п лодов а од с уше т еор е тск и мог у би ти сви усе ви и пло до ви. Бит но је да су ис пу ње ни основ ни усло ви за осигу ра ни слу чај да је до га ђај с об зи ром на ко ји се за кљу чу је бу ду ћи, не из вес т а н и на з а ви са н од иск ључ иве воље у г ов а ра ча о си г у ра њ а, о си г у ра н и к а и л и л и ца ко је и ма и мо ви н ск и и н т е р е с на д п р ед ме т ом о си г у р а њ а. Ме ђу т и м, у п р а к си с у п р ед ме т о си г у р а њ а с а мо он и ус е ви и п ло до ви ко је о си г у р а в а ју ће ку ће има ју у сво јој по ну ди оси гу ра ња, од но сно они ко је они же ле да оси гура ју од овог ри зи ка. Оси гу ра на опа сност је су ша под ко јој се под ра зу ме ва ума ње ње ме рода в не ко л и ч и не па да ви на у однос у н а ме р о да в н у ви ше г о д и ш њу ко л и ч и н у п а д а ви н а 36 С у ш а с е п р е м а пос е бн и м ус ловим а о сиг ур ав ајућ и х о рг ан из а - ц и ја ме ри п р е ма од с т у па њу ме р о да в н и х ко л и ч и на па да ви на у о си г у р а ном пе ри о д у у од но с у на ме р о да в не ви ше г о д и ш њ е па да ви не. Ти ме с е по с е б н и м ус ловима, к а о ау т о ном н и м и з в о ри ма п р а в а, да је р е ле в а н тна к в ал ифик ац ија с уше. Тако к ада је п р ед ме т о си г у р а њ а ме р к а н т и л н и и л и с е мен ск и к у к у ру з, ме р к а н т и л на и л и с е мен ск а с о ја и л и ме р к а н т и л на ше ће р на р е па, ризи к с у ше је на сту пио: ка да је на од ре ђе ној зо ни ри зи ка су ше за бе ле же на ме ро дав на ко л и ч и на па да ви на н и жа од ме ро да в не ви ше г о д и ш ње ко л и ч и не па да ви на за ви ше од 30% и ка да је услед ума ње ња ме ро дав не ко ли чи не па да ви не у од но су на мер ода вн у ви ше г о д и ш њу ко л и ч и н у па да ви на т е з о не ри зи к а су ше до ш ло до ума ње ња уго во ре ног при но са по је ди ни ци по вр ши не за ви ше од 10%. 37 Да к ле з а ис п у њ а в а њ е ус ло в а з а на с т а на к ш т е т ног до г а ђа ја не о п ход но је д а је ко л и ч ин а п ад ав ин а у однос у н а мер од а вн и в ишег од иш њи п р ос е к 34 ЗОО, чл ЗОО, чл ст ПУ G e n e r a li,чл Чл. 4, став 3.

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 ма ња за 30%, као и да је ума ње ње при но са ма ње за нај ма ње 10%. Не ко ли ко еле ме на та, ко ји се т и ч у оси г у ра ног сл у ча ја за вре ђу је а на л и зу. Пр во је п ита ње не и з в е сно с т и, а по л а з е ћ и од ч и њ е н и це да о си г у р а н и с л у чај мо р а би т и буду ћи, не из ве стан и не за ви сан од ис кљу чи ве во ље уго ва ра ча оси гу ра ња, осиг у р а н и к а и л и л и ца ко је и ма и мо ви н ск и и н т е р е с на п р ед ме т ом о си г у р а њ а. Не из ве сност, као услов је зна чај но ма ња не го у дру гим обла сти ма оси гу рања, где је мо гућ ност пред ви ђа ња знат но ума ње на или оне мо гу ће на. Дру га д и ле ма мо же с е т и ца т и п р а ви ч но с т и од р ед б е о не о п ход но с т и к у м у л а т и в не ис пу ње но сти два усло ва: ма ња ко ли чи ни па да ви на од нај ма ње 30% и проценат у мањ ењ а у г о в о р е ног п ри но с а по је д и н и ц и по в р ш и не з а више од 10%. То мо же мо по сма т р а т и на д в а на ч и на: п р е т по с т а в љ е н и до дат н и т р о ш ко ви које је оси г у ра н и х и мао у наводњавању услед мање кол ич ине падави на, ч име је ума њио ште ту од на сту па ју ће су ше. Ти ме је сма њио ште ту али је ко рист од тога при па ла оси гу ра ва ју ћој организацији јер је умањење при но са осигу раник свео нпр. ипод 10%. Дру ги слу чај, мо гао би се ти ца ти ште те ко ја је ве ћа од 10% иа ко је раз ли ка у ме ро дав ним ко ли чи на ма па да ви на би ла ис под 30%. Тај слу чај мо гао би да се де си уко ли ко су вре ли да ни или сув ве тар ану лира ли по зи тив не ефек те па да ви на. По љо п ри вред н и ц и п ри л и ком зак ључења у говора морају да и мају у вид у да пре ма по себ ним усло ви ма оси гу ра ња усе ва и пло до ва од су ше, ко је доно с е о си г у р а в а ју ће о р г а н и з а ц и је, п р ед ме т у г о в о р а н и с у ш т е т е ко је на с т а ју ус л ед д е ј с т в а в и с о к и х т е м п е р а т у р а и н е у јед н а ч е н о г р а с п о р е д а п а д а в и н а то ком ве ге тационог пе ри о да, као и услед не до стат ка дубинске вла ге, недо стају ће в л а ж но с т и в а зд у х а, и би ло ког д ру г ог ат мо с ф е р ског и д ру г ог у т и ца ја ко ји ни је ри зик су ше у скла ду са де фи ни ци јом да том у по себ ним усло ви ма о с и г ур ав ајућ е о рг ан из ац ије. 38 Н а ов ај н ач и н р ел ат ив и з ује с е поја м с уше, ко ја се пре ма по себ ним усло ви ма сво ди на уско зна че ње пој ма ума ње не ко л и ч и не па да ви на у од но с у на п р е т ход н и р е ф е р ен т н и пе ри од, к а о и ш т е - т у н ас т ал у н а о снову т ог а. Пос е бно п р а вно п ит ањ е је у т в рђив ањ е ви сине штете која је про у зро ко ва на ума ње ним ко ли чи на ма па да ви на, ко је су предмет оси гу ра ња у од но су на ефек те нпр. ви со ких тем пе ра ту ра или не у јед на - че ног рас по ре да па да ви на. Пре ма са да шњим усло ви ма код нас од ри зи ка су ше мо гу да се оси гу ра ју: мар кан тил ни и се мен ски ку ку руз, мер кан тил на и се менска со ја и мер кантил на ше ћер на ре па. Не сма тра ју се пред ме том оси гу ра ња усе ви и пло до ви: ко ју су з а с е ја н и (з а с а ђе н и) на пар це ла ма ко је не ма ју св оју и дент ифик ац ион у озна ку, ко ји су за се ја ни (за са ђе ни) на пар це ла ма ко је се пре ма зо на ма ри зик а г е о г р а ф ск и не на л а з е у н у т а р а д м и н и с т р а т и в н и х оп ш т и на. О си г у р а њ ем н и с у по к ри в е не ш т е т е н и т и у ма њ е њ а п ри но с а ко ји с у на с т а л и ус лед: би ло 38 ПУ G e n e r a li, чл. 5. ст

12 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) к а к в ог р а з ло г а ко ји н и је о си г у р а н и с л у чај; деј с т в а б о ле с т и, ш т е т о ч и на и л и лошег ницања ; непридржавања прописа про из вод не тех но ло ги је, тј. при ме - не опт им а лн и х а г р о т ех н и ч к и х ме р а з а д а т и р е јон и д ат у к улт уру ( р окови с е т в е, д у би на с е т в е, ђу б р е њ е, и тд.) и л и њи хо в ог не п р а ви л ног сп р о в о ђе њ а ; деј ства ви со ких тем пе ра ту ра, не у јед на че ног рас по ре да па да ви на то ком ве - г е т а ц и о ног пе ри о да, не до с т ат к а д у би н ске в л а г е, не о д г о в а р а ју ће в л а ж но с т и ва зду ха и би ло ког ат мос фер ског и дру гог ути ца ја ко ји ни је ри зик су ше. 6. БИТ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ УГО ВО РА Пр е ма З а ко н у о о бл и г а ц и о н и м од но си ма у г о в о р о о си г у р а њу, од но сно пол иса, т ре ба да са д р ж и сле де ће еле мен т е: у г о вор не с т ра не, оси г у ра н у с т вар, од но сно о си г у р а но л и це, ри зи к о б у х в а ћен о си г у р а њ ем, т р а ја њ е о си г у р а њ а и пе ри од по к рић а, св от а о сиг ур ањ а и л и д а је о сиг ур ав ањ е не ог р ан ичено, пре ми ја или до при нос, да тум из да ва ња по ли се и пот пи си уго во ре них стра - на. 39 Уго вор о оси гу ра њу усе ва и пло до ва од ри зи ка су ше тре ба да са др жи и еле мен те спе ци фич не за овај уго вор. Нео п ход но је да су њи ме уре ђе на п и т а њ а ко ја с е т и ч у: ме р о да в ног ме р ног ме с т а, пе ри о да ме р е њ а, ме р о да в не мак си мал не ко ли чи не па да ви на у пе ри о ду ме ре ња, ме ро дав не ко ли чи не пада ви на у пе ри о ду ме ре ња и ал тер на тив не по дат ке о дневној количини падави на, ме ро давној количини падавина, зони ризика суше и меродавној више - г о д и ш њ ој ко л и ч и н и па да ви на. О в а п и т а њ а у а на л и зи р а ном с л у ча ју да т а с у у по с е б н и м условима з а о сиг урањ е ус ев а и п лодов а од ризик а суше 40, а ти ме по ста ју са став ни део за кљу че них уго во ра. Да би се на аде ква тан на чин утвр ди ла ме ро дав на ко ли чи на па да ви на у пе ри о д у ме р е њ а не о п ход но је у т в р д и т и ко ја с у ме р од а вн а ме рн а мес т а з а св а к и по је д и н и у г о в о р о о си г у р а њу. Ме р о да в на ме р н а ме с т а с у ме р о да в не к л и м а т о л о ш ке с т ан иц е Реп уб л и чко г х и д р о м е т е р о л о ш ко г з а в о д а С р б и је ( РХ М З), с а св о ји м ме ђу на р одн и м ознак ама и лок ац ијама, одр еђене з а св ак у зо ну ри зи ка су ше по себ но у скла ду са од го ва ра ју ћим та ри фа ма пре ми ја осиг у р а в а ча, и л и од г о в а р а ју ће Пр ог но зно и з в е ш т ај не с л у ж б е з а ш т и т е би љ а АП Вој во ди не (ПИС). Пе ри о д и ме ре њ а под ра зу ме ва ју н и з од 10 и л и 11 у з а с т оп н и х да на т о ком ка лен дар ског ме се ца. Пе ри од ме ре ња се од ре ђу је на на чин да сваки календар - ски ме сец са др жи три пе ри о да ме ре ња. Ме ро дав на ко ли чи на па да ви на у пе ри о ду ме ре ња подразумева званичн и п о д а т а к РХ М З и л и П ИС о з б и р у ко л и ч и н а п а д ав ин а з аб ел ежен и х н а ЗОО, чл ПУ G e n e r a li

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 мер о д а в н и м ме р н и м ме с т им а т оком пер ио д а ме р е њ а З а с в а ко ме р о д а в но мер но ме сто нео п ход но је уго во ри ти ал тер на тив но мер но ме сто. Уг ов ор ом о о сиг ур ању ус ев а и п лодов а од ризик а с уше не опходно је у т в р д и т и ме р о да в н у ма к си ма л н у ко л и ч и н у па да ви на т о ком пе ри о да ме ре њ а (к у м у л а т и в но з а пе ри од ме р е њ а). О в а од р ед ба до не к ле ш т и т и о си г у р а н и к а к а ко с е екс т р ем н и п љу ско ви, п р ов але о бл ак а и с л.не би нег ат и вно одр азиле на у к у п не ме р о да в не ко л и ч и не па да ви на. Уко л и ко с е т о ком јед ног пе ри о да ме р е њ а з а б е ле же в е ће ко л ич ине падавина од на в е де ног у у г о в о ру к а о г о р њ а гра ни ца, на ве де на мак си мал на ко ли чи на па да ви на се узи ма као ре фе рент на. Ре ф е р е н т н и в р е ме н ск и пе ри од под р а з у ме в а в р е ме н ск и пе ри од т о ком г о д и не к а да с е у т в р ђу ју па р а ме т ри в е з а н и з а ри зи к с у ше. Њ е г ов по че т а к и к р ај з а ви си од в р с т е ус е в а и п ло до в а на о сно ву а г р о е ко ном ск и х к а р а к т е ристи ка од ре ђе не вр сте усе ва и пло до ва. Ме ро дав на ко ли чи на па да ви на пред ста вља збир свих ме ро дав них ко - л и ч и на па да ви на у пе ри о д у ме р е њ а т о ком р е фе р ен т ног в р е мен ског пе ри о да и з ме р е н и х на ме р о да в ној к л и ма т о ло ш кој с т а н и ц и З о на ри зи к а с у ше под р а з у ме в а ју с е т е ри т о ри је а д м и н и с т р а т и в н и х општи на Ре пу бли ке Ср би је разврстаних у складу са ме ро дав ним мер ним ме стима. З а св а к у по је д и н у з о н у ри зи к а с у ше од р е ђу је с е јед но ме р о да в но ме с т о кли ма то ло шка ста ни ца РХМЗ, а у окви ру ко је мо же по сто ја ти јед на или ви ше ау то матск и х метеоролош к и х стан ица П ИС-а, у ск ла д у са од го варајућ и м т а ри фа ма п р е м и ја о си г у р а в а ча и у г о в о р а с е на св а ком по је д и ном у г о в о ру о оси гу ра њу по ли си или ње ним при ло зи ма. К а о о с нов з а од р е ђ и в а њ е р а з л и ке у ко л и ч и н и п а д а в ин а у однос у н а г о д и н у о сиг урањ а одређује се мер ода вна вишег од иш њ а кол и ч и на па да вина. Ме р о да в на ви ше г о д и ш њ а ко л и ч и на па да ви на з а св а к у по је д и н у з о н у ри зика и сва к и по је д и н и ре фе рен т н и пе ри од у т вр ђу је се на осно ву вишег од иш њи х д нев н и х ко л ич ина падавина з аб ележен и х од с т ране РХ М З - а, к а о зв ан и чн и х података. Под ме ро дав ном ви ше го д и ш њом ко л и ч и ном пада вина подра зумева с е п р о и з в од ко е фи ц и јен т а 1,45 и с р ед њ е в р ед но с т и 10 нај н и ж и х ко л и ч и на падавина и змер ен и х т оком р ефер ен тног п в р е мен ског пе ри о да, по сма т ра ја ћ и св а к у по је д и н у г о д и н у з а ви ше г о д и ш њи пе ри од од до 2012.г о д и не, на осно ву до ст у п н и х по да та ка РХ МЗ-а и за о к ру же н и х на јед но де ц и ма л но ме сто. 7. П РЕ М И ЈА О С И Г У РА ЊА Пре ми ја оси гу ра ња је нов ча ни из нос ко ји оси гу ра ник пла ћа оси гу ра - ва чу, као услу гу за пре нос ри зи ка. Она се мо же пред ста ви ти и као це на ризи ка, јер је ри зик нај зна чајнији елемент који одрређује виси ну преми је. Пре - м и ја о си г у р а њ а мо р а од г о в а р а т и ри зи к у у од р е ђе ном в р е мен ском пе ри о д у, 525

14 Др Јан ко П. Ве се ли но вић; Др То дор Ђ. Мар ко вић; Др Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић (стр ) од но сно т р е ба да је с р а зме р на д у ж и н и пе ри о да у ко ме с е ри зи к по к ри в а. 41 З а о си г у р а н и к а п р е м и ја о си г у р а њ а је је д и н с т в е на и и з р а ж а в а с е у у к у п ном и з но с у док је з а о си г у р а в а ча она с а с т а в љ е на и з ви ше де ло в а с а р а з л и ч и т ом на ме ном. 42 Ви си на п р е м и је о си г у р а њ а ус е в а и п ло до в а од с у ше з а ви си од биљ не вр сте, али и од уго во ре не ви си не по кри ћа, ло ка ци је на ко јој се усе ви и п ло до ви о си г у р а в а ју, п ла н и р а ног п ри но с а и у г о в о р ене п р ои зв ођачке цене усе ва или про до ва.. О п ш т и м ус ло ви м а је де фин и с а но д а је у г о в а р ач о си г у р а њ а д у ж а н д а пла ти пре ми ју оси гу ра ња, али је оси гу ра вач ду жан да при ми упла ту пре мије од сва ког ли ца ко је има прав ни ин те рес да она бу де пла ће на. 43 Ако се угово ри пла ћа ње пре ми је у ра та ма, мо же да се за ра чу на уго вор на ка ма та, а ако се до спе ла ра та не пла ти у уго во ре ном ро ку, мо же се ра чу на ти за те зна кама та. Оси гу ра вач има мо гућ ност да ума њи из нос на кна де из оси гу ра ња за ис пла ту за из нос до спе ле а не на пла ће не пре ми је оси гу ра ња. У овом де лу анал и зи р а н и оп ш т и и по с е б н и ус ло ви с у од р е ђе ној ко л и зи ји је р с е у по с е б н и м усло ви ма се на во ди да оба ве за оси гу ра ва ча да пла ти на кна ду из оси гу ра ња по чи ње 24 ча са од да на ко ји је у по ли си оси гу ра ња озна чен као по че так осигу ра ња, под усло вом да је до та да пла ће на пре ми ја оси гу ра ња. 44 Из ове одред бе про из ла зи за кљу чак да се на кна да ис пла ћу је са мо уко ли ко је до та да пла ће на пре ми ја оси гу ра ња, па та ко не ма про сто ра да се из на кна де из о сиг урањ а у ма њи и з но с не п ла ће не п ре м и је, к а ко п и ше у оп ш т и м усло ви ма. И ма ју ћ и у ви д у да по оп ш т е п ри х в а ће ној п р а в ној т е о ри ји п ри о ри т е т у п риме ни има ју по себ ни усло ви у од но су на оп ште мо гли би смо да за кљу чи мо да по ред од ред би у оп штим усло ви ма оси гу ра ник не ма пра во на ис пла ту на кна де из оси гу ра ња уко ли ко ни је пла тио до спе лу пре ми ју оси гу ра ња. По ста вља се пи та ње да ли оси гу ра ник има оба ве зу да пла ти пре ми ју ако из би ло ког раз ло га усев уоп ште ни је за се јан или за са ђен. Пре ма од редба ма ко је смо ана ли зи ра ли у оп штим усло ви ма оси гу ра ник се у овом случа ју мо же осло бо ди ти пла ћа ња пре ми је, а оба ве за је на оси гу ра ни ку да се п и сме н и м п у т ем о бра т и о сиг урав ач у и т ра ж и о с ло ба ђа њ е п ла ћ а њ а п р е м и је по овом осно ву, али нај ка сни је до оп ти мал ног ро ка за же тву од но сно бер бу за оси гу ра ни усев или плод. Пре ми ја оси гу ра ња од ре ђу је се пре ма та ри фи оси гу ра ва ча и по пра вил у в а ж и з а је да н пе ри од о сиг урањ а, одно сно з а в р еме од з ак ључењ а у г ов ора о оси гу ра њу до уби ра ња усе ва или пло до ва. Та ри фе обич но укљу чу ју и мо - г у ће по п у с т е Б. Ма ро вић: Оси гу ра ње и шпе ди ци ја, 2001, стр Ј. Ко чо вић, П. Шу ле јић: Оси гу ра ње, 2006, стр ОУ G e n e r a li, чл ПУ G e n e r a li, чл. 7. ст 3.

15 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/ Т РА ЈА ЊЕ О С И Г У РА ЊА Пре ма За ко ну о обли га ци о ним од но си ма уго вор је за кљу чен кад уго - в а ра ч и по т п и ш у по л и су о си г у ра њ а и л и л и с т у по к ри ћ а. Уко л и ко о си г у ра в ач не од би је по н у д у ко ју је до био од о си г у р а н и к а, у з а кон ском р о к у од о с а м да на или кра ћем ро ку ко ји је од ре дио оси гу ра ник, у том слу ча ју уго вор се сма т р а з а к љу че н и м да ном к а да је по н у да п ри спе л а о си г у р а в а ч у. 45 На пример, ако је по ну да при спе ла нпр. 20. мар та, а оси гу ра вач у ро ку од осам да на и л и не ком к ра ћем ро к у, ко ји је од ре д ио оси г у ра н и к, н и је од би јо по н у д у сма тра се да је уго вор за кљу чен 20. мар та. Ове за кон ске од ред бе до пу ње не с у к р оз по с е б не ус ло в е о си г у р а в а ју ћ и х о р г а н и з а ц и ја. Јед на од т и х од р ед би је да оси гу ра ње усе ва и пло до ва по чи ње ис те ком 24 ча са да на на зна че ног на по ли си као по че так оси гу ра ња и тра је до ис те ка 24 ча са да на на зна че ног на по сли си као ис тек оси гу ра ња, под усло вом да је пла ћа на пре ми ја оси гур а њ а 46 Де фи ни са ни су и ро ко ви до ко јих мо гу да се за кљу че уго во ри о о си г у р а њу ус е в а и по ло до в а од с у ше. До 30. а п ри ла т е к у ће г о д и не мо г у ће је за к ључ ит и у говор о осиг урању од ризика суше за ме р кан т и л н у ше ће р н у ре п у, а до 10. ма ја те ку ће го ди не за мер кан тил ни и се мен ски ку ку руз. Оба ве за оси гу ра ча да пла ти на кна ду из оси гу ра ња по чи ње у 24,00 ча са од да на ко ји је у по ли си оси гу ра ња озна чен као по че так оси гу ра ња, под условом да је до та да пла ће на пре ми ја оси гу ра ња. 47 А ко с е д ру г а ч и је не у г о во ри, о ба в е з а о си г у р а в а ча з а на к на д у и з о си г у р а њ а п р е с т а је ис т е ком 24,0 0 ча с а да на ко ји је у по ли си на зна чен као ис тек оси гу ра ња. 9. ПРО ЦЕ НА ШТЕ ТЕ И УТВР ЂИ ВА ЊЕ НА КНА ДЕ ПО ОСНО ВУ УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ Под на к на дом и з о си г у р а њ а под р а з у ме в а ју с е св а и з д в а ја њ а и з ф он да з а о си г у ра њ е, к а да на с т у пе п р едвиђен и непо в ољ н и с л у ач је ви, од но сно к а да се де се еко ном ски штет ни до га ђа ји. 48 По при је му при ја ве о на ста лом оси гу ра ном слу ча ју од стра не оси гу рани ка, оси гу ра вач је ду жан да при сту пи утвр ђи ва њу и процени штете. Утвр - ђи вање и процену штете врши пољопривред ни струч њак оси гу ра ва ча. Про - це н и ш т е т е мо же п ри су с т во в а т и о си г у ра н и к и л и њ е г ов п р едс т а вн и к у ц иљу пружања потреб них података за утврђивање основа и висине штете. Про це - ном ш т е т е се у т вр ђу је п р о цен т у а л но у ма ње ње п ри но са п ред ме т а о си г у ра њ а 45 ЗОО, чл ПУ G e n e r a li, чл 7.ст ПУ G e n e r a li, чл. 7. ст Ј. Ко чо вић, П. Шу ле јић: Оси гу ра ње, 2006, стр

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше

БРАН КО БАЉ, ро ђен у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше А У Т О Р И Л Е Т О П И С А БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људске заједн и ц е, 1989; Пр и л о г р а

More information

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску поези ју А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фило ло ш ком фа к ул т е т у у Б е о г ра д у, на Гру п и з а с рп ск у к њи жев но с т и је зи к с а оп

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? * (II ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232:343.222 doi:10.5937/zrpfns51-14767 Др Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ

More information

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и

к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. у Но в ом С а д у. Ис т о р и ч а р к а је у ме т нос т и, ш колов ал а с е у Б еог р ад у и А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Дока з ив ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б

More information

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА

А К Ц И О Н А Р СКОГ Д РУ Ш Т ВА И ЗА Ш Т И ТА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.725:347.72.033 doi:10.5937/zrpfns51-15691 Др Зо ран В. Ар сић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду Z. Ar sic @ p f.u n s.a

More information

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка

БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка 18 БУФАЛО ПРЕ ДОРУЧКА Ме ри По уп Озборн Илу стро вао Сал Мер до ка Пре вела Ми ли ца Цвет ко вић 4 Наслов оригинала Mary Pope Osborne Buf fa lo Be fo re Bre ak fast С ад рж а ј Text Copyright 1999 by

More information

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ

МЕН ТАЛ НА ПО ВРЕ ДА ПУТ НИ КА КАО ОСНОВ ОД ГО ВОР НО СТ И П РЕ ВО ЗИ О Ц А У М Е ЂУ Н А РОД НОМ ВА ЗД У ХО П ЛОВ НОМ П РА ВУ Пре глед ни чла нак 347.8:347.56]:347.426.4 doi:10.5937/zrpfns51-15098 Ире на М. Ра ду ми ло, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду ire n a ra

More information

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ. 18 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим. Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. ISSN 2217-2475 COBISS.SR-ID 175515148 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ Година IV Број 3 Београд, 15. март 2013. Цена овог броја је 2.700 динара. Годишња претплата је 32.500 динара 18 На осно ву чла на 112. став 1.

More information

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И *

КОН ФЕ СОР НА ТУ ЖБА ЗА ЗА ШТИ ТУ СТ ВА Р Н И Х СЛ У Ж БЕ НО СТ И * Ори ги нал ни на уч ни рад 347.26:347.922(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-12755 Др Да ни ца Д. По пов, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду dpo pov@pf.uns.ac.rs

More information

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић

ГОБЛИНИ сенке. Превела Гордана Суботић ГОБЛИНИ сенке Деj в и д Ме л и н г Превела Гордана Суботић На слов ори ги на ла David Melling Shadow Goblins Text and illustrations copyright 2008 David Melling First published in Greta Britain in 2008

More information

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ

ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ UDC 94(=163.41)(436-89) DOI: 10.2298/ZMSDN1343267G Оригинални научни рад ДРУШТВЕНОПОЛИТИЧКИ СТАТУС СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД ЛЕОПОЛДОВСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ДО ДЕКЛАРАТОРИЈЕ ВЛАДАН С. ГАВРИЛОВИЋ E-mail:

More information

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1

ФАК ТО РИ ПРО МЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА Д Н Е СН А Г Е СР БИ Ј Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 331.55:338.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-15249 Др Го ран Б. Ми ло ше вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G. Mi lo se v

More information

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрења н и н у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н 1975. у Ау г с бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Школовао се у Сом бору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајнекеа

More information

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А

ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Т Е М А Т : Л Е О Н А Р Д К О Е Н При р е д и л а Ви о л е т а Ми т р о в и ћ ЗО РА Н П А У НО ВИ Ћ ИЗ МЕ ЂУ СЕ ЛИН ЏЕ РА И ЏОЈ СА: ОМ И ЉЕ Н А И Г РА Л Е О Н А Р Д А КО Е Н А Ро ман Ом иље н а и гра (T

More information

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Пре глед ни чла нак 331.104: 618.2]:061.1ЕU(497.11) doi:10.5937/zrpfns52-14906 Др Алек сан дра Т. По по вић a_alek san dra@yahoo.com РАД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА ТРУД НИ ЦА И ПО РО ДИ ЉА У ПРА ВУ РЕ ПУ БЛИ

More information

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC:

ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;142(3-4):275-279 DOI: 10.2298/SARH1304275B ЕДУКАТИВНИ ЧЛАНАК / EDUCATION ARTICLE UDC: 616.892.3 275 Цитирање литературе Силвија Бркић Медицински факултет, Универзитет у

More information

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1

У Т ВР ЂИ ВА ЊЕ ИСТ И Н Е У Д И СЦ И П Л И Н СКОМ ПО СТУП КУ КО ЈИ СЕ ВО ДИ ПРО ТИВ ОСУ ЂЕ НОГ ЗА ВРЕ М Е И З Д Р Ж А ВА ЊА К А ЗН Е ЗА Т ВО РА 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.811:331.108.62 doi:10.5937/zrpfns50-11796 Др Дра ги ша С. Дра кић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Dra kic@pf.uns.ac.rs

More information

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А

ПРА ВА СТРА НА ЦА ДА СТИ ЧУ ПРА ВО СВО Ј И Н Е Н А Н Е ПО К РЕТ НО СТ И М А Пре глед ни чла нак 349.412.22:341.95 doi:10.5937/zrpfns51-15015 Др Ми ли ца М. Па нић, до цент Ун и в е р з и т е т у Ис т оч н ом Са ра је в у Пра в н и фа к ул т е т mi li c a p39 @g m a il.c o m ПРА

More information

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА *

ПО Л И Ц И ЈА И РА ЂА ЊЕ У П РА ВЉА Ш Т ВА У ДЕ ЛУ МИ ШЕ ЛА ФУ КОА * Ори ги нал ни на уч ни рад 351.74 17 doi:10.5937/zrpfns51-13840 Др Ду шан С. Ма рин ко вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду d u sa n.m a r in

More information

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ

О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Ђ ОР ЂЕ Д Е С П И Ћ П А ВЛО ВИ Ћ ЕВ ЕСЕ Ј О ЈО ВА Н У Д У Ч И ЋУ Мож да ће по не ком ч и та о ц у т врд ња ко ја сле д и за зву ча т и то ном ис к љу ч и в о с т и, а л и у кон т е к с т у с рп ске к њи

More information

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА

Ј ЕД НО СТ РА Н А КОМ П ЕН ЗА Ц И ЈА Ори ги нал ни на уч ни рад 347.469:347.131.2 doi:10.5937/zrpfns50-12763 Др Са ња М. Ра до ва но вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. R a d o va n o v ic @ p f.u

More information

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА

О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА П Р И К А З С Т Р И П А О СТРИ ПУ И ДРУ ГИМ СТВА РИ МА Ник Су зе нис, Одравњивање, п рев. Марија Но ва ко ви ћ, Цен т ар за п ро мо ц и ју н а у ке, Б е о г р а д 2 016 Као клин ци сви смо их чи та ли

More information

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А?

МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? UDC 338.48-44(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1551307O ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД МО ЖЕ ЛИ ТУ РИ ЗАМ ДА РАЗ ВИ ЈЕ Д РА ГА Ч ЕВ СК А СЕ Л А? Ј Е Л Е Н А ОБРЕ Н И Ћ Ге о граф ски ин сти тут Јо ван Цви јић СА НУ Ђу

More information

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ

П РИ ВРЕД Н И К РИ М И Н А Л И Т ЕТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД ДО ГО ДИ НЕ Пре глед ни чла нак 343.37(497.11) 2006/2015 doi:10.5937/zrpfns50-11336 Др Дра ган М. Цвет ко вић По ли циј ска упра ва за град Бе о град c ve t k o v ic d ra ga n @ mt s.r s Зо ра н Ж. Јо в а н о в и

More information

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ

ЗА Ј ЕД Н И Ч К А СВО Ј И Н А СУ П РУ Ж Н И К А И СА ВЕ СНО СТ И Ц А ЊЕ ПО У З Д А ЊЕМ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.626:347.235 doi:10.5937/zrpfns50-12901 Др Ра ден ка М. Цве тић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду R.C ve t ic @ p f.u n

More information

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА *

ПРА ВА УНИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ ОСТВА РИ ВА ЊА ЊЕ Н И Х Ц И ЉЕ ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.9:061.1EU doi:10.5937/zrpfns50-12465 Др Бер на дет И. Бор даш, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B.Bor das@pf.uns.ac.rs

More information

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО)

ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК Н А Ј Т Е Ж Е К А ЗН Е НО Д Е ЛО? (I ДЕО) Пре глед ни чла нак 343.232 doi:10.5937/zrpfns50-12426 Иван Д. Ми лић, аси стент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду I. Mi lic @ p f.u n s.a c.r s ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

More information

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Д ИС К РИ М И Н А ТО Р Н И ПО РЕ СК И Т РЕТ М А Н ПО РЕ ЗА НА КА ПИ ТАЛ НЕ ДО БИТ КЕ У ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 336.226.11]:341.645.5:061.1ЕU doi:10.5937/zrpfns51-15048 Др Цвје та на М. Цвјет ко вић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са

More information

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns

Ори ги нал ни на уч ни рад doi: /zrpfns Ори ги нал ни на уч ни рад 340.131 doi:10.5937/zrpfns50-10399 Др Ра до мир Г. Зе ка ви ца, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д ra d o mir.

More information

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р

МEЂУНАРОДНИ КРИ ВИЧ НИ СУД: ИН СТРУ МЕНТ ПРАВ ДЕ ИЛИ ЗА П А Д ЊАЧ КОГ И М П Е РИ ЈА Л И ЗМ А А Н А Л И ЗА СЛ У Ч А ЈА Д А Р ФУ Р Ори ги нал ни на уч ни рад 341.645:341.485 doi:10.5937/zrpfns51-14587 Да ни ло Д. Ба бић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Фа к ул т е т п о л и т ич к и х н а у ка

More information

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1

КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 Мила Драгић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.163.41 373.7 КОНЦЕПТ СТРАХА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ 1 САЖЕТАК У о в о м р ад у а н ал из ир ај у с е ф р аз е о л о ш к е ј е д и н и ц е с

More information

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА *

ПРАВ НА ДР ЖА ВА И ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА ОД ЗА Ч Е ТА К А ДО СА ВРЕ М Е Н И Х И ЗА ЗО ВА * Ори ги нал ни на уч ни рад 340.12:342.2 doi:10.5937/zrpfns50-12877 Др Гор да на Р. Ву ка ди но вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду G.Vu k a d i n o

More information

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ

НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НА СУД СКУ ПРАК СУ Пре глед ни чла нак 349.418 doi:10.5937/zrpfns51-15804 Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le n a.j.te sa n o v

More information

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А *

Н А Ч Е ЛО П РА ВИ Ч НОГ СУ ЂЕ ЊА И К РИ М И Н А Л И СТ И Ч К А ЗН А ЊА ЈА В НОГ Т У Ж И О Ц А * Пре глед ни чла нак 343.123.5:342.722 doi:10.5937/zrpfns51-13362 Др Иштван И. Фе јеш, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду fe jes@sbb.rs Н А

More information

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град

БОЈАН ЈОВАНОВИЋ. Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град Бал ка но ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755013J УДК 391.8:316.7 оригиналан научни рад АР ХЕ ТИП МА СКЕ Са же так: Ма ски ра ње ни је са мо

More information

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка)

К РИ ВИ Ч НО Д Е ЛО У Г РО Ж А ВА ЊА СИ Г У Р НО СТ И И ЊЕ ГО ВА ОБЕ Л ЕЖ ЈА (члан 138. Кри вич ног за ко ни ка) Пре глед ни чла нак 343.434(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13943 Све тла на С. Ми јо вић, сту дент док тор ских сту ди ја Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду s ve tla n

More information

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1

ОБЛА СТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ УТИ ЦА ЈА Н А Л Е ГА Л НО Т Р Ж И Ш Т Е 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 343.9.02:339.1 doi:10.5937/zrpfns50-10873 Др Го ран Н. Бо шко вић, ван ред ни про фе сор K р и м и н а л и с т ич ко - п о л и ц и ј с ка а ка де м и ја Бе о г ра д go ra n.b

More information

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА

ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА UDC 336.1/.5(497.115) DOI: 10.2298/ZMSDN1552557L ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ДО СТ У П НОСТ ФИ Н А Н СИ Ј СК И Х РЕ СУ Р СА П РЕД У ЗЕ Ћ И М А Н А СЕ ВЕ РУ КО СО ВА * ИСИ ДО РА ЉУ МО ВИ Ћ Е ко ном ск и и н с

More information

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА

П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА И ГОР Ц ВИ ЈА НО ВИ Ћ П РЕ СТ У П Н И Ч К И СИ НО ВИ И ИС К У П ЉЕ ЊЕ У ПРО ЗИ НИ КА КЕЈ ВА На жа лост, ни ко ни кад не ће мо ћ и да п ро чи та не к у мо ју к њи г у, да ме гле да на фил му, или да про

More information

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва ТЕ МАТ: КЊИ ЖЕВ НОСТ И ИН ТЕР НЕТ При р е д ио Ми л о ш Јо ц и ћ М И ЛОШ ЈО Ц И Ћ ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку веб-ства ра ла штва 1. Од ки бер про сто ра

More information

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА

ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА ВИ О Л Е ТА М И Т Р О ВИ Ћ ЗВЕ ЗДЕ СУ СЕ СВЕ РАС ПР СЛЕ И ПРО СТР ЛЕ ПО СВО ДУ О ИС КУ СТВУ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА ПО Е ЗИ Ј Е Н И К А К Е Ј ВА У вре ме ну ка да су сво је упор не по гле де усме ра ва ле ка свом

More information

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И

НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И С Т Е ВА Н БРА Д И Ћ НЕ МИ ГО ВОР И ОПА СНОСТ ПИ СА ЊА: РА Н СИ Ј Е РО ВО РАЗ У М Е ВА ЊЕ К ЊИ Ж ЕВ НО СТ И У дру гој књи зи Др жа ве кроз Гла у ко ва уста Пла тон нам прено си је дан од mythosа, ко ји

More information

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу

Прилог проучавању вијетнамске куће у низу UDC 351.778.5(597) СИ Н И Ш А С. П Р ВА НОВ Бил кент уни вер зи тет, Фа кул тет умет но сти, ди зај на и ар хи тек ту ре Од е љ е њ е у н у т р а ш њ е а р х и т е к т у р е и д и з ај н а ж и в о т н

More information

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град

СТЕФАН МИЋИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Оде ље ње за фи ло зо фи ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549039M УДК 141.7 Ролс Џ. 141.7 Раз Џ. 172:141.7 оригиналан научни рад ЈАВ НИ УМ КАО ОСНОВА

More information

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА UDC 347.774 UDC 366.644 DOI: 10.2298/ZMSDN1345609M Оригинални научни рад РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА ЗОРАН МИЛАДИНОВИЋ Универзитет у Крагујевцу Правни факултет Јована Цвијића 1, Крагујевац,

More information

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ

А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ UDC 664.73:72(497.11) UDC 664.73:72(497.5) DOI: 10.2298/ZMSDN1553773K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД А Р Х И Т ЕК Т У РА ВО Д Е Н И Ц А ПО ТО Ч А РА У ЦЕН ТРАЛ НОМ ДЕ ЛУ ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ И ИС ТОЧ НЕ БО СНЕ Д

More information

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1

ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА У ПЕКИЋЕВОЈ СОТИЈИ КАКО УПОКОЈИТИ ВАМПИРА 1 Тамара Д. Јовановић ISSN 2217-7221 Универзитет у Новом Саду ISSN 2217-8546 Филозофски факултет UDK 821.163.41.09-31 Pekić tamarajovanovic87@gmail.com оригинални стручни рад ТРАДИЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВА ВАМПИРА

More information

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е

КОМ П Л ЕК СНОСТ СО Ц И ЈА Л Н И Х И Н Т ЕР А К Ц И ЈА И ПРАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА ОД НО СА У КОН ТЕК СТУ П РО М Ј Е Н Е К Л И М Е Пре глед ни чла нак 504.1/.4:347.426 doi:10.5937/zrpfns50-11786 Мр Гор да на Н. Пре ра до вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци Прав ни фа кул тет у Ба њој Лу ци p re ra d

More information

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ *

КО РЕ Н И ПО Л И Т И Ч К Е КО РУ П Ц И Ј Е У СТА РОМ ВЕ КУ * Ори ги нал ни на уч ни рад 343.352.../04 doi:10.5937/zrpfns50-12713 Др На та ша Љ. Де ре тић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N. D e re t ic @ p f.u n s.a c.r s

More information

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја

СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО ( ) Осврт на књи гу Ср би Исто ри ја иде ја М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ К А РЕ СТ РУ К Т У РИ РА ЊУ Д РУ Ш Т ВЕ НОГ СЕ ЋА ЊА ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903 1914) Осврт на књи гу Ср би 1903 1914. Исто ри ја иде ја За раз ли ку од ве ли

More information

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ *

НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ * Ори ги нал ни на уч ни рад 808.5(497.11) doi:10.5937/zrpfns51-13596 Др Си ма Д. Авра мо вић, ре дов ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Бе о г ра д у Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду si m a @ i u s.bg.a

More information

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У *

ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И СВЕ ДО Ц И М А У К РИ ВИ Ч НОМ ПО СТ У П К У * Пре глед ни чла нак 343.122+343.143 doi:10.5937/zrpfns51-14142 Др Дар ко Т. Ди мов ски, до цент Ун и в е р з и т е т у Ни ш у Прав ни фа кул тет у Ни шу dar ko @pra fak.ni.ac.rs Је ле на М. Па по вић Ми

More information

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА

ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА ПИ ЛО ТИ РА ЊЕ УСЛУ ГЕ ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК И ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРУ ЖА ЊА УСЛУ ГЕ СТУДИЈА Сту ди ја Пи ло ти ра ње услу ге По ро дич ни са рад ник и ева лу а ци ја ре зул та та пру жа ња услу

More information

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti")

Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, Psihologija polnih razlika i sličnosti) From the SelectedWorks of Bojan Todosijević 2015 Savremena psihologija o muškarcima i ženama. (Prikaz knjige: D. Mitrović, A. Trogrlić, "Psihologija polnih razlika i sličnosti") Bojan Todosijević, Institute

More information

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ

Н Е КО Л И КО ОСНОВ Н И Х ПО У К А РЕ Ф ОР М Е СУД СТВА У МА ЂАР СКОЈ Пре глед ни чла нак 343.16+347.9(439) doi:10.5937/zrpfns50-11086 Др Ма ћаш Бен це, ван ред ни про фе сор Ун и в е р з и т е т у Де б ре ц и н у Прав ни фа кул тет b e n c ze.m a t ya s @ la w.u ni d e

More information

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А

OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А С ЛО Б О Д А Н РЕ ЉИ Ћ OД ГОВОРНОСТ И Н Т Е Л ЕК Т У А Л Ц А У П РЕ ЛОМ НОМ ВРЕ М Е Н У 1. Ни кад не пи тај за ким зво на зво не она зво не за то бом. Е р н е с т Хе м и н г в е ј И нтелек т у а лац би

More information

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ *

ПРЕД ЛО ЗИ РЕ ФОР МИ ОЕБС-А У СВЕ ТЛУ СА ВРЕ М Е Н И Х ПО Л И Т И Ч К И Х К РИ ЗА НА ПРО СТО РУ ЕВРО ПЕ * Ори ги нал ни на уч ни рад 341.232.1:327.56(477) doi:10.5937/zrpfns51-13203 Др Алек сан дар M. Га јић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за европ ске сту ди је у Бе о гра ду ro me ro @ e u n e t.r s

More information

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ

ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ Маја Грбовић Научни рад (Филозофски факултет, Нови Сад) УДК 811.111 367.625 811.111:811.163.41 367.625 ЕНГЛЕСКИ ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ СА ПАРТИКУЛОМ ОUТ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ САЖЕТАК Циљ овог

More information

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е

ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е UDC 314.15:502/504 UDC 551.583 https://doi.org/10.2298/zmsdn1763527l ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ И ЕКО ЛО Ш К Е М И Г РА Ц И Ј Е А Л ЕК СА Н Д РА ЉУ Ш Т И Н А К р и м и н а л

More information

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1

О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 347.728 UDC 330.342 DOI: 10.2298/ZMSDN1345595G Оригинални научни рад О ОПРАВДАНОСТИ УПОТРЕБЕ ИЗРАЗА ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ *1 НАТАША ГОЛУБОВИЋ Универзитет у Нишу,

More information

Деци је место у породици

Деци је место у породици Деци је место у породици Издавач Центар за права детета Београд, Скендербегова 20/12 011 33 44 170 www.cpd.org.rs office@cpd.org.rs За издавача Ивана Стевановић Уредник свих издања Ивана Стевановић Аутори

More information

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И

ЖР ТВЕ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА НА СИ ЉЕ У ПО РО Д И Ц И Пре глед ни чла нак 343.55-058.6 doi:10.5937/zrpfns51-15741 Мир ја на С. Сре до је вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду mir ja n a. sre d

More information

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА

ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА КАО КУЛ ТУ РА ЗА БО РА ВА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка; Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Београд DOI 10.5937/kultura1549011M УДК 316.75:141.7 316.72:172 37.034/.035:172 оригиналан научни рад

More information

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА НА СВЕТ СКИМ И БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1444231P УДК 7:069.9 72:069.9(450) оригиналан научни рад ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА

More information

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА

СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА UDC 338.124.4(100) UDC 339.92(100) UDC 330:929 Attali J. DOI: 10.2298/ZMSDN1553699G ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА У КОН Ц ЕП Ц И Ј И Ж А К А АТА Л И ЈА АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ

More information

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е

ОГ РА Н И Ч Е ЊА АУ ТО НО М И Ј Е У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО ВА К Ц И Н И СА ЊЕ Д Е Ц Е Ори ги нал ни на уч ни рад 351.774.7-053.2 doi:10.5937/zrpfns50-11984 Др Ива на Ту цак, до цент Уни вер зи тет Ј.Ј. Штро сма је ра у Оси је ку Прав ни фа кул тет Оси јек i va n a.t u c a k @g m a il.c

More information

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод

ДЕ МО КРАТ СКА ПО ЛИ ТИ КА КАО ВИД КУЛ ТУр НЕ ПРАК СЕ 1. Увод Годишњак за социологију Демократска политика као вид год. културне VII (2011), праксебр. 7 стр. 85 100 Бранислав Стевановић Универзитет у Нишу Филозофски факултет Ниш УДК 321.7, 316.334.3, 316.7 Прегледни

More information

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А

А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А Ж А Р КО ВИ ДО ВИ Ћ А ПО К А Л И П СА ВЛ А Д И К Е Д А Н И Л А 776 Не ка бу де што би ти не мо же Нек ад про ждре, по ко си са та на! ( В л а д и к а Д а н и л о, 659 6 6 0) Не по сред ни Вла ди чин (Вла

More information

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ

ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ НИК КЕЈВ ТАЈ НИ ЖИ ВОТ ЉУ БАВ НЕ ПЕ СМЕ WEST CO UN TRY GIRL With a cro o ked smi le and a he art-sha ped fa ce Co mes from the West Co un try whe re the birds sing bass She s got a ho u se-bi g he art

More information

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ УДК: 328.184:34(497.11) Примљено: 3. јула 2010. Прихваћено: 30. августа 2010. Прегледни рад Бал ша Ка шће лан* Београд Српска политичка мисао број 3/2010. год. 17. vol. 29. стр. 135-152. УЛОГА И МЕСТО

More information

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град DOI 10.5937/kultura1339013K УДК 070.11:659.4 070.11(497.11) оригиналан научни рад ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД НО ВИ НАР СКИМ СА ДР

More information

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А

УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Н Е М А ЊА РА ЈА К УЛО ГА И Н Т Е Л ЕК Т У А Л А Ц А У Н Е ГО ВА ЊУ К УЛ Т У РЕ ОТ ПО РА Н А Д РУ Ш Т ВЕ Н И М М РЕ Ж А М А Живи мо у вре ме ну све про жи ма ју ће про па ган де, ма ни пулације и де з

More information

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА *

БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ Н А Ц И О Н А Л НОГ Н А Д ЗО РА * Ори ги нал ни на уч ни рад 342.2/.3:342.7 doi:10.5937/zrpfns50-12486 Др Дра гу тин С. Авра мо вић, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D. Av ra m o v ic @ p f.u n s.a

More information

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА

КЊИ ЖЕВ НОСТ, ИСТИ НА И ЦЕН ЗУ РА Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1443040M УДК 82.09:111.82 82.09:351.751.5 821.163.41.09 оригиналан научни рад КЊИ ЖЕВ

More information

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ

УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Е С Е Ј И РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ УМ БЕР ТО ЕКО КАО РО МАН СИ ЈЕР ЗНА ЊА У АМА НЕТ НОМ РО МА НУ НУЛ ТИ БРОЈ Ис т о р и ја је к р в а в а з а г о н е т к а, а свет чи ста гре шка. При ча као основ про дук

More information

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

КОН Ц ЕН Т РА Ц И Ј Е СП А ЈА ЊЕМ У Ч Е СН И К А НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ Ори ги нал ни на уч ни рад 347.721:061.1ЕУ(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11808 Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, до цент Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S. Fi se r S o b ot @

More information

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење

Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Фактори помирења: религија, локални односи, људи и повјерење Резултати истраживања спроведеног у 13 градова широм Босне и Херцеговине маја 2013. БИХАЋ БРЧКО БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНА ТЕСЛИЋ ТУЗЛА ЈАЈЦЕ СРЕБРЕНИЦА

More information

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И

ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И UDC 3:930 UDC 7:03 DOI: 10.2298/ZMSDN1550065G ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ЗН А Ч А Ј Д РУ Ш Т ВЕ Н И Х Н А У К А У И Н Т ЕР Д И СЦ И П Л И Н А Р НОМ ИС Т РА Ж И ВА ЊУ У М ЕТ НО СТ И ГО РА Н ГА ВРИ Ћ Европ ски

More information

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА УДК 316.62:316.334.2 Оригинални научни рад Милован Декић Факултет политичких наука, Универзитет у Београду С а ж е т а к

More information

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Часопис за национална и државна питања УДК 323.1(=163.41) ISSN 1452-2152 НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST Година VII, vol= 10 Број 1/2011. НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА

More information

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе

ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе ЛИ СИ ГЕЛ ЧИ СТО ЗЛО Ју Нес бе и успон скан ди нав ске кри ми-про зе Као ра ни ти неј џер, нор ве шки кри ми-пи сац Ју Нес бе (Jo Nesbø) до жи вео је на пад па ни ке. Сун це је тек за шло у Мол деу, гра

More information

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА Мегатренд универзитет у Београду, Факултет за међународну економију, Факултет за пословне студије, Београд DOI 10.5937/kultura1338299J УДК 316.662-055.2 005.966-055.2 прегледни рад КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ

More information

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ

НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ СТО У ЛАН ЦУ ЖЕН СКЕ ИСТО РИ ЈЕ: МА ТРИ ЛИ НЕ АР НОСТ У ОПУ СУ ЕЛЕН Е ФЕ РАН ТЕ Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка Сту ди је кул ту ре и ме ди ја, Бе о град DOI 10.5937/kultura1757020B УДК 821.131.1.09-31 Феранте Е. оригиналан научни рад НА ЋИ СВО ЈЕ МЕ

More information

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ

ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ СО ЊЕ ВУ КИ ЋЕ ВИЋ У КО РЕ О ДРА МА МА СКИ ЦА ЗА МО НО ГРА ФИ ЈУ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, АЦИМ СИ, Цен тар за род не сту ди је, Нови Сад DOI 10.5937/kultura1652171O УДК 792.8.07 Вукићевић С. 792.8(497.11) 1990/... оригиналан научни рад ХУ МА НИ СТИЧ КЕ ИДЕ ЈЕ

More information

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ

И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ М А РИ ЈА Л И П КОВ С К И И Н Т ЕР Н ЕТ К АО П ЕР Ф ОР М А Т И В Н И П РО СТОР: ОД НА ИВ НОГ ГЛЕ ДА О ЦА ДО НА ИВ НОГ П ЕР Ф ОР М Е РА 1. Увод 258 На ш а к ул т у р а и с т о в р е м е н о т е ж и б е

More information

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВО За издавача Проф. др Љубомир Стајић декан Правног факултета у Новом Саду Управник Центра за издавачку делатност Проф. др Љубомир

More information

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1

О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 Слађана Цукут (Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци) Научни рад УДК 81 276.4(497.6 Дервента) О ЖАРГОНИЗМИМА У ГОВОРУ ДЕРВЕНТЕ 1 САЖЕТАК У овом раду прика за ни су ме ха ни зми на стан ка не ких

More information

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755076R УДК 14:929 Ниче Ф. 255.2:1 оригиналан научни рад НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ

More information

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES MATICA SRPSKA SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10.

More information

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду

АНА ВУКАДИНОВИЋ. Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду Цен тар за ин тер ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1546131V УДК 7.097 791.221.51 прегледни рад ПУТ ОД ХЕ РО ЈА ДО АН ТИ ХЕ РО ЈА И УЖИ ВА ЊЕ У ТЕ

More information

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л

С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л С Т И ВЕ Н БА С К Е Р ВИ Л НО ВА И Д Е О ЛО Г И ЈА СЕК СА Го во ри ћу о пи та њи ма ко ја су не ки ма од вас до бро по зна та, али ко ја бих же лео да по ве жем са дру гим ства ри ма ко је мо жда ни су

More information

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА

КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет ли ков них уметно сти, Бе о град DOI 10.5937/kultura1442214S УДК 316.7:37 37.036 оригиналан научни рад КУЛ ТУ РА КАО РАЗ БИ БРИ ГА Са же так: Рад кри

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/1 NOVI SAD 2015 UDC 811.163.41 37 Изворни научни рад Ви о ле т а С т о ји ч и ћ Д у ш а н С т а мен ко ви ћ КОН Ц ЕП

More information

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет МУЗИЧКА Ана Тупањац Бланка Богуновић Нада

More information

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT )

П РА В Н А П РИ РО Д А ОР ГА Н И ЗА Ц И Ј СК Е ВЛА СТИ НАД ДЈЕ ЛОМ (OR GA N I SA T I ON SH E R R S H A FT ) Пре глед ни чла нак 343.221 doi:10.5937/zrpfns51-15493 Мр Дра га на Ч. Ва си ље вић Ми н и с т а р с т в о у н у т ра ш њи х п о с л о в а Ре п у бл и ке Срп с ке mi li je v ic983@g m a il.c o m П РА В

More information

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра

СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра С У ЗА Н Е Л И ЗА БЕТ С ВИ Н И СУ БЈ Е К АТ СК И СЛ У Ч А Ј Е ВИ И К ЊИ Ж ЕВ Н И СЛ У Ч А Ј Е ВИ 1 Под ва ле и фал си фи ка ти од Поа до Осте ра Пре т п о с т а в ља ње... прет по ста ви мо не ки слу чај

More information

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА

РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ ФОР МИ ВО ЈИ НА БА КИ ЋА КАО МИ НИ МАЛ АР ТА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град DOI 10.5937/kultura1755266Z УДК 730.071.1 Бакић В. оригиналан научни рад РАЗ МА ТРА ЊЕ МО ГУЋ НО СТИ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ СВЕ ТЛО СНИХ

More information

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2

ISSN UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2 ISSN-0352-5724 UDK 80/81(082) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA FILOLOGIJU I LINGVISTIKU LVIII/2 NOVI SAD 2015 UDC 81 25 И з в о р н и н а у ч н и р а д М а ри н а К а т и ћ Је л и с а в е т а Ша ф р а њ П РЕ ВО

More information

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1

ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Т И ЈА Н А Т Р О П И Н ФА НОВ СКА ПРО ЗА И ИН ТЕР НЕТ: НО ВИ ВИ ДО ВИ СТА РИХ ПРИ ЧА 1 Fan fic tion, фан фик ци ја, фа нов ска про за све су ово по тен ција л н и називи за фе но мен ко ји је, иа ко гло

More information

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства

Пр ви део. Се дам на че ла. ду хов ног спо кој ства Пр ви део Се дам на че ла ду хов ног спо кој ства Увод Суочавање са страхом очи у очи Јед ног да на зе мљо трес је по тре сао зен храм. Тло је по че ло да се тре се, гра ђе ви на је по че ла да се ру ши,

More information